ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Romana Lutz Vedoucí bakalářské práce: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. Znojmo, duben 2009

2 Abstrakt Bakalářská práce analyzuje činnost a finanční zdroje vybraného školského veřejného zařízení. Práce se věnuje základní charakteristice odvětví, posláním, cílům, užitkům, popisuje možnosti vzdělávání dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Představuje jednotlivé instituce a subjekty působící ve školství, přibližuje finanční toky plynoucí do vybraného sektoru. V poslední části této práce je provedena analýza finančního hospodaření na příkladu konkrétní školské příspěvkové organizace. Abstract Bachelor thesis deals with analysis of the activity and the financial sources in chosed the educational public institution. It is concerning to the basic characteristic of education, mission, targets and utilities, it describes the posibilities education of the disabled children and pupils. It expresses the individual instituions and subjects working at the education, it describes the financial flows fluencing to chosen sector. In the last part is maked an analysis of financial budget at the concrete example of the education contribution organization.

3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Analýza činnosti a financování vybraného školského zařízení vypracovala samostatně pod vedením ing. Mirky Wildmannové, P. D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. Ve Znojmě dne 25. dubna 2009

4 Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Ing. Mirce Wildmannové, P. D. za ochotu a odbornou pomoc při vedení bakalářské práce a dále všem, kteří mi jakkoliv pomáhali při jejím vypracování.

5 Obsah Úvod Základní charakteristika školství v České republice Poslání školství Organizace a řízení škol, školských zařízení Obecné cíle a užitky speciálního vzdělávání Speciální školství Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami Typy speciálních škol Povinná školní docházka a stupně vzdělávání Dílčí shrnutí kapitoly Analýza financování školství Základní finanční zdroje škol a školských zařízení Neinvestiční prostředky Investiční prostředky Rozpočet škol a školských zařízení Alternativní finanční zdroje škol a školských zařízení Doplňková a jiná činnost Finanční prostředky programů vyhlašovaných MŠMT Finanční kontrola v oblasti školství Dílčí shrnutí kapitoly Aplikace finančního hospodaření konkrétního školského zařízení Základní údaje a charakteristika vybraného školského zařízení Legislativa potřebná pro výkon subjektu Finanční zdroje vybraného školského zařízení Základní finanční zdroje Alternativní finanční zdroje Vybrané školské zařízení jako účetní jednotka Forma účtování a účtový rozvrh Vnitřní organizační směrnice vybraného školského zařízení Majetek, jeho vymezení, odepisování, evidence Účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok Tvorba a použití fondů... 47

6 3.4 Daňové zvýhodnění školského zařízení Aktuální problémy vybraného školského zařízení Dílčí shrnutí kapitoly Závěr Použité zdroje Seznam tabulek a obrázků Seznam použitých zkratek Přílohy

7 Úvod Vzdělání a k němu vedoucí proces vzdělávání patří mezi základní hodnoty naší civilizace. Nevztahuje se jen k vědění a poznávání, tedy k rozvíjení rozumových schopností, ale i k osvojování si sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických hodnot a žádoucích vztahů k ostatním lidem i ke společnosti jako celku. Vzdělávání má více rozměrů, je současně zaměřeno na rovinu osobního rozvoje, začleňování do života společnosti, formování občana i na přípravu pro pracovní život. V posledních desetiletích se objevuje požadavek, který je zcela v souladu s Listinou základních práv a svobod, aby vzdělávání bylo poskytnuto každému člověku bez rozdílu, aby jeho schopnosti mohly být rozvinuty maximální možnou měrou, neboť všichni jsme si rovni co do důstojnosti a práv. Nejzásadnější zlomy v oblasti vzdělávání zejména speciálního školství nastaly změnou politického a ekonomického systému v Československu po roce Novela školského zákona z roku 1990 zajistila právo na vzdělání i dětem a občanům se středním a těžkým mentálním postižením, kteří dříve byli zbaveni vzdělání. V tomto období dochází k posílení samostatnosti škol zavedením právní subjektivity státních škol a účast různých zřizovatelů na rozvoji systému. V současné době v České republice pokračuje reforma veřejné správy a veřejných financí zahrnující i reformu českého školství. Vzdělávací politika určuje směr rozvoje školství, promítá se do školských zákonů, ovlivňuje finanční toky, vstupuje do řízení, kontroly a správy a tím do fungování celého školského systému. Snahou reformy je podnítit větší iniciativu řídících představitelů jednotlivých školských subjektů zajišťujících vzdělávání, při získávání a zajištění financí plynoucích do rozpočtů zařízení, která spravují. Reforma českého školství, která upravuje předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání, byla zahájena dnem 1. ledna 2005, kdy nabyl účinnosti nový školský zákon. Zákon se snaží přehledněji upravit výše uvedené stupně vzdělávání a financování těchto subjektů. Vytváření a účinná propagace služeb školy začíná být nutností z důvodu současné normativní metody financování vzdělávacích institucí. Tento způsob financování by měl vést ke konkurenčnímu chování škol, jejichž finanční příjem se stává závislý na počtu žáků a tudíž i na poptávce služeb. 7

