Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 2006"

Transkript

1 Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 006 Úlohou SAIA, n.o. je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠ SR administratívne a organizačné zabezpečenie programu: poskytovanie informácií o programe, poskytovanie poradenstva pri písaní projektov, poskytovanie poradenstva pri písaní žiadostí o mobility, komunikácia s koordinátormi schválených projektov, koordinácia činnosti s Centrálnou kanceláriou programu CEEPUS vo Viedni a Národnými kanceláriami členských štátov, vyplácanie štipendií a poistného zahraničným štipendistom, preplácanie cestovného slovenským štipendistom. Činnosť SAIA bola v roku 006 zameraná na: spracovanie aktuálnych informácií o programe CEEPUS II na akademický rok 006/007, oboznámenie sa a práca v stále sa aktualizujúcom systéme registrovania sietí, hodnotenia sietí a registrácie mobilít do programu, pomoc koordinátorom pri vkladaní údajov a dokumentov do registračných elektronických formulárov, príprava podkladových materiálov pre Ministerskú konferenciu programu CEEPUS príprava podkladových materiálov pre Národnú komisiu programu CEEPUS a spracovanie záverov zo zasadania komisie, vloženie bodového hodnotenia zostaveného Národnou komisiou do elektronického systému programu CEEPUS, príprava podkladových materiálov pre Medzinárodnú komisiu programu CEEPUS, oboznámenie koordinátorov o spôsobe rozhodovania Národnej komisie pre program CEEPUS a na Medzinárodnej konferencii v Záhrebe, aktívna pomoc študentom, doktorandom a VŠ učiteľom pri registrovaní mobilít v rámci programu CEEPUS, poskytnutie pomoci vysokým školám a uchádzačom o štipendium pri vkladaní dokumentov do elektronických formulárov, pomoc lokálnym koordinátorom pri potvrdzovaní vysielaných a prijímaných štipendistov, komunikácia so slovenskými a zahraničnými štipendistami programu, preklad anglických manuálov pre koordinátorov sietí a uchádzačov o mobility o užívaní programu CEEPUS, aktualizáciu web stránky SAIA o aktualizácia informácií týkajúce sa programu. refundovanie cestovného slovenským štipendistom programu, vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom programu, aktualizácia informácií o programe CEEPUS na príprava materiálov do Bulletinu SAIA, príprava podkladových materiálov o programe CEEPUS pre aktualizovanú publikáciu Prehľad štipendií a grantov pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

2 v rámci programu CEEPUS boli v roku 006 financované letné školy: v rámci siete CII-SK (zapojená vysoká škola - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu; koordinátor - Ing. Peter Szovics, PhD.) letnej školy pod názvom Ekonomika hospodárskej a menovej únie v termíne od sa zúčastnilo 7 zahraničných študentov a vysokoškolskí učitelia, ktorí zabezpečovali prednášky počas letnej školy, v rámci siete CII-CZ (zapojená vysoká škola - Technická univerzita v Košiciach, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie; koordinátor doc. Ing. Ján Paralič, PhD.) letnej školy pod názvom Moderné trendy v riadení v termíne od sa zúčastnilo 0 zahraničných študentov a 5 vysokoškolskí učitelia, ktorí zabezpečovali prednášky počas letnej školy. v rámci programu CEEPUS v roku 006 realizovalo pobyt na slovenských verejných vysokých školách 7 zahraničných štipendistov (7 štipendijných mesiacov) a 6 slovenských štipendistov (590 štipendijných mesiacov) realizovalo štipendijný pobyt v roku 006 na zahraničnej vysokej škole v niektorej z členských štátov programu. Finančné zabezpečenie programu Ministerstvo školstva SR schválilo na program pre rok 006 sumu ,- Sk na financovanie 0 štipendijných mesiacov. Na Ministerskej konferencii v Ľubľane (7. február 006) sa Ministerstvo školstva SR zaviazalo financovať v programe CEEPUS od akademického roka 006/ štipendijných mesiacov. Potrebná zvýšená suma Sk na udelenie štipendií zahraničným štipendistom v zimnom semestri 006/007 bola po niekoľkých žiadostiach SAIA, n. o. zaslaná na účet SAIA, n. o. až , kedy nie všetci prihlásení zahraniční uchádzači mohli zrealizovať štipendijné pobyty do konca roka 006. Rozdiel vo výške 56,- Sk bol dňa..006 vrátený na účet MŠ SR. Prehľad o prevode finančných prostriedkov na program CEEPUS na účet SAIA, n. o. v sledovanom období január december 006:. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk 5. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk 6. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk 7. čiastka bola prevedená na účet SAIA, n.o. dňa ,- Sk Spolu ,-Sk Prehľad o vyplatení štipendií, poistného a cestovného v období Vyplatené štipendiá: 7 osôb t. j., 7 štip. mesiacov 6 900,- Sk Vyplatené cestovné: 6 osôb 6 6,- Sk Vyplatené poistné: osoba 770,- Sk Spolu: ,- Sk Administratívne a organizačné zabezpečenie SAIA, n. o.: Spolu 69 95,- Sk 5 6,- Sk Zoznam zahraničných štipendistov programu, ktorým bolo vyplatené štipendium je v prílohe Zoznam slovenských štipendistov programu, ktorým bolo refundované cestovné je v prílohe

