Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol."

Transkript

1 Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy

2

3 P R O F I L Y K R A J Ů P R A H A OBSAH 1 Úvod Seznam použitých zkratek Specifika kraje Demografická a socioekonomická struktura Struktura podle velikosti obcí Struktura obyvatelstva Ekonomická aktivita a míra nezaměstnanosti podle nejvyššího dosaženého vzdělání Uplatnění absolventů Průměrná mzda podle nejvyššího stupně dosaženého vzdělání Mzdy pedagogických pracovníků Jednotkové výdaje na žáka Předškolní vzdělávání Vývoj počtu škol a tříd Vývoj počtu dětí a pedagogických pracovníků Vzdělávání cizinců Speciální předškolní výchova Základní vzdělávání Vývoj počtu škol a tříd Vývoj počtu žáků a pedagogických pracovníků Výuka cizích jazyků Vzdělávání cizinců Speciální základní vzdělávání Rozložení žáků v posledním ročníku povinné školní docházky Střední vzdělávání Rozložení žáků na SŠ Gymnázia Vývoj počtu škol a tříd Vývoj počtu žáků a pedagogických pracovníků Střední odborné školy Vývoj počtu škol a tříd Vývoj počtu žáků a pedagogických pracovníků Střední odborná učiliště Vývoj počtu škol a tříd Vývoj počtu žáků a pedagogických pracovníků Výuka cizích jazyků Vzdělávání cizinců Speciální střední vzdělávání

4 P R A H A O B S A H 7 Vyšší odborné vzdělávání Vývoj počtu škol a tříd Vývoj počtu studentů a pedagogických pracovníků Výuka cizích jazyků Vzdělávání cizinců Vysokoškolské vzdělávání Počet škol a fakult Počet studentů na veřejných vysokých školách Nově zapsaní studenti na vysoké školy v roce PISA Informace o žácích v šetření PISA Počty žáků podle druhu školy, pohlaví, kraje a velikosti sídla školy Zázemí žáka Aspirace žáka Profil žáka podle vztahu ke škole, vztahu k matematice a používání počítačů Rozložení známek Výsledky v testech Rychlá šetření Spokojenost s kvalitou učitelského sboru Kvalifikace učitelů cizích jazyků Odborné učebny Maturita Cizí jazyky v MŠ Sociálně patologické jevy Příloha

5 P R O F I L Y K R A J Ů P R A H A 1 ÚVOD 5 Cílem předkládané publikace je podat ucelený pohled na jednotlivé vzdělávací úrovně pražského regionu a sledovat různé souvislosti a trendy ovlivňující oblast vzdělávání. Zpráva obsahuje především informace o stavu a vývoji počtu žáků, tříd, škol a pedagogických pracovníků na každé úrovni vzdělávání, a to jednak v celorepublikovém kontextu, jednak z detailního pohledu kraje vzhledem k průměru celé. Ve třetí kapitole jsou popsány hlavní rysy demografické a socioekonomické struktury Prahy, jejichž charakteristika může přispět k vysvětlení regionálních odlišností mezi hlavním městem a ostatními kraji České republiky. Publikace je součástí projektu Evaluace, který spadá do programu JPD 3 (Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 Hlavní město ), na jehož základě je poskytována podpora rozvoji lidských zdrojů na území Hlavního města Prahy. Publikace je hrazena z finančních prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy. Prezentovaná data a informace pocházejí z různých zdrojů; jedná se o propojení dílčích výstupů, které mohou být dále využity pro rozhodování v oblasti školství na centrální úrovni či při plánování a úpravách vzdělávací politiky v Praze. Projekt Profily krajů se realizoval na jaře 2007, bylo pro něj vymezeno období šesti školních let (2000/ /06). Navazuje na předchozích 13 profilů krajů, které byly vytvořeny v roce 2006 a zahrnovaly období pěti školních let (2000/ /05). Dne 24. září 2004 byl přijat zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna Podle znění nového školského zákona č. 561/2004 Sb. se změnila mimo jiné také školská terminologie. Jelikož účinnost zákona se týká posledního školního roku vymezeného v této publikaci (2005/06), je zde třeba zmínit některé změny, úpravy a zpřesnění, které zavedl školský zákon: název právnické osoby vykonávající činnost školy musí obsahovat označení druhu nebo typu školy (Zákon č. 561/2004 Sb., 8, odst.8); druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky; typy škol jsou odlišeny v rámci určitého druhu podle jejich zaměření (Zákon č. 561/2004 Sb., 7, odst. 3); stupně středního vzdělání jsou střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem (dosud střední odborné bez maturity), střední vzdělání s maturitní zkouškou (dosud úplné střední vzdělání s maturitou) (Zákon č. 561/2004 Sb., 58, odst. 1); děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou osoby se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním (Zákon č. 561/ 2004 Sb., 16, odst.1); nová právní úprava (Zákon č. 561/2004 Sb.) již nepočítá se samostatným vymezením druhů speciálních škol (např. speciální základní škola, zvláštní škola, pomocná škola, odborné učiliště, praktická škola) tak, jak jsou používány v této publikaci podle předchozího zákona (č. 29/1984 Sb.); z právního hlediska se tyto školy staly od školami druhově vymezenými s tím, že zvláštním typem základní školy zůstává pouze základní škola speciální (Zákon č. 561/ 2004 Sb., 16, odst. 8, a 48), která byla zřízena pro žáky s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem (dosud pomocná škola);

