Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje"

Transkript

1 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje Dne se konalo v Ústí nad Labem již IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje, které pořádal Klub ekologické výchovy (KEV) ve spolupráci s Ústeckým krajem a se Základní školou Svážná, Most. Setkání se zúčastnila i vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) Ing. Milena Vágnerová, která přiblížila účastníkům setkání cíle a poslání ECM, jeho činnost v uplynulém období (ECM slaví v roce 2015 již 15 let své existence) a především pak připravovaný další ročník Brány ekologie otevřené aneb OVZDUŠÍ, který v roce 2015 naváže na 0. ročník věnovaný tématu VODA PRO ŽIVOT (realizováno v roce 2013). Vyzvala přítomné pedagogy a koordinátory ekologické výchovy k zapojení do projektu, jehož součástí bude soutěž, OZVĚNY EKOFILMU, výstavy, edukativní prezentace, hry a aktivity, odborná konference a také pokus o rekord. Setkání koordinátorů pořádá každoročně KEV postupně ve všech krajích ČR, v roce 2015 pak dne 9. ledna proběhlo setkání Plzeňského kraje s účastí 37 pedagogů, dne 28. ledna setkání Moravskoslezského kraje s účastí 92 pedagogů a na setkání Ústeckého kraje dne 18. února bylo přítomno více jak 70 účastníků, především koordinátorů environmentálního vzdělávání ve školách Ústeckého kraje. Zúčastnily se ale i další organizace, např. Ekologické centrum VIANA, společnost Česká společnost ornitologická, OA a SOŠZE v Žatci, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov. Další setkání proběhnou pak v Jihočeském kraji, ( ), Karlovarském kraji ( ), Středočeském kraji ( ), Praze ( ) a Olomouckém kraji ( ). Význam EVVO Environmentální vzdělávání, ekologická výchova či jen ekovýchova jsou pojmy, se kterými se setkáváme stále častěji. Nejvíce žáci a studenti, jejich pedagogové a následně i rodiče. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (zkráceně EVVO) nepatří ale jen do škol, ale 1

2 měla by patřit do běžného pracovního i soukromého života i těch, kteří mají školní docházku již za sebou. EVVO je celoživotním procesem vytvářejícím ekologickou kulturu člověka a společnosti. EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Termín budoucí generace se objevuje taktéž v definici trvale udržitelného rozvoje, jež má tři pilíře vedle environmentálního také ekonomický a sociální. Aby byla EVVO úspěšná, musí být s těmito oblastmi úzce spjata. Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k okolnímu životnímu prostředí, úcty k veškerému životu na Zemi a pochopení vzájemné provázanosti všech oblastí a dějů probíhajících okolo nás. Cílem je navrácení povědomí o životním prostředí především lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou. Výsledkem EVVO jsou znalosti a dovednosti využitelné pro následnou péči o okolní prostředí spočívající především v šetrném a předvídavém chování. Z toho, co bylo již uvedeno výše, je jasné, že EVVO je také preventivním nástrojem ochrany životního prostředí a vede k přijetí plné zodpovědnosti za životní prostředí a vytváří podmínky pro zapojení každého jednotlivce do jeho ochrany. Nevýhodou EVVO je velmi obtížné měření dosažených hodnot, protože se (ne)úspěšnost projevuje až v delším časovém období. Efektivita EVVO se ale později ukáže nižšími náklady na odstranění vzniklých škod na životním prostředí a zdraví obyvatel. EVVO není žádný módní výstřelek, ale má v našich krajích dlouhodobou tradici počínaje okrašlovacími spolky zakládanými již v 19. století, přes Český svaz ochránců přírody, akci Brontosaurus ze 70. let minulého století, jež přerostla v celé hnutí, definici ekologické výchovy v roce 1985 až po přijetí základního strategického dokumentu zajišťujícího dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, v roce EVVO má mnoho podob a setkáváte se s ní dnes již na každém kroku. Je na každém jednotlivci, jaké informace přijme, s jakým postoji se ztotožní a jak se bude ke svému okolí chovat. Co je Klub ekologické výchovy? Klub ekologické výchovy (KEV) je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. Členy KEV je 286 škol z celé ČR a 38 členů v rámci individuálního členství. KEV vznikl v roce 1995 a v roce 2015 slaví 20 let svého trvání. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem 2

