U ivatelská p íru ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U ivatelská p íru ka"

Transkript

1 U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí et vrty ze 6 zemí EU, a to z Velké Británie, Holandska, N mecka, Polska, eské republiky a Litvy. Systém obsahuje vícejazy né u ivatelské rozhraní - informace o vrtech mohou být zobrazeny v 7 jazycích: anglicky, holandsky, n mecky, polsky, esky, litevsky a italsky. V rámci projektu eearth byla za ú elem multiliguálního zobrazování informací o vrtech i multilinguálního u ivatelského rozhraní vytvo ena aplikace Multilingual Geological Thesaurus (digitální geologický thesaurus), která byla v letech v rámci projektu ewater roz í ena o hydrogeologické termíny a dal í jazyky. Aplikaci naleznete na adrese i p ímo na webových stránkách GS-Geofondu ve Webových aplikacích Tato p íru ka poskytuje základní informace o tom, jak pou ívat aplikaci GS-Geofondu pro prohlí ení vrt na území eské republiky. V eské aplikaci m e neregistrovaný u ivatel získat bezplatn základní informace o vrtu (tj. klí vrtu, archivní íslo zprávy, p vodní název, hloubka, rok, informace o existenci geologického profilu), registrovaný u ivatel m e získat plnou základní informaci o vrtu i geologický profil vrtu kdykoli 24 hodin denn. V roce 2008 prob hl p evod a úprava stávajících mapových úloh do nového prost edí Mapsphere.To p ineslo mimo jiné i n které novinky a zm ny, nap.: mo nost vyhledávání podle klí e GDO zadání u ivatelského jména a hesla a po ozna ení vrtu do ko íku Aplikaci najdete na adrese eskou implementaci na adrese 1

2 Obrázek 1 zobrazuje úvodní stránku projektu eearth. Kliknutím na p íslu nou vlajku ve spodní ásti okna vyberte jazyk, ve kterém se Vám budou v echny informace zobrazovat, a poté kliknutím na vlajku v map Evropy vyberte stát, ve kterém si p ejete prohlí et vrty. P ístup k informacím na úrovni metadat je bezplatný pro v echny u ivatele, nicmén n které národní geologické slu by vy adují p edregistraci pro povolení k prohlí ení dat. Kontakty na zástupce jednotlivých geologických slu eb najdete na úvodní stránce v odkazu Co je eearth? bod 2. Obr. 1: Úvodní stránka projektu eearth TIP: Kliknutím na p íslu nou vlajku ve spodní ásti okna vyberete komunika ní jazyk, poté kliknutím na vlajku v map Evropy vyberte stát, ve kterém si p ejete prohlí et vrty a tím se p ímo dostanete na úvodní stránku národní aplikace p íslu ného státu. P íklad: Vyberte eskou vlajku a tím zobrazení u ivatelského rozhraní v e tin, poté klikn te do mapy na vlajku eské republiky a tím se p ímo dostanete na úvodní stránku aplikace eearth pro prohlí ení vrt v eské republice (obr. 2). 2

3 Obr. 2: Úvodní stránka eské aplikace pro prohlí ení vrt v eské republice Klikn te uprost ed stránky na zelený nápis Vstup do aplikace pro prohlí ení vrt (verze Geofond) Tím se dostanete do vl astní aplikace (obr. 3), kde si pomocí GIS-ových nástroj m ete prohlí et polohu jednotlivých vrt, získávat základní informace o jednotlivých vrtech, vybírat vrty a objednávat podrobné informace o vrtech (popis vrtných profil ). 3

4 U ivatelské rozhraní eské aplikace pro prohlí ení vrt v eské republice Obr. 3: GIS-ové u ivatelské rozhraní - popis okna aplikace P ehledová mapa zde se zobrazuje aktuáln vybrané zájmové území Mapové okno zde se zobrazuje aktuální pohled do vybraného území podle zvoleného m ítka Datové okno zde se zobrazují informace o vybraných objektech nebo dialogová okna pro up esn ní zájmového území 4

