Anotace k presentaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Anotace k presentaci"

Transkript

1 Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) v říjnu až prosinci Anotace k presentaci První vydání normy ČSN EN ISO/IEC z roku 2001 (v ISO vydána v roce 1999 a v CEN v roce 2000) obsahovalo všechny požadavky, které musí zkušební a kalibrační laboratoře splnit, pokud chtějí prokázat, že provozují systém managementu, jsou odborně způsobilé a schopné poskytovat technicky platné výsledky. 1/26

2 Anotace k presentaci První vydání se odkazovalo na normy ISO 9001:1994 a ISO 9002:1994. Tyto normy byly nahrazeny normou ISO 9001:2000 což bylo důvodem k úpravě normy ISO/IEC Ve druhém vydání normy ČSN EN ISO/IEC z roku 2005 (v ISO i v CEN vydáno v roce 2005) jsou změněny nebo doplněny články normy pouze pokud je to považováno za nezbytné s ohledem na normu ISO 9001: /26 Anotace k presentaci Akreditační orgány, které uznávají způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří, mají používat tuto mezinárodní normu jako základ pro jejich akreditaci. V kapitole 4 jsou stanoveny požadavky na management. V kapitole 5 jsou stanoveny požadavky na technickou způsobilost laboratoře provádět určité typy zkoušek a/nebo kalibrací. 3/26

3 Přechodné období pro zavedení změn revize v ČR zajišťované ČIA ISO/IEC 17025:2005 květen 2005 ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 listopad 2005 Semináře pro zákazníky 7.únor 2006 Praha 9.únor 2006 Brno Přijímání žádostí od Zahájení posuzování od Konec přechodného období /26 Revize ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Hlavní důvod zavedení změn ISO/IEC 17025: Zkušební a kalibrační laboratoře, které byly ve shodě s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2001 byly rovněž svou činností ve shodě s ISO 9001:1994 nebo ISO 9002: /26

4 Revize ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Hlavní důvod zavedení změn ISO/IEC 17025: Normy ISO 9001:1994 a ISO 9002:1994 byly nahrazeny normou ISO 9001:2000. Z výše uvedeného vyplývá nutnost nezbytných úprav ISO/IEC /26 Předmluva k Metodickému pokynu pro akreditaci / MPA K českému překladu normy je zapotřebí dodat, že: termín kvalita mádle ČSN EN ISO 9000:2002 stejný význam jako termín jakost, anglický termín technical lze do českého jazyka přeložit jako technický, nebo odborný, v kontextu tohoto MPA je termín technical chápán ve smyslu slova odborný. 7/26

5 Změny, které se v českém m překladu p normy projeví: slovní spojení systém jakosti se v textu nahrazuje slovním spojením systém managementu, slovní spojení systém managementu laboratoře se nahrazuje slovním spojením systém managementu, 8/26 Změny, které se v českém m překladu p normy projeví: slovní spojení řízení dokumentace se nahrazuje slovním spojením řízení dokumentů, slovní spojení výkonné vedení laboratoře se nahrazuje slovním spojením vrcholové vedení laboratoře. 9/26

6 Změny, které se v českém m překladu p přímo p neprojeví: jedná se například o slovo client, které se nahrazuje slovem customer, slovo nonconformity se nahrazuje spojením non-conformance. 10/26 Poznámka Jak číst následujn sledující text presentace Presentace má za cíl usnadnit uživateli orientaci v revidovaném textu normy. Text je psán následujícím způsobem příklad textu normy: mít vedoucí a techniky (odborné pracovníky) podtržený text je revidovaný, v závorce je uveden původní text normy, včetně uplatňování, udržování a (nové) podtržený text je v normě textem novým, v závorce je tato skutečnost zdůrazněna, nové odstavce normy jsou v textu presentace zdůrazněny informací za příslušným textem normy. 11/26

