Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1."

Transkript

1 . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/ Predmet zákazky: Odborná literatúra..opis predmetu zákazky Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č.. 3. Miesto dodania tovaru: Metodicko-pedagogické centrum, T. Ševčenka, Prešov 4. Lehota dodania: do pracovných dní od doručenia objednávky. Možnosť predloženia ponuky: 6. Spôsob doručenia cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky: Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky cez systém e-prieskumy, prístup na stránke v sekcii O nás elektronická aukcia e-prieskumy, link: v lehote do..03 do :00 hod. Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať: Celkovú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie Prílohy č., kde rozpoložkuje celkovú cenu, ktorú ponúkol cez elektronický prieskum, výsledná cena sa musí rovnať celkovej cene ponúknutej cez elektronický systém. 7. Spôsob určenia ceny 3. Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou zmluvných strán v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 8/996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov. 3. Cenu za predmet zákazky uchádzač spracuje podľa pravidiel a podmienok uvedených vo

2 výzve. 3.3 Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe cien musí uchádzač zohľadniť primeranosť ich stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku. 3.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke, že nie je platiteľom DPH. 8. Spôsob hodnotenia cenových ponúk: Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je Najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej ponuke najnižšiu celkovú cenu v EUR s DPH v rámci elektronického prieskumu. 9. Komplexnosť cenovej ponuky: Uchádzač musí predložiť cenovú ponuku v súlade s požiadavkami uvedenými vo výzve.

3 P.č. Názov knihy Autor Poč. ks. Odborná literatúra pre lektorov Překonávajte komplex méně... O.Hauk Syndróm vyhoření... A.Kallwass Účinná komunikace v zamestnaní S.Sperandio 3 Teambuilding E. Mohauptová 4 Hry pro rozvoj emocí a komunikace M. Zelinova Predškolská pedagogika J. Prucha, S.Koťátková 6 Školní speciálny pedagóg A.Kucharská... 7 Úvod do školní psychológie S.Štech, J.Zapletalová 8 Vyučovací styly učitelu G.D.Fenstermacher 9 Komunikace ve školní třídě K.Šeďová... 0 Motivace žáku efektívní komunikace M.Mešková Žáci potřebují prěmýšlet L. Krejčová Výchovné problémy s žáky R.Jedlička 3 Detská kresba jako dignostický.. Cognet Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení Pokorná 6 Hodnocení Scott - Lennon 7 Hry po zvládaní agresivity a neklidu Šimanovský 8 Jaký jsem učitel Hrabal, Pavelková 9 Klíčové dovednosti učitele Kyriacou 0 Komunikace s lidmi s postižením Slowik Cena v s DPH/ks Cena v s DPH za celkový počet ks

4 Nenásilná komunikace Rosenberg Přehled psychologie Kern a kol. Psychologie Říčan Rozvíjení emoční inteligence žáků Gajdošová, herényiová Skupinové hry pro cvičení paměti v každém věku Suchá Umění konverzace Naumann Umění prožívat emoce Arrivé Umění přátelského řešení konfliktu Baum Umíte říct ne? Trabacchi Mám dyslexii Zelinková, Čedík Hry pro levou polovinu mozku Bragdon, Gamon Když mozek pracuje jinak Bragdon, Gamon Trénink koncentrace Beyer Zážitkové výukové programy Pelánek Nové hry do klubovny Zapletal, Ráček a kol. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení Svoboda Dyslexie v ředškolním věku? Zelinková Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní Lipnická Učíme děti ptát se a přemýšlet Zoller Alterantivní školy a inovace ve vzdělávaní Prucha Metódy aktívniho vyučování Sitná Učíme v projektech Kašová, Tomková, Dvořáková

