Výroční zpráva. Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Annual Report"

Transkript

1 Výroční zpráva Annual Report

2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 2 Příbram, březen 2007 Příbram, March 2007 Vážení partneři, uživatelé a zaměstnanci, rok 2006 byl pro společnost velice úspěšný. Tato Výroční zpráva obsahuje fakta o tom, že J.K.R. spol. s r.o., IČ se sídlem v Příbrami, dokázala v roce 2006 dále se dynamicky rozvíjet a tím posílit své postavení na trhu s ERP systémy. V roce 2006 jsme oslavili 15. výročí založení naší společnosti. Stalo se tak na jubilejním 10. reprezentačním plese, který každoročně pořádáme v Praze. Při svém slavnostním oslovení účastníků plesu se mi před očima promítlo těch 15 let těžké začátky budování na zelené louce bez kapitálu, uživatelů, partnerů. Vytvořením kompletního účetního systému BYZNYS jsme zahájili svou vzestupnou cestu spočívající v ohromném nárůstu prodejů licencí, vytváření organizační struktury společnosti a nástupem nových zaměstnanců, kteří posouvali společnost dále. Vrcholem této první etapy bylo zhruba spokojených uživatelů systému BYZNYS a ocenění CZECH MADE v letech 1997 a Zde jsme zároveň začali vytvářet analytické podklady pro podnikový informační systém BYZNYS Win, který jsme uvedli do distribuce v roce Jeho dynamika prodeje začala v roce 2003 a dnes evidujeme zhruba 1000 spokojených uživatelů. Systém BYZNYS Win svou funkcionalitou je určen pro segment středních a větších subjektů různorodého zaměření oboru činnosti. Celý systém a každý modul má svoji šířku a zejména hloubku a dokáže pokrýt kompletní podnikovou agendu a jako výraznou přidanou hodnotu má velké množství manažerských výstupů. Plně konkuruje všem domácím i zahraničním ERP systémům. V roce 2006 jsme dokončili projekt vlastního sídla a zázemí. Připravuje se realizace projektu zahájením stavby. Pro budoucnost nás čeká nelehký cíl potvrdit, udržet a dále rozvinout své výsledky, své postavení na trhu. Jako celá společnost se cítíme dost silně na to, abychom tohoto cíle dosáhli. Králíček Vladimír, ing. jednatel společnosti J.K.R. generální ředitel J.K.R. Ing. Králíček Vladimír Executive of J.K.R. company Director General of J.K.R. Dear partners, users and employees, Year 2006 was very successful for our company. This annual report contains the facts which prove that company J.K.R. spol. s r.o., IČ: with its seat in Příbram managed to grow dynamically in 2006 and therefore strengthen its position in market with ERP systems. In 2006 we celebrated 15th anniversary of establishing our company. We celebrated it in jubilee 10 th representation ball which we organize in Prague every year. During my festive speech to ball participants I imagined those 15 years before my eyes difficult beginnings on green field without any capital, users and partners. By creating complete accounting system BYZNYS we started our rising way based on enormous increase in license selling, creating organizational structure of the company and commencement of new employees who pushed the company further. The top of this phase was about satisfied users of BYZNYS system and award CZECH MADE in years 1997 and There we also started to create analytical details for business information system BYZNYS Win which we launched into distribution in Its dynamic sale started in 2003 and nowadays we register already about 1000 satisfied users. BYZNYS Win system is destined for segment middle-size and bigger subjects of different tendencies and business activities. Whole system and every module has its own width and especially depth, it covers complete business agenda and its special added value is high amount of manager outputs. It fully competes to all internal and also external ERP systems. We finished project of our own seat in year Now we are preparing starting the realization of this project. As far as our future is concerned we have uneasy aim we have to confirm, maintain and further develop our results and our position on the market. As a whole company we feel strong enough to reach this aim.