6 P R A H A Ú V O D dosavadní zvláštní škola je podle nového zákona základní školou (Zákon č. 561/2004 Sb., 185, odst. 3); podle vyhlášky č. 73/2005, 5 je možné používat název základní škola praktická pro účely označování základních škol samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením (dosud zvláštní škola). Dále v souvislosti s platností školského zákona došlo od školního roku 2005/06 ke změně ve vykazování počtu pedagogických pracovníků v použitém zdroji (Statistická ročenka školství 2005/06). K dispozici již nejsou počty pedagogů pouze na běžných MŠ, ZŠ a SŠ. Z tohoto důvodu jsou v následujících tabulkách a grafech data za pedagogické pracovníky těchto druhů škol pouze do roku 2004/05. Beze změn je vykazován jen počet pedagogických pracovníků na vyšších odborných školách, a proto jsou zahrnuta jejich data i za školní rok 2005/06. V textu byly podíly dětí, žáků, studentů, pedagogických pracovníků, cizinců a jejich změny ve sledovaném období na jednotlivých druzích škol ve většině případů zaokrouhleny na celá procenta či poloviny procent. Grafy označené písmeny A J se nacházejí v příloze. Zdroje dat ské ročenky školství Statistické ročenky školství 2000/ /06 Databáze ÚIV Web: Český statistický úřad 1.1 Seznam použitých zkratek ČSÚ ESCS ESF EU G ISEI ISPV IVT JPD 3 MŠ MŠMT OECD PISA RVP RŠ SOŠ SOU Spec.Š SPV SŠ ŠVP ÚIV VOŠ VŠ VŠPS ZŠ Česká republika Český statistický úřad index socioekonomického a kulturního statusu Evropský sociální fond Evropská unie gymnázium index statusu zaměstnání; vyšší hodnota odpovídá vyššímu statusu zaměstnání (např. vědci, ředitelé a vysoce kvalifikovaní specialisté mají vysoké hodnoty indexu, pomocná manuální povolání nízké hodnoty) Informační systém o průměrných výdělcích informatika a výpočetní technika Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město mateřská škola Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Cooperation and Development) Programme for International Student Assessment Rámcový vzdělávací program Rychlé šetření střední odborná škola střední odborné učiliště speciální škola středisko praktického vyučování střední škola Školský vzdělávací program Ústav pro informace ve vzdělávání vyšší odborná škola vysoká škola Výběrové šetření pracovních sil základní škola 6

