Koncepce rozvoje školy v letech

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018"

Transkript

1 Koncepce rozvoje školy v letech Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1

2 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky školy 1.1. Popis školy 1.2. Personální podmínky 1.3. Počet žáků 2. Cíl školy 2.1. Nepovinné předměty 2.2. Volný čas žáků 2.3. Prevence kriminality a boj proti šikanování 2.4. Spolupráce s rodiči 3. Dosažení cílů 3.1. Profil absolventa školy 3.2. Priority rozvoje školy, Hlavní cíle 3.3. Personální rozvoj 3.4. Oblast řízení 3.5. Spolupráce s ostatními školami 3.6. Žákovská samospráva 3.7. Image školy 4. Co pro to uděláme 2

3 1. Obecné posouzení charakteristiky školy 1.1. Popis školy Základní škola K.Dvořáčka Orlová Lutyně 1230 je příspěvkovou organizací zřízenou městem Orlová a jedná se o školu s rozšířenou výukou hudební výchovy. Součástí školy jsou školní družina a školní jídelna. Kromě 20 běžných kmenových tříd máme dále k dispozici 17 odborných učeben, studovnu-knihovnu, cvičnou kuchyň, přírodní učebnu, 2 tělocvičny, 2 posilovny a 3 venkovní hřiště. Jsme školou integrující žáky s tělesným postižením a v roce 2004 byl uveden do provozu výtah pro tělesně postižené. Třídy jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi a klasickým žákovským nábytkem, který je postupně modernizován. Na škole pracují 4 pěvecké soubory, folklórní soubor Olšinka. Pěvecké sbory se pravidelně účastní krajských, celostátních i mezinárodních přehlídek a soutěží, kde dosahují vynikajících výsledků, čímž perfektně reprezentují školu, ale i město Orlová Personální podmínky Kvalita pedagogického sboru je nejvýraznějším faktorem ovlivňujícím kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Učitel musí být osoba vzdělaná, musí dokázat vytvořit ve třídě příznivé klima, být vstřícný a komunikativní vůči zákonným zástupcům. Ve školním roce 2012/2013 pracuje na škole 36 pedagogických pracovníků, z toho 5 asistentů pedagoga. Kvalifikační předpoklady jsou následující: na I.stupni 100%, na II. stupni 85%(jedná se o dva pedagogy nesplňující kvalifikační předpoklady). Počet nepedagogických pracovníků činí Počet žáků Ve školním roce 2012/2013 navštěvuje školu 440 žáků. Současná kapacita školy je 715 žáků, což znamená, že naplněnost školy je 61,5%. Počet žáků školní rok 2012/2013 : I.stupeň žáků II.stupeň 187 žáků 2. Cíl školy a) Vzdělávací oblast - v rámci I. i II. stupně: -úspěšné plnění dílčích cílů obsažených ve školním vzdělávacím programu, zvládnutí jednotlivých očekávaných výstupů, získávání kompetencí a standardů základní školy -dosahovat kvalitních výsledků v rámci profilace školy -na základě vyjádření PPP, SPC využívat asistenty pedagoga při výuce dětí se speciálními vzdělávacími potřebami -vycházet z výsledků celoplošného testování žáků 5.a9.tříd a následně přijmout opatření k nápravě. 3

