Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014"

Transkript

1 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace Město Vrbno pod Pradědem Sídlo organizace: Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 IČO: Právní forma: příspěvková organizace V Mnichově dne: Zpracovaly: Bc. I. Střeštíková, S. Snítilá, Mgr. P. Žaludová, S. Kořenovská, Bc. A. Stefanakisová 1

2 Obsah Úvodní slovo I. Předmět činnosti, poslání, cíle, okruh osob, kterým je služba určena II. Sociální péče a služby III. Zaměstnanci IV. Zdravotní péče a rehabilitace V. Hospodaření 32 VI. Kontrolní činnost Závěrečné slovo 35 Kontakty 36 2

3 Úvodní slovo ředitelky Je tady rok Opět bilancujeme výsledky naší práce za předešlý rok. V závěru loňské zprávy o činnosti a hospodaření Domova jsem nám všem přála úspěšný rok Naše úspěchy v minulém roce prezentují následující stránky zprávy. Hlavním tématem a nejčastěji vyslovovaným slovem mezi zaměstnanci našeho Domova bylo v roce 2013 slovo INSPEKCE, která nás v tomto roce navštívila. Po prohlídce společných prostor Domova následovala vlastní práce inspektorů. Vedli dlouhé rozhovory s jednotlivými klienty Domova, kontrolovali jejich veškerou dokumentaci včetně hospodaření, studovali individuální plány. Na řadu přišli i zaměstnanci. Postupně si zvali na výslech vedení i vybrané pracovníky. Zkoušeli nás ze znalostí metodik a vnitřních předpisů, požadovali různá vysvětlení, kontrolovali písemné hodnocení zaměstnanců, porovnávali shodu mezi obsahem dokumentů, teoretickými znalostmi pracovníků a jejich aplikací v praxi. Snažili se najít pochybení, porovnávali právní rámec s realitou a identifikovali rozdíly, které pak ve výsledné zprávě uváděli jako nedostatky. Došlo i k rozdílným názorům na některé věci ze strany poskytovatele a inspekčního týmu. Bohužel, nositeli pravdy v případě provádění inspekce jsou pouze jednotliví členové inspekčního týmu, i když mnozí z nich v sociálních službách nikdy sami nepracovali. Po dvou nekonečně dlouhých a vyčerpávajících dnech přišlo závěrečné hodnocení inspekčního týmu za přítomnosti zaměstnanců Domova i paní starostky. Byla nám vyslovena pochvala, ale také některá pochybení. V bodovém hodnocení jsme získali téměř dvojnásobný počet bodů proti předchozí inspekci a 83 % zlepšení nás potěšilo. Tento dobrý výsledek je zhodnocením práce celého pracovního týmu. Důležitým úkolem roku 2014 bylo především pokračovat v plnění nápravných opatření z inspekce kvality sociálních služeb. S plněním některých opatření jsme začali téměř bezprostředně po odjezdu inspekčního týmu. Měli jsme za úkol nově zpracovat písemná vnitřní pravidla pro situace střetů zájmů poskytovatele se zájmy osob, kterým poskytujeme sociální službu. Nad rámec uložených opatření jsme po připomínkách inspekčního týmu přepracovali i Pravidla soužití. Jsme rádi, že ostatní metodické materiály shledali inspektoři bez závad a plnění některých standardů kvality ohodnotili plným počtem bodů. 3

