HDD-DVD videorekordér RD-XS27KE Návod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HDD-DVD videorekordér RD-XS27KE Návod k obsluze"

Transkript

1 DVD -DVD videorekordér RD-XS27KE Návod k obsluze Návod k obsluze & DVD VIDEO RECORDER RD-XS27KE 2007 Toshiba Corporation EN 1

2 Úvod Bezpečnostní upozornění VAROVÁNÍ: PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU OHNĚ NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DEŠTI NEBO VLHKOSTI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VAROVÁNÍ ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEOTEVÍREJTE KRYT (NEBO ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. OPRAVU SVĚŘTE POUZE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU V ODBORNÉM SERVISU. Důležitá poznámka je umístěna na zadní části přístroje. Rovnostranný trojúhelník se symbolem blesku informuje uživatele o přítomnosti neizolovaného nebezpečného napětí" uvnitř zařízení, jehož velikost by mohla způsobit ohrožení osob úrazem elektrickým proudem. Rovnostranný trojúhelník se symbolem vykřičníku informuje uživatele, že je k zařízení dodávána literatura s důležitými informacemi, které se týkají provozu a údržby zařízení. Bezpečnostní pokyny o laseru Tento přístroj obsahuje laserový systém. Pouze vyškolený servisní personál smí snímat kryty přístroje nebo provádět jeho údržbu, protože existuje možnost poškození zraku. VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ: UMÍSTĚNÍ: Napájení POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO PROVÁDĚNÍ POSTUPŮ, KTERÉ BY BYLY V ROZPORU S POKYNY ZDE UVEDENÝMI, MŮŽE VÉST K ZASAŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. PŘI OTEVŘENÍ ZAŘÍZENÍ A DEAKTIVACI OCHRANY HROZÍ VYZAŘOVÁNÍ VIDITELNÉHO NEBO NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ. UVNITŘ V BLÍZKOSTI PŘEHRÁVACÍ MECHANIKY Napájení je připojeno a jednotka je pod proudem, jestliže je síťový přívod zapojen do zásuvky V, 50 Hz. Chcete-li ovládat přístroj, stiskněte [B ON/STANDBY] VÝSTRAHA: SOUČÁSTKY UVNITŘ JSOU POD PROUDEM. NEODSTRAŇUJTE ŽÁDNÉ ŠROUBKY. Varování 1. Nepokoušejte se otvírat kryt. Uvnitř nejsou žádné části, které byste mohli opravit. Všechny opravy přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. 2. Škvíry a otvory v těle přístroje po stranách a zespodu jsou určeny pro ventilaci. Abyste zajistili správné fungování a ochránili přístroj před přehřátím, nesmí být tyto otvory nikdy zakryté či blokované. Vyhněte se umístění přístroje do uzavřených míst, jako jsou knihovny, pokud není zajištěno dostatečné větrání. 3. Držte výrobek z dosahu zdrojů tepla, jako jsou radiátory a podobná zařízení, která produkují teplo. 4. Vyhněte se používání výrobku v dosahu zdrojů silného magnetismu. 5. Nezkoušejte vsunout jakékoliv předměty skrz škvíry a otvory do přístroje, protože se mohou dotknout vnitřních součástek, které jsou pod proudem, nebo způsobit zkrat a zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. 6. Přístroj chraňte před politím tekutinou. Jestliže se do přístroje dostane tekutina, poraďte se s kvalifikovaným servisním personálem. 7. Nestavte přístroj svisle. Používejte ho pouze ve vodorovné (rovné) poloze. 8. Před používáním přístroje se ujistěte, že je režim časovaného záznamu vypnutý. 9. Tento výrobek je v režimu standby, když jej vypnete a síťový napájecí kabel je připojen do zásuvky. 10. Na přístroj nedávejte žádné hořlavé předměty (svíčky atd.). 11. Před přemísťováním přístroje se ujistěte, že jste vvjmuli všechny disky a odpojili hlavní přívod ze zásuvky. 12. Jestliže se objeví problémy nebo přístroj dlouho nepoužíváte, odpojte jej od zásuvky. 13. Síťový přívod musí být dostupný. 14. Přečtěte si pokyny pro zajištění bezpečného a správného zapojení a propojení jednotky s dalšími multimediálními systémy. 15. Zajistěte volný prostor o velikosti 20 centimetrů okolo přístroje kvůli větracím otvorům. 2

3 o recyklaci Obalový materiál výrobku je recyklovatelný a může být znovu použit. Likvidujte jej prosím v souladu s místními nařízeními o recyklaci. Tento výrobek obsahuje materiály, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud je rozebrán specializovanou společností. Baterie nikdy nevyhazujte do běžného odpadu, ani je nespalujte. Likvidujte je v souladu s místními nařízeními o nakládání s chemickým odpadem. Přispějte k ochraně prostředí! Použité baterie nepatří do popelnice. Můžete je odevzdat na sběrných místech pro použité baterie nebo zvláštní odpad. Kvůli podrobnostem kontaktujte obecní úřady. Pro použití zákazníkem: Pozorně si přečtěte výrobní a sériové číslo umístěné na zadní straně přístroje a poznamenejte si tuto informaci na následující místa. Tyto informace uschovejte pro budoucí použití. Model No. Serial No. Umístění přístroje Abyste zajistili nejlepší bezpečnost a výkon tohoto přístroje: Umístěte přístroj ve vodorovné a stabilní poloze. Nedávejte nic přímo na horní plochu přístroje. Nedávejte přístroj přímo na horní plochu televizoru. Chraňte přístroj před přímým slunečním světlem a nedávejte jej do blízkosti zdrojů velkého tepla. Vyvarujte se prašných nebo vlhkých míst. Vyvarujte se míst bez dostatečného větrání kvůli zamezení odvádění tepla. Neblokujte otvory po stranách přístroje. Vyhněte se místům vystaveným silným vibracím nebo silnému magnetickému záření. Předcházejte nebezpečí úrazu elektřinou a ohni Nesahejte na síťový přívod přístroje mokrýma rukama. Nezkoušejte vypojit síťový přívod ze zásuvky taháním. Uchopte jej za zástrčku. Jestliže se náhodně vylije na přístroj voda, ihned jej odpojte ze zásuvky a odneste jej do autorizovaného servisního střediska kvůli opravě. Varování před kondenzací vlhkosti Kondenzace vlhkosti se může objevit uvnitř přístroje, pokud přenesete přístroj z chladného na teplé místo, používáte-li jej v chladné místnosti, kde jste právě zapnuli topení nebo ve vlhké místnosti. V takovém případě nepoužívejte přístroj alespoň 2 hodiny, aby uvnitř vyschl. O autorských právech Nedovolené nahrávání, vysílání, veřejné předvádění a půjčování disků je zakázáno. Tento produkt obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna nároky určitých U.S. patentů a dalších práv duševního vlastnictví vlastněných společností Macrovision a ostatních držitelů práv. Použití této metody ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision a je určené pouze pro domácí a jiné omezené sledování bez dalšího svolení společnosti Macrovision. Reverzní inženýrství nebo demontáž je zakázána. 3

4 o výstupu Progressive Scan Spotřebitel by si měl uvědomit, že ne všechny televize s vysokým rozlišením plně vyhovují tomuto výrobku a mohou zobrazovat artefakty v obraze. V případě problémů u obrazu s rozlišením 525 a 625 v progresivním prokládáním, doporučujeme přepnout na výstup standard definition. Jestliže máte otázky ohledně kompatibility televizní sestavy s tímto modelem 525p a 625p DVD přehrávače, prosíme, kontaktujte naše centrum služeb zákazníkům. Vyrobeno s licencí Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý-d symbol jsou ochranné známky Dolby Laboratories. Dolby Digital Stereo Creator umožňuje uživatelům vytvořit si doma stereofonní DVD-videa s fantastickým zvukem v Dolby Digital. Technologie, pokud je použita místo nahrávání v PCM, také šetří místo na nahrávaných discích, umožňuje na každý disk nahrát nahrávku delší nebo s větším rozlišením. DVD vytvořená pomocí Dolby Digital Stereo Creator lze přehrávat na všech DVD přehrávačích. : Toto platí, pokud jsou přehrávače kompatibilní s aktuálními nahrávatelnými DVD disky. DTS a DTS Digital Out jsou ochranné známky Digital Theater Systems, Inc. HDMI, HDMI logo a High- Definition Multimedia Interface jsou registrované obchodní značky HDMI Lincensing LLC. DivX, DivX Certified a s nimi spojená loga a obchodní značka DivX, Inc. jsou použita licenčně. Prohlášení o shodě EU Tento výrobek je označen logem CE a proto vyhovuje požadavkům a evropským normám, zahrnutým pod nařízení o nízkém napětí 2006/95/EC a nařízení ECM 2004/108/EC. Za CE označení nese odpovědnost společnost TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS (U.K.) LTD, Toshiba Court, Weybridge Business Park, Addlestone Road, Weybridge, Surrey, KT15 2UL, United Kingdom Údržba ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE Použijte měkkou tkaninu zvlhčenou v jemném roztoku čistícího prostředku. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, amoniak nebo brusný materiál. ČIŠTĚNÍ DISKŮ Je-li disk znečištěn,vyčistěte ho čistícím hadříkem. Otírejte ho od středu směrem k okraji. Neotírejte ho krouživým pohybem. Nepoužívejte rozpouštědla jako je benzen, ředidlo, prodávané čistící roztoky, čistící prostředky obsahující brusné látky nebo antistatické spreje pro analogové nahrávky. ZACHÁZENÍ S DISKY S disky zacházejte tak, aby povrchu disku neulpíval prach a otisky prstů. Disk vždy ukládejte do obalu, pokud jej nepoužíváte. ZACHÁZENÍ S je přesné zařízení, které je snadno ovlivnitelné vibracemi, silným nárazům nebo prachu. V závislosti na prostředí, kde je instalován, nebo na zacházení, jednotka může být částečně poškozena nebo v nejhorším případě nemusí být dostupné nahrávání a přehrávání. Zvláště pokud běží, nevystavujte ho vibracím nebo silným nárazům nebo zabraňte vytažení elektrického kabelu ze zásuvky. Pokud dojde k výpadku proudu, může dojít ke ztrátě obsahu nahrávaného nebo přehrávaného programu. Když pracuje, jeho součástky se pohybují vysokou rychlostí. Ujistěte se, že se pohyb zastavil a potom přesuňte jednotku bez silných nárazů nebo vibrací. OPRAVY Pokud je přístroj nefunkční, nepokoušejte se opravit problém sami. Uvnitř nejsou žádné uživatelsky opravitelné součásti. Přístroj vypněte, odpojte síťový napájecí kabel a obraťte se na vašeho prodejce nebo autorizované servisní středisko. 4

