Krajský úřad Zlinského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský úřad Zlinského kraje"

Transkript

1 Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka Ing. Antonín Putala KUZL 54505/2011 KUSP 54505/2011 KŘ Zpráva Č. 408/2011/KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov, IČ: za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: , (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona Č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Študlov 142,75612 Horní Lideč Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Antonín Putala Obec Študlov zastupovali: František Tvarůžek - starosta Jaroslava Molková - účetní Krajský úřad Zlinského kraje tř. Tomáše Bati 21, PO Box Zlín IČ: tel.: , fax: e-rnail:

2 A. Přezkoumané písemnosti Druh písemnosti Návrh rozpočtu Pravidla provizoria Rozpočtová opatření Rozpočtový výhled Schválený rozpočet Stanovení ukazatelů organizacím Závěrečný účet Bankovní výpis rozpočtového závazných zřízeným Dohoda o hmotné odpovědnosti Inventurni soupis majetku a závazků Kniha došlých faktur Kniha odeslaných Mzdová agenda Odměňování zastu pitelstva Pokladní doklad faktur členů Popis písemnosti Podobu návrhu rozpočtu schválili zastupitelé na zasedání dne Návrh rozpočtu obce Študlov pro rok 2011 byl zveřejněn na úřední desce obce od do pro příjmy ve výši tis. Kč, výdaje ve výši tis. Kč a financování ve výši minus 214 tis. Kč (z toho splátka půjčky ve výši mínus129 tis. Kč). Zastupitelé obce dne schválili rozpočtové provizorium na rok 2011 ve výši 314 tis. Kč (t.j. měsičně 1/12 daňových příjmů r.2010). Rozpočtovou změnu č.1/2011 schválili zastupitelé dne Rozpočtovou změnu č.2/2011 schválili zastupitelé dne Rozpočtovou změnu č.3/2011 schválili zastupitelé dne Rozpočtovou změnu č.4/2011 schválili zastupitelé dne Obec má zpracovaný rozpočtový výhled na roky Rozpočet obce na rok 2011 schválili zastupitelé obce dne pro příjmy ve výši tis.kč, výdaje ve výši tis.kč a financování ve výši -214 tis. Kč. Obec zřizuje Základní školu Študlov jako svou příspěvkovou organizaci. V rozpočtu obce byl ZŠ stanoven příspěvek ve výši Kč. Dne sdělila obec své příspěvkové organizaci výši příspěvku na rok Závěrečný účet obce za rok 2010 byl zveřejněn na úřední desce od do Zastupitelé obce dne vzali na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodařeni obce Študlov a schválili bez výhrad závěrečný účet za rok Zastupitelé obce na zasedání dne schválili výsledek hospodaření za rok 2010 PO ZŠ Študlov ve výši ,75 Kč a jeho převod do rezervního fondu PO. Stav financí ZBÚ ke dni na bankovním účtu u KB a.s. (účet 281) odpovídá minus ,68 Kč. Dohoda o hmotné odpovědnosti byla uzavřena s pokladni obce paní Jaroslavou Molkovou dne Inventarizaci majetku obce Študlov upravuje vnitřní norma č.1/2011, O inventarizaci. Inventarizačni zpráva byla zpracována dne Inventarizační rozdíly zjištěny nebyly. Pro odepisování majetku byl zvolen rovnoměrný způsob odepisováni. Je vedena ručně v předtištěné Knize závazků - přijatých faktur, s uvedením čísla úč. dokladu, dat přijetí, splatnosti a úhrady, čísla dokladu, názvu dodavatele, charakteristiky nákupu, částky. Počínaje byla zavedena nová "Kniha", kontinuita zápisů byla zachována. Eviduje přijetí 179 faktur. Je vedena ručně v předtištěné Knize vydaných faktur, s uvedením čísla úč. dokladu, dat přijetí, splatnosti a úhrady, čísla dokladu, názvu odběratele, charakteristiky prodeje, částky. Eviduje vystavení 18 faktur za prodej dřeva, vytřídění odpadu, nájem prodejny, ubytovací služby... Mzdovou agendu zpracovává dodavatelsky p.marková na základě smlouvy o zpracováni mzdové agendy a účetním poradenství ze dne (včetně dodatků 1, 2, 3, 4). Od května 2011 na základě dohody o provedení práce. Kontrole byly podrobeny výplatní lístky za období 1-9/2011. Zastupitelé obce dne schválili odměňováni neuvolněných zastupitelů dle přflohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. takto: místostarostka Kč, předsedové výborů 980 Kč, ostatní členové ZO 420 Kč. Hlavní činnost: Pokladní doklady příjmové i výdajové jsou číslovány 2