7 P R O F I L Y K R A J Ů P R A H A 2 SPECIFIKA KRAJE 7 Každý region má svá určitá specifika, která ovlivňují jak celkový charakter kraje, tak podobu a trendy v oblasti školství v regionu. Tato specifika a odlišnosti od ostatních krajů, resp. průměru za celou, jsou podrobně analyzovány a popisovány v jednotlivých kapitolách této publikace. Zde je uveden pouze přehled některých z hlavních rysů Prahy, a to především vzhledem k ostatním krajům v roce 2005, případně ve školním roce 2005/06. Údaje o pedagogických pracovnících jsou vzhledem k výše uvedeným skutečnostem z roku 2004/05 (pouze data pedagogů na VOŠ jsou z roku 2005/06). Data z projektu PISA pocházejí z roku 2003, výběr z Rychlých šetření zahrnuje data během let : obecné: druhý nejlidnatější kraj, nejmenší rozloha, výrazně nejvyšší hustota obyvatel nejvyšší průměrný věk; nejvyšší nárůst populace 0 4letých, třetí nejvyšší nárůst populace 30 39letých a 60 69letých, nejnižší nárůst 50 59letých, naopak nejvyšší pokles populace 5 14letých, druhý nejvyšší pokles počtu 15 19letých a 40 49letých, populace 70letých a starších se jako jediná mezi kraji snížila nejvyšší podíl cizinců; největší zastoupení občanů z ostatních států, druhý nejvyšší podíl občanů s ruskou státní příslušností, nejnižší podíl občanů s vietnamskou státní příslušností v krajském srovnání nejvyšší podíly mužů i žen s terciárním a také se středním maturitním vzděláním nejvyšší míra ekonomické aktivity mezi kraji; nejvyšší u populace s terciárním vzděláním, třetí, resp. čtvrtá nejvyšší u lidí se středním odborným vzděláním bez maturity, resp. se základním vzděláním nejnižší míra nezaměstnanosti; nejnižší míra nezaměstnanosti absolventů ve všech kategoriích podle dosaženého vzdělání platy pedagogických pracovníků na středních školách (gymnáziích, SOŠ, SOU a spec. SŠ) dosáhly nejvyšší úrovně v porovnání s ostatními kraji, v mateřských školách druhé nejvyšší (rok 2004) nejvyšší jednotkové výdaje na žáka v mateřských a základních školách, druhé nejvyšší na speciálních školách mateřské školy: nejnižší počet mateřských škol na 1000 dětí druhý největší nárůst počtu dětí, pouze v Praze se zvýšil počet pedagogických pracovníků v mateřských školách v letech 2000/ /05 nejvyšší podíl dětí s cizí státní příslušností v mateřských školách; nejvyšší podíl dětí z ostatních států a s ruskou státní příslušností mezi kraji největší podíl zdravotně postižených dětí ve speciálních mateřských školách základní školy: nejnižší počet základních škol na 1000 dětí (i tříd na 100 dětí); největší procentuální úbytek počtu tříd nejvýraznější pokles počtu žáků, druhý největší pokles počtu pedagogických pracovníků v letech 2000/ /05; čtvrtý nejvyšší počet žáků na jednoho pedagogického pracovníka, přestože tento ukazatel zaznamenal třetí nejvyšší pokles nejvyšší podíl žáků učících se cizí jazyk; nejvyšší podíl žáků učících se anglický a francouzský jazyk, nejnižší podíl žáků učících se německý jazyk mezi kraji nejvyšší podíl žáků s cizí státní příslušností; nejvyšší, resp. druhý nejvyšší podíl žáků s rus-

8 P R A H A S P E C I F I K A K R A J E kou, resp. ukrajinskou státní příslušností, naopak druhé nejnižší zastoupení žáků s vietnamskou a slovenskou státní příslušností mezi kraji nejvyšší podíl zdravotně postižených žáků, kteří docházeli do základních škol pro žáky se zdravotním postižením; nejnižší podíl těchto žáků v základních školách praktických a speciálních střední školy: nejvyšší podíl žáků na gymnáziích a středních odborných školách, nejnižší podíl žáků na středních odborných učilištích mezi kraji druhý nejvyšší nárůst počtu tříd na gymnáziích; nejnižší počet žáků na jednoho pedagogického pracovníka v roce 2004/05 druhý nejnižší počet středních odborných škol na 1000 žáků; druhý nejnižší počet žáků na jednoho pedagogického pracovníka v roce 2004/05, druhý nejvyšší nárůst počtu žáků, třetí nejvyšší navýšení počtu pedagogů v letech 2000/ /05 na středních odborných učilištích čtvrtý nejnižší počet žáků na jednoho pedagogického pracovníka nejmenší podíl gymnaziálních žáků, kteří se učili pouze jeden cizí jazyk, druhý nejvyšší podíl žáků na SOU učících se 2 jazyky; na středních odborných školách a učilištích nejvyšší podíl žáků učících se anglicky (na gymnáziích třetí nejvyšší) nejvyšší podíl žáků s cizí státní příslušností; nejvyšší podíl žáků s ruskou státní příslušností vyšší odborné školy: nejvyšší počet vyšších odborných škol mezi kraji druhý nejvyšší podíl studentů učících se anglický a španělský jazyk, druhý nejnižší podíl studentů učících se německý jazyk nejvyšší počet studentů s cizí státní příslušností, ale druhý největší podíl na celkovém počtu studentů vysoké školy: 29 vysokých škol (8 veřejných, 20 soukromých a 1 státní) výrazná většina studentů z Prahy (86 %) studuje vysokou školu v domovském městě výsledky z šetření PISA: nejvyšší sociální, ekonomický a kulturní status mezi všemi kraji ; se řadí ke krajům s největším rozpětím indexu, což znamená, že se zde vyskytovali častěji žáci s vysokým i nízkým sociálním, ekonomickým a kulturním statusem nejvyšší status zaměstnání rodičů a nejvyšší aspirace žáků na budoucí zaměstnání největší poměr aspirace na terciární vzdělání (poměr zájmu a nezájmu o terciární vzdělání 183:100) nejlepší vztah k matematice a rovněž nejlepší klasifikace z matematiky druhý nejvyšší index práce a schopností s počítačem první místo v testu matematické gramotnosti a řešení problémů, druhé místo v testu čtenářské gramotnosti a přírodovědné gramotnosti mezi kraji výsledky z Rychlých šetření: odbornými učebnami pro cizí jazyky byly více vybaveny střední školy, základní školy měly větší vybavenost učebnami biologie, chemie a fyziky, oba druhy škol vykázaly téměř 100% vybavenost učebnami IVT v porovnání s ostatními kraji sedmý nejvyšší podíl neúspěšných maturantů v řádném termínu a pátý nejvyšší v opravném termínu; nejvíce neúspěšných v řádném termínu bylo ze zeměpisu, třetí nejvyšší podíl neúspěšných z chemie, nejnižší, resp. třetí nejnižší z matematiky a anglického jazyka v MŠ se děti nejčastěji setkávaly s anglickým jazykem (84 %), a to při pravidelné výuce největší podíl škol, kde pedagogové zajistili střelné zbraně při prevenci sociálně patologických jevů vyšší míra působení školního psychologa 8

