Budovy: audit alebo certifikát

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Budovy: audit alebo certifikát"

Transkript

1 Budovy: audit alebo certifikát Ing. Bronislava Herdová, PhD. En-Efekt, s r.o./energetické centrum Bratislava Konferencia Energetický audit v praxi II Martin, 9. marca 2012

2 Definícia pojmov Energetický audit (podľa Zákona č. 476/2008) (podľa Zákona č. 555/2005) = systematický postup na získanie dostatočných informácií o súčasnom stave technických zariadení a určených na používanie energie, na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie = proces hodnotenia energetickej hospodárnosti pre vybrané typy a ich technické zariadenia

3 Legislatívny rámec Energetický audit Smernica č. 2006/32/ES o Energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách = energetické audity, služby a opatrenia na zvyšovanie EE Smernica č. 2002/91/ES a jej revidované znenie 2010/31/ES o Energetickej hospodárnosti = energetická certifikácia a pravidelná kontrola energetických zariadení Zákon č. 476/2008 o EE Vyhláška č. 429/2009 Zákon č. 555/2005 o EHB Vyhláška č. 311/2009

4 Povinnosť vykonávania EA/ECB Energetický audit - Spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve - ak jeho celková ročná spotreba (priemer za 3 roky) dosahuje: - Priemysel: 5,5-20 GWh/rok (do ) nad 20 GWh/rok (do ) - Pôdohospodárstvo: 2,5-10 GWh/rok (do ) nad 10 GWh/rok (do ) Vybrané y a ich technické zariadenia, ktoré sú predmetom: predaja prenájmu významnej obnovy existujúcich novostavby

5 Cieľ EA/ECB Energetický audit Navrhnúť opatrenia s cieľom minimalizovať náklady na energiu, prevádzkové náklady (údržba, opravy a rekonštrukcie), zvýšiť kvalitu prostredia, posúdiť možnosti využitia KVET a OZE Komplexné hodnotenie energetického hospodárstva ako celku Stanoviť výpočtom množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním vybraných, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie. Zaradenie y do energetickej triedy

6 Hlavné rozdiely ECB/EA Energetický audit Energetická certifikácia Pracuje sa so skutočnými Hodnotí (certifikuje) len y spotrebami energie a nákladmi v dlhšom časovom období Zodpovedá skutočnej spotrebe a reálnym prevádzkovým podmienkam a zohľadňuje používateľské správanie spotrebu energie na úpravu vnútorného prostredia za rovnakých normalizovaných (klimatických) podmienok a štandardného užívania y Normalizované hodnotenie nemusí zodpovedať skutočnej spotrebe energie a môže vykazovať aj značné rozdiely oproti skutočnosti

7 Hlavné rozdiely ECB/EA Energetický audit Môže ho vykonávať jeden odborník energetický audítor (zoznam na stránke MH SR) Interný dokument (obsahuje komerčné údaje, ktoré sa nemusia týkať len ) Povinnosť aktualizácie EA každých 5 rokov (povinné audity) Vykonávajú až 4 odborne spôsobilé osoby pre ECB (zoznam na stránke SKSI): - tepelná ochrana - UK a TV - vetranie a chladenie - vnútorné osvetlenie Verejný dokument Platnosť 10 rokov

8 Hlavné rozdiely ECB/EA Energetický audit Záznam o výsledku zasiela energet. audítor súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie Kontrolu vykonáva ŠEI Metodika výpočtu je len rámcovo stanovená vyhláškou Odborne spôsobilá osoba pre TOB má povinnosť výsledky ECB vložiť do centrálneho registra Kontrolu vykonáva ŠEI Metodika výpočtu je stanovená presne podľa právneho predpisu, vychádza zo špecifikovaných STN EN

