Výroční zpráva. Annual Report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report

2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 2 Příbram, březen 2007 Příbram, March 2007 Vážení partneři, uživatelé a zaměstnanci, rok 2006 byl pro společnost velice úspěšný. Tato Výroční zpráva obsahuje fakta o tom, že J.K.R. spol. s r.o., IČ se sídlem v Příbrami, dokázala v roce 2006 dále se dynamicky rozvíjet a tím posílit své postavení na trhu s ERP systémy. V roce 2006 jsme oslavili 15. výročí založení naší společnosti. Stalo se tak na jubilejním 10. reprezentačním plese, který každoročně pořádáme v Praze. Při svém slavnostním oslovení účastníků plesu se mi před očima promítlo těch 15 let těžké začátky budování na zelené louce bez kapitálu, uživatelů, partnerů. Vytvořením kompletního účetního systému BYZNYS jsme zahájili svou vzestupnou cestu spočívající v ohromném nárůstu prodejů licencí, vytváření organizační struktury společnosti a nástupem nových zaměstnanců, kteří posouvali společnost dále. Vrcholem této první etapy bylo zhruba spokojených uživatelů systému BYZNYS a ocenění CZECH MADE v letech 1997 a Zde jsme zároveň začali vytvářet analytické podklady pro podnikový informační systém BYZNYS Win, který jsme uvedli do distribuce v roce Jeho dynamika prodeje začala v roce 2003 a dnes evidujeme zhruba 1000 spokojených uživatelů. Systém BYZNYS Win svou funkcionalitou je určen pro segment středních a větších subjektů různorodého zaměření oboru činnosti. Celý systém a každý modul má svoji šířku a zejména hloubku a dokáže pokrýt kompletní podnikovou agendu a jako výraznou přidanou hodnotu má velké množství manažerských výstupů. Plně konkuruje všem domácím i zahraničním ERP systémům. V roce 2006 jsme dokončili projekt vlastního sídla a zázemí. Připravuje se realizace projektu zahájením stavby. Pro budoucnost nás čeká nelehký cíl potvrdit, udržet a dále rozvinout své výsledky, své postavení na trhu. Jako celá společnost se cítíme dost silně na to, abychom tohoto cíle dosáhli. Králíček Vladimír, ing. jednatel společnosti J.K.R. generální ředitel J.K.R. Ing. Králíček Vladimír Executive of J.K.R. company Director General of J.K.R. Dear partners, users and employees, Year 2006 was very successful for our company. This annual report contains the facts which prove that company J.K.R. spol. s r.o., IČ: with its seat in Příbram managed to grow dynamically in 2006 and therefore strengthen its position in market with ERP systems. In 2006 we celebrated 15th anniversary of establishing our company. We celebrated it in jubilee 10 th representation ball which we organize in Prague every year. During my festive speech to ball participants I imagined those 15 years before my eyes difficult beginnings on green field without any capital, users and partners. By creating complete accounting system BYZNYS we started our rising way based on enormous increase in license selling, creating organizational structure of the company and commencement of new employees who pushed the company further. The top of this phase was about satisfied users of BYZNYS system and award CZECH MADE in years 1997 and There we also started to create analytical details for business information system BYZNYS Win which we launched into distribution in Its dynamic sale started in 2003 and nowadays we register already about 1000 satisfied users. BYZNYS Win system is destined for segment middle-size and bigger subjects of different tendencies and business activities. Whole system and every module has its own width and especially depth, it covers complete business agenda and its special added value is high amount of manager outputs. It fully competes to all internal and also external ERP systems. We finished project of our own seat in year Now we are preparing starting the realization of this project. As far as our future is concerned we have uneasy aim we have to confirm, maintain and further develop our results and our position on the market. As a whole company we feel strong enough to reach this aim.