5 OPEN/ CLOSE HDMI INPUT : ABC DEF GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ ZOOM DISC MENU DISPLAY VARIABLE VARIABLE REPLAY SKIP REV SKIP PAUSE DUBBING SAT.LINK SPACE AUDIO ENTER PLAY STOP CLEAR REPEAT TOP MENU RETURN 1.3x/0.8x PLAY TIME SLIP REC MODE TIMER PROG SE-R0284 FWD SKIP DVD REC SETUP ČIŠTĚNÍ DISKOVÉ ČOČKY Jestliže jednotka stále nepracuje správně, přestože jste postupovali podle odpovídajících částí a podle Řešení problémů v tomto manuálu, může být problém ve znečištění snímací laserové jednotky. Poraďte se s Vaším prodejcem nebo s centrem služeb zákazníkům kvůli prohlídce a vyčištění snímací laserové jednotky. Dodávané příslušenství Dálkový ovladač se dvěmi bateriemi typu R6 (AA) RF kabel Uživatelská příručka Owner's Manual Rychlý návod 5

6 Obsah Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Vlastnosti... 7 Průvodce uživatelskou příručkou... 8 Přehled funkcí Instalace baterií do dálkového ovladače Přepínání režimu /DVD Průvodce zobrazení na obrazovce Průvodce displejem předního panelu Připojení Připojení Základní nastavení První použití Nastavení kanálů Nastavení jazyka OSD Nastavení sledování TV Nastavení hodin Záznam Informace o záznamu DVD Formátování disku Volba režimu zvuku Základní záznam Nahrávání jedním dotykem (OTR) Časovaný záznam Satelitní linka Nastavení pro vnější zařízení Informace ohledně kopírování Zvolené kopírování titulu Kopírování jednoho titulu Nastavení ochrany disku Finalizace disků Přehrávání...46 Základní přehrávání PBC funkce u CD Zvláštní přehrávání Vyhledávání Opakování/Naprogramované přehrávání/prezentace.. 57 Nastavení formátu zvuku a obrazu Editace...61 Průvodce seznamu titulů Editace disků Vymazání zvolených titulů Vymazání všech titulů na Nastavení funkcí Přehrávání Displej DivX HDMI Vyresetování všech Ostatní Problémy a jejich řešení Kódy jazyků Slovník Technické údaje

7 Vlastnosti Tento přístroj nepřehrává pouze obsah na vnitřním, DVD nebo CD, ale také vám nabízí funkce záznamu na nebo DVD a poté je editovat. Tento přístroj nabízí následující funkce. Záznam Tento přístroj vám umožňuje zaznamenávat na, /+RW disk (přepisovatelný) a na DVD-R/+R disk (jednou nahratelný). Můžete si vybrat kteroukoliv možnost podle potřeby. DVD Záznam až 36 programů: Přístroj můžete naprogramovat pro záznam až 36 programů, až jeden měsíc dopředu. K dispozici jsou také denní nebo týdenní naprogramované záznamy. Záznam jedním dotykem (OTR) (E strana 35) Jednoduše můžete nastavit váš požadovaný čas záznamu. Každé stisknutí tlačítka (REC r) prodlouží dobu záznamu o 30 minut až do 8 hodin. Po ukončení vámi nastaveného času záznamu bude záznam automaticky vypnut. Stereo záznam z levého kanálu: Přístroj umožňuje zaznamenávat monofonní zvuk z levého kanálu tak, jako by to byl pseudo stereo zvuk (stejný levý a pravý kanál) automaticky. (pouze z AV3 koncovek na předním panelu). Nastavení automatické značky kapitoly: (E strana 31) Značky kapitol budou přidány do záznamů dle vašeho nastavení, provedeném v menu nastavení před spuštěním záznamu. Vytváření automatického playlistu: Po záznamu přístroj automaticky vytvoří playlist. 160 GB pevný disk: Tato jednotka je vybavena 160 GB pevným diskem, který vám umožňuje zaznamenat až do 267 hodin (v režimu SLP). VPS/PDC (E strana 37) Tento systém zaručuje, že se televizní program, který chcete zaznamenat pomocí časovaného záznamu, zaznamená přesně od začátku do konce, i když se posune aktuální doba vysílání. DVD Střídavý záznam: (E strana 36) Pokud v přístrojí není žádný disk pro záznam, pokud disk nemá dostatek místa pro dokončení záznamu nebo je-li materiál jednou kopírovatelný program a zakázaný, aby byl zaznamenán na DVD v tomto přístroj., přístroj to zjistí a automaticky jej zaznamená na, i když je zvoleno DVD jako záznamové médium. Tato funkce je k dispozici pouze pro časovaný záznam. Není k dispozici pro časovaný záznam jedním dotykem. Automatické finalizování: (E strana 45) Můžete nastavit disk tak, aby se automaticky finalizoval, když na něm dojde místo. Automatické vytváření menu titulu: Tento přístroj automaticky vytváří menu titulu při finalizování disku. Kopírování S tímto zařízením můžete oboustranně kopírovat mezi nebo DVD. DVD Rychlé kopírování: (E strana 42) Tato funkce vám nabízí maximální až 32 násobnou rychlost kopírování v režimu SLP. Kopírování režimem automatického záznamu (E strana 42) Když kopírujete a nastavíte režim záznamu na Auto, režim záznamu bude automaticky upraven, takže tituly budou přesně pasovat na zbývající místo dusku. Přehrávání DVD Prostorový zvuk divadla (surround): (E strana 22) Když je přístroj připojen do zesilovače nebo dekodéru, kompatibilního s Dolby Digital nebo DTS, můžete si užívat prostorový zvuk kvality divadla z disků, zaznamenaných systémem prostorového zvuku (surround sound). Rychlé vyhledávání: (E strany 56 57) Jednoduše můžete najít požadovanou část ke sledování pomocí funkce vyhledávání. Vyhledejte požadované místo na disku podle titulu, kapitoly/ skladby nebo času. Proměnlivé přeskočení (E strana 53) Během přehrávání můžete jediným dotekem přeskočit dopředu o určitý čas, který nastavíte v pokročilém menu nastavení. Proměnlivé opakování (E strana 53) Během přehrávání se můžete jediným dotekem vrátit dozadu o určitý čas, který nastavíte v pokročilém menu nastavení. Přehrávání z originálu nebo playlistu: Tituly můžete přehrávat buď pomocí originálního seznamu nebo playlistu. Virtuální prostorový (suroound) systém: (E strana 59) Můžete si užívat stereofonního prostoru přes váš 2 kanálový stereo systém. Sledování přehrávání během záznamu a přehrávání a záznamu současně: (E strana 55) Během záznamu můžete přehrávat již zaznamenanou část aktuálního záznamu nebo jiný titul. Pozastavení TV vysílání a pozdější spuštění (pozastavení TV): (E strana 55) Pomocí tlačítka (TIME SLIP) můžete virtuálně pozastavit a opět spustit živé TV vysílání. DVD Přehrávání MP3/JPEG/DivX souborů: (E strany 47-50) Můžete si užívat MP3/JPEG/DivX souborů, které jsou zaznamenány na /-R a DVD+Rap+R discích. 7

