Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje"

Transkript

1 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje Dne se konalo v Ústí nad Labem již IV. setkání koordinátorů environmentální výchovy Ústeckého kraje, které pořádal Klub ekologické výchovy (KEV) ve spolupráci s Ústeckým krajem a se Základní školou Svážná, Most. Setkání se zúčastnila i vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) Ing. Milena Vágnerová, která přiblížila účastníkům setkání cíle a poslání ECM, jeho činnost v uplynulém období (ECM slaví v roce 2015 již 15 let své existence) a především pak připravovaný další ročník Brány ekologie otevřené aneb OVZDUŠÍ, který v roce 2015 naváže na 0. ročník věnovaný tématu VODA PRO ŽIVOT (realizováno v roce 2013). Vyzvala přítomné pedagogy a koordinátory ekologické výchovy k zapojení do projektu, jehož součástí bude soutěž, OZVĚNY EKOFILMU, výstavy, edukativní prezentace, hry a aktivity, odborná konference a také pokus o rekord. Setkání koordinátorů pořádá každoročně KEV postupně ve všech krajích ČR, v roce 2015 pak dne 9. ledna proběhlo setkání Plzeňského kraje s účastí 37 pedagogů, dne 28. ledna setkání Moravskoslezského kraje s účastí 92 pedagogů a na setkání Ústeckého kraje dne 18. února bylo přítomno více jak 70 účastníků, především koordinátorů environmentálního vzdělávání ve školách Ústeckého kraje. Zúčastnily se ale i další organizace, např. Ekologické centrum VIANA, společnost Česká společnost ornitologická, OA a SOŠZE v Žatci, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov. Další setkání proběhnou pak v Jihočeském kraji, ( ), Karlovarském kraji ( ), Středočeském kraji ( ), Praze ( ) a Olomouckém kraji ( ). Význam EVVO Environmentální vzdělávání, ekologická výchova či jen ekovýchova jsou pojmy, se kterými se setkáváme stále častěji. Nejvíce žáci a studenti, jejich pedagogové a následně i rodiče. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (zkráceně EVVO) nepatří ale jen do škol, ale 1

2 měla by patřit do běžného pracovního i soukromého života i těch, kteří mají školní docházku již za sebou. EVVO je celoživotním procesem vytvářejícím ekologickou kulturu člověka a společnosti. EVVO vede k myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela jeho kvalita i pro budoucí generace. Termín budoucí generace se objevuje taktéž v definici trvale udržitelného rozvoje, jež má tři pilíře vedle environmentálního také ekonomický a sociální. Aby byla EVVO úspěšná, musí být s těmito oblastmi úzce spjata. Obsahem EVVO je vytváření pozitivních postojů k okolnímu životnímu prostředí, úcty k veškerému životu na Zemi a pochopení vzájemné provázanosti všech oblastí a dějů probíhajících okolo nás. Cílem je navrácení povědomí o životním prostředí především lidem, kteří ztratili přímý kontakt s přírodou. Výsledkem EVVO jsou znalosti a dovednosti využitelné pro následnou péči o okolní prostředí spočívající především v šetrném a předvídavém chování. Z toho, co bylo již uvedeno výše, je jasné, že EVVO je také preventivním nástrojem ochrany životního prostředí a vede k přijetí plné zodpovědnosti za životní prostředí a vytváří podmínky pro zapojení každého jednotlivce do jeho ochrany. Nevýhodou EVVO je velmi obtížné měření dosažených hodnot, protože se (ne)úspěšnost projevuje až v delším časovém období. Efektivita EVVO se ale později ukáže nižšími náklady na odstranění vzniklých škod na životním prostředí a zdraví obyvatel. EVVO není žádný módní výstřelek, ale má v našich krajích dlouhodobou tradici počínaje okrašlovacími spolky zakládanými již v 19. století, přes Český svaz ochránců přírody, akci Brontosaurus ze 70. let minulého století, jež přerostla v celé hnutí, definici ekologické výchovy v roce 1985 až po přijetí základního strategického dokumentu zajišťujícího dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR, Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, v roce EVVO má mnoho podob a setkáváte se s ní dnes již na každém kroku. Je na každém jednotlivci, jaké informace přijme, s jakým postoji se ztotožní a jak se bude ke svému okolí chovat. Co je Klub ekologické výchovy? Klub ekologické výchovy (KEV) je občanským sdružením, které soustřeďuje jednotlivé pedagogické pracovníky a zájemce o ekologické vzdělávání a výchovu (individuální členství) i školy a další instituce a organizace (kolektivní členství) zajímající se o ekologické (environmentální) vzdělávání a výchovu. Členy KEV je 286 škol z celé ČR a 38 členů v rámci individuálního členství. KEV vznikl v roce 1995 a v roce 2015 slaví 20 let svého trvání. Klub ekologické výchovy patří mezi kluby UNESCO a jeho hlavním cílem je rozvíjet komplexní pojetí ekologického vzdělávání a výchovy v zájmu podpory udržitelného rozvoje. KEV je kolektivním členem České společnosti pro životní prostředí, jejímž prostřednictvím může spolupracovat s mnoha oblastmi výrobní i nevýrobní sféry v České republice a členem 2

