Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu."

Transkript

1 Systém jakosti výrobce vah Anotace: Zkušenosti s tvorbou, zaváděním, udržováním a zlepšováním systému jakosti výrobce vah podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001(2005), nařízení vlády 326/2002 Sb. a normy ČSN EN ISO 9001, poznatky z kontrolní činnosti provedené externími subjekty (akreditační institut, autorizovaná osoba, certifikační společnost). 1. Motivace (důvody) Firma zabývající se výrobou vah není ze zákona nijak povinná mít systém jakosti podle nějaké technické normy či nějakého předpisu. Tak jako ve spoustě jiných firem byla v dřívější době stanovena PRAVIDLA jak co kým kdy provádět (tzv. intuitivní systém). Tento stav zejména reaguje operativně na požadavky zákazníka a podle rozhodnutí oprávněné osoby (jednatel, případně pověřená osoba) požadavky zákazníka příjme nebo odmítne. Pravidla jsou rozsáhlejší a rozpracovanější do podrobnosti podle počtu zaměstnanců a rozsahu prováděné činnosti, případně i počtu oddělených pracovišť. Impulsem ke zvažování zavedení nějakého systému jakosti může být obecně mnoho důvodů. Mezi nejčastější asi patří : kategorický požadavek hlavního odběratele firmy zájem uspět ve výběrovém řízení jako dodavatel (certifikovaný či alespoň zaváděný systém jakosti je nutnou podmínkou nebo přináší body do celkového bodování účastníků výběrového řízení) rozhodnutí (zahraničního) majitele požadavek legislativy požadavek trhu (zákazníků) firmy zvýšení prestiže (konkurenční výhoda) ostatní 2. Výběr systému jakosti Po rozhodnutí o zavedení nějakého systému jakosti nastává rozhodování o výběru systému, tedy podle které normy či předpisu. Toto rozhodování je někdy jednoduché (není více možností), někdy složitější (je více možností a je nutné vybrat tu správnou). Rozhodování je jednoduché v případě zájmu mít zavedený a potvrzený systému jakosti při poskytování kalibrace vyráběných či prodávaných vah. Většinu z vás napadne, že je možná pouze jediná volba akreditace. V současnosti je prováděna akreditace kalibrační laboratoře podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Poznámka : Akreditace kalibrační laboratoře podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří je platná pouze do Další asi nejrozšířenější možností je zavedení systému jakosti podle požadavků technické normy ČSN EN ISO 9001:2002 ed. 2 Systémy managementu jakosti Požadavky (dále v textu ISO 9001).

2 Pro speciální druhy výroby a poskytování služeb jsou možné ještě další systémy či spíše soubory požadavků (např. automobilový průmysl, zdravotnické laboratoře, inspekční orgány, autorizovaná metrologická střediska, ) Pro toto vystoupení je zajímavá situace výrobce vah. Jedná se však o výrobce vah, které jsou použitelné jako pracovní měřidlo stanovené podle 3 zákona o metrologii (dále v textu stanovené měřidlo) a navíc výrobce má zájem sám provádět úkon, který nahrazuje prvotní ověření stanoveného měřidla podle 9 zákona o metrologii. Blíže viz příloha 1. Soubor požadavků pro tuto situaci je uveden v dokumentu Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. Toto nařízení zavádí do právního systému České republiky Směrnici Rady 90/384/EHS. 3. Tvorba a zavádění systému jakosti Základem je získání závazných materiálů obsahujících požadavky na systém jakosti. A u těchto materiálů sledovat i provedení případných změn (nové vydání, doplnění, aktualizace dokumentů). Důležité je také pověření pracovníka, který bude za tvorbu a zavedení zodpovídat. Lze vybrat dosavadního zaměstnance nebo získat externího pracovníka mimo firmu. Zde je důležité, zda externista je kvalifikovaný, má zkušenosti, má čas a je v podmínkách firmy použitelný. Konkrétní postup lze obecně shrnout do těchto bodů: vstupní analýza současného stavu dokumentace a praxe s ohledem na požadavky zaváděného systému jakosti (zmapování výchozího stavu předmět činnosti firmy a předmět systému jakosti (nemusí být identické), prostory, pracovníci, vybavení, SOUČASNÝ ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ, získání podkladů pro vypracování návrhu dokumentace) školení o požadavcích na zaváděný systému jakosti postupná tvorba dokumentace a úprava/doplnění současné dokumentace o nové požadavky a procesy postupné seznámení pracovníků s dokumentací systému jakosti vydání dokumentace systému jakosti zkušební provoz systému v každodenní praxi k naplnění požadavků zaváděného systému jakosti kontrola plnění požadavků zaváděného systému jakosti a vytvořené dokumentace formou interních auditů včetně okamžitého odstraňování zjištěných neshod kontrola zavedeného systému jakosti vybranou kontrolní firmou Důležité je upozornit, že je těžké naplánovat si datum získání dokladu o úspěšné kontrole systému jakosti, termín je ovlivněn mnoha faktory. 3.A Tvorba a zavádění systému jakosti - akreditační institut Tento systém jakosti byl ve firmě zaváděn jako první. Požadavky stanovila norma ČSN EN ISO/IEC 17025:2001. Relativní výhodou bylo zavádění systému pro menší počet pracovníků firmy, do kalibrační laboratoře bylo vyčleněno 5 pracovníků. Výhodou-nevýhodou bylo také velice detailní popsání požadavků na systém jakosti kalibrační laboratoře v závazné normě a souboru metodických předpisů pro akreditaci (dále v textu MPA). Vzhledem k nutnosti spolupráce s mnoha externími dodavateli při naplňování požadavků na systému jakosti, je nutná velice dobrá koordinace a souběh prováděných činností. Konkrétně např.:

3 a) zajištění nutného složení zkoušek na ČMI u pracovníků provádějících kalibraci (problém se získáním termínu dík vytížení pracovníků ČMI), platnost složených zkoušek není omezena b) vytvoření kalibračního postupu + stanovení nejistot kalibrace + interní potvrzení správnosti a účast v (dvoustranném) mezilaboratorním porovnání s ČMI c) zajištění kalibrace zařízení (etalonů a měřidel) laboratoře Zajištění provedení kontroly od akreditačního institutu nebyl problém, je nutné k tomu připomenou, že platí pravidlo 90 dnů a dost, během této doby je třeba jednoznačně prokázat naplnění požadavků na systém jakosti jinak firma zaplatí a svého záměru nedosáhla. Je všeobecně známo, že částky za akreditaci nejsou vůbec malé. Doklad o splnění požadavků byl vystaven od Českého institutu pro akreditaci v říjnu Upozorňuji také na nutnost provedení : validace akreditovaných kalibračních postupů validaci případně používaných počítačových programů ukončení zaškolování pracovníků na zastávané funkce 3.B Tvorba a zavádění systému jakosti autorizovaná osoba Tento systém jakosti byl ve firmě zaváděn jako druhý. Požadavky obsahuje Nařízení vlády č. 326/202 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. Systémové požadavky jsou doplněny v MP Přezkoumávání systému managementu jakosti výrobců vah s neautomatickou činností při realizaci nařízení vlády č. 326/2002 Sb. (MP je metrologický předpis vydaný ČMI). Dokument MP odkazuje na nutnost plnit požadavky uvedené v MP Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k ověřování stanovených měřidel Všeobecné požadavky a prověřování způsobilosti a normě ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky. Oba dokumenty se však v podstatě týkají systému jakosti provádění metrologických zkoušek hotových výrobků (tj. měřidel). Požadavkem uvedeným přímo v Nařízení vlády č. 326/202 Sb. (příloha 2, bod 2.2) je : Výrobce musí mít adekvátně zavedený systém jakosti podle bodu 2.3 a musí podléhat ES dohledu podle bodu 2.4. Není tedy uveden požadavek na certifikaci výroby podle normy ISO 9001 či požadavek na vytvoření systému jakosti podle normy ISO Technické požadavky jsou uvedeny v ČSN EN AC Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností. Relativní výhodou opět bylo zavádění systému pro menší počet pracovníků firmy, do tzv. ES skupiny bylo zařazeno 5 pracovníků, kteří nyní provádí metrologické zkoušky. Přímou výrobu a související činnosti zajišťují další pracovníci firmy. Nevýhodou bylo volnější a dosti široké stanovení požadavků na systém jakosti. Tato situace byla řešena rozhodnutím jednatelů firmy o zavedení systému jakosti v celé firmě na výrobu vah a i na ostatní činnost. Tím se situace z hlediska tvorby a zavádění systému jakosti v podstatě zjednodušila. Vzhledem k nutnosti prokázat kompatibilitu komponent použitých při výrobě daného typu váhy, byl určen pracovník firmy, který nastudoval potřebnou literaturu a vytvořil excelovský program na výpočet požadované kompatibility. Šlo o činnost velice náročnou. K provádění metrologické zkoušky vyrobených vah byly vytvořeny směrnice : SV-06 Posuzování shody s typem