5 Kooperativní učení, kooperativní škola Kasíková Jak si poradit s pravopisem Siwek Rozumově nadané dědti s dyslexií Portešová Dyskalkúlie Simon Cvičení a hry pro déti se sluchovým postižením Roučková Strukturované učení Čadilová, Žampachová Stratégie a metody výuky dětí s autismem... Schopler, Reichler, Lansingová Symptomatické poruchy řeči u dětí Lechta Úvod do teórie a metodológie chování Martin, Bateson Aspergeruv syndrom Attwood Cvičení pro deti se specifickými poruchami učení Pokorná Hry pomáhají s problémy Šimanovský Jak napsať a používať individuální vzdelávací Kaprálek program Kresba jako nástroj poznání dítete Davido Nácvik sebeobsluhy a sociálních dovednosti u Jacobs deti s autizmem Teorie a náprava vývojových porúch učení a Pokorná chování Týmový koučing Mohauptová Vyučovací styly učitelu Fenstermacher Diagmostika narušené komunikační schopnosti Lechta Kvalita, stratégie a efektivita řízení MŠ Bečvářová Pedagogická diagnostika a IVVP Zelinková Zdravotní postižení a pomáhající profese Michalik a kol.

6 Na osobu zaměřený přístup v práci s lidmi s mentálním postižením... Sociologie výchovy a školy Narcizmus - vnitřní žalář Každý je na něco chytrý Teórie výchovy Výkladový slovník pedagogiky Mentální postižení Speciální pedagogika Moderní pedagogika Školní didaktika Pedagogické ovlivňování volného času Poruchy učení Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole Symptomatické poruchy řeči u dětí Problémové chování u lidí s mentální retardací Základy arteterapie Odborná literatúra pre výskum Portner Havlík, Koťa Rohr Armstrong Strouhal KoláŘ Valenta Slowik J. Prücha Kalhous, Obst B. Hájek, B. Hofbauer, J Pávková Zelinková, Olga Vosmik, Miroslav Lechta, Viktor Emerson, Eric Šicková Fabrici, Jaroslava Srovnávací pedagogika Základy pedagogicko-psyc. výskumu Kvalitatívní výskum v pedagogických vedách Přehled statistických metod spracování dat Průcha Skutil a kol. Švaříček, Šeďová a kol. Hendl 8 6

7 Kvalitatívní výskum Hendl Základy kvantitatívního šetření Punch Ůspěšný návrh výskumu Punch Ůvod do teorie a metodologie měření chování Martin, Bateson Ůvod do metodológie psychologického výskumu Ferjenčík 6 Základy inkluzívní pedagogiky Lechta a kol. Základy sociální pedagogiky Kraus Alternatívní školy a inovace vo vzdělávaní Průcha 3 Školní hodnocení žák u a studentů Košťálová, Miková, Stang 3 Výchova k toleranci a proti rasizmu Šišková 3 Jsme lidé jedné Země Hrdečná a kol. Cena celkom v EUR s DPH

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice

Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, Košice Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 17-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

Objednávka. Adresa dodania: Prešov

Objednávka.   Adresa dodania: Prešov Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15 Objednávka Naša značka: Adresa fakturácie: Prešovská univerzita v Prešove Rektorát Ul. 17.novembra 15 Číslo objednávky: R00/4500032910 Dátum: 07.11.2013

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Více

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu!

Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Mimořádná sleva pro ZŠ, zájmová vzdělávací zařízení a pro školská zařízení pro ústavní výchovu! Jednorázová sleva 20 % na veškerou knižní produkci Portálu od 14. 9. do 25. 9. 2009! Podmínky pro uplatnění

Více

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru

Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru Výzva na predloženie cenovej ponuky formou elektronickej aukcie Výberové konanie - zadanie zákazky na dodanie tovaru 1. Identifikácia obstarávateľa : Názov: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Více

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď

Mesto Sereď Námestie republiky 1176/10, Sereď Prieskum trhu (tovar) v Seredi, dňa 13.11.2014 Mesto Sereď ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vykonáva

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní ) Identifikácia

Více

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016

Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého jazera rok 2016 VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Monitoring a management kvality vody Štrkoveckého

Více

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo

Podlahová krytina gumolín a montážne príslušenstvo MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky/elektronicky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. )

Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1.Identifikácia

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného

Více

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Výzva na predkladanie cenových ponúk Magistrát hl. m. SR Bratislavy Oddelenie verejného obstarávania Mgr. Barbora Uharčeková Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava Váš list / Zo dňa Naše číslo 560/2013 Vybavuje / Linka Mgr. Z.Treská Bratislava