7 Změny na požadavky normy 4.1 Organizace Laboratoř musí: a) mít vedoucí a techniky (odborné pracovníky), kteří bez ohledu na jiné povinnosti (nebylo), mají pravomoc a zdroje potřebné k plnění svých povinností, včetně uplatňování, udržování a zlepšování systému managementu (nové) a k identifikování výskytu odchylek od systému managementu nebo od postupů pro provádění zkoušek nebo kalibrací a k zavádění opatření vedoucích k prevenci nebo minimalizaci takových odchylek (viz též 5.2), 12/26 Změny na požadavky normy 4.1 Organizace Laboratoř musí: k) zajistit, aby si osoby (pracovníci) pracující v laboratoři byly vědomy důležitosti svých činností a toho, jak se podílejí na dosahování cílů systému managementu. (vložen nový bod odstavce) 13/26

8 Změna požadavku normy 4.1 Organizace Vrcholové vedení musí zajistit, aby byly v rámci laboratoře zavedeny odpovídající procesy komunikace a aby komunikace napomáhala efektivnosti systému managementu. (nový odstavec normy) 14/26 Změny na požadavky normy 4.2 Systém m managementu (4.2 Systém m jakosti) Vpříručce kvality (jakosti) (na názvu tohoto dokumentu nezáleží) musí být stanovena politika systému managementu laboratoře vztahující se ke kvalitě, včetně prohlášení o politice kvality. Musí být stanoveny souhrnné cíle, které musí být přezkoumávány, vprůběhu přezkoumání systému managementu. Prohlášení o politice kvality musí být vydáno z pravomoci vrcholového vedení (nejvýše postaveného vedoucího pracovníka). Toto prohlášení musí zahrnovat alespoň: 15/26

9 Změny požadavk adavků normy 4.2 Systém m managementu (4.2 Systém m jakosti) a) osobní angažovanost a aktivitu managementu laboratoře (závazek vedení laboratoře) ke správné odborné praxi a ke kvalitě (jakosti) zkoušení a kalibrace služeb poskytovaných zákazníkům, 16/26 Změny požadavk adavků normy 4.2 Systém m managementu (4.2 Systém m jakosti) c) vyjádření účelu systému managementu z pohledu kvality (účel systému jakosti), 17/26

10 Změny požadavk adavků normy 4.2 Systém m managementu (4.2 Systém m jakosti) e) závazek managementu laboratoře k souladu s touto mezinárodní normou a závazek k trvalému zlepšování efektivnosti systému managementu. (závazek vedení laboratoře být v souladu s touto mezinárodní normou) 18/26 Změny požadavk adavků normy 4.2 Systém m managementu (4.2 Systém m jakosti) Vrcholové vedení musí poskytovat důkazy angažovanosti v rozvoji a uplatňování systému managementu a k trvalému zlepšování jeho efektivnosti. (Nový odstavec normy původně: Příručka jakosti musí zahrnovat ) 19/26

11 Změny požadavk adavků normy 4.2 Systém m managementu (4.2 Systém m jakosti) Vrcholové vedení musí oznámit v organizaci důležitost plnění požadavků zákazníka stejně jako požadavků zákonných a předpisových. (Nový odstavec normy původně: V příručce jakosti musí být ) 20/26 Změny požadavk adavků normy 4.2 Systém m managementu (4.2 Systém m jakosti) Pokud jsou plánovány nebo zaváděny změny systému managementu, pak musí vrcholové vedení zajistit, aby věrohodnost systému managementu byla zachována. (nový odstavec normy) 21/26

12 Změny požadavk adavků normy Služba zákaznz kazníkovikovi Laboratoř musí usilovat o zpětnou vazbu od svých přímých zákazníků a to v pozitivním i negativním smyslu. Zpětná vazba má být využívána a analyzována za účelem zlepšování systému managementu, zkušebních a kalibračních činností a služeb zákazníkům. (nový požadavek normy) Poznámka Příklady typů zpětné vazby zahrnují průzkumy zákaznické spokojenosti a přezkoumání protokolů o zkouškách a kalibračních listů/certifikátů ve spolupráci se zákazníky. 22/26 Nový odstavec normy 4.10 ZLEPŠOV OVÁNÍ 4.10 Laboratoř musí neustále zlepšovat efektivnost svého systému managementu prostřednictvím využití politiky kvality, cílů kvality, výsledků auditů, analýzy dat, opatření knápravě, preventivních opatření a přezkoumání systému managementu. (nový požadavek normy nový odstavec normy) Následné kapitoly revidované normy mají číslování o jednu hodnotu vyšší šší. 23/26