4 V rámci plnění nápravných opatření jsme inspekci odeslali jednoduchý dotazník pro uživatele používaný při šetření v roce 2013, a to včetně vyhodnocení výsledků tohoto šetření. V roce 2014 jsme s uživateli uskutečnili další anketu zaměřenou na hodnocení souladu služby s veřejným závazkem. Dotazník jsme rovněž odeslali inspekci, šetření bylo dokončeno, výsledky zpracovány a použity pro zlepšení kvality služby. Na základě nového znění veřejného závazku dojednaného v roce 2013 bylo nutno aktualizovat webové stránky Domova i materiál Popis realizace poskytování sociální služby zveřejněný v registru poskytovatelů vedeném MPSV. V rámci poskytování naší sociální služby jsme se snažili o doladění individuálního plánování služby tak, abychom naplnili představy inspektorů. Bylo potřeba, aby se každý pracovník v sociálních službách (pečovatel) ve funkci klíčového pracovníka stal tak trochu sociálním pracovníkem a uměl pracovat s nepříznivou sociální situací klienta. Proto obě metodičky pro individuální plánování na společných sezeních vysvětlovaly pojmy nepříznivá sociální situace, sociální začleňování a sociální vyloučení. Všichni klíčoví pracovníci také zpracovávají rizikové plány uživatelů, podporují uživatele ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím a jsou podporováni v adekvátním způsobu plánování služby s nekomunikujícími klienty. Intenzivně jsme se věnovali rovněž průběžnému plnění nápravného opatření ke standardu č. 8 Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje. Inspekční tým nám uložil podporovat ve využívání veřejných služeb a služeb odborníků všechny uživatele, i ty s vysokou mírou podpory a péče. Splnění tohoto úkolu obnášelo vytvoření systému evidence a často i práci s motivací seniorů, abychom služby mimo Domov nabídli opravdu téměř všem uživatelům. Nejvíce jsme se na tyto aktivity zaměřovali v letních měsících, využili jsme však i podzimních příležitostí a akce pořádané v předvánočním čase. V našem snažení nám pomohla jak letní nabídka služeb, tak akce konané přímo v místní části Mnichov či zakoupení nového devítimístného automobilu značky Peugeot. Díky uvedenému vozu jsme mohli v roce 2014 uskutečnit čtyři polodenní zájezdy pro menší skupinky klientů. Téměř všichni obyvatelé vnímali naši snahu pozitivně a byli velice spokojeni s kratšími i delšími výlety mimo areál Domova. 4

5 Z výše uvedeného vyplývá, že poskytovat sociální službu a splňovat nároky inspekce kvality znamená zaměřovat se stále více na individualizaci služby pro jednotlivé uživatele, což klade stále vyšší nároky na počet a odbornost personálu. Mimo realizaci nápravných opatření bylo naší snahou vytvořit co nejlepší podmínky pro naše uživatele, aby se v Domově cítili co nejlépe a podzim svého života strávili plnohodnotně a důstojně. Každý úsek našeho Domova prošel v roce 2014 něčím novým V budově byla některá stará okna nahrazena novými, původní umakartové obložení bylo v části chodeb sundáno, přibyla nová madla, prostor před archivem má nové schodiště i dveře. Opraveny a natřeny byly brány před Domovem. Některé prostory Domova jsou vymalovány, v kuřárně i jiných částech Domova fungují nové čističky vzduchu, uklízečkám usnadňují práci moderní parní čističe, které současně dezinfikují čištěné plochy, údržbáři mají radost z nového nářadí, které jim usnadní práci Na úseku sociální péče přibylo klientů, kteří si mohou z lůžka, koupelen a WC přivolat pomoc personálu signalizačním zařízením. Obyvatelé Domova mají nové polohovací postele ovládané pomocí tlačítek, postele imobilních klientů jsou vybaveny elektrickými antidekubitními matracemi, pro větší bezpečnost byla do všech prostor Domova naistalována požární signalizace. Rehabilitační činnost a péče pomohla některým klientům upoutaným na lůžko znovu se pohybovat pomocí chodítek, deset imobilních obyvatel Domova se s ostatními stravují ve společné jídelně, kde mohou sledovat z velkoplošné obrazovky zprávy a jiné televizní pořady. Díky sociálním pracovníkům mají někteří klienti našeho Domova přiznán nově příspěvek na péči, u jiných se podařilo obhájit zvýšení příspěvku, obyvatelům jsou vyřizovány nové občanské průkazy a na jejich přání i trvalé bydliště, kdykoliv během pracovního dne mohou přijít do kanceláře s žádostí o vyřízení jakýchkoliv osobních i úředních záležitostí Snažíme se vytvářet prostředí, kde se naši senioři budou cítit dobře, pomáháme jim rozvíjet aktivní přístup k životu a zároveň co nejvíce jim ulehčit a pomoci v jejich nepříznivé situaci. Podařilo se nám rozšířit aktivizační činnost. Naší chloubou jsou dvě dílny volnočasových aktivit, z nichž jednu jsme nově zprovoznili na podzim loňského roku. Obě dílny poskytují seniorům jistotu aktivního stáří, ale také radost ze zajímavé a kreativní práce. Podařilo se nám uskutečnit řadu velmi zdařilých kulturních akcí včetně táboráků na zahradě, vydařil se i bohatý kulturní program v Týdnu sociálních služeb, zapojili jsme se do Přání seniorům pořádané firmou SODEXO, která vybrala jedno z našich přání a uhradila nám uspořádání zabíjačky na zahradě Domova pod vedením pana Kolomého ze Starého Města. Velmi dobré zkušenosti máme s dobrovolnicemi Levicového klubu žen. Jejich pravidelné návštěvy vždy potěší naše klienty. Všechny změny byly prováděny z důvodu zkvalitnění života klientů našeho Domova, kteří jsou v dnešní společnosti opomíjenou skupinou obyvatel. Výčet činností realizovaných v roce 2014 by se vůbec neobešel bez obětavé a náročné práce zaměstnanců Domova, kterým touto cestou DĚKUJI za stále těžší (nároky na kvalitu i objem, extrémní absence zaměstnanců z důvodu pracovních neschopností), stále narůstající a přitom dlouhodobě nedostatečně finančně odměňovanou práci. Především děkuji pak těm, kteří si dokázali najít svou cestu k našim klientům, získat si jejich přízeň, pochopit kvalitu poskytované péče a každodenní činností její úroveň zvyšovat. Mgr. Pavla Žaludová ředitelka 5