Více

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Sereď 47/2016 Mgr. Ing. Daniela Vargová 27.9.2016 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky Správa majetku Sereď, s.r.o., ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY zákazka s nízkou hodnotou podľa 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na : Zariadenie kuchyne

Více

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493,

OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, OBEC OLEŠNÁ Olešná č. 493, 023 52 Č. j.: VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK ZÁKAZKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Více

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

ZŠ vzlatých Klasoch je verejným obstarávateľom podľa 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Základná škola, Hlavná 787/25, 930 39 Zlaté Klasy Zlaté Klasy, 10.06.2015 Výzva na predkladanie ponúk zverejnená v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle spracovaná v zmysle 9 ods. 9 zákona

Více

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA Výzva zákazka - Tovar podľa ustanovení 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní

Více

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, BRATISLAVA ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. d) zákona

Více

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky

Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky Výzva na účasť a predloženie cenovej ponuky jednoduchá zákazka na dodanie tovaru v zmysle 9 ods. 9 zákona č, 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Více

Farby, laky, maliarské potreby

Farby, laky, maliarské potreby MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ MÔJ DOMOV, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany, P. O. Hviezdoslava 66, 955 01 Topoľčany v rámci postupu

Více

Servis a oprava kopírovacích zariadení

Servis a oprava kopírovacích zariadení ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

Obchodná akadémia, Stöcklova 24, Bardejov. Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky Obchodná akadémia, Stöcklova 24, 085 28 Bardejov, realizuje prieskum trhu pre výber dodávateľa

Více

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky spracovaná v zmysle 9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky : Obnova a dodávka tonerových kaziet do

Více

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1)

Poznámka: Som platca DPH 1) Nie som platca DPH 1) Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice Výzva na predloženie ponuky prieskum trhu Spis č.: 19-máj-A2-2013 V rámci postupu vo verejnom obstarávaní podľa 102 zákona č. 25/2006

Více

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

V Ý Z V A. 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 2. Názov zákazky a typ zmluvy: 3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: V Ý Z V A Základná škola s materskou školou Tovarné na predloženie cenovej ponuky zákazky zadávanej podľa 9, ods. 9 zákona č. 2/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z.) Číslo: VO 01/2014 Názov

Více

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica.

Oprava ulice Malé trhovisko a Zigmund šachta asfaltovaním Banská Štiavnica. VÝZVA na predloženie ponuky zákazky s nízkou hodnotou (podľa ustanovenia 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Oprava

Více

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 35 Liberec 1 tel. +420-482 412 111; www.kvkli.cz ; library@kvkli.cz R e š e r š e (Dokumentografická jednorázová rešerše)

Více

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce

Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, Michalovce 4 Materská škola, ul. S. H. Vajanského 5, 071 01 Michalovce IČO: 35542128, tel. 056/6424184, email: riaditelka@mssvaianskeho.sk www.msshvai anskeho. sk VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke do limitov

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Veľké Dravce, Školská 240, 985 42 Veľké Dravce Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona č. 25/2006

Více

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Zadanie zákazky podľa 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní Identifikačné údaje 1 Verejný obstarávateľ Základná škola, Žitavská 1, 821 07 Bratislava 2 Organizačná zložka Základná škola

Více

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE

MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE MATERSKÁ ŠKOLA BUDAPEŠTIANSKA 1, KOŠICE 040 13 IČO: 355 59 420 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY NA ZÁKAZKU S NÍZKOU HODNOTOU ČÍSLO : 10/2016 Zadávanie jednoduchých zákaziek nemá zákonom stanovené formálne

Více

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY

V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY V Ý Z V A na predloženie ponuky podľa 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na realizáciu stavebných prác : STAVEBNÉ ÚPRAVY 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Úradný názov: Základná

Více

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky

Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, Vrútky Mesto Vrútky Mestský úrad Vrútky Matušovičovský rad č.4, 038 61 Vrútky č.j. 743/2013 Vrútky, 01. 03. 2013 Výzva na predloženie cenovej ponuky (služby) prieskum trhu V súlade s 102 zákona č. 25/2006 o verejnom