9 Energetický audit Správa z energetického auditu, ktorej obsah - vyhláška 429/2009 Výsledkom je návrh opatrení s vyčíslením potrebných nákladov na ich realizáciu a ich ekonomickú návratnosť Vyhodnocuje prínos opatrení a ich vplyv na prevádzkové náklady Výsledky ECB/EA Výsledkom je energetický certifikát a energetický štítok y (obsah vyhláška č. 311/2009) Certifikát obsahuje aj návrh ekonomicky efektívnych opatrení na zlepšenie EHB a zaradenie y do energetickej triedy po ich realizácii Nevyčísľuje investičnú náročnosť a návratnosť opatrení Energetický štítok y vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.: 2008/BD/KeP/001 Názov y: Bytový dom - nadstavba a obnova Ulica, číslo: Mesto: Bratislava Dodaná energia 136 kwh/(m 2.rok) Kategória y: Globálny ukazovateľ y Normalizované hodnotenie kwh/(m 2.rok) Nízka potreba energie A B C 136 Hodnotenie jednotlivých miest D D spotreby E Vykurovanie: F A B C D E F G Príprava teplej vody: G A B C D E F G Vysoká potreba energie Vetranie/Klimatizácia: Normalizované hodnotenie: X nehodnotí sa Prevádzkové hodnotenie: X Osvetlenie: Minimálna požiadavka R r : 76 nehodnotí sa Typická a R s : 152 ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT BUDOVY Začiatok užívania y: 2008 Celková podlahová plocha v m 2 : 721 Primárna energia 152 kwh/(m 2.rok) CO2 emisie 32 kg/(m 2.rok) Meno štatutárneho orgánu oprávnenej osoby: Ing. Petr Keller Podpis: Kontakt:: IČO: DIČ: Dátum vyhotovenia: 04/2008 Platnosť najviac do: 04/2018

10 Výsledky ECB/EA - interpretácia potreba tepla na vykurovanie - podľa projektanta požadovaná normovaný počet dennostupňov (podľa požadovanej vnútornej teploty ročná potreba požadovaná dennostupňov pre ECB podľa vyhlášky 311/2009, nezohľadňuje lokalitu, zohľadňuje typ Výpočtová ročná potreba tepla na krytie tepelných strát objektu podľa Vyhlášky teplota Lokalita a lokality) tepla teplota lokalita y a tým 311/2009 o C K/deň kwh/rok oc K/deň kwh/rok Mestský úrad 20 Malacky 3559, nezohľadňuje ZŠ Záhorácka Malacky 3796, nezohľadňuje ,30 Skutočná spotreba počet dennostupňov pre podľa podľa reálne reálne nameraných vonkajších teplôt vonkajších teplôt Skutočne dodané a vykurovacieho a vykurovacieho obdobia teplo (ZP) na lokalita obdobia vykurovanie K/deň K/deň kwh/rok Mestsky urad Malacky ZŠ Záhorácka Malacky ,00 Poznámka: Mestský úrad ECB - skutočne dodané teplo na UK ako priemer rokov ! ZŠ Záhorácka - skutočne dodané teplo na UK za rok 2008!

11 Výsledky ECB/EA - interpretácia Mestský úrad ročná potreba tepla/spotreb ba tepla na UK v kwh/rok , podľa projektanta podľa ECB skutočná spotreba tepla na UK počet dennostupňov v K/deň Skutočne dodané teplo na UK je priemer rokov !

12 Výsledky ECB/EA - interpretácia Základná škola Záhorácka ročná potreba tepla/spotreb ba tepla na UK v kwh/rok , podľa projektanta podľa ECB skutočná spotreba tepla na UK K/deň počet dennostupňov v Skutočne dodané teplo na UK v roku 2008! En-efekt, s.r.o./ Energetické Centrum Bratislava, Ambrova 35, Bratislava, Tel.:

13 Energetický audit Identifikuje dosiahnuteľný potenciál úspor energie Ponúka variantné riešenia s technickými parametrami opatrení a ich ekonomickým hodnotením. Relevantný nástroj pre ekonomické rozhodovanie pre budúce investície bankové úvery, EPC, vlastné zdroje Základ pre efektívne riadenie spotreby energie, a tým aj prevádzkových nákladov Prínosy ECB/EA Výchova projektantov stanovuje minimálne požiadavky na nové a významne obnovované y Budovanie povedomia verejnosti o význame energetickej náročnosti Nástroj => vplyv na hodnotu a atraktívnosť nehnuteľnosti En-efekt, s.r.o./ Energetické Centrum Bratislava, Ambrova 35, Bratislava, Tel.:

14 Problémy v praxi ECB/EA - časté zamieňanie pojmov ECB a EA dôležitý je účel využitia! ECB: - vynútená činnosť zo zákona - nefunguje kontrola kvality ECB ani dodržiavania povinnosti - ak nová, obnovovaná a splní požiadavky na tepelné odpory, nemusí splniť min. požiadavku dosiahnuť energetickú triedu B (nie je záväzná) - slabá osveta vlastníci nemajú motiváciu, nevedia, že potrebujú EC EA: - samotný energetický audit neprináša úspory! - identifikované opatrenia nie vždy vyjdú priaznivo z ekonomického pohľadu (dlhá návratnosť) - vypovedacia hodnota EA je ovplyvnená používateľským správaním En-efekt, s.r.o./ Energetické Centrum Bratislava, Ambrova 35, Bratislava, Tel.:

15 Ďakujem za pozornosť! KONTAKT: En-Efekt, s.r.o./ Energetické Centrum Bratislava Ambrova 35, Bratislava tel.: /99 fax.:

Energetický management budov jako st Facility managementu

Energetický management budov jako st Facility managementu Energetický management budov jako součást st Facility managementu Facility a technologické řízení budov plánovaní, ekonomika operativa Správa a údržba budovy Facility Management system Řízení a správa

Více

Elektrické chladničky

Elektrické chladničky Elektrické chladničky Modely: 1 FID - 22 FID - 22 FID - 24 FIC - 38 FIC - 45 Návod na používanie a inštaláciu CH 22B Návod k použití a instalaci 2. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A VŠEOBECNÉ RADY RECYKLOVATELNOST

Více

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB

A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení programem EHB A) Výpočet spotřeby energie na osvětlení program EHB QuickCalc SFTVÉR RE RJEKTATV (RÝCHLA METÓA) ázov softvéru: EHB QuickCalc rogram EHB QuickCalc je v podstate tabuľková aplikácia, ktorá obsahuje spracovanú

Více

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012

SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 SERVISNÁ ZMLUVA č.11-eps-2012 na komplexnú technickú starostlivosť pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky zariadenia systému EPS uzavretá podľa 536 a nasl. a 591 a nasl. Obchodného zákonníka medzi: Zhotoviteľ:

Více

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU Informace v informačním listu výrobku byly uvedeny v souladu s s Delegovaným nařízením Komise (EU) č. 65/2014 doplňujícím směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ve vztahu

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry.

ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. ČESKY Všeobecně Svářecí poloautomat sváří všechny uhlíkové oceli bez ochranné atmosféry. Technologické možnosti stroje zabezpečuje elektronické řízení ovládání posuvu a přepínač pro zvolení dvou proudových

Více

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA

Injusa BODY +10. Návod k použití. Návod na použitie IN-325 DĚTSKÁ TŘÍKOLKA DETSKÁ TROJKOLKA Injusa BODY IN-325 DĚTÁ TŘÍKOLKA Návod k použití DETÁ TROJKOLKA Návod na použitie +10 CZ UPOZORNĚNÍ UPOZORNENIE Vážený zákazníku Blahopřejeme Vám ke koupi kovové tříkolky naší firmy. Jsme rádi, že jste

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE. Ing. Lucie Stuchlíková. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY A HODNOTÍCÍ NÁSTROJE Ing. Lucie Stuchlíková PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Energetické audity v České republice

Energetické audity v České republice Energetické audity v České republice 24. října 2012 Ing. Jan Pejter (jan.pejter@enviros.cz) Obsah prezentace 1) Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 2) Energetické audity, 3) Dotační tituly

Více

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB

Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Průběžné vzdělávání energetických specialistů 6.9.2014 VŠTE ČB Vyhláška o energetických specialistech č. 118/2013 Sb. Písemný test a tematické okruhy příloha č.4 1. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství

Naše činnosti. Energetické audity. Průkazy energetické náročnosti. Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství. Pasivní domy - poradenství Naše činnosti : Energetické audity Průkazy energetické náročnosti Energetické projekty, rekonstrukce a poradenství Pasivní domy - poradenství Termovizní měření Optimalizace dodávek energií Vyregulování

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

PRAKTICKOSŤ Jednoduchosť, pohodlné zapaľovanie a ovládanie. PRAKTIČNOST Jednoduchost, pohodlné zapalování a ovládání.

PRAKTICKOSŤ Jednoduchosť, pohodlné zapaľovanie a ovládanie. PRAKTIČNOST Jednoduchost, pohodlné zapalování a ovládání. 145,5 145,5 IG 12,5 PLYNOVÉ KRBOVÉ VLOŽKY KRBOVÉ VLOŽKY NA PLYN SEZ. F-F 820, 5 Radost z bezstarostného topení v krbu 135 SMERIGLIARE ACCURATAMENTE Jedinečné exkluzivní řešení pro vytápění domácností.