3 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 3 J.K.R., společnost s ručením omezeným J.K.R. Limited Liability Company (s.r.o.) J.K.R., společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1991 jako ryze česká firma bez účasti cizího kapitálu a v současnosti patří k předním českým softwarovým společnostem produkujících v komplexní rovině ERP systémy. Sídlo společnosti je v Příbrami, má vlastní pobočky v Praze,Teplicích a Plzni. Zaměstnává přes 60 zaměstnanců. Jsou budována externí servisní a poradenská střediska ve všech krajích České republiky a rozsáhlá distribuční síť. Společnost J.K.R. je autorem a dodavatelem podnikového informačního systému BYZNYS Win. Cílem společnosti J.K.R. spol. s r.o. je poskytovat co nejkvalitnější a transparentní servis a podporu uživatelům systému BYZNYS Win. Ve společnosti J.K.R. spol. s r.o. je vybudován propracovaný systém podpory našich uživatelů, kterou je možno rozdělit do čtyřech základních skupin Telefonická podpora, ová podpora, datová podpora a v neposlední řadě konzultační podpora. Základním a stěžejním cílem společnosti je maximální spokojenost uživatele jak s možnostmi systému, tak i s uživatelskou konzultační a metodickou podporou. Vzhledem k udržení vysoké výkonnosti informačních systémů, jsou shromažďovány a vyhodnocovány náměty uživatelů a v pravidelných periodách je společnost nabízí v nových verzích. Jako komunikační zdroj mezi společností a uživateli je vydáván Bulletin společnosti J.K.R., který je pravidelně rozesílán všem uživatelům. Základní údaje o firmě Obchodní jméno Právní forma J.K.R. společnost s ručením omezeným český Kapitál Založena duben 1991 Sídlo Příbram Pobočky Praha, Teplice, Plzeň Produkt BYZNYS Win Oblast ERP systém Počet zaměstnanců: 62 Basic data about the company Business name J.K.R. Legal form Limited Liability Company (s.r.o.) Capital Czech Set up April 1991 Seat Příbram Branches Praha, Teplice, Plzeň Product BYZNYS Win Section ERP system Number of 62 employees: J.K.R. Limited Liability Company (s.r.o.) was set up in 1991 as fully Czech company without foreign capital and nowadays belongs to the leading Czech software companies producing in global sphere of ERP systems. Seat of the company is in Příbram. Company has its own branches in Prague, Teplice and Plzeň. The company has more than 60 employees. External service and consultant centers are built in every district of the Czech Republic and also wide distributing network. Company J.K.R. is an author and supplier of business information system BYZNYS Win. The aim of the company J.K.R. spol. s r.o. is to provide service and support of the highest quality and also transparent to users of BYZNYS Win system. In company J.K.R. spol. s r.o. there is elaborated system of support of our users which we can divide into four fundamental groups Telephonic support, support, data support and last but not least consultant support. Essential and fundamental aim of the company is maximal user satisfaction with both system possibilities and also with user consultant and methodical support. Considering high level of efficiency of information systems we collect and analyze users remarks and the company offers them regularly in new versions. For communication between the company and users it is published Bulletin of J.K.R. company which is sent periodically to all users.

4 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 4 Organizační struktura společnosti J.K.R. Organizational structure of J.K.R. company