Více

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, Banská Bystrica 5

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, Banská Bystrica 5 Ústav na výkon trestu odňatia slobody Sládkovičova 80, P. O. Box 109, 974 05 Banská Bystrica 5 ÚVTOS- 3-112-3 /3-2016 Výzva na predkladanie cenovej ponuky Rozšírenie IP kamerového systému (v zmysle 117

Více

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová Pedagogika I Akademický rok 2016/17 Vyučující: Pavla Zieleniecová pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz Konzultace: středa 14.30 15.30; dobré je domluvit se předem mailem Výuka: středa 16.30 18.00 Informace k

Více

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá

Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá JA servis, s.r.o. Mestečko 178, 020 52 Mestečko Zápisnica o vyhodnotení ponúk- časť Kritériá v zmysle 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Více

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY TAJOVSKÉHO 28B, 974 01 Banská Bystrica V Nitre, 3.2.2014 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY Zákazka v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

Více

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na : Pripojenie do internetu 1) Identifikácia

Více

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Vec: Výzva na predloženie ponuky Titl.: /2016 Mgr.M. Kucharčíková/055 6965284 24.02.2016 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bidovce Vec: Výzva na predloženie ponuky Verejný obstarávateľ v súlade s 9 ods. 9 zákona č. 25/2006

Více

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Nadlimitná zákazka Podlimitná zákazka Jednoduchá zákazka (predtým zákazka s nízkou hodnotou) Verejné obstarávanie od 1.7.2013 Novelizácia zákona č.

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka kancelárskych kobercov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Dodávka kancelárskych

Více

Národné stretnutie siete EURES Slovensko

Národné stretnutie siete EURES Slovensko ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA Špitálska 8, 812 67 BRATISLAVA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ako verejný obstarávateľ v zmysle 6 ods. 1 písm. a) zákona

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, Topoľčany ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY TOPOĽČANY Oddelenie ekonomiky ul. Škultétyho 1577/8, 955 01 Topoľčany Výzva na predkladanie ponúk zadávanie zákazky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom

Více

VÝZVA. Prieskum trhu

VÝZVA. Prieskum trhu VÝZVA Prieskum trhu podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Dodávka potravín pre školskú jedáleň

Dodávka potravín pre školskú jedáleň Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 234/2012 Ing. ľudmila Horňanská 10. 5. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

DVPP - šablony pro MŠ

DVPP - šablony pro MŠ srpen 2017 Přehled programů DVPP vhodných pro projekty zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ Vzdělávací institut Středočeského kraje již od září 2016 připravuje v pololetních programových

Více

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod

Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod Obec Kráľov Brod, Obecný úrad Kráľov Brod 925 41 Kráľov Brod č. 4, tel.: 03147780335, fax:03147780364, e-mail: kralov.brod@post.sk Výzva na predloženie ponuky (Prieskum trhu) zákazka podľa 9 ods. 9 zákona

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa 9 ods. 9 na dodanie tovaru,,kancelárske

Více

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák

S pozdravom, JUDr. Michal Mertiňák MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 odbor pre verejné obstarávanie Záujemcovia Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Více

SPINEA s.r.o., Okrajová 33, Prešov VÝZVA. Prevodovka, Vinutie, Motor feedback, Teleso s konektormi

SPINEA s.r.o., Okrajová 33, Prešov VÝZVA. Prevodovka, Vinutie, Motor feedback, Teleso s konektormi SPINEA s.r.o., Okrajová 33, 080 05 Prešov Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ VÝZVA na predloženie ponuky na dodanie tovaru podľa 9 ods. 9 zákona o verejnom

Více

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE

MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE MINISTERSTVO VNÚTRA SR KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V ŢILINE Námestie Poţiarnikov 1, 010 01 Ţilina Rozdeľovník Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Ţilina KRHZ-ZA-R-355 /2013

Více

ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky

ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, Zvolen, Slovenská republika. Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky ÚSTAV EKOLÓGIE LESA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika miesto, dňa: Zvolen, 6.11.2013 vybavuje: Ing. T. Vida tel. / fax: +421 907 072 863 e-mail: obstaravanie.vida@gmail.com

Více

Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave"

Výzva na predkl.ponúk: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave Verejné obstarávanie Výzva na predkl.ponúk: "Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom stave" Výzva na predkladanie cenových ponúk v prieskume trhu na predmet zákazky: Dodávanie ovocia a zeleniny v čerstvom

