CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia."

Transkript

1 Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2018/ stav k ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta ,7 x 3,7 Právnická fakulta ,3 0,8 1,8 Filozofická fakulta ,2 x 1,2 Prírodovedecká fakulta ,4 x 1,4 Pedagogická fakulta ,9 0,3 0,7 Farmaceutická fakulta ,8 x 1,8 Fakulta telesnej výchovy a športu ,6 0,3 1,4 Jesseniova lekárska fakulta, Martin ,6 x 6,6 Fakulta matematiky, fyziky a informatiky ,8 x 0,8 Evanjelická bohoslovecká fakulta ,1 0,3 0,1 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta ,9 x 0,9 Fakulta managementu ,5 Fakulta sociálnych a ekonomických vied ,0 x 1,0 Slovenská technická univerzita v Bratislave ,2 x 1,2 Ústav manažmentu ,5 x 0,5 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie ,0 x 1,0 Strojnícka fakulta ,7 x 0,7 Fakulta elektrotechniky a informatiky ,5 x 1,5 Stavebná fakulta ,1 x 2,1 Fakulta architektúry ,4 x 1,4 Materiálovotechnologická fakulta, Trnava ,9 x 0,9 Fakulta informatiky a informačných technológií ,3 x 1,3 Ekonomická univerzita v Bratislave ,0 0,7 1,8 Obchodná fakulta ,5 0,7 2,1 Fakulta podnikového manažmentu ,3 x 2,3 Národohospodárska fakulta ,6 0,6 1,5 Fakulta hospodárskej informatiky ,5 1,3 1,5 Podnikovohospodárska fakulta, Košice ,4 0,7 2,1 Fakulta medzinárodných vzťahov ,4 x 2,4 Fakulta aplikovaných jazykov ,5 x 1,5 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ,9 0,4 0,8 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov ,8 0,4 0,7 Fakulta ekonomiky a manažmentu ,3 0,3 1,1 A P A A D, A E V CVTI SR 1

2 Technická fakulta ,6 0,4 0,6 Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva ,7 0,4 0,6 Fakulta biotechnológie a potravinárstva ,0 0,5 0,9 Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja ,8 0,4 0,7 Technická univerzita vo Zvolene ,7 0,4 0,6 celouniverzitný študijný program ,5 0,2 0,4 Lesnícka fakulta ,8 0,7 0,8 Drevárska fakulta ,8 0,4 0,7 Fakulta ekológie a environmentalistiky ,6 0,4 0,6 Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky ,3 0,4 0,4 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave ,3 x 4,3 Vysoká škola múzických umení v Bratislave ,0 x 3,0 Divadelná fakulta ,6 x 4,6 Hudobná a tanečná fakulta ,5 x 1,5 Filmová a televízna fakulta ,0 x 4,0 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ,8 0,5 1,6 Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií ,4 0,1 0,3 Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie ,4 0,2 0,3 Strojnícka fakulta ,9 x 0,9 Fakulta elektrotechniky a informatiky ,7 x 1,7 Letecká fakulta Stavebná fakulta ,1 0,3 1,0 Ekonomická fakulta ,7 0,4 1,3 Fakulta výrobných technológií, Prešov ,7 0,3 0,7 Fakulta umení ,7 x 3,7 Žilinská univerzita v Žiline ,1 0,5 1,1 Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina ,6 x 0,6 Fakulta bezpečnostného inžinierstva ,2 0,6 1,1 Stavebná fakulta ,6 0,2 0,5 Strojnícka fakulta ,3 0,8 1,2 Elektrotechnická fakulta ,7 0,6 0,7 Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov ,4 x 1,4 Fakulta riadenia a informatiky ,7 0,5 1,6 Fakulta humanitných vied ,6 0,1 0,5 Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach ,3 0,8 2,1 Ústav telesnej výchovy a športu ,5 x 0,5 Lekárska fakulta ,3 x 5,3 Prírodovedecká fakulta ,1 x 1,1 Právnická fakulta ,8 1,5 1,7 Fakulta verejnej správy ,1 0,3 0,9 Filozofická fakulta ,7 0,3 2, V A A A, Z CVTI SR 2