3 mezinárodní ekologické organizace Zelený kříž, založené po Summitu Země v Rio de Janeiro, jejíž ústředí je v Ženevě. Hlavní úkoly KEV Mezi hlavní úkoly KEV patří řešit otázky související s prohlubováním a rozšiřováním ekologického vzdělávání a výchovy v celé populaci, zejména pak dětí a mládeže ve školách, šířit informace a dobré zkušenosti o ekologickém vzdělávání a výchově prostřednictvím seminářů, konferencí, exkurzí, odborně metodických publikací, audiovizuálními a dalšími prostředky, přispívat ke zvyšování odborné a metodické připravenosti učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro ekologické vzdělávání a výchovu a umožňovat výměnu dobrých zkušeností v této oblasti, Cíl setkání Setkání bylo zaměřeno na problematiku managementu environmentální výchovy, konkrétně na evaluaci výsledků v oblasti EV. Dalším tématem byla informace o mezinárodních programech vyhlašovaných OSN a UNESCO. Pro rok 2015 jsou to Mezinárodní rok světla a světelných technologií, Mezinárodní rok půdy a akce k 70. výročí vzniku UNESCO. Průběh setkání Ing. Romana Maturkaničová Setkání zahájila Ing. Romana Maturkaničová z odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu Ústeckého kraje, která přivítala účastníky a kterou příjemně překvapil velký zájem o setkání. Předpokládala totiž, že přijde max. 35 účastníků a dle toho vybrala prostory. Účast byla více jak dvojnásobná, a tak bylo účastníkům v sále celkem těsno. Zahájení setkání nabitá zasedací místnost Krajského úřadu 3

4 Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV Doc. Dr. Milada Švecová, CSc., předsedkyně KEV Ve své prezentaci Doc. Švecová zdůraznila význam evaluace v environmentální výchově. V pedagogické terminologii pojem evaluace pochází z latinského slova valere, což znamená být silný. Ve školní praxi má však tento pojem více významů a není zcela přesně definován ani používán. Jako příklad širokého pojetí používání označení evaluace lze uvést: a) využití ve vědecké terminologii pro aktivity spojené s hodnocením b) v pedagogice jde především o zjišťování, porovnávání a vysvětlování dat charakterizujících stav, efektivnost a kvalitu vzdělávací soustavy c) ve školní praxi pak je pak využití v nejširším kontextu, a to v souvislosti s hodnocením vzdělávacích výsledků, vzdělávacích projektů a v neposlední řadě také s hodnocením kurikulárních dokumentů konkretizujících učivo, tedy hodnocení učebnic (stanovení obtížnosti celkové, syntaktické či pojmové) Pojem evaluace nemá v české pedagogice příliš dlouhou historii. Jeho implementace se traduje od počátku 90. let, kdy do pedagogické terminologie pronikla řada pojmů z angličtiny. Do té doby byl používán pojem hodnocení a měl by být i nadále uváděn jako český ekvivalent evaluaci. Evaluace je prováděna s využitím evaluačních nástrojů. Evaluační nástroje zahrnují různé metody sběru dat pro účely vlastního hodnocení nebo postupy podporující další fáze evaluačního procesu. Například pozorování, dotazníky, posuzovací, postojové škály, testy, interview, rozhovory s účastníky, analýza dokumentů, zpětné vazby od účastníků procesu vzdělávání, výstupy z interních a externích supervizí, autoevaluace, SWOT analýza, indikátory hodnocení, standardy a další. Často se využívá kombinace více evaluačních nástrojů. Některé evaluační nástroje (např. dotazníky) mohou být standardizovány. Reliabilita (spolehlivost, konzistentnost) a validita (platnost) evaluace je vyšší, pokud se použijí existující nástroje, které již byly odzkoušeny a propracovány, popř. standardizovány. 4