3 mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po Summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v Ženevě. Hlavní úkoly KEV Mezi hlavní úkoly KEV patří řešit otázky související s prohlubováním a rozšiřováním ekologického vzdělávání a výchovy v celé populaci, zejména pak dětí a mládeže ve školách, šířit informace a dobré zkušenosti o ekologickém vzdělávání a výchově prostřednictvím seminářů, konferencí, exkurzí, odborně metodických publikací, audiovizuálními a dalšími prostředky, přispívat ke zvyšování odborné a metodické připravenosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro ekologické vzdělávání a výchovu a umožňovat výměnu dobrých zkušeností v této oblasti, Cíl setkání Setkání bylo zaměřeno na problematiku managementu environmentální výchovy, konkrétně na evaluaci výsledků v oblasti EV. Dalším tématem byla informace o mezinárodních programech vyhlašovaných OSN a UNESCO. Pro rok 2015 jsou to Mezinárodní rok světla a světelných technologií, Mezinárodní rok půdy a akce k 70. výročí vzniku UNESCO. Průběh setkání Ing. Romana Maturkaničová Setkání zahájila Ing. Romana Maturkaničová z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ústeckého kraje, která přivítala účastníky a kterou příjemně překvapil velký zájem o setkání. Předpokládala totiž, že přijde max. 35 účastníků a dle toho vybrala prostory. Účast byla více jak dvojnásobná, a tak bylo účastníkům v sále celkem těsno. Zahájení setkání nabitá zasedací místnost Krajského úřadu 3

4 Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV Ve své prezentaci Doc. Švecová zdůraznila význam evaluace v environmentální výchově. V pedagogické terminologii pojem evaluace pochází z latinského slova valere, což znamená být silný. Ve školní praxi má však tento pojem více významů a není zcela přesně definován ani používán. Jako příklad širokého pojetí používání označení evaluace lze uvést: a) využití ve vědecké terminologii pro aktivity spojené s hodnocením b) v pedagogice jde především o zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, efektivnost a kvalitu vzdělávací soustavy c) ve školní praxi pak je pak využití v nejširším kontextu, a to v souvislosti s hodnocením vzdělávacích výsledků, vzdělávacích projektů a v neposlední řadě také s hodnocením kurikulárních dokumentů konkretizujících učivo, tedy hodnocení učebnic (stanovení obtížnosti celkové, syntaktické či pojmové) Pojem evaluace nemá v české pedagogice příliš dlouhou historii. Jeho implementace se traduje od počátku 90. let, kdy do pedagogické terminologie pronikla řada pojmů z angličtiny. Do té doby byl používán pojem hodnocení a měl by být i nadále uváděn jako český ekvivalent evaluaci. Evaluace je prováděna s využitím evaluačních nástrojů. Evaluační nástroje zahrnují různé metody sběru dat pro účely vlastního hodnocení nebo postupy podporující další fáze evaluačního procesu. Například pozorování, dotazníky, posuzovací, postojové škály, testy, interview, rozhovory s účastníky, analýza dokumentů, zpětné vazby od účastníků procesu vzdělávání, výstupy z interních a externích supervizí, autoevaluace, SWOT analýza, indikátory hodnocení, standardy a další. Často se využívá kombinace více evaluačních nástrojů. Některé evaluační nástroje (např. dotazníky) mohou být standardizovány. Reliabilita (spolehlivost, konzistentnost) a validita (platnost) evaluace je vyšší, pokud se použijí existující nástroje, které již byly odzkoušeny a propracovány, popř. standardizovány. 4

