Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude možné provádět pouze omezené přesuny. Při sestavení rozpočtu je třeba vycházet z plánovaných aktivit a činností projektu. Do rozpočtu lze vkládat vlastní položky. Způsobilé výdaje, které mohou být financovány z veřejných prostředků OP VK, mají dvě podoby: 1. Přímé náklady náklady, které jsou zpravidla přímo přiřaditelné ke konkrétní aktivitě projektu jsou vykazovány a ověřovány dle standardních pravidel způsobilosti 2. Nepřímé náklady náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou projektu neprokazují se přímo jednotlivými účetními doklady při jejich výpočtu se vychází z objemu přímých nákladů (bez křížového financování) a příslušného procenta stanoveného ve výzvě

3 Způsobilé výdaje - kritéria Charakter výdaje přiměřené, hospodárné, účelné, efektivní Účel výdaje pouze na činnosti odpovídající OP VK a konkrétní výzvě přímá vazba na aktivity projektu Prokazatelnost výdaje doložitelné účetními doklady zaplacené (bank. výpisy, výdajové pokladní doklady) Datum uskutečnění výdaje výdaje vzniklé a uhrazené v průběhu realizace projektu

4 Kapitola 1 - Osobní výdaje výdaje osob s uzavřeným pracovněprávním vztahem v rámci projektu jednotkové mzdy určující hodinovou nebo měsíční sazbu za práci u dané pracovní pozice jsou po celou dobu realizace závazné Členění: 1.1 Platy, odměny z dohod a pojistné Výdaje na odborné zaměstnance (platy, DPČ, DPP, autorské honoráře) Výdaje na administrativní zaměstnance (platy, DPČ, DPP) 1.2 Sociální pojištění 1.3 Zdravotní pojištění 1.4 FKSP 1.5 Jiné povinné výdaje (Zákonné pojištění zaměstnanců)

5 Kapitola 1 - Osobní výdaje! Jeden pracovník nemůže být v rámci projektu a současně v rámci vykonávání dalších činností pro příjemce a jeho partnery zaměstnán na více než 1,0 úvazku celkem. V případě pedagogických pracovníků škol vymezených 7, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a akademických pracovníků vymezených 70, odst. 2 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, se limit posouvá na 1,5 úvazku celkem. Úvazek takových pracovníků v rámci projektu však smí činit nejvýše 1,0 úvazku. Výše osobních výdajů musí být v místě, čase a oboru obvyklá viz Metodický dopis č. 4 (nejedná se o limity, vždy je však třeba výši mzdových sazeb odůvodnit).

6 Obvyklé mzdy/platy pro realizaci projektů na území Zlínského kraje Pracovní pozice Hrubý měsíční plat/mzda (Kč) 100% úvazek (40 hod/týden) Hrubý hodinový plat/mzda (Kč) Dolní hranice Horní hranice Dolní hranice Horní hranice Manažer projektu (koordinátor projektu) Věcný manažer (manažer aktivity) Finanční manažer projektu Metodik Účetní projektu Sekretářka (administrativní pracovník) Učitelé základních škol Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů - SŠ Učitelé odborných předmětů - SŠ Lektor Vědecko-pedagogičtí pracovníci ICT technik Psycholog Sociální pracovník Metodický dopis č. 4: Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK, platnost od

7 Kapitola 2 Služební cesty zahraniční Vzhledem k uplatnění nepřímých nákladů nejsou výdaje související s tuzemskými služebními cestami součástí této kapitoly rozpočtu, ale spadají pod nepřímé náklady. Oblast podpory 3.2 Zahraniční pracovní cesty mohou být do projektu zahrnuty pouze v případě, že nebude možné dané informace/poznatky získat jiným způsobem. Pracovní aktivity během pobytu v zahraničí musí trvat alespoň 6 hodin denně. Způsobilé jsou výdaje spojené s pracovními cestami zaměstnanců příjemce nebo partnera projektu (na základě uzavřeného pracovněprávního vztahu pro projekt). Zahraniční cesty se mohou zúčastnit výhradně členové realizačního týmu se vztahem k cílové skupině nebo k vytváření výstupů, nikoliv ti pracovníci, kteří se podílejí pouze na administrativním řízení projektu.

8 Kapitola 3 - Zařízení Členění: 3.1 Nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks (software, licence, studijní program,...) 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks) 3.3 Drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč/ks) např. nákup výukového a spotřebního materiálu, PC sestava, dataprojektor, Použitý drobný hmotný majetek 3.5 Nájem zařízení, operativní leasing 3.6 Odpisy Pozn.: 3.5 a 3.6 pokud dané zařízení nebo vybavení slouží k administraci projektu (tj. nepoužívá ho cílová skupina), pak se zahrnou odpovídající výdaje do nepřímých nákladů 3.7 Výdaje na opravy a údržbu majetku pořízeného ze způsobilých výdajů projektu náleží do nepřímých nákladů 3.8 Křížové financování Nutné je zdůvodnění nákupu zařízení a vybavení nezbytnost pro realizaci projektu. Pozor na nadhodnocování jednotkových cen! Limit kapitoly max. 25 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

