Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, Prešov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, Prešov"

Transkript

1 Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, Prešov Školský vzdelávací program pre Praktickú školu internátnu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím Predkladateľ: Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C, Prešov Zriaďovateľ: Okresný úrad Prešov, odbor školstva, Tarasa Ševčenka 11, Prešov Dátum platnosti ŠkVP: Dátum prerokovania ŠkVP v pedagogickej rade: Dátum prerokovania ŠkVP v rade školy: Koordinátor tvorby ŠkVP: PhDr. Svetlana Madzgoňová Meno a podpis riaditeľky školy: Mgr. Hedviga Tomášová

2 Evidencia platnosti a revidovania: Prerokovanie v PR / a RŠ Platnosť ŠKVP od prerokovaný a schválený PR a RŠ PR- pedagogická rada RŠ- rada školy

3 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Stratégia, poslanie a ciele praktickej školy Stupeň vzdelania Vyučovací jazyk Profil absolventa praktickej školy Charakteristika školského vzelávacieho programu Rámcový učebný plán pre praktickú školu Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní Pedagogické stratégie Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu Personálne zabezpečenie Materiálno - technické a priestorové podmienky Podmienky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri vzdelávaní Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov UČEBNÉ OSNOVY PRE PRAKTICKÚ ŠKOLU Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA...15 Predmet :Slovenský jazyk a literatúra...15 Predmet: Rozvíjanie komunikačnej schopnosti...23 Predmet: Rozvíjanie sociálnych zručností Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI...37 Predmet: Matematika Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA...43 Predmet: Výchova umením Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB...53 Predmet: Telesná výchova Vzdelávacia oblasť: ODBORNO-PRAKTICKÉ PREDMETY...58 Predmet: Zdravotná výchova...58 Predmet: Príprava jedál a výživa...64 Predmet: Domáce práce a údržba domácnosti Vzdelávacia oblasť: PROFILUJÚCE PREDMETY(VOLITEĽNÉ)...74 Predmet: Pomocné práce s kancelárskou technikou...74 Predmet: Pomocné práce v kuchyni...81

4 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Praktická škola internátna, ako organizačná zložka Spojenej školy internátnej poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím, alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti. Praktická škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov špeciálnej základnej školy vzdelávaných podľa variantu A a manuálne zručných absolventov variantu B a C. Praktická škola môže vzdelávať aj iné osoby s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktoré dovŕšili vek 18 rokov a neabsolvovali výchovu a vzdelávanie v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom. V praktickej škole je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy praktické vyučovanie. Spojená škola internátna, Masarykova 11175/20C v Prešove sa už pol storočia venuje vzdelávaniu žiakov s mentálnym postihnutím a posledných rokoch aj žiakom s viacnásobným postihnutím. Škola má tieto organizačné zložky: Špeciálna základná škola, Špeciálna materská škola a Praktická škola. Dochádzajúci žiaci sú ubytovaní v internáte, nachádzajúcom sa v budove školy. Internát má kapacitu do 30 lôžok. Možnosť ubytovania je pre všetkých žiakov materskej, základnej aj praktickej školy. Školská jedáleň v súčasnosti zabezpečuje stravovanie nielen pre našu školu a internát, ale aj pre OU Masarykova a Súkromnú Špeciálnu školu pre autistov. Školská kuchyňa a jedáleň sa nachádzajú priamo v budove školy. Škola má strategicky veľmi výhodnú polohu blízko autobusovej a železničnej stanice a len niekoľko minút chôdze do centra mesta. Budova školy prešla prednedávnom komplexnou rekonštrukciou. Všetky priestory sú vybavené novým zariadením, ktoré je v súlade s požiadavkami pre vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Dominantnému postaveniu pracovného vyučovania vo výchovno-vzdelávacom procese, zodpovedá aj materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. Nachádza sa tu: dielňa na prácu s drevom a kovom, učebňa pestovateľských prác, školská kuchynka, tkáčska a krajčírska dielňa, učebňa PV na rôzne práce. V škole sa nachádza aj telocvičňa, malá posilňovňa, relaxačná miestnosť so suchým bazénom, počítačová učebňa vybavená počítačmi z projektu Infovek, logopedická učebňa a miestnosť na fyzioterapiu prípadne masáže, aj učiteľská knižnica. Vstup do budovy, učební a sociálnych zariadení pre žiakov s viacnásobným (telesným a mentálnym) postihnutím, sú bezbariérovo upravené a vybavené modernými špeciálnymi učebnými, kompenzačnými, rehabilitačnými pomôckami a počítačovou technikou. Žiaci všetkých organizačných zložiek, čiže aj Praktickej školy, majú možnosť ubytovania aj stravovania a taktiež majú možnosť pri vzdelávaní využívať všetky špeciálne učebne a dielne.