3 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 3 J.K.R., společnost s ručením omezeným J.K.R. Limited Liability Company (s.r.o.) J.K.R., společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1991 jako ryze česká firma bez účasti cizího kapitálu a v současnosti patří k předním českým softwarovým společnostem produkujících v komplexní rovině ERP systémy. Sídlo společnosti je v Příbrami, má vlastní pobočky v Praze,Teplicích a Plzni. Zaměstnává přes 60 zaměstnanců. Jsou budována externí servisní a poradenská střediska ve všech krajích České republiky a rozsáhlá distribuční síť. Společnost J.K.R. je autorem a dodavatelem podnikového informačního systému BYZNYS Win. Cílem společnosti J.K.R. spol. s r.o. je poskytovat co nejkvalitnější a transparentní servis a podporu uživatelům systému BYZNYS Win. Ve společnosti J.K.R. spol. s r.o. je vybudován propracovaný systém podpory našich uživatelů, kterou je možno rozdělit do čtyřech základních skupin Telefonická podpora, ová podpora, datová podpora a v neposlední řadě konzultační podpora. Základním a stěžejním cílem společnosti je maximální spokojenost uživatele jak s možnostmi systému, tak i s uživatelskou konzultační a metodickou podporou. Vzhledem k udržení vysoké výkonnosti informačních systémů, jsou shromažďovány a vyhodnocovány náměty uživatelů a v pravidelných periodách je společnost nabízí v nových verzích. Jako komunikační zdroj mezi společností a uživateli je vydáván Bulletin společnosti J.K.R., který je pravidelně rozesílán všem uživatelům. Základní údaje o firmě Obchodní jméno Právní forma J.K.R. společnost s ručením omezeným český Kapitál Založena duben 1991 Sídlo Příbram Pobočky Praha, Teplice, Plzeň Produkt BYZNYS Win Oblast ERP systém Počet zaměstnanců: 62 Basic data about the company Business name J.K.R. Legal form Limited Liability Company (s.r.o.) Capital Czech Set up April 1991 Seat Příbram Branches Praha, Teplice, Plzeň Product BYZNYS Win Section ERP system Number of 62 employees: J.K.R. Limited Liability Company (s.r.o.) was set up in 1991 as fully Czech company without foreign capital and nowadays belongs to the leading Czech software companies producing in global sphere of ERP systems. Seat of the company is in Příbram. Company has its own branches in Prague, Teplice and Plzeň. The company has more than 60 employees. External service and consultant centers are built in every district of the Czech Republic and also wide distributing network. Company J.K.R. is an author and supplier of business information system BYZNYS Win. The aim of the company J.K.R. spol. s r.o. is to provide service and support of the highest quality and also transparent to users of BYZNYS Win system. In company J.K.R. spol. s r.o. there is elaborated system of support of our users which we can divide into four fundamental groups Telephonic support, support, data support and last but not least consultant support. Essential and fundamental aim of the company is maximal user satisfaction with both system possibilities and also with user consultant and methodical support. Considering high level of efficiency of information systems we collect and analyze users remarks and the company offers them regularly in new versions. For communication between the company and users it is published Bulletin of J.K.R. company which is sent periodically to all users.

4 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 4 Organizační struktura společnosti J.K.R. Organizational structure of J.K.R. company

5 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 5 BYZNYS Win ERP systém BYZNYS Win je nástroj pro komplexní řízení podniku. Je určen pro společnosti, které chtějí sjednotit podnikové agendy nebo získat pomocníka pro komfortní zvládnutí základních potřeb společnosti v oblasti sledování kompletních ekonomických agend. BYZNYS Win nabízí řešení pro plánování a řízení všech klíčových podnikových procesů a to na všech úrovních podnikové architektury. Systém je navržen tak, aby v těchto klíčových procesech maximálně zvýšil efektivitu. Systém BYZNYS Win je vyvíjen a aktuálně završuje šestnáctileté zkušenosti a knowhow společnosti J.K.R. spol. s r.o., v oblasti vývoje a implementací informačních systémů. Svým rozsahem nabízených modulů a vysokou variabilitou při nasazování je schopen pokrýt potřeby společností různého oborového zaměření od obchodních společností, přes účetní společnosti až po výrobní podniky různého zaměření. BYZNYS Win tak dokáže najít řešení pro společnosti, které mají rozsáhlé požadavky, ale i společnosti, u kterých je dán důraz na zpracovávání velkých datových objemů. Systém podléhá 2x ročně pravidelnému auditu. podle oborového a funkčního zaměření jako jsou například Výroba, Doprava, CRM, OLAP, Finanční analýzy, ibyznys. Systém plně podporuje elektronický styk se státními institucemi (elektronická podání, elektronický podpis). Součástí je řešení střediskového zpracování společnosti a to na několika úrovních. Systém podporuje jazykové varianty. ERP BYZNYS Win system is instrument for complete company management. The system is determined for companies which want to unify business agendas or obtain a helpmate for comfort management of fundamental needs of the company in monitoring complete economical agendas. BYZNYS Win system offers solutions for planning and management of all key business processes in every level of company architecture. System is projected to increase efficiency in these key processes. BYZNYS Win system has been still developing and actually is finishing its sixteenyear-experiences and know-how of the company J.K.R. spol. s r.o. in area of development and implementation of information systems. By its range of offered modules and high variability by implementation the system is capable to cover needs of companies of different activities from business companies through accounting companies to producing corporations of different specialization. BYZNYS Win can find solutions for companies which have full-range requirements but also for companies which insist on processing data of huge volumes. The system is subject to regular audit two times a year. Besides fundamental modules (Financial accounting, Invoicing, Banking operations, Property records, Cash, Stock management, Payrolls and other) the system offers also specialized modules according to subject and functional specialization as for example Production, Transport, CRM, OLAP, Financial analysis, ibyznys. The system full supports electronic contact with state institutions (electronic submissions, electronic signature). Part of the system is solution of center processing of the company in several levels. The system supports language variations. Kromě základních modulů (Finanční účetnictví, Fakturace, Bankovní operace, Evidence majetku, Pokladna, Skladové hospodářství, Mzdy a personalistika a dalších) nabízí i specializované moduly