9 P R O F I L Y K R A J Ů P R A H A 3 DEMOGRAFICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ STRUKTURA 1 V roce 2004 představoval ukazatel HDP/obyvatele Prahy 143 % HDP/obyvatele zemí EU 25. (zdroj: je hlavním a největším městem České republiky. Z hlediska regionální struktury je jako jediná z českých i moravských měst metropolí mezinárodního významu. Svou rozlohou je tento region nejmenší mezi kraji, v počtu obyvatel se zařadila na druhou nejvyšší příčku (po Moravskoslezském kraji) a je krajem s výrazně nejvyšší hustotou zalidnění. Její rozloha činí 496 km 2 (zabírá pouze 0,6 % území ) a na počátku roku 2006 měla obyvatel, hustota osídlení činila obyv/km 2. Území Prahy leží ve střední části Čech a je zcela obklopené m krajem. V rámci České republiky má velmi výhodnou polohu. Tvoří největší dopravní uzel v silniční, železniční a letecké dopravě. je centrem politického, hospodářského a společenského dění České republiky. Z jednotlivých krajů má nejvyšší podíl na tvorbě hrubého domácího produktu, současně překračuje i průměry za celou EU. 1 Změna v odvětvové struktuře pražské ekonomiky je charakteristická posílením terciární sféry a poklesem podílu výrobních odvětví. Je zde otevřené podnikatelské prostředí, vhodné pro zahraniční investory. má profesně pestrý trh práce při nadprůměrné úrovni kvalifikace pracovních sil, který je schopen pokrýt zvýšenou poptávku. Dále má silný vědecký a vzdělávací potenciál. je celostátním centrem školství, již od středního vzdělávání je zde zvýšená koncentrace škol. jako jediný region v vykazuje vyšší celkový počet absolventů středních škol, než je celkový počet obyvatel v daném věku. Do pražských středních škol dojíždějí žáci zejména ze Středočeského kraje. Zcela mimořádné postavení zaujímá ve vysokém školství. Významnou oblastí ekonomiky hlavního města je cestovní ruch. patří mezi nejnavštěvovanější evropská velkoměsta. Její historické centrum bylo zapsáno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Kvalita životního prostředí v Praze je přes významné zlepšení v 90. letech hodnocena celkově jako nevyhovující. patří k nejvíce postiženým regionům v (spolu s kraji m a m). Od 90. let 20. století se v Praze a jejím okolí ve větší míře projevuje proces suburbanizace (obyvatelstvo se stěhuje z jádra města na jeho okraj a do přilehlých venkovských sídel, popřípadě satelitních městeček). Do zázemí Prahy přicházejí lidé se středním a vysokoškolským vzděláním, většinou finančně zajištění, s dobře placenými profesemi. Pro nové obyvatele je nejdůležitější dopravní dostupnost metropole, klidné a čisté životní prostředí. 9