4 b) Personální oblast -posílení pedagogických pracovníků v rámci odbornosti jednotlivých vzdělávacích oblastí a postupná 100% kvalifikovanost pedagogického sboru ( do ). c) Finanční oblast -neustále se pokoušet o projekty a získávání sponzorských darů škole -spolupracovat s firmou ORC a získat finanční prostředky ze sběru starého papíru -spolupracovat s RBP -využívat možnosti variabilních fondů města Orlová 2.1. Nepovinné předměty Zaměření volitelných předmětů : I.stupeň logopedická péče II.stupeň seminář z Jč,Ma, Sborový zpěv, Přírodovědný seminář, Společensko-vědní seminář, Speciálně - výukový seminář Nabídnout žákům 7.ročníků alespoň výběr ze dvou cizích jazyků např. Nj x Rj Volný čas žáků Důležitou součástí koncepce rozvoje školy je vytvořit pestrou škálu školních a mimoškolních aktivit dětí, o které mají největší zájem. Pro dané účely využívat hernu volno-časových aktivit. Další součástí koncepce rozvoje školy je účast našich žáků na divadelních představeních, koncertech Janáčkovy filharmonie, kvalitních filmových snímcích, výstavách či na celé řadě exkurzí, spolupráce s UNICEF. Tento výčet aktivit slouží k všestrannému přehledu dětí, rozvoje jejich osobnosti a prevenci sociálně - patologických jevů Prevence kriminality a boje proti šikanování O tuto problematiku se stará poradenské centrum školy, které je složeno z týmu pracovníků školy zabývajících se poradenskou činností žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů, při tvorbě IVP pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, při následném výběru školy při řešení školní neúspěšnosti apod. Do této skupiny pracovníků patří výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog. Na škole je tento tým vytvořen a pracuje velmi kvalitně, což také vychází ze zprávy ČŠI z roku Spolupráce s rodiči Nutností každé vzdělávací instituce zabývající se mládeží je spolupráce s rodiči. V našich podmínkách se bude tato komunikace provádět prostřednictvím individuálních pohovorů, třídních schůzek a v případě nutnosti výchovných komisí. Velká kompetence byla zákonným zástupcům dána prostřednictvím zřízení školských rad. Naší snahou bude v následujících letech oslovit zákonné zástupce s možností vést na naší škole zájmové útvary, a tak se přímo podílet na výchovně-vzdělávacím procesu školy. 4

5 3. Dosažení cílů 3.1. Profil absolventa školy Absolvent základní školy si musí osvojit potřebnou strategii učení, tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat, chránit své fyzické a duševní zdraví, být tolerantní k odlišným kulturním i duchovním hodnotám, osvojit si vědomosti a dovednosti a umět se rozhodovat o své budoucí životní dráze Priority rozvoje školy, hlavní cíle Budova -cíl dlouhodobý celková revitalizace budovy -úprava sociálních zařízení výměna starých plechových kójí Učebny, třídy -modernizace školního nábytku -doplnění nezbytného didaktického materiálu (využití projektu EU peníze školám) -postupná výměna poškozeného PVC Hřiště -rekonstrukce atletického oválu v rámci revitalizace V.etapy Tělocvičny -rekonstrukce obložení v tělocvičnách -postupná obnova tělovýchovného nářadí -zajistit plné využívání tělocvičen v rámci mimoškolních aktivit Oblast vzdělávání -kvalitní spolupráce poradenského centra školy se zákonnými zástupci, PPP,SPC využívat systém SVI, pokračovat v dosahování vynikajících výsledků profilace školy, využívat moderní metody vyučování jako je například projektové vyučování, týmová práce apod., u žáků s SVP pracovat dle individuálních vzdělávacích plánů, u žáků nadaných zařazovat složitější úlohy a dále rozvíjet jejich talent, aktivně využívat výsledků celoplošného testování žáků 3.3. Personální rozvoj Dalším parametrem pro osobnostní a profesní růst učitelů je další vzdělávání pedagogických pracovníků. O tuto oblast se stará ředitel školy, který vydává plán DVPP, kde jsou zahrnuty priority školy dalšího období Oblast řízení V oblasti řízení musí vedení školy především : -vést pedagogické pracovníky ke zvyšování odbornosti prostřednictvím DVPP -prezentovat školu v médiích, internetových stránkách školy -snažit se o získávání finančních prostředků z jiných zdrojů -účelně komunikovat se zákonnými zástupci, zřizovatelem, PPP, SPC, PČR. 5

