ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ"

Transkript

1 ZMĚNY V ŘD 1. AŽ 3. ÚROVEŇ OHLEDNĚ NAVÁZÁNÍ SVINOVACÍHO PÁSMA NA DOMĚŘOVÁNÍ OBVODU PNEUMATIKY Pavel Souček společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava

2 1. Úvod V přednášce zástupce ČMI OI Brno, paní Heleny Svobodové, na téma Kalibrace měřidel použitelných pro doměření ujeté vzdálenosti při zjišťování účinného obvodu pneumatik na 46. konferenci ČKS ve dnech 9.a 10. dubna 2013, byly zmíněny následující metody navázání: a) metoda navázání komparační (porovnávací) etalonu a kalibrovaného měřidla (svinovací metr pro měření obvodu pneumatiky) tzv. starý přístup Pracovní postup sestává zejména z: očištění měřidla, předběžné kontroly (tj. vzhledové a funkční zkoušky), temperování etalonu i kalibrovaného měřidla, měření metrologických parametrů, vystavení kalibračního listu a označení měřidla. 2

3 1. Úvod - pokračování b) druhá metoda, která byla okrajově zmíněna, je navázání dle Nařízení vlády č.464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla, v platném znění, které implementuje do české legislativy Směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2004/22/ES z o měřidlech, tzv. Measuring Instrument Directive (MID) tzv. nový přístup, kdy měřidlo lze použít na základě posouzení shody. Co to vlastně znamená: 4 Posouzení shody (1) Před uvedením měřidel na trh zajistí jejich výrobce posouzení shody ( 13 odst. 1 zákona) se základními a specifickými technickými požadavky podle 3 odst. 1, a to podle volby výrobce některým z postupů posouzení shody uvedeným k jednotlivým druhům měřidel v následujících odstavcích. Každý postup posouzení shody sestává z jednotlivého postupu posuzování shody uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení a označeného písmeny A až H1 (dále jen postup ) nebo z kombinace těchto postupů. 3

4 1. Úvod pokračování HD = prohlášení o shodě založené na komplexním zabezpečování jakosti (postup H), ve spojení s prohlášením o shodě s typem založeném na zabezpečování jakosti výroby (postup D). Prvotní ověření je zajištěno označením shody CE a doplňkovým metrologickým označením. Doplňkové metrologické označení se skládá z velkého písmene M a posledních dvou číslic roku, ve kterém byla značka připojena, ohraničených obdélníkem. Výška obdélníku se rovná výšce označení CE. Doplňkové metrologické označení následuje bezprostředně za označením CE. Pokud to postup posouzení shody stanovuje, pak za označením CE a doplňkovým metrologickým označením následuje identifikační číslo příslušné notifikované osoby. Vzhled označení shody CE s doplňkovým metrologickým označením: CE M12 0xxx HD Správnost měření je zaručena po dobu životnosti měřidla při splnění podmínky uchování metrologických charakteristik daného měřidla za předpokladu, že je správným způsobem instalováno a udržováno. 4

5 1. Úvod pokračování Poznámka: Na základě zkušeností a pracností s dosavadním porovnávacím navázáním etalonu (pásma) a kalibrovaného svinovacího metru pro měření obvodu pneumatiky, jsme se rozhodli používat v AMS dle mého názoru - jednodušší metodu používání měřidla na základě posouzené shody dle MID. Nejméně pracným, ale asi nejdražším způsobem doměřování obvodu pneumatiky, bylo používání etalonu (měřicí pásmo). Navázání svinovacího měřidla krátkého na doměřování obvodu pneumatiky metodou dle nového přístupu jsem za odborné pomoci paní Heleny Svobodové (která poskytla podklady a zároveň konzultovala postup s Ing. Miroslavem Pospíšilem) zapracoval do řízené dokumentace systému managementu jakosti (kvality) AMS. Provedené změny v řízené dokumentaci byly oznámeny dle rozdělovníku uvedeného v Příručce jakosti (kvality). Ze strany posuzovatele ČMI Brno pana Václava Šenkyříka rovněž nebyli připomínky. Ale, následně na jedné naší pobočce, byl vykonán státní metrologický dozor a uvedené navázání bylo akceptováno s menšími připomínkami. Opětovně jsem oslovil paní Helenu Svobodovou, která mi poskytla dopis ze dne se stanoviskem ČMI, od Ing. Jindřicha Pošváře, odborného ředitele pro legální metrologii. Pro vaši informaci si dovoluji na konci příspěvku uveřejnit znění uvedeného dopisu, který jsem současně raději založil i k Evidenční kartě zařízení AMS - ŘD3/003/xx. Zároveň chci touto cestou poděkovat za spolupráci výše uvedeným pracovníkům ČMI. 5

