Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje"

Transkript

1 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje Dne se konalo v Ústí nad Labem již IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje, které pořádal Klub ekologické výchovy (KEV) ve spolupráci s Ústeckým krajem a se Základní školou Svážná, Most. Setkání se zúčastnila i vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) Ing. Milena Vágnerová, která přiblížila účastníkům setkání cíle a poslání ECM, jeho činnost v uplynulém období (ECM slaví v roce 2015 již 15 let své existence) a především pak připravovaný další ročník Brány ekologie otevřené aneb OVZDUŠÍ, který v roce 2015 naváže na 0. ročník věnovaný tématu VODA PRO ŽIVOT (realizováno v roce 2013). Vyzvala přítomné pedagogy a koordinátory ekologické výchovy k zapojení do projektu, jehož součástí bude soutěž, OZVĚNY EKOFILMU, výstavy, edukativní prezentace, hry a aktivity, odborná konference a také pokus o rekord. Setkání koordinátorů pořádá každoročně KEV postupně ve všech krajích ČR, v roce 2015 pak dne 9. ledna proběhlo setkání Plzeňského kraje s účastí 37 pedagogů, dne 28. ledna setkání Moravskoslezského kraje s účastí 92 pedagogů a na setkání Ústeckého kraje dne 18. února bylo přítomno více jak 70 účastníků, především koordinátorů environmentálního vzdělávání ve školách Ústeckého kraje. Zúčastnily se ale i další organizace, např. Ekologické centrum VIANA, společnost Česká společnost ornitologická, OA a SOŠZE v Žatci, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov. Další setkání proběhnou pak v Jihočeském kraji, ( ), Karlovarském kraji ( ), Středočeském kraji ( ), Praze ( ) a Olomouckém kraji ( ). Význam EVVO Environmentální vzdělávání, ekologická výchova či jen ekovýchova jsou pojmy, se kterými se setkáváme stále častěji. Nejvíce žáci a studenti, jejich pedagogové a následně i rodiče. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (zkráceně EVVO) nepatří ale jen do škol, ale 1

2 měla by patřit do běžného pracovního i soukromého života i těch, kteří mají školní docházku již za sebou. EVVO je celoživotním procesem vytvářejícím ekologickou kulturu člověka a společnosti. EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Termín budoucí generace se objevuje taktéž v definici trvale udržitelného rozvoje, jež má tři pilíře vedle environmentálního také ekonomický a sociální. Aby byla EVVO úspěšná, musí být s těmito oblastmi úzce spjata. Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k okolnímu životnímu prostředí, úcty k veškerému životu na Zemi a pochopení vzájemné provázanosti všech oblastí a dějů probíhajících okolo nás. Cílem je navrácení povědomí o životním prostředí především lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou. Výsledkem EVVO jsou znalosti a dovednosti využitelné pro následnou péči o okolní prostředí spočívající především v šetrném a předvídavém chování. Z toho, co bylo již uvedeno výše, je jasné, že EVVO je také preventivním nástrojem ochrany životního prostředí a vede k přijetí plné zodpovědnosti za životní prostředí a vytváří podmínky pro zapojení každého jednotlivce do jeho ochrany. Nevýhodou EVVO je velmi obtížné měření dosažených hodnot, protože se (ne)úspěšnost projevuje až v delším časovém období. Efektivita EVVO se ale později ukáže nižšími náklady na odstranění vzniklých škod na životním prostředí a zdraví obyvatel. EVVO není žádný módní výstřelek, ale má v našich krajích dlouhodobou tradici počínaje okrašlovacími spolky zakládanými již v 19. století, přes Český svaz ochránců přírody, akci Brontosaurus ze 70. let minulého století, jež přerostla v celé hnutí, definici ekologické výchovy v roce 1985 až po přijetí základního strategického dokumentu zajišťujícího dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, v roce EVVO má mnoho podob a setkáváte se s ní dnes již na každém kroku. Je na každém jednotlivci, jaké informace přijme, s jakým postoji se ztotožní a jak se bude ke svému okolí chovat. Co je Klub ekologické výchovy? Klub ekologické výchovy (KEV) je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. Členy KEV je 286 škol z celé ČR a 38 členů v rámci individuálního členství. KEV vznikl v roce 1995 a v roce 2015 slaví 20 let svého trvání. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem 2