6 1.1 Předmět činnosti I. Předmět činnosti, poslání, cíle a okruh osob, jimž poskytujeme sociální služby Předmět činnosti je vymezen zřizovatelem Městem Vrbno pod Pradědem ve zřizovací listině ze dne s účinností od , dodatkem č. 1 a 2 ke zřizovací listině s účinností od Hlavním účelem zřízené organizace je poskytování sociálních služeb formou pobytových služeb domova pro seniory osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby pro občany města Vrbna pod Pradědem a přilehlého okolí, není však výjimkou, že Dps přijímá i klienty mimo spádovou oblast. Všechny služby, které domov poskytuje, jsou směřovány tak, aby obyvatelé žili plnohodnotným, důstojným a spokojeným životem s naplňováním jejich kulturně sociálních potřeb. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu: a) poskytování pobytových služeb a plnění základních činností v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy - poskytnutí ubytování - poskytnutí stravování - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - sociálně terapeutické činnosti - aktivizační činnosti - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí b) zajištění zdravotní péče osobám, kterým jsou poskytovány pobytové služby. 1.2 Poslání Posláním Domova pro seniory Vrbno je umožnit prožití důstojného života, podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů služby a jejich kontakty s přirozeným prostředím. Zařízení vytváří klidné sociální prostředí, přináší uživatelům úctu a zpříjemnění podzimu života. 1.3 Cíle služby vytvářet příležitosti individuálně tak, aby i osoby s vyšší mírou podpory mohly využívat s ohledem na svou aktuální situaci běžně dostupné veřejné služby tím, že zavedeme alespoň jednu veřejně dostupnou službu v Dps Vrbno jak pro uživatele, tak i pro veřejnost rozvíjet individuální podporu při doprovázení uživatelů (do obchodů, ke kadeřníkovi, na úřady) rozšířit poskytování bazální stimulace uživatelům s vyšší mírou podpory pokračovat v úspěšné spolupráci s Levicovým klubem žen a Občanským sdružením Praděd osob zdravotně postižených rozšířit nabídku aktivizačních činností. 6