9 Položka Křížové financování výdaj v rámci KF může uplatnit pouze příjemce/partner, který majetek daňově neodepisuje zahrne zde pořizovací cenu majetku (příjemce/partner, který může daný majetek daňově odepisovat, uplatňuje v jednotlivých letech daňové odpisy) Členění: Investiční část dlouhodobý hmotný majetek v jednotkové pořizovací ceně od 40 tis. Kč nábytek v jednotk. pořizovací ceně od 40 tis. Kč Neinvestiční část nábytek v jednotk. pořizovací ceně do 40 tis. Kč Limit KF stanovený výzvou max. 9 % z celkových způsobilých výdajů projektu (KF tvoří položka 3.8 KF a 6.2 Stavební úpravy v rámci KF)

10 Obvyklé ceny zařízení a vybavení Metodický dopis č. 23: Obvyklé ceny zařízení a vybavení, platnost od V případě nedodržení limitů cen zařízení a vybavení uvedeného v MD č. 23 bude v průběhu hodnotícího procesu rozpočet projektu u takových položek zkrácen.

11 Kapitola 4 - Místní kancelář Vzhledem k uplatnění nepřímých nákladů nejsou výdaje související s provozem kanceláře projektu součástí této kapitoly rozpočtu, ale spadají pod nepřímé náklady.

12 Kapitola 5 - Nákup služeb Členění: 5.1 Publikace/školící materiály/manuály (na zakázku vytvořené) Pozn.: již vydané publikace, učebnice a další studijní materiály, které jsou běžně dostupné v obchodní síti a nejsou přímo vytvářeny pro projekt, se zahrnují do položky 3.3 Drobný HM 5.2 Odborné služby/studie a výzkum 5.3 Výdaje na konference/kurzy (pronájem prostor, techniky,...) 5.4 Podpora účastníků stravné - celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu (max. 400 Kč u výjezdních akcí spojených s ubytováním účastníků), příp. nižší dle interních předpisů organizace; částka se bude krátit při necelodenních akcích ubytování - max Kč za osobu a noc, příp. nižší dle interních předpisů organizace 5.5 Jiné výdaje (specifikovat) Nutné je zdůvodnění nákupu služeb v projektu. Limit kapitoly max. 49 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

13 Kapitola 6 - Stavební úpravy stavební úpravy, které bezprostředně souvisí s realizovaným projektem musí být provedeny v souvislosti s úpravou prac. místa pro osoby se ZP nebo úpravou přístupu pro osoby se ZP nebo úpravou výukových, tréninkových nebo pracovních prostor používaných na realizaci aktivit s cílovou skupinou Členění: 6.1 Drobné stavební úpravy v jednom zdaňovacím období nesmí v úhrnu přesáhnout částku 40 tis. Kč na jednotlivou účetní položku majetku 6.2 Stavební úpravy v rámci křížového financování stavební úpravy (rekonstrukce nebo modernizace), které v jednom zdaňovacím období v úhrnu přesahují částku 40 tis. Kč

14 Kapitola 7 Přímá podpora pouze výdaje týkající se přímo cílové skupiny projektu Členění: 7.1 Mzdové příspěvky náhrada mzdy zaměstnavateli pro pracovníka po dobu jeho účasti na dalším vzdělávání (pouze u pedagogických, akademických a dalších pracovníků ve školství, pracovníků výzkumu a vývoje) až do výše 100 % skutečně vyplacených mzdových nákladů; omezení nejvýše trojnásobek minimální mzdy 7.2 Cestovné, ubytování a stravné stravné - celodenní občerstvení max. 300 Kč na osobu (400 Kč u výjezdních akcí) ubytování - max Kč za osobu a noc! pozn.: služby, které jsou fakturovány příjemci dodavatelem náleží do kap. 5! 7.3 Doprovodné aktivity Oblast podpory zahraniční stáže mohou být do projektu zahrnuty pouze v případě, že nebude možné dané informace/poznatky získat jiným způsobem. Limit kapitoly max. 20 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

15 Kapitola 8 Náklady vyplývající přímo ze Smlouvy výdaje, které vzniknou z povinností daných Smlouvou Členění: 8.1 Audit v případě, že rozpočet projektu je roven nebo vyšší než 10 mil. Kč vč. DPH, je příjemce povinen nechat zpracovat závěrečný audit! pokud rozpočet nedosahuje 10 mil. Kč vč. DPH, je audit nezpůsobilým výdajem - důvod k vyřazení projektu v rámci hodnocení přijatelnosti! 8.2 Publicita zahrne se do nepřímých nákladů