5 Popis funkcí z nabídky»navigace«pou itím funkcí z nabídky Navigace si m ete vybrat zájmové území, posouvat se po map, p ibli ovat a oddalovat pohled na zájmové území. P iblí it kliknutím do bodu nebo ozna ením plochy zájmového území pomocí levého tla ítka my i vymezíte území, do kterého se chcete p iblí it. Toto lze opakovat a do chvíle, ne budete upozorn ni, e Dal í p iblí ení není mo né. P iblí ení je mo né i pomocí nástroj Vyhledávání a Lokalizace pomocí sou adnic (viz ní e) Oddálit kliknutím nebo ozna ením plochy ozna íte bod nebo území, které bude le et v centru následujícího oddáleného mapového vý ezu. Posun kliknutím a dr ením levého tla ítka my i posunete mapu vybraným sm rem Zobrazit v e maximální oddálení, zobrazení mapy celé R (obr.3). P ekreslit aktualizace zobrazení v mapovém okn. Popis funkcí z nabídky»výb r«info o objektu v map Stisknutím levého tla ítka a ta ením my i ohrani íte jeden vrt nebo skupinu vrt. Pod mapovým oknem otev e tabulka se základními údaji o vybraných vrtech. Kliknutím na odkaz v map se vybraný vrt automaticky zobrazí uprost ed mapového okna. Zm nu vý ezu mapového okna lze provést pomocí nástroj v Navigaci nebo zvolením po adovaného m ítka zobrazení v Lokalizaci pomocí sou adnic. 5

6 TIP: P i dostate ném p iblí ení se pro snadnou idenfikaci u jednotlivých objekt zobrazí klí vrtu Dal í údaje o vrtu lze získat kliknutím na ikonu a p idáním do nákupního ko íku (viz dále str.13). Data získáte pouze v p ípad, e jste registrovaný u ivatel. Vyhledávání volba Název obce Vepi te celý název nebo po áte ní písmena názvu obce. Pokud je zadaný et zec nalezen v databázi, automaticky se zobrazí výpis v ech lokalit, jejich název za íná zadaným et zcem, kraj ve kterém se nacházejí a I obce (obr. 5).. Kliknutím na v map v prvním sloupci vyberete Va i zájmovou lokalitu. Lokalita je erven zvýran na a zobrazena uprost ed mapového okna (obr. 6). Pokud se zadané slovo neshoduje se ádným údajem v databázi, ve výpisu se nezobrazí ádný údaj. Obr. 5: Výsledek vyhledávání podle zadání názvu obce (p i zadání et zce kon ) 6

7 Obr. 6: Zobrazení obce Konojedy v map po kliknutí na odkaz v map volba Klí vrtu Vepi te Klí vrtu, pokud jej znáte. Pokud je zadaný et zec nalezen v databázi, automaticky se zobrazí výpis základních informací o hledaném vrtu. Kliknutím na odkaz v map se tento vrt zobrazí uprost ed mapového okna. Zm nu vý ezu mapového okna lze provést pomocí nástroj v Navigaci nebo zvolením po adovaného m ítka zobrazení v Lokalizaci pomocí sou adnic. Pokud se zadaný klí neshoduje se ádným údajem v databázi, ve výpisu se nezobrazí ádný údaj. Obr. 6: Výsledek vyhledávání p i zadání Klí e vrtu (na obrázku p i zadání et zce ) 7

8 TIP: P i dostate ném p iblí ení se pro snadnou idenfikaci u jednotlivých objekt zobrazí klí vrtu Lokalizace pomocí sou adnic Do dialogových okének (Obr. 7) zadejte podle p íkladu ísla sou adnic (znaménko - je nutné!!) a m ítko zobrazení. Zvolený bod v zadaném m ítku se zobrazí uprost ed mapového okna. P i správném zadání se zobrazí mapové okno, p i em zadaný bod le í uprost ed, a v p ehledové map se erveným obdélníkem zobrazí vybrané území (Obr. 8). P i nesprávném zadání sou adnic se mapové okno neotev e a zadání je nutno opakovat. Obr. 7: Úvodní obrazovka s dialogovým okénkem pro lokalizaci pomocí sou adnic 8

9 Obr. 8: Zobrazení p i správném zadání sou adnic a m ítka 9

10 Popis funkcí z nabídky»m ítko«volba M ítko Do dialogového okénka m ete vepsat Vámi zvolené m ítko a stisknutím tla ítka OK se pohled do mapy zobrazí v p íslu ném m ítku. Legenda Vrty jsou v mapovém okn ozna ovány barevnými k í ky podle hloubky. TIP: Vrty se zobrazují od m ítka 1: Vrstvy V závislosti na m ítku zobrazení jsou dostupné r zné vrstvy. Pokud se vrstva v ur itém m ítku zobrazuje, je zvýrazn ná, pokud se nezobrazuje, je sv tle edá. TIP 1: Ozna ovat i odebírat lze i práv nezobrazované vrstvy TIP 2: Kliknutím na + a - lze rozbali/sbalit v echny vrstvy najednou 10