5 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 5 BYZNYS Win ERP systém BYZNYS Win je nástroj pro komplexní řízení podniku. Je určen pro společnosti, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat pomocníka pro komfortní zvládnutí základních potřeb společnosti v oblasti sledování kompletních ekonomických agend. BYZNYS Win nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů a to na všech úrovních podnikové architektury. Systém je navržen tak, aby v těchto klíčových procesech maximálně zvýšil efektivitu. Systém BYZNYS Win je vyvíjen a aktuálně završuje šestnáctileté zkušenosti a knowhow společnosti J.K.R. spol. s r.o., v oblasti vývoje a implementací informačních systémů. Svým rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při nasazování je schopen pokrýt potřeby společností různého oborového zaměření od obchodních společností, přes účetní společnosti až po výrobní podniky různého zaměření. BYZNYS Win tak dokáže najít řešení pro společnosti, které mají rozsáhlé požadavky, ale i společnosti, u kterých je dán důraz na zpracovávání velkých datových objemů. Systém podléhá 2x ročně pravidelnému auditu. podle oborového a funkčního zaměření jako jsou například Výroba, Doprava, CRM, OLAP, Finanční analýzy, ibyznys. Systém plně podporuje elektronický styk se státními institucemi (elektronická podání, elektronický podpis). Součástí je řešení střediskového zpracování společnosti a to na několika úrovních. Systém podporuje jazykové varianty. ERP BYZNYS Win system is instrument for complete company management. The system is determined for companies which want to unify business agendas or obtain a helpmate for comfort management of fundamental needs of the company in monitoring complete economical agendas. BYZNYS Win system offers solutions for planning and management of all key business processes in every level of company architecture. System is projected to increase efficiency in these key processes. BYZNYS Win system has been still developing and actually is finishing its sixteenyear-experiences and know-how of the company J.K.R. spol. s r.o. in area of development and implementation of information systems. By its range of offered modules and high variability by implementation the system is capable to cover needs of companies of different activities from business companies through accounting companies to producing corporations of different specialization. BYZNYS Win can find solutions for companies which have full-range requirements but also for companies which insist on processing data of huge volumes. The system is subject to regular audit two times a year. Besides fundamental modules (Financial accounting, Invoicing, Banking operations, Property records, Cash, Stock management, Payrolls and other) the system offers also specialized modules according to subject and functional specialization as for example Production, Transport, CRM, OLAP, Financial analysis, ibyznys. The system full supports electronic contact with state institutions (electronic submissions, electronic signature). Part of the system is solution of center processing of the company in several levels. The system supports language variations. Kromě základních modulů (Finanční účetnictví, Fakturace, Bankovní operace, Evidence majetku, Pokladna, Skladové hospodářství, Mzdy a personalistika a dalších) nabízí i specializované moduly

6 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 6 Dealeři Dealers Gosvo, spol. s r.o., Veveří 39, Brno zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win na Moravě, ve Slezsku a v neposlední řadě na Slovensku. V současné době společnost Gosvo, spol. s r. o. má na svém kontě stovky implementací systému BYZNYS Win. Díky dosavadním zkušenostem a nepřetržitým kontaktem s dodavateli nabízí společnost Gosvo, spol. s r.o. maximální podporu svým uživatelům a zákazníkům. Dne byla založena dceřiná společnost Gosvo SK, spol. s r.o. se sídlem Zlatovská 31, Trenčín, která realizuje obchodní, servisní a poradenské zastoupení pro podnikový informačný systém BYZNYS Win také na Slovensku. Gosvo spol. s r.o. spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku Gosvo, spol. s r.o., Veveří 39, Brno provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r. o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in Moravia, in Slezsko and also in Slovakia. Nowadays company Gosvo, spol. s r.o. has already implemented hundreds of BYZNYS Win system. Thanks to its experiences and continuous contact with suppliers company Gosvo, spol. s r.o. offers maximal support to its users and customers. Subsidiary company Gosvo SK, spol. s r.o. was set up on 31st August 2004 with its seat in Zlatovská 31, Trenčín. This company implements sales, service and consultant representation for business information system BYZNYS Win also in Slovakia. Company Gosvo spol. s r.o. has already cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from VHsoft s.r.o., Stará Kysibelská 23, Karlovy Vary zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v oblasti Karlových varů, Sokolovska, Chebska a Chomutovska. Kromě činnosti související s ERP BYZNYS Win vytvářejí modul Doprava dispečink, který je plně integrován do prostředí ERP BYZNYS Win. V průběhu desetileté existence nasbírali velké množství zkušeností s implementací ERP, které přenáší do praxe. Za toto období naimplementovali desítky společností z širokého spektra obchodních činností na našem trhu. VHsoft s.r.o. spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku VHsoft s.r.o., Stará Kysibelská 23, Karlovy Vary provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r.o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in area of Karlovy Vary, Sokolov, Cheb and Chomutov. Beside activities concerning ERP BYZNYS Win the company creates Transport module dispatching center which is fully integrated into ERP BYZNYS Win. During its ten-year-existence the company has collected lots of experiences with ERP implementation which they transfer into practice. For this period they implemented tens of companies from broad-spectrum of business in our market. Company VHsoft s.r.o. has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from BYZNYS PARTNER, Koroseky 14, České Budějovice zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v jižních čechách. Pracovníci firmy zajišťují jednak vlastní implementaci systému, dále pak podporu při rutinním provozu formou individuálních i skupinových konzultací a školení přímo u uživatele. Pracovní tým tvoří zkušení konzultanti s certifikátem aplikačního nebo systémového konzultanta. BYZNYS Partner spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku BYZNYS PARTNER, Koroseky 14, České Budějovice provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r.o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in South Bohemia. Employees of the company provide implementation of the system, support of routine operation by individual and also group consultations and trainings directly at the user. Working team is composed by experienced consultants with certificate of applicant or system consultant. Company BYZNYS Partner has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from 2000.