Více

bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa

bezhotovostnou platbou. Právo vystaviť faktúru vznikne zhotoviteľovi po odovzdaní a prevzatí zmluvného plnenia. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa Ústav na výkon trestu odňatia slobody - referát verejného obstarávania - Dlhé Lúky 1, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou Korešpondenčná adresa: poštový priečinok 72, 918 65 Hrnčiarovce nad Parnou číslo: ÚVTOS-nh-61-2/36-2017

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Letné pneumatiky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Letné pneumatiky

Více

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania

ZADÁVACIE PODKLADY. Predmet obstarávania Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava ZADÁVACIE PODKLADY Predmet obstarávania Servisná činnosť a údržba technologických zariadení v závode Spaľovňa odpadu OLO a.s. Číslo

Více

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Kpt. Nálepku 1, 081 13 Prešov ÚVV a ÚVTOS-9-10/32-2015-SB 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Výzva na predkladanie cenovej ponuky Názov:

Více

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb

Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb Výzva na predloženie ponuky k zákazke Autobusová preprava osôb v súlade s ustanovením 117 v nadväznosti na 5 ods. 3 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Více

P E D A G O G I K A. přehledy. ROZHOVOR S prof. PhDr. JANEM PRŮCHOU, DrSc., editorem Pedagogické encyklopedie

P E D A G O G I K A. přehledy. ROZHOVOR S prof. PhDr. JANEM PRŮCHOU, DrSc., editorem Pedagogické encyklopedie P E D A G O G I K A přehledy 216014 Jan Průcha (ed.) Pedagogická encyklopedie První souborná encyklopedie v oboru vzdělávání po 70 letech. Reprezentativní dílo současné české pedagogické vědy poskytuje

Více

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY MINISTERSTVO OBRANY SR Výtlačok jediný! Č. p.: UpIA-1894/2016-OOPS Počet listov: 4 Prílohy: 1/1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY (Zákazka na nákup tovaru podľa 139 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik

TECHNICKÉ SLUŽBY, mestský podnik Záujemcom o zákazku na poskytnutie služieb - výkon stavebného dozoru Predloženie cenovej ponuky - výzva Vybavuje Banská Štiavnica Mgr. Bačíková 27. 07. 2016 0903 525 023 V súvislosti s pripravovanou investičnou

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Obec Hrnčiarska Ves Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva na predkladanie ponúk Zákazka podľa 9 odstavec 9 Zákona

Více

Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť.

Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť. Naše číslo: Vaše číslo: Vybavuje/linka: Košice 46/2014 Ing. Kišidaj, kl.18 16.09.2014 Vec Predloženie cenovej ponuky na zákazku Stroje a zariadenia a stavebné náradie pre elokované pracoviská žiadosť.

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 117 a 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Softvérový

Více

Dodávka tonerov do tlačiarni

Dodávka tonerov do tlačiarni Naše číslo Vaše číslo Vybavuje/kontakt Košice dňa S- 644 /2012 Ing. ľudmila Horňanská 31. 10. 2012 Vec: Verejná výzva na predloženie ponuky tovar V rámci zadávania podprahovej zákazky podľa 99 až 101 zákona

Více

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika Výběr z nových knih 11/2016 pedagogika 1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka notebookov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Dodávka notebookov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Dodávka notebookov

Více

Úrad pre Slovákov ijúcich v zahrani í Radlinského 13, Bratislava 15 V Ý Z V A. . 4/2012 na predlo enie ponuky

Úrad pre Slovákov ijúcich v zahrani í Radlinského 13, Bratislava 15 V Ý Z V A. . 4/2012 na predlo enie ponuky Úrad pre Slovákov ijúcich v zahrani í Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15 V Ý Z V A. 4/2012 na predlo enie ponuky Vec: Prieskum trhu na verejné obstaranie zadávanej zákazky na dodanie propaga ných katalógov,

Více

Prvá EX-ANTE kontrola

Prvá EX-ANTE kontrola Prvá EX-ANTE kontrola Na prvú ex-ante kontrolu predkladá prijímateľ dokumentáciu ešte pred vyhlásením verejného obstarávania. Táto povinnosť sa na neho vzťahuje až po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP. Úlohou