10 P R A H A D E M O G R A F I C K Á A S O C I O E K O N O M I C K Á S T R U K T U R A 3.1 Struktura podle velikosti obcí Tabulka 3.1.1: Tabulka 3.1.2: V této části kapitoly je popsána struktura jednotlivých krajů podle velikosti obcí. Rozložení počtu obyvatel podle velikosti sídla jejich bydliště může do značné míry určovat ostatní charakteristiky kraje, jako je míra ekonomické aktivity, nezaměstnanost, nejvyšší dosažené vzdělání apod. Specifické jsou z tohoto hlediska v dva regiony, a to Hl. město a kraj. Zatímco je oblast, kde všichni obyvatelé žijí ve městě s více než 100 tisíci obyvateli, ve Středočeském kraji žije v porovnání s ostatními kraji nejvíce obyvatel v malých obcích; mezi těmito dvěma oblastmi však existuje silný vzájemný vztah (denní dojížďka do zaměstnání a do škol, využívání služeb, suburbanizace atd.). Počet a podíl obcí podle velikosti k Celkem z toho obce (v %) abs. méně než 2 tis. 2 5 tis tis tis tis tis. nad 100 tis ,7 6,0 2,2 1,1 0,7 0,3 0, , ,4 4,5 1,6 1,1 0,3 0, ,0 5,0 1,9 0,3 0,6 0, ,6 5,6 1,6 0,8 0,2 0, ,1 9,1 4,5 3,0 1,5 0, ,0 7,6 2,5 2,5 0,8 1, ,0 7,0 4,7 0,9 0,9 0, ,4 4,7 2,9 1,3 0,4 0, ,7 3,5 1,8 1,5 0,2 0, ,6 1,8 1,4 0,6 0,4 0, ,2 8,5 1,9 0,4 0,7 0, ,2 8,6 0,8 1,5 0,8 0, ,9 10,5 3,6 1,3 1,3 0, ,9 13,0 5,7 1,3 2,3 1,3 0,3 Podíl obyvatel podle velikosti obce a celkový počet obyvatel v kraji k Celkem z toho obce (v %) abs. méně než 2 tis. 2 5 tis tis tis tis tis. nad 100 tis ,3 11,1 9,2 9,3 11,7 11,8 20, , ,4 13,4 10,2 16,9 11,2 6, ,5 15,2 14,3 4,1 17,8 15, ,9 15,9 8,7 8,8 4,2 29, ,9 11,7 12,3 19,2 19,1 16, ,6 9,6 7,6 17,2 8,8 38, ,5 11,5 15,5 6,2 19,4 22, ,3 11,0 16,4 14,6 9,5 17, ,8 10,0 11,9 18,3 4,6 17, ,8 8,5 13,0 9,7 17,0 10, ,9 15,1 8,0 3,1 11,5 32, ,6 14,9 3,8 12,9 19,1 15, ,4 15,6 11,9 11,1 18,8 13, ,8 10,0 9,1 4,3 15,6 21,3 24,8 Vzhledem k tomu, že kromě hlavního města je jako jediná na území také krajem, ve struktuře podle velikosti obcí zaujímá specifické postavení. V Praze žili všichni obyvatelé v obci nad 100 tis. obyvatel. Zejména v posledních letech se stěhují obyvatelé z panelových a činžovních domů do blízkosti Prahy, kde mají možnost kvalitního bydlení v rodinných domech. Lidé dávají přednost klidu, pohodě a čistšímu životnímu prostředí pražského zázemí před ruchem velkoměsta. Zároveň však ve velké míře využívají jeho služeb a pracovních příležitostí. S tímto jevem bude nepochybně stoupat dopravní zatížení radiálních komunikací. 10

11 P R O F I L Y K R A J Ů P R A H A Graf 3.1.1: Struktura podle velikosti obcí k (v %) 100 % 90 % 80 % 70 % nad 100 tis tis tis. Podíl obyvatel 60 % 50 % 40 % tis. 30 % 5 10 tis. 20 % 2 5 tis. 10 % méně než 2 tis. 0 % 3.2 Struktura obyvatelstva V této kapitole je nejprve popsáno věkové rozložení obyvatel v jednotlivých krajích, následně pak podíl cizinců a jejich struktura podle státního občanství. Nakonec je zde uvedena struktura populace ve věku let podle maximálního dosaženého vzdělání. Tabulka 3.2.1: 2 V tabulce je v každém sloupci červeně vyznačeno maximum a modře minimum. Věková struktura obyvatelstva Na základě zastoupení jednotlivých věkových kategorií v celé populaci a jejich proměnlivosti ve sledovaném období lze do jisté míry usuzovat, jak se bude vyvíjet situace v či jednotlivých krajích z hlediska vzdělávání a ostatních důležitých oblastí. V roce 2005 se zastoupení věkových kategorií v jednotlivých krajích lišilo většinou v rozmezí několika málo procent (viz graf A.1 a tabulka 3.2.1). Věková struktura obyvatelstva, 2005 (v %) ,62 10,18 6,40 15,45 14,95 13,38 15,14 9,90 9,99 4,30 8,09 5,44 15,75 15,18 13,06 16,05 10,52 11,60 4,84 10,18 6,19 15,19 15,23 13,09 15,42 9,81 10,05 4,62 10,45 6,50 15,42 14,76 13,69 15,06 9,61 9,88 4,54 9,92 6,23 15,11 14,74 13,41 15,41 10,34 10,30 4,79 10,59 6,86 15,37 15,20 13,64 15,39 9,67 8,49 5,04 10,76 6,60 15,54 15,24 13,08 15,75 9,46 8,54 4,82 10,66 6,56 15,45 15,13 12,86 15,91 9,35 9,25 4,61 10,38 6,36 15,10 14,61 12,91 15,39 10,00 10,66 4,63 10,80 6,54 15,41 14,60 13,11 14,95 9,68 10,28 4,62 10,99 6,76 15,62 14,61 13,64 14,04 9,67 10,07 4,51 10,07 6,33 15,61 14,86 13,44 14,69 10,02 10,49 4,55 10,38 6,59 15,75 14,77 13,44 14,84 9,72 9,96 4,43 10,40 6,66 15,58 14,74 13,80 14,40 9,86 10,13 4,56 10,69 6,89 15,24 15,03 14,06 14,57 10,00 8,95 Věková struktura v Praze byla v roce 2005 výrazně odlišná od celostátního průměru, jejím hlavním rysem bylo stárnutí populace. Vysoký podíl starších lidí je dán mimo jiné lepší a dostupnější zdravotní péčí. V nejmenší míře mezi jednotlivými kraji zde byly zastoupeny mladé věkové skupiny 0 4letých, 5 14letých a 15 19letých. Na druhé straně nejvyšší podíl vykázali 11