7 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 7 Ing. Honka Kamil, Lesní 658, Kdyně zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v oblasti Domažlicka, Klatovska a Tachovska. Firma zajišťuje kompletní dodávky systému BYZNYS Win včetně instalace, školení a následné podpory. Řeší též kompletní dodávku hardware včetně správy sítí ve spolupráci s firmou TBW Kdyně. Ing. Honka Kamil spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku Ing. Honka Kamil, Lesní 658, Kdyně, provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r. o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in area of Domažlice, Klatovy and Tachov. The company provides complete supply of BYZNYS Win system including installation, trainings and subsequent support. It solves also complete supply of hardware including network services in conjunction with company TBW Kdyně. Ing. Honka Kamil has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from ŠETRnet s.r.o., Arbesova 18, Jablonec nad Nisou zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v oblasti Liberecka, Náchodska a Českolipska. Pracovníci firmy zajišťují jednak vlastní implementaci systému, dále pak podporu při rutinním provozu formou individuálních i skupinových konzultací a školení přímo u uživatele. Pracovní tým tvoří zkušení konzultanti s certifikátem aplikačního nebo systémového konzultanta. Šetrnet s.r.o. spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku ŠETRnet s.r.o., Arbesova 18, Jablonec nad Nisou provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r. o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in area of Liberec, Náchod and Česká Lípa. Employees of the company provide implementation of the system, support of routine operation by individual and also group consultations and trainings directly at the user. Working team is composed by experienced consultants with certificate of applicant or system consultant. Company Šetrnet s.r.o. has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from 1997.