Více

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/

Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/ Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb reg. č.: CZ.1.07/1.2.00/14.0020 Klíčová aktivita č.3 metodika práce se žákem se zdravotním postižením určená pro učitele žáků s daným

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Výzva. na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v predmete zákazky. Nákup čiernej techniky pre Národnú banku Slovenska

Výzva. na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v predmete zákazky. Nákup čiernej techniky pre Národnú banku Slovenska Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru v predmete zákazky Nákup čiernej techniky pre Národnú banku Slovenska Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Více

MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara 4, Vrútky

MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara 4, Vrútky MESTSKÝ ÚRAD VRÚTKY Námestie S. Zachara, 08 61 Vrútky Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/kontakt: Vrútky, Značka 898/2016 Mgr. Košútová 21.0.2016 Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky prieskum

Více

Oprava okien a žalúzií v administratívnej budove Sociálnej poisťovne pobočka Galanta. (Služby)

Oprava okien a žalúzií v administratívnej budove Sociálnej poisťovne pobočka Galanta. (Služby) VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava okien a žalúzií

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Námestie slobody 19 02/ 529 25 727 812 23 Bratislava Tel/Fax: 02/ 529 25 707 Výzva na rokovacie konanie. Po vykonaní prieskumu trhu v zmysle

Více

Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika

Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika Výběr z nových knih 12/2016 pedagogika 1. Brzy půjdu do školy : uvolňovačky, hledání rozdílů, počítání, barvy a tvary -- 1. vydání Praha : Fragment, 2016 -- 48 nečíslovaných stran ISBN 978-80-253-2796-8

Více

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od

Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od A. Právny rámec Osoba podľa 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 18. 4. 2016 Podľa 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Drotárska cesta 46 811 02 Bratislava Kontaktné miesto: Tendrex, s.

Více

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby Číslo : 14/2014/Ka

Více

Z AD Á V AC I E P ODKL AD Y. Predmet obstarávania : Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo.

Z AD Á V AC I E P ODKL AD Y. Predmet obstarávania : Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava Z AD Á V AC I E P ODKL AD Y Predmet obstarávania : Dodávka vysokozdvižného vozíka do závodu Spaľovňa odpadu, Vlčie hrdlo. Číslo obstarávania:

Více

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I

Další vzdělávání dospělých Ústí n.l. Akreditované pracoviště MPSV ČR č. 2013/1411-I Datum Název Kraj 8.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 9.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 10.1.2014 Supervize pracovníků zařízení sociálních služeb 20.1.2014 SQSS

Více

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice Ministerstvo obrany SR Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice - Č.p. SAMaV-727-4/2011-OIRŠU Výzva na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle 102 ods. 1 zákona

Více

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Zabezpečenie mandátnych certifikátov

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky. Zabezpečenie mandátnych certifikátov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Zabezpečenie mandátnych

Více

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Státní závěrečná zkouška (magisterská) Pedagogika a psychologie Studenti u státní závěrečné zkoušky prokáží důkladné teoretické znalosti získané studiem

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ:

Obec Sklené Sklené 97, IČO: , DIČ: Obec Sklené 038 47 Sklené 97, IČO: 00316890, DIČ: 2020594972 Interný predpis 2/2012 Smernica Obce Sklené o zverejňovaní zmlúv a o zverejňovaní faktúr a objednávok Vydáva: Ján Gutten, starosta obce Sklené,

Více

IČO: Internetová adresa organizácie (URL):

IČO: Internetová adresa organizácie (URL): V Ý Z V A na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby v predmete zákazky Dodanie reprezentačných úžitkových predmetov určených na reprezentáciu Národnej banky Slovenska doma i v zahraničí Postupom

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met

6. Vyučovací jednotka jako základní vyučovací forma (struktura, cíl, organizace, úloha učitele a žáka, technické a materiální podmínky). Vyučovací met Okruhy požadavků k státní magisterské zkoušce z didaktiky technické a informační výchovy. 1. Vzdělávání v předmětech technického a informačně technologického charakteru na základních školách v České republice

Více

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk

Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk Prieskum trhu - výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikácia obstarávateľa: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš IČO:37910337 Telefón: 0960422279,

Více