13 Změna požadavku normy Preventivní opatřen ení (dříve 4.11) Musí být identifikována potřebná zlepšení a potenciální zdroje neshod ať již v oblasti technické nebo v oblasti týkající se systému kvality (jakosti). Pokud jsou identifikovány možnosti zlepšení (nový požadavek vyplývající ze 4.10) nebo pokud je požadováno preventivní opatření, musí být vypracovány, uplatněny a monitorovány plány opatření, aby se snížila pravděpodobnost výskytu takových neshod a aby se využily příležitosti ke zlepšování. 24/26 Změna požadavku normy Osoby pracující v laboratoři (Pracovnící) Management laboratoře (Vedení laboratoře) musí formulovat cíle týkající se vzdělání, výcviku a dovedností osob pracujících v laboratoři. Laboratoř musí mít politiku a postupy pro identifikování potřeb výcviku a poskytování výcviku osobám pracujícím v laboratoři. Program výcviku musí odpovídat současným a plánovaným úkolům laboratoře. Efektivnost provedeného výcviku musí být vyhodnocována. (nový požadavek odstavce) 25/26

14 Změna požadavku normy Zajišťov ování kvality výsledků zkoušek ( jakosti ) Údaje o řízení kvality musí být analyzovány a tam, kde se zjistí, že jsou mimo předem stanovená kritéria, musí být přijata opatření knápravě příslušného problému a k prevenci toho, aby byly uváděny nesprávné výsledky. (nový požadavek odstavce) 26/26

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o.

Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Auditování ISO 9001:2015 Výběr z nových Ing. Miroslav Staněk zástupce České republiky v technické komisi ISO/TC 176 Quality Management and Quality Assurance Continental Barum s.r.o. Přehled hlavních změn

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti

Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Číslo: NPK 16 Číslo vydání: 1 Strana: 1 Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti Celkem stran: 19 Verze 2011 Platnost od: 4. 8. 2011 Počet příloh: 5 KONEČNÝ NÁVRH Národní

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009

PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 1/32 Řízený dokument Výtisk č. 01 PŘÍRUČKA KVALITY podle ČSN EN ISO 9001:2009 2/32 AKTUÁLNÍ PŘEHLED VYDÁNÍ A ZMĚN Kapitola. Název Vydání Změna Datum změny Oprava chyb PJ 05 Z1 25..2005 2.4 Oprava Organizační

Více

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012. Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 Ing. František MOLER Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Norma ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření

Více

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU

INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 INSTRUKCE PRO CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU postup certifikačního orgánu ČLPR - CO č. S 3016 akreditovaného Českým institutem

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6

1. ÚVOD... 5 2. CHARAKTERISTIKA IMS... 5 3. POJMY, DEFINICE A POUŽITÉ ZKRATKY... 6 3.1 Výklad pojmů... 6 3.2 Použité zkratky... 6 PŘÍRUČKA IMS INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAGEMENTU PODLE ČSN EN ISO 9001 IRIS ČSN EN ISO 14001 ČSN OHSAS 18001 ČSN EN 50126 Vydání Autor Schválil Platnost od 1 Miroslav Šmiřák, dipl. tech., ŘJ Ing. Jaromír Šilhánek,

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI

NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI. IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika NORMY PRO MANAGEMENT SPOLEHLIVOSTI PŘEHLED TECHNICKÝCH NOREM Z OBLASTI SPOLEHLIVOSTI (Stav k 31. 12. 2013) RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., Praha Oborem spolehlivosti se zabývá přibližně 60 technických norem zavedených do ČSN. Vesměs se jedná

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění

SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění SYSTÉM JAKOSTI V OBORU POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ (SJ-PK) METODICKÝ POKYN - úplné znění Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č. j. 20840/01-120 z 10. 4. 2001 (Věstník dopravy 9 z 2. 5. 2001) ve

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, mandrea@centrum.cz, 776 609 201 Datum: 21.1.2011 Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: 28.1.2011 Podpis: Aktualizace:22.3.2012

Více