3 Trnavská univerzita v Trnave ,5 0,8 1,3 Filozofická fakulta ,5 2,7 2,6 Pedagogická fakulta ,8 0,7 1,5 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ,9 0,5 0,8 Teologická fakulta, Bratislava ,4 0,2 0,3 Právnická fakulta ,7 1,0 1,5 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ,3 0,6 1,1 Pedagogická fakulta ,4 0,7 1,2 Ekonomická fakulta ,9 1,2 1,8 Filozofická fakulta ,0 0,4 0,9 Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov ,2 0,3 1,9 Fakulta prírodných vied ,7 0,3 0,7 Právnická fakulta ,7 0,6 1,2 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ,9 0,7 1,6 Pedagogická fakulta ,6 1,1 2,1 Fakulta prírodných vied ,1 1,1 1,1 Filozofická fakulta ,9 0,5 1,4 Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva ,9 0,6 2,6 Fakulta stredoeurópskych štúdií ,1 x 2,1 Prešovská univerzita v Prešove ,8 0,7 1,5 Ústav maďarského jazyka a kultúry ,2 x 0,2 Ústav rusínskeho jazyka a kultúry ,3 x 0,3 Pravoslávna bohoslovecká fakulta ,2 0,2 0,2 Filozofická fakulta ,6 x 1,6 Pedagogická fakulta ,6 1,3 2,2 Gréckokatolícka teologická fakulta ,8 0,5 0,7 Fakulta humanitných a prírodných vied ,5 0,1 0,4 Fakulta zdravotníckych odborov ,7 1,4 2,9 Fakulta manažmentu ,2 0,6 2,6 Fakulta športu ,4 0,3 1,1 Akadémia umení v Banskej Bystrici ,0 x 2,0 Fakulta múzických umení ,4 x 1,4 Fakulta výtvarných umení ,4 x 2,4 Fakulta dramatických umení ,4 x 2,4 Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne ,8 0,2 0,6 celouniverzitný študijný program ,4 0,0 0,2 Fakulta priemyselných technológií, Púchov ,3 0,3 0,3 Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov ,8 0,2 0,5 Fakulta špeciálnej techniky ,5 0,0 0,3 Fakulta zdravotníctva ,2 0,5 1, V P , , a V , a V CVTI SR 3

4 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ,9 0,3 0,7 Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany ,0 0,5 1,3 Fakulta masmediálnej komunikácie ,8 0,4 1,4 Fakulta prírodných vied ,5 0,3 0,5 Filozofická fakulta ,6 0,2 0,4 Fakulta sociálnych vied ,3 0,1 0,2 Katolícka univerzita v Ružomberku ,2 0,9 1,2 Filozofická fakulta ,0 x 1,0 Pedagogická fakulta ,3 0,9 1,2 Teologická fakulta, Košice ,7 x 0,7 Fakulta zdravotníctva ,6 x 1,6 Univerzita J. Selyeho v Komárne ,5 0,9 0,6 Ekonomická fakulta ,6 0,9 0,6 Pedagogická fakulta ,5 1,0 0,6 Reformovaná teologická fakulta ,2 x 0,2 súkromné vysoké školy Vysoká škola manažmentu v Trenčíne ,9 0,6 0,8 VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave ,9 0,8 0,8 VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave údaje neboli školou poskytnuté ######### ######### ######### Paneurópska vysoká škola ,1 0,8 0,9 Fakulta práva ,7 0,5 0,6 Fakulta ekonómie a podnikania ,0 0,6 0,9 Fakulta masmédií ,7 0,4 1,3 Fakulta informatiky ,5 1,1 0,7 Fakulta psychológie ,1 1,7 1,9 Vysoká škola Danubius Fakulta práva Janka Jesenského Fakulta sociálnych štúdií Fakulta verejnej politiky a verejnej správy VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Stredoeurópska vysoká škola v Skalici ,0 0,1 0,0 P Vysoká škola DTI Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií ,3 x 1, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici x Akadémia médií v Bratislave CVTI SR 4