6 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 6 Dealeři Dealers Gosvo, spol. s r.o., Veveří 39, Brno zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win na Moravě, ve Slezsku a v neposlední řadě na Slovensku. V současné době společnost Gosvo, spol. s r. o. má na svém kontě stovky implementací systému BYZNYS Win. Díky dosavadním zkušenostem a nepřetržitým kontaktem s dodavateli nabízí společnost Gosvo, spol. s r.o. maximální podporu svým uživatelům a zákazníkům. Dne byla založena dceřiná společnost Gosvo SK, spol. s r.o. se sídlem Zlatovská 31, Trenčín, která realizuje obchodní, servisní a poradenské zastoupení pro podnikový informačný systém BYZNYS Win také na Slovensku. Gosvo spol. s r.o. spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku Gosvo, spol. s r.o., Veveří 39, Brno provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r. o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in Moravia, in Slezsko and also in Slovakia. Nowadays company Gosvo, spol. s r.o. has already implemented hundreds of BYZNYS Win system. Thanks to its experiences and continuous contact with suppliers company Gosvo, spol. s r.o. offers maximal support to its users and customers. Subsidiary company Gosvo SK, spol. s r.o. was set up on 31st August 2004 with its seat in Zlatovská 31, Trenčín. This company implements sales, service and consultant representation for business information system BYZNYS Win also in Slovakia. Company Gosvo spol. s r.o. has already cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from VHsoft s.r.o., Stará Kysibelská 23, Karlovy Vary zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v oblasti Karlových varů, Sokolovska, Chebska a Chomutovska. Kromě činnosti související s ERP BYZNYS Win vytvářejí modul Doprava dispečink, který je plně integrován do prostředí ERP BYZNYS Win. V průběhu desetileté existence nasbírali velké množství zkušeností s implementací ERP, které přenáší do praxe. Za toto období naimplementovali desítky společností z širokého spektra obchodních činností na našem trhu. VHsoft s.r.o. spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku VHsoft s.r.o., Stará Kysibelská 23, Karlovy Vary provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r.o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in area of Karlovy Vary, Sokolov, Cheb and Chomutov. Beside activities concerning ERP BYZNYS Win the company creates Transport module dispatching center which is fully integrated into ERP BYZNYS Win. During its ten-year-existence the company has collected lots of experiences with ERP implementation which they transfer into practice. For this period they implemented tens of companies from broad-spectrum of business in our market. Company VHsoft s.r.o. has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from BYZNYS PARTNER, Koroseky 14, České Budějovice zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v jižních čechách. Pracovníci firmy zajišťují jednak vlastní implementaci systému, dále pak podporu při rutinním provozu formou individuálních i skupinových konzultací a školení přímo u uživatele. Pracovní tým tvoří zkušení konzultanti s certifikátem aplikačního nebo systémového konzultanta. BYZNYS Partner spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku BYZNYS PARTNER, Koroseky 14, České Budějovice provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r.o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in South Bohemia. Employees of the company provide implementation of the system, support of routine operation by individual and also group consultations and trainings directly at the user. Working team is composed by experienced consultants with certificate of applicant or system consultant. Company BYZNYS Partner has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from 2000.