8 Cílem bakalářské práce je stručně charakterizovat koncepci školství a zejména seznámit s oborem speciální pedagogiky, zabývající se výchovou a vzděláváním postižených jedinců. Uvést možnosti vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Představit typy speciálních škol určené pro děti od předškolního věku až po studenty středních škol. Dalším cílem je analyzovat financování speciálního školství v České republice, především se zaměřit na finanční toky plynoucí do škol a školských zařízení. Školy a školská zařízení jako příspěvkové organizace nejsou zřízeny za účelem podnikání a dosažení zisku, nelze tedy očekávat, že budou schopny samostatně hospodařit bez finančního příspěvku MŠMT či zřizovatele. Zřizovatel školské příspěvkové organizace a MŠMT stanoví závazné ukazatele, úkoly a kontroluje jejich dodržování. Práce má napomoci lepší orientaci v tomto odvětví veřejného sektoru, ve školské legislativě, účetních předpisech, postupech a rozpočtových pravidlech vztahujících se k danému odvětví. Klíčovou částí práce je aplikace finančního hospodaření konkrétní příspěvkové organizace. Jde o úplnou školu, která zahrnuje všechny součásti vzdělávání žáků se speciálně vzdělávacími potřebami Mateřská škola, Základní a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15. Práce je členěna do tří kapitol. První kapitola je věnována základní charakteristice školství, jeho posláním, organizací, cílům, užitkům speciálního vzdělávání a analyzuje možnosti vzdělávání dětí a žáků se speciálně vzdělávacími potřebami. Druhá kapitola rozebírá základní a alternativní finanční zdroje škol a školských zařízení prostřednictvím institucí, které finance poskytují jednotlivým školským subjektům, zároveň se kapitola věnuje kontrole veřejných prostředků z hlediska finanční kontroly i vyhodnocení nastavení vnitřního kontrolního systému. Třetí kapitola provádí rozbor finančního hospodaření vybrané příspěvkové organizace působící ve školství. Za každou kapitolou a v samotném závěru je daná tématika stručně shrnuta. Metodou práce byla použita analýza odborného textu a interních dokladů vybrané školské organizace. Při zpracování své práce vycházím ze studia právních předpisů a odborné literatury, porovnávám teoretické poznatky získané studiem odborných materiálů týkajících se vybraného odvětví s informacemi skutečně využívanými v praxi analyzovanou příspěvkovou organizací. 8