3 mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po Summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v Ženevě. Hlavní úkoly KEV Mezi hlavní úkoly KEV patří řešit otázky související s prohlubováním a rozšiřováním ekologického vzdělávání a výchovy v celé populaci, zejména pak dětí a mládeže ve školách, šířit informace a dobré zkušenosti o ekologickém vzdělávání a výchově prostřednictvím seminářů, konferencí, exkurzí, odborně metodických publikací, audiovizuálními a dalšími prostředky, přispívat ke zvyšování odborné a metodické připravenosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro ekologické vzdělávání a výchovu a umožňovat výměnu dobrých zkušeností v této oblasti, Cíl setkání Setkání bylo zaměřeno na problematiku managementu environmentální výchovy, konkrétně na evaluaci výsledků v oblasti EV. Dalším tématem byla informace o mezinárodních programech vyhlašovaných OSN a UNESCO. Pro rok 2015 jsou to Mezinárodní rok světla a světelných technologií, Mezinárodní rok půdy a akce k 70. výročí vzniku UNESCO. Průběh setkání Ing. Romana Maturkaničová Setkání zahájila Ing. Romana Maturkaničová z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ústeckého kraje, která přivítala účastníky a kterou příjemně překvapil velký zájem o setkání. Předpokládala totiž, že přijde max. 35 účastníků a dle toho vybrala prostory. Účast byla více jak dvojnásobná, a tak bylo účastníkům v sále celkem těsno. Zahájení setkání nabitá zasedací místnost Krajského úřadu 3

4 Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV Ve své prezentaci Doc. Švecová zdůraznila význam evaluace v environmentální výchově. V pedagogické terminologii pojem evaluace pochází z latinského slova valere, což znamená být silný. Ve školní praxi má však tento pojem více významů a není zcela přesně definován ani používán. Jako příklad širokého pojetí používání označení evaluace lze uvést: a) využití ve vědecké terminologii pro aktivity spojené s hodnocením b) v pedagogice jde především o zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, efektivnost a kvalitu vzdělávací soustavy c) ve školní praxi pak je pak využití v nejširším kontextu, a to v souvislosti s hodnocením vzdělávacích výsledků, vzdělávacích projektů a v neposlední řadě také s hodnocením kurikulárních dokumentů konkretizujících učivo, tedy hodnocení učebnic (stanovení obtížnosti celkové, syntaktické či pojmové) Pojem evaluace nemá v české pedagogice příliš dlouhou historii. Jeho implementace se traduje od počátku 90. let, kdy do pedagogické terminologie pronikla řada pojmů z angličtiny. Do té doby byl používán pojem hodnocení a měl by být i nadále uváděn jako český ekvivalent evaluaci. Evaluace je prováděna s využitím evaluačních nástrojů. Evaluační nástroje zahrnují různé metody sběru dat pro účely vlastního hodnocení nebo postupy podporující další fáze evaluačního procesu. Například pozorování, dotazníky, posuzovací, postojové škály, testy, interview, rozhovory s účastníky, analýza dokumentů, zpětné vazby od účastníků procesu vzdělávání, výstupy z interních a externích supervizí, autoevaluace, SWOT analýza, indikátory hodnocení, standardy a další. Často se využívá kombinace více evaluačních nástrojů. Některé evaluační nástroje (např. dotazníky) mohou být standardizovány. Reliabilita (spolehlivost, konzistentnost) a validita (platnost) evaluace je vyšší, pokud se použijí existující nástroje, které již byly odzkoušeny a propracovány, popř. standardizovány. 4