7 1.4 Okruh osob, kterým je služba určena Domov pro seniory Vrbno poskytuje sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (mladším i starším seniorům od 60 let) a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby zejména při zvládání běžných úkonů péče o sebe, při zajištění stravování, ubytování, hygieny, zdravotní a ošetřovatelské péče. 1.5 Domov pro seniory Vrbno není určen pro osoby: - jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení - které trpí závažnými akutními infekčními nemocemi - u nichž je důvodný předpoklad, že by jejich chování z důvodu duševní poruchy narušovalo kolektivní soužití - které nepotřebují pravidelnou pomoc druhé osoby. 1.6 Zásady služby - Dodržujeme práva uživatelů: a) snažíme se zajistit dostatek soukromí každému uživateli našich služeb b) respektujeme důstojnost seniorů bez ohledu na to, jaký je jejich zdravotní stav či životní situace. - Podporujeme a respektujeme svobodné rozhodování a vlastní vůli - uživatel se může rozhodnout o řešení své situace a toto rozhodnutí může i měnit. Navrhujeme možnosti řešení, upozorňujeme na rizika, rozhodnutí necháváme na uživateli, i když s ním nesouhlasíme. - Přizpůsobujeme se potřebám - snažíme se být flexibilní a reagovat na potřeby klientů. - Usilujeme o vzájemnou toleranci a důvěru snažíme se, aby nám uživatelé, veřejnost a rodinní příslušníci důvěřovali. - Poskytujeme bezpečné služby - minimalizujeme rizika ohrožení zdraví uživatelů i škody na majetku. - Zohledňujeme tradice a zvyky uživatelů - snažíme se, aby uživatelé měli možnost zachovat a rozvíjet své zvyky, které dodržovali před tím, než se přistěhovali do našeho zařízení. 7

8 II. Sociální péče a služby 1. Obyvatelé 1.1 Skladba obyvatel Počet klientů k k k Počet klientů z toho muži z toho ženy Věkové kategorie 75 77,2 74,6 75, k k k Počet klientů let let let let Průměrný věk klientů Přibývá klientů s vyšším věkem, kteří přicházejí z dlouhodobých pobytů v LDN, ubývá klientů nižšího věku, jejich cílem je zůstat co nejdéle v domácím prostředí. 8

9 Mobilita k k k Počet klientů trvale upoutaní na lůžko mobilní za pomoci kompenzační pomůcky zcela mobilní O více než dvojnásobek se zvýšil počet klientů trvale upoutaných na lůžko, kteří vyžadují náročnější péči, ale nebyl navýšen počet pracovníků v přímé péči Stravování k k k Počet klientů vyžadující nákladnější stravování D9 vyžadující standardní stravování 9

10 Stupeň závislosti k k k Počet klientů I. stupeň závislosti II. stupeň závislosti III. stupeň závislosti IV. stupeň závislosti bez přiznaného PnP - počet žádostí o přiznání/zvýšení PnP Domov pro seniory je podle zákona č. 108/2006 Sb. určen osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. O 61 % ubylo klientů v I. stupni závislosti a bez přiznaného příspěvku na péči, tj. s nižší potřebou poskytované péče nebo bez potřeby poskytované péče. Klienti - senioři bez příspěvku na péči vyžadující nepravidelnou pomoc či podporu druhé osoby by měli bydlet v podporovaném bydlení nebo v domě s pečovatelskou službou. Placená péče z vlastních příjmů klientů ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Řady ,00 Kč 50000,00 Kč Kč46 376,00 0,00 Kč k k k k k Klienti, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči, si hradí péči ze zůstatku důchodu (min. 15 %). Výpadek příjmů za hrazenou péči z vlastních příjmů klientů byl nahrazen příjmy z příspěvků na péči (byl nově přiznán např. z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nebo poskytování vyšší míry potřebné sociální péče). 10

11 Dlužná částka za úhrady poskytované péče 5 152,00 Kč 3 847,00 Kč 3 352,00 Kč ,00 Kč ROK ČÁSTKA Klienti, kterým nebyl přiznán příspěvek na péči, si hradí péči ze zůstatku důchodu (min. 15 %). 1.2 Pohyb klientů k k Pohyb klientů k k Počet klientů přijatí odchody úmrtí služba poskytnuta celkem Od roku 2007 do konce roku 2014 zemřelo celkem v Dps Vrbno 166 klientů. V případě zájmu o přihlášení se v Dps Vrbno k trvalému pobytu je podána žádost místně příslušnému městskému úřadu. Pokud máme volné místo, umístíme i klienta z jiného okresu. 11

12 2. Péče a služby 2.1 Kapacita zařízení Kapacita zařízení ,78% 97,38% 97,09% k k k Kapacita zařízení Obložnost lůžek Ubytování - pokoje k k k Celkem Pokoj jednolůžkový Pokoj dvoulůžkový Pokoj třílůžkový Osobní prostor a možnosti klientů, kteří žijí v našem zařízení, jsou do značné míry limitovány stavebními parametry našeho Domova. Podílí se na nich např. kapacita pokojů, umístění a typ sociálního příslušenství. 12