9 1 Základní charakteristika školství v České republice Školství a jeho koncepce je součástí vzdělávací politiky každého státu. Každý stát věnuje pozornost stavu svého školství, neboť úroveň jednotlivých typů škol má vliv na hospodářský, kulturní a sociální rozvoj jednotlivé země. Školství nebylo založeno na výdělečné činnosti. Z ekonomického hlediska školy a vzdělávání posuzujeme jako jedno z důležitých odvětví veřejného sektoru, které produkuje převážně veřejné statky a rozhodujícím způsobem tak přispívá ke kultivaci lidského potenciálu. 1 Výchovně vzdělávací soustava v České republice je tvořena soustavou škol a školských zařízení, kterou blíže definuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání označovaném též jako školský zákon (dále v textu jen školský zákon). Vysoké školství je řízeno samostatným zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Za koncepci, stav a rozvoj výchovně vzdělávací soustavy odpovídá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Vzdělávání poskytované podle školského zákona je veřejnou službou. Druhy škol a školských zařízení dle školského zákona jsou uvedeny v příloze 1. Právnická osoba může vykonávat činnost školy a školského zařízení pouze za podmínky, že tyto činnosti má zapsány do rejstříku škol a školských zařízení, který je veřejným seznamem. Ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci, jejichž činnost upravuje zákon č. 563/204 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Zřizovatelé školy a školská zařízení jsou zřizovány jako právnické osoby. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraj, obec a svazek obcí zřizují školy a školská zařízení jako školské právnické osoby nebo jako příspěvkové organizace podle zvláštního právního předpisu. 2 Jedna právnická osoba může vykovávat činnost jedné či více škol nebo školských zařízení, která jsou si rovnocenná. Kromě výše uvedených může být zřizovatelem právnické osoby působící v oblasti školství Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra a Ministerstvo spravedlnosti dle zvláštních předpisů jako organizační složky státu. 3 1 PEKOVÁ, J., PILNÝ, J., JETMAR, M.: Veřejná správa a finance veřejného sektoru. 3. akt. a rozš. vydání. Praha: ASPI, s. ISBN Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 3 Zákon č. 219/2000 sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích 9

10 Ministerstvo zahraničních věcí zřizuje školy a zařízení při diplomatické misi nebo konzulárním úřadu České republiky jako součást těchto úřadů Registrované církve a náboženské společenství 4 Ostatní fyzické osoby nebo právnické osoby (pro soukromé školy). 5 Základní vzdělání se uskutečňuje v denní formě. Střední, vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje v denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované formě vzdělávání, vzdělávání ve všech těchto formách je rovnocenné. 6 Nejvyšším článkem vzdělávací soustavy v České republice a vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti jsou označovány vysoké školy. Vysoká škola je právnickou osobou uskutečňující akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělání. Forma studia vyjadřuje, zda je o studium prezenční, distanční nebo jejich kombinaci. Vysoká škola je univerzitní nebo neuniverzitní. Zákon rozlišuje veřejné, soukromé a státní vysoké školy Poslání školství Vzdělávání, které školství poskytuje je základní lidskou potřebou. Čím složitější je život společnosti, tím větší objem znalostí a dovedností si musí každý člověk osvojit, aby se v ní dokázal uplatnit. Škola zajišťuje přenesení osvědčeného i vnesení nového. Zachovává a mění život společnosti. Učitelé cítí odpovědnost za to, do jakého světa vysílají své žáky, proto kulturu nejen předávají, ale spoluvytvářejí a přetvářejí. Vzdělávací soustava se zaměřuje na rovinu osobního rozvoje, začlení se do života společnosti, formování občana i pro přípravu pro pracovní život. Posláním škola a školských zařízení je rozvoj lidské individuality zahrnuje podporu seberealizace každého jedince zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti zajišťuje kontinuitu minulosti, přítomnosti a budoucnosti, uchování a rozvíjení národní, jazykové a kulturní identity, zejména ochranou kulturního dědictví výchova k ochraně životního prostředí - ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje společnosti 4 7 odst. 1 písm. e) zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů 5 8, 172 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 6 25 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání označovaném též jako školský zákon 7 POLÁKOVÁ, H. a kol. Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Základy práva. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, s. 10

11 posilování soudržnosti společnosti zajištění rovného přístupu ke vzdělání podpora demokracie a občanské společnosti vztah mezi učitelem a žákem založeném na vzájemném respektu, utváření školní komunity, která ve škole vytváří demokratické společenství rovnoprávných partnerů výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující se společnosti usilovat o život bez konfliktů a negativních postojů zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky a prosperity společnosti školství musí přispívat k vysoké úrovni rozvoje lidských zdrojů, tím ovlivňuje kvalifikaci, přizpůsobivost pracovní síly, rozvíjení nových technologií zvyšování zaměstnatelnosti zabezpečit dostatečnou úroveň vzdělávání v oborech, které globální trh práce upřednostňuje. 8 Bez kvalitního vzdělání jsou možnosti předání rodinného, sociálního a finančního kapitálu velmi omezené. Hlavním posláním školy, školského zařízení a vysoké školy je připravit žáky a studenty pro výkon určitého povolání nebo funkce, zájem o všeobecnou vzdělanost, o rozvoj obecné kulturnosti, o schopnosti fungování v mezilidských vztazích a v širší občanské společnosti, o rozvoji osobnosti dítěte, žáka, studenta Organizace a řízení škol, školských zařízení Školský zákon č. 561/2004 Sb. stanovuje podmínky, za nichž se vzdělávání a výchova uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanovuje působnost orgánů vykonávající státní správu a samosprávu ve školství. Organizace a řízení škol a školských zařízení je vykonávaná jako státní správa a samospráva. Státní správu vykonávají Ministerstvo, mládeže a tělovýchovy (dále jen v textu MŠMT) Česká školní inspekce orgány kraje odbory školství na krajských úřadech orgány obcí odbory školství na obecních úřadech ředitel školy, školského zařízení jiné ústřední orgány státní správy, pokud tak stanoví zvláštní zákon KOTÁSEK, J. a kol. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. 1. vyd. Praha: Taurius, s. ISBN KALHOUS, Z. a kol. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN X zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 11