11 Popis funkcí obrázkových ikon Dom zav ít toto okno a vrátit se na úvodní stránku Kliknutím na tuto ikonu se zav e okno aplikace pro prohlí ení vrt a vrátíte se na úvodní stránku eské eearth aplikace. Nápov da Kliknutím na tuto ikonu se otev e nové okno, ve kterém najdete informace, jak pou ívat eearth prohlí e vrt. (Poznámka: jednotlivé národní aplikace se mírn li í v pou itých nástrojích pro výb r a zobrazení informací, zejména v ak v ásti Nákupní ko ík ) eearth - nákupní ko ík Kliknutím na tuto ikonu se otev e nové okno, ve kterém najdete p ehled vrt aktuáln vybraných pro nákup. Jazyková verze Vlajka v levé horní ásti okna u loga projektu eearth ozna uje aktuální jazykovou verzi, ve které p íslu ná národní aplikace b í. Pokud chcete zm nit jazykovou verzi, kliknutím na ikonu je nutné vrátit se na úvodní stránku eské eearth aplikace, kde ve spodní ásti okna m ete vybrat jinou jazykovou verzi. Po zm n lze znovu vstoupit do aplikace. 11

12 Zobrazení výsledk hledání Obr. 9: Zobrazení výsledk hledání - zobrazení základních atribut. Tato volba je p ístupná i nep ihlá enému u ivateli. Stisknutím ikony nákupního ko íku je vy adováno p ihlá ení: obr.10: P ihlá ení Vstup je p ístupný pouze pro REGISTROVANÉ U IVATELE je povolen jen v p ípad, e zadáte správn U ivatelské jméno a Heslo, které Vám bylo p id leno po p edplacení slu by nebo po p id lení kredit na základ smlouvy s GS-Geofondem. V p ípad, e chcete Vá kredit navý it, ode lete znovu objednávkový formulá, který naleznete v odkazu Více info a zalo ení ú tu 12

13 P ehledný postup, jak objednávat informace o vrtech 1. Vyplnit a odeslat objednávkový formulá v odkazu Více info a zalo ení ú tu (viz obr.10). 2. Zaplatit fakturu, kterou vystaví a ode le ekonomický odbor GS -Geofondu, ev. vy ádat si p ístup na základ platné smlouvy s GS-Geofondem 3. Vy kat na ovou zprávu s potvrzením platby (smlouvy) a p id lením U ivatelského jména a Hesla 4. Po vyhledání po adovaných vrt se p ihlásit se do aplikace jako Registrovaný u ivatel (viz obr.10) 5. Vybrat zájmové území a objekty prost ednictvím nástroj (viz vý e) 6. Ozna it vybrané vrty v mapovém okn a p idat do nákupního ko íku v datovém okn (obr. 11) Obr.11: Datové okno s vybranými vrty TIP: znaky + a - v polo ce Geologický profil znamenají: + existenci / - neexistenci popisu geologického profilu. P evá ná v t ina vrt ulo ených v databázi má popsaný geologický profil. Nákupní ko ík Získání základních informací o vrtech a geologických profilech (placená slu ba). Po p ihlá ení si v novém okn eearth nákupní ko ík m ete ozna it/odzna it popis geologického profilu vrtu nebo vrt z ko íku odstranit (obr.12). Obr.12: eearth nákupní ko ík TIP: P ednastaveno je ozna ení popisu geologického profilu 13

14 Po stisknutí tla ítka Pokra ovat >> se zobrazí cenová kalkulace pro ka dý vrt zvlá (obr.13). Ceny jsou dle platného ceníku uvedeného na webových stánkách (polo ky 226 a 227). Cena za základní informaci: 15,- K Cena za záznam profilu vrtu (tj. 1 popsaný interval, nap m) 3,- K TIP: Z ceny za geologický profil lze vypo ítat po et popsaných interval. Obr.13: eearth nákupní ko ík cenová kalkulace V okn je seznam vybraných vrt, jednotliv ke ka dému vrtu pak cena za základní informaci, cena za geologický profil, cena celkem (Cena za vrt) a stav Va eho ú tu po p ípadn potvrzené transakci (Zbývá p edplaceno). V tuto chvíli v ak ástka je t není skute n ode tena v Va eho ú tu. Volbou << Zp t se vrátíte do p edchozího okna, kde m ete znovu upravit výb r vrt pro p ípad, e stav Va eho ú tu je p íli nízký. V p ípad, e jste opakovan vybrali vrt, od jeho prvního vybrání a zaplacení neuplynulo je t 183 dní, NENÍ Ú TOVÁN a v cenové kalkulaci se objeví zaplaceno (obr.14) Obr.14: eearth nákupní ko ík cenová kalkulace - zaplaceno Volbou << Koupit a zobrazit data se ode te p íslu ná ástka z Va eho ú tu a v okn eearth nákupní ko ík (obr.15) se otev e seznam vrt, u kterých ji m ete prohlí et základní informace v plném rozsahu I popis geologického profilu (pokud byl po adován). 14