7 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 7 Ing. Honka Kamil, Lesní 658, Kdyně zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v oblasti Domažlicka, Klatovska a Tachovska. Firma zajišťuje kompletní dodávky systému BYZNYS Win včetně instalace, školení a následné podpory. Řeší též kompletní dodávku hardware včetně správy sítí ve spolupráci s firmou TBW Kdyně. Ing. Honka Kamil spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku Ing. Honka Kamil, Lesní 658, Kdyně, provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r. o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in area of Domažlice, Klatovy and Tachov. The company provides complete supply of BYZNYS Win system including installation, trainings and subsequent support. It solves also complete supply of hardware including network services in conjunction with company TBW Kdyně. Ing. Honka Kamil has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from ŠETRnet s.r.o., Arbesova 18, Jablonec nad Nisou zajišťuje komplexní obchodní, servisní a poradenské zastoupení společnosti J.K.R. spol. s r.o. v souvislosti s prodejem, poskytováním služeb a podpory uživatelů systému BYZNYS Win v oblasti Liberecka, Náchodska a Českolipska. Pracovníci firmy zajišťují jednak vlastní implementaci systému, dále pak podporu při rutinním provozu formou individuálních i skupinových konzultací a školení přímo u uživatele. Pracovní tým tvoří zkušení konzultanti s certifikátem aplikačního nebo systémového konzultanta. Šetrnet s.r.o. spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. již od roku ŠETRnet s.r.o., Arbesova 18, Jablonec nad Nisou provides complete sales, service and consultant representation of J.K.R. spol. s r. o. in connection with sales, providing services and users support of BYZNYS Win system in area of Liberec, Náchod and Česká Lípa. Employees of the company provide implementation of the system, support of routine operation by individual and also group consultations and trainings directly at the user. Working team is composed by experienced consultants with certificate of applicant or system consultant. Company Šetrnet s.r.o. has cooperated with company J.K.R. spol. s r.o. from 1997.

8 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 8 Partneři Partners Microsoft s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 jako největší světový výrobce a distributor systémového software podporuje společnost J.K.R. spol. s r.o. při vývoji ERP BYZNYS Win. Podpora spočívá především v dodávkách vývojářských nástrojů, které jsou používány pro vývoj systému. Spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. i na konkrétních implementacích ERP BYZNYS Win, který je datově postaven na MS SQL Testování a optimalizace zpracování dat probíhá na tomto databázovém stroji v prostředí uživatele tak, aby zpracování firemních agend zákazníka probíhalo v optimálním režimu. Microsoft s.r.o., Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 as the biggest world producer and distributor of software supports J.K.R. company by developing ERP BYZNYS Win. This support consists especially in supplies of developer instruments which are used for system developing. Company Microsoft, s.r.o. cooperates with J.K.R. company very closely also on specific implementation of ERP BYZNYS Win which is based on data MS SQL The testing and optimalization of data processing on this database machine by user setting so the processing of customer s company agendas can run optimally. Fugasoft, spol. s r.o., Tanvaldská 345, Liberec 30 dodává ve spolupráci se společností J.K.R., spol. s r.o, vysoce spolehlivý typový modul Výroba plně integrovaný do ERP BYZNYS Win. FUGASOFT, spol. s r.o., disponuje i technickým oddělením a je schopna realizovat a garantovat zavedení IT systému komplexně včetně hardware a servisu. Mimo již tradiční oblast strojírenské a elektrotechnické výroby byly realizovány i instalace ve firmách v oblasti stavebnictví a slévárenství, z nichž některé jsou zajímavé z hlediska plánování výroby. Fugasoft, spol. s r.o., Tanvaldská 345, Liberec 30 in cooperation with company J.K.R., spol. s r.o supplies highly reliable type module Production which is fully integrated into ERP BYZNYS Win. FUGASOFT, spol. s r.o., disposes of technical department and the company is capable to implement and guarantee complete implementation of IT system including hardware and service. Beside traditional machine and electro technical production the company realized also installation in building and foundry industry companies and some of them are interesting because of production planning. TROELL s.r.o., Benešovo náměstí 776/13, Teplice vyvíjí pro uživatele ERP BYZNYS Win internetové prezentace ibyznys od roku 2004, které nabízejí jednoduché a pružné řešení internetového obchodování či prezentování. Hlavní předností produktů řady ibyznys je jejich plná provázanost s ERP BYZNYS Win. Prvním produktem byl ibyznys internetový obchod, jehož prodej byl zahájen v létě V lednu roku 2007 byl uvolněn do prodeje druhý produkt řady ibyznys a to ibyznys redakční systém. Oba produkty řady ibyznys se dynamicky vyvíjejí a nárůst jejich obliby uživateli ERP BYZNYS Win jednoznačně svědčí o tom, že se velmi rychle zařadily do rodiny úspěšných systémů vycházejících z platformy ERP BYZNYS Win. TROELL s.r.o., Benešovo náměstí 776/13, Teplice has developed for users of ERP BYZNYS Win many web presentations of ibyznys already from 2004 which offer easy and flexible solutions of internet business or presentation. The main advantage of products of ibyznys line is their complete interlacing to ERP BYZNYS Win. The first product was ibyznys internet shop which was started in Summer In January 2007 the second product of ibyznys line was launched - ibyznys editorial system. Both products of ibyznys line have dynamically developed and growth of their popularity by users of ERP BYZNYS Win shows that the products found very quickly their place in family of successful systems coming from platform of ERP BYZNYS Win.