8 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 8 Partneři Partners Microsoft s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 jako největší světový výrobce a distributor systémového software podporuje společnost J.K.R. spol. s r.o. při vývoji ERP BYZNYS Win. Podpora spočívá především v dodávkách vývojářských nástrojů, které jsou používány pro vývoj systému. Spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. i na konkrétních implementacích ERP BYZNYS Win, který je datově postaven na MS SQL Testování a optimalizace zpracování dat probíhá na tomto databázovém stroji v prostředí uživatele tak, aby zpracování firemních agend zákazníka probíhalo v optimálním režimu. Microsoft s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 as the biggest world producer and distributor of software supports J.K.R. company by developing ERP BYZNYS Win. This support consists especially in supplies of developer instruments which are used for system developing. Company Microsoft, s.r.o. cooperates with J.K.R. company very closely also on specific implementation of ERP BYZNYS Win which is based on data MS SQL The testing and optimalization of data processing on this database machine by user setting so the processing of customer s company agendas can run optimally. Fugasoft, spol. s r.o., Tanvaldská 345, Liberec 30 dodává ve spolupráci se společností J.K.R., spol. s r.o, vysoce spolehlivý typový modul Výroba plně integrovaný do ERP BYZNYS Win. FUGASOFT, spol. s r.o., disponuje i technickým oddělením a je schopna realizovat a garantovat zavedení IT systému komplexně včetně hardware a servisu. Mimo již tradiční oblast strojírenské a elektrotechnické výroby byly realizovány i instalace ve firmách v oblasti stavebnictví a slévárenství, z nichž některé jsou zajímavé z hlediska plánování výroby. Fugasoft, spol. s r.o., Tanvaldská 345, Liberec 30 in cooperation with company J.K.R., spol. s r.o supplies highly reliable type module Production which is fully integrated into ERP BYZNYS Win. FUGASOFT, spol. s r.o., disposes of technical department and the company is capable to implement and guarantee complete implementation of IT system including hardware and service. Beside traditional machine and electro technical production the company realized also installation in building and foundry industry companies and some of them are interesting because of production planning. TROELL s.r.o., Benešovo náměstí 776/13, Teplice vyvíjí pro uživatele ERP BYZNYS Win internetové prezentace ibyznys od roku 2004, které nabízejí jednoduché a pružné řešení internetového obchodování či prezentování. Hlavní předností produktů řady ibyznys je jejich plná provázanost s ERP BYZNYS Win. Prvním produktem byl ibyznys internetový obchod, jehož prodej byl zahájen v létě V lednu roku 2007 byl uvolněn do prodeje druhý produkt řady ibyznys a to ibyznys redakční systém. Oba produkty řady ibyznys se dynamicky vyvíjejí a nárůst jejich obliby uživateli ERP BYZNYS Win jednoznačně svědčí o tom, že se velmi rychle zařadily do rodiny úspěšných systémů vycházejících z platformy ERP BYZNYS Win. TROELL s.r.o., Benešovo náměstí 776/13, Teplice has developed for users of ERP BYZNYS Win many web presentations of ibyznys already from 2004 which offer easy and flexible solutions of internet business or presentation. The main advantage of products of ibyznys line is their complete interlacing to ERP BYZNYS Win. The first product was ibyznys internet shop which was started in Summer In January 2007 the second product of ibyznys line was launched - ibyznys editorial system. Both products of ibyznys line have dynamically developed and growth of their popularity by users of ERP BYZNYS Win shows that the products found very quickly their place in family of successful systems coming from platform of ERP BYZNYS Win.

9 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 9 Combitrading s.r.o., Rašínovo nábřeží 60, Praha 2 dodává řešení čárových kódů pro ERP BYZNYS Win. Se společností J.K.R.,spol. s.r.o. úzce spolupracuje již od roku Společnost Combitrading, s.r.o. je dodavatelem čteček čárových kódů společnosti Symbol Technologies a dodavatelem zařízení společnosti Datamax, kde nabízí vysokou spolehlivost a dodává je se společností J.K.R. spol. s r.o. jako kompletní řešení pro vedení skladového hospodářství. Za dlouhé období vzájemné spolupráce bylo provedeno nasazení na společnostech užívajících systém BYZNYS, tak v současné době především společností využívajících systém BYZNYS Win. Kompletní řešení, která společně nabízíme, zahrnují jak dávkové čtečky čárových kódů, tak bezdrátové on-line terminály. Combitrading s.r.o., Rašínovo nábřeží 60, Praha 2 supplies solution of bar codes for ERP BYZNYS Win. It has closely cooperated with company J.K.R.,spol. s.r.o. from Company Combitrading, s.r.o. is supplier of bar-code readers of company Symbol Technologies and supplier equipment of company Datamax which offers high reliability and supplies them with company J.K.R. spol. s r.o. as complete solution for stock management. During long period of mutual cooperation it was implemented in companies using BYZNYS system and nowadays especially in companies using BYZNYS Win system. Complete solutions which we offer together include both batch bar-code readers and wireless on-line terminals. PC Centrum, spol. s r.o., Pražská 14, Příbram je dlouholetým partnerem společnosti J.K.R. spol. s r.o. v oblasti dodávek a servisu počítačů, návrhu realizace a realizace počítačových sítí, realizace zabezpečeného připojení počítačových sítí na internet. PC Centrum, spol. s r.o. je schopna provádět školení operačních systémů a kancelářských aplikací. Provádí záruční a pozáruční opravy dodané výpočetní techniky a prodej spotřebního materiálu. PC Centrum, spol. s r.o., Pražská 14, Příbram is longtime partner of J.K.R. company in the area of supplies and computer service, proposal of realization and realization of computer networks, realization of secure connection of computer networks to internet. PC Centrum, spol. s r.o. is capable to provide trainings of operation systems and office applications. The company provides guarantee repairs and after guarantee repairs of supplied computer technology and selling of expandable properties.