Více

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s.

ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA. PORSENNA o.p.s. ENERGETICKÝ PLÁN MĚSTA PORSENNA o.p.s. OBSAH Energetické plánování pohled měst a obcí Územní energetická koncepce legislativní opora struktura Energetický plán města struktura a hranice 2 Energetické plánování

Více

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023

NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 NÁVOD K POUŽITÍ dřevník SA023 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary Distributor v SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ

Více

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over.

Účetnictví jako pomůcka pro plánování a řízení. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. Funkcie účt. dokl. - dokladová - doklad. účtov. zápis - kontrolná - prostr. na over. správnosti 1, Členen. dokl. podµa vecn. obs.: externé - vz»ah p. k okol. interné - proces p. vo vnútr externé - prijaté

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KA62DA71 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (++... nízká spotřeba el. energie až D... vysoká spotřeba el.

Více

Manažer pro energetiku European EnergyManager

Manažer pro energetiku European EnergyManager Manažer pro energetiku European EnergyManager Doplňující vzdělání pro energetiky Seminář NSZM, Praha, 25. května 2010 Komu je vzdělání určeno? Organizacím/podnikům, které chtějí odhalit své rezervy v oblasti

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Prodejní označení KA 62DA70 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH:

INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Prodejní označení KGV 33X27 Typ spotřebiče 7 Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el.

Více

č č č č Č č Č ž ž č ď č Č Č č č č Š š Ž Š ň š ž š č č Č č Č č Ž č š Ý š ž č Š ó č š ť ť ť š č č ž č ó Ž ž ó Ž č ó žš ó ŘÓ Ó Ó Č č Ť ó Ž Ž č É Ř Ž ž č č č Č Ž Č č š š š Ž č č č č Š š š č š č č š Ť Š š č

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ATHOS SPRCHOVÝ

Více

Energetický průkaz a certifikace budov

Energetický průkaz a certifikace budov Energetický průkaz a certifikace budov Ing. Jan Kárník, CITYPLAN spol. s r.o. Konference energetická náročnost staveb 22.září 2006, ForArch Praha CITYPLAN spol. s r.o. Středisko energetiky a životního

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady

Optimizmus. dvořák hager & partners NEWSLETTER 3 2015. CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady NEWSLETTER 3 2015 advokátska kancelária Optimizmus CZ: Jak (správně) zveřejňovat návrhy a protinávrhy akcionářů podané před konáním valné hromady Posledné Spravodaje Rakúskej hospodárskej komory boli plné

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

Zakázka číslo: 2010-02040-StaJ. Energetická studie pro program Zelená úsporám. Bytový dům Královická 1688 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zakázka číslo: 200-02040-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Královická 688 250 0 Brandýs nad Labem Stará Boleslav Zpracováno v období: březen 200 Obsah.VŠEOBECNĚ...3..Předmět...3.2.Úkol...3.3.Objednatel...3.4.Zpracovatel...3.5.Vypracoval...3.6.Kontroloval...3.7.Zpracováno

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220

INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 INSTRUKČNÍ MANUÁL Míchač lepidel Sharks SH 1220 Obj.č. SHK285 Distributor:Steen QOS s.r.o., Bor č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii

Zásobníky UBPT 2000 UBPU 1500. Návod k instalaci Návod k inštalácii Návod k instalaci Návod k inštalácii CZ SK Zásobníky UBTT 1000 UBPT 1000 UBPT 2000 UBPU 1500 Firma BAXI S.p.A. jako jeden z největších evropských výrobců domácích topenářských zařízení (závěsné plynové

Více

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015

S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 S WMS PRED A PO Zdeněk Dostál, Ravak Marcel Hatiar, Made4net apríl 2015 Návratnosť investície Priame ukazovatele Nepriame ukazovatele Oblasti hodnotenia Práca Miesto Zásoby Vybavenie Služby Ďalšie (Doprava,

Více

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec

Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Obnova bytových domov v nízkoenergetickom štandarde, Brno-Nový Lískovec Trnava 23.10.2015 Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec 1 z 29 městských

Více

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A

TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A TERMOELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ A CHLADNIČKA GZ-24A Návod k obsluze 1 Děkujeme za koupi našeho výrobku. Přečtěte si důkladně tento návod k použití před použitím spotřebiče a postupujte podle pokynů. Odložte si

