Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1."

Transkript

1 . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/ Predmet zákazky: Odborná literatúra..opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č.. 3. Miesto dodania tovaru: Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka, Prešov 4. Lehota dodania: do pracovných dní od doručenia objednávky. Možnosť predloženia ponuky: 6. Spôsob doručenia cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky cez systém e-prieskumy, prístup na stránke v sekcii O nás elektronická aukcia e-prieskumy, link: v lehote do..03 do :00 hod. Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať: Celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie Prílohy č., kde rozpoložkuje celkovú cenu, ktorú ponúkol cez elektronický prieskum, výsledná cena sa musí rovnať celkovej cene ponúknutej cez elektronický systém. 7. Spôsob určenia ceny 3. Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 3. Cenu za predmet zákazky uchádzač spracuje podľa pravidiel a podmienok uvedených vo

2 výzve. 3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe cien musí uchádzač zohľadniť primeranosť ich stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku. 3.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke, že nie je platiteľom DPH. 8. Spôsob hodnotenia cenových ponúk: Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej ponuke najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH v rámci elektronického prieskumu. 9. Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

3 P.č. Názov knihy Autor Poč. ks. Odborná literatúra pre lektorov Překonávajte komplex méně... O.Hauk Syndróm vyhoření... A.Kallwass Účinná komunikace v zamestnaní S.Sperandio 3 Teambuilding E. Mohauptová 4 Hry pro rozvoj emocí a komunikace M. Zelinova Predškolská pedagogika J. Prucha, S.Koťátková 6 Školní speciálny pedagóg A.Kucharská... 7 Úvod do školní psychológie S.Štech, J.Zapletalová 8 Vyučovací styly učitelu G.D.Fenstermacher 9 Komunikace ve školní třídě K.Šeďová... 0 Motivace žáku efektívní komunikace M.Mešková Žáci potřebují prěmýšlet L. Krejčová Výchovné problémy s žáky R.Jedlička 3 Detská kresba jako dignostický.. Cognet Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení Pokorná 6 Hodnocení Scott - Lennon 7 Hry po zvládaní agresivity a neklidu Šimanovský 8 Jaký jsem učitel Hrabal, Pavelková 9 Klíčové dovednosti učitele Kyriacou 0 Komunikace s lidmi s postižením Slowik Cena v s DPH/ks Cena v s DPH za celkový počet ks

4 Nenásilná komunikace Rosenberg Přehled psychologie Kern a kol. Psychologie Říčan Rozvíjení emoční inteligence žáků Gajdošová, herényiová Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku Suchá Umění konverzace Naumann Umění prožívat emoce Arrivé Umění přátelského řešení konfliktu Baum Umíte říct ne? Trabacchi Mám dyslexii Zelinková, Čedík Hry pro levou polovinu mozku Bragdon, Gamon Když mozek pracuje jinak Bragdon, Gamon Trénink koncentrace Beyer Zážitkové výukové programy Pelánek Nové hry do klubovny Zapletal, Ráček a kol. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení Svoboda Dyslexie v ředškolním věku? Zelinková Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní Lipnická Učíme děti ptát se a přemýšlet Zoller Alterantivní školy a inovace ve vzdělávaní Prucha Metódy aktívniho vyučování Sitná Učíme v projektech Kašová, Tomková, Dvořáková

5 Kooperativní učení, kooperativní škola Kasíková Jak si poradit s pravopisem Siwek Rozumově nadané dědti s dyslexií Portešová Dyskalkúlie Simon Cvičení a hry pro déti se sluchovým postižením Roučková Strukturované učení Čadilová, Žampachová Stratégie a metody výuky dětí s autismem... Schopler, Reichler, Lansingová Symptomatické poruchy řeči u dětí Lechta Úvod do teórie a metodológie chování Martin, Bateson Aspergeruv syndrom Attwood Cvičení pro deti se specifickými poruchami učení Pokorná Hry pomáhají s problémy Šimanovský Jak napsať a používať individuální vzdelávací Kaprálek program Kresba jako nástroj poznání dítete Davido Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovednosti u Jacobs deti s autizmem Teorie a náprava vývojových porúch učení a Pokorná chování Týmový koučing Mohauptová Vyučovací styly učitelu Fenstermacher Diagmostika narušené komunikační schopnosti Lechta Kvalita, stratégie a efektivita řízení MŠ Bečvářová Pedagogická diagnostika a IVVP Zelinková Zdravotní postižení a pomáhající profese Michalik a kol.