3 Dôležité termíny v programe CEEPUS: 6. január Registrácia sietí v programe CEEPUS na akademický rok 006/007 K termínu uzávierky požiadali slovenské siete, ktoré koordinujú slovenské vysoké školy, o predĺženie svojej činnosti v rámci programu CEEPUS II a slovenská sieť sa zaregistrovala ako nová. 5 fakúlt/katedier slovenských VŠ malo záujem participovať v iných sieťach ako partner. Záujem o zapojenie sa do programu na školský rok 006/07 prejavilo slovenských verejných vysokých škôl: Univerzita Komenského v Bratislave Slovenská technická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Technická univerzita v Košiciach Univerzita veterinárneho lekárstva Košice Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Žilinská univerzita v Žiline Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Technická univerzita vo Zvolene Prešovská univerzita v Prešove Univerzita Janosa Selyeho v Komárne 7. február Ministerská konferencia v Ľubľane (Slovinsko) Na konferencii sa za Slovensko zúčastnili Mgr. Dana Dorotea Mikulová, štátna tajomníčka pre vedu, techniku, deti a mládež MŠ SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., riaditeľ odboru vysokoškolského vzdelávania, Ing. Zuzana Gregorová, koordinátorka programu, Národná kancelária programu CEEPUS na Slovensku. Na Ministerskej konferencii bola odovzdaná Ministerská cena za najlepšiu sieť fungujúcu v akademickom roku 00/005, ktorú získala maďarská sieť H 7 (názov siete Active Methods in Teaching Mathematics ). Partnerskou inštitúciou v sieti bola aj Technická univerzita v Košiciach (Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra matematiky).

4 Ministerstvo školstva SR sa zaviazalo financovať v programe CEEPUS od akademického roka 006/ štipendijných mesiacov. Kvóta: Krajina Kvóta 005/06 Kvóta 006/07 Albánsko - 0 Bulharsko 00 0 Česká republika Čierna Hora Chorvátsko Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko Slovinsko 0 0 Srbsko 00 0 Dragan Primorac, minister vedy, vzdelávania a športu Chorvátska bol zvolený za nového predsedu v programe CEEPUS na rok marec Národná výberová komisia programu CEEPUS Národnej výberovej komisie programu CEEPUS sa zúčastnili: Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline, Prof. Ing. Zlatica Ivaničová, CSc., Ekonomická univerzita v Bratislave, Doc. PhDr. Teodor Hrehovčík, CSc., Prešovská univerzity v Prešove, PhDr. Ľubica Škvarková, Ministerstvo školstva SR, Doc. Ing. Marian Veselý, CSc, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Komisia zhodnotila návrhy na akademické siete v školskom roku 006/007, v ktorých figurujú slovenské verejné vysoké školy ako koordinátori aj ako partneri. Závery zo zasadnutia Národnej výberovej komisie programu CEEPUS boli spracované a bodové hodnotenie určené komisiou bolo vložené do elektronického systému programu CEEPUS koordinátorkou programu. Koordinátorka programu následne pripravila podkladové materiály pre Medzinárodnú komisiu programu CEEPUS, ktorá zasadala dňa. -. apríla 006 v Záhrebe.. -. apríl 006 Medzinárodná konferencia v Záhrebe (Chorvátsko) Na Medzinárodnej konferencii sa za Slovensko zúčastnili Prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., Žilinská univerzita v Žiline a Ing. Zuzana Gregorová, PhD. koordinátorka programu. Na školský rok 006/007 sa do programu zaregistrovalo celkovo 6 sietí. Na začiatku Medzinárodnej konferencie boli prezentované výsledky hodnotení národných komisií. Na konferencii boli predložené dva scenáre hodnotenia sietí na medzinárodnej úrovni. Výsledný scenár bol určený hlasovaním (každá zúčastnená krajina hlas). Zahraničné univerzity prejavili záujem vyslať na slovenské verejné vysoké školy v akademickom roku 006/007 študentov, doktorandov a učiteľov na štipendijných mesiacov. Slovenské verejné vysoké školy prejavili záujem vyslať študentov, doktorandov a učiteľov na zahraničné univerzity na viac než štipendijných mesiacov.