3 Pokladní kniha (deník) Příloha rozvahy Rozvaha Účetní doklad Účtový rozvrh Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Výkaz zisku a ztráty Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotací m společnou číselnou řadou, za období leden - září 2011 vystaveny doklady Č Kontrolovány dokl. Č období srpen Hospodářská činnost Pokladní doklady příjmové i výdajové jsou číslovány společnou číselnou řadou, za období leden - září 2011 vystaveny doklady Č Kontrolovány dokl. Č období duben Při konečném přezkoumání byly kontrolovány pokladní doklady (hlavní činnost září- prosinec) a doklady (pokladna HČ září- prosinec). Doporučení: pokladní hotovosti HČ bylo během roku účtováno jako o záloze poskytnuté pokladně RČ (např. dokl je účtován: 504 MO a 261 O, dále pol O a pol O). Doporučuji pokladnu HČ účtovat pouze 504 MO 261 D. Položku 5182 používat pouze při převodu peněz z pokladny HČ do pokladny RČ, položku 8901 pro přijetí prostředků HČ na ZBÚ. Hlavní činnost je vedena v PC, měsíčně uzavírána. Limit denního pokladního zůstatku je stanoven vnitřní směrnicí k vedení pokladny, účinné dnem , na Kč a nebyl za období leden - září 2011 překročen. Účetní pokladní deník je zpracován v SW KEO, měsíčně přiložen k pokladním dokladům. Pokladní zůstatek k datu podle pokladní knihy činí Kč a souhlasí s účetním stavem SÚ podle hlavní knihy k témuž datu. Hospodářská činnost je vedena v PC, měsíčně uzavírána. Limit denního pokladního zůstatku není stanoven. Účetní pokladní deník je zpracován v SW KEO, měsíčně přiložen k pokladním dokladům. Pokladní zůstatek k datu podle pokladní knihy činí Kč a souhlasí s účetním stavem SÚ podle hlavní knihy k témuž datu. V příloze účetní závěrky je uvedena hodnota ocenění lesních porostů Kč. Sestavena k datu , hodnota aktiv brutto je ,36 Kč, netto ,54 Kč, hodnota korekce celkem je ,82 Kč, je tvořena oprávkami k SÚ 021, SÚ 022, SÚ 028, SÚ 311. Hodnota pasiv je rovna hodnotě aktiv netto. Výsledek hospodaření má hodnotu ,86 Kč a je roven součtu výsledků hospodaření z hlavní a hospodářské činnosti ve výkaze ZlZ ke stejnému datu. Při dílčím přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady (ZBÚ). Při konečném přezkoumání byly kontrole podrobeny doklady (červenec- prosinec ZBÚ). je sestaven na rok 2011 v souladu s ustanoveními ČÚS Č Údaje o příjmech, výdajích obce za rok 2011 jsou uvedeny v příloze. Sestaven k datu ; hodnota nákladů hlavní činnost celkem ,40 Kč, hodnota výnosů hlavní činnost celkem ,76 Kč, výsledek hospodaření z hlavní činnosti po zdanění je ,36 Kč; Obec účtuje o provozu pohostinství v hospodářské činnosti: hodnota nákladů hospodářská činnost celkem ,50 Kč, hodnota výnosů hospodářská činnost celkem ,Kč, výsledek hospodaření z hospodářské činnosti je minus ,50 Kč. Obec je čtvrtletním plátcem DPH. Účelové prostředky určené k finančnímu vypořádání za rok 2011: ÚZ ÚP - částka Kč (vyčerpáno). ÚZ ÚP - částka Kč (vyčerpáno). ÚZ SR - částka Kč - neinv. dotace - průtokový transfer ve prospěch ZŠ (Sdělení KUZL 8573/2011 ze dne ). ÚZ SR VPS - částka Kč - Sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011; obec prostředky nečerpala. Závazek zachycen na účtu 374. ÚZ ZK- částka Kč- 3