5 Mgr. Eva Jiříková, CSc., KEV Mgr. Eva Jiříková, CSc., KEV Mgr. Jiříková hovořila v průběhu setkání koordinátorů EVVO dvakrát, o evaluaci v práci koordinátora environmentální výchovy ve škole a o programech vyhlašovaných OSN a UNESCO a dalších připravovaných akcích v roce 2015 v oblasti EVVO. Připomněla, proč Valné shromáždění Organizace spojených národů rok 2015 vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem světla a světelných technologií a Mezinárodním rokem půdy viz článek ECM. Velmi působivé byly prezentace videosekvencí k Mezinárodnímu roku světla a to International Year of Light 2015 Final Official Trailer od Nickolase Barrise a Celebrate The International Year of Light in 2015 with SPIE A proč právě rok 2015 je Mezinárodním rokem světla? Protože právě v tento rok je slaveno kulaté výročí mnoha objevů: 1015 Ibn Al Haytham Book of Optics (Kniha Optiky) 1815 Augustin Fresnel a vlnová povaha světla 1865 James Clerk Maxwell a elektromagnetické vlny 1915 Albert Einstein a obecná relativita světlo v prostoru a čase 1965 Charles Kuen Kao a technologie optických vláken Všechny účastníky setkání zaujala Mgr. Jiříková zdůrazněním nebezpečí světelného znečištění a informací o projektu Litr světla ; jednoduchý nápad, který výrazně zlepšil život obyvatelům chudinských čtvrtí na Filipínách. Svítí si totiž pomocí lahve s vodou. Je to jednoduchý způsob, který je navíc zadarmo. Založil ho Ilac Diaz, který bere šíření podobných vychytávek a energie z udržitelných zdrojů jako poslání. Světlo podle něj nahradí až 60wattovou žárovku. Alternativní projekt má podporu vlády a světlou budoucnost. Velice působivé byla i její výzva, aby se pedagogové zaměřili v rámci Mezinárodního roku půdy na obnovení vztahu dětí k půdě a k rodné hroudě. Dnešní děti zcela zapomněly, jak voní hrst země v rukou. Děti by si měly umět vzít půdu do rukou bez rukavic, přičichnout a nasát její vůni, řekla Mgr. Jiříková. Na rozdíl od ostatních přírodních zdrojů, je půda předmětem soukromého vlastnictví, je předmětem konfliktů zájmů => nejkvalitnější půdy se nacházejí v oblast nejvhodnějších 5

6 k průmyslovému podnikání. Přitom průměrná rychlost vzniku půdy je 0,1 mm/rok a 1 cm půdy na žulovém podkladu vzniká až let! Úrodná půda byla vždy tématem pro spisovatele, básníky, přírodovědce, ekology, malíře. Připomněla, že ne náhodně je mottem Všeobecné světové výstavy EXPO 2015 v Miláně je Uživit planetu a také slova Winstona Churchilla: Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe. Závěrem svého příspěvku pak popřála všem účastníkům zcela výstižně: Neztrácejme půdu pod nohama! PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., čestná místopředsedkyně KEV PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., čestná místopředsedkyně KEV Velmi zajímavá byla přednáška PhDr. RNDr. Kvasničkové, která se v letošním roce dožívá významného životního jubilea. Tématem byl význam informace pro ekologické vzdělávání a jejich využívání ve škole. P. Kvasničková připomněla, že škola nemůže fungovat bez informací, ať už se týkají pojetí ekologického vzdělávání, vzdělávání pro udržitelný rozvoj či stavu vědy a techniky a ostatních oblastí rozvoje společnosti apod. Informace by měly být rozmanité a průběžně aktualizované s tím, že je nutné sledovat novinky v daném oboru, protože jen tak je možné žáky zaujmout a stačit jim v jejich znalostech v užívání techniky (mobil, tablet, notebook, aplikace do mobilu atd.) či znalosti informací, kterých je dnes internet plný. Poznamenala také, že je ale nutné umět přiznat, že něco z novinek nevím, přiblíží to pedagoga žákům více, než předstírání, že pedagog ví... Vzdělávání formální (to co společnost chce a jehož základem je systém => vede k získání diplomů a kvalifikací v rámci formálního vzdělávacího systému), vzdělávání neformální (děje se vedle formálního vzdělávacího systému, nevede k získání vyššího stupně vzdělání, je poskytováno v rámci pracovního zařazení nebo v rámci aktivit občanské společnosti => má doplňující a aktualizační funkci) a vzdělávání informální (přirozenou součástí každodenního života, nemusí se jednat o záměrné učení, nemusí být ani jednotlivci samotnými uznáno za něco, co přispívá k rozvoji jejich znalostí nebo dovedností, přesto se děje => přímé vlivy prostředí) se v průběhu celého životního cyklu prolínají a přelévají jeden 6