5 Mgr. Eva Jiříková, CSc., KEV Mgr. Eva Jiříková, CSc., KEV Mgr. Jiříková hovořila v průběhu setkání koordinátorů EVVO dvakrát, o evaluaci v práci koordinátora environmentální výchovy ve škole a o programech vyhlašovaných OSN a UNESCO a dalších připravovaných akcích v roce 2015 v oblasti EVVO. Připomněla, proč Valné shromáždění Organizace spojených národů rok 2015 vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem světla a světelných technologií a Mezinárodním rokem půdy viz článek ECM. Velmi působivé byly prezentace videosekvencí k Mezinárodnímu roku světla a to International Year of Light 2015 Final Official Trailer od Nickolase Barrise a Celebrate The International Year of Light in 2015 with SPIE A proč právě rok 2015 je Mezinárodním rokem světla? Protože právě v tento rok je slaveno kulaté výročí mnoha objevů: 1015 Ibn Al Haytham Book of Optics (Kniha Optiky) 1815 Augustin Fresnel a vlnová povaha světla 1865 James Clerk Maxwell a elektromagnetické vlny 1915 Albert Einstein a obecná relativita světlo v prostoru a čase 1965 Charles Kuen Kao a technologie optických vláken Všechny účastníky setkání zaujala Mgr. Jiříková zdůrazněním nebezpečí světelného znečištění a informací o projektu Litr světla ; jednoduchý nápad, který výrazně zlepšil život obyvatelům chudinských čtvrtí na Filipínách. Svítí si totiž pomocí lahve s vodou. Je to jednoduchý způsob, který je navíc zadarmo. Založil ho Ilac Diaz, který bere šíření podobných vychytávek a energie z udržitelných zdrojů jako poslání. Světlo podle něj nahradí až 60wattovou žárovku. Alternativní projekt má podporu vlády a světlou budoucnost. Velice působivé byla i její výzva, aby se pedagogové zaměřili v rámci Mezinárodního roku půdy na obnovení vztahu dětí k půdě a k rodné hroudě. Dnešní děti zcela zapomněly, jak voní hrst země v rukou. Děti by si měly umět vzít půdu do rukou bez rukavic, přičichnout a nasát její vůni, řekla Mgr. Jiříková. Na rozdíl od ostatních přírodních zdrojů, je půda předmětem soukromého vlastnictví, je předmětem konfliktů zájmů => nejkvalitnější půdy se nacházejí v oblast nejvhodnějších 5

6 k průmyslovému podnikání. Přitom průměrná rychlost vzniku půdy je 0,1 mm/rok a 1 cm půdy na žulovém podkladu vzniká až let! Úrodná půda byla vždy tématem pro spisovatele, básníky, přírodovědce, ekology, malíře. Připomněla, že ne náhodně je mottem Všeobecné světové výstavy EXPO 2015 v Miláně je Uživit planetu a také slova Winstona Churchilla: Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe. Závěrem svého příspěvku pak popřála všem účastníkům zcela výstižně: Neztrácejme půdu pod nohama! PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., čestná místopředsedkyně KEV PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., čestná místopředsedkyně KEV Velmi zajímavá byla přednáška PhDr. RNDr. Kvasničkové, která se v letošním roce dožívá významného životního jubilea. Tématem byl význam informace pro ekologické vzdělávání a jejich využívání ve škole. P. Kvasničková připomněla, že škola nemůže fungovat bez informací, ať už se týkají pojetí ekologického vzdělávání, vzdělávání pro udržitelný rozvoj či stavu vědy a techniky a ostatních oblastí rozvoje společnosti apod. Informace by měly být rozmanité a průběžně aktualizované s tím, že je nutné sledovat novinky v daném oboru, protože jen tak je možné žáky zaujmout a stačit jim v jejich znalostech v užívání techniky (mobil, tablet, notebook, aplikace do mobilu atd.) či znalosti informací, kterých je dnes internet plný. Poznamenala také, že je ale nutné umět přiznat, že něco z novinek nevím, přiblíží to pedagoga žákům více, než předstírání, že pedagog ví... Vzdělávání formální (to co společnost chce a jehož základem je systém => vede k získání diplomů a kvalifikací v rámci formálního vzdělávacího systému), vzdělávání neformální (děje se vedle formálního vzdělávacího systému, nevede k získání vyššího stupně vzdělání, je poskytováno v rámci pracovního zařazení nebo v rámci aktivit občanské společnosti => má doplňující a aktualizační funkci) a vzdělávání informální (přirozenou součástí každodenního života, nemusí se jednat o záměrné učení, nemusí být ani jednotlivci samotnými uznáno za něco, co přispívá k rozvoji jejich znalostí nebo dovedností, přesto se děje => přímé vlivy prostředí) se v průběhu celého životního cyklu prolínají a přelévají jeden 6