5 1.1 Stratégia, poslanie a ciele praktickej školy Praktická škola poskytuje našim žiakom fyzicky a psychicky dospieť, aby mohli samostatne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránených pracoviskách alebo dielňach. Cieľom nižšieho stredného vzdelávania žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím s AU alebo PVP s MP je rozvinutie ich kompetencií (spôsobilostí) potrebných na výkon jednoduchých pracovných činností na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná spravidla pod dohľadom inej osoby a ich maximálne možné integrovanie do spoločnosti. 1.2 Stupeň vzdelania Absolvovaním Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím získa žiak nižšie stredné vzdelanie podľa 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou (ISCED 2C) s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať. 1.3 Vyučovací jazyk Vyučovacím jazykom školy, postupujúcej podľa tohto vzdelávacieho programu, je štátny jazyk Slovenskej republiky. 1.4 Profil absolventa Žiak je pripravený na výkon jednoduchých pracovných činností so zameraním na pomocné práce v určitom odbore spravidla pod dohľadom inej (zodpovednej) osoby. Kľúčové kompetencie Výchova a vzdelávanie žiakov PŠ má prebiehať v reálnom prostredí, v zmysluplných činnostiach. Preto našim žiakom ponúkame nielen tradičné formy vyučovania na vyučovacích hodinách v triedach, ale vo veľkej miere využívame také formy a metódy vyučovania, aby si žiaci prirodzene, nenásilne osvojovali a upevňovali pracovné zručnosti a návyky, ktoré ich pripravia na praktický život, a v rámci svojich možností aby boli pripravení na pracovné uplatnenie. 1.5 Charakteristika školského vzdelávacieho programu Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Charakteristika zdravotného postihnutia Do skupiny pervazívnych vývinových porúch sú zahrnuté tieto diagnostické kategórie: detský autizmus (F84.0), atypický autizmus (F84.1), Rettov syndróm (F84.2), iná dezintegratívna porucha v detstve (F84.3),

6 hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi (F84.4), Aspergerov syndróm (F84.5), iné pervazívne vývinové poruchy (F84.6), nešpecifikovaná pervazívna vývinová porucha (F84.9). MKCH 10 (1992). Špecifiká výchovy a vzdelávania V triedach s IVP pre žiakov AU alebo PVP s MP v praktickej škole je využívanie vyučovacích metód opierajúcich sa o program TEACCH v nadväznosti na ich využívanie pri doterajšom vzdelávaní žiakov AU alebo PVP s MP a zabezpečenie takého obsahu ich vzdelávania, ktoré bude korešpondovať s perspektívou jeho využitia v živote žiakov po ukončení vzdelávania pri jednoduchých pracovných činnostiach, primeraných ich možnostiam vyplývajúcim z ich diagnózy. Obsah vzdelávania má byť však zameraný aj na rozvíjanie základných všeobecných poznatkov u týchto žiakov a to najmä ich komunikačných schopností a sociálnych zručností, aby sa prostredníctvom neho rozvíjala ich osobnosť komplexne. Žiaci s AU alebo PVP s MP sa vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Vyučujúci uplatňuje primeranosť nárokov na základe dispozícií žiaka, ktoré majú vplyv na prognózu jeho vývinu s cieľom zlepšovať jeho vedomosti, zručnosti a návyky a zvyšovať tým jeho šance na zlepšovanie kvality jeho života. Žiaci sú pripravovaní na pomocné práce najmä v chránenom pracovisku. Prax by mali žiaci vykonávať nielen v rámci areálu vlastnej školy, ale aj v podmienkach chráneného pracoviska, alebo v podmienkach maximálne priblížených reálnemu pracovisku. Praktická príprava na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov sa vykonáva činnosťou na pracovisku praktickej školy, alebo na pracovisku mimo praktickej školy. Pracovisko praktickej školy sa zriaďuje v priestoroch školy s prihliadnutím na obsah vzdelávania, ale predovšetkým na individuálne osobitosti každého žiaka s AU alebo PVP s MP. Dĺžka výchovy a vzdelávania Vyučovací čas žiaka je v 1. až 3. ročníku 28 hodín týždenne. Vzdelávanie žiakov je členené do jednotlivých ročníkov. Obsah vzdelávania prebieha v jednotlivých ročníkoch na vyučovacích hodinách a je určený rámcovým učebným plánom a obsahom vzdelávania štátneho vzdelávacieho programu vo vzdelávacích oblastiach jazyk a komunikácia, matematika a práca s informáciami, umenie a kultúra, zdravie a pohyb, odborno-praktické predmety a profilujúce predmety. Profilujúce predmety sú voliteľné. Predmet je voliteľný pre žiaka, po dohode s rodičmi/zákonným zástupcom žiaka. Pri výbere voliteľného predmetu sú však rozhodujúce možnosti a schopnosti žiaka s AU alebo PVP s MP. Podmienky prijímania Do tried s IVP v praktickej škole sa prijímajú žiaci, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku, sú žiakmi s AU alebo PVP s MP a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do tried s IVP v praktickej škole sa prijímajú aj dospelé osoby s AU alebo PVP s MP, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole. Individuálny vzdelávací program Je vypracovaný pre konkrétneho žiaka na aktuálny školský rok a tvorí súčasť školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). Obsahuje osobné údaje žiaka, meno triedneho učiteľa, meno asistenta učiteľa, ročník, variant. Individuálny vzdelávací program je vypracovaný v troch častiach:

7 1. Diagnostika: - Anamnéza (rodinná, osobná, sociálna, autentická). - Výsledky diagnostiky žiaka v jednotlivých vzdelávacích oblastiach. - Prognóza. 2. Edukačný model: Kde: Miesto edukácie žiaka Povinné materiálno technické a priestorové zabezpečenie Kedy: Čo: Ako: Kto: Časový rozsah edukácie Oslobodenie od predmetov alebo ich častí Modifikácia obsahu vzdelávania Kľúčové kompetencie Prierezové témy Tematické okruhy blokového vyučovania Rámcový učebný plán žiaka Rozvrh hodín žiaka Vyučovací jazyk Organizácia vzdelávania Podporné edukačné metódy Kompenzačné pomôcky Hodnotenie výsledkov vzdelávania Postup do ďalšieho ročníka Povinné personálne zabezpečenie Podpisy: triedneho učiteľa, vedúceho MZ príslušného variantu, podpis rodiča/zákonného zástupcu žiaka, podpis riaditeľa školy. 3. Obsah vzdelávania (OV) - Vzdelávacia oblasť - Názov predmetu - Časový rozsah výučby v danom predmete (počet vyučovacích jednotiek za týždeň). - Ročník, v ktorom je žiak zaradený a ročník, ak je žiak vzdelávaný podľa učebných osnov iného ročníka. - Rozpracovanie vlastného obsahu vzdelávania (tabuľková forma): tematický celok (okruh), téma, edukačné ciele. - Podpisy: triedneho učiteľa, vedúceho MZ príslušného variantu, podpis rodiča/zákonného zástupcu žiaka, podpis riaditeľa školy. Postup tvorby IVP: September: - Spracovanie vstupnej diagnostiky žiaka - Vypracovanie edukačného modelu pre žiaka - Vypracovanie Obsahu vzdelávania (OV) pre žiaka na obdobie október január. Január: - Rediagnostika žiaka. - Vypracovanie OV pre žiaka na obdobie február jún.

8 Vzdelávacie oblasti Obsah vzdelávania pre žiakov s AU alebo PVP s MP v triede s IVP v praktickej škole tvoria vzdelávacie oblasti, ktoré obsahujú jednotlivé vyučovacie predmety. Profilujúce predmety sú voliteľné, ktoré škola môže doplniť po súhlase ŠPÚ. Obsah vzdelávania sa poníma ako podklad, ktorý má učiteľ tvorivo rozvíjať (rozširovať alebo redukovať) v závislosti od potenciálu a osobnostných vlastností každého žiaka s AU alebo PVP s MP. Obsah a ciele obsiahnuté v jednotlivých predmetoch obsahu vzdelávania sa prispôsobujú individuálnym osobitostiam každého žiaka. VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI UMENIE A KULTÚRA ZDRAVIE A POHYB ODBORNO-PRAKTICKÉ PREDMETY PROFILUJÚCE PREDMETY PREDMETY SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ROZVÍJANIE KOMUNIKAČNEJ SCHOPNOSTI ROZVÍJANIE SOCIÁLNYCH ZRUČNOSTÍ MATEMATIKA VÝCHOVA UMENÍM (DRAMATICKÁ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA) TELESNÁ VÝCHOVA ZDRAVOTNÁ VÝCHOVA PRÍPRAVA JEDÁL A VÝŽIVA DOMÁCE PRÁCE A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI POMOCNÉ PRÁCE S KANCELÁRSKOU TECHNIKOU POMOCNÉ ZÁHRADNÍCKE PRÁCE POMOCNÉ PRÁCE V KUCHYNI

9 1.6 Rámcový učebný plán Rámcový učebný plán pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím v triede s individuálnym vzdelávacím programom v praktickej škole. ISCED 2C nižšie stredné vzdelávanie. ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra rozvíjanie komunikačnej schopností rozvíjanie sociálnych zručnosti Matematika a práca s informáciami matematika Umenie a kultúra výchova umením Zdravie a pohyb telesná výchova Odborno-praktické zdravotná výchova predmety príprava jedál a výživa domáce práce a údržba domácnosti Profilujúce predmety (voliteľné) pomocné práce s kancelárskou technikou pomocné záhradnícke práce pomocné práce v kuchyni Spolu povinná časť ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Voliteľné hodiny 9 pomocné práce s kancelárskou technikou príprava jedál a výživa domáce práce a údržba domácnosti Spolu: povinná časť + voliteľné hodiny

10 1.7 Organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie Vzdelávanie v triede s IVP v praktickej škole sa organizuje dennou formou štúdia. Denná forma štúdia sa uskutočňuje ako celodenná. Celodenné vzdelávanie je organizované v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní v týždni. Vzdelávanie sa uskutočňuje formou individuálneho vzdelávania podľa individuálneho vzdelávacieho programu vytvoreného podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. 1.8 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní Príprava v triede s individuálnym vzdelávacím programom v praktickej škole trvá najviac tri roky. Vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu tried s individuálnym vzdelávacím programom v praktickej škole sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. Dokladom o získanom vzdelaní je záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností (profilujúce predmety), ktoré je žiak schopný vykonávať. 1.9 Pedagogické stratégie Metódy a formy práce, ich logické usporiadanie a kombinovanie si volí učiteľ podľa predmetu a konkrétnej situácie v triede so zameraním na motiváciu a usmernenie žiakov na vyučovaní a učení. Prevláda individuálny prístup (činnosť učiteľa s jedným žiakom) a skupinová činnosť ostatných žiakov s asistentom učiteľa. Na našej škole sa pri výučbe uplatňujú predovšetkým špeciálnopedagogické metódy. Ide o nasledovné: - M viacnásobného opakovania informácie - M nadmerného zvýraznenia informácie - M multisenzorického sprostredkovania informácie - M optimálneho kódovania informácie - M sprostredkovania informácie náhradnými komunikačnými kanálmi - M intenzívnej motivácie - M algoritmizácie kurikula - M zapojenia kompenzačných technických prostriedkov - M postupnej symbolizácie - M zapojenia náhradných kanálov - M pozitívnej psychickej tonizácie - M využívania inštrukčných médií Dominantnou vyučovacou metódou je hra s cieľom žiakov pozitívne motivovať, mobilizovať ich aktivitu, sprostredkovávať poznatky a pretvárať ich na vedomosti, fixovať ich a preverovať. Didaktické hry sú zamerané na rozvoj čitateľských a pisateľských schopností, na vytváranie matematických predstáv a tvorivého myslenia, skúmania a objavovania. Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Pri výučbe využívame najmä: - motivačné rozprávanie a motivačný rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) - didaktické hry (sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov a spontánnosti) - problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému)

11 - rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) - demonštračná metóda (demonštrácia predmetov, javov a činností) - kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania) - dramatizácia (rozvoj vnímania, predstavivosti, pevnej vôle a prežívania) Súhrn metód, foriem a spoločne uplatňovaných postupov je učiteľmi uplatňovaný podľa momentálnych požiadaviek a možností žiakov a školy tak, aby smerovali k rozvoju všetkých kľúčových kompetencií žiaka a naplnenia profilu absolventa našej školy Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu Podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu praktickej školy sú zhrnuté do personálneho zabezpečenia, materiálno-technických a priestorových podmienok a podmienok zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri vzdelávaní Personálne zabezpečenie Pedagogickí zamestnanci - spĺňajú kvalifikačné požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, - preukazujú odborné a osobnostné spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy, - riadia vlastné sebarozvíjanie a celoživotné vzdelávanie v odbornej oblasti a osobnostnom raste; ako súčasť kolektívu pedagógov sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie, spolupráce, tímovej práce a kooperatívneho riešenia problémov. Vedúci pedagogickí zamestnanci - svojimi manažérskymi, organizačnými a pedagogickými schopnosťami vytvárajú predpoklady pre fungujúci, motivovaný spolupracujúci kolektív s profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím, - starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvárajú pre tento ich rast priaznivé podmienky, - sú schopní poradiť učiteľom a obhájiť ich pred negatívnymi faktormi, ktoré by nepriaznivo ovplyvňovali ich pedagogické pôsobenie. Asistent učiteľa - pracuje v triede, ktorú navštevuje žiak alebo viac žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím, ak si to vyžaduje výchova a vzdelávanie príslušného žiaka v závislosti od závažnosti jeho postihnutia. Pomocný vychovávateľ, pomocný zdravotnícky personál, osobný asistent - poskytuje individuálnu pomoc žiakovi s autizmom alebo ďalšou pervazívnou vývinovou poruchou pri sebaobsluhe a zaisťovaní bezpečnosti žiakov v škole a mimo nej, pri činnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom a ich praktickou prípravou.

12 Materiálno-technické a priestorové podmienky Praktická škola vyžaduje bežnú triedu na vyučovanie všeobecno-vzdelávacích predmetov. Špeciálne triedy pre výučbu odborno-praktických predmetov: príprava jedál a výživa, domáce práce a údržba domácnosti, ručné práce a šitie a tkanie na tkáčskom stave, vybavené príslušným zariadením potrebným pre kvalifikovanú výučbu v danom predmete. - Učebňa pre výučbu telesnej výchovy (telocvičňa) - Počítačová učebňa - Logopedická miestnosť Vzdelávacie pomôcky: počítače, tlačiareň, interaktívna tabuľa, CD prehrávač, pracovné stoly, Orffové hudobné inštrumenty, pomôcky na výtvarnú, zdravotnú výchovu, didaktické a audiovizuálne pomôcky na všetky predmety, atď Podmienky zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri vzdelávaní Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského roku sú pracovníci a žiaci školy poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, odborných učebniach a telocvičniach. Samostatné poučenie o BOZP sa uskutočňuje pred výletmi, exkurziami a spoločnými akciami. Všetci zamestnanci školy pravidelne na začiatku školského roku absolvujú školenie o bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrane. Jedenkrát do roka sa uskutočňuje cvičný požiarny poplach. Pravidelne sa organizujú revízie hasiacich prístrojov, hydrantov, bleskozvodov a elektrických zariadení. Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a požiarnej ochrane je neoddeliteľnou súčasťou teoretického vyučovania a praktickej prípravy v Praktickej škole. V priestoroch určených na praktickú prípravu je potrebné podľa platných technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a preukázateľne oboznámiť žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými a technickými predpismi, s pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení a používaním ochranných prostriedkov. Dodržiavanie týchto predpisov je potrebné neustále vyžadovať a kontrolovať. Ak práca vyžaduje priamy dozor, musí osoba poverená priamym dozorom dosiahnuť všetky pracovné miesta žiaka tak, aby mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať práce so zvýšeným nebezpečenstvom, za ktoré je nevyhnutné považovať aj rôzne individuálne indispozície žiakov voči niektorým podnetom, ktoré u nich vyvolávajú zhoršenie psychického stavu Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov je jedným z rozhodujúcich faktorov, ktoré pôsobia na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Pri tom sa riadime princípom, že ďalšie vzdelávanie je právom aj povinnosťou každého pedagogického zamestnanca a nemá byť pre nich len formálnym získavaním certifikátov, ale kvalitnou hodnotou, ktorá zvyšuje ich pedagogické majstrovstvo. Kontinuálne vzdelávanie pedagógov plánujeme nielen na základe aktuálnych ponúk, ale koncepčne, v súlade s dlhodobou víziou praktickej školy. Tá odráža celospoločenské smerovanie ku skvalitňovaniu a zefektívňovaniu edukácie žiakov s mentálnym postihnutím Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Systém kontroly a hodnotenia výkonov je priebežné monitorovanie aktivít zamestnancov a ich formatívne hodnotenie na základe poznatkov získaných: - pozorovaním, hospitačnou činnosťou, individuálnymi