12 Samosprávu vykonávají kraj obec školská rada 11 Působnost zřizovatele školské právnické osoby vydává zřizovací listinu, rozhoduje o změnách zřizovací listiny, rozhoduje o sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení školské právnické osoby, jmenuje a odvolává ředitele školské právnické osoby a stanoví jeho plat schvaluje rozpočet schvaluje zlepšený hospodářský výsledek schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů a způsob hospodaření s nimi 1.3 Obecné cíle a užitky speciálního vzdělávání Cíle vzdělávání jsou odvozovány jak z individuálních, tak společenských potřeb. Je třeba rozlišit, které cíle považuje za důležité jednotlivý učitel a které považují za důležité rodiče žáků a studentů nebo studenti samotní. Veřejné cíle vzdělávání můžeme rozdělit na politické, sociální a ekonomické. Mezi politické řadíme výchovu občanů, udržení politického systému a řádu, zapojení mladých lidí do politického života, příprava budoucích politických představitelů. Mezi sociální cíle řadíme sociální kontrolu, zlepšování sociálních podmínek, snižování napětí ve společnosti způsobeného existencí sociálních nerovností a řešením sociálních problémů. A v neposlední řadě mezi cíle ekonomické řadíme zvýšení výkonnosti národního hospodářství, technologickou inovaci, socializaci do pracovního procesu. 12 Vzdělávání dětí a mládeže se zdravotním postižením se řídí zásadou vzdělávat postižené normálně, pokud je to možné, speciálně, pokud je to nutné. Součástí dosažení co nejlidštější podoby speciálního školství je snaha poskytnout vzdělání přiměřené úrovně všem dětem, i těžce postiženým. Cílem výuky ve speciálních školách je za pomoci speciálních přístupů, forem a metod práce zajistit každému dítěti možnost plného rozvoje jeho potenciálu, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 12 KALHOUS, Z. a kol. Školní didaktika. 1. vyd. Praha: Portál, s. ISBN X 12

13 podporovat všestranný rozvoj dítěte, umožnit každému dítěti, aby dělalo pokroky směrem k dosažení svých osobních cílů - ať už jde o cíle poznatkové, nebo o cíle vztahující se k životním dovednostem. Hlavním ekonomickým i společenským problémem ve školství a vzdělávání je měření a hodnocení výsledků tvorby lidského kapitálu. Měřítkem je zde výkon a kvalita hodnocení statku. Ve speciálním školství mohou být měřítkem hodnocení statku znalosti, dovednosti a umístění dětí a žáků v různých programech či sportovních soutěžích. V dnešní době je aktuální integrace zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých do běžných škol a školských zařízení. S tímto můžeme spojovat užitek v podobě úspěšnosti tohoto začlenění. V oblasti speciálního vzdělávání tento užitek představuje schopnost občanů se zdravotním postižením úspěšně se začlenit do společnosti v kterékoliv oblasti, vést na vzdory různým znevýhodněním kvalitní a smysluplný život. To znamená nejen nalézt zaměstnání (pracovní adaptace), ale i zařazení se do kulturního života společnosti (sociální adaptace) a odbourání psychických problémů (psychická adaptace). 1.4 Obecné cíle a užitky speciálního vzdělávání Speciální školství speciální pedagogika je vědní disciplína, jejímž předmětem zájmu je výchova a vzdělávaní jedinců s určitým typem, formou a rozsahem postižení handicapu. Jako teoretická disciplína začala být uznávána speciální pedagogika konce 19. a začátkem 20. století. Speciální školství není žádnou samostatnou či izolovanou kategorií vzdělávacího systému v ČR, doba výraznějších odlišností a separačních tendencí minula. Speciální školství poskytuje vzdělávací a výchovný servis handicapovaným ve fázi předškolní péče, plnění povinné školní docházky i návazné profesní přípravy. Základní idea speciálně pedagogického přístupu je rozvíjet nenarušené funkce a složky osobnosti jedinců s určitým typem postižení, odstraňovat či kompenzovat důsledky postižení, umožnit odpovídajícím způsobem vzdělávání a tomu podřídit systém péče a přístupu, zahájit kvalifikovanou péči v optimálním období života jedince SLOMEK, Z. Základ speciální pedagogiky. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, s. 13