7 v druhý. Vzájemně se tak podporují a umocňují, přičemž v jednotlivých obdobích života jsou individuálně a sociálně akcentovány v různých kombinacích (předškolní věk informální, školní věk formální, dospělost neformální, starší věk informální). Z tohoto pojetí (Collet, 1996) tří typů učení zřetelně vyplývá, že je nelze vnímat izolovaně. Výuka musí být interaktivní, musí zaujmout, musíme učit s nasazením Jinak hodina uplyne a žák si nic neodnese, sdělila p. Kvasničková účastníkům setkání. Cíle vzdělávání pro udržitelný rozvoj jsou následující: Poznatky Znalosti - Pochopení - Přesvědčení Dovednosti návyky schopnosti Hodnoty životní styl Informace je mimo aktualizace nutné třídit, např. mít zpracovanou kartotéku a mít je vždy po ruce. Informace lze uplatnit: jako základ kognitivní funkce učení o Přírodovědné obory o Společenskovědní obory jako základ motivační a emoční funkce učení Kde informace získávat: Odborné články (časopisy: např. 21. století) Internet Regionální a místní informace Denní tisk apod. Problém je s časovou náročností získávání a zpracování informací a také někdy finanční problémy. Zdůraznila, že pro členy Klubu ekologické výchovy informace ona již více jak 12 let vyhledává, zpracovává a 1x za měsíc zasílá jejich přehled včetně anotací a vazbou na předměty výuky, kde se dají informace využít. Příklady zajímavých zpráv za minulé období: na kancelářském stole žijí miliony nakažlivých bakterií Evropská směrnice o potravinových alergenech se prosazuje těžce Lidem zřídly kosti o pětinu, když přestali lovit Česko je třetím největším vývozcem elektřiny v Evropě Revoluční grafen, už brzy za revoluční cenu Růst spotřeby uhlí ve světě se téměř zastaví Oceány se plní plasty rychleji, než se čekalo. Odpad by pokryl všechny pobřeží světa Za 15 let bude Afrika potravinově soběstačná atd. Závěrem svého příspěvku p. Kvasničková konstatovala: Zájem je nejefektivnější cestou k poznání a klíčem k utváření postojů. 7