8 Editace Jiné DVD DVD Okamžité přidávání nebo vymazání značek kapitol (E strana 65) Jednoduše můžete přidat značky kapitol v každém zvoleném časovém intervalu nebo okamžitě vymazat všechny značky pro jednoduchou editaci. Ruční přidávání nebo vymazání značek kapitol (E strana 64) Můžete přidat nebo vymazat značky kapitol ručně. Vytváření titulů do playlistu (E strana 67) Můžete vytvořit titul do playlistu. Vymazání titulů (E strana 62) Můžete vymazat tituly, které už nepotřebujete. Vymazání scény titulu (E strana 68) Můžete vymazat určitou scénu titulu. Editace názvu titulu (E strany 63-64) Můžete pojmenovat tituly nebo změnit název titulu. Slučování titulů (E strana 67) Můžete zkombinovat dva tituly do jednoho. Dělení titulů (E strany 66-67) Můžete rozdělit titul na dva nové tituly. Ochrana titulů: (E Strana 66) Abyste zabránili nechtěné editaci nebo vymazání titulů, funkce ochrany je užitečná, když ji zapnete v originálním seznamu. DVD Skrývání kapitol: (E strany 65 66) Aby jiní nepřehrávali některé kapitoly bez povolení, můžete je skrýt. Kompatibilita Přehrávání disků, zaznamenaných ve video režimu na jakémkoliv běžném DVD přehrávači: (E strana 45) Disky zaznamenané ve video režimu mohou být přehrávány běžných DVD přehrávačích, včetně počítačových DVD mechanik, kompatibilních s přehráváním DVD videa. Nejprve bude potřeba finalizace disku nahraného ve video režimu před jeho přehráváním v jiných DVD přehrávačích. Ačkoliv DVD+RW/+R disky jsou přehravatelné na jiných přístrojích, ve většině případech bez finalizace, doporučujeme finalizaci, kvůli stabilitě výkonu. * Formát DVD video (video režim) je nový formát pro nahrávání /-R disků, které byly schváleny DVD Fórem v roce Zavedení tohoto formátu je dobrovolné pro výrobce DVD přehrávačů a jsou přehrávače DVD videa, mechaniky DVD-ROM a další dostupná zařízení přehrávající DVD, která neumí přehrát disky /-R, zaznamenané ve formátu DVD-video. Systém progresivního skenování: (E strany 19, 77) Odlišně konvenční prokládané skenování, systém progresivního skenování poskytuje méně třepotání a obraz ve vyšším rozlišení, než tradiční televizní signály. HDMI (E stránky 20, 78 79) (High-Definition Multimedia Interface) Můžete si užívat čistšího audio/video výstupu, když tento přístroj připojíte do zobrazovacího zařízení s HDMI-kompatibilním portem. Průvodce uživatelskou příručkou Symboly použité v této uživatelské příručce Pro ukázku, který režim záznamu nebo typ disku platí pro každou funkci, objevují se následující symboly na začátku popisu u každé položky činnosti. Symbol DVD-V DVD-R DVD+RW DVD+R CD VCD MP3 JPEG DivX Popis Dostupné pro (vnitřní) Dostupné pro DVD video Dostupné pro disky ve video režimu Dostupné pro disky ve režimu Dostupné pro disky DVD-R ve video režimu Dostupné pro DVD+RW disky Dostupné pro DVD+R disky Dostupné pro Audio CD Dostupné pro disky CD Dostupné pro disky CD-RW/-R se soubory MP3 Dostupné pro disky CD-RW/-R se soubory JPEG Dostupné pro disky /-R, CD+RW/ +R a CD-RW/+R disky se soubory DivX 8

9 Typ disku Média pro záznam/přehrávání DVD-R DVD+RW DVD+R Logo Formát Ikona Maximální doba záznamu Verze pro záznam/ přehrávání Kompatibilita Lze formátovat ve nebo video režimu Mode 480 min (12 cm) 144 min (8 cm) Mode 480 min (12 cm) 144 min (8 cm) Ver. 1.1, 1.2 Ver. 1.1/2 CPRM compatible Ver. 1.2/4 CPRM compatible Možno přehrávat na většině DVD přehrávačích. Nutná finalizace. (Bude vytvořeno menu titulu) Možno přehrávat na kompatibilních přístrojích režimu. Finalizace doporučena. Automaticky formátováno v video režimu DVD-R 480 min (12 cm) 144 min (8 cm) Ver. 2.0 Ver. 2.0/4 Ver. 2.0/8 Ver. 2.0/16 Možno přehrávat na většině DVD přehrávačích. Finalizace nutná. (Bude vytvořeno menu titulu) Automaticky formátováno ve + režimu DVD+RW 480 min (12 cm) 144 min (8 cm) Automaticky formátováno ve + režimu DVD+R 480 min (12 cm) 144 min (8 cm) 267 hrs Možno přehrávat na Možno DVD+RW kompatibilních přístrojích. Finalizace doporučena. (bude vytvořeno menu titulu) přehrávat na DVD přístrojích. Finalizace doporučena. (bude vytvořeno menu titulu) Funkce záznamu Záznam TV programů Opětovné použití vymazáním aktuálního obsahu Záznam obrazu Dostupné funkce 16:9 Záznam jednou kopírovatelných programů Funkce editace Vymazání scény Editace názvu titulu Vytvoření kapitol, kdykoliv chcete (značka kapitoly) Rozdělení titulu Spojení titulů Skrytí kapitol Vymazání titulu Vymazání zvolených titulů Vytvoření playlistu Ochrana titulu * Playlist Originál Playlist Originál : dostupné šedé: Není dostupné * Pouze kompatibilní disky CPRM Kvůli problémům a chybám, které se mohou vyskytnout během vytváření DVD a CD softwaru a/nebo výroby DVD a CD disků, nemůže společnost Toshiba zaručit, že výrobek bude přehrávat každou funkci, každého DVD s logem DVD a/nebo každé CD s logem CD. Jako jeden z výrobců DVD technologie, DVD přehrávače Toshiba jsou vyrobeny pomocí nejvyšších norem kvality a výsledek takové nekompatibilnosti je pouze zřídka. DVD přehrávače s jsou schopny přehrávání, zaznamenaných ve režimu. 9

10 Typ disku Disky pro přehrávání DVD-VIDEO CD-DA CD CD-RW CD-R Logo Ikona DVD-V CD VCD CD CD Soubory pro přehrávání Typ titulu MP3 JPEG DivX Ikona MP3 JPEG DivX Média CD-RW/-R CD-RW/-R CD-RW/-R /-R DVD+RW/+R je obchodní známka licenční korporace DVD formátu/loga. Oficiální DivX certifikované výrobky, přehrávají DivX 6.0, DivX 5, DivX 4, DivX 3 a DivX VOD video obsah (v souladu s technickými požadavky DivX Certified ). Disky, které obsahují funkci přehrávání DivX souborů s DivX GMC (Global Motion Compensation), což je dodatečná funkce DivX nelze přehrávat na tomto přístroji. Disky, které nelze přehrávat Následující disky nelze na tomto přístroji přehrávat. CD-ROM Compact Disc-Interactive (CD-I) Single Disc (VSD) DVD-ROM DVD-audio Nefinalizovaný disk DVD obsahující MP3, Windows Media Audio nebo JPEG soubory Systémy barev DVD disky jsou zaznamenány na celém světě pomocí různých systémů barev. Nejběžnější systém barev, používaný hlavně ve Velké Británii a jiných zemích EU, je PAL. Tento přístroj používá systém PAL. Nicméně je také možné přehrávat DVD disky, které používají jiné systémy barev, jako je NTSC. Kódy regionu Tento přístroj byl navržen pro přehrávání DVD s regionem 2. DVD musí být označeno pro všechny regiony (ALL regions) nebo pro zahraniční 2, pro přehrávání na přístroji. Nelze přehrávat DVD, které, které jsou označeny pro jiné regiony. Vyhledejte symboly na pravé straně vašeho DVD. Pokud tyto symboly nejsou na vašem DVD, toto DVD nelze přehrávat na tomto přístroji. Číslo uvnitř zeměkoule odpovídá regionu na světě. DVD označeno pro specifický region lze přehrávat pouze na přístroji se stejným kódem regionu. 2 Následující disky jsou doporučeny pro dobrou kvalitu záznamu a jsou ověřeny pro kompatibilitu s s tímto přístrojem. Ačkoliv v závislosti na podmínkách média, nemusí tento přístroj přečíst disk správně. Verbatim DVD+R 8x, DVD+RW 4x, DVD-R 8x, DVD- RW 2x JVC 4x Maxell DVD+R 4x/8x/16x, DVD-R 8x/16x SONY DVD+R 4x/8x/16x, DVD+RW 4x TDK DVD+R 4x/8x/16x Funkčnost jakýchkoli jiných disků není zaručena. Společnost Toshiba neodpovídá za žádné škody nebo ztráty způsobené přímo nebo nepřímo poruchou tohoto přístroje, včetně, ale ne omezené na následující: Selhání záznamu uživatelem zamýšleného obsahu. Selhání uživatelem zamýšlené editace obsahu. Když je použit /-R, DVD+RW/+R disk zaznamenaný tímto přístrojem (například vložení, přehrávání, záznam nebo editace) v jiném DVD přehrávači, rekordéru nebo v mechanice osobního počítače. Když je /-R, DVD+RW/+R disk, použitý popsaným způsobem, je zaznamenán bezprostředně předtím, než je znovu použit v tomto přístroji. Když je /-R, DVD+RW/+R disk, zaznamenaný v jiném DVD rekordéru nebo v mechanice osobního počítače, použit v této jednotce. Některé funkce nemusí fungovat u disků z osobních počítačů. Disky, zaznamenané v tomto přístroji, nemusí pracovat dle očekávání v jiných DVD přehrávačích, rekordérech nebo v mechanikách osobních počítačů. 10