5 štátne vysoké školy Akadémia ozbrojených síl gen.m.r.štefánika v L. Mikuláši PK prebieha, ale len na necivilné vysokoškolské štúdium Akadémia Policajného zboru v Bratislave ,6 0,8 2,8 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ,5 0,3 1,9 Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií ,9 0,2 1,3 Fakulta verejného zdravotníctva ,9 0,2 0,5 Lekárska fakulta ,1 x 6,1 Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica ,6 0,5 1,3 Vysvetlivky : Zdroj: vysoké školy príjem prihlášok nebol na všetky študijné programy fakulty, resp. vysokej školy, k ukončený, možnosť podať si prihlášku trvala do uvedeného termínu bol vypísaný ďalší (uvedený) termín na príjem prihlášok; treba sledovať v informáciach konkrétnych fakúlt, resp. vysokých škôl, ktorých študijných programov sa tento termín týka fakulta, resp. vysoká škola, študijné programy 1. stupňa a spojeného 1. a 2. stupňa v dennej ani v externej forme vysokoškolského štúdia neotvára Použité skratky: A - na študijný program v anglickom jazyku D - na dennú formu štúdia E - na externú formu štúdia P - predĺžený termín V - na vybraté študijné programy podľa ponuky vysokej školy/fakulty VŠ - vysoká škola Z - pre zahraničných uchádzačov CVTI SR 5

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia na akademický rok 2016/2017 - stav k 31. 5. 2016 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita Komenského

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia. Spolu denná externá denná externá denná externá Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2014/2015 - stav k 31. 5. 2014 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia

POČET PRIHLÁŠOK K Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2013/2014 - stav k 31. 5. 2013 ŠKOLA, FAKULTA verejné vysoké školy Univerzita

Více

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia

CVTI SR 1. Termín, resp. ďalší termín, podania prihlášky do : ŠKOLA, FAKULTA. Forma štúdia. Forma štúdia Spolu. Forma štúdia Prijímacie konanie na slovenské vysoké školy do prvých ročníkov 1. alebo spojeného 1. a 2. stupňa civilného vysokoškolského štúdia na akademický rok 2015/2016 - stav k 31. 5. 2015 ŠKOLA, FAKULTA verejné

Více

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 TERMÍNY PODANIA PRIHLÁŠOK NA VYSOKÉ ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRE AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 BRATISLAVA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Evanjelická bohoslovecká fakulta...31.03.2011 a 31.07.2011, poplatok

Více

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta managementu Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Dokedy je potrebné podať prihlášky na vybrané vysoké školy a ich fakulty a aké poplatky musíte zaplatiť? Pozrite si podrobnú tabuľku s termínmi a poplatkami pre akademický rok 2016/2017. Názov vysokej

Více

Termíny podania prihlášok na vysoké školy

Termíny podania prihlášok na vysoké školy Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2012/2013 aktualizované 18.1.2012 vysoká škola, fakulta verejné

Více

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek

Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek SME, 23.11.2011 Vysoké školy, ktoré prijmú uchádzačov na bakalárske štúdium bez prijímačiek [SME; 23/11/2011; s.: 13; Veronika Prušová ; Zaradenie: Vysoké školy] UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave Prírodovedecká

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení

Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení 1 Škola Akadémia umení v Banskej Bystrici Akadémia umení Akadémia umení Akadémia umení Fakulta Skupina Skratka AU Fakulta dramatických umení Fakulta múzických umení Fakulta výtvarných umení UMEL UMEL UMEL