5 Mgr. Eva Jiříková, CSc., KEV Mgr. Eva Jiříková, CSc., KEV Mgr. Jiříková hovořila v průběhu setkání koordinátorů EVVO dvakrát, o evaluaci v práci koordinátora environmentální výchovy ve škole a o programech vyhlašovaných OSN a UNESCO a dalších připravovaných akcích v roce 2015 v oblasti EVVO. Připomněla, proč Valné shromáždění Organizace spojených národů rok 2015 vyhlásilo rok 2015 Mezinárodním rokem světla a světelných technologií a Mezinárodním rokem půdy viz článek ECM. Velmi působivé byly prezentace videosekvencí k Mezinárodnímu roku světla a to International Year of Light 2015 Final Official Trailer od Nickolase Barrise a Celebrate The International Year of Light in 2015 with SPIE A proč právě rok 2015 je Mezinárodním rokem světla? Protože právě v tento rok je slaveno kulaté výročí mnoha objevů: 1015 Ibn Al Haytham Book of Optics (Kniha Optiky) 1815 Augustin Fresnel a vlnová povaha světla 1865 James Clerk Maxwell a elektromagnetické vlny 1915 Albert Einstein a obecná relativita světlo v prostoru a čase 1965 Charles Kuen Kao a technologie optických vláken Všechny účastníky setkání zaujala Mgr. Jiříková zdůrazněním nebezpečí světelného znečištění a informací o projektu Litr světla ; jednoduchý nápad, který výrazně zlepšil život obyvatelům chudinských čtvrtí na Filipínách. Svítí si totiž pomocí lahve s vodou. Je to jednoduchý způsob, který je navíc zadarmo. Založil ho Ilac Diaz, který bere šíření podobných vychytávek a energie z udržitelných zdrojů jako poslání. Světlo podle něj nahradí až 60wattovou žárovku. Alternativní projekt má podporu vlády a světlou budoucnost. Velice působivé byla i její výzva, aby se pedagogové zaměřili v rámci Mezinárodního roku půdy na obnovení vztahu dětí k půdě a k rodné hroudě. Dnešní děti zcela zapomněly, jak voní hrst země v rukou. Děti by si měly umět vzít půdu do rukou bez rukavic, přičichnout a nasát její vůni, řekla Mgr. Jiříková. Na rozdíl od ostatních přírodních zdrojů, je půda předmětem soukromého vlastnictví, je předmětem konfliktů zájmů => nejkvalitnější půdy se nacházejí v oblast nejvhodnějších 5