4 Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod) Smlouvy o přijetí úvěru Smlouvy o půjčce Smlouvy ostatní Dokumentace zakázkám Zápisy z jednání včetně usnesení Výpis z KN k veřejným zastupitelstva obnova a zajištění lesních porostů (vyčerpáno). ÚZ ZKčástka Kč- výměna oken KD Študlov, odstranění havarijního stavu (Smlouva o poskytnutf podpory č.d/0568/2011/řdp ze dne pro předpokládané náklady Kč) (vyčerpáno). Účet 346 ve výši Kč vyjadřuje předpis pohledávky za vykázanou práci VPP 12/2011. Kontrolována byla Směnná smlouva mezi obcí Študlov (prodávající i kupujici) a p. Františkem Vypušťákem (prodvajíci i kupující) ze Předmětem směny je pozemek parc.č (nově 2210/9 ve výměře 98 m2) - vodni plocha - ve vlastnictví obce Študlova a pozemek parc. Č. 59 (nově 2259 o výměře 10 m2)- zastavěná plocha ve vlastnictví pana Vypušťáka. Směna byla schválena ZO dne , Č. usnesení 39/2. Záměr prodeje byl schválen na 37. zasedání ZO dne a vyvěšen na úřední desce v období od do Vklad práva do katastru nemovitostí byl zapsán dne , právní účinky vkladu nastaly ke dni Úhrada doplatku dle či. V. smlouvy ve výši Kč byla provedena dne , Č. PPD Účtování o směně pozemků v účetní evidenci na SÚ 031 bylo provedeno dne , Č. dokl O pořlzenl pozemku bylo účtováno zápisem MD 042 I D 321 dne , Č. dokl, Obec Študlov má s KS a.s. uzavřenou smlouvu o poskytnutí kontokorentu do výše debetu Kč. Obec obdržela od Zlínského kraje prostředky návratné finanční výpomoci na realizaci projektu "Hřbitov Študlov, oplocení, terenní a sadové úpravy" ve výši Kč. Závazek obce (ve výši přijaté půjčky) byl v účetnictví obce zachycen ke dni na účtu 452 ve výši Kč. Dne uhradila obec Študlov svůj závazek vůči ZK. Na účtu 455 jsou evidovány dlouhodobě přijaté zálohy (předplacení nájmu na 55 měsíců uživateli bytu v č.p.28). Obec Študlov vyzvala tři firmy k podání nabídky na zakázku "Výměna oken kulturniho domu Študlov- odstranění havarijního stavu". Obec uzavřela smlouvu s firmou ERGOVH spol. s r.o. Zlln, která nabídla nejnižší cenu Kč (včetně DPH). Kontrolovaného období se týkají zápisy a usnesení ZO ze 3.zasedání dne až z 11.zasedání dne Z evidence pozemků na výpise z KN k datu vyplývá, že pozemek parc.č. 238/3 je zatížen soudcovským zástavním právem ve prospěch VZP, pozemky parc.č.2000/7, 2000/9 jsou zatíženy soudcovským zástavním právem ve prospěch OSSZ Vsetín. Pozemky byly nakoupeny pro potřeby rozvoje obce již s tímto zatížením. B. Zjištění z konečného dílčího přezkoumání B. I. Přezkoumané předměty, v nichž nebyly nalezeny chyby ani nedostatky Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo b) finančni operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů - Obec nevytváří Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku Předmět: Zákon e. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma a více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - Obec nesdružuje 4

5 Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví Předmět: Zákon e. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 písmo g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek - Obec nenakládá Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo e) ručení za závazky fyzických a právnických osob - Obec neručí Předmět: Zákon Č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob Předmět: Zákon č, 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo g) zřizovaní věcných břemen k majetku územního celku Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písmo h) účetnictví vedené územním celkem B. II. Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v ustanovení 10 odst. 3 pism. b) a písmo c) zákona č. 420/2004 Sb. C. Závěr C. I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při dílčím přezkoumáni hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 2. Při přezkoumání hospodařeni za předchozf roky byly zjištěny následující méně závatné chyby a nedostatky. Vyhláška Č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, 45, písm.d) bod 6,7 Příloha - schází údaje o výměře a ocenění lesních porostů V příloze neni uvedena hodnota v oddfle A. 4. polotka P. I. 1: účet ostatní majetek a dále nejsou uvedeny informace v oddíle celková výměra lesních pozemků s lesnfm porostem a v oddíle O výše oceněnf lesních porostů. NAPRAVENO Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 26,odst. 3 Nebyla vytvořena opravná položka k pohledávce na so 377 NAPRAVENO ČÚS ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví), bod 6.1 bod 6.1 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvf, ve znění. pozdějších předpisů a prováděcf vyhláška Č Sb., se v několika bodech odkazují na nutnost úpravy určitých ustanoveni vnitfním předpisem. V roce 2010 měla mít účetní jednotka zpracovány např.: - stanovení zásad pro časové rozlišení výdajů, nákladů, výnosů a přljmů u jednotlivých druhů časového rozlišeni (zákon Č. 563/1991Sb.,o účetnictvf 3 odst. 1, 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb.) - způsob stanovenf okemžiku uskutečněnf účetního případu - vnitřní normu (Směrnici) - Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky ( vyhlášky č Sb., COS 701). NAPRAVENO. 5