14 Základní podmínky ovlivňující úspěšnost speciálně pedagogické práce - odborný přístup, pochopení příčin a důsledků postižení, vybudování podmínek pro možnou speciální výchovně vzdělávací práci (v běžných typech škol, i ve školách se specifickým zaměřením), koordinovaná spolupráce institucí při řešení konkrétních potřeb dítěte či mladistvého (poslání speciálně pedagogických center, pedagogicko psychologických poraden, středisek výchovné péče pro děti a mládež apod.), kvalitní personální výbava v celém školském systému naplnění požadavku speciálně pedagogické odborné průpravy pedagogických pracovníků Obecné cíle a dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami Děti, žáci a studenti (dále v textu žáci) se speciálně vzdělávacími potřebami jsou podle školského zákona žáci se zdravotním postižením mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vada řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, a vývojové poruchy učení a chování žáci se zdravotním znevýhodněním zdravotní oslabení, dlouhodobou nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělání žáci se sociálním znevýhodněním rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy; nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy; postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. 14 Vyhláška MŠMT ČR č. 73/2005 Sb. 15 charakterizuje podpůrná opatření při speciálním vzdělávání a rozumí tím využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, bezplatné užívání kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů poskytované školou. Dále zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení či skupině apod. Vždy jsou zohledňovány vzdělávací potřeby žáků. 14 SLOMEK, Z. Základ speciální pedagogiky. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, s. 15 Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných 14

15 Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny školským poradenským zařízením (pedagogicko psychologickou poradnou či speciálně poradenským centrem) a jejich rozsah a závažnost je důvodem pro daný druh péče. Za žáky s těžkým zdravotním postižením jsou považováni jedinci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným postižením, s těžkým či hlubokým mentálním postižením. Všem těmto žákům náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. Právní úprava nejvíce pozornosti věnuje žákům se zdravotním postižením. Vzdělávání těchto žáků je zajišťováno formou individuální integrace rozumí se tím vzdělávání žáka jednak v běžné škole nebo pak ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení formou skupinové integrace vzdělávání ve třídě, oddělení nebo skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem postižení ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením (speciální škole) v kombinaci všech tří výše popsaných forem Žáci se zdravotním postižením se přednostně vzdělávají formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jejich potřebám a možnostem a rovněž možnostem a podmínkám školy. Vše je podmíněno souhlasem zákonných zástupců Typy speciálních škol Pro děti a žáky se smyslovým a tělesným postižením se zřizují speciální školy až do úrovně vyššího středního, tedy středoškolského vzdělání. Na těchto školách se vyučuje podle učebních plánů a osnov schválených pro běžné školy nebo podle uzpůsobených plánů a osnov, které zohledňují důsledky zdravotního postižení. Cílem je dosáhnout vzdělávacích výsledků srovnatelných s absolventy běžných škol. 16 SLOMEK, Z. Základ speciální pedagogiky. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, s. 15