12 P R A H A D E M O G R A F I C K Á A S O C I O E K O N O M I C K Á S T R U K T U R A Graf 3.2.1: Věk letí a zejména starší věkové kategorie 50 59letých, 60 69letých a 70letých a starších. Mezi největší dále patřily podíly obyvatelstva v produktivním věku (30 39letých). Změny ve věkové struktuře jsou zde spojeny především s migrací. Vysoká koncentrace pracovních příležitostí má vliv na zvýšení počtu přistěhovalých, což vede k nárůstu obyvatel právě v produktivním věku. Průměrný věk dosáhl v roce 2005 nejvyšší hodnoty mezi kraji, a to 41,7 roku (průměr v činil 40 let; nejnižší byl v Ústeckém kraji, a to 39 let). Věková struktura obyvatelstva Prahy a, 2005 (v %) Podíl obyvatel (v %) Graf 3.2.2: Změna (rok 2000 = 0 %) Změna populace, (v %) 4 % 3 % 2 % 1 % 0 % -1 % -2 % -3 % V České republice klesl počet obyvatel v roce 2005 v porovnání s rokem 2000 v průměru o 0,4 %. Také v Praze za toto období klesl, a to v mírně větší míře než v celém státě (0,7 %). Šlo o čtvrté nejvyšší snížení ze všech krajů. Snížení počtu obyvatel v Praze je způsobeno stárnoucí populací, vyšší úmrtností než porodností. Přesto díky kladnému migračnímu saldu stoupá od roku 2003 celkový počet obyvatel Prahy. V celé i v Praze začala se změnou společenského systému od počátku 90. let minulého století porodnost výrazně klesat. Svého minima dosáhla porodnost v Praze v roce Po mírném zvyšování byly v posledních třech letech zaznamenány výraznější nárůsty porodnosti, čímž se počet narozených dětí v roce 2005 zhruba rovnal narozeným dětem v roce Děti se rodí matkám, které patří k tzv. silným ročníkům (narozeným v polovině 70. let). Projevuje se zde také odklad narození prvního dítěte, resp. zvyšuje se věk matek při narození prvního dítěte. 12

13 P R O F I L Y K R A J Ů P R A H A Graf 3.2.3: Rovněž dochází k poklesu úhrnné plodnosti, což znamená, že klesá počet živě narozených dětí jedné ženě za její plodné období. Děti druhé či třetí v pořadí se již nestihnou narodit. Počet živě narozených, (v tis.) Rok Graf 3.2.4: 15 % Změna věkové struktury,, (v %) 10 % Změna (rok 2000 = 0 %) 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % % Věk Graf 3.2.5: 15 % Změna věkové struktury,, (v %) 10 % Změna (rok 2000 = 0 %) 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % % Věk 13