Více

Energetická náročnost a úloha energetických specialistů

Energetická náročnost a úloha energetických specialistů Efektivní nakládání s energiemi v průmyslu Energie pro budoucnost XIII Energetická náročnost a úloha energetických specialistů Jiří Tůma, ČVUT FEL 30. 9. 2014, Brno Osnova: 1. Spotřeba energie v národním

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková

NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV. Júlia Šumná, Beáta Michniaková NOVÁ STRATÉGIA V OBLASTI ODPADOV Júlia Šumná, Beáta Michniaková Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Gen. Svobodu 5, 812 49 Bratislava Abstrakt Už viac ako 30 rokov je proces nakladania s odpadmi

Více

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách Možnosti úspor energe v obytných a administrativních budovách v České republice, 26. března 2008 Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách PORSENNA o.p.s. 1 STRUKTURA PREZENTACE Metodika

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DEKPROJEKT s.r.o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 Malešice tel. 234 054 284-5, fa 234 054 291 e-mail tereza.brettingerova@dek-cz.com http://www.atelier-dek.cz IČO: 276 42 411 DIČ: CZ 699 000 797 Komerční

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

Ý É Ů ž ž ň ň š š ť ú ů š Í š ť š ť ž ž ť ň ť ů ť ť ú ď Š š ž ť ó ž šú ť š š Ň š Š ť Č Š ž ž ž ž Š Č ů š ň Č ž Ú Š ž Š ť š š Š Š š ž ó š ž š š ž ž š ó ů Č ž š š ž ž š ž ž ž ť ž š ť ť ž ž ž ž š ž ť š ť

Více

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015

Fond Úspor města Litoměřice. Bratislava 24. března 2015 Fond Úspor města Litoměřice Bratislava 24. března 2015 Obsah prezentace Představení města Litoměřice Významné aktivity v energetice Podpora využití solární energie pro občany Důvody pro vznik Fondu úspor

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/213 Sb. BYTOVÝ DŮM RD Limnická 1639, 36222 Nejdek Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 3688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění: 855

Více

LF959RF50 nerez Stropní odsavač par šířka: 60 cm

LF959RF50 nerez Stropní odsavač par šířka: 60 cm LF959RF50 nerez Stropní odsavač par šířka: 60 cm třída spotřeby energie: A* průměrná spotřeba energie: 30.9 kwh/rok* třída účinnosti odsávání: A* třída účinnosti osvětlení: A* třída účinnosti tukového

Více

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov

Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a hodnocení energetické náročnosti budov prof.ing.karel Kabele,CSc. Globální oteplování Výchozí

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Orientační hodnocení energetické náročnosti. Praha 8 DOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE STVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY ENERGETICKY

Orientační hodnocení energetické náročnosti. Praha 8 DOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE STVÍ A BUDOV BUDOV ENERGETICKY ENERGETICKY Orientační hodnocení energetické náročnosti ENERGETICKY ENERGETICKY VĚDOMV VĚDOMÁ DOMÁ MODERNIZACE MODERNIZACE ENERGETICKÉHO ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTV HOSPODÁŘSTVÍ STVÍ A BUDOV BUDOV Orientační hodnocení

Více

# $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! "":+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! ""* ).-' $&<3 45!411

# $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! :+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! * ).-' $&<3 45!411 !"! # $%&'()* +, $-.'/ -&,.(*&',-0 1'-.2$ '$-.'/ -3 45!4116789! "":+92$ '*&/& &!45!4192$ '&-.'2&67:!43;411 789! ""* ).-' $& 2/ >= - 91

Více

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a

Více

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001

c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav f Karloveská 63, 842 55 Bratislava Počet strán: 3 c. 131/01-018 zo dňa 25. júla 2001 Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením 30 písm. b) a 32 ods. 2 písm. e) zákona

Více

Informace o EPBDII - implementace do české legislativy 2012. Praha, 9.2.2012 SEVEn, Ing.Petr Zahradník petr.zahradnik@svn.cz

Informace o EPBDII - implementace do české legislativy 2012. Praha, 9.2.2012 SEVEn, Ing.Petr Zahradník petr.zahradnik@svn.cz Informace o EPBDII - implementace do české legislativy 2012 Praha, 9.2.2012 SEVEn, Ing.Petr Zahradník petr.zahradnik@svn.cz 1 2 3 4 5 Rekapitulace EPBD I hodnocení budovy Smysl EPBD II a její cíle Nové