Více

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl ARRA, Nov 2014

Hodnotenie fakúlt vysokých škôl ARRA, Nov 2014 Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014 ARRA, Nov 2014 Úvod Ide už o 10. hodnotenie vysokých škôl ARRA-ou Hodnotených 112 fakúlt (104 verejných, 8 súkromných) 11 skupín podľa odborov Verejne dostupné kvantitatívne

Více

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do

Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji. Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Organizácie, ktorým bolo udelené povolenie na prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume a vývoji Číslo Názov Adresa IČO Vydané od do Univerzita Komenského v Mlynská dolina F-2, 842 48, 39786507

Více

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FAKULTY VYSOKÝCH ŠKÔL V SLOVENSKEJ REPUBLIKE VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY Akadémia umení v Banskej Bystrici: Ul. J. Kollára 22 974 01 Banská Bystrica Tel.: 048/4320 209 Web: www.aku.sk Fakulta dramatických umení

Více

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách

Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Prehľad umiestnenia sa absolventov šk. roka 2011/2012 na vysokých školách Trieda Škola Fakulta/študijný odbor Počet IV. A Univerzita veterinárneho lekárstva Všeobecné veterinárne 1 lekárstvo Farmácia 2

Více

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl v roku 2014 K 31.12.2014 evidoval ÚPSVaR (po vyčistení údajov) celkovo 6 333 uchádzačov o zamestnanie z radov čerstvých absolventov Slovenských vysokých škôl. Vzhľadom

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2006 UK EBF UK LF UK FF UK PraF UK RCBF UK FaF UK PriF UK PdF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK FM UK FSEV UK STU FCHPT STU SjF STU FEI STU SvF

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2016 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL V SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2009 verejné vysoké školy UK LF UK PraF UK FF UK PriF UK PdF UK FaF UK FTVŠ UK JLF UK FMFI UK EBF UK RCBF UK FM UK FSEV UK STU FCHPT

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2011 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

WORKtest UPOZORNĚNÍ: VŠ SR

WORKtest UPOZORNĚNÍ: VŠ SR WORKtest VŠ SR PSYCHODIAGNOSTICKÝ AUDIT POPISOVÁ ČÁST HODNOTÍCÍCH KRITERIÍ JMÉNO A PŘÍJMENÍ: STUDENT DEMO DATUM VYHOTOVENÍ TESTU: 22.06.2015 UPOZORNĚNÍ: Komplexní výstup psychodiagnostiky WORKtest obsahuje

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2014 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ

ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ ZOZNAM VYSOKÝCH ŠKÔL SR, ICH FAKÚLT A PRACOVÍSK V PRIJÍIMACOM KONANÍ 2013 verejné vysoké školy UK UNIVERZITA KOMENSKÉHO v Bratislave LF UK Lekárska fakulta UK PraF UK Právnická fakulta UK FF UK Filozofická

Více

Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020

Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 2016 až 2020 Zoznam členov komisií KEGA vo funkčnom období v rokoch 016 až 00 Komisia č. Meno, priezvisko a tituly Vysoká škola Pracovisko/fakulta Funkcia 1 prof. PaedDr. Alena Doušková, 1 prof. PaedDr. Zdenka Gadušová,

Více

Ú s t a v i n f o r m á c i í a p r o g n ó z š k o l s t v a Staré grunty 52, Bratislsva

Ú s t a v i n f o r m á c i í a p r o g n ó z š k o l s t v a Staré grunty 52, Bratislsva Ú s t a v i n f o r m á c i í a p r o g n ó z š k o l s t v a Staré grunty 52, 842 44 Bratislsva PRIJÍMACIE KONANIE NA VYSOKÉ ŠKOLY NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 V ČÍSLACH A GRAFOCH 1. a spojený 1. a 2.