6 k průmyslovému podnikání. Přitom průměrná rychlost vzniku půdy je 0,1 mm/rok a 1 cm půdy na žulovém podkladu vzniká až let! Úrodná půda byla vždy tématem pro spisovatele, básníky, přírodovědce, ekology, malíře. Připomněla, že ne náhodně je mottem Všeobecné světové výstavy EXPO 2015 v Miláně je Uživit planetu a také slova Winstona Churchilla: Společnost, která ničí půdu, ničí sama sebe. Závěrem svého příspěvku pak popřála všem účastníkům zcela výstižně: Neztrácejme půdu pod nohama! PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., čestná místopředsedkyně KEV PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc., čestná místopředsedkyně KEV Velmi zajímavá byla přednáška PhDr. RNDr. Kvasničkové, která se v letošním roce dožívá významného životního jubilea. Tématem byl význam informace pro ekologické vzdělávání a jejich využívání ve škole. P. Kvasničková připomněla, že škola nemůže fungovat bez informací, ať už se týkají pojetí ekologického vzdělávání, vzdělávání pro udržitelný rozvoj či stavu vědy a techniky a ostatních oblastí rozvoje společnosti apod. Informace by měly být rozmanité a průběžně aktualizované s tím, že je nutné sledovat novinky v daném oboru, protože jen tak je možné žáky zaujmout a stačit jim v jejich znalostech v užívání techniky (mobil, tablet, notebook, aplikace do mobilu atd.) či znalosti informací, kterých je dnes internet plný. Poznamenala také, že je ale nutné umět přiznat, že něco z novinek nevím, přiblíží to pedagoga žákům více, než předstírání, že pedagog ví... Vzdělávání formální (to co společnost chce a jehož základem je systém => vede k získání diplomů a kvalifikací v rámci formálního vzdělávacího systému), vzdělávání neformální (děje se vedle formálního vzdělávacího systému, nevede k získání vyššího stupně vzdělání, je poskytováno v rámci pracovního zařazení nebo v rámci aktivit občanské společnosti => má doplňující a aktualizační funkci) a vzdělávání informální (přirozenou součástí každodenního života, nemusí se jednat o záměrné učení, nemusí být ani jednotlivci samotnými uznáno za něco, co přispívá k rozvoji jejich znalostí nebo dovedností, přesto se děje => přímé vlivy prostředí) se v průběhu celého životního cyklu prolínají a přelévají jeden 6

7 v druhý. Vzájemně se tak podporují a umocňují, přičemž v jednotlivých obdobích života jsou individuálně a sociálně akcentovány v různých kombinacích (předškolní věk informální, školní věk formální, dospělost neformální, starší věk informální). Z tohoto pojetí (Collet, 1996) tří typů učení zřetelně vyplývá, že je nelze vnímat izolovaně. Výuka musí být interaktivní, musí zaujmout, musíme učit s nasazením Jinak hodina uplyne a žák si nic neodnese, sdělila p. Kvasničková účastníkům setkání. Cíle vzdělávání pro udržitelný rozvoj jsou následující: Poznatky Znalosti - Pochopení - Přesvědčení Dovednosti návyky schopnosti Hodnoty životní styl Informace je mimo aktualizace nutné třídit, např. mít zpracovanou kartotéku a mít je vždy po ruce. Informace lze uplatnit: jako základ kognitivní funkce učení o Přírodovědné obory o Společenskovědní obory jako základ motivační a emoční funkce učení Kde informace získávat: Odborné články (časopisy: např. 21. století) Internet Regionální a místní informace Denní tisk apod. Problém je s časovou náročností získávání a zpracování informací a také někdy finanční problémy. Zdůraznila, že pro členy Klubu ekologické výchovy informace ona již více jak 12 let vyhledává, zpracovává a 1x za měsíc zasílá jejich přehled včetně anotací a vazbou na předměty výuky, kde se dají informace využít. Příklady zajímavých zpráv za minulé období: na kancelářském stole žijí miliony nakažlivých bakterií Evropská směrnice o potravinových alergenech se prosazuje těžce Lidem zřídly kosti o pětinu, když přestali lovit Česko je třetím největším vývozcem elektřiny v Evropě Revoluční grafen, už brzy za revoluční cenu Růst spotřeby uhlí ve světě se téměř zastaví Oceány se plní plasty rychleji, než se čekalo. Odpad by pokryl všechny pobřeží světa Za 15 let bude Afrika potravinově soběstačná atd. Závěrem svého příspěvku p. Kvasničková konstatovala: Zájem je nejefektivnější cestou k poznání a klíčem k utváření postojů. 7