6 3.5.Spolupráce s ostatními školami V tomto období bude škola spolupracovat s : -MŠ K.Dvořáčka, MŠ Na Vyhlídce-ukázkové hodiny, besedy pro rodiče -DDM Orlová návštěvy nabízených programů, spoluorganizace sportovních soutěží atd. -DK Orlová v rámci profilace školy a návštěvy nabízených programů -PPP Orlová řešení problematiky žáků se speciálními vzděl. potřebami -SPC Karviná, Frýdek-Místek řešení problematiky žáků se speciálními vzděl. potřebami -Středisko Spirála spolupráce při tvorbě minimálního preventivního programu školy -ORC groupe sběr starého papíru v rámci plánu ekologizace školy UNICEF adoptuj panenku -ZUŠ Orlová v rámci rozšířené výuky hudební výchovy a ostatními ZŠ 3.6.Žákovská samospráva Na škole pracuje dětský školní parlament, který má určeného svého koordinátora z řad pedagogických pracovníků. Scházejí se pravidelně jednou měsíčně a navrhují celou řadu školních akcí, či vylepšení školního prostředí. Tato žákovská samospráva na škole funguje a v následujících letech bude zcela určitě pokračovat. 3.7.Image školy je tvořena : -kvalitou výchovně vzdělávacího procesu, kterou sledujeme především mírou úspěšností přijímání žáků na střední vzdělávání -prezentovat výsledky a úspěchy školy v tisku a internetových stránkách školy a města či dalších médií -vytvořit žákům příjemné prostředí během výuky a pestrou škálu mimoškolních aktivit spolupracovat s DDM Orlová, zákonnými zástupci atd. -pravidelná spolupráce školy s MŠ -pravidelně uskutečňovat Dny otevřených dveří -spolupráce na společných akcí se zřizovatelem a školskou radou 4 Co pro to uděláme prostředky k dosažení -získávání finančních prostředků z jiných zdrojů projekty MÚ, MŠMT, kraje či sponzorských darů, sběrová činnost -kvalitní a kvalifikovaný pedagogický sbor -úzká spolupráce s městem Orlová -spolupráce s MŠ na bázi organizování společných sportovních či kulturních akcí, možnost vytváření ukázkových hodin pro předškoláky -spolupráce s dalšími ZŠ či zřizovatelem při podávání společných projektů -spolupráce se zástupci školské rady -spolupracovat s dětským parlamentem pokračovat v projektu patronát žáků 9.tříd nad dětmi 1.ročníků, společná organizace kulturních a sportovních akcí mimoškolní aktivity dětí -aktivní zapojení pedagogických pracovníků do akreditovaných seminářů v rámci DVPP -příprava dětí na přijímací zkoušky na střední školy -účast žáků s rozšířenou výukou Hv na soutěžích, festivalech či přehlídkách 6

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek.

Vhodnost umístění školy uprostřed města a nedaleko sportovního areálu, v těsné blízkosti polikliniky a autobusových zastávek. Koncepce rozvoje školy na školní roky 2011-2015 ZŠ T. G. Masaryka Český Krumlov Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2011 CÍL KONCEPCE Koncepce rozvoje vychází z analýzy a poznatků do roku 2010, akceptuje

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOTĚBOŘ, SMETANOVA 745, OKRES HAVLÍČK ŮV BROD Účelem vzdělání není jen vědět, ale i jednat. Platnost od 1.9.2013 1. Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM

Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM Směrnice 2/1-9-2006 Š K O L N Í V Z DĚLÁVACÍ PROGRAM DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE U L I T A B R O U M O V VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Bc. Miroslav Frömmel ředitel 2006 OBSAH 1 VYMEZENÍ ŠKOLNÍHO

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2015-2020 Motto: Jan Ámos Komenský: Činný život je vpravdě životem, zahálka hrob člověka za živa. 2 OBSAH 1. Identifikační údaje --------------------------------------------------------------------

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ PROGRAM PODPORY ZDRAVÍ v Základní škole Šumperk, 8. května 63 na období 2008-2012 -------------------------------------------------- ------------------------------------------ Mgr. Věra Kolaříková

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání přílohy upravující vzdělávání žáků s

Více