14 P R A H A D E M O G R A F I C K Á A S O C I O E K O N O M I C K Á S T R U K T U R A Z pohledu na jednotlivé věkové kategorie je patrný nerovnoměrný vývoj populační struktury v České republice. Téměř celá populace mladší 50 let zaznamenala od roku 2001 plynulý pokles, s výjimkou věkové kategorie 30 39letých, do které spadají velmi silné sedmdesáté ročníky. Také v kategorii 0 4letých je patrné, že v poslední době došlo opět k mírnému nárůstu porodnosti. Pokles populace byl nejmarkantnější u věkové kategorie 5 14letých, která odráží nový trend vývoje společnosti od počátku 90. let (změna společenské struktury, nabídka nových možností, s tím související posunutí narození prvního dítěte do pozdějšího věku atd.). Teprve na konci 90. let se pokles zastavil a dochází opět k mírnému nárůstu, jak je vidět u kategorie 0 4letých v celé republice (což souviselo s populačně silnou kohortou 30 39letých, která začala mít děti). Přestože bylo v Praze stále málo nejmladších dětí (nejnižší podíl mezi kraji), byl nárůst věkové skupiny 0 4letých v porovnání s celorepublikovým průměrem prudší (největší ze všech krajů, viz graf A.3), což může souviset i s imigrací obyvatel v produktivním věku. Na druhé straně výraznější byl také pokles věkové kategorie 5 19letých (největší v rámci krajů). Tato tendence je zřejmě způsobená výrazným poklesem porodnosti po roce 1990, který byl v Praze výraznější než v průměru v celé. Nárůsty populace 30 39letých (do které se dostávají silné 70. ročníky) byly vyšší než celostátní průměr, ale oproti ostatním krajům ne tak výrazné. Nadprůměrný nárůst vykázala ještě věková skupina 60 69letých. Na druhé straně snížení populace 20 29letých se pohybovalo výrazně pod průměrným poklesem (nejmenší mezi kraji), s tím souvisí stěhování obyvatel v produktivním věku do Prahy za prací. Tabulka 3.2.2: 3 Data nezahrnují počet nelegálně pobývajících cizinců, žadatelů o azyl, cizinců pobývajících v na krátkodobá víza nebo legálně bez víz. 4 Souhrnný údaj za neodpovídá součtu počtu cizinců v jednotlivých krajích, neboť u 102 cizinců nebyla zjištěna krajová příslušnost. Podíl cizinců Od devadesátých let 20. století počet legálně pobývajících cizinců v České republice rostl. V roce 2005 jejich počet dosáhl hodnoty (jejich podíl z celkového počtu obyvatel činil 2,7 %). Meziročně vzrostl počet cizinců o Pro srovnání v roce 1990 bylo v cizinců (podíl 0,3 %). Cizinci zde mohou pobývat trvale, nebo s vízem nad 90 dnů, od vstupu České republiky do EU se kategorie pobytu rozšířily také na pobyty dlouhodobé (navazují na víza nad 90 dnů) a přechodné (pro občany EU a jejich rodinné příslušníky). Počet a podíl cizinců v a v jednotlivých krajích podle státní příslušnosti, 2005 Počet cizinců 3 Podíl na z toho státní příslušnost (v %) celkovém počtu obyvatel (v %) Německo Polsko Rusko Slovensko Ukrajina Vietnam ,7 2,6 6,4 5,8 17,8 31,5 13, ,7 2,2 1,9 9,5 15,9 34,2 5, ,1 2,0 6,2 6,4 21,9 35,8 8, ,7 5,4 2,7 3,5 15,4 35,2 14, ,4 6,2 1,6 1,5 15,3 33,6 25, ,7 3,8 1,2 10,2 6,7 12,1 53, ,7 4,0 5,3 5,1 11,3 29,3 27, ,7 2,6 13,4 2,9 18,8 34,8 11, ,1 1,9 22,5 2,0 14,8 33,4 9, ,3 1,4 9,5 2,5 20,5 42,2 5, ,2 2,1 2,6 1,8 15,2 44,0 10, ,1 1,5 2,2 2,4 18,0 40,6 11, ,2 2,6 6,4 3,3 25,8 26,5 10, ,0 2,2 5,5 3,4 40,4 16,1 9, ,5 1,3 30,0 2,1 28,5 10,1 13,9 V Praze se v roce 2005 nacházelo cizinců, kteří představovali 7,7 % z celkového počtu obyvatel v kraji. V hlavním městě oproti předchozímu roku přibylo cizinců, což představovalo více než polovinu celostátního nárůstu. přitahuje cizince socioekonomickým zázemím (vysoká životní úroveň, fungující trh práce, kulturní a společenské aktivity atd.). V krajském porovnání zaznamenala výrazně největší podíl. Po Praze se nejvíce cizinců usadilo ve Středočeském kraji (35 tis.), na druhé straně nejméně v kraji Zlínském a kraji (okolo 6 tis.). Ovšem pohlédneme-li na procentuální podíl na celkovém počtu obyvatel v krajích, byly vykázány největší hodnoty v Praze (7,7 %) a v Karlovarském kraji (4,7 %), naopak nejnižší podíly byly zaznamenány v krajích Zlínském, Vysočině, Olomouckém a Pardubickém (1 %). 14