8 Gabriela Dobruská, Česká ornitologická společnost Gabriela Dobruská, Česká ornitologická společnost P. Dobruská, která hovořila velice zasvěceně o programech České společnosti ornitologické a informaci o ptačím druhu pro rok Akci Pták roku od roku 1992 každoročně vyhlašuje Česká společnost ornitologická. Je bezesporu jednou z jejích nejoblíbenějších akcí a kampaní a těší se zájmu veřejnosti i médií. Jejím posláním je upozornit na zajímavé ptačí druhy žijící kolem nás a vybídnout veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně, zvýšit zájem o ptactvo a přírodu vůbec. Výbor ČSO každoročně vybírá jeden ptačí druh, který se pro příští rok stává Ptákem roku. P. Dobruská přiblížila účastníkům setkání akci Pták roku a kritéria jeho volby. Důvodem ke zvolení je pomocí běžných druhů ptactva, které lidé znají, které jsou nápadné a které je možné snadno pozorovat tzv. deštníkový druh, pomoci dalším druhům ptactva. Ptákem roku může být pěvec i nepěvec. Pravidlo tzv. běžných druhů bylo porušeno v roce 2015 u tetřeva hlušce, jehož životaschopná populace je u nás jen na Šumavě, kde žije až 300 jedinců. Jestli zde dlouhodobě přežijí záleží především na tom, zda jim my lidé poskytneme dostatek klidu a vhodné prostředí pro nerušený vývoj. Prostřednictvím jeho zvolení ptákem roku 2012 byl současně upozorněno na téma záchrany Šumavy. V roce 2015 bylo pravidlo znova porušeno, ptákem roku se stal obyvatel mokřadů potápka černokrká, symbolizující neradostný stav většiny našich rybníků a současně naději, že se jej podaří změnit. Potápek černokrkých, dříve nejpočetnějšího druhu potápek, u nás hnízdí jen 50 párů. Potápka černokrká se rozvojem podnikání v chovu ryb dostala do tzv. ekologické pasti => kapři sežerou potravu a zakalí vodu (potápka potřebuje vodu průhlednou), neumí chodit po souši, nemá k tomu uzpůsobené nohy => nemůže přejít na jiné hnízdiště spolu s mláďaty, musí je nechat na nevyhovujícím hnízdišti! Důsledkem je jejich alarmující nízký stav v ČR, který není nikde jinde v Evropě V letech bylo v ČR párů, v letech pokles o 90 %, pouze párů a v roce 2014 pouze 50 párů!!! Gabriela Dobruská dále hovořila o projektu: a) Jaro ožívá, který v ČR koordinuje a který se týká sledování příletu stěhovavých druhů ptáků v rámci celoevropské kampaně Spring Alive. Na lze vložit své první pozorování čápa bílého, vlaštovky 8

9 obecné, rorýse obecného, kukačky obecné a vlhy pestré! Projekt je určen především pro děti školního věku, jejich rodiny a dětské kolektivy (školy, kroužky, oddíly). Zúčastnit se však může každý, kdo chce pomocí svých pozorování zmapovat i oslavit přílet jara do Evropy b) Rorýsí škola - do tohoto programu se mohou přihlásit všechny školy, na jejichž budovách rorýs hnízdí a které se chtějí aktivně zapojit do ochrany těchto hnízdních kolonií. Přihlásit se mohou i školy, na jejichž budovách sice rorýsi nehnízdí, ale které by nainstalováním náhradních hnízdních příležitostí (budek) rády vytvořily nové rorýsí hnízdiště. A proč právě rorýs? Důvodů je několik: snadno pozorovatelný druhu hlasovými projevy velmi nápadný druh celý život tráví ve vzduchu pouze když hnízdí, nejsou ve vzduchu hnízdí na budovách (větrací otvory, podstřešní budovy) je to ohrožený druh jeho hnízdiště mizí díky rekonstrukcím panelových domů v době hnízdění se nesmí rekonstruovat dům počet pražských rorýsů klesl v letech o 45 % řešení: o šetrná rekonstrukce budov o respektovat hnízdovou sezónu o dávat budky o možno do budek vložit webkameru a pak děti mohou sledovat rorýse on-line o aby si rorýsi zvykli na budku, je dobré pouštět jim mp3 s hlasy, aby se k budce přiblížili o gymnázium v Soběslavi má instalovánu elektronicky ovládanou budku, díky které zabrání, aby se v ní neuhnízdili např. vrabčáci Mgr. Ivana Strnadová, předsedkyně Krajské skupiny KEV 9