7 v druhý. Vzájemně se tak podporují a umocňují, přičemž v jednotlivých obdobích života jsou individuálně a sociálně akcentovány v různých kombinacích (předškolní věk informální, školní věk formální, dospělost neformální, starší věk informální). Z tohoto pojetí (Collet, 1996) tří typů učení zřetelně vyplývá, že je nelze vnímat izolovaně. Výuka musí být interaktivní, musí zaujmout, musíme učit s nasazením Jinak hodina uplyne a žák si nic neodnese, sdělila p. Kvasničková účastníkům setkání. Cíle vzdělávání pro udržitelný rozvoj jsou následující: Poznatky Znalosti - Pochopení - Přesvědčení Dovednosti návyky schopnosti Hodnoty životní styl Informace je mimo aktualizace nutné třídit, např. mít zpracovanou kartotéku a mít je vždy po ruce. Informace lze uplatnit: jako základ kognitivní funkce učení o Přírodovědné obory o Společenskovědní obory jako základ motivační a emoční funkce učení Kde informace získávat: Odborné články (časopisy: např. 21. století) Internet Regionální a místní informace Denní tisk apod. Problém je s časovou náročností získávání a zpracování informací a také někdy finanční problémy. Zdůraznila, že pro členy Klubu ekologické výchovy informace ona již více jak 12 let vyhledává, zpracovává a 1x za měsíc zasílá jejich přehled včetně anotací a vazbou na předměty výuky, kde se dají informace využít. Příklady zajímavých zpráv za minulé období: na kancelářském stole žijí miliony nakažlivých bakterií Evropská směrnice o potravinových alergenech se prosazuje těžce Lidem zřídly kosti o pětinu, když přestali lovit Česko je třetím největším vývozcem elektřiny v Evropě Revoluční grafen, už brzy za revoluční cenu Růst spotřeby uhlí ve světě se téměř zastaví Oceány se plní plasty rychleji, než se čekalo. Odpad by pokryl všechny pobřeží světa Za 15 let bude Afrika potravinově soběstačná atd. Závěrem svého příspěvku p. Kvasničková konstatovala: Zájem je nejefektivnější cestou k poznání a klíčem k utváření postojů. 7

8 Gabriela Dobruská, Česká ornitologická společnost Gabriela Dobruská, Česká ornitologická společnost P. Dobruská, která hovořila velice zasvěceně o programech České společnosti ornitologické a informaci o ptačím druhu pro rok Akci Pták roku od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Je bezesporu jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí druh, který se pro příští rok stává Ptákem roku. P. Dobruská přiblížila účastníkům setkání akci Pták roku a kritéria jeho volby. Důvodem ke zvolení je pomocí běžných druhů ptactva, které lidé znají, které jsou nápadné a které je možné snadno pozorovat tzv. deštníkový druh, pomoci dalším druhům ptactva. Ptákem roku může být pěvec i nepěvec. Pravidlo tzv. běžných druhů bylo porušeno v roce 2015 u tetřeva hlušce, jehož životaschopná populace je u nás jen na Šumavě, kde žije až 300 jedinců. Jestli zde dlouhodobě přežijí záleží především na tom, zda jim my lidé poskytneme dostatek klidu a vhodné prostředí pro nerušený vývoj. Prostřednictvím jeho zvolení ptákem roku 2012 byl současně upozorněno na téma záchrany Šumavy. V roce 2015 bylo pravidlo znova porušeno, ptákem roku se stal obyvatel mokřadů potápka černokrká, symbolizující neradostný stav většiny našich rybníků a současně naději, že se jej podaří změnit. Potápek černokrkých, dříve nejpočetnějšího druhu potápek, u nás hnízdí jen 50 párů. Potápka černokrká se rozvojem podnikání v chovu ryb dostala do tzv. ekologické pasti => kapři sežerou potravu a zakalí vodu (potápka potřebuje vodu průhlednou), neumí chodit po souši, nemá k tomu uzpůsobené nohy => nemůže přejít na jiné hnízdiště spolu s mláďaty, musí je nechat na nevyhovujícím hnízdišti! Důsledkem je jejich alarmující nízký stav v ČR, který není nikde jinde v Evropě V letech bylo v ČR párů, v letech pokles o 90 %, pouze párů a v roce 2014 pouze 50 párů!!! Gabriela Dobruská dále hovořila o projektu: a) Jaro ožívá, který v ČR koordinuje a který se týká sledování příletu stěhovavých druhů ptáků v rámci celoevropské kampaně Spring Alive. Na lze vložit své první pozorování čápa bílého, vlaštovky 8