9 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 9 Combitrading s.r.o., Rašínovo nábřeží 60, Praha 2 dodává řešení čárových kódů pro ERP BYZNYS Win. Se společností J.K.R.,spol. s.r.o. úzce spolupracuje již od roku Společnost Combitrading, s.r.o. je dodavatelem čteček čárových kódů společnosti Symbol Technologies a dodavatelem zařízení společnosti Datamax, kde nabízí vysokou spolehlivost a dodává je se společností J.K.R. spol. s r.o. jako kompletní řešení pro vedení skladového hospodářství. Za dlouhé období vzájemné spolupráce bylo provedeno nasazení na společnostech užívajících systém BYZNYS, tak v současné době především společností využívajících systém BYZNYS Win. Kompletní řešení, která společně nabízíme, zahrnují jak dávkové čtečky čárových kódů, tak bezdrátové on-line terminály. Combitrading s.r.o., Rašínovo nábřeží 60, Praha 2 supplies solution of bar codes for ERP BYZNYS Win. It has closely cooperated with company J.K.R.,spol. s.r.o. from Company Combitrading, s.r.o. is supplier of bar-code readers of company Symbol Technologies and supplier equipment of company Datamax which offers high reliability and supplies them with company J.K.R. spol. s r.o. as complete solution for stock management. During long period of mutual cooperation it was implemented in companies using BYZNYS system and nowadays especially in companies using BYZNYS Win system. Complete solutions which we offer together include both batch bar-code readers and wireless on-line terminals. PC Centrum, spol. s r.o., Pražská 14, Příbram je dlouholetým partnerem společnosti J.K.R. spol. s r.o. v oblasti dodávek a servisu počítačů, návrhu realizace a realizace počítačových sítí, realizace zabezpečeného připojení počítačových sítí na internet. PC Centrum, spol. s r.o. je schopna provádět školení operačních systémů a kancelářských aplikací. Provádí záruční a pozáruční opravy dodané výpočetní techniky a prodej spotřebního materiálu. PC Centrum, spol. s r.o., Pražská 14, Příbram is longtime partner of J.K.R. company in the area of supplies and computer service, proposal of realization and realization of computer networks, realization of secure connection of computer networks to internet. PC Centrum, spol. s r.o. is capable to provide trainings of operation systems and office applications. The company provides guarantee repairs and after guarantee repairs of supplied computer technology and selling of expandable properties.

10 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 10 BitServis, spol s r.o., Libušská 144/252, Praha 4 jako IBM Premier Business Partner spolupracuje se společností J.K.R. spol. s r.o. na komplexních návrzích IT infrastruktury s vysokou přidanou hodnotou. Hesla jako bezpečnost, storage, cluster, vícestupňová autorizace nejsou jen planými slovy, ale výzvou, jak nejlépe zabezpečit systémy a data partnera. To vše je podloženo dodávkou značkové výpočetní techniky IBM se zaměřením zvláště na serverovou část počítačových sítí u zákazníka. P.V.A. systems s.r.o., Lipová 14, Plzeň dodává obchodně - skladový systém B.O.S.S. Enterprise, který je propojen komunikačním rozhraním s ERP BYZNYS Win produktem společnosti J.K.R. spol. s r.o. Společnost P.V.A. systems s.r.o. nabízí užvatelům ERP BYZNYS Win také dodávky kompletního hardware od klasických PC až po speciální pokladní komponenty, obchodní váhy, datové terminály, vybavení prodejen a v této oblasti působí jako systémový integrátor P.V.A. systems s.r.o., Lipová 14, Plzeň supplies sales - stock system B.O.S.S. Enterprise which is connected by communication interface to ERP BYZNYS Win - product of company J.K.R. spol. s r.o. Company P.V.A. systems s.r.o. offers to users of ERP BYZNYS Win supplies of complete hardware from classical PC to special cash components, shop scales, data terminals, shop equipment and operates as system integrator in this area. BitServis, spol s r.o., Libušská 144/252, Praha 4 as IBM Premier Business Partner cooperates with us on complete offers of IT infrastructures with high added value. Phrases as security, storage, cluster, multilevel authorization are not only vain words but they are challenge how to secure systems and partner s data the best. Everything is supported by supplies of branded IBM computer technology with especially focus on server part of computer network by customer.

