Projektová výzva MO-EDA-ESIF-DU/2015 k předložení projektů zaměřených na technologie DUAL USE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projektová výzva MO-EDA-ESIF-DU/2015 k předložení projektů zaměřených na technologie DUAL USE"

Transkript

1 Projektová výzva MO-EDA-ESIF-DU/2015 k předložení projektů zaměřených na technologie DUAL USE 1) Popis výzvy Ministerstvo obrany ČR, Sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací ve spolupráci s Evropskou obranou agenturou (dále jen EDA), vyhlašuje výzvu (dále jen RfP) k předložení projektů R&T pro oblast dvojího užití (tzv. DUAL USE ), které mají potenciál být financované v rámci nového programového období z investičních fondů (ESIF). 2) Cíl výzvy Cílem RfP je, ve spolupráci s EDA vybrat projekty, které dle stanovených kritérií budou vhodné pro financování ESIF a těmto projektům poskytnout technickou pomoc v oblasti přípravy těchto projektů (administrativní, znalostní a informační podpora) v celém životním cyklu jejich přípravy od analýzy výzvy až po finální podání žádosti řídícímu orgánu. Ministerstvo obrany ČR očekává, že předložené projekty, které projdou úspěšně 1. kolem národního hodnocení a budou v rámci EDA označeny za perspektivní i když nebudou vybrány pro podporu v rámci ESIF, budou dále rozvíjeny v rámci Capability Technology Group ("CapTech"). CapTech jsou pracovní skupiny pro výzkum a vývoje konkrétních oblastí perspektivních technologií, které pomáhají rozvíjet spolupráci v oblasti R&T projektů mezi jednotlivými členskými státy EU při přípravě širších vědecko-výzkumných programů. 1 3) Podpořené projekty V rámci RfP budou podpořeny projekty s potenciálem získat dotaci s národních operačních programů, především OP VVV a OP PIK, které zároveň budou splňovat definici projektů výzkumu a vývoje (R&D/R&T) nebo projektů k posílení konkurenceschopnosti v oblasti technologií dvojího užití. Projekty v rámci této výzvy mohou předkládat subjekty, které jsou oprávněnými příjemci dotace z národních operačních programů a splňující následující kritéria: 4) Typy subjektu a relevantních projektů - Malé a střední firmy (SMEs) schopné realizovat projekty v rámci tematické cíle "Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků" - Velké společnosti se schopností vytvářet a realizovat projekty R&D/R&T v rámci tematického cíle "Posílení výzkumu, technologického vývoje a inovací" - Soukromá i veřejná výzkumná centra a vysoké školy schopné realizovat projekty v rámci tematického cíle "Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací" - Orgány státní správy a samosprávy

2 5) Výběrová kritéria Odbor zahraniční spolupráce, obranného průmyslu, výzkumu a vývoje Hodnocení projektů proběhne ve dvou kolech. 1. kolo hodnocení provede komise tvořená ze zástupců MO. Pokud bude projekt v rámci 1 kola hodnocení doporučen, postoupí do druhého kola hodnocení, které bude provedeno zástupci EDA. Výběrová kritéria pro 1 kolo výzvy MO-EDA-ESIF-DU/2015 sestávají ze dvou částí. První část představuje hodnocení formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti, jejichž cílem je odstranit formální nedostatky projektů a vyřadit takové projekty, které nesplňují některou z podmínek přijatelnosti projektů. Kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti jsou definována v bodu 5a) dokumentu. Druhou část procesu hodnocení projektů představuje hodnocení podle odborných výběrových kritérií. Tato část procesu hodnocení, v níž bude hodnocena kvalita projektového záměru, je popsána v bodě 5b) tohoto dokumentu. a) 1 kolo hodnocení, část 1 Kontrola formálních náležitostí a obecná kritéria přijatelnosti Vylučovací (binární ano/ne) kritéria Formální kontrola - Projektová žádost byla doručena v termínu a způsobem, který je stanoven ve výzvě. - Všechny požadované identifikační údaje žadatele, zejména jméno statutárního zástupce/zástupců žadatele/partnera a jeho/jejich funkce, jsou v Projektové žádosti uvedeny správně, v souladu s výpisem z evidence, ve které je žadatel registrován či uveden (např. obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Registr ekonomických subjektů apod.). - Veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/identifikačních znaků subjektu, jsou spolu s uvedením názvu/identifikačních znaků subjektu řádně podepsány statutárním zástupcem nebo zástupci, případně jinou osobou na základě plné moci, jejíž originál nebo úředně ověřená kopie je doložena společně s těmito dokumenty. - Tištěná verze Projektové žádosti je shodná s verzí elektronickou - Součástí projektové žádosti jsou všechny povinné přílohy projektové žádosti - Projektová žádost je vypracována v anglickém jazyce 2 Obecná kritéria přijatelnosti - Projekt bude realizován na území na území České republiky. - Projekt bude realizován v souladu s časovým vymezením programového období Výše celkových nákladů projektu je minimálně euro a zároveň nepřevyšuje 50 mio euro b) 1 kolo hodnocení, část 2 Odborné hodnocení Každý projekt bude hodnocen pro každý požadovaný parametr zvlášť. Hodnocení probíhá na základě vylučovacích binárních (ano/ne) kritérií a kritérií zásluhových, která jsou bodována. V případě binárních kritérií znamená odpověď ne vyřazení projektu z dalšího posuzování. Při bodování zásluhových kritérií se v hodnocení kvality projektového záměru využívá předem stanovená bodovací škála s rozpětím 0 až 5 bodů. Hodnocení formou půl-bodů je nepřípustné. Kvalitativní slovní hodnocení je vždy součástí hodnocení každého zásluhového kritéria, a má formu zdůvodnění s doplněním případných výhrad, doporučení a komentářů, na které bude žadatel povinen reagovat v dalších fázích posuzování projektové žádosti, pokud do nich postoupí.