9 obecné, rorýse obecného, kukačky obecné a vlhy pestré! Projekt je určen především pro děti školního věku, jejich rodiny a dětské kolektivy (školy, kroužky, oddíly). Zúčastnit se však může každý, kdo chce pomocí svých pozorování zmapovat i oslavit přílet jara do Evropy b) Rorýsí škola - do tohoto programu se mohou přihlásit všechny školy, na jejichž budovách rorýs hnízdí a které se chtějí aktivně zapojit do ochrany těchto hnízdních kolonií. Přihlásit se mohou i školy, na jejichž budovách sice rorýsi nehnízdí, ale které by nainstalováním náhradních hnízdních příležitostí (budek) rády vytvořily nové rorýsí hnízdiště. A proč právě rorýs? Důvodů je několik: snadno pozorovatelný druhu hlasovými projevy velmi nápadný druh celý život tráví ve vzduchu pouze když hnízdí, nejsou ve vzduchu hnízdí na budovách (větrací otvory, podstřešní budovy) je to ohrožený druh jeho hnízdiště mizí díky rekonstrukcím panelových domů v době hnízdění se nesmí rekonstruovat dům počet pražských rorýsů klesl v letech o 45 % řešení: o šetrná rekonstrukce budov o respektovat hnízdovou sezónu o dávat budky o možno do budek vložit webkameru a pak děti mohou sledovat rorýse on-line o aby si rorýsi zvykli na budku, je dobré pouštět jim mp3 s hlasy, aby se k budce přiblížili o gymnázium v Soběslavi má instalovánu elektronicky ovládanou budku, díky které zabrání, aby se v ní neuhnízdili např. vrabčáci Mgr. Ivana Strnadová, předsedkyně Krajské skupiny KEV 9

10 Mgr. Ivana Strnadová, předsedkyně Krajské skupiny KEV Mgr. Strnadová seznámila přítomné s tím, že výbor KS KEV ÚK sídlí v Motsě, v 1. ZŠ Svážná. Hovořila na téma následujících připravovaných akcí Krajské skupiny KEV: Soutěž Víš, kde žiji? - výchova k vlastenectví Mezinárodní spolupráce Meppel Holandsko Žákovská ekologická konference => 8. dubna 2015 od 8:30 15:00 hod., Magistrát města Mostu, žáci ZŠ a SŠ, prezentace prací v oblasti environmentální výchovy Exkurze: rok 2014 rok geologických věd a rodinných farem Ing. Miroslav Tarant, Schola Humanitas Ing. Miroslav Tarant, Schola Humanitas - VIANA Centrum Ekologické výchovy Ing. Tarant prezentoval činnost centra VIANA a upozornil na některé zajímacé akce roku 2015, např.: Chemie after dark (8.-9. Třídy ZŠ noční setkání přírodovědců) v 11/2015, Litvínovský choroš v 12/2015, Vlaštovkiáda ke Dni Země, tradiční fotografická soutěž na téma VODA, v roce 2015 je tématem Voda základ života atd. Ing. Jan Jirásek, Střední lesnická škola Střední odborná škola sociální Šluknov 10