16 Nepřímé náklady náklady, které nejsou nebo nemohou být jednoznačně spojené s konkrétní aktivitou daného projektu zahrnují zejména náklady spojené s administrací projektu jedná se o náklady neinvestičního charakteru smysl NN: snížení administrativní náročnosti při kontrole malých položek Nepřímé náklady související s odměňováním pracovníků projektu Při vyplňování záložky Realizační tým v aplikaci Benefit 7 NEUVÁDĚJTE v pracovních náplních členů realizačního týmu žádné aktivity spadající do nepřímých nákladů!!! Tato část má přímou návaznost na kapitolu rozpočtu 1 Osobní náklady (= přímé náklady). NN, které jsou nejčastěji nesprávně řazeny do pracovních náplní RT: účetnictví, mzdové účetnictví kopírování materiálů/podkladů pro školení cílové skupiny uzavírání PS, DPP a DPČ, příprava podkladů ke smlouvám/dohodám realizace/zajištění/kontrola publicity projektu tvorba webových stránek projektu, umístění informací o projektu na web, grafický návrh letáků, propagačních předmětů správa a aktualizace internetových stránek, správa počítačových sítí, správa e-learningu

17 Příklady nepřímých nákladů vedení účetnictví vč. vedení mezd pracovníků, vedení rozpočtu (netýká se fin. manažera) zajištění publicity pomoci z ESF (inzerce, výroba propagačních předmětů, letáků apod.) správa počítačových sítí a internetových stránek, vč. jejich aktualizace tisk pro administraci projektu a publicitu, kopírování cestovní náhrady spojené s vnitrostátními pracovními cestami nájem kanceláře a dalších prostor využívaných k administraci projektu (pronájem prostor pro práci s cíl. skupinou patří mezi přímé náklady) nákup spotřebního a kancelářského materiálu (např. papírů, psacích potřeb, šanonů, CD, USB flash disků, ) náklady na pořízení zásob či materiálu pro zajištění občerstvení pracovníků projektu nebo cílové skupiny nákup vody, paliv a energie v prostorech využívaných k realizaci projektu poplatky za internetové a telefonické připojení, fax, poštovné, dopravné, balné bankovní poplatky náklady na daňové a právní poradenství a konzultace Podrobná specifikace nepřímých nákladů viz Příručka pro žadatele, verze 9, kapitola s odkazem na Příručku pro příjemce, verze 7, kapitola

18 Nepřímé náklady není nutné je prokazovat přímo jednotlivými účetními doklady v monitorovacích zprávách pravidly NN nejsou nijak dotčeny účetní postupy organizace jejich výši stanoví výzva procentem mezi přímé náklady, které jsou využity jako základ pro výpočet NN, nepatří náklady na křížové financování (položky 3.8 a 6.2) Objem přímých nákladů (bez KF) % nepřímých nákladů 4 mil. Kč 18 % > 4 mil. Kč 6 mil. Kč 16 % > 6 mil. Kč 14 % Příklad pro vytvoření rozpočtu se zahrnutím nepřímých nákladů: celkové způsobilé přímé náklady Kč z toho výdaje na KF Kč základ pro výpočet nepřímých nákladů Kč výše nepřímých nákladů Kč (18 %) celkové způsobilé výdaje projektu Kč (součet přímých a nepřímých nákladů)

19 Nezpůsobilé výdaje nelze hradit z veřejných prostředků OP VK neuvádí se do rozpočtu projektu Příklady: výdaje spojené s přípravou projektové žádosti (např. poradenské agentury) a řízením projektu (např. externí konzultanti, kteří pomáhají s vyplňováním monitorovacích zpráv) výdaje na běžné provozní náklady organizace, které nesouvisí s realizací projektu výdaje na audit u projektů s rozpočtem nižším než 10 mil. Kč vč. DPH splátky finančního leasingu splátky operativního leasingu za vybavení a zařízení, které není výhradně využíváno pro potřeby cílové skupiny Podrobná specifikace nezpůsobilých nákladů viz Příručka pro žadatele, verze 9, kapitola s odkazem na Příručku pro příjemce, verze 7, kapitola 5.4.

20 DPH Obecně: plátce DPH ve vztahu k aktivitám projektu: NE ANO DPH je způsobilým výdajem (vzhledem k tomu, že není nárok na odpočet DPH na vstupu u FÚ) DPH je nezpůsobilým výdajem (vzhledem k tomu, že je nárok na odpočet u daného přijatého plnění u FÚ)

21 Kontakty Finanční manažer Oblast podpory 3.2 Ing. Alena Trčková Telefon:

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji

TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE TŘETÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE působící ve Zlínském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji Vypracoval: Nadace Partnerství

Více

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53

Finální verze (VK-IP) Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 53 Unikátní kód žádosti: 3FfØvPØØØ2 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání

FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání FAQ oblast podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání Je možné v rámci projektu pořádat kurz / školení? Ne, nelze financovat vlastní realizaci kurzu, finanční prostředky (a tudíţ celý projekt) musí

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna

Projektové řízení pro administraci dotace. Mgr. Milan Struna Projektové řízení pro administraci dotace Mgr. Milan Struna Obsah prezentace - Definice projektu - Dotační projekt - Projektové řízení v organizaci - Projektový tým organizace - Projektový tým role v administraci

Více

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje.

Modelový projekt 10. Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu. Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje. Modelový projekt 10 Prevence sociálně patologických jevů na školách v regionu pro oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami globálních

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ SOCIÁLNÍ EKONOMIKA PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz 1. Identifikace výzvy Ministerstvo práce a sociálních věcí odbor sociálních služeb a sociálního

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 20. června

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více