6 Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením... Sociologie výchovy a školy Narcizmus - vnitřní žalář Každý je na něco chytrý Teórie výchovy Výkladový slovník pedagogiky Mentální postižení Speciální pedagogika Moderní pedagogika Školní didaktika Pedagogické ovlivňování volného času Poruchy učení Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole Symptomatické poruchy řeči u dětí Problémové chování u lidí s mentální retardací Základy arteterapie Odborná literatúra pre výskum Portner Havlík, Koťa Rohr Armstrong Strouhal KoláŘ Valenta Slowik J. Prücha Kalhous, Obst B. Hájek, B. Hofbauer, J Pávková Zelinková, Olga Vosmik, Miroslav Lechta, Viktor Emerson, Eric Šicková Fabrici, Jaroslava Srovnávací pedagogika Základy pedagogicko-psyc. výskumu Kvalitatívní výskum v pedagogických vedách Přehled statistických metod spracování dat Průcha Skutil a kol. Švaříček, Šeďová a kol. Hendl 8 6

7 Kvalitatívní výskum Hendl Základy kvantitatívního šetření Punch Ůspěšný návrh výskumu Punch Ůvod do teorie a metodologie měření chování Martin, Bateson Ůvod do metodológie psychologického výskumu Ferjenčík 6 Základy inkluzívní pedagogiky Lechta a kol. Základy sociální pedagogiky Kraus Alternatívní školy a inovace vo vzdělávaní Průcha 3 Školní hodnocení žák u a studentů Košťálová, Miková, Stang 3 Výchova k toleranci a proti rasizmu Šišková 3 Jsme lidé jedné Země Hrdečná a kol. Cena celkom v EUR s DPH

Objednávka. Adresa dodania: Prešov

Objednávka.   Adresa dodania: Prešov Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15 Objednávka Naša značka: Adresa fakturácie: Prešovská univerzita v Prešove Rektorát Ul. 17.novembra 15 Číslo objednávky: R00/4500032910 Dátum: 07.11.2013

Více

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu!

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Jednorázová sleva 20 % na veškerou knižní produkci Portálu od 14. 9. do 25. 9. 2009! Podmínky pro uplatnění

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky jednoduchá zákazka na dodanie tovaru v zmysle 9 ods. 9 zákona č, 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, 038 61 Vrútky č.j. 743/2013 Vrútky, 01. 03. 2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky (služby) prieskum trhu V súlade s 102 zákona č. 25/2006 o verejnom

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Pripojenie do internetu 1) Identifikácia

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Dodávka kancelárskych

Více

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová Pedagogika I Akademický rok 2016/17 Vyučující: Pavla Zieleniecová pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz Konzultace: středa 14.30 15.30; dobré je domluvit se předem mailem Výuka: středa 16.30 18.00 Informace k

Více

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov ÚVV a ÚVTOS-9-10/32-2015-SB 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Výzva na predkladanie cenovej ponuky Názov:

Více

VÝZVA. Prieskum trhu

VÝZVA. Prieskum trhu VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO

Více

Dodávka potravín pre školskú jedáleň

Dodávka potravín pre školskú jedáleň Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 234/2012 Ing. ľudmila Horňanská 10. 5. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave"

Výzva na predkl.ponúk: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave Verejné obstarávanie Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave" Výzva na predkladanie cenových ponúk v prieskume trhu na predmet zákazky: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Letné pneumatiky

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE Námestie Poţiarnikov 1, 010 01 Ţilina Rozdeľovník Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Ţilina KRHZ-ZA-R-355 /2013

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik Záujemcom o zákazku na poskytnutie služieb - výkon stavebného dozoru Predloženie cenovej ponuky - výzva Vybavuje Banská Štiavnica Mgr. Bačíková 27. 07. 2016 0903 525 023 V súvislosti s pripravovanou investičnou

Více

ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika miesto, dňa: Zvolen, 6.11.2013 vybavuje: Ing. T. Vida tel. / fax: +421 907 072 863 e-mail: obstaravanie.vida@gmail.com

Více

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb v súlade s ustanovením 117 v nadväznosti na 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Z AD Á V AC I E P ODKL AD Y. Predmet obstarávania : Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.