6 2. ZMĚNY V ŘÍZENÉ DOKUMENTACI V souladu s výše uvedeným je podstatné zakomponovat do příslušných kapitol PJ AMS, příloh PJ AMS, a řízené dokumentace 2. a 3. úrovně používání měřidla na základě posouzení shody. Změny v Příručce jakosti (kvality) AMS: Kapitola 5.6 Návaznost měření vložit nový odstavec: Měřidla pro měření délky s označením CE jsou navázána přímo na výrobce dle směrnice MID (Measuring Instruments Directive), technická příloha MI-008: Délková měřidla. Prvotní ověření je zajištěno označením shody CE a doplňkovým metrologickým označením. Kapitola Mezilaboratorní porovnání zkoušek vložit nový odstavec (nesouvisí s tématem příspěvku, ale je aktuální při změně Podmínek k Autorizaci): AMS je povinno po každém absolvování mezilaboratorního porovnávání zkoušek neprodleně poskytnout odboru metrologie ÚNMZ výsledky těchto zkoušek. 6

7 2. ZMĚNY V ŘÍZENÉ DOKUMENTACI pokračování Změny v Příručce jakosti AMS - Přílohy: Aktualizovaná příloha: P12 Schémata návaznosti měřidel příklady Dle MP 002 (Metrologická, technická a personální způsobilost subjektů k ověřování stanovených měřidel. Všeobecné požadavky a prověřování způsobilosti.) již nejsou povinná grafická schémata návaznosti, stačí, že: "AMS má zaveden systém návaznosti svého zařízení ve smyslu 5 zákona a v případě vícestupňové návaznosti dokumentuje hierarchii návaznosti od etalonů ČMI (viz c) až po měřidla ověřovaná AMS" (což může být i pouze textem. Nicméně zejména v případě vícestupňové návaznosti je grafické schéma přehlednější než pouhý text a tak bychom ho neměli zatracovat). 7

8 2. ZMĚNY V ŘÍZENÉ DOKUMENTACI pokračování Aktualizovaná příloha: P12 Schémata návaznosti měřidel příklady 8

9 2. ZMĚNY V ŘÍZENÉ DOKUMENTACI pokračování Aktualizace formuláře číslo: ŘD2/014/xx Schémata návaznosti měřidel AMS 9

10 2. ZMĚNY V ŘÍZENÉ DOKUMENTACI pokračování Aktualizace formuláře číslo: ŘD3/003/xx - Evidenční karta zařízení AMS 10

11 2. ZMĚNY V ŘÍZENÉ DOKUMENTACI pokračování Zároveň nezapomeňte na své povinnosti související s níže uvedenými kapitolami PJ AMS: Kapitola Dokumentace a její řízení K hlavním úkonům, spojeným s řízením dokumentace, zařazené do řízené oblasti, patří následující: Kapitola Změny v dokumentech Jsou prováděny jako operativní a systémové. Uvedené základní zásady jsou obdobně aplikovány i v případech dokumentů v elektronické podobě. 11

12 3. ZÁVĚR Děkuji za vaši pozornost a možnost před vámi vystoupit. A závěrem ještě slibovaný Dopis ze dne , Stanovisko ČMI 12

13 Dopis ze dne , Stanovisko ČMI, od Ing. Jindřicha Pošváře, odborného ředitele pro legální metrologii: 13

14 Dopis ze dne , Stanovisko ČMI, od Ing. Jindřicha Pošváře, odborného ředitele pro legální metrologii: 14