8 Gabriela Dobruská, Česká ornitologická společnost Gabriela Dobruská, Česká ornitologická společnost P. Dobruská, která hovořila velice zasvěceně o programech České společnosti ornitologické a informaci o ptačím druhu pro rok Akci Pták roku od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Je bezesporu jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí druh, který se pro příští rok stává Ptákem roku. P. Dobruská přiblížila účastníkům setkání akci Pták roku a kritéria jeho volby. Důvodem ke zvolení je pomocí běžných druhů ptactva, které lidé znají, které jsou nápadné a které je možné snadno pozorovat tzv. deštníkový druh, pomoci dalším druhům ptactva. Ptákem roku může být pěvec i nepěvec. Pravidlo tzv. běžných druhů bylo porušeno v roce 2015 u tetřeva hlušce, jehož životaschopná populace je u nás jen na Šumavě, kde žije až 300 jedinců. Jestli zde dlouhodobě přežijí záleží především na tom, zda jim my lidé poskytneme dostatek klidu a vhodné prostředí pro nerušený vývoj. Prostřednictvím jeho zvolení ptákem roku 2012 byl současně upozorněno na téma záchrany Šumavy. V roce 2015 bylo pravidlo znova porušeno, ptákem roku se stal obyvatel mokřadů potápka černokrká, symbolizující neradostný stav většiny našich rybníků a současně naději, že se jej podaří změnit. Potápek černokrkých, dříve nejpočetnějšího druhu potápek, u nás hnízdí jen 50 párů. Potápka černokrká se rozvojem podnikání v chovu ryb dostala do tzv. ekologické pasti => kapři sežerou potravu a zakalí vodu (potápka potřebuje vodu průhlednou), neumí chodit po souši, nemá k tomu uzpůsobené nohy => nemůže přejít na jiné hnízdiště spolu s mláďaty, musí je nechat na nevyhovujícím hnízdišti! Důsledkem je jejich alarmující nízký stav v ČR, který není nikde jinde v Evropě V letech bylo v ČR párů, v letech pokles o 90 %, pouze párů a v roce 2014 pouze 50 párů!!! Gabriela Dobruská dále hovořila o projektu: a) Jaro ožívá, který v ČR koordinuje a který se týká sledování příletu stěhovavých druhů ptáků v rámci celoevropské kampaně Spring Alive. Na lze vložit své první pozorování čápa bílého, vlaštovky 8

9 obecné, rorýse obecného, kukačky obecné a vlhy pestré! Projekt je určen především pro děti školního věku, jejich rodiny a dětské kolektivy (školy, kroužky, oddíly). Zúčastnit se však může každý, kdo chce pomocí svých pozorování zmapovat i oslavit přílet jara do Evropy b) Rorýsí škola - do tohoto programu se mohou přihlásit všechny školy, na jejichž budovách rorýs hnízdí a které se chtějí aktivně zapojit do ochrany těchto hnízdních kolonií. Přihlásit se mohou i školy, na jejichž budovách sice rorýsi nehnízdí, ale které by nainstalováním náhradních hnízdních příležitostí (budek) rády vytvořily nové rorýsí hnízdiště. A proč právě rorýs? Důvodů je několik: snadno pozorovatelný druhu hlasovými projevy velmi nápadný druh celý život tráví ve vzduchu pouze když hnízdí, nejsou ve vzduchu hnízdí na budovách (větrací otvory, podstřešní budovy) je to ohrožený druh jeho hnízdiště mizí díky rekonstrukcím panelových domů v době hnízdění se nesmí rekonstruovat dům počet pražských rorýsů klesl v letech o 45 % řešení: o šetrná rekonstrukce budov o respektovat hnízdovou sezónu o dávat budky o možno do budek vložit webkameru a pak děti mohou sledovat rorýse on-line o aby si rorýsi zvykli na budku, je dobré pouštět jim mp3 s hlasy, aby se k budce přiblížili o gymnázium v Soběslavi má instalovánu elektronicky ovládanou budku, díky které zabrání, aby se v ní neuhnízdili např. vrabčáci Mgr. Ivana Strnadová, předsedkyně Krajské skupiny KEV 9

10 Mgr. Ivana Strnadová, předsedkyně Krajské skupiny KEV Mgr. Strnadová seznámila přítomné s tím, že výbor KS KEV ÚK sídlí v Motsě, v 1. ZŠ Svážná. Hovořila na téma následujících připravovaných akcí Krajské skupiny KEV: Soutěž Víš, kde žiji? - výchova k vlastenectví Mezinárodní spolupráce Meppel Holandsko Žákovská ekologická konference => 8. dubna 2015 od 8:30 15:00 hod., Magistrát města Mostu, žáci ZŠ a SŠ, prezentace prací v oblasti environmentální výchovy Exkurze: rok 2014 rok geologických věd a rodinných farem Ing. Miroslav Tarant, Schola Humanitas Ing. Miroslav Tarant, Schola Humanitas - VIANA Centrum Ekologické výchovy Ing. Tarant prezentoval činnost centra VIANA a upozornil na některé zajímacé akce roku 2015, např.: Chemie after dark (8.-9. Třídy ZŠ noční setkání přírodovědců) v 11/2015, Litvínovský choroš v 12/2015, Vlaštovkiáda ke Dni Země, tradiční fotografická soutěž na téma VODA, v roce 2015 je tématem Voda základ života atd. Ing. Jan Jirásek, Střední lesnická škola Střední odborná škola sociální Šluknov 10