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2017 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 701 0000 00 až 701

Více

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave V súlade s 92 ods. 16 Zákona č. 131/2002 Z. z. Univerzita Komenského v Bratislave zverejňuje školné a poplatky spojené so štúdiom akademický rok 2017/2018. V súlade s

Více

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty

Stupeň štúdia: prvý, spojený prvý a druhý. Názov študijného programu - názov fakulty (pracoviska školy), sídlo fakulty Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2015 podľa počtu prihlášok na študijný program fakulty (školy, pracoviska školy) IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 716 0000 00 až 716

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY přijímací řízení podle fakult a procenta úspěšnosti (podle stavu k: 31. 12. 2007) ŠKOLA / FAKULTA přihlášených, kteří se dostavili k přijímacímu řízení 1), 3) přijatých 1), 2) úspěšnost

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc

Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Ivana Poláková: Ročný výkaz o neperiodických publikáciách za rok 2008 zpohľadu edičnej činnosti knižníc Vývoj počtu vydavateľov za roky 2001-2008 Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet vyd.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41

Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným grantom 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 ŠTUDENTI štipendisti abecedne Počet žiadostí: 63 (z toho s cestovným om 41), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 41 Počet schválených žiadostí o štipendium: 24 (cestovný : 13) Meno Priezvisko

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008

Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 Úspěšnost uchazečů při přijímacím řízení na vysoké školy v roce 2008 11.2.2009, rubrika: Vzdělávání, strana: 2 Veřejné vysoké školy

Více

Metodické poznámky k spracovaniu

Metodické poznámky k spracovaniu Metodické poznámky k spracovaniu Zdrojom údajov sú výsledky z prieskumu o uplatnení absolventov vysokých škôl v praxi. Údaje boli získané anonymným dotazníkovým on-line prieskumom, respondentmi boli absolventi,

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) červeně neověřené údaje z konkrétního předpisu, většinou se jedná o osobní sdělení Vysoká

Více

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole

Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole Jakou máte naději, že vás přijmou ke studiu na vysoké škole 9.2.2011, rubrika: Vysoké školy, strana: 6 Veřejné vysoké školy Univerzita Karlova

Více

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500

divadelní fakulta filmová a televizní hudební a taneční fakulta Provozně ekonomická fakulta 7500 Doktorandské stipendium v Kč (informace dostupné z webových stránek VŠ/fakult, informace budou postupně doplňovány) Vysoká škola 1. ročník Akademie múzických umění v Praze (AMU) Akademie výtvarných umění

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu

Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Uplatnění absolventů vysokých škol v ČR na pracovním trhu Lidové noviny, 6.4.2010, rubrika: Akademie, strana: 33 Absolventi a nezaměstnaní absolventi

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí 10.1.2008 Jedná se o uchazeče s českým občanstvím, kteří se hlási do bakalářských a dlouhých magisterských programů. Uvedeny jsou pouze

Více

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL

PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL PŘEHLED VYSOKÝCH ŠKOL ŠKOLA FAKULTA DEN OTEVŘEN ÝCH DVEŘÍ Karlova Masarykova Brno TERMÍN PŘIHLÁŠE K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY POPLA TEK Katolická teologická 18.1.2017 28.2.17 640,- Květen 2017 Evangelická teologická

Více

Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Tomáš Miklošovič EÚ SAV

Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA. Tomáš Miklošovič EÚ SAV Efektívnosť vysokých škôl z pohľadu DEA Tomáš Miklošovič EÚ SAV Obsah DEA analýza Efektívnosť Príklad na efektívnosť CCR model BCC model Zaradenie fakúlt do skupiny Model Výsledky Záver DEA analýza Neparametrická

Více

Slovenský inštitút vzdelávania

Slovenský inštitút vzdelávania Slovenský inštitút vzdelávania Prezentácia o prijímacích pohovoroch na vysoké školy. september 2013 Slovenský inštitút vzdelávania ( www.siv.sk ) vzdelávacia organizácia zaoberajúca sa prípravou na vysokoškolské