5 Z celkového počtu zaregistrovaných sietí (6) bola určená hranica - 5 sietí, ktoré realizujú svoj program v školskom roku 006/007. Zo 5-tich podporených sietí, slovenské verejné vysoké školy figurujú v sieťach (v troch sieťach ako koordinátori a v sieťach ako partneri). V schválených sieťach bolo rozdelených 600 štipendijných mesiacov, ktoré sa Ministerstvo školstva SR na Ministerskej konferencii v Ľubľane zaviazalo financovať od akademického roka 006/ jún 006 Uzávierka elektronických prihlášok na mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v zimnom semestri 006/007 K termínu uzávierky sa elektronicky zaregistrovalo 7 slovenských uchádzačov, ktorí mali záujem o štipendijný pobyt v členských krajinách programu a zahraničných uchádzačov, ktorí mali záujem o štipendijný pobyt na Slovensku v rámci programu CEEPUS v zimnom semestri 006/ november 006 Uzávierka elektronických prihlášok na mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v letnom semestri 006/007 K termínu uzávierky sa elektronicky zaregistrovalo 69 slovenských uchádzačov, ktorí majú záujem o štipendijný pobyt v členských krajinách programu a zahraničných uchádzačov, ktorí majú záujem o štipendijný pobyt na Slovensku v rámci programu CEEPUS v letnom semestri 006/ november Evalvačné stretnutie v programe CEEPUS vo Varšave (Poľsko) Stretnutie bolo venované: naplneniu kvóty štipendijných mesiacov v akademickom roku 005/006 Medzinárodnej dohode CEEPUS II: riešenie rozdelenia Srbska a Čiernej Hory Čierna Hora musí dohodu CEEPUS II schváliť; Bosna a Hercegovina bude mať jednu Národnú kanceláriu Účastníkom programu: programu sa môžu zúčastniť len denní študenti vysokých škôl a vysokoškolskí učitelia na plný pracovný úväzok Ministerskej cene 007 za akademický rok 005/006 Výberu projektov sietí na akademický rok 007/0 Úprave hodnotiaceho systému pre siete na rok 007/00, kedy sa väčšia váha bude klásť na časť venovanú spoločným diplomom Úlohe zahraničných oddelení pri zabezpečovaní ubytovania pre zahraničných štipendistov Príprave. Ministerskej konferencie (Záhreb, Chorvátsko, marec 007) a Medzinárodnej komisie (navrhnuté miesto konania Bulharsko) Záujem o účasť v programe CEEPUS prejavili Lichtenštajnsko a Švajčiarsko. Prehľad prijatých (incoming) a vyslaných (outgoing) štipendistov programu CEEPUS v roku 006 V roku 006 najviac slovenských štipendistov vyslala Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Komenského v Bratislave a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Najviac zahraničných štipendistov v roku 006 absolvovalo pobyt na Technickej univerzite v Košiciach, Žilinskej univerzite v Žiline, a Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Graf ). Zoznam schválených sietí a participujúcich vysokých škôl je v prílohe 5