11 Přehled funkcí Přední panel 1 2 3* p 1080i 720p 576p/480p I/yON/STANDBY DVD -RW/R +RW/R RECORDING OPEN/CLOSE DVD STOP PLAY REC * 12 AV3 S-VIDEO VIDEO L R (*) Stisknutím těchto tlačítek můžete přístroj také zapnout. 1 Tlačítko B ON/STANDBY Stiskem zapnete/vypnete přístroj. 2 Zásuvka disku Umístěte na ní disk, když je otevřená. 3 Tlačítko 6 OPEN/CLOSE (otevření/ zavření) Stiskem otevřete nebo zavřete zásuvku disku. 4 Okno infračerveného senzoru dálkového ovládání Přijímá signály z vašeho dálkového ovladače, takže můžete přístroj ovládat ze vzdálenosti 5 Indikátor režimu Svítí modře, když je přístroj v režimu. 6 Indikátor režimu DVD Svítí zeleně, když je přístroj v režimu DVD. 7 Displej Viz Průvodce displeje předního panelu na straně Indikátor HDMI Svítí a indikuje režim výstupu HDMI, když je zapnutý HDMI výstup. 10 Vstupní konektor VIDEO (AV3) Použijte pro připojení externího zařízení s RCA video kabelem. 11 Vstupní konektor S-VIDEO (AV3) Použijte pro připojení S-video výstupu externího zařízení s S-video kabelem. 12 Tlačítko REC r Jednou stiskněte pro spuštění záznamu. Opakovaně stiskněte pro spuštění časovaného záznamu jedním dotykem. 13 Tlačítko PLAY (* Stiskněte pro spuštění nebo návrat k přehrávání. 14 Tlačítko STOP p Stiskněte pro zastavení přehrávání nebo záznamu. Stiskněte pro zastavení časovaného záznamu. 15 Tlačítko DVD Stiskněte pro volbu režimu výstupu DVD. 16 Tlačítko Stiskněte pro volbu režimu výstupu. 9 Vstupní konektory AUDIO (AV3) Použijte pro připojení externího zařízení s RCA audio kabelem. Názvy tlačítek popsaných v této uživatelské příručce Pokyny příručky jsou popisovány hlavně tak, jako by činnosti byly prováděny pomocí dálkového ovládání. Některé činnosti mohou být provedeny také pomocí tlačítek na předním panelu. 11

12 PB /CB PR /CR Zadní panel IN Y DIGITAL COAXIAL HDMI OUT ANALOG L OUT ANALOG ANTENNA ANALOG R AUDIO OUT COMPONENT VIDEO OUTPUT AV2 (DECODER) AV1 (TV) Anténní vstup ANTENNA IN (ANALOGOVÝ) Připojte k anténě nebo kabelu pro příjem analogového signálu. 2 Anténní výstup ANTENNA OUT (ANALOGOVÝ) Připojte ke konektoru antény televize, skříňky kabelové televize nebo přímého systému vysílání. Použijte dodaný RF kabel. 3 Výstupní konektory AUDIO OUT (ANALOGOVÝ L/R) Připojte ke konektorům audio vstupu vašeho televizoru. Použijte komerčně dostupný audio kabel. 6 Zásuvka AV2 (DEKODÉR) Připojte do VCR, videokamery nebo jiného audiovideo zařízení. Použijte komerčně dostupný Scart kabel. 7 Konektor HDMI výstupu HDMI OUT Připojte k TV s HDMI kompatibilním portem. Použijte komerčně dostupný HDMI kabel. 8 Zásuvka AV1 (TV) Připojte zásuvku Scart na vašem TV. Použijte komerčně dostupný scart kabel. 9 Síťový napájecí kabel Připojte do standardní zásuvky střídavého proudu. 4 Konektor audio výstupu AUDIO OUT (DIGITÁLNÍ KOAXIÁL) Připojte do zesilovače s digitálním vstupním konektorem, jako je Dolby Digital dekodér DTS dekodér nebo MPEG dekodér. Použijte komerčně dostupný koaxiální kabel. 5 Konektory komponentního video výstupu COMPONENT VIDEO OUTPUT Připojte do konektorů komponentního video vstupu na vašem TV. Použijte komerčně dostupný komponentní video kabel. Nedotýkejte se vnitřních kolíků konektorů na zadním panelu. Výboj statické elektřiny může trvale poškodit přístroj. Tento přístroj nemá RF modulátor. 12

13 Dálkový ovladač 5 1* * OPEN/ CLOSE HDMI INPUT : ABC DEF GHI JKL MNO PROG. PQRS TUV WXYZ ZOOM DISC MENU DISPLAY VARIABLE REPLAY REV SKIP PAUSE DUBBING SAT.LINK SPACE AUDIO VARIABLE SKIP ENTER PLAY STOP CLEAR 1.3x/0.8x PLAY REC MODE TIMER PROG SE-R0284 REPEAT TOP MENU RETURN TIME SLIP FWD SKIP DVD REC SETUP (*) Stisknutím těchto tlačítek můžete přístroj také zapnout. 1 Tlačítko otevření/zavření zásuvky OPEN/ CLOSE 6* Stiskem otevřete nebo zavřete zásuvku disku. 2 Tlačítko HDMI Stiskněte pro nastavení video signálu HDMI konektoru výstupního režimu. 3 Numerická tlačítka Stisknutím vyberete číslo kanálu. Stiskněte pro výběr titulu/kapitoly/skladby na displeji. Stisknutím zadáte hodnoty nastavení. Stisknutím zadáte znaky ve funkci editace. 4 Tlačítko ZOOM (přiblížení) Během přehrávání stiskněte pro zvětšení obrazu na obrazovce. 5 Tlačítko AUDIO D Když přijímáte dvojjazyčné vysílání, stiskněte pro změnu na main (hlavní), sub (vedlejší) nebo main/sub. Stiskněte pro změnu dvojjazyčného zdroje externího zařízení main (hlavní), sub (vedlejší) nebo main/sub. (k dispozici pouze, když je předem externí vstup zvuku nastaven v menu nastavení na Bilingual (dvojjazyčný.) Stiskněte pro zobrazení audio menu během přehrávání. 6 Tlačítko menu disku DISC MENU Stiskněte pro zobrazení menu disku během přehrávání. Stiskněte pro změnu originál na playlist na TV obrazovce. 7 Směrová tlačítka U \ D \ L \ P Stiskněte pro přesun kurzoru a určení položek nebo nastavení. 8 Tlačítko DISPLAY Stiskněte pro zobrazení menu na obrazovce. 9 Tlačítko proměnlivé opakování VARIABLE REPLAY Opakuje podle předem nastaveného množství. 10 Tlačítko proměnlivý přeskok VARIABLE SKIP Přeskakuje podle předem nastaveného množství. 11 Tlačítko zpět REV 0 Během přehrávání stiskněte pro rychlý posun zpět Když je přehrávání pozastaveno, stiskněte pro pomalé přehrávání zpět. 12 Tlačítko přehrávání PLAY (* Stiskněte pro spuštění nebo návrat do přehrávání. 13 Tlačítko přeskok SKIP = Během přehrávání stiskněte dvakrát v pořadí pro přeskok na předchozí kapitolu nebo skladbu. Když je přehrávání pozastaveno, stiskněte pro přehrávání zpět krok po kroku. 14 Tlačítko pause PAUSE P Stiskněte pro pozastavení přehrávání nebo záznamu. 15 Tlačítko kopírování DUBBING Během přehrávání stiskněte pro spuštění kopírování. V zastaveném režimu stiskněte pro zobrazení menu Dubbing. 16 Tlačítko satelitní linka SAT.LINK Stiskněte pro aktivaci časovaného záznamu satelitní linky. 17 Tlačítko volby vstupu IMPUT SELECT F Stiskněte pro volbu příslušného vstupu. 18 Tlačítko ON/STANDBY B Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí přístroje. 19 Tlačítka PROG. G \H Stiskněte pro změnu kanál nahoru nebo dolů. 20 Tlačítko vymazat CLEAR Stiskněte pro vymazání jednou zadaného hesla. Stiskněte pro zrušení programování disku. Stiskněte pro vymazání volby čísla značkovače v režimu nastavení značkovače. Stiskněte pro vymazání jednou zadaného programu v režimu nastavení časovaného záznamu. 21 Tlačítko opakovat REPEAT Stiskněte pro volbu režimu opakování. 22 Tlačítko TOP MENU Stiskněte pro zobrazení seznamu titulů. 23 Tlačítko ENTER Stiskněte pro potvrzení nebo schválení volby menu. 24 Tlačítko návrat RETURN Stiskněte pro návrat do obrazovky předem zobrazeného menu. 13