Více

Podrobný přehled šancí na přijetí

Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí Podrobný přehled šancí na přijetí 9.1.2009, rubrika: Vysoké školy, strana: 21 Jedná se o uchazeče s českým občanstvím, kteří se hlásí do bakalářských a dlouhých magisterských

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

PRIJÍMACIE KONANIE NA VYSOKÉ ŠKOLY NA AKADEMICKÝ ROK 2005/2006

PRIJÍMACIE KONANIE NA VYSOKÉ ŠKOLY NA AKADEMICKÝ ROK 2005/2006 Ústav informácií a prognóz školstva Odbor vysokých škôl PRIJÍMACIE KONANIE NA VYSOKÉ ŠKOLY NA AKADEMICKÝ ROK 2005/2006 V ČÍSLACH A GRAFOCH apríl 2006 ÚVOD Predkladané prehľady v podobe tabuliek a grafov

Více

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.")

Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.) Akreditované študijné programy pre III. stupeň vysokoškolského vzdelávania (Doktorandské štúdium PhD.") Fakulta Počet Lekárska fakulta UK 34 Právnická fakulta UK 8 Filozofická fakulta UK 52 Prírodovedecká

Více

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Stupeň štúdia Forma štúdia odboru laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 1. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. denná 3 29. október 2003 2. LF UK 7.4.3 vyšetrovacie metódy 1. externá 4 29. október 2003 3. LF UK ošetrovateľstvo 7.4.1. ošetrovateľstvo 1. denná 3 31. máj 2004 4.

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k

Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k Stručný prehľad o absolventoch škôl evidovaných na ÚPSVR Nitra k 30.9.2010 Obsah: 1 Štruktúra absolventov do 1 roka od ukončenia školy 3 1.1 podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 3 1.2 podľa dĺţky evidencie

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE Jilemnického 1/A, 080 01 Prešov INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA

Více

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo

Bc. d3r e4r Fyzioterapia MDDr. d6r Zubné lekárstvo MUDr. d6r Všeobecné lekárstvo. Bc. d3r e4r Ekonómia a právo Bc. d3r e3r Právo AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY PRE 1. STUPEŇ VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA (BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM) VYSOKÝCH ŠKÔL V SR. Kompletný zoznam akreditovaných študijných odborov nájdete na web stránke Slovenského inštitútu

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

1. Absolventi a jejich další uplatnění

1. Absolventi a jejich další uplatnění 1. Absolventi a jejich další uplatnění 1.1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium

Více

H A B I L I T A Č N É K O N A N I E. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr. iur. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

H A B I L I T A Č N É K O N A N I E. JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr. iur. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici H A B I L I T A Č N É K O N A N I E JUDr. MUDr. Daniel Šmihula, PhD., Dr. iur. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Študijný odbor: 3.4.. teória a dejiny štátu a práva Dátum doručenia žiadosti: 7.08.

Více

Zoznam schválených uchádzačov na štipendijné pobyty v Ruskej federácii na základe medzivládnej bilaterálnej dohody

Zoznam schválených uchádzačov na štipendijné pobyty v Ruskej federácii na základe medzivládnej bilaterálnej dohody SAIA, n. o., zabezpečuje výberové konanie. Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva SR, alebo priamo na adresu uchádzača.

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2007 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 89 1 VI.A 28 27 VI.B 31 30 1 Oktáva 31 31 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Hradec Králové Karviná Opava Zlín počet přijatých 29 21 17 14 4 2 1 1

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum dodania Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Príloha č. 1 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z.