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011

KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 KONCEPČNÍ ZÁMĚR REFORMY SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 5. 12. 2011 Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma stávajícího systému financování

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012

Česká školní inspekce Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5. České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 Souhrnné poznatky České školní inspekce z průběhu a výsledků konkurzů na ředitele ve školním roce 2011/2012 Praha, srpen 2012 1/5 1. Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj

Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR. Zlínský kraj Průzkum mzdové, věkové a vzdělanostní struktury v knihovnách ČR Zlínský kraj Vsetín, 24.4.2013 Mgr. Vladana Pillerová Mgr. Zlata Houšková Odpovědi Dotazníky vyplnily 862 knihovny (676 knihoven obcí, krajů,

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 6. 2009 25 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Charakteristika souboru respondentů European

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2010 únor 2012 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Tři pětiny (60 %) české populace je na internetu (alespoň

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi

Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Vysoké školství Ústeckého kraje: několik námětů k diskusi Výběr z úvodních analýz pro projekt Vyhodnocení stavu vysokého školství v Ústeckém kraji Mgr. Zdeňka Šímová, O projektu Projekt: Vyhodnocení stavu

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko

Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko Koncepce rozvoje školství v regionu Dolnobřežansko březen 2008 Úvod Vzdělání České republice poskytují školská zařízení státu, obcí, krajů a právnických osob a to v souladu s příslušnými právními předpisy.

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020

Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Katedra demografie a geodemografie Prognóza školské mládeže v Městské části Praha 9 do roku 2020 RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D., RNDr. Olga Sivková,

Více

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914

In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Do 1368 Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory Ettlerová, Sylva In: Demografie Demografické informace, analýzy a komentáře 2006. ISSN 1801-2914 Vyšší porodné od dubna letošního roku má být jedním

Více

Analýza a projekce reprodukce dospělé populace a pracovní síly podle stupně a oboru vzdělání v ČR v letech 2000-2020. Martin Lepič a Jan Koucký

Analýza a projekce reprodukce dospělé populace a pracovní síly podle stupně a oboru vzdělání v ČR v letech 2000-2020. Martin Lepič a Jan Koucký Analýza a projekce reprodukce dospělé populace a pracovní síly podle stupně a oboru vzdělání v ČR v letech 2000-2020 Martin Lepič a Jan Koucký Praha, září 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011

2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 2. Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel obcí v širokém okolí Jaderné elektrárny Dukovany 1980-2011 Nina Dvořáková, Petra Špačková Na základě vzdělanostních poměrů je možné charakterizovat sociální, kulturní

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj?

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj? 5 VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace v oblasti vzdělávání, zejména se zaměříme na dostupnost a vytížení vzdělávacích institucí spravovaných městem. Analýza využívá nejpodrobnější

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE)

SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE PŘÍLOHA Č. 2 (PRACOVNÍ VERZE) SOCIÁLNĚ - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA LIBERECKÉHO KRAJE (PRACOVNÍ VERZE) PŘÍLOHA Č. 2 URČENO PRO Program prevence kriminality na místní úrovní PARTNERSTVÍ 2006 KRAJ Zpracovatel: Odbor sociálních věcí, bezpečnosti

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

2.4 Nová bytová výstavba

2.4 Nová bytová výstavba 2.4 Nová bytová výstavba Nová bytová výstavba spolu s poptávkou po bydlení jsou důležitými faktory populačního vývoje suburbánní zóny Prahy. Jako hlavní determinanty migračního chování se odrážejí ve vývoji

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu ročenka 2012 leden 2011 únor 2013 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Na internetu je 69 % české populace 10+

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium

Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Motivace, priority a kvalita uchazečů o VŠ studium Vybraná zjištění z projektů Vektor a Národní srovnávací zkoušky Vypracoval tým autorů Scio Kontakt: Jan Hučín, jhucin@scio.cz 1. Shrnutí poznatků Poznámka:

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014

Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Výstup projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Hlavní partner: Partneři: Počty dětí se SVP ve středním školství v roce 2014 Praha, 2015 Autoři: Mgr. Jan Klusáček, Ing. Daniel Hrstka Editace:

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR

NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Jaroslav Pilný Ústav ekonomie FES UPa Analýza současného stavu NÁVRH DŮCHODOVÉ REFORMY V ČR Současný základní důchodový systém je při splnění stanovených předpokladů povinný pro všechny ekonomicky aktivní

Více

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání

Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze. Ústav pro informace ve vzdělávání Katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze Ústav pro informace ve vzdělávání Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2011 ISBN 978-80-245-1781-0 PROGNÓZA LIDSKÉHO KAPITÁLU

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více