4 SV-07 Postup pro umístění ověřovacích značek Dalším úkolem bylo jednoznačné prokázání způsobilosti dodavatelů rámů a plechů na montáž vah. Firma sama si tyto části vah nevyrábí a získává je jako nakupovanou službu. Byl proveden odběratelský audit u každého dodavatele podle vypracovaného kontrolního dotazníku, tito dodavatelé jsou trvale sledováni a hodnoceni. Tento model byl při kontrole provedené autorizovanou osobou akceptován. Podobně jako u akreditace pracovníci provádějící metrologické zkoušky vyrobených vah museli složit zkoušky, platnost složených zkoušek je omezena na dobu 5 let. Kontrola od autorizované osoby proběhla po dodání vyžádané dokumentace a záznamů v červenci-srpnu Doklad o splnění požadavků byl vystaven od Českého metrologického institutu prostřednictvím autorizované osoba č. 250/Notifikované osoby č v září Tímto byl potvrzen systém jakosti prvního výrobce vah v ČR. 3.C Tvorba a zavádění systému jakosti - certifikační společnost Tento systém jakosti byl ve firmě zaváděn jako třetí, i když částečně souběžné se systémem jakosti výroby. Požadavky obsahuje norma ISO Systém se týká všech zaměstnanců firmy, řádově 25 pracovníků. Výhodou bylo využití dostupného závaží a zavedeného systému kalibrace potřebného závaží. Vzhledem k předchozí úspěšné kontrole od autorizované osoby, jsme se zaměřili na ostatní procesy ve firmě. Ve firmě jsou zavedeny tyto procesy : proces 100 Výroba vah (výroba a prodej vah interně vyrobených) proces 200 Prodej vah (prodej vah externě vyrobených) proces 300 Servis vah proces 400 Pokladny proces 500 Průmyslové terminály Základní činností při zavádění bylo dobře zmapovat počáteční stav provádění činností a jednoduchým způsobem jej překlopit do stavu splňujícího závazné požadavky. Co je to jednoduchým způsobem? Cílem bylo neměnit co není třeba, nové činnosti a záznamy zavést bez formálnosti a účelně (prováděná činnost či vedený záznam má význam, je potřebný, někdo jej využije pro potřebnou činnost, rozhodně nevytvářet něco zbytečného). Konkrétně např.: a) naplnění požadavku na výcvik pracovníků vykazujeme školení, kterých se zaměstnanci stejně účastní (zaškolování na nové výrobky, školení o legislativě v metrologii) a pak není problém co vlastně kontrole předložit, vede to k vypsání prezenčky ze školení, tuto využíváme i pro uchování informace o tom, kdo je vyškoleným servisním technikem na daný výrobek b) vytvoření aktuálních montážních postupů na výrobu vah, využití pro montáž každodenně nevyráběných vah, pro nové zaškolované pracovníky ve výrobě, pro jednoznačnost prováděné kontroly c) vytvoření aktuálních technických výkresů vyráběných vah, využití pro externí dodavatele, pro vstupní přejímací kontrolu, podklad pro nakupování materiálu, identifikace skladovaných komponent d) zájem pracovníků o zefektivnění používaného programu o evidenci zakázek Zajištění provedení kontroly od certifikační společnosti nebyl problém, je vhodné připomenou, že dostupnost certifikačních společností je velmi široká a vyžaduje provedení výběrového řízení.