11 Ing. Jan Jirásek, Střední lesnická škola Střední odborná škola sociální Šluknov Ing. Jirásek velice pěkně prezentoval činnost školy i její plánované akce v roce 2015, např. Myslivecký tábor (únor 2015), Dny otevřených dveří v arboretu, Jarní poznávačkové požerky, Majáles, Turistický kurz ELBA, Zelená stopa, Lesnický den ( ), Mladý ochránce přírody soutěž pro ZŠ, Zkušební obhajoby závěrečných maturitních prací, Podzimní den otevřených dveří v arboretu, Projektu RUKU NA TO (během 48 hod. vymyslet a realizovat pomoc), Hubertská jízda, školní hon a školní naháňka atd. Účastníci obdrželi na závěr setkání Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Evaluace v environmentální výchově a elektronické materiály pro realizaci vlastních výukových aktivit k vyhlašovaným tématům a náměty pro evaluaci EV vzdělávání v oblasti managementu EV ve škole. Setkání bylo pro obě strany velice přínosné. Autor: Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECMaK 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ

PŘÍLOHA Č. 2 RUKU V RUCE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO ZŠ REÁLNÉ GYMNÁIUM A ÁKLADNÍ ŠKOLA MĚSTA PROSTĚJOVA, STUDENTSKÁ UL. 2 PŘÍLOHA Č. 2 ŠKOLNÍHO VDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ RUKU V RUCE ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO PRO Š PLATNOST OD 1. 2. 2011 PROJEDNÁNO

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Příloha č. 2. Komunikační strategie

Příloha č. 2. Komunikační strategie Příloha č. 2 Akčního plánu rozvoje MA21 MSK na léta 2010-2011 Návrh Komunikační strategie OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. NÁVRH KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE...4 2.1. CÍLOVÉ SKUPINY...4 HLAVNÍMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI PROJEKTU

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY pro školní rok 2015/2016 Úvod: Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, uvádí, že výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, aby vedly k myšlení

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Environmentáln. v Olomouckém m kraji

Environmentáln. v Olomouckém m kraji Environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta v Olomouckém m kraji www.kr-olomoucky.cz -životní prostředí a zemědělství/environmentální vzdělávání Stav k 24.dubnu 2007 Základní strategické materiály

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski

Architektura a environmentální vzdělávání. Tomáš Kažmierski Architektura a environmentální vzdělávání Tomáš Kažmierski Člověk si zdokonaluje svůj vlastní svět a příroda se mu čím dál častěji stává pouhou kulisou. Při troše štěstí ji sleduje při pohledu z okna nebo

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Dlouhodobý plán EVVO Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Ostravě

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu

Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol. Představení projektu Internetový kurz zdravého životního stylu pro žáky pátých tříd základních škol Základní popis projektu Interaktivní kurz, který vede děti a mládež k utváření správných stravovacích návyků a podporuje jejich

Více

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011

Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Cesty ke zdraví školní projekt 2010-2011 Program v kmenových tř. v době od 9. do 12.00hod: Odborné pracovny v době od 9. do 12.00hod: 2. A Psi pohádka, písnička, povídání o psech Dějepis Historické přírodní

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 REALIZACE PT ENV NA ZŠ ŘEVNICE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 Obsah: OSN vyhlásila rok 2015 1.Mezinárodním rokem půdy. Ekologicky obhospodařovaná půda je cenným pokladem. Půda a zemědělství, to je tisíce let

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004

Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zpráva občanského sdružení Ekodomov za rok 2004 Výroční zprávu vypracoval dne: 28.4.2005 Tomáš Hodek, předseda sdružení Obsah: 1. Zpráva o činnosti sdružení 2. Zpráva o financování činnosti sdružení

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO

DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO DLOUHODOBÝ PLÁN PRÁCE EVVO Mottem školního vzdělávacího plánu naší základní školy je Škola pro život. Příroda, rostliny, živočichové i životní prostředí jsou neodmyslitelnou součástí každodenního života.