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY. Pracovisko: Katedra sociálnych a humanitných vied UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 483 E-mail: emilia.prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK

Více

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia

Objednávky na nákup kníh, časopisov, hudobnín a video a audiovizuálnych fondov - rok Dátum vystavenia Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica, IČO: 359 870 06, DIČ: 2021433172 Zverejnené v zmysle zákona č. 382/2011 Z.z. - novela zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom

Více

Akademické pracoviská

Akademické pracoviská Akademické pracoviská Akademické pracovisko Adresa Telefón e-mail web Univerzita Komenského v Bratislave filozofická andragogiky Gondova 2 0 2 59 33 94 40 kand(at)fphil.uniba.sk kulturológie Štúrova 9

Více

Umiestnenie absolventov VIII.OG a IV. ročníka v šk. r. 2013/2014

Umiestnenie absolventov VIII.OG a IV. ročníka v šk. r. 2013/2014 Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium Umiestnenie absolventov VIII.OG a IV. ročníka v šk. r. 0/04

Více

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012

EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA. Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 EDÍCIA ZDRAVOTNÍCKA ŠTATISTIKA Zdravotnícke školstvo v SR 2011/2012 Ročník 2012 ZŠ-12/2012 Národné centrum zdravotníckych informácií.

Více

Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina

Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, Žilina Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Kontakty na pracovníkov, ktorí zodpovedajú a spravujú registratúrne stredisko a archív osobných spisov zamestnancov a študentov podľa jednotlivých

Více

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14

Smernica dekana. Číslo: 3/2012. Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 Smernica dekana Číslo: 3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v akademickom roku 2013/14 SMERNICA DEKANA MTF STU č.3/2012 Prijímanie uchádzačov na bakalárske štúdium na MTF STU v

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 21.11.2016, prerokované členmi

Více

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA UK v Bratislave PONUKA MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Prerokované na zasadnutí vedenia fakulty dňa 4. 12. 2017, prerokované členmi

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ ANALÝZA VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ OBECNÝCH STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Hlavní zjištění Ze studentů slovenských středních škol jsou výrazně lepší ti, kteří chtějí jít studovat vysokou školu do ČR, než ti, kteří chtějí

Více

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ

Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie. Podali přihlášku na VŠ. Podali přihlášku na VOŠ Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 59 58 3 1 1 obchodní akademie 30 19 6 2 6

Více

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY

UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY UNIcert I ANGLICKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO EKONOMICKÉ A POLITICKÉ VEDY Mgr. Emília Prekopová Študentská 2 SK-911 50 Trenčín Tel: +421.(0)32 7400 286 E-mail: prekopova@tnuni.sk UNIcert I NEMECKÝ JAZYK PRE SOCIÁLNO

Více

Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 2006

Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 2006 Multilaterálny program CEEPUS Národná kancelária SAIA, n. o. Správa za rok 006 Úlohou SAIA, n.o. je na základe zmluvy o poskytovaní služieb s MŠ SR administratívne a organizačné zabezpečenie programu:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR)

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ROZHODNUTÍ REKTORA UP (RR) B3-09/4-RR Vyhlášení standardu UP pro stanovení výše poplatků při překročení standardní doby studia a poplatky spojené se studiem na

Více

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc.

Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Varcholová, CSc. Nové trendy v manažmente rizika Dátum zahájenia: 2. 3. 2004 prof. Ing. Ján Korčmároš, CSc. prof. Ing. Nora Štangová, CSc. Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košicia

Více

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky

Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Přijímací řízení a Národní srovnávací zkoušky Nové fakulty v r. 2014 - VUT Brno, Fakulta stavební - VUT Brno, Fakulta podnikatelská - TU Liberec, Ekonomická fakulta - UJEP Ústí n. Labem, Fakulta sociálně

Více

doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc.

doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. doc. Ing. Viktória Bobáková, CSc. : Dlhodobé zdroje financovania podniku Dátum zahájenia: 16. 12. 2002 prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita Bratislava prof. RNDr.

Více

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018

Dodatok číslo 1 k Smernici rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018 Dodatok číslo 1 k Smernici rektora číslo 11/2016-SR zo dňa 12. 09. 2016 Školné a poplatky spojené so štúdiom na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na akademický rok 2017/2018 Dátum: 01. 06.