6 Graf Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu CEEPUS podľa vysokých škôl v roku 006 VSVU VSMU Veterina UTC UNIPO UMB UKF UKBA UCM TuZvo TUKE TRUNI STU SPU EUBA Akadémia umení Pozn.: VSVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Veterina - Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, UTC Žilinská univerzita v Žiline, UNIPO - Prešovská univerzita v Prešove, UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UK BA Univerzita Komenského v Bratislave, UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, TU Zvo Technická univerzita vo Zvolene, TUKE Technická univerzita v Košiciach, TRUNI Trnavská univerzita v Trnave, STU Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, EU BA Ekonomická univerzita v Bratislave, Akadémia umení Akadémia umení v Banskej Bystrici Graf Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu v roku 006 podľa štatútu Graf Počet štipendijných mesiacov pridelených pre vyslaných a prijímaných štipendistov programu v roku 006 Učitelia Učitelia Študenti Študenti PhD študenti 7 5 PhD študenti Štip. mesiace (outgoing) Štip. mesiace (incoming) Pozn: Graf a nezahŕňa zahraničných štipendistov, ktorí sa zúčastnili letných škôl v Nitre a Košiciach 6

7 V rámci programu CEEPUS v roku 006 realizovalo pobyt na slovenských verejných vysokých školách zahraničných štipendistov (5 štipendijných mesiacov) a 6 slovenských štipendistov (590 štipendijných mesiacov) realizovalo štipendijný pobyt v roku 006 na zahraničnej vysokej škole v niektorej z členských štátov programu (Graf a ). Graf Prehľad štipendistov programu v roku 006 podľa krajiny Srbsko Slovinsko 9 Rumunsko Poľsko 0 Maďarsko 5 7 Chorvátsko 6 77 Česká republika 9 Čierna Hora Bulharsko 9 Rakúsko Najviac slovenských štipendistov absolvovalo pobyt v roku 006 v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Slovenské vysoké školy prijali v roku 006 najviac zahraničných štipendistov z Poľska, Rumunska a Maďarska. Prehľad prijatých (incoming) a vyslaných (outgoing) štipendistov programu CEEPUS v akademickom roku 005/006 V akademickom roku 005/006 najviac slovenských štipendistov vyslala Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Najviac zahraničných štipendistov v roku 006 absolvovalo pobyt na Technickej univerzite v Košiciach, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a Žilinskej univerzite v Žiline (Graf 5). Informácia nezahŕňa zahraničných štipendistov, ktorí sa zúčastnili letných škôl v Nitre a Košiciach. 7

8 VSVU VSMU Veterina Graf 5 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu CEEPUS podľa vysokých škôl v ak. roku 005/006 UTC UNIPO UMB UKF UKBA UCM TuZvo TUKE TRUNI STU SPU EUBA Akadémia umení Pozn.: VSVU Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, VŠMU Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Veterina - Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach, UTC Žilinská univerzita v Žiline, UNIPO - Prešovská univerzita v Prešove, UMB Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UKF Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, UK BA Univerzita Komenského v Bratislave, UCM Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, TU Zvo Technická univerzita vo Zvolene, TUKE Technická univerzita v Košiciach, TRUNI Trnavská univerzita v Trnave, STU Slovenská technická univerzita v Bratislave, SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, EU BA Ekonomická univerzita v Bratislave, Akadémia umení Akadémia umení v Banskej Bystrici Graf 6 Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov programu v ak. roku 005/006 podľa štatútu Graf 7 Počet štipendijných mesiacov pridelených pre vyslaných a prijímaných štipendistov program u v ak. roku 005/006 Učitelia Učitelia 5 79 Študenti 5 Študenti 09 PhD študenti 0 9 PhD študenti Štip. mesiace (outgoing) Štip. mesiace (incoming) Pozn: Graf 6 a 7 nezahŕňa zahraničných štipendistov, ktorí sa zúčastnili letných škôl v Nitre a Košiciach Najviac slovenských štipendistov absolvovalo pobyt v akademickom roku 005/006 v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Slovenské vysoké školy prijali v akademickom roku 005/006 najviac zahraničných štipendistov z Poľska, Českej republiky, Rumunska a Maďarska.