10 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 10 BitServis, spol s r.o., Libušská 144/252, Praha 4 jako IBM Premier Business Partner spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. na komplexních návrzích IT infrastruktury s vysokou přidanou hodnotou. Hesla jako bezpečnost, storage, cluster, vícestupňová autorizace nejsou jen planými slovy, ale výzvou, jak nejlépe zabezpečit systémy a data partnera. To vše je podloženo dodávkou značkové výpočetní techniky IBM se zaměřením zvláště na serverovou část počítačových sítí u zákazníka. P.V.A. systems s.r.o., Lipová 14, Plzeň dodává obchodně - skladový systém B.O.S.S. Enterprise, který je propojen komunikačním rozhraním s ERP BYZNYS Win produktem společnosti J.K.R. spol. s r.o. Společnost P.V.A. systems s.r.o. nabízí užvatelům ERP BYZNYS Win také dodávky kompletního hardware od klasických PC až po speciální pokladní komponenty, obchodní váhy, datové terminály, vybavení prodejen a v této oblasti působí jako systémový integrátor P.V.A. systems s.r.o., Lipová 14, Plzeň supplies sales - stock system B.O.S.S. Enterprise which is connected by communication interface to ERP BYZNYS Win - product of company J.K.R. spol. s r.o. Company P.V.A. systems s.r.o. offers to users of ERP BYZNYS Win supplies of complete hardware from classical PC to special cash components, shop scales, data terminals, shop equipment and operates as system integrator in this area. BitServis, spol s r.o., Libušská 144/252, Praha 4 as IBM Premier Business Partner cooperates with us on complete offers of IT infrastructures with high added value. Phrases as security, storage, cluster, multilevel authorization are not only vain words but they are challenge how to secure systems and partner s data the best. Everything is supported by supplies of branded IBM computer technology with especially focus on server part of computer network by customer.

11 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 11 Srovnávací ukazatele Comparative indices Přehled Survey Počet konzultačních hodin Number of consulting hours Počet prodaných licencí Number of sold licenses Počet osobních prezentací Number of personal presentations Počet konzultací Number of consultations Počet uživatelů Number of users / , % % % % %

12 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2006 říjen 2006 prodej devítisté licence BYZNYS Win srpen 2006 J.K.R., spol. s r.o. se stala Microsoft Gold Certified Partner červen 2006 prodej šestisté licence BYZNYS Win květen 2006 otevření pobočky v Plzni leden 2006 prodej pětisté licence BYZNYS Win IMPORTANT EVENTS IN 2006 October 2006 Selling of nine hundredth license of BYZNYS Win August 2006 J.K.R., spol. s r.o. became Microsoft Gold Certified Partner June 2006 Selling of six hundredth license of BYZNYS Win May 2006 Opening new branch in Plzeň january 2006 Selling of five hundredth license of BYZNYS Win