16 Specifičnost práce speciálních škol modifikace učebních plánů a konstrukce učebních osnov jednotlivých typů škol úpravy musí odpovídat druhu a stupni postižení propojenost odborné erudice, metodické průpravy a technické zdatnosti (speciální školy se neobejdou bez využívání technického vybavení) důsledné a důrazné uplatňování principu konkrétní práce s jedincem, je patrnější individuální přístup (nižší počty ve třídách i v přímé výchovné práci), základ tvoří objektivní diagnostické závěry a doporučení důsledné respektování základních pedagogických zásad přiměřenosti, názornosti (zejména u jedinců s mentálním a kombinovaným postižením) propracovaná provázanost s ostatními typy škol (přestupy ze speciální školy do školy běžného typu, prostupnost v rámci převýchovné práce apod.) intenzivnější chápání základních potřeb dítěte potřeba přívodu podnětů zvenčí, motivace (promyšlenější práce s pochvalou a odměnou), potřeba jistoty a místa mezi ostatními, ohled na možnou samostatnost dítěte, potřeba zdravé identity, tj. vědomí já, a vlastní společenské hodnoty a rovněž potřeba otevřené budoucnosti (před dítě stavět pořád objektivní naději). 17 Typy speciálních škol pro žáky se zrakovým postižením: mateřská škola základní škola střední škola (SOU, OU, PrŠ, SOŠ) se sluchovým postižením: mateřská škola základní škola střední škola (SOU, OU, PrŠ, SOŠ, gymnázium) hluchoslepé: mateřská škola základní škola s tělesným postižením: mateřská škola základní škola střední škola (SOU, OU, PrŠ, SOŠ, gymnázium) 17 SLOMEK, Z. Základ speciální pedagogiky. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, s. 16

17 s vadami řeči: mateřská škola logopedická základní škola logopedická s mentálním postižením: mateřská škola speciální základní škola praktická základní škola speciální odborné učiliště praktická škola se specifickými poruchami učení: základní škola pro žáky se SPU se specifickými poruchami chování: základní škola pro žáky se SPCH nemocné a nemocí oslabené: mateřská škola při zdravotnickém zařízení základní škola při zdravotnickém zařízení základní škola speciální při zdravotnickém zařízení Ve školách při zdravotnických zařízeních jsou vzděláváni žáci se zdravotním oslabením a žáci dlouhodobě hospitalizovaní. K zařazení do školy při zdravotnickém zařízení musí dát souhlas zákonný zástupce žáka a vyžádáno je rovněž doporučení ošetřujícího lékaře. Rozsah výuky stanoví ředitel školy po dohodě s ošetřujícím lékařem. V případě potřeby, zejména individuálně integrovaným žákům, žákům s hlubokým mentálním postižením, popřípadě žákům skupinově integrovaným nebo žákům speciální školy, je možné povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP ). Za individuální vzdělávací plán odpovídá ředitel školy. Vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů školského poradenského zařízení (případně lékaře) a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. IVP je vypracován před nástupem žáka do školy, podle potřeby a situace žáka je doplňován a upravován. IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka, tvoří součást jeho dokumentace a jeho náležitosti upravuje vyhláška MŠMT ČR Povinná školní docházka a stupně vzdělání Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky 18 6 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných 17

18 pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, azylanty účastníky řízení o udělení azylu krátkodobé pobyty tuto povinnost nemají. 19 Je povinná po dobu devíti školních roků nejdéle však do konce školního roku, v němž žák dosáhne 17 let. Žák, který splnil povinnou školní docházku a nezískal základní vzdělání, může (podmínkou je žádost zákonného zástupce) pokračovat v základním vzdělávání, nejdéle však do konce školního roku, v němž dosáhne 18 let věku. Žákovi se zdravotním postižením může ředitel školy výjimečně povolit pokračování v základním vzdělání do konce školního roku, v němž dosáhne 20 let věku. Jiný způsob plnění povinné školní docházky - individuální vzdělávání, lze povolit jen u žáka 1. stupně základní školy, vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením krajský úřad se souhlasem zákonného zástupce zajistí pomoc při vzdělávání (pedagogickou i metodickou). Stupně vzdělání základní vzdělání - žák úspěšně ukončí vzdělávací program základní školy nebo po splněné povinné školní docházce úspěšným ukončením kurzu pro získání základního vzdělání základy vzdělání -ukončením vzdělávacího programu v základní škole speciální nebo úspěšným ukončením kurzu daného typu střední vzdělání - zákon rozlišuje 3 stupně - střední vzdělání úspěšné ukončení vzdělávacího programu v délce 1 či 2 let denní formy - střední vzdělání s výučním listem - úspěšné ukončení vzdělávacího programu v délce 2 či 3 let (závěrečná zkouška + výuční list) - střední vzdělání s maturitní zkouškou POLÁKOVÁ, H. a kol. Studium pro ředitele škol a školských zařízení. Základy práva. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, s. 20 SLOMEK, Z. Základ speciální pedagogiky. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, s. 18