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014

Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Základní škola OLBRAMOVICE Roční plán EVVO ZŠ Olbramovice školní rok 2013/2014 Roční plán EVVO vychází ze ŠVP ZV ŠŤASTNÉ DÍTĚ TVOŘIVÁ ŠKOLA a z dlouhodobých záměrů školy stanovených ve ŠKOLNÍM PROGRAMU

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov

Program environmentálního. vzdělávání, výchovy a osvěty. v ZŠ a MŠ Křižanov Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ZŠ a MŠ Křižanov 2014 2015 Koordinátor EVVO: Mgr. Ivana Hejtmánková ZŠ a MŠ Křižanov

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015

Setkání se spolky a organizacemi MČ Praha 8 dne 3. 6. 2015 Dnešní program Úvod a vzájemné seznámení Představení MA21 Informace o zapojení veřejnosti do přípravy strategickém plánu Participace na vytvoření seznamu služeb pro spolky a neziskové organizace a společnosti

Více

Zpráva o činnosti za rok 2010

Zpráva o činnosti za rok 2010 Sdružení zastánců dětských práv česká sekce Defence for Children International 116 47 Praha 1, Senovážné nám. 24 Tel: 603 438 822, e-mail: dci.praha@seznam.cz Zpráva o činnosti za rok 2010 Česká sekce

Více

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí

Regionální aktivity. v podpoře zdraví a prevenci nemocí Regionální aktivity v podpoře zdraví a prevenci nemocí Kraj Vysočina MUDr. Stanislav Wasserbauer Ministerstvo zdravotnictví Zdravý Kraj Vysočina Kraj Vysočina je do realizace tohoto komunitního programu

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK

Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Studium školského managementu v rámci profesní přípravy předškolních pedagogů na PDF UHK Vladimíra Hornáčková Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 2012 Pedagogická fakulta UHK bakalářské studium obor

Více

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015)

Základní škola Bechyně, Školní 293. Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Základní škola Bechyně, Školní 293 Program environmentální výchovy (Školní rok 2014/2015) Environmentální /ekologické/ vzdělávání, výchova a osvěta v dokumentech Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME

SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY NÁZEV: SPOLEČNÝMI SILAMI TO DOKÁŽEME ŠKOLNÍ ROK 2015/ ZŠ A MŠ BOHUMÍN TŘ. DR. E. BENEŠE 456 BOHUMÍN, OKRES KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VYTVOŘILA:

Více

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje

Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci. vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Závěrečná konference projektu - Vytváření podmínek pro realizaci vzdělávání pro udržitelný rozvoj ve školách Pardubického kraje Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun Aktivity na škole spojené

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2014/2015. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Školský management v perspektivě tří časových rovin

Školský management v perspektivě tří časových rovin Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Školský management v perspektivě tří časových rovin PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. vedoucí katedry 07.06.2012 1 2 Přivítání na konferenci

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výroční konference. Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výroční konference Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT a OP VK Role MŠMT v rámci OP VK EU peníze školám EU peníze středním školám 2 MŠMT a strategické projekty v rámci OP VK IPn

Více

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů

ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ. Název balíčku. Jméno autora/autorů ZVYŠOVÁNÍODBORNÝCH KOMPETENCÍAKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉUNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Název balíčku Jméno autora/autorů Mgr. Alexandra Tomášová Raškovice, březen 2013 Ostravská

Více

Česká informační společnost, o.s. v roce 2013. PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam.

Česká informační společnost, o.s. v roce 2013. PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam. Česká informační společnost, o.s. v roce 2013 PhDr. Radka Římanová IKI 2013, 21. 11. 2013 http:www.cisvts.cz zastupitelstvocis@seznam.cz Česká informační společnost, o.s. Členská společnost Českého svazu

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO. Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Roční plán EVVO Základní škola Milín 2014/2015 ŠKOLA JE NÁŠ KAMARÁD Zpracovala : Mgr. Hana Sladovníková, koordinátor EVVO ZŠ Milín, Školní 247, Milín,

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Kompetenční profil ředitelů škol. Milan Bareš

Kompetenční profil ředitelů škol. Milan Bareš Kompetenční profil ředitelů škol Milan Bareš Cíle výzkumů Výzkum 1: návrh kompetenčního profilu ředitelů škol Výzkum 2: ověření kompetenčního profilu důležitost kompetencí s ohledem na fázi profesní dráhy

Více

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013

Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Plán environmentální výchovy na ZŠ Janovice pro školní rok 2012/2013 Podklady pro činnost: Předmět environmentální výchova byl přesunut do devátého ročníku. V tomto školním roce se bude poprvé vyčovat

Více