9 Graf Prehľad štipendistov programu v ak. roku 005/006 podľa krajiny 0 Srbsko 6 Slovinsko 6 Rumunsko 7 7 Poľsko 5 Maďarsko Chorvátsko 0 67 Česká republika Čierna Hora 7 Bulharsko Rakúsko Najviac štipendistov z Poľska prijala v akademickom roku 005/006 Žilinská univerzita v Žiline, Technická univerzita v Košiciach a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Najviac českých štipendistov prijala Univerzita Komenského v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská univerzita v Žiline. Najviac štipendistov z Maďarska prijala Technická univerzita v Košiciach. Graf 9 Prehľad prijatých zahraničných štipendistov na slovenské vysoké školy podľa krajiny v akademickom roku 005/006 VSVU Veterina UTC UNIPO UMB 6 A BG CR UKF UKBA TuZvo 0 5 CZ HR HU PL TUKE RO STU SPU 0 SL SR EUBA Akadémia umení Pozn: A Rakúsko, BG Bulharsko, CR Čierna Hora, CZ Česká republika, HR Chorvátsko, HU Maďarsko, PL Poľsko, RO Rumunsko, SL Slovinsko, SR Srbsko 9

10 Poskytovanie informácií: Informácie o programe CEEPUS poskytla koordinátorka programu v roku 006 na informačných stretnutiach: , Družba Bratislava - poskytnutie informácií o programe na školení doktorandov Interreg,.. 006, Trenčianska univerzita A. Dubčeka - poskytnutie informácií o programe pre študentov Trenčianskej univerzity, Ekonomická univerzita v Bratislave stretnutie určené pre študentov VŠ, Ekonomická univerzita v Bratislave - stretnutie určené pre doktorandov VŠ, Technická univerzita vo Zvolene - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Žilinská univerzita v Žiline - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Štipendiá a granty pre doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov (SPU aj UKF), Lekárska univerzita UK v Bratislave informačný seminár pre študentov a doktorandov, TUKE, Košice - Stretnutie koordinátorov programu CEEPUS z jednotlivých VŠ, SAIA, Bratislava - Stretnutie koordinátorov programu CEEPUS z jednotlivých VŠ. Propagácia programu CEEPUS: Bulletin SAIA ( november Uzávierka na mobility v letnom semestri 006/007) publikácia: Prehľad štipendií a grantov pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov , Bratislava Ing. Zuzana Gregorová, PhD. koordinátorka programu Národná kancelária programu CEEPUS 0

Mobility pro studenty AR 2015/16

Mobility pro studenty AR 2015/16 Mobility pro studenty AR 2015/16 Bc. et Bc. Kateřina Pavlíčková koordinátorka studentských mobilit Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy Obsah Program Erasmus+ - studijní a praktické

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012

Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Kudy na mezinárodní mobilitu? Seminář doktorandů FT TUL 13.3.2012 Mgr.Věra Marková, Regionální kontaktní organizace Liberec kontakt pro Evropský výzkumný prostor Zdroje informací Ve výkladu jsou vynechány:

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Martina Lichovníková Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato

Více

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia

Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Možnosti studia v zahraničí pro studenty doktorského studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Tato prezentace je spolufinancována

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVENEC - SRPEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 6 Stipendia...

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová

AIA Akademická informační agentura. Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv. Zpracovala: Eva Jermanová AIA Akademická informační agentura Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv Zpracovala: Eva Jermanová MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY Nabídky stipendijních pobytů podle dvoustranných

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí

Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015. Studium a stáže v zahraničí Odbor zahraničních vztahů Rektorát VUT NEWSLETTER ČERVEN 2015 Studium a stáže v zahraničí OBSAH Aktuality... 3 Studium v zahraničí- Evropa... 4 Studium v zahraničí mimo Evropu... 5 Stipendia... 7 Letní

Více

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra. I. ročník ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Nitra I. ročník NITRA 15. 17. října 2013 OBSAH 1. Struktura vystavovatelů...3 2. Organizační zajištění veletrhu...3

Více

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin

Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci Přesídlování a vyhlazování obyvatelstva syndrom moderních dějin 11. 12. listopadu 2014 Vila Lanna, Praha Historický ústav Akademie věd ČR, v. v.