19 1.5 Dílčí shrnutí první kapitoly Školství a jeho koncepce je součástí vzdělávací politiky každého státu. Z ekonomického hlediska školy a vzdělávání posuzujeme jako jedno z důležitých odvětví veřejného sektoru. Školství nebylo založeno za účelem výdělečné činnosti. Vzdělávání dle školského zákona je označované za veřejnou službu, která uchovává a kultivuje lidský potenciál. Výchovně vzdělávací soustava v České republice je tvořena soustavou škol a školských zařízení, která je upravena dvěma základními zákony a to zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, označovaném též jako školský zákon. Nejvyšším článkem naší vzdělávací soustavy jsou školy vysoké. Vysoké školství je upraveno samostatným zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Organizace a řízení škol a školských zařízení je vykonávána jako státní správa a samospráva. Cíle vzdělávání jsou odvozovány jak z individuálních, tak společenských potřeb. Jiné cíle považuje za důležité jednotlivý učitel a jiné považují za důležité rodiče žáků a studentů nebo studenti samotní. Veřejné cíle vzdělávání dělíme na politické, sociální a ekonomické. S výkony souvisí samozřejmě i potřeba určení užitku přiznávaná produkovaným statkům veřejnou volbou. V oblasti speciálního vzdělávání tento užitek představuje schopnost občanů se zdravotním postižením úspěšně se začlenit do společnosti v kterékoli oblasti, vést navzdory různým znevýhodněním kvalitní a smysluplný život. Principy vzdělávání a výchovy dětí a mládeže v běžných typech škol platí i v oblasti speciálního školství s důrazem na výchovnou a rehabilitační složku a respektování individuálních možností postiženého jedince. Vlastní pedagogická práce ve speciálních školách je upravena z hlediska organizačního zejména nižším počtem žáků ve třídě, odlišnou stavbou a dotací hodin v učebním plánu a v osnovách, využitím speciálněji koncipovaného spektra učebních pomůcek a didaktické techniky a pomocných technických zařízení. Nedílnou součástí je i pravidelnější kontakt s lékařskou službou. Koncepcí speciálního školství je vytvoření otevřeného a prostupného systému komplexní péče o zdravotně a sociálně postižené děti od zjištění jejich problému až po dospělost. Péče o postižené zahrnuje komplex služeb a opatření v oblasti diagnostické, vzdělávací, rehabilitační, léčebné, sociální. Vzhledem k obsáhlosti daného tématu se tato práce bude dále zabývat pouze analýzou finančních zdrojů na úrovni nižšího vzdělávání, mezi které patří školy a školská zařízení. 19

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 492/2005 Sb., o krajských normativech jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 47/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA

492/2005 Sb. VYHLÁŠKA 492/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2005 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 492/2005 Sb., VYHLÁŠKA č. 92/2005 Sb., o krajských normativech ve znění vyhlášky č. 7/2008 Sb., vyhlášky č. 33/2009 Sb., vyhlášky č. 8/2010 Sb., vyhlášky č. 11/2011 Sb. a vyhlášky č. 110/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 11.12.2000 Zastupitelstvo města Jičína schválilo na svém 21. zasedání dne 19.10.2009 s účinností od 1.11.2009 změnu čl. V-VII zřizovací listiny Základní umělecké

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014

Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014 Rozvojové programy 2014 Č. j. MSMT 2520/2014 Programové financování umožňuje řešit takové ekonomické aspekty vzdělávání a školských služeb, jejichž promítnutí do republikových normativů buď není možné

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Změna: 147/2011 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ve znění vyhlášky č. 103/2014 Sb. s účinností k 1.9.2014 Změny

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných III. Platné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Řízení škol a školských zařízení zřizovaných městem Broumov

Řízení škol a školských zařízení zřizovaných městem Broumov Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Řízení škol a školských zařízení zřizovaných městem Broumov Číslo dokumentu: SRM/03 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání

2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 2005/14 Sb. Vyhláška o předškolním vzdělávání 14/2005 ve znění... 214/2012 Vyhláška o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn

306/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením. nadpis vyputěn 306/1999 Sb. ZÁKON ze dne 18. listopadu 1999 o poskytování dotací soukromým kolám, předkolním a kolským zařízením Změna: 132/2000 Sb. Změna: 255/2001 Sb. Změna: 16/2002 Sb. Změna: 284/2002 Sb. Změna: 562/2004

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se:

Dlouhodobý záměr ČR vychází z dokumentů vztahujících se: Vyhláška č. 225/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Nabývá účinnosti od 1. srpna 2009. Vyhláška

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 103/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Dodatek č. 1 k vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: IZ 168/2013 Spisový znak: Účinnost od: 23. října 2013 Skartační znak: Změny: výše úplaty 1. 9. 2014, úprava příloh 1. 9. 2015 Tento pokyn vychází

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018

Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Vyhlášení rozvojového programu Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018 Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, zveřejňuje v souladu vyhlášeným rozvojovým programem

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Organizační řád obce Nový Jáchymov

Organizační řád obce Nový Jáchymov Organizační řád obce Nový Jáchymov I. Úvodní ustanovení Organizační řád je součástí vnitřního a kontrolního systému obce, který řeší organizační vztahy mezi obcí, obecním úřadem a jeho jednotlivými pracovníky.

Více

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně poslední změny vyhláškou č. 214/2012 Sb., s účinností dnem 1. 7. 2012 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Č. j.: MSMT-44133/ ze dne Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních na období leden srpen 2016 Č. j.: MSMT-44133/2015-1

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Základní informace k materiálu

Základní informace k materiálu Základní informace k materiálu Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2015 Materiál

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ

1. NORMATIV MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ A OSTATNÍCH NEINVESTIČNÍCH VÝDAJŮ Základní informace k materiálu: Porovnání krajských normativů mzdových prostředků a ostatních neinvestičních výdajů stanovených jednotlivými krajskými úřady pro krajské a obecní školství v roce 2013 Materiál

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2011 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč.

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 č.j. 34915/2011-27 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu

Čl. 1 Základní vymezení a cíle programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků specialistů ve školských poradenských zařízeních v roce 2015 III. Vyhlášení rozvojového

Více

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. PaedDr. Zuzana Kaprová LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI PaedDr. Zuzana Kaprová 2012 Historický vývoj postavení osob se zdravotním postižením REPRESE (likvidace, segregace) CHARITA křesťanství

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2014

Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2014 Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje Krajská metodika rozpisu závazných ukazatelů a rozpočtu na přímé výdaje ve školství na rok 2014 Rozpis závazných ukazatelů a rozpočtu neinvestičních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍHO ROKU Zpracovala: Mgr. Petra Ouředníková

Více

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji

Metodický pokyn. k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Metodický pokyn k organizaci a financování soutěží a přehlídek v Královéhradeckém kraji Určuje pravidla poskytování finančních prostředků na soutěže a přehlídky (dále jen soutěže) organizované v Královéhradeckém

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací

Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím. Příloha č. 1. Hospodaření příspěvkových organizací Zásady vztahu orgánů statutárního města Brna k příspěvkovým organizacím Příloha č. 1 Hospodaření příspěvkových organizací Brno, srpen 2011 Článek 1. Obecná ustanovení 1.1 Organizace samostatně hospodaří

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a

L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80. Z ř i z o v a c í l i s t i n a L I B E R E C K Ý K R A J U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80 č.j.: ZL-2/13-Š Z ř i z o v a c í l i s t i n a Zastupitelstvo Libereckého kraje dle ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona číslo 129/2000 Sb.,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. j.: MSMT-33648/2016-1 Rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden srpen 2017 č. j.: MSMT 33648/2016-1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT

Více

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Změny v roce 2012, které ovlivňují rozpis rozpočtu

Kraj Vysočina. Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok Změny v roce 2012, které ovlivňují rozpis rozpočtu Kraj Vysočina Metodika rozpisu rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2012 Změny v roce 2012, které ovlivňují rozpis rozpočtu 1. Objem prostředků rozpočtu regionálního školství pro školy a školská

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více