14 DVD & DVD VIDEO RECORDER RD-XS27KE 25 Tlačítko TIME SLIP () Stiskněte pro virtuální pozastavení a spuštění živého TV vysílání. 26 Tlačítko přehrávání PLAY 1.3x/0.8x Stiskněte během přehrávání pro přehrávání v rychlejší/pomalejší rychlosti, kdy je audio kvalita stejná, jako u běžného přehrávání. 27 Tlačítko FWD ) Stiskněte během přehrávání pro rychlý posun vpřed. Když je přehrávání pozastaveno, stiskněte pro pomalý posun vpřed. 28 Tlačítko STOP p Stiskněte pro zastavení přehrávání nebo záznamu. 29 Tlačítko přeskok SKIP + Během přehrávání stiskněte pro přeskok na další kapitolu nebo skladbu. Je-li přehrávání pozastaveno, stiskněte pro posun vpřed, krok po kroku. 30 Tlačítko Stiskněte pro volbu výstupního režimu. 31 Tlačítko DVD Stiskněte pro volbu výstupního režimu DVD. 32 Tlačítko záznam REC r Jednou stiskněte pro spuštění záznamu. Opakovaně stiskněte pro spuštění časovaného záznamu jednáním dotykem. 33 Tlačítko REC MODE Stiskněte pro přepnutí do režimu záznamu. 34 Tlačítko nastavení SETUP Stiskněte pro zobrazení menu nastavení v režimu zastaveni. 35 Tlačítko TIMER PROG Stiskněte pro zobrazení menu nastavení časovaného programování. Názvy tlačítek popsaných v této uživatelské příručce Pokyny příručky jsou popisovány hlavně tak, jako by činnosti byly prováděny pomocí dálkového ovládání. Některé činnosti mohou být provedeny také pomocí tlačítek na předním panelu. Instalace baterií do dálkového ovladače Vložte dvě (dodané) baterie typu R6 (AA) do dálkového ovladače, opatrně tak, abyste dodrželi polaritu vyznačenou uvnitř přihrádky baterií Upozornění Nesprávné použití baterií může způsobit nebezpečí, jako je jejich vytečení a výbuch. Nekombinujte použité baterie s novými. Nepoužívejte baterie různých typů. Ujistěte se, že plusové a minusové konce každé baterie odpovídají značkám uvnitř přihrádky baterií. Jestliže zařízení nepoužíváte po dobu delší jednoho měsíce, vyjměte baterie. Při likvidaci použitých baterií vždy dodržujte vládní předpisy nebo místní nařízení o ochraně prostředí, které platí ve vaší zemi nebo v místě vašeho bydliště. Baterie nenabíjejte, nezkratujte, neohřívejte, nespalujte nebo nerozebírejte. O dálkovém ovladači Ujistěte se, že nejsou žádné překážky mezi dálkovým ovladačem a senzorem přístroje. Ovladač použijte v dosahu a pod úhlem, jak je zobrazeno. 7 m (30 ) 7 m 7 m (30 ) Dálkový ovladač Maximální dosah je následující: Do cca 7 metrů Vzdálenost dohledu: přibližně 7 m Obě strany od středu: přibližně 7 m do 30 stupňů Pokyny dálkového ovladače nemusí být provedeny, pokud je senzor dálkového ovládání vystaven silnému slunečnímu nebo fluorescenčnímu světlu. Dálkové ovladače různých zařízení mohou vzájemně kolidovat. Buďte opatrní při používání dálkového ovladače jiného zařízení umístěného blízko u jednotky. Pokud klesá dosah dálkového ovladače, vyměňte baterie. 14

15 OPEN/CLOSE DVD STOP PLAY REC & DVD VIDEO RECORDER RD-XS27KE OPEN/ CLOSE HDMI INPUT SELECT PQRS TUV WXYZ ZOOM DISC MENU DISPLAY VARIABLE REPLAY REV SKIP PAUSE DUBBING SAT.LINK SPACE AUDIO VARIABLE SKIP ENTER PLAY STOP CLEAR 1.3x/0.8x PLAY REC MODE TIMER PROG REPEAT TOP MENU RETURN TIME SLIP FWD SKIP DVD REC SETUP Přepínání režimů /DVD Protože tato jednotka kombinuje a DVD rekordér, musíte si nejprve vybrat, kterou část chcete použít. Tlačítka/indikátory pro výběr zařízení Průvodce zobrazení na obrazovce Menu ZOBRAZENÍ S vloženým diskem v přístroji stiskněte tlačítko (DIS- PLAY) pro zobrazení menu na obrazovce. Menu zobrazuje informace o tom, co je zaznamenáno na : ABC DEF GHI JKL MNO PROG. 5 T 1/ 5 C 1/ :01:00 / 1:23:45 -RW ORG P DVD indikátor DVD indikátor tlačítko DVD tlačítko SE-R DVD SP 1:53 Toto je příklad obrazovky pro vysvětlení. Zobrazené položky se liší v závislosti na aktuálním režimu. Stiskněte () (Ověřte, zda svítí modrý indikátor.) DVD Stiskněte (DVD). (Ověřte, zda svítí zelený DVD indikátor.) 1 Indikuje typ disku a režim formátu. (pouze DVD režim) 2 Indikuje typ titulů pro a režim disku. 3 Indikuje číslo kanálu, název stanice nebo zvolený externí vstupní režim. 4 Indikuje médium, režim záznamu a zbytek možné doby záznamu. 5 Indikuje aktuální číslo titulu/celkový počet titulů, aktuální číslo kapitoly/celkový počet kapitol a uplynulý čas přehrávání aktuálního titulu/celkovou dobu titulu. 6 Každá ikona znamená: : Vyhledávání : Audio : Titulky : Úhel : Opakovat : Značkovač : Omezení šumu : Zoom (přiblížení) : Prostorový zvuk (surround) 7 Indikuje provozní stav 8 Indikuje použitý komponent. DVD : U některých popisů v tomto návodu k obsluze je jako příklad zobrazen pouze jeden typ disku. 15

16 Stiskněte tlačítko (DISPLAY), když je zobrazeno menu na obrazovce pro zobrazení informací ohledně názvu titulu, názvu souboru nebo informace HDMI. -informace ohledně názvu titulu- Title Name 1 My Title (pouze, když je DVD+RW/+R, /-R nefinalizován nebo je-li přehráván /-R disk ve video režimu nebo režimu) -informace ohledně názvu titulu- File Name 1 My File (Pouze, pokud je přehráváno CD s MP3/JPEG/ DivX soubory) 9 Zobrazení názvu titulu/souboru -informace ohledně HDMI- Info. : Audio Info. : p / YCbCr Bitstream 1 Indikuje rozlišení výstupního obrazu HDMI. 2 Indikuje video formát HDMI. 3 Indikuje audio formát HDMI. Zobrazí se ---, pokud nejsou k dispozici žádné informace. Hlavní menu Stiskněte tlačítko (SETUP) pro zobrazení hlavního menu. Poté pomocí tlačítek (U \ D) zvolte menu a stiskněte tlačítko (ENTER) pro zobrazení vedlejšího menu. Tato menu poskytují zadání do všech hlavních funkcí přístroje Setup General Setting Timer Programming Title List DVD Menu Menu Dubbing CD Playback Mode 1 Obecné nastavení: Pro vstup do obecného menu nastavení. 2 Časované programování: Pro naprogramování časovaného záznamu. 3 Seznam titulů: Pro vyvolání seznamu titulů. 4 Menu DVD: Pro přípravu nastavení DVD disku. 5 Menu : Pro přípravu nastavení. 6 Kopírování: Pro kopírování obsahu na DVD nebo zpět. Kopírování je k dispozici pouze, pokud je vložen disk pro záznam. 7 Režim přehrávání CD: Pro úpravu nastavení přehrávání CD. Režim přehrávání CD je k dispozici pouze, když do přístroje vloženo audio CD, video CD, CD-RW/-R s MP3/JPEG. Menu obecného nastavení General Setting Playback 3 Display Parental Lock Audio Out 4 Recording Disc Menu Language 5 Clock Audio Language Channel Subtitle Language 6 DivX Angle Icon 7 HDMI Still Mode Reset All Variable Skip / Replay 8 TV System Přehrávání: Nastavení přístroje pro přehrávání disku podle vaši preference. 2 Displej: Nastavení OSD obrazovky podle vaši preference. 3 : Úprava nastavení videa.