13 2.2 Úhrady za pobyt v Dps Měsíční úhrada za pobyt v DPS zahrnuje: a) poskytnutí ubytování: 1. ubytování a služby s bydlením spojené el. energie, topení, teplá a studená voda, možnost využití internetu, připojení k digitálnímu vysílání, možnost využívání radiopřijímače, varné konvice, ledničky a televizoru na pokoji, opravy a malování. 2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, převlékání lůžka, žehlení. Pokoje jsou vybaveny běžným nábytkem. b) poskytnutí stravy: zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování v rozsahu 5x denně, diabetici 6x denně. Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, činí maximální výše úhrady za ubytování v domovech pro seniory 210 Kč denně za poskytnutí ubytování a 170 Kč denně za celodenní stravu. Klienti Dps Vrbno platili v roce % maximální částky stanovené výše uvedenou vyhláškou za ubytování a 81 % za stravu. Úhrady za poskytování ubytování a stravy denní sazby 1 den Ubytování denně Strava normální (racionální) Strava diabetická 1den celkem strava normální 1 den celkem strava diabetická Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Dvoulůžkový se sociálním zařízením Dvoulůžkový č. 52 pokoj (menší rozměr) Třílůžkový pokoj 144 Kč 138 Kč 148 Kč 282 Kč 292 Kč 134 Kč 138 Kč 148 Kč 272 Kč 282 Kč 144 Kč 138 Kč 148 Kč 282 Kč 292 Kč 124 Kč 138 Kč 148 Kč 262 Kč 272 Kč 124 Kč 138 Kč 148 Kč 262 Kč 272 Kč 13

14 Úhrady dle počtu dní v měsíci normální strava CENA ZA 1 MĚSÍC Měsíc 28 dní Měsíc 30 dní Měsíc 31 dní 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením Dvoulůžkový pokoj č lůžkový pokoj 7.896, , , , , , , , , , , , , , ,- Úhrady dle počtu dní v měsíci diabetická strava CENA ZA 1 MĚSÍC Měsíc 28 dní Měsíc 30 dní Měsíc 31 dní 1 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením Dvoulůžkový pokoj č lůžkový pokoj 8.176, , , , , , , , , , , , , , ,- Obyvateli Domova zůstává po zaplacení úhrady za ubytování a stravu min. 15 % z jeho příjmů podle ustanovení 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč0,00 Výše nedoplatků za ubytování a stravu v kalendářním roce Kč , ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč k k k k k Výše nedoplatků za ubytování a stravu v kalendářním roce 14

15 Dlouhodobě se potýkáme se s nižšími příjmy našich klientů. 1 klient vůbec nepobíral důchod, přiznány mu byly pouze dávky hmotné nouze a příspěvek na péči. Základní výměra důchodu byla v roce 2014 valorizována o 10 Kč (v roce 2013 o 60 Kč), procentní výměra o 0,4 % (v roce 2013 o 0,9 %). Po pravidelné valorizaci se výše starobních důchodů zvýšila od ledna 2014 jen minimálně, drtivé většině důchodců maximálně o několik desetikorun měsíčně. Průměrný starobní důchod v České republice činil korun. 51 klientů Domova, tj. 68 %, pobíralo důchod v roce 2014 nižší, než průměrný (v r klientů, tj. 74 %). Některým klientům jsou z důchodů odečítány exekuční splátky. Procentuální podíl klientů na celkových příjmech příspěvkové organizace Procentuální podíl klientů na celkových příjmech organizace zřizovatel státní dotace klienti Dps Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ostatní příjmy Kč Kč Kč 15

16 50% Příjmy rok % 13% 35% Zřizovatel státní dotace klienti ostatní příjmy Příjmy rok % 14% 60% 23% Zřizovatel státní dotace klienti ostatní příjmy ostatní příjmy 2% Procentuální podíl klientů na celkových příjmech organizace v roce 2014 zřizovatel 13% klienti Dps 61% státní dotace 24% zřizovatel státní dotace klienti Dps ostatní příjmy 16