Více

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv AKADEMICKÁ INFORMAČNÍ AGENTURA Dvoustranné mezinárodní smlouvy Kulturní dohody, prováděcí programy ke kulturním dohodám, resortní smlouvy s

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Univerzita obrany AR 2015/2016

Univerzita obrany AR 2015/2016 Univerzita obrany AR 2015/2016 kpt. Mgr. Lenka ZÁRYBNICKÁ, Ph.D. Erasmus koordinátor FVZ UO Erasmus+ Mobility studentů Mobility zaměstnanců Pravidla a dokumenty 2 nový program Evropské unie na období 2014

Více

Akreditované studijní programy (počty)

Akreditované studijní programy (počty) Vysoká škola (název) Akademie výtvarných umění Skupiny akreditovaných studijních programů KKOV přírodní vědy a nauky 11 18 technické vědy a nauky 21 39 zeměděl. les. a veter. vědy a nauky 41,43 zdravot.,

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž

9.11.2014 5.11.2014. Pavlína Bínová, Ondřej Krpal. Erasmus+: Erasmus. Mobility studentů jsou rozděleny na. studijní pobyt praktická stáž Fakulta pedagogická 5.11.2014 Pavlína Bínová, Ondřej Krpal Erasmus+: Erasmus Mobility studentů jsou rozděleny na studijní pobyt praktická stáž 1 Erasmus + / student Kdo se může zapojit podmínky: Student

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

P A N E L B O O K 2013

P A N E L B O O K 2013 P A N E L B O O K 2013 Hrajeme vždy fér a sdělíme Vám otevřeně naše možnosti 65 000 respondentů v ČR ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL Společnost ČESKÝ NÁRODNÍ PANEL (ČNP) byla založena dvěma předními českými výzkumnými

Více

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch

Program konference. Regionální rozvoj a cestovní ruch Program konference Regionální rozvoj a cestovní ruch Čtvrtek 1. 12. 2011, Aula,, Tolstého 16 8:30-10:00 Prezence a ranní občerstvení 10:00-12:00 Zahájení konference - Aula Úvodní slovo prorektorky Vysoké

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Média a vzdělávání 2007

Média a vzdělávání 2007 Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové Trenčianská univerzita Alexandra Dubčeka Časopis Media4u Magazine Média a vzdělávání 2007 Sborník recenzovaných

Více

Číslo: 6/2002 14.6. 2002

Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Číslo: 6/2002 14.6. 2002 Vydává: Energy Centre České Budějovice, Pražská 99, 370 04 České Budějovice tel.: 038 / 731 25 80, fax: 038 / 731 25 81, e-mail: office@eccb.cz, http://www.eccb.cz OBSAH: 1. Stručná

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ

NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy NEŽ VYRAZÍM ZA STUDIEM A CESTOVÁNÍM PO EVROPĚ STUDIJNÍ A ODBORNÉ STÁŽE V ZAHRANIČÍ Zahraniční vztahy ZČU Erasmus Mobilitní projekt free movers Leonardo da Vinci Specializované semestrální

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Bačuvčík, Radim [UKOEXIF] (100%) : Nákupní chování obyvatel České republiky na

Více

Možnosti studia v zahraničí 2014/5

Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Možnosti studia v zahraničí 2014/5 Studijní pobyty v zahraničí administrované UP Mimo jiné: Mezinárodní výměnné programy (např. Erasmus+, CEEPUS) Pobyty sponzorované jednotlivci nebo institucemi (Merrillův

Více

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb

Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus. 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Možnosti mobility v rámci programu Erasmus Mundus 17.5.2012 Tereza Babková Dům zahraničních služeb Dům zahraničních služeb příspěvková organizace MŠMT, která zajišťuje mezinárodní spolupráci v oblasti