11 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 11 Srovnávací ukazatele Comparative indices Přehled Survey Počet konzultačních hodin Number of consulting hours Počet prodaných licencí Number of sold licenses Počet osobních prezentací Number of personal presentations Počet konzultací Number of consultations Počet uživatelů Number of users / , % % % % %

12 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 12 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2006 říjen 2006 prodej devítisté licence BYZNYS Win srpen 2006 J.K.R., spol. s r.o. se stala Microsoft Gold Certified Partner červen 2006 prodej šestisté licence BYZNYS Win květen 2006 otevření pobočky v Plzni leden 2006 prodej pětisté licence BYZNYS Win IMPORTANT EVENTS IN 2006 October 2006 Selling of nine hundredth license of BYZNYS Win August 2006 J.K.R., spol. s r.o. became Microsoft Gold Certified Partner June 2006 Selling of six hundredth license of BYZNYS Win May 2006 Opening new branch in Plzeň january 2006 Selling of five hundredth license of BYZNYS Win

13 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 13 Ekonomické ukazatele Economical indices V roce 2006 pokračoval vzestupný vývoj a dosáhl značné dynamiky, která vedla k tomu, že ve všech ekonomických ukazatelích dosáhla společnost nejlepších hodnot ve své historii. V roce 2006 nenastaly žádné důležité skutečnosti, které by ovlivnily hospodaření společnosti a neumožnily jí realizovat vytýčené cíle a záměry. There was continuing rising progression with extensive dynamics in 2006 and that is why the company reached the best results in all economical indices in its history. During 2006 there were no substantial facts which could influence management of the company and so the company could realized its stated aims and purposes. ZJEDNODUŠENÁ ROZVAHA (V TISÍCÍCH KČ) SIMPLIFIED BALANCE (IN THOUSANDS CZK) /2005 AKTIVA CELKEM TOTAL ASSETS ,5% DLOUHODOBÝ MAJETEK LONG THERM ASSETS ,1% OBĚŽNÁ AKTIVA CURRENT ASSETS ,7% Zásoby Inventory ,2% Dlouhodobé pohledávky Long-term receivables Krátkodobé pohledávky Short-term receivables ,4% ,2% Finanční majetek Finance assets ,1% PASIVA CELKEM TOTAL LIABILITIES ,5% VLASTNÍ KAPITÁL EQUITY CAPITAL ,1% Základní kapitál Ordinary capital ,8% Kapitálové fondy Other capital accounts % Fondy ze zisku Reserve retained earnings ,2% Hospodářský výsledek Economic results ,6% CIZÍ ZDROJE SEPARATE RESOURCES ,5% Krátkodobé závazky Short-term debts ,5%

14 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 14 ZJEDNODUŠENÝ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY (V TISÍCÍCH KČ) SIMPLIFIED PROFIT AND LOSS STATEMENT (IN THOUSANDS CZK) /2005 Tržby za prodej výrobků, služeb, zboží Product, service and goods earnings Výkonová spotřeba a náklady na prodej zboží Output consumption and selling goods expenses ,7% ,8% Přidaná hodnota Added value ,5% Osobní náklady Private expenses ,8% Daně a poplatky Taxes and charges ,7% Ostatní provozní výnosy Other operational revenues Ostatní provozní náklady Other operational costa Provozní hospodářský výsledek Operational economic result ,9% ,3% % Finanční výnosy Finance revenues ,4% Finanční náklady Finance costs ,2% Hospodářský výsledek za běžnou činnost Economic result per current activity Hospodářský výsledek za účetní období Economic result per accounting period ,6% ,6% Vlastní výkony/zaměstnance Actual output/employees ,8%