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií

Twist. Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií Twist Multimediální 8 LCD TV s DVB-T tunerem a interní baterií 1 Dálkové ovládání Popis symbolů Ztišit TV/RADIO Přepínání mezi TV/rádiem DPF Vstup do menu INFO Zobrazení informací 1-9, 0 Volba kanálů Přetáčení

Více

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE

POKOJOVÁ ANTÉNA NÁVOD K OBSLUZE POKOJOVÁ ANTÉNA ANT 607 I NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika Operační program Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v současnosti intenzivně připravuje Operační program (dále jen OPPIK) pro programové období 2014

Více

Š č Ú č š ž č č č š č ž Ž č č ž š š č č č č š č č ž š č ž č č š š ú ž č č ó č ď š š š š š ž ň č Ž ž š ž č č š š Ř š ž č š š č š šš žň ó š Ž ň ž č š ň č š č š č č č č Ž č č ú š č ď š ž š ď č Ú š š ž č š

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

š ž Ú ú š ž š ó ó š ď ž š š š ž ď Ž Í ž š Ž š Í ž š Ž ž ž ó ž š š š ó ž š š ž ó š ó ú š š š ž š ď š ž ó ú š Ž š ž É š š š š ž š š š š ž š š š Ž ž ž š š ž ž ň š Ž ú ž š š ň ž š ž ž š š Ř É š Ř Á É Ů Ž Í

Více

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé!

SPRCHOVÝ BOX COOL. Důležitá upozornění NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE. Vážení uživatelé! SPRCHOVÝ BOX COOL NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našeho sprchového boxu. Česká společnost ARTTEC s.r.o. dodává na trh zboží v cenách, do nichž není zahrnuta částka

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet

Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Autor: Jacques Zeimet Pribeh a cil hry Balduin je veselé hradní strašidlo. V tajemném sklepení hradu jednou našel stařičký kouzelný fotoaparát.

Více

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz

O SPOLEČNOSTI SEVEN. www.svn.cz SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC O SPOLEČNOSTI SEVEN SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. (SEVEn) poskytuje od roku 1990 poradenské služby v oblasti

Více

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200

program ENERGETIKA verze 3.0.8 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Praha 10, Mračnická 1053, 1054, 10200 Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Energetická náročnost staveb úvod do problematiky Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Stavební veletrhy Seminář PERSPEKTIVY BYDLENÍ 24. dubna 2013, Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - Hodnocení budov obecně přehled metod - Hodnocení energetické

Více

AMMAN SPRCHOVÝ MASÁŽNí PANEL

AMMAN SPRCHOVÝ MASÁŽNí PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD AMMAN SPRCHOVÝ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

sprchové dveře do niky INFINITY D

sprchové dveře do niky INFINITY D sprchové dveře do niky INFINITY D NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE Vážení uživatelé! Blahopřejeme Vám k nákupu našich sprchový dveří. Česká společnost LITEN s.r.o., působí na českém i evropském trhu jako výrobce

Více

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL

ANDROS SPRCHOVÝ MASÁŽNÍ PANEL 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD ANDROS SPRCHOVÝ

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

Přístup k obnově vodohospodářské infrastruktury

Přístup k obnově vodohospodářské infrastruktury Přístup k obnově vodohospodářské infrastruktury RNDr. Miroslav Vykydal, Senior konzultant, Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. VODA FÓRUM 2012 1. mezinárodní bienální konference Praha, 29.-30. 5. 2012 Přístup

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Vývoj české metodiky. Czech methodology development

Vývoj české metodiky. Czech methodology development SBToolCZ Vývoj české metodiky Czech methodology development lokalizace GBTool a případové studie (2005) spolupráce na GBTool v rámci iisbe SBToolCZ 2007 pilotní verze české verze, testování na 12 případových

Více

ý Ť ý úř Č Ú Š ÚŘ ř Š č Ř Á ÁŠ ý úř ý úř úř ř š ý Í é ú ř ž ú ř é é Í é ý ů ú č š ž š ž š šú ú Í ř ú ř é é ř é ý ů ú č ú č ú š Č ý é ř ý č č ř š ř é ř č ř é ý ý č Š č é ř ř Í č ů é ř ř ýš ř ř ů é ů é ýš

Více