17 2.3 Sociální podmínky klientů Přízemí - přízemní prostory jsou bezbariérové, nacházejí se zde pokoje klientů - 5 dvoulůžkových a 5 třílůžkových, kancelář pracovníků sociální péče, kancelář vedoucí kuchyně, sklad vozíků, úklidová místnost, prostory kuchyně včetně skladů a jídelny, dezinfekční místnost včetně myčky a dezinfikátoru podložních mís, elektrického vakového zvedáku pro přesun imobilních klientů, koupelna s elektrickým zvedákem do vany, sprchovým křeslem a lehátkem, WC a kuřárna, 2 dílny volnočasových aktivit, z nichž jedna je vybavená počítačem s internetem pro potřeby klientů, druhá dílna je vybavena čtecím zařízením pro slabozraké. 1. poschodí - prostory 1. poschodí jsou přístupny z přízemí dvěma schodišti a jedním výtahem. Schodiště slouží v případě evakuace jako úniková cesta, jedno z nich je vybaveno elektrickou schodišťovou sedačkou. Výtah nelze bez dalších technických úprav použít k evakuaci osob. Prostory 1. poschodí jsou bezbariérové. Nacházejí se zde pokoje klientů - 2 jednolůžkové, 5 dvoulůžkových a 7 třílůžkových, sesterna včetně ordinace, strojovna výtahu, koupelny s elektrickou vanou, WC, na chodbě 3 odpočinkové koutky - z toho 1 s knihovničkou, 1 s televizorem a klubovna s plazmovým televizorem a DVD přehrávačem. Klubovna slouží rovněž jako společenská místnost, 2x měsíčně jako modlitebna, cvičí zde klienti, dle potřeby jsou tady pořádány porady, supervize a školení zaměstnanců, oslavy narozenin klientů, Klub přátelství a aktivizační činnost klientů. Klubovna slouží současně i jako místnost návštěvní. Je vybavena 2 stoly s židlemi, při sledování televize užívají klienti pohodlná křesla. V místnosti je k dispozici rotoped a další rehabilitační pomůcky. Chodby a schodiště jsou opatřeny madly. 17

18 Trakt - je součástí 1. poschodí. Vzhledem k tomu, že ze stavebního hlediska jde o další připojenou budovu, došlo zde k výškovému převýšení a trakt je spojen s prostory 1. poschodí schody. V této části budovy je 6 dvoulůžkových pokojů, 1 třílůžkový a 1 jednolůžkový pokoj, kuchyňka pro obyvatele, která je vybavena kuchyňskou linkou, varnou konvicí, vařičem, mikrovlnnou troubou, elektrickou troubou, ledničkou a myčkou nádobí. Náležitostí těchto prostor je sedací kout s plazmovou televizí, WC, koupelna a dezinfekční místnost se zvedací plošinou. Pro klienty je k dispozici žehlička s žehlicím prknem. Umístěny jsou zde i kanceláře rozpočtářky, personalistky, ředitelna a kancelář sociálních pracovníků. Vybavení pokojů pokoje jsou vybaveny účelovým nábytkem, postelemi, z nichž většina jsou polohovací, 1 lůžko je nemocniční, elektrické s laterálním náklonem. Pouze ve 4 pokojích je umístěno umyvadlo, někteří klienti mají na pokoji vlastní televizor, varnou konvici, drobné upomínkové předměty z domova či květinovou výzdobu. Imobilní klienti mají na pokojích toaletní křesla, k ochraně soukromí klientů slouží zástěny. Polovina pokojů má nová plastová okna. Pro imobilní klienty slouží signalizační zařízení pro přivolání pomoci komunikace klient pracovník v sociálních službách. Ve všech místnostech v budově jsou namontovány požární hlásiče. Pro soukromé telefonní hovory klientů je k dispozici přenosný telefon. Zahrada - součástí areálu Domova je i prostorná zahrada, kde klienti odpočívají. K dispozici je zde altán s posezením, kuřácký koutek (využívaný celoročně), ohniště, kuželky. Sezónně jsou k dispozici k posezení stoly a lavičky. Pro odpočinek a kulturní programy je v letních měsících postaven velký párty stan. Část zahrady je osázena okrasnými květinami, keři a keříky rybízu. Pro usnadnění pohybu je nádvoří vyasfaltováno. K rehabilitaci mohou klienti používat na zahradě zabudované rehabilitační prvky. Součástí zahrady je i malý pomníček, kde si mohou lidé zapálit svíčky a zavzpomínat na své blízké. 18