11 Ing. Jan Jirásek, Střední lesnická škola Střední odborná škola sociální Šluknov Ing. Jirásek velice pěkně prezentoval činnost školy i její plánované akce v roce 2015, např. Myslivecký tábor (únor 2015), Dny otevřených dveří v arboretu, Jarní poznávačkové požerky, Majáles, Turistický kurz ELBA, Zelená stopa, Lesnický den ( ), Mladý ochránce přírody soutěž pro ZŠ, Zkušební obhajoby závěrečných maturitních prací, Podzimní den otevřených dveří v arboretu, Projektu RUKU NA TO (během 48 hod. vymyslet a realizovat pomoc), Hubertská jízda, školní hon a školní naháňka atd. Účastníci obdrželi na závěr setkání Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Evaluace v environmentální výchově a elektronické materiály pro realizaci vlastních výukových aktivit k vyhlašovaným tématům a náměty pro evaluaci EV vzdělávání v oblasti managementu EV ve škole. Setkání bylo pro obě strany velice přínosné. Autor: Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECMaK 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1327/2015/SPS Školní program environmentálního

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků.

Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. PROJEKT 2 příloha Název projektu: Inovace přírodovědného vzdělávání s důrazem na rozvoj matematicko-fyzikální gramotnosti žáků. Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Předpokládaný termín

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG

PŘÍLOHA Č. 1 PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO REÁLNÉ GYMNÁZIUM ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO RG REÁLNÉ YMNÁZIUM A ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PRORAMU PRO REÁLNÉ YMNÁZIUM PŘÍRODNÍ VĚDY PRO 21. STOLETÍ ŠKOLNÍ PRORAM EVVO PRO R PLATNOST OD 1.

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky

ZÁKLADNÍ ŠKOLA s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní techniky Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) (vychází z metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, EVVO, č.j. 167 45/2008-22 ze dne 27.

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 095/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání

Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Klíčová aktivita č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání Průběžné vzdělávání Klíčovou aktivitu č. 4 Systém vzdělávání - průběžné vzdělávání zabezpečovali garant

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPO 26.5.200811 Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji Střední zemědělská škola Písek se jako člen Klubu ekologické výchovy účastní od listopadu 2005 do listopadu

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013

Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor. Praha, 23. 10. 2013 Mgr. Tomáš Zatloukal ústřední školní inspektor Praha, 23. 10. 2013 OBSAH 1. Příprava a realizace mezinárodních výzkumů v počátečním vzdělávání a v oblasti celoživotního učení 2. Národní systém inspekčního

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Tábor, 18. března 2015 www.zdravamesta.cz/js2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Modul 4 Nástroje pro sběr dat

Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 Nástroje pro sběr dat Modul 4 seznamuje účastníky s hlavními postupy nového sledování informační gramotnosti a představuje základní přehled nově navržených nástrojů pro sledování podpory informační

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY vydaný na období 2013-2015 Ředitelka školy vydává v souladu s 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10

3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 3. Monitorovací období 01/03/10 31/05/10 Realizované klíčové aktivity Číslo klíčové aktivity 01 Inventarizace vstupů pro speciální vzdělávání Období realizace klíčové aktivity 1/3/2010-30/4/2010 Podrobný

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Evaluace základních škol

Evaluace základních škol Evaluace základních škol v projektu Kvalita II Přehled hlavních zjištění Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha, SKAV, 11. 9. 2008 M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : 1. Základní koncept

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí)

Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení odpovědí) CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Přidaná hodnota ve výuce praxe s využitím projektu OP VK výsledky závěrečného dotazníkového šetření (% zastoupení

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více