17 4 Záznam: Nastavení přístroje pro záznam na disky podle vaší preference. 5 Hodiny: Nastavení hodin přístroje podle potřeby. 6 Kanál: Úprava nastavení kanálu přístroje podle vaší preference. 7 DivX: Úprava nastavení přehrávání DivX. 8 HDMI: Úprava nastavení připojení HDMI. 9 Vynulovat vše: Vynulování nastavení do továrního nastavení. 10 : : DVD Indikuje dostupný režim pro zvolenou funkci. Režim DVD menu/ menu/ kopírování/ přehrávání CD -Menu DVD menu DVD Menu Format Finalise Disc Protect OFF ON Delete All Playlists Menu režimu přehrávání CD- CD Playback Mode Random Play Program Play PBC ( CD only) Slide Show 4 Vymazání všech playlistů (pouze disky režimu ): Umožňuje vám vymazat všechny playlisty. 5 Náhodné přehrávání: Umožňuje vám aktivovat funkci náhodného přehrávání. 6 Naprogramované přehrávání (pouze audio CD/video CD): Umožňuje vám aktivaci funkce programovaného přehrávání. 7 PBC (pouze přehrávání video CD): Umožňuje vám zvolit obrázky nebo informace na obrazovce menu, aktivací funkce PBC (ovládání přehrávání). 8 Prezentace (pouze soubory JPEG): Umožňuje vám zvolit dobu zobrazení režimu prezentace. 9 Vymazání všech titulů: Umožňuje vám vymazání všech titulů, včetně chráněných titulů v seznamu titulů. 10 Vymazání všech nechráněných titulů: Umožňuje vám vymazání všech nechráněných titulů v seznamu titulů. 11 Vymazání všech playlistů: Umožňuje vám vymazat všechny playlisty na. 12 A DVD: Umožňuje vám kopírovat z na DVD. 13 DVD A : Umožňuje vám kopírovat z DVD na. Menu menu Menu Delete All Titles Delete All Unprotected Titles Delete All Playlists Menu kopírování DVD Dubbing DVD 1 Formát (pouze, DVD+RW): Umožňuje vám formátování disku. 2 Finalizace: Umožňuje vám finalizovat zaznamenané tituly, obsažené na disku. 3 Ochrana disku (pouze disky režimu, DVD+RW/+R): Umožňuje vám ochranu disku proti nechtěné editaci nebo záznamu. 17

18 Průvodce displejem předního panelu 2 DB DVD 1 1 Aktuální stav přístroje 2 2 Číslo titulu/skladby a kapitoly F: B: F B: : Objeví de, když je přehrávání disku pozastaveno. Objeví se také během přehrávání krok po kroku. Objeví se při přehrávání disku. Objeví se při zpomaleném přehrávání vpřed/ zpět. Objeví se když je nastaveno nebo je v provozu časované programování nebo časovaný záznam jedním dotykem (OTR). Objeví se, když přístroj přejde do standby režimu satelitní linky. Bliká, když je chyba v programování. 3 : : Číslo titulu/skladby Číslo kapitoly 3 3 Zobrazí následující Dobu přehrávání Číslo aktuálního titulu/kapitoly/skladby Dobu záznamu/zbývající čas Hodiny Číslo kanálu Časovaný záznam jedním dotykem (OTR) zbývající čas Zvolený HDMI výstupní režim I: Objeví se při záznamu. Bliká, když je záznam pozastaven. DB : DVD : Objeví se, když je disk v tomto přístroji. Objeví se během kopírování. : Objeví se, Když je přístroj v režimu. : Objeví se, když je přístroj v režimu DVD. Zobrazené správy DVD Zásuvka disku se otevírá. Je aktivována funkce PBC video CD. Zásuvka disku se uzavírá. Disk se načítá. Data jsou zaznamenávána na disk. Objeví se, když je zvolen režim HDMI výstupu (480p). Objeví se, když je zvolen režim HDMI výstupu (576p). Objeví se, když je zvolen režim HDMI výstupu (720p). Objeví se, když je zvolen režim HDMI výstupu (1080i). Objeví se, když je zvolen režim HDMI výstupu (1080p). 18

19 DIGITAL COAXIAL ANALOG L ANALOG R Připojení signální kabel nebo anténa Konektor antény Scart/RCA kabel (není dodán) Audio/video kabel (není dodán) RF kabel (dodán) 2 Scart kabel (není dodán) Nebo Nebo Adaptér scart (není dodán) IN Y 1 RF kabel (není dodán) OUT ANALOG ANTENNA PB /CB PR /CR AUDIO COMPONENT OUT VIDEO OUTPUT AV2 (DECODER) HDMI OUT AV1 (TV) Připojení Připojení k televizi Připojte jednotku k televizi s ohledem na schopnosti vašeho stávajícího zařízení. Než přístroje zapojíte, vypněte vaši televizi tento přístroj. Použití zásuvky Scart 1 Připojte anténu nebo kabel do konektoru ANTENNA IN tohoto přístroje. 2 Spojte konektor ANTENNA OUT tohoto přístroje s konektorem antény televize. Použijte dodaný RF kabel. 3 Spojte zásuvku Scart AV1(TV) na tomto přístroji se zásuvkou Scart vašeho televizoru. Použijte komerčně dostupný Scart kabel. Jestliže váš televizor nemá zásuvku Scart, použijte pro zapojení prodávaný adaptér Scart nebo Scart/ RCA kabel. Připojte zařízení přímo k televizi. Jestliže jsou A/V kabely připojeny k VCR, může docházet k poruchám obrazu kvůli systému ochrany proti kopírování. Když máte zapojen televizor pomocí Scart a měníte nastavení Out ( SCART(RGB), Component (Progressive) nebo Component (Interlace), použijte odpovídající konektor TV. Je-li nastavení změněno, například na Component Interlace (I) nebo Component Progressive (P)", když je kabel Scart připojen do TV, může být vysílán zkreslený obraz. Volba přehrávání progresivního skenování (576p/480 nebo prokládaného 576p/480i) Jestliže váš televizor dokáže zobrazit progresivní signál (576p480p), připojte televizor ke konektorům KOMPONENTNÍHO VIDEO VÝSTUPU tohoto přístroje a nastavte " výstup" na "Component Progressive (P)" k výstupnímu konektoru COMPO- NENT VIDEO OUTPUT na jednotce a nastavte v menu nastavení Out na Component (Progressive) (viz strana 77). Následně nastavte váš televizor do režimu progresivního skenování Jestliže váš televizor nedokáže zobrazit progresivní signál, nastavte nastavení Out na Component Interlace (I). Použijte prodávaný adaptér, jestliže vstupní video jsou konektory na vašem televizoru typu BNC. 19

20 DIGITAL COAXIAL ANALOG L ANALOG R Použití konektorů COMPONENT VIDEO OUTPUT a konektorů ANALOG OUT (ANALOG L/R) Jestliže váš televizor obsahuje vstupní konektory Component, použijte Component kabel a Audio kabel (pro zapojení do konektorů AUDIO OUT (ANALOGOV7 R/L)). Spojení Component poskytuje lepší kvalitu obrazu. 1 Postupujte podle kroků 1 a 2 na straně Spojte konektory COMPONENT VIDEO OUTPUT tohoto přístroje s konektorem Component vašeho televizoru. Použijte prodávaný Component kabel. 3 Propojte konektory AUDIO OUT (ANALOGOV0 L/R) této jednotky s analogovými vstupními konektory vašeho TV. Použijte prodávaný audio kabel. Komponentní AUDIO IN IN Audio kabel (není dodán) IN OUT ANALOG ANTENNA Komponentní video kabel (není dodán) AUDIO OUT Y PB /CB PR /CR COMPONENT VIDEO OUTPUT Y PB/CB PR/CR HDMI OUT AV2 (DECODER) AV1 (T Po provedení připojení, nastavte nastavení out. (viz strana 77.) pro TV bez zásuvky Scart: Tyto přístroje nemají RF modulátor, proto je nelze použít. U progresivního skenování lze použít pouze komponentní a HDMI propojení. Připojení k TV s HDMI kompatibilním portem (HDMI PPŘIPOJENÍ) Jednoduché 1 kabelové propojení se zařízením s HDMI (high-definition multimedia interface) konektorem umožňuje digitální přenos digitálního obrazu DVD-videa a jiných zařízení. Toto je nejlepší metoda propojení tohoto přístroje. To může minimalizovat zhoršení kvality obrazu. Pro připojení použijte HDMI kabel (není dodán). Připojte HDMI výstupní konektor tohoto přístroje do HDMI vstupního konektoru TV. HDMI OUT Tento přístroj Dolby Digital LPCM DVD-video DTS DivX MPEG Dolby Digital MP3 MP2 Kabel HDMI (není dodán) HDMI IN Volba HDMI režimu Stiskněte tlačítko (HDMI) pro volbu výstupního režimu HDMI. Výstupní režim se mění následovně pokaždé, když je stisknuto tlačítko (HDMI). 576p (PAL)/ 480p (NTSC) 720p 1080i 1080p (HDMI režim, který není podporován TV, bude přeskočen) TV Aktuální režimy výstupu médiem Formát audio záznamu disku Do HDMI vstupního konektoru Dolby Digital/DTS/ Aktuální MPEG nastavení tohoto přístroje výstup PCM Stream 2channel PCM Dolby Digital PCM Stream 2channel PCM OFF - ON DTS PCM 2channel PCM Stream MPEG PCM 2channel PCM Stream Dolby Digital PCM Stream 2channel PCM PCM 2channel PCM Stream MPEG U audio CD, video CD a MP3 souborů, 2 kanálové PCM bude vysílat navzdory nastavení Dolby Digital. Pokud připojené zařízení není kompatibilní s HDMI BITSTREAM, audio bude vysíláno jako PCM, i když zvolíte Stream" V nastavení Dolby Digital. (viz strana 74.) 20