19 2.4 Činnosti pracovní Pro využití volného času klientů slouží dvě dílny volnočasových aktivit. Střídavě se zde scházejí klienti našeho Domova k různým činnostem, jako jsou ruční práce, hlasité předčítání, poslech CD, stolní hry, slovní hry na trénování paměti, malování, práce s různými materiály, přírodninami, draní peří, společné oslavy narozenin, klienti si zde nechávají psát dopisy pro své blízké, někdy si přijdou jen povídat, na kávu, možné je i využití internetu. Uživatelé se zde navzájem seznamují a navazují vzájemnou komunikaci. Vzhledem k přibývání klientů s vyšším stupněm příspěvku na péči ubývá těch zručnějších a množství výrobků prezentovaných našimi klienty na výstavkách v kulturním středisku Střecha. Samozřejmostí je prezentace výrobků v prostorách našeho Domova. 2.5 Činnosti vzdělávací - kavárnička informativní charakter, dotazníky spokojenosti s poskytovanou službou - práce s internetem - soutěže - křížovky, kvízy - individuální nebo společná četba - sledování TV pořadů a DVD (barevné televizory s velkou obrazovkou v každém poschodí, individuálně TV přijímače na pokojích klientů) - knihovnička individuální zapůjčování a četba knih, předčítání dle výběru klientů (převážná část knih pochází z darů) - četba aktuálních zpráv z tisku nebo internetu pracovnicí dílny 2.6 Činnosti kulturní, pohybové - ranní cvičení - individuální rehabilitační činnost klientům poskytuje kvalifikovaná masérka - hudební pořady - vystoupení externích účinkujících - polodenní výlety Zlaté Hory, Vrbenské slavnosti, Vlastivědné muzeum v Opavě, Jeseník, Arboretum Nový Dvůr u Opavy - Klub přátelství práce dobrovolníků každé pondělí ve školním roce (přednášky s promítáním, zpěv, předčítání) - procházky po okolí, posezení na zahradě - individuální nákupy ve městě, cukrárna velmi oblíbené - mikulášská nadílka, velikonoční veselice, retrooslava 1. máje - vánoční koncert, silvestrovská kavárnička - společné měsíční tematické soutěže se slavnostním vyhlášením - sledování TV, DVD a videa - odběr denního tisku a časopisů - táboráky s opékáním, zpěv s kytarou - karetní hry, šachové partie, pexesa - Den seniorů kulturní program na zahradě Domova v rámci celostátně vyhlášeného Týdne sociálních služeb ČR - návštěvy divadelních představení, výstav a kulturních pořadů v kulturním středisku Střecha ve Vrbně p. Pradědem - setkání s dobrovolnicemi Levicový klub žen 1x za 14 dní (během školního roku) 19

20 Vaření pro radost 1x za 14 dní vaří s našimi klienty paní Gruntová kuchyni zdravé výživy Tisk Místní tisk O dění v našem Domově jsou klienti informováni našimi vlastními časopisy - čtvrtletníky (Jarník, Letník, Podzimník, Zimník). Klientům je k dispozici rovněž Zpravodaj sdružení obcí Vrbenska. Klienti mají možnost odebírat svůj vlastní denní tisk na předplatné. Odborný tisk Zdravotnické noviny - týdeník Časopis Sestra - měsíčník Finanční zpravodaj - měsíčník Práce a mzda - měsíčník Mzdová účetní - měsíčník Časopis Účetnictví - čtvrtletník Sociální služby - měsíčník Rezidenční péče odborný čtvrtletník pro management ústavů soc. péče 2.7 Specifické aktivity Dps Návštěvy kněze v Dps Canisterapie navštěvuje naše klienty paní Kulawiak z Liptáně se svými pejsky 1x za 14 dní 1x za 14 dní 20