15 Obr.15: eearth nákupní ko ík p ehled zakoupených vrt Kliknutím na odkaz Informace o vrtu se otev e nové okno s názvem Informace o vrtu klí GDO [ íslo] v záhlaví (obr.16) Obr.16 Informace o vrtu s klí em GDO

16 TIP 1: Od prvního zakoupení jsou informace o vrtu k dispozici po dobu 183 dní (tj. 6 m síc ) k nahlí ení a stahování BEZ POPLATKU. Je-li b hem této doby stejný objekt opakovan vybrán, není ú tován. Po uplynutí této doby je objekt po vybrání znovu ú tován a op t po dobu následujících 183 dní je p i opakovaném výb ru BEZ POPLATKU. TIP 2: Data lze stáhnout a ulo it i ve formátu XML stisknutím tla ítka Data ve formátu XML TIP 3: Data o vybraném vrtu lze zobrazit v sedmi jazycích. P ed vstupem do aplikace je v ak nutné vybrat jazykovou verzi a postupovat touto j azykovou verzí a finálnímu zobrazení údaj. TIP 4: HTML stránku s popisem vybraného vrtu lze jednodu e ulo it z hlavní nabídky okna prohlí e e. Zvolte Soubor-Ulo it jako a ulo te webovou stránku ve formátu *.mht 16

17 TIP: Dal í detailn j í informace o objektech, nebo výb r objekt podle speciálních po adavk je mo né objednat prost ednictvím ového po adavku zaslavrt ného na adresu Pokud ji znáte klí e GDO jednotlivých objekt, uve te je p ímo v ové zpráv nebo v p íloze v jednoduchém formátu TXT, ka dé íslo ID na samostatném ádku. D kujeme za vyu ívání slu by eearth 17

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE...

Soft-4-Sale: novinková dokumentace ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 ZBOŽÍ A CENY...3 MARKETING A OPERATIVA...3 SKLADY A ADMINISTRACE... NOVINKOVÁ DOKUMENTACE 01/2008 N E W S 0 1 / 2 0 0 8 ZVÝŠENÍ SPODNÍ SAZBY DPH Z 5 NA 9 PROCENT...2 JAK SE TO PROJEVÍ V SOFT-4-SALE?... 2 ZBOŽÍ A CENY...3 KONFIGURACE REŽIMU DOHLEDÁNÍ ÍSLA ZBOŽÍ... 3 MARKETING

Více

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00

computer radio control system COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Přijímače REX FW 1.00 COMPLEX RADIO CONTROL SYSTEM Uživatelský manuál Přijímače REX FW 1.00 ESKY computer radio control system 1. Úvod... 03 2. Technická data... 04 3. Instalace... 05 3.1 Napájecí nap tí... 05 3.2 Provoz...

Více

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE PRAHA 2013 Bc. Markéta SEDLÁƒKOVÁ ƒeské VYSOKÉ UƒENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEOINFORMATIKA DIPLOMOVÁ PRÁCE VYUšITÍ

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory

SN 01 6910. ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007. Úprava písemností zpracovaných textovými editory ESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení p edchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002. eský

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Specifikace systému ESHOP

Specifikace systému ESHOP Nabídka: Specifikace systému ESHOP březen 2009 Obsah 1 Strana zákazníka 1 1.1 Nabídka produkt, strom kategorií..................... 1 1.2 Objednávka a ko²ík.............................. 1 1.3 Registrace

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI

V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI V ROČNÕ ZPR VA ZA ROK 2007 HVĚZD RNA A PLANET RIUM ČESK BUDĚJOVICE S POBOČKOU NA KLETI 1 Hvězd rna a planet rium ČeskÈ Budějovice s pobočkou na Kleti Z tkovo n břežì 4 370 01 ČeskÈ Budějovice statut rnì

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM

NÁVOD K OBSLUZE 19 LED 206 DPVR LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM LED TV S DVD PŘEHRÁVAČEM 19 LED 206 DPVR NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth

P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth ƒeské vysoké u ení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra m ení Bakalá ská práce P enos biologických signál pomocí bezdrátové technologie Bluetooth Ji í Kube² Vedoucí práce: Ing. Jakub Parák

Více

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz

Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz Základní ²kola T.G.Masaryka v Py²elích PSƒ 25167, Praºská ulice 168, tel. 323 647 215, E-mail : zspysely@zspysely.cz kolní vzd lávací program pro základní vzd lávání kola pro d ti Neu íme se pro ²kolu,

Více

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory.

Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. LEUCHTEROVA ZPRÁVA KONEC MÝTU Zpráva o údajn ch poprav ích plynov ch komorách v polské Osv timi, Birkenau a Majdanku, vypracovaná odborníkem na plynové komory. Obsah 1. Poznámka vydavatele 2. P edmluva

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více