Z AD Á V AC I E P ODKL AD Y. Predmet obstarávania : Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava Z AD Á V AC I E P ODKL AD Y Predmet obstarávania : Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. Číslo obstarávania:

Více

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru

Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru ÚVTOS -17-3/15-2013 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce priečinok 42/VD, 937 17 Želiezovce Výzva na predkladanie ponúk na dodanie tovaru Prenájom 1 ks multifunkčného

Více

Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť.

Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť. Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 46/2014 Ing. Kišidaj, kl.18 16.09.2014 Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť.

Více

P E D A G O G I K A. přehledy. ROZHOVOR S prof. PhDr. JANEM PRŮCHOU, DrSc., editorem Pedagogické encyklopedie

P E D A G O G I K A. přehledy. ROZHOVOR S prof. PhDr. JANEM PRŮCHOU, DrSc., editorem Pedagogické encyklopedie P E D A G O G I K A přehledy 216014 Jan Průcha (ed.) Pedagogická encyklopedie První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po 70 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje

Více

Výzva. na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v predmete zákazky. Nákup čiernej techniky pre Národnú banku Slovenska

Výzva. na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v predmete zákazky. Nákup čiernej techniky pre Národnú banku Slovenska Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v predmete zákazky Nákup čiernej techniky pre Národnú banku Slovenska Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Pedagogika a psychologie Studenti u státní závěrečné zkoušky prokáží důkladné teoretické znalosti získané studiem

Více

IČO: Internetová adresa organizácie (URL):

IČO: Internetová adresa organizácie (URL): V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v predmete zákazky Dodanie projektorov s príslušenstvom a audio/video techniky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1

VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-131-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Více

Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika 1. Brzy půjdu do školy : uvolňovačky, hledání rozdílů, počítání, barvy a tvary -- 1. vydání Praha : Fragment, 2016 -- 48 nečíslovaných stran ISBN 978-80-253-2796-8

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky

Zápisnica o vyhodnotení ponúk. LS Hronec na roky Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Čierny Balog Hlavná 245/72, 976 52 Čierny Balog Zápisnica o vyhodnotení ponúk v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka,

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka,

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

adresa: Piešťany, PSČ , Nábrežie I. Krasku 4782/4. Štátna príspevková organizácia IČO: DIČ:

adresa: Piešťany, PSČ , Nábrežie I. Krasku 4782/4. Štátna príspevková organizácia IČO: DIČ: Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ: Národný

Více

Výzva na predloženie ponúk:

Výzva na predloženie ponúk: Oznámenie o zadaní zákazky - 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO) Výzva na predloženie ponúk:

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelská způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9)

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) VÍNO MRVA & STANKO, a.s Orešianská 7/A Trnava 917 01 IČO: 36 233 048 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9) Identifikačné údaje obstarávateľa: VÍNO MRVA & STANKO, a.s. Sídlo: Orešianská

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom

VÝZVA. na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom VÝZVA na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky s názvom Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v meste Hanušovce

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

3. Opis predmetu obstarávania:

3. Opis predmetu obstarávania: Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci postupu verejného obstarávania podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov

Více

4. Miesto dodania: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8, Piešťany

4. Miesto dodania: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Námestie SNP 8, Piešťany Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci postupu verejného obstarávania podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

V Ý Z V A. Podlimitná zákazka zadávaná podľa 9, ods Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy:

V Ý Z V A. Podlimitná zákazka zadávaná podľa 9, ods Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: V Ý Z V A Podlimitná zákazka zadávaná podľa 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých

Více

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP

SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Název kurzu Číslo akreditace Rozsah Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) Aktivní naslouchání při vedení rozhovoru 2008/547 - SP 8 vyučovacích hodin Agresivita dětí 2009/368 - SP 7 vyučovacích hodin Aktivizace seniorů

Více

2. Druh zákazky: Zákazka podľa 9 ods. 9 ZVO zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny

2. Druh zákazky: Zákazka podľa 9 ods. 9 ZVO zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny Námestie Jána Pavla II. 6073/7 071 01 Michalovce IČO: 31313680 DIČ: 2021510304 Tel.: 056/6420351 bankové spojenie: VÚB účet: 1673495655/0200 Výzva č.4/2015 na predloženie cenovej ponuky k zákazke podľa

Více

V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu)

V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) Č.j.: 24239/2014/OESM Bratislava: 19.08.2014 V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Úradné meranie spotreby paliva (prelitrovanie)

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Úradné meranie spotreby paliva (prelitrovanie) VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Úradné meranie

Více

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania. Nákup pneumatík a pneuservisné služby.

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania. Nákup pneumatík a pneuservisné služby. Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 82 04 Bratislava ZADÁVACIE PODKLADY Predmet obstarávania Nákup pneumatík a pneuservisné služby. Číslo obstarávania: 07-0/204 OLO a.s. je obstarávateľom

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou Výzva na predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika Výběr z nových knih 10/2016 pedagogika 1. Sociální pedagogika a její metody / Petra Sobková, Milena Öbrink Hobzová, Helena Pospíšilová a kolektiv -- 1. vydání Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1

Ing. Anna Stojaspalová Stránka 1 SP = cílová skupina Sociální pracovníci (dle 111 Zákona ) PC = cílová skupina Pracovník v sociálních službách - další vzdělávání (dle 116 odst. 9 Zákona) VP = cílová skupina Vedoucí pracovníci (dle 117a

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ

Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ Finančné limity platné a účinné po 1. marci 2015 Podlimitná zákazka Verejný obstarávateľ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 1 000 eur < 134 000 eur b) bod 3. alebo c)] Stavebné práce 1 000 eur < 5 186 000 eur b) bod.

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC

OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC 010 04 Obec Hôrky v súlade so zákonom 9 ods. 9 NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predloženie cenovej ponuky : zverejňuje

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů

Prezentace 1. etapy projektu Realizace vzdělávání lektorů nadace lesních pedagogů Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji aneb Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě Prezentace

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ

Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ Okruhy ke SZZ studijního oboru: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (Mgr. 2011/2012) Pedagogika pro 1. stupeň ZŠ 1. Vědní obor pedagogika a jeho vývoj. Vztah pedagogické teorie a praxe a jeho odraz v práci učitele.

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Dovymieňanie podlahovej krytiny /gumolín/ za protišmykovú dlažbu,oprava zatekajúcej terasy, výmena časti podlahovej krytiny v izbách klientov

Dovymieňanie podlahovej krytiny /gumolín/ za protišmykovú dlažbu,oprava zatekajúcej terasy, výmena časti podlahovej krytiny v izbách klientov MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany,

Více

NAFTA a. s., Votrubova 1, Bratislava. Súťažné podklady. Názov výberového konania: Pohonné hmoty

NAFTA a. s., Votrubova 1, Bratislava. Súťažné podklady. Názov výberového konania: Pohonné hmoty NAFTA a. s., Votrubova 1, 820 09 Bratislava Súťažné podklady Názov výberového konania: Pohonné hmoty OBSAH A. POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV A.1 VŠEOBECNÉ POKYNY A.1.1 Identifikácia vyhlasovateľa výberového

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup kancelárskeho papiera podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1. Identifikácia

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám:

Tematické okruhy a doporučená literatura ke státním závěrečným zkouškám: BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Studijní program Specializace v pedagogice Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Forma studia prezenční a kombinovaná Rok 2015/2016 Tematické okruhy a doporučená literatura ke

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie služby Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více