21 2.8 Stravování Zařízení poskytuje svým klientům celodenní stravu v rozsahu 5 jídel, která je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou normám veřejného stravování. Pro rok 2014 byla stanovena celodenní stravovací jednotka ve výši 145 Kč pro klienty s diabetickou stravou (podávána navíc 2. večeře), pro ostatní klienty byla stanovena celodenní stravovací jednotka 135 Kč. Tato částka se skládá z hodnoty surovin a režijních nákladů nezbytných na přípravu stravy. Od pondělí do pátku mají obyvatelé i zaměstnanci možnost výběru obědů ze 4 druhů jídel (k výběru je masitá strava, bezmasá jídla, zeleninový talíř + pečivo, dietní jídlo). V nabídce jsou saláty nebo kompoty, pokud je tato příloha vhodná. Občas je podáván zákusek či moučník. Čtyřikrát týdně jsou připravovány teplé večeře. Po celý den je rovněž zajištěn pitný režim pro klienty čaje (slazené, neslazené) ve varnicích na chodbách, k obědu minerálky. K dopoledním přesnídávkám bývá podáváno nejčastěji ovoce, odpoledne pečivo, mléčné výrobky, mléko nebo čaj. Klienti i zaměstnanci mají možnost si zakoupit v jídelně sladkosti, nealkoholické nápoje, ovoce, toaletní potřeby, cigarety i lahvové pivo. Celý stravovací provoz včetně drobného prodeje zajišťuje dodavatelsky firma Dussmann, spol. s r.o., která byla vybrána ve výběrovém řízení. 21

22 III. Zaměstnanci 3.1 Počet zaměstnanců k skupina Počet osob vzdělání krát (x) úvazek THP ředitelka 1 x 1 1 vysokoškolské THP - rozpočtář 1 x 1 1 úplné střední Sociální pracovník 1 x 1 1 vysokoškolské Asistentka sociálního pracovníka 1 x 1 1 úplné střední Manažer kvality 1 x 1 1 vysokoškolské Mzdový účetní, personalista 1 x 0,5 0,5 úplné střední Administrativní a spisový pracovník 1 x 0,5 0,5 úplné střední Všeobecná sestra dokumentační sestra 1 x 1 1 úplné střední Všeobecná sestra střední zdrav. personál 5 x 0,35 5 úplné střední Manažer kvality sociální péče 1 x 1 1 úplné střední Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče 5 x 0,65 13 x 1 5 úplné střední 2 úplné střední, kurz 3 vyučena v oboru pečovatelství 7 vyučena, kurz Pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče (zástup za DPN+ŘD) Pracovník v sociálních službách - rehabilitační péče, masér Pracovník v sociálních službách - základní výchovná nepedagogická činnost Provozní zaměstnanci: Uklízečka 2 x 1 1 x 0,75 1 x 0,375 Pradlena, švadlena 2 x 1 1 x 0,625 Údržbář - strojník - topič - řidič - preventista PO 1 x 1 Údržbář - strojník - topič - řidič 1 x 0,5 zahradnice (sezónně) (1 x 0,25) 1 základní, kurz 2 x 1 1 vyučena, kurz 1 vyučena v oboru pečovatelství 1 x 1 1 vyučena, kurz 2 x 1 2 úplné střední, kurz 1vyučena 1 základní 1 vyučena 1 vyučena 2 vyučena 1 vyučena 1 vyučen 1 vyučen 1 vyučena Počet osob a úvazky celkem Osob x sezónně Úvazky 36,25 sezónně 36,5 22

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace

Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Domov pro seniory Podbořany, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a činnost organizace IV.

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření

Domov důchodců Dubí. příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Domov důchodců Dubí příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 1 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Sídlo organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2011 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. Přehled

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program Nabídka projektových aktivit Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Poradenský program poprvé v tomto roce vám přinášíme aktuality z činnosti na našich detašovaných pracovištích a mnoho novinek ze sociálně

Více

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ, Na Libuši 999, 391 65 BECHYNĚ KONCEPCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY Veřejný závazek 1. Poslání Domova pro seniory Bechyně V našem domově poskytujeme klientům sociální pobytovou službu. Zajišťujeme

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ALKA, o.p.s. KOMENTOVANÉ VÝSLEDKY ALKA, o.p.s ALKA, o.p.s. je nezisková organizace, která dlouhodobě pečuje o děti i dospělé s kombinovaným postižením a usiluje o co nejvíce normální

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení.

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení. Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s. r. o. Dobrovolník a klient v rezidenčním zařízení ( Sociální práce) Vedoucí práce: PhDr. Drahomíra Pavlíková Vypracoval: Dana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA CHARITA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Působnost Arcidiecézní charity Působnost Olomouc Arcidiecézní charity Olomouc Olomouc Olomouc Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Působnost Charity Působnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více