5 Vzhledem k již zavedenému systému kontrol od dvou jiných subjektů jsme zvolili nepřekrývající se vyhovující termín. Doklad o splnění požadavků byl vystaven od certifikační společnosti v listopadu Udržování systému jakosti Při udržování systému jakosti je nutné sledovat co je nového (ve firmě a v závazných požadavcích na systému jakosti) a dodržovat stanovené plány činností a hlavně provádět každodenní činnosti podle nastavených pravidel. 4.A Udržování systému jakosti - akreditační institut Novinkou v požadavcích na kalibrační laboratoř bylo zavedení nové aktualizované normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. Bylo rozhodnuto využít pravidelnou dozorovou návštěvu na prokázání naplnění nových požadavků. K tomu byla provedena aktualizace Příručky jakosti kalibrační laboratoře, pracovníci absolvovali školení o těchto požadavcích, byly zavedeny nové záznamy na prokázání naplní nových požadavků. Dalším bodem udržování systému bylo doplnění a obměna pracovníků kalibrační laboratoře, postupně se zabezpečily požadavky na nové pracovníky a při kontrolní návštěvě nebyly problémy. Ještě zmíním, že laboratoř má oprávnění provádět kalibrace u zákazníka a při kontrole se tedy vždy předvádí zakázka provedená u zákazníka. Doporučuji vzhledem ke ztrátě času při přejezdech zajistit si zákazníka se sídlem blízko kalibrační laboratoře. Standardně bylo zajištěno úspěšné absolvování dvoustranné mezilaboratorní porovnání s ČMI. Důkazem o plnění požadavků na systém jakosti bylo obhájení akreditace bez vystavení neshody. Kontrolní činnost trvala v roce den 2 pracovníci, v roce ,5 dne 2 pracovníci. 4.B Udržování systému jakosti - autorizovaná osoba Nebyly uskutečněny nějaké výrazné změny, systém funguje v počátečním stavu. Důkazem o udržení oprávnění je obhájení dříve přiznaného rozsahu provádění ES prohlašování shody s typem bez vystavení neshody s dvěmi doporučeními ke zlepšení. Kontrolní činnost (podle MP 003) trvala v roce den 3 pracovníci kontrola systému, dále 1 den 2 pracovníci kontrola systému + kontrola výroby (kontrolní metrologické zkoušky již hotové zakázky). 4.C Udržování systému jakosti - certifikační společnost Nebyly uskutečněny nějaké změny v rozsahu předmětu certifikace (předmětu certifikovaného systém je ze všech systému jakosti nejvíce proměnný bez nutnosti potvrzení změny kontrolou). Vzhledem k určité obměně zaměstnanců bylo mimo udržovacího školení provedeno školení nových zaměstnanců v oblasti zavedeného systému jakosti a metrologie. Důkazem o udržení certifikátu je obhájení dříve přiznaného rozsahu certifikace, bez vystavení neshody. Kontrolní činnost trvala v roce den pro 1 pracovníka. 5 Zlepšování systému jakosti

6 Zlepšování systému jakosti je základním požadavkem všech tří ve firmě udržovaných systémů. Zdrojem ke zlepšování je informace získaná : od pracovníků v systému jakosti od zákazníků (trhu) od majitelů firmy od kontrolních subjektů z ostatních zdrojů 5.A Zlepšování systému jakosti - akreditační institut Zlepšováním v kalibrační laboratoři v roce 2006 bylo zavedení rozšířeného rozsahu kalibrace u elektronických vah na Max v rozpětí 10 g až kg, u mechanických vah na Max v rozpětí 200 g až kg. Naplnění tohoto záměru bylo potvrzeno pravidelnou dozorovou návštěvou. K tomu byla provedena aktualizace kalibračních postupů, určení nejlepších měřících schopností. Dalším zlepšením byla reakce na přání některých zákazníků vytisknout kalibrační list přímo po kalibraci u zákazníka. Pracovníci vyjíždí na kalibraci s notebookem a přenosnou tiskárnou a tento požadavek jsou schopni naplnit. 5.B Zlepšování systému jakosti - autorizovaná osoba Do systému jakosti bylo přijato doporučení z kontroly provedené autorizovanou osobou na provádění interního porovnání metrologických zkoušek jedné váhy více pracovníky ES skupiny. 5.C Zlepšování systému jakosti - certifikační společnost Na návrh pracovníků obchodního oddělení byla zjednodušena administrativa při přijímání a následné evidenci průběhu zakázky. Důsledněji se využil již používaný účetní program. Přínosem je odbourání písemného interně vystavovaného dokladu OBJEDNÁVKA. Při kontrole od certifikační firmy jsme obhájili rozšíření systému jakosti o proces Návrh a vývoj. Na základě změn v legislativě byl vyvinut firemní systém pro použití ve firmách zákazníků. Ve firmě se dokončuje zásadní reorganizace webové prezentace. 6. Závěr Základem zavedení, bezproblémového chodu a zlepšování je : nastavení systému jakosti vhodně pro konkrétní podmínky ve firmě sžití zaměstnanců se systému jakosti stanovení vhodného správce systému jakosti Přeji Vám mnoho zdaru při tvorbě, zavádění, udržování a zlepšování systému jakosti RNDr. Martin Přibyl Literatura:

7 Legislativa Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozdějších předpisů Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření v platném znění Platné vyhlášky MPO, kterými se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu (v platném znění) vyhláška č. 345/2002 Sb. ve znění vyhlášky 65/2006 Sb. Vyhláška MPO č. 264/2000 Sb. o základních měřících jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování Zákon č. 22/1979 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 326/202 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností Směrnice Rady 90/384/EHS Nařízení vlády 197/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku Nařízení vlády 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE Technické normy ČSN EN ISO 9000:2002 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Základy, zásady a slovník ČSN EN ISO 9001:2002 ed. 2 Systémy managementu jakosti - Požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří ČSN EN AC Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností Předpisy MP Přezkoumávání systému managementu jakosti výrobců vah s neautomatickou činností při realizaci nařízení vlády č. 326/2002 Sb. MP Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k ověřování stanovených měřidel Všeobecné požadavky a prověřování způsobilosti MPA k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Posuzování shody Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří v akreditačním systému České republiky

8 Příloha 1

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY

AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY AKTUÁLNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST AMS TACHOGRAFY Václav Šenkyřík, Český metrologický institut Středisko posuzování laboratoří 1. ŘÍZENÍ DOKUMENTACE Jedním z nejčastěji identifikovaných nedostatků systému managementu

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER EMS AUDITOR EMS Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí

Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Personální zajištění certifikace personálu vzdělávacích institucí Certifikační proces při certifikaci obou oblastí certifikace lektora vzdělávání i manažera vzdělávání budou zajišťovat a) Kmenoví pracovníci

Více

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod

ČMI - 2004. Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha. Úvod CO JE? Ing. Filip Vysloužil, Ph.D., ús. FM ČMI, Praha Úvod Metrologie v chemii (MiC) Současným celosvětovým trendem je zavádění metrologických pravidel do chemických analýz - chemických měření. Důvodem

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele Informace pro žadatele Tato publikace podává ucelenou informaci o certifikačním systému Certifikačního místa zřízeného Českou metrologickou společností pro certifikaci způsobilosti pracovníků pro metrologickou

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ

DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ DIAGNOSTICKÁ A ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ Solartec MED s. r. o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, www.solartec.eu www.pvtest.cz, e-mail: pvtest@solartec.eu, tel.:+420 575 750

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter

1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter NORMY A STANDARDY KVALITY 1) Jsou normy v ČR závazné a jaká je jejich úloha? normy nejsou v ČR závazné od roku 2000 od roku 2000 mají pouze doporučující charakter pokud u výrobku, který byl vyroben podle

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

SZU akademie nabídka školení 2014

SZU akademie nabídka školení 2014 ZU kademie nabídka školení 2014 úvodní slovo Vážení zákazníci, Strojírenský zkušební ústav, s.p. (SZÚ) je u nás a ve střední Evropě jednou z největších firem v oblasti, která je ve světě definovaná anglickou

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Široké spektrum jeden fokus. Ověřená kvalita. TÜV SÜD Czech s.r.o. Světa znalý. TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim klientům poskytujeme služby

Více

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová

Příručka kvality. MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany. Manažer kvality Veronika Jirsová Příručka kvality MEDESA s.r.o. Kalibrační laboratoře Voděradská 2552/16 251 01 Říčany Název dokumentu: QM.KL 01 Příručka kvality Zpracoval, dne, podpis: Jiří Jirsa, 28.4.2014 Přezkoumal, dne, podpis: Schválil,

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy

Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000. ISO normy Základní principy SJ a jejich zavádění do praxe; normy ISO 9000 a ISO 14000 ISO normy 1.roč. nav. MSP ZS 2012/2013 Mgr. Kateřina Járová FVHE VFU Brno Systém jakosti - ISO ISO = International Organization

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku.

Výrobce potvrzuje odpovídající jakost, kompletnost a technická data výrobku. 1. Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Výrobek : Výrobní označení (typ, model) : Rotační podavač - turniket T250 Základní technické parametry Hmotnost (kg) : 42 Nr (výrobní číslo/rok výroby) :

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2004 SYSTÉM MANAGEMENTU MĚŘENÍ Ing. Vladimír Ludvík Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví edici

Více

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1

Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 Nová norma pro okna a vnější dveře ČSN EN 14351-1 EN 14351-1 Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Česká

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě

Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě České vysoké učení technické v Praze, Fakulta dopravní Metodika ověřování zařízení pro odbavovací a informační systémy ve veřejné osobní dopravě Ing. Milan Sliacky Ústav dopravní telematiky FD ČVUT v Praze