21 OPEN/CLOSE DIGITAL COAXIAL ANALOG L ANALOG R DVD Y STOP PLAY REC Sytém proti kopírování Pro přehrávání digitálního video obrazu DVD pomocí HDMI připojení je nezbytné, aby přehrávač i zobrazovací zařízení (nebo AV zesilovač) podporovali systém ochrany proti kopírování, nazvaný HDCP (high bandwidth digital kontent protection systém). HDCP je technologie ochrany proti kopírování, která zahrnuje kódování dat a ověření připojeného AV zařízení. Tento přístroj podporuje HDCP. Pro více informací si prosím přečtěte provozní pokyny vašeho TV (nebo AV zesilovače). HDMI: High Definition Multimedia Interface (Multimediální rozhraní vysokého rozlišení) : Jelikož HDMI je rozvíjející se technologie, je možné, že některá zařízení s HDMI vstupem nemusí s tímto přístrojem správně fungovat. Při použití HDCP-nekompatibilního zobrazovacího zařízení, nebude obraz zobrazen správně. Mezi zařízeními, které podporují HDMI, nemusí některá zařízení ovládat ostatní zařízení pomocí HDMI konektoru. Audio signály z HDMI konektoru (včetně korkovací frekvence, počet kanálů v krátké délce) mohou být omezeny připojeným zařízením. Mezi monitory, které podporují HDMI, nemusí některé podporovat audio výstup (například projektory). Ve spojení se zařízením, jako je tento přístroj, nejsou audio signály vysílány z výstupu HDMI konektoru. Pokud je HDMI konektor tohoto přístroje připojen do DVI-D kompatibilního převodního kabelu, jsou signály vysílány v digitálním RGB. Pokud není připojené zařízení kompatibilní s HDMI BITSTREAM, DTS zvuk nebude vysílán. Pokud dojde k výpadku elektrického proudu nebo odpojíte-li přístroj, mohou se nějaké problémy v HDMI nastavení Zkontrolujte prosím HDMI nastavení a nastavte jej znovu. Připojení k externímu zařízení Tento přístroj má tři vstupní koncovky, které lze zvolit pomocí tlačítka (INPUT SELECT F) na dálkovém ovladači, AV1 nebo AV2 na zadním panelu a AV3 na předním panelu. Ujistěte se, že jsou před provedením připojení všechny přístroje vypnuty. Záznam z DVD přehrávače, satelitního přijímače nebo audio-video zařízení s výstupní zásuvkou scart (AV2) IN OUT ANALOG ANTENNA Kabel Scart (není dodán) PB /CB PR /CR AUDIO COMPONENT OUT VIDEO OUTPUT AV2 (DECODER) : Když zaznamenáváte TV program ze satelitního přijímače, musíte připojit kabel Scart do AV2 (DEKODÉRU). (VIZ STRANA 39.) Pokud je připojen AV2, signál z AV2 bude vysílán automaticky. Chcete-li monitorovat signál z jiného vstupu, musíte nejprve stisknout tlačítko (DISPLAY). Poté zvolte požadovaný vstup pro monitorování s (volbou vstupu F). Záznam z videokamery nebo jiného audio- video zařízení bez výstupní zásuvky Scart (AV3) Pokud není k dispozici S- vstup, propojte VIDEO vstupní konektor na předním panelu, pomocí RCA video kabelu. Změňte nastavení, používáte-li vstupní konektor S- VIDEO. (viz strana 40.) HDMI OUT AV2 (DEKODÉR) AV1 (TV) AV vystupní konektor (Scart) AV3 (přední strana) 1080p 1080i 720p 576p/480p AV3 S-VIDEO VIDEO L R S- kabel (není dodán) Audio kabel (není dodán) S-VIDEO AUDIO VÝSTUP VÝSTUP : Připojujete-li do tohoto přístroje externí zařízení s mono výstupem, použijte konektor AUDIO L AV3. 21

22 DIGITAL COAXIAL ANALOG L ANALOG R Y PB /CB PR /CR Digitální audio pro lepší kvalitu zvuku Dolby digitální rekordér, Digitální audio DTS rekordér nebo vstupní konektory MPEG dekodér atd. COAXIAL Po provedení připojení Přepněte volič vstupu na vašem TV na příslušný externí vstupní kaná. Pro podrobnosti, viz návod k obsluze vašeho TV. : Tento přístroj připojte přímo do TV. Pokud jsou AV kabely připojeny do VCR, obraz může být zkreslený kvůli působení systému ochrany proti kopírování. Koaxiální kabel (není dodán) DIGITAL COAXIAL IN HDMI OUT OUT ANALOG ANTENNA AUDIO COMPONENT OUT VIDEO OUTPUT AV2 (DECODER) AV1 (TV) Výše uvedené ilustrace připojení jsou volitelné pro lepší zvuk. 1 Pro čistou digitální kvalitu zvuku použijte AUDIO VÝSTUP (DIGITÁLNÍ KOAXIÁLNÍ) konektor pro připojení vašeho digitálního zařízení. Pokud audio formát digitálního výstupu nesouhlasí s možnostmi vašeho přijímače, přijímač bude vysílat silný, zkreslený zvuk nebo vůbec žádný zvuk. Připojení Dolby Digital dekodéru, DTS dekodéru nebo MPEG dekodéru Připojení vícekanálového Dolby Digital dekodéru vám umožňuje užívat si více kanálový dolby digital prostorový (surround) sytém, stejně jako DTS dekordér, vícekanálový surround systém. Po připojení do Dolby Digital dekodéru nastavte Dolby Digital na Stream v menu audio výstupu. (viz strana 74.) Po připojení do DTS dekodéru, nastavte "DTS" na "ON" (zapnuto) v menu audio výstupu. (viz strana 74.) Po připojení do MPEG dekodéru, nastavte MPEG na Stream v menu audio výstupu. (viz strana 74.) Připojení do MD decku nebo DAT decku Zdroj zvuku, který je zaznamenán v Dolby Digital vícekanálovém prostorovém formátu, nelze zaznamenat pomocí MD nebo DAT decku jako digitální zvuk. Pokud nejste připojeni do Dolby Digital dekodéru, nastavte Dolby Digital na "PCM" v menu audio výstupu. Přehrávání DVD pomocí nesprávných nastavení může generovat zkreslení zvuku a poškodit reproduktory. Nastavte Dolby Digital na OFF (vypnuto) v menu audio výstupu pro připojení do MD nebo DAT decku. Můžete použít konektory AUDIO OUT (ANALOG L/R) pro připojení vašeho audio systému. 22

23 Základní nastavení První nastavení Když poprvé zapnete přístroj, musíte postupovat podle následujících kroků. 6 Postupujte podle kroku 4 na straně 27 Ruční nastavení hodin. 1 Stiskněte tlačítko [B ON/STANDBY]. 2 Zapněte TV. Zvolte vstup, ke kterému je přístroj připojen. Automaticky se objeví první nastavení. 3 Vyberte požadovaný jazyk pro ODS pomocí tlačítka (U \ D). ). Poté stiskněte tlačítko (ENTER) pro přesun na další krok. Initial Setting OSD Language English Français Español Deutsch Italiano Svenska Nederlands 4 Stiskněte tlačítko (ENTER) pro zahájení automatického ladění kanálů. Přístroj začne hledat kanály, které jsou k dispozici ve vaší oblasti. Initial Setting Auto Tuning Make sure the antenna is connected to ANTENNA IN jack. Start 5 Po dokončení nastavení kanálů se zobrazí nastavení hodin. Poté stiskněte tlačítko Initial Setting Clock Setting --/--/----(---) --:-- 23

RD-XV47KE NÁVOD K OBSLUZE. HDD & DVD / Videokazetový rekordér. Úvod Připojení. nastavení. Základní NÁVOD K OBSLUZE. Úpravy.

RD-XV47KE NÁVOD K OBSLUZE. HDD & DVD / Videokazetový rekordér. Úvod Připojení. nastavení. Základní NÁVOD K OBSLUZE. Úpravy. & DVD / Videokazetový rekordér I/ Úvod Připojení RD-XV47KE NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE VCR PROGRAM REC DUBBING VCR VCR DVD ON / STANDBY DVD DVD /DVD REC DVD Záznam Přehrávání videorekordéru Jiné Úvod

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet

ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet ds-1560d Výklopný TFT LCD displej 15,6 s přehrávačem DVD, USB disků a SD karet Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 3 Funkce přehrávače... 3 Dálkový ovladač a funkce tlačítek...