6 ČÚS 701 bod 3.2. Územní celek nevytvořil analytické účty. Pozemky zatížené zástavním právem a věcným NAPRAVENO Územní celek nedodržel druhové třídění rozpočtové skladby. bfemenem nejsou vedeny v samostatné analytické účetní evidenci. rok 2010, která nelze opravit (zohledněno v roku 2011). Chyba ve výkazu Fin 2-12 M za C II. Při přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2011 nebyly zjíštěny chyby a nedostatky [ 10 odst. 3 písmo aj zákona č. 420/2004 Sb.]. C. III. Nebyla zjištěna rízika dle 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. C. IV. Při přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2011 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmo b) následující ukazatele: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku b) podíl závazků na rozpočtu územního celku c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,86% 7,07% 1,06 % Študlov, dne Ing. Antonín Putala kontrolor pověfený fízenlm pfezkoumání počiplš Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledky konečného dílčíhó přezkoumání. František Tvarůžek starosta obce Študlov prohlašuje, že v kontrolovaném období územní celek nehospodařil s majetkem státu, neručil svým majetkem za závazky fyzických a právnických osob, nezastavil movitý a nemovitý majetek, neuzavřel smlouvu o převzetí dluhu nebo ručitelského závazku, smlouvu o přistoupení k závazku a smlouvu o sdružení, nekoupil ani neprodal cenné papíry, obligace, neuskutečnil majetkové vklady, uskutečnil pouze veřejné zakázky malého rozsahu ( 12 odst. 3 zákona Č. 137/2006 Sb.). František Tvarůžek, starosta obce Študlov, se dnem seznámení s návrhem zprávy vzdal možnosti podat k návrhu zprávy písemné stanovisko do 30- ti pracovních dnů od předání návrhu zprávy a požádalo předání konečného znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního celku za účelem jejího projednání při schvalováni závěrečného účtu. Zprávu převzal a s obsahem byl seznámen dne František Tvarůžek starosta 1 x obdrží: Obec Študlov 1 x obdrží: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor Kancelář ředitele, oddělení kontrolní 6

7 Příloha: PŘíJMY SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH od počátku roku Daňové ořtimv ,85 Nedaňové ořlirnv ,44 Kapitálové příjmy ,00 Přijaté transfery ,00 PŘíJMY CELKEM ,29 VÝDAJE Běžné vvdaie ,33 Kaoitálové vvdaie ,00 VÝDAJE CELKEM ,33 I_F_IN_A_N_C_O_V_A_' N_'_I -----'- -_21_4_0_0_ '-1 -_2_31_96_5--'-,9_61 ROZPOČET VÝSLEDEK PŘíSPĚVKY PO SCHVÁLENÝ PO ZMĚNÁCH od počátku roku ZŠ Študlov neinvestiční příspěvek neinvestiční transfer

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu

05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2005 Strana 494 05/12 Hospodaření Státní tiskárny cenin s majetkem státu Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ).

Kontrolovanou osobou byl Úřad práce České republiky, Praha, (dále také ÚP ČR ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/18 Účetní závěrka a finanční výkazy Úřadu práce České republiky za rok 2013, které jsou předkládány jako podklad pro závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Kontrolní závěry z kontrolních akcí

Kontrolní závěry z kontrolních akcí Věstník NKÚ, kontrolní závěry 7 Část B Kontrolní závěry z kontrolních akcí 10/26 Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Lesy České republiky Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1

Metodika. zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014. platná od 1. 1. 2014. verze 1.10.19.01 PO GORDIC GORDIC 1 Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 GORDIC Metodika zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2014 verze 1.10.19.01

Více

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011

Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 Účetnictví VÚJ nové a upravené předpisy pro rok 2011 říjen 2011 Markéta KREDBOVÁ BDO Audit, s.r.o. CSÚIS vybrané účetní jednotky Vybrané účetní jednotky dle zákona o účetnictví ( 1): organizační složky

Více

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy

Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 15/2001 Sb. hl. m. Prahy Změna: obecně závazná vyhláška č. 18/2001 Sb.

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Březí; IČO 00283070; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více