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí štúdium

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk

Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk Zoznam vysokých škôl, fakúlt a detašovaných pracovísk podľa identifikačného čísla školy () zwv820, tlač 21.01.2016 701 0000 00 - Univerzita Komenského v Bratislave 701 0100 00 - UK LF Lekárska fakulta

Více

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017

Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Kritériá prijímania uchádzačov o magisterské štúdium na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave na akademický rok 2016/2017 Všeobecné informácie a základné podmienky prijatia na štúdium

Více

Kvalita vysokých škôl v kontexte výskumu a vývoja. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt spolufinancovaný zo zdrojov ES

Kvalita vysokých škôl v kontexte výskumu a vývoja. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt spolufinancovaný zo zdrojov ES Kvalita vysokých škôl v kontexte výskumu a vývoja Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt spolufinancovaný zo zdrojov ES HN Club 4. marec 2010 Globálny cieľ: Modernizácia a zefektívnenie systému

Více

ZMENY NA TRHU PRÁCE Z POHĽADU POTRIEB VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY V SR

ZMENY NA TRHU PRÁCE Z POHĽADU POTRIEB VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY V SR Inštitút zamestnanosti: Seminár z ekonómie trhu práce Miroslav Štefánik, Ekonomický/Prognostický ústav SAV ZMENY NA TRHU PRÁCE Z POHĽADU POTRIE VEDOMOSTNEJ EKONOMIKY V SR Definícia vedomostnej spoločnosti

Více

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy

Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy Vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov prerokovaným na 101. zasadnutí AK - vysoké školy 216_17 (05.06.17) hudobná interpretácia a teória 2.2. hudobné umenie 1., ) dĺžka 3/4 Bc. slovenský

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE MOŽNOSTI ŠTÚDIA A PODMIENKY PRIJATIA NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/2018 Podľa zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a

Více

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG

Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG Možnosti pokračovania v štúdiu z bakalárskych študijných programov na inžinierske študijné programy fakulty BERG V štúdiu na inžinierskych študijných programoch fakulty BERG je možné pokračovať iba po

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku DENNÉ ŠTÚDIUM (platí v AR

Více

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva

Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Centrum vedecko-technických informácií SR Národný portál pre transfer technológií a ochrana a komercializácia duševného vlastníctva Ing. Martin Smeja, PhD. EURAXESS, Piešťany 2014 Obsah CVTI SR Ochrana

Více

Kľúčové porovnateľné ukazovatele

Kľúčové porovnateľné ukazovatele VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU Alena ŠTURMOVÁ Kľúčové porovnateľné ukazovatele Slovensko (SK) Počet obyvateľov (2014) Počet vysokoškolských (VŠ) študentov (2012) Podiel VŠ študentov s cudzím štátnym občianstvom

Více

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN

VZN (číslo nariadenia) Názov všeobecne záväzného nariadenia Dátum vydania VZN 14/2008 VZN č. 14/2008 o zavedení a výške úhrady za vydanie stanoviska o etickej prijateľnosti klinického skúšania a projektov biomedicínskeho výskumu 15/2008 VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných

Více

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 DENNÉ ŠTÚDIUM ***Pre študentov ktorí štúdium začali v AR 2015/2016*** Študijný program 2. stupňa: Finančné riadenie podniku Študijný

Více

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA

INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA INDUSTRIAL PARK BANSKÁ BYSTRICA V srdci Európy V srdci Slovenska ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE o meste Banská Bystrica Rozloha mesta: 103, 38 km 2 Počet obyvateľov: 77 375 Hustota zaľudnenia: 749 obyv. na km 2 Narastajúce

Více

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ZMĚNA přílohy č. 6 STATUTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 21. října 2013

Více

Prehľad špičkových tímov na slovenských vysokých školách

Prehľad špičkových tímov na slovenských vysokých školách Názov Zloženie Slovenská technická univerzita v Bratislave OV 24. matematika a štatistika + OV 16. informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie Radko Mesiar Magdaléna Komorníková Modelovanie neurčitosti

Více