Více

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora Karviná 2010-2013 Shrnutí let 2000-2011 v r. 2000 vydáno

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms

Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Česká metrologická společnost Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 tel/fax: 221 082 254 e-mail: cms-zk@csvts.cz www.csvts.cz/cms Kalibrační postup KP 6.1.2/01/13 MECHANICKÉ STOPKY Praha říjen 2013 KP 6.1.2/01/13

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace

P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví K VNITŘNÍMU TRHU EVROPSKÉ UNIE P ř íruč ka pro výrobce týkající se obsahu technické dokumentace První vydání Dodatek č. 2 Praha, září 2003

Více

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018

TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 TIME (tréninkové, inovační, metodické a edukační týmy škol poskytující střední odborné vzdělání), reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METROLOGIE VE STROJÍRENSTVÍ 1. CÍLE STÁŽE Stáž je určena

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

ZÁKLADNÍ ÚDAJE CERTIFIKAČNÍHO PROCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o., akreditovaný certifikační orgán č. 3016 strana 1 z 10 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CETIFIKAČNÍHO POCESU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. akreditovaný certifikační orgán

Více

Zpráva pro uživatele CA

Zpráva pro uživatele CA Verze 2.5 Podpis podepsáno elektronicky Podpis podepsáno elektronicky Datum Datum Garant dokumentu Ing. Miroslav Trávníček Schvalovatel Ing. Pavel Plachý Funkce vedoucí odd. vývoje QCA/VCA Funkce vedoucí

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o.

LL-C (Certification) C z e c h R e p u b l i c s. r. o. C z e c h R e p u b l i c s. r. o. POSTUP PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ (Rule-03) Evidovaný výtisk č. 1 z celkového počtu 1 tištěných verzí, revize 10 z 10.11.2010 Majitel a vydavatel: Vedoucí CO I. Úvodní

Více

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem

výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Podnět ke specifické přípravě výrobní organizace na certifikaci SJ podle ISO 9001/2001 procesním způsobem Ing. František Živna, CSc., Praha 1 Úvod Příspěvek navrhuje specifický způsob přípravy výrobní

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému

Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Podklad pro seminář ACRI Praktická aplikace nařízení o společné bezpečnostní metodě (CSM) v českém železničním systému Datum konání: 30. dubna 2013 Stávající česká legislativa a technické dokumenty ve

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4

0 ÚVOD... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 6 POŽADAVKY NA STRUKTURU... 4 0 ÚVOD... 3 1 PŘEDMĚT NORMY... 3 2 NORMATIVNÍ ODKAZY... 3 3 TERMÍNY A DEFINICE... 4 4 ZÁSADY... 4 5 OBECNÉ POŽADAVKY... 4 5.1 PRÁVNÍ A SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI... 4 5.2 MANAGEMENT NESTRANNOSTI... 4 5.3 ZÁRUKY

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ

KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001:2008 KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ První pololetí 2014 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI, VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLENÍ PŘEHLED KURZŮ A SEMINÁŘŮ Obsah Kvalita

Více

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI

PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 a akreditace MŠMT pro rekvalifikační kurzy KATALOG KURZŮ A SEMINÁŘŮ jaro 2012 PORADENSTVÍ A PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI A AKREDITACI Slovo úvodem Vážení kolegové,

Více

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík

Nejistota měř. ěření, návaznost a kontrola kvality. Miroslav Janošík Nejistota měř ěření, návaznost a kontrola kvality Miroslav Janošík Obsah Referenční materiály Návaznost referenčních materiálů Nejistota Kontrola kvality Westgardova pravidla Unity Referenční materiál

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Historie, současnost a budoucnost působnosti ČMI v oblasti tachografů

Historie, současnost a budoucnost působnosti ČMI v oblasti tachografů Historie, současnost a budoucnost působnosti ČMI v oblasti tachografů Václav Šenkyřík,ČMI Prezentace pro 50. konferenci ČKS Jak se stal tachograf stanoveným měřidlem Z hlediska problematiky tachografů

Více

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. METODIKA PREVENCE úrazů dítěte

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Směrnice pro žadatele FMP Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo

Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Zkušenosti z aplikace nařízení o CSM z pohledu NoBo Autor: Ladislav Dušek Datum: 30.4.2013 Místo: Praha Ministerstvo dopravy ACRI Železniční systém = žel. systém v členských státech = souhrn subsystémů

Více