3 Body jsou přidělovány na základě následujícího systému hodnocení, který definuje, jak se projektový záměr zhostil daného kritéria: 0 Nerelevantně/vůbec. 1 Nedostatečně. 2 Dostatečně. 3 Dobře. 4 Velmi dobře. 5 Výborně. Základní vylučovací kritéria Vylučovací kritérium Technologie nebo postupy, které jsou cílem projektu, splňují definici DUAL USE Projektový záměr obsahuje všechny požadované informace v požadované struktuře (Project Fact Sheet completeness) Projekt je svým finančním rozsahem v rozmezí 500 K do 50 M; Předkladatel projektu musí potvrdit, že je připraven financovat část nákladů na projekt. (Míra spolufinancování z ERDF bude záviset na operačním programu, pod kterým bude projekt předložen) ANO/NE 3

4 Zásluhová kritéria Bodované kritérium Technické a finanční možnosti předkladatele projektu realizovat a efektivně řídit projekt. Navazuje projekt na minulé projekty realizované v rámci OP PIK nebo OP VaVpI, jejichž částečným výsledkem byly technologie DUAL USE? (Obsahuje projektový záměr popis takovýchto projektů?) Identifikace potenciálních partnerů (v případě společného projektu bude mít zásadní význam, konzistence konsorcia) Bodování (0 až 5) Koeficient Maximální počet bodů Identifikace lokality projektu (způsobilost projektu bude záviset na konzistenci projektu s ohledem na "Regionální inovační strategie", nebo "strategii inteligentní specializace Naplňuje projekt jednu nebo více priorit uvedených v příloze A. této výzvy? Předkladatel projektu musí jednoznačně určit priority, které mají v úmyslu projektem naplňovat a v rámci projektové žádosti popsat jak projekt přispěje k naplňování těchto priorit Předkladatel projektu musí přesně určit operační program(y) (OP), podle kterých má v úmyslu předložit svůj projekt v rámci budoucího programového období Předkladatel projektu je povinen uvést maximální procento z celkových nákladů na projekt, které je připraven financovat sám nebo z jiných veřejných zdrojů. 2 10

5 c) 2. kolo hodnocení, Odborné hodnocení projektů experty EDA Projekty budou postoupeny do 2 kola hodnocení za předpokladu, že budou vybrány v 1. kole hodnocení Postup 2. kola hodnocení je popsán v příloze B této výzvy d) Termín pro podání projektových záměrů: 20. duben 2015 do 12:00 hodin. 5