13 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 13 Ekonomické ukazatele Economical indices V roce 2006 pokračoval vzestupný vývoj a dosáhl značné dynamiky, která vedla k tomu, že ve všech ekonomických ukazatelích dosáhla společnost nejlepších hodnot ve své historii. V roce 2006 nenastaly žádné důležité skutečnosti, které by ovlivnily hospodaření společnosti a neumožnily jí realizovat vytýčené cíle a záměry. There was continuing rising progression with extensive dynamics in 2006 and that is why the company reached the best results in all economical indices in its history. During 2006 there were no substantial facts which could influence management of the company and so the company could realized its stated aims and purposes. ZJEDNODUŠENÁ ROZVAHA (V TISÍCÍCH KČ) SIMPLIFIED BALANCE (IN THOUSANDS CZK) /2005 AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS ,5% DLOUHODOBÝ MAJETEK LONG THERM ASSETS ,1% OBĚŽNÁ AKTIVA CURRENT ASSETS ,7% Zásoby Inventory ,2% Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables Krátkodobé pohledávky Short-term receivables ,4% ,2% Finanční majetek Finance assets ,1% PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES ,5% VLASTNÍ KAPITÁL EQUITY CAPITAL ,1% Základní kapitál Ordinary capital ,8% Kapitálové fondy Other capital accounts % Fondy ze zisku Reserve retained earnings ,2% Hospodářský výsledek Economic results ,6% CIZÍ ZDROJE SEPARATE RESOURCES ,5% Krátkodobé závazky Short-term debts ,5%

14 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 14 ZJEDNODUŠENÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY (V TISÍCÍCH KČ) SIMPLIFIED PROFIT AND LOSS STATEMENT (IN THOUSANDS CZK) /2005 Tržby za prodej výrobků, služeb, zboží Product, service and goods earnings Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží Output consumption and selling goods expenses ,7% ,8% Přidaná hodnota Added value ,5% Osobní náklady Private expenses ,8% Daně a poplatky Taxes and charges ,7% Ostatní provozní výnosy Other operational revenues Ostatní provozní náklady Other operational costa Provozní hospodářský výsledek Operational economic result ,9% ,3% % Finanční výnosy Finance revenues ,4% Finanční náklady Finance costs ,2% Hospodářský výsledek za běžnou činnost Economic result per current activity Hospodářský výsledek za účetní období Economic result per accounting period ,6% ,6% Vlastní výkony/zaměstnance Actual output/employees ,8%

15 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 15 Zpráva z auditu společnosti J.K.R. za rok 2006 Report from audit of J.K.R. company in 2006 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti J.K.R. s.r.o., Adresa sídla: Pražská 14, Příbram II, IČ: Hlavní předmět podnikání: tvorba a údržba softwaru, poskytování licencí na software Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti J.K.R s,r.o. ke 31. prosinci Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské standardy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních metod a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti J.K.R. s.r.o. ke 31. prosinci 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví a platnými předpisy České republiky bez výhrad. Auditor s report for shareholders of the company J.K.R. s.r.o., Seat: Pražská 14, Příbram II, IČ: Main subject of business: creation and maintenance of software, providing licenses for software We verified the attached financial statements of the company J.K.R. s.r.o. to the date of 31 th December Statutory body of the company is responsible for preparing the financial statements. Our task is to issue a statement to these financial statements based on effected audit. We undertook an audit in accordance with Auditor Act and International Auditor Standards and related appendixes of Auditor Chamber of the Czech Republic. These Auditor Standards require that audit must be planned and undertook so the auditor could obtain adequate confidence that financial statements do not contain significant incorrectness. Audit includes by selective way undertaking verification of fullness and demonstrativeness of amounts and information stated in financial statements. Audit also includes examination of correctness and suitability of used accounting methods and important estimations carried out by the company and also examination of whole presentation of financial statements. We are sure that effected audit provides adequate details for issuing our statement. According our opinion the financial statements provide in all important aspects faithful and honest picture of assets, liabilities, shareholders capital and financial situation of the company J.K.R. s.r.o. to the date of 31 th December 2006 and trading income per year 2006 in accordance with Accounting Act and legal regulations in force in Czech Republic without exceptions. V Příbrami 30. března 2007 In Příbram on 30 th March 2007 Auditorská společnost: Audit & Consulting, s.r.o, osvědčení č. 346 Auditor: Jan Svoboda osvědčení č. 433 Audit company: Audit & Consulting, s.r.o. Certificate no. 346 Auditor: Jan Svoboda Certificate no. 433