10 Mgr. Ivana Strnadová, předsedkyně Krajské skupiny KEV Mgr. Strnadová seznámila přítomné s tím, že výbor KS KEV ÚK sídlí v Motsě, v 1. ZŠ Svážná. Hovořila na téma následujících připravovaných akcí Krajské skupiny KEV: Soutěž Víš, kde žiji? - výchova k vlastenectví Mezinárodní spolupráce Meppel Holandsko Žákovská ekologická konference => 8. dubna 2015 od 8:30 15:00 hod., Magistrát města Mostu, žáci ZŠ a SŠ, prezentace prací v oblasti environmentální výchovy Exkurze: rok 2014 rok geologických věd a rodinných farem Ing. Miroslav Tarant, Schola Humanitas Ing. Miroslav Tarant, Schola Humanitas - VIANA Centrum Ekologické výchovy Ing. Tarant prezentoval činnost centra VIANA a upozornil na některé zajímacé akce roku 2015, např.: Chemie after dark (8.-9. Třídy ZŠ noční setkání přírodovědců) v 11/2015, Litvínovský choroš v 12/2015, Vlaštovkiáda ke Dni Země, tradiční fotografická soutěž na téma VODA, v roce 2015 je tématem Voda základ života atd. Ing. Jan Jirásek, Střední lesnická škola Střední odborná škola sociální Šluknov 10

11 Ing. Jan Jirásek, Střední lesnická škola Střední odborná škola sociální Šluknov Ing. Jirásek velice pěkně prezentoval činnost školy i její plánované akce v roce 2015, např. Myslivecký tábor (únor 2015), Dny otevřených dveří v arboretu, Jarní poznávačkové požerky, Majáles, Turistický kurz ELBA, Zelená stopa, Lesnický den ( ), Mladý ochránce přírody soutěž pro ZŠ, Zkušební obhajoby závěrečných maturitních prací, Podzimní den otevřených dveří v arboretu, Projektu RUKU NA TO (během 48 hod. vymyslet a realizovat pomoc), Hubertská jízda, školní hon a školní naháňka atd. Účastníci obdrželi na závěr setkání Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Evaluace v environmentální výchově a elektronické materiály pro realizaci vlastních výukových aktivit k vyhlašovaným tématům a náměty pro evaluaci EV vzdělávání v oblasti managementu EV ve škole. Setkání bylo pro obě strany velice přínosné. Autor: Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECMaK 11

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie

Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji Studie Podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji (VUR) Udržitelný rozvoj a jeho vztah k EVVO, definice kompetencí k udržitelnému jednání a analýza klíčových kompetencí

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE 2006-2020 Hlavní výstup projektu: Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích České republiky, který byl řešen pod záštitou Rozvojového

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Reforma školství v České republice

Reforma školství v České republice Varianty Člověk v tísni společnost při ČT, o. p. s. Reforma školství v České republice www.varianty.cz Obsah 1 Obsah......................................... 1 Reforma školství v České republice..........................

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa

Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvalit y issa Kompetentní učitel 21. století mezinárodní profesní rámec Kvality issa Původní Dotisk: kompetentní vydání: učitel 21. století Mezinárodní

Více

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství

Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová Praha 2013 Kreativita a podnikavost ve vzdělávání z pohledu kariérového poradenství PhDr. Jana Vongreyová

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ 2011-2015 Ministerstvo zahraničních věcí České republiky 1 2 OBSAH Úvod 4 A. ANALYTICKÁ ČÁST 1. Definice globálního rozvojového vzdělávání.

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více