6 Příloha A výzvy Podporované oblasti s využitím DUAL USE technologií v rámci výzvy MO-EDA-ESIF- DU/2015 6

7 Příloha B 2. kolo hodnocení projektů předložených v rámci výzvy MO-EDA-ESIF-DU/ Second level of selection The role of EDA Once the first level of selection is performed by MoDs, the selection results are communicated to EDA with the rationale for selection of projects, so that EDA can then proceed to the next step of the selection process. EDA is in charge of the second level of selection with the support of its advisory consultant. The second level of selection, similarly to the first level of selection by MoDs, is based on pre-defined criteria: Selection criteria for the second selection level by EDA: The selection criteria for the second level of selection are the followings: Mandatory criteria Additional non-mandatory criteria 1. R&T/innovation Quality 5. Cooperation prospects / EU added value 7 2. Reality check of cost and value for money 6. Criteria of diversity 3. ESIF eligibility 4. Compatibility with RIS 3 ( Regional Innovation Strategy or Smart Specialisation Strategy ) NB: To be eligible, a project must meet the mandatory criteria. Non-mandatory criteria are optional for eligibility but as a limited number of projects will be awarded it shall be regarded as key bonus criteria. Detailed definition of the selection criteria: 1. R&T/innovation Quality : a. Does the project answer to the call targeted? b. Demonstration of good understanding of the subject matter; c. Project Holder s capacity to endorse responsibility for the general objectives of the project; d. Content and quality of the technical proposal. 2. Reality check of costs and value for money:

8 The PH will be asked to provide a budget estimate for the total costs of the project. This budget must be relevant with regards to the nature of the expenditures covered. 3. ESIF eligibility: ESIF eligibility will be assessed by an international advisory consultant contracted by EDA, based on the following sub-criteria: a. Compliance with the general ESIF rules based on the EU regulation; b. Consistency with the OP specific priority axes and eligibility criteria; c. Consistency with the Thematic Objectives (TOs) of the ESIF and with the specific TOs of the OP targeted for the project; d. Consistency with the OP Specific financing measures under the priority axes. 4. Compatibility with RIS ( Regional Innovation Strategy or Smart Specialisation Strategy ): The project eligibility will depend on the consistency of the project with regards to the Regional Innovation Strategy or Smart Specialisation Strategy of the region where the project is intended to be developed. 5. Cooperation prospects / EU added value: a. Impact of the project in terms of cooperation amongst pms; b. Impact of the project in terms of strengthening the European Defence and Industrial Base (EDTIB); 8 c. Involvement of SME(s) 1 in the project. 6. Criteria of diversity The EDA will seek a well-balanced selection of projects to be awarded in the end, in terms of projects size (budget), domains of technologies covered and geographical repartition amongst the regions of the EU 27 EDA Member States. 1 Cf. definition of SMEs in recommendation 2003/361 of the European Commission.

9 2 Evaluation methodology Evaluation for the first and second levels of selection: The evaluation methodology based on the criteria defined for both the first and the second selection phases is as follows: - If a project fails on one of the mandatory criteria, the project is eliminated and will not pursue the process, i.e. the MoD may ask to readapt the project before the deadline for submitting it to EDA; - If the assessment is not obvious to determine whether a criterion is respected or not, clarifications will be asked to the Projects Holder; - If after clarifications are brought, the compliance for two or more than two criteria appears to be still unclear (the Project Holder was not able to demonstrate compliance), then the project is eliminated; - The non-discriminatory criteria will increase the projects chances of selection. No project will be eliminated based on those non-mandatory criteria. They represent a bonus. 9

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání EX-ATE HODOCEÍ DODATKU T JEDOTÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMETU PRO CÍL 3 REGIOU UTS 2 HL. M. PRAHA árodní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Evaluační tým Ing. Věra Czesaná, CSc. Ing. Zdeňka Matoušková, CSc.

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE OBECNÁ ČÁST Díl I. Žádost

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi. Uživatelská příručka. www.mmr.cz MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Používání e-tržišť nejčastější otázky a odpovědi Uživatelská příručka www.mmr.cz Tento materiál vznikl v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání

Více

Technologická agentura České republiky a její programy

Technologická agentura České republiky a její programy Technologická agentura České republiky a její programy VZNIK A ZAHÁJENÍ ČINNOSTI TA ČR Ustavení Technologické agentury ČR (dále jen TA ČR ) bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ

PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta PROJEKTY - JEJICH TVORBA A ŘÍZENÍ Gabriela Pokorná Olomouc 2008 1. vydání Publikace byla připravena v rámci projektu

Více