16 VIZE PRO ROK 2007 A DO BUDOUCNA BUDEME SE DÁLE VĚNOVAT VÝVOJI SYSTÉMU BYZNYS WIN S CÍLEM ZABEZPEČIT JEHO KONKURENCESCHOPNOST A STABILITU BUDEME SE VĚNOVAT DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VLASTNÍCH PRACOVNÍKŮ, ABY JEJICH VĚDOMOSTNÍ ÚROVEŇ POMÁHALA ZABEZPEČIT PODPORU UŽIVATELŮ SYSTÉMU BYZNYS WIN ZAHÁJENÍ STAVBY SÍDLA A ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI PODPORA DEALERSKÉ SÍTĚ DOKONALÁ PÉČE O STÁVAJÍCÍ UŽIVATELE WE WILL FURTHER DEVOTE TO DEVELOPMENT OF BYZNYS WIN SYSTEM WITH OUR AIM TO SECURE ITS COMPETITIVE ADVANTAGE AND STABILITY WE WILL EDUCATE OUR OWN EMPLOYEES SO THEIR LEVEL OF KNOWLEDGE CAN HELP TO GUARANTEE SUPPORT OF USERS OF BYZNYS WIN SYSTEM STARTING OF BUILDING OUR OWN SEAT OF THE COMPANY SUPPORT OF DEALERS NETWORK PERFECT CARE OF OUR CURRENT USERS

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční

Více

J.K.R. Výroční zpráva Annual report

J.K.R. Výroční zpráva Annual report J.K.R. Výroční zpráva Annual report 2007 STRANA 2 Příbram, březen 2008 Vážení partneři, uživatelé našich systémů a zaměstnanci, rok 2007 byl pro společnost absolutně nejúspěšnějším rokem v její dlouhé

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci

I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci Příloha 1: Dotazník pro zahraniční společnosti I. Produkce firmy a postavení v produkčním řetězci 1. Můžete mi prosím přiblížit historii vaší firmy? 1a) Co je konkrétní produkt Vaší firmy? 1b) Kdo jsou

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

výroční zpráva za rok 2009

výroční zpráva za rok 2009 výroční zpráva za rok 2009 O společnosti ERP třídy BYZNYS O společnosti J.K.R. se zabývá vývojem a dodáváním podnikových informačních systémů známých pod souhrnným označením ERP, což je zkratka pro Enterprise

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost

Product catalogue. Produktový katalog. Your salty delights Vaše slaná radost Product catalogue Produktový katalog Your salty delights Vaše slaná radost O nás Historie této rodinné firmy sahá až do roku 1991, kdy byla společnost založena. Výroba trvanlivého slaného pečiva byla zahájena

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Accelerating High Performance Operations

Accelerating High Performance Operations Accelerating High Performance Operations 1 Rockwell Automation - celosvětově at A GLANCE 22,500 EMPLOYEES 80+ COUNTRIES $6.3B Fiscal 2015 Sales Leading global provider of industrial power, control and

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2008 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar

Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Innovated Solution: Questions and Answers after the Webinar Budou podkladové materiály webináře také v českém jazyce? Prezentace pro webinář je pouze v anglické verzi. Před začátkem testů s účastníky však

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU

ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU Solutions for Demanding Business ČTYŘI VÁLCE POD KAPOTOU ČESKÉHO EGOVERNMENTU ITAPA 2012 Michal Polehňa Říjen 2012 AGENDA Asseco Central Europe Základní registry Registr práv a povinností Registr osob

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH

E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH E-EDUCATION NEBOLI VYUŽITÍ ICT VE ŠKOLÁCH ANDREA BAREŠOVÁ A KOL. Hewlett-Packard Abstrakt: e-education je název znamenající zapojení informačních technologií do výuky. S tímto pojmenováním přišla společnost

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu)

Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Petr Flek Registrace (obchodní příležitosti i do partnerského programu) Solution Provider Program EMEA 1 12 Října 2016 BUSINESS PARTNER Jak dále s DELL EMC, co by partneři měli vědět 2 12 Října 2016 Portál

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více