Více

VIP1910/1920. instalační příručka

VIP1910/1920. instalační příručka VIP1910/1920 instalační příručka POZOR! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem Neotvírejte zař ízení POZOR! PRO SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEVYSTAVUJTE ZAŘÍZENÍ DEŠTI

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200. Charakteristika. Číslo modelu: Sériové číslo: DVP-6200 E61J3ED(CZ).fm Page 1 Thursday, September 29, 2005 12:04 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-6200 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...7 Přehrávání

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku,

DVD systém DVP-937. Obj. č. 37 39 74. Popis a ovládací prvky. Hlavní jednotka. Vážený zákazníku, Popis a ovládací prvky Hlavní jednotka DVD systém DVP-937 Obj. č. 37 39 74 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup ovládání DVD systému Lenco. Tento návod k obsluze je součástí výrobku.

Více

DVD přehrávač Manta Lord

DVD přehrávač Manta Lord DVD přehrávač Manta Lord Uživatelská příručka UPOZORNĚNÍ Přečtěte si, prosím, pečlivě následující upozornění. Váš přehrávač pak bude bezpečně a spolehlivě sloužit. Napájení Ujistěte se, že používáte správné

Více

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze

DVD rekordér RDR-HX1020. Návod k obsluze 2-895-171-E1(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HX1020 2006 Sony Corporation

Více

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ

Určeno k distribuci pouze s novým počítačem PRŮVODCE INSTALACÍ Určeno k distribuci pouze s novým počítačem začněte zde PRŮVODCE INSTALACÍ pro systém Windows XP Media Center Edition 2005 V otázkách odborné pomoci k produktu se obracejte na výrobce počítače. JDE O ORIGINÁLNÍ

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka

HD přehrávač 80 239. Uživatelská příručka HD přehrávač 80 239 Uživatelská příručka Tento přehrávač umožňuje přehrávání videa a hudby z USB Flash disku, externího pevného disku nebo SD/MMC karty. Video lze zobrazit v HD kvalitě na displeji připojeném

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem

9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem 9 TFL LCD Výklopný monitor s DVD přehrávačem Návod pro uživatele Kompatibilní s: DVD, MP4, MP3, VCD, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVCD Před instalací do auta a spuštěním přístroje, přečtěte si, prosím,

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606

CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 CZ Návod k obsluze MP3 NAITECH MPN-606 Děkujeme za zakoupení přístroje NAITECH. Jeho vývoji jsme věnovali nemálo prostředků, a proto Vám můžeme zaručit jeho prvotřídní kvalitu a 100% funkčnost. Abyste

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem

Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem DS-X11d Výklopný displej 11 / 12,1 s DVD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění a použité

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

RD-XS25SE. Uživatelská příručka. DD-DVD video rekordér. Návod. TOSHIBA HDD & DVD Videorecorder RD-XS25SE. Úvod. Připojení Základní.

RD-XS25SE. Uživatelská příručka. DD-DVD video rekordér. Návod. TOSHIBA HDD & DVD Videorecorder RD-XS25SE. Úvod. Připojení Základní. DD-DVD video rekordér DD-DVD video rekordér RD-XS5SE RD-XS5SE Návod Návod & DVD VIDEO RECORDER RD-XS5 & DVD-R RECORDING DVD REC ON STANDBY řipojení Základní nastavení Nahrávání řehrávání Editace Nastavení

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

Rychlá instalační příručka

Rychlá instalační příručka Rychlá instalační příručka PCTV DVB-T Flash Stick CZ duben 2007 EXAC s.r.o., Zbraslavská 27, Praha 5-159 00 http://www.exac.cz http://www.pctvsystems.com Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break

Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break Návod k použití pro telefon Nokia E52 pro službu viphone break 1. Nastavení telefonu 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Konfigurace telefonu 1.2.1. Nahrání nového firmware Před samotnou konfiguraci SIP klienta

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér

JDR-913. 4kánálový digitální videorekordér JDR-913 4kánálový digitální videorekordér T857 Uživatelská příručka Obsah Úvod a upozornění.. 3 Přední panel..3 Zadní panel 4 Instalace: Zapojení zadního panelu.. 4 Instalace: Zapojení video výstupů..

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout

Uživatelský manuál. Symbol upozorňuje na informace, které by jste při čtení manuálu neměli přehlédnout Bezpečnostní instrukce Čtěte pozorně tento manuál před prvním použitím přístroje Pokud přístroj nebudete po dlouhou dobu používat, odpojte napájecí zdroj od elektrické sítě. Stejně tak odpojte napájecí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO

Active Indoor Antenna SRT ANT 12 ECO User Manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Manuale d uso Manual de uso Bruksanvisning Használati kézikönyv Uživatelský manuál Instrukcja obsługi Uputstvo za upotrebu Руководство пользователя Active

Více

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE!

DVD 227M. Návod k obsluze. www.salora.eu. Ekologická likvidace výrobku DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : ZÁRUČNÍ LIST ŘÁDNĚ USCHOVEJTE PRO PŘÍPAD REKLAMACE! Ekologická likvidace výrobku Výrobek je označen symbolem upozorňujícím na nutnost nakládat s vyřazenými elektrospotřebiči jako s tříděným odpadem. Je tedy třeba s ním naložit ve smyslu direktivy EU č.

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Digitální tuner 80533

Digitální tuner 80533 Digitální tuner 80533 Automobilový DVB-T tuner s možností přehrávání multimediálních souborů z USB a záznamu TV a rádiového vysílání Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače

Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače Instrukce pro instalaci digitálního satelitního přijímače INSTALACE Přední panel Zadní panel LNB IN: PŘIPOJENÍ K SATELITNÍ ANTÉNĚ LNB OUT: PŘIPOJENÍ K JINÉMU PŘIJÍMAČI KOMPOZITNÍ VÝSTUP VIDEO SIGNÁLU ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Více

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break

Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break Návod k použití Siemens Gigaset C450 IP pro službu viphone break 1 Siemens Gigaset C450 IP-v07.02 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Nastavení jazyka Nastavení českého jazyka přenosné části

Více

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct

Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct 3-295-080-11(1) DVD rekordér Návod k obsluze Užitečné rady, tipy a informace o službách a výrobcích společnosti Sony najdete na webové stránce: www.sony-europe.com/myproduct Přečtěte si pozorně důležité

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití

Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem. Návod k použití Microcom LC 4600 dětská chůvička s barevným displejem Návod k použití Popis výrobku Monitor 1. Regulace citlivosti na zvuk 2. Regulace výkonu/hlasitosti 3. Automatický provoz (zvuková aktivace) 4. Tlačítko

Více

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5

Návod k obsluze. DVD Rekordér 2 ALL 3 5 Návod k obsluze DVD Rekordér Č. modelu DMR-EH770 Číslo oblasti podporované tímto přístrojem Čísla oblasti jsou přidělována DVD rekordérům a diskům DVD-Video podle místa prodeje. Číslo oblasti tohoto přístroje

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze

SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300. Návod k obsluze SATELITNÍ PŘIJÍMAČ MASCOM MC 2300 Návod k obsluze KONEKTORY NA ZADNÍM PANELU Schéma zobrazuje zadní panel satelitního přijímače MC 2300. Následující popis konektorů odpovídá číslům na schématu. 1. Napájení

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113

Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Uživatelská příručka set-top-boxu Arris VIP1113 Obsah Set-top-box Arris VIP1113... 1 1. Bezpečnostní opatření... 1 2. Vybalení set-top-boxu... 2 3. Popis set-top-boxu Arris VIP1113... 2 4. Zadní panel

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Úvodní informace. Zapojení a montáž

Úvodní informace. Zapojení a montáž IPLUGRDS Univerzální rozhraní pro připojení MP3 přehrávače, Apple ipod, itouch, iphone, nebo externího zdroje k audio systému vozidla s možností ovládání prostřednictvím tlačítek na volantu Obsah Úvodní

Více

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx)

NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) NÁVOD PRO IPTV PORTÁL (STB Motorola 19xx) OBSAH: 1. Úvod 2. Set Top Box (STB) 3. MENU IPTV portálu 3.1. Hlavní nabídka 3.2. Přepínání TV kanálů 4. Samoobsluha 5. Videopůjčovna 6. Zabezpečení 7. Doplňkové

Více

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break

Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break Návod k použití VoIP analogového adaptéru SPA 2102 pro službu viphone break 1. Instalace přístroje 1.1. Vzhled přístroje 1.2. Připojení přístroje Připojte adaptér k Vaší síti do zdířky Internet, počítač

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Upozornění před instalací Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte. Chraňte

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6222/12 CS Příručka pro uživatele Obsah 1 Důležité informace 4 Bezpečnost 4 Recyklace 4 2 Vaše zařízení SDV6222 5 Přehled 5 3 Začínáme

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více