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz

SCIEX. Barbora Veselá. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz SCIEX Barbora Veselá Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy www.naep.cz PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU SCIEX NMS CH Scientific Exchange Programme between the New Member States

Více

Školení učitelů chemie "na Slovensku

Školení učitelů chemie na Slovensku Školení učitelů chemie "na Slovensku 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Katarína Javorová Katedra didaktiky ve vědě, psychologie a pedagogika, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě (Slovensko)

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2006/2007 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02)

OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 CS Úřední věstník Evropské unie 6.7.2011 OZNÁMENÍ O OTEVŘENÝCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍCH (2011/C 198 A/02) Máte zájem o profesní dráhu v orgánech a institucích EU? Splňuje váš profil naše kritéria?

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ

STRATEGICKÉ VLÁDNUTÍ A PLÁNOVÁNÍ V ROZVOJI MĚST A REGIONŮ Středisko pro výzkum regionálního rozvoje Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni ve spolupráci s Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Slovenskou spoločnosťou pre

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS

Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Národní kancelář programu CEEPUS Dům zahraničních služeb Pravidla pro uchazeče o stipendium a stipendisty programu CEEPUS Srpen 2011 Obsah I. Základní informace o programu CEEPUS... 2 II. Obecná pravidla

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ

včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ ONLINE NAKUPOvÁNÍ Mobilní telefon: s aplikací LivE-PhONE APP Webovy obchod: WWW.SChRACK.CZ T včetně INFORMACÍ O DOSTUPNOSTI ZBOŽÍ E N E R G I E P R Ů M Y S L B U D O v Y Z A Ř Í Z E N Í D A T A K A B E

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012

Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 Zápis z Vědecké rady FBI VŠB TUO konané dne 16.5.2012 1. Úvod Děkan fakulty prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD. zahájil zasedání VR, přivítal přítomné. Předal jmenovací dekrety nově jmenovaným členům VR FBI,

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI SOUKROMÉ VYSOKÉ ŠKOLY NA ROK 2014 Za vedení školy: RNDr. Josef Tesařík, ředitel Duben 2014 1

Více

AKČNÍ PLÁN 2014 2020

AKČNÍ PLÁN 2014 2020 AKČNÍ PLÁN 2014 2020 Lidské zdroje bohatství Bílých Karpat Dohoda platforem pro rozvoj lidských zdrojů Zlínského kraje a Trenčínského samosprávného kraje 30. června 2014 Úvod Projekt Lidské zdroje bohatství

Více

Možnosti studia v zahraničí (2013)

Možnosti studia v zahraničí (2013) Možnosti studia v zahraničí (2013) Oddělení mezinárodních vztahů UP http://www.upol.cz/struktura-up/rektorat/usekyprorektoru/oddeleni-mezinarodnichvztahu/oddeleni-mezinarodnich-vztahu/ poskytuje informace

Více

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Ing. Mgr. Olga Jurášková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Jurášková, Olga [UKOEXIF] (75%) - Hrabinová, Šárka (5%) - Juříková, Martina (10%)

Více

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO!

Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Nabídka stáží při Evropské unii AKTUALIZOVÁNO! Cílem této aktivity je poskytnout studentům navazujícího magisterského a doktorského studia možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci mezinárodního

Více

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny

Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Mezinárodní visegrádský fond: Nástroj regionální politiky Visegrádské skupiny Plzeň, 27. ledna 2014 Mezinárodní visegrádský fond základní údaje vznik fondu předchází vznik Visegrádské skupiny (CS+HU+PL

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných

Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných SPOLOČNOSŤ PRE ROZVO J SOCIÁLNEJ PRÁCE 4. ročník mezinárodní vědecké konference Sociální a zdravotní služby ve prospěch integrace sociálně a zdravotně znevýhodněných Praha 9. dubna 2015 Pořádající instituce:

Více

MAREK SADÍLEK. Datum narození: Místo narození: Národnost: Stav:

MAREK SADÍLEK. Datum narození: Místo narození: Národnost: Stav: Ing. Marek Sadílek, Ph.D. E-mail: marek.sadilek@centrum.cz www: http://home.vsb.cz/marek.sadilek MAREK SADÍLEK Osobní údaje Vzdělání Datum narození: Místo narození: Národnost: Stav: 10.12. 1976 Prostějov

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol.

PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. PRÁVNÍ ÚPRAVA DĚDICKÉHO PRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE Ilona Schelleová Karel Schelle a kol. 0 Autoři: JUDr. Ilona SCHELLEOVÁ, Dr. (úvod, kap. 2, 3, 4) Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. (spoluautor kap. 1 ) JUDr.

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně

STIPENDIJNÍ ŘÁD Vysokého učení technického v Brně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2014 2020 Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ostrava 11. 12. 2014 Programy Evropské územní spolupráce Cíl 2: Evropská

Více

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy

STUDIUM V ZEMÍCH EU. Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy STUDIUM V ZEMÍCH EU Andrea Klapuchová Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro Evropské vzdělávací programy klapuchova@socrates.cz http://www.socrates.cz/erasmus/ STUDIA 1. Studium celého studijního

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ ze dne 11. května 2009 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 22. srpna 2006

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost

Osobní údaje. Vzdělání, odborná příprava a školení. Pracovní zkušenosti. prof., Ing., CSc. jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Jaroslav Janalík Tituly prof., Ing., CSc. E-mail jaroslav.janalik@vsb.cz Státní příslušnost ČR Zařazení: Profesor Místnost: A 748 Telefon: +420 59732 4383 Vzdělání,

Více

Software pro váš úspěch

Software pro váš úspěch Software pro váš úspěch Prosinec 2014 Pozvánka na seminář DPH 2015 evl i v nemocnicích Krompachy a Levoča Daňové přiznání od ledna přes datovou schránku IndiGO group představujeme nového partnera Newsle

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Ing. Jiří Hodík, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Doksy, 6. srpna 2015

Více

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s.

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum, o. p. s. Sokolská 283, 747 92 Háj ve Slezsku info@eeecc.org / www.eeecc.org /

Více

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení

VIII. Hradecké dny sociální práce. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. 7. až 8. října 2011. Druhé oznámení Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci VIII. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Od teorie k praxi, od praxe k teorii Hradec Králové 7. až 8. října

Více

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19. listopadu 2003

Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19. listopadu 2003 Děkanát Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technické univerzity v Liberci Zápis ze 4. zasedání vědecké rady Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií, konané dne 19.

Více

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci

Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Ústav sociální práce Univerzity Hradec Králové pořádá mezinárodní vědeckou konferenci IX. Hradecké dny sociální práce Téma konference: Vnitrooborová a mezioborová spolupráce v sociální práci Hradec Králové

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu

CENÍK. Cena za 20 minut. Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu. včetně. Tlumočení po telefonu CENÍK Cena za minutu včetně hovorného Cena za 30 minut Cena za 45 min Cena za hodinu Tlumočení po telefonu Cena za 20 minut angličtina 70 Kč 1 400 Kč 2 100 Kč 3 150 Kč 4 200 Kč němčina 70 Kč 1 400 Kč 2

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Z pohledu jeho modulů

Z pohledu jeho modulů Z pohledu jeho modulů Vážení čtenáři, brožura, kterou právě držíte v ruce, obsahuje podrobné informace o Univerzitním informačním systému (UIS), jehož úspěch dokládá více než 130 000 spokojených uživatelů,

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-SLOVENSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012-2013 Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března - 2. května 2011 V

Více

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem.

ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSTMI TNS FACTUM A TNS SK. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti, o ktoré je na trhu najväčší záujem. Sixthsense Září 2003 ČASOPIS PRO KLIENTY VYDÁVANÝ SPOLEČNOSI TNS FACTUM A TNS SK Postoje ke značce Na značkové zboží jsme si zvykli a mít je, je statusová záležitost. Conjoint analýza Optimalizuje vlastnosti,

Více

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty

Jitka Kloudová a kolektiv. Kreativní ekonomika. vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Jitka Kloudová a kolektiv Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační aspekty Bratislava 2010 Kreativní ekonomika vybrané ekonomické, právní, masmédiální a informatizační

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více