15 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2006 STRANA 15 Zpráva z auditu společnosti J.K.R. za rok 2006 Report from audit of J.K.R. company in 2006 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti J.K.R. s.r.o., Adresa sídla: Pražská 14, Příbram II, IČ: Hlavní předmět podnikání: tvorba a údržba softwaru, poskytování licencí na software Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti J.K.R s,r.o. ke 31. prosinci Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární orgán společnosti. Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto auditorské standardy vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních metod a významných odhadů provedených společností a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti J.K.R. s.r.o. ke 31. prosinci 2006 a výsledku hospodaření za rok 2006 v souladu se zákonem o účetnictví a platnými předpisy České republiky bez výhrad. Auditor s report for shareholders of the company J.K.R. s.r.o., Seat: Pražská 14, Příbram II, IČ: Main subject of business: creation and maintenance of software, providing licenses for software We verified the attached financial statements of the company J.K.R. s.r.o. to the date of 31 th December Statutory body of the company is responsible for preparing the financial statements. Our task is to issue a statement to these financial statements based on effected audit. We undertook an audit in accordance with Auditor Act and International Auditor Standards and related appendixes of Auditor Chamber of the Czech Republic. These Auditor Standards require that audit must be planned and undertook so the auditor could obtain adequate confidence that financial statements do not contain significant incorrectness. Audit includes by selective way undertaking verification of fullness and demonstrativeness of amounts and information stated in financial statements. Audit also includes examination of correctness and suitability of used accounting methods and important estimations carried out by the company and also examination of whole presentation of financial statements. We are sure that effected audit provides adequate details for issuing our statement. According our opinion the financial statements provide in all important aspects faithful and honest picture of assets, liabilities, shareholders capital and financial situation of the company J.K.R. s.r.o. to the date of 31 th December 2006 and trading income per year 2006 in accordance with Accounting Act and legal regulations in force in Czech Republic without exceptions. V Příbrami 30. března 2007 In Příbram on 30 th March 2007 Auditorská společnost: Audit & Consulting, s.r.o, osvědčení č. 346 Auditor: Jan Svoboda osvědčení č. 433 Audit company: Audit & Consulting, s.r.o. Certificate no. 346 Auditor: Jan Svoboda Certificate no. 433

16 VIZE PRO ROK 2007 A DO BUDOUCNA BUDEME SE DÁLE VĚNOVAT VÝVOJI SYSTÉMU BYZNYS WIN S CÍLEM ZABEZPEČIT JEHO KONKURENCESCHOPNOST A STABILITU BUDEME SE VĚNOVAT DALŠÍMU VZDĚLÁVÁNÍ VLASTNÍCH PRACOVNÍKŮ, ABY JEJICH VĚDOMOSTNÍ ÚROVEŇ POMÁHALA ZABEZPEČIT PODPORU UŽIVATELŮ SYSTÉMU BYZNYS WIN ZAHÁJENÍ STAVBY SÍDLA A ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI PODPORA DEALERSKÉ SÍTĚ DOKONALÁ PÉČE O STÁVAJÍCÍ UŽIVATELE WE WILL FURTHER DEVOTE TO DEVELOPMENT OF BYZNYS WIN SYSTEM WITH OUR AIM TO SECURE ITS COMPETITIVE ADVANTAGE AND STABILITY WE WILL EDUCATE OUR OWN EMPLOYEES SO THEIR LEVEL OF KNOWLEDGE CAN HELP TO GUARANTEE SUPPORT OF USERS OF BYZNYS WIN SYSTEM STARTING OF BUILDING OUR OWN SEAT OF THE COMPANY SUPPORT OF DEALERS NETWORK PERFECT CARE OF OUR CURRENT USERS

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 STRANA 2 J.K.R. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Příbram, duben 2006 Příbram, April 2006 Vážení partneři, Dear partners, vypracovali jsme tento materiál v podobě Výroční

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Úvodem. Vladimír Králíček generální ředitel J.K.R. Vážení uživatelé a partneři systémů třídy BYZNYS,

Úvodem. Vladimír Králíček generální ředitel J.K.R. Vážení uživatelé a partneři systémů třídy BYZNYS, výroční zpráva za rok 2010 O společnosti J.K.R. patří mezi přední české softwarové společnosti produkující v komplexní rovině podnikové informační systémy známé pod souhrnným označením ERP. Společnost

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

ÚVODEM. ing. Vladimír Králíček generální ředitel J.K.R. Vážení uživatelé a partneři systémů BYZNYS ERP,

ÚVODEM. ing. Vladimír Králíček generální ředitel J.K.R. Vážení uživatelé a partneři systémů BYZNYS ERP, VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODEM Vážení uživatelé a partneři systémů BYZNYS ERP, svým příspěvkem otevírám Výroční zprávu společnosti J.K.R. za rok 2011. Řečnická otázka na úvod Čím se prezentoval rok

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011

Snížení TCO IT infrastruktury. Petr Havlík. 2. února 2011 Snížení TCO IT infrastruktury Petr Havlík 2. února 2011 TCO náklady IT infrastruktury náklady na HW IT infrastruktury (CAPEX) náklady na SW licence (CAPEX) náklady na údržbu SW a HW (OPEX) náklady na lidské

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015 Page 1 of 5 SR. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 UNIVERSITY OF MUMBAI RESULT OF THE REVALUATION CASES FOR EXAMINATION OF FACULTY OF ENGINEERING 1ST HALF' 2015

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny?

Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Jak Vám partnerské programy pomohou v rozvoji podnikání. Víte, že můžete získat software v hodnotě tisíců USD za zlomek ceny? Robert Havránek Channel Audience Manager Microsoft Partner Network a jeho výhody

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY ISSS 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Duben 2012 AGENDA Asseco Central Europe Registr práv a povinností Integrace OVM se základními registry

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí

Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Využití technologie k dosažení nových obchodních příležitostí Tomáš Kadlec Agenda 1. Zákaznicky orientované IT Komplikace s tradičním IT Centric Pricing and Billing Příklady použití nástroje a benefity

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents

SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE. List of documents CZ 9507.01.02 Pilot project on chip-cards DOKUMENT / Document: SOUHRNNÝ PŘEHLED DOKUMENTACE List of documents ČÍSLO / number: PHARE/1/01/6/CE - pracovní Registered and issued the under project steering

Více

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1

IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 IBM Tivoli Storage Manager 6.2 a IBM Tivoli Storage Manager FastBack 6.1.1 Reporting a Monitoring Ondřej Bláha CEE+R CoP Team / Tivoli Storage Team Leader Září 2010 2010 IBM Corporation TSM 6: Reporting

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU

PARTNERSTVÍ V BYZNYSU PARTNERSTVÍ V BYZNYSU O SPOLEČNOSTI Společnost J.K.R. se zabývá vývojem a dodáváním podnikových informačních systémů známých pod souhrnným označením ERP, což je zkratka pro Enterprise Resource Planning,

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika

Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Lukáš Zima Account Technology Speacialist Lukas.Zima@microsoft.com Microsoft - Česká republika Microsoft & zdravotnictví Vize Microsoftu ve zdravotnictví Microsoft Connected Health Framework Oblasti řešení

Více

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad

Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad Od klasického reportingu k SAP BO Design studio na BW power by HANA Pavel Strnad CIO PIA5 NSC Prague Obsah Představení firmy Migrace BW to HANA BI architektura ve Wincor Nixdorf Migrační varianty z BW

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

SOA a Cloud Computing

SOA a Cloud Computing 9.11.2011 Marriott hotel Praha SOA a Cloud Computing Jaroslav Novotný IT Architekt 1 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights SOA a Cloud Computing 2 Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates.

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Table of Contents Základní informace o společnosti... 1 Basic Data about the Company Úvodní slovo ředitele společnosti... 2 Introductory Word of General Manager

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT

PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT PROČ UŽ SE NEOBEJDETE BEZ ANALÝZY DAT JAKUB CHOVANEC - IDG KONFERENCE 3.6.2015 KDO JSME #1 v poskytování datové analytiky a služeb v oblasti Business Analytics a Business Intelligence 39 let na trhu 16

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008

Newstin Real-time Web Content Categorization. Presentation to WebExpo 2008 Newstin Real-time Web Content Categorization Presentation to WebExpo 2008 October 18, 2008 Company Background Newstin a.s. founded in 1998 as I2S in Prague Team of 30 employees 26 engineers 14 nations

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons

Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons Client s Day 20.6.2013 iscala Add-ons LFC Group, s.r.o. Martin Šveda ředitel společnosti Společnost LFC Group, s.r.o. Agenda Představení společnosti LFC Group, s.r.o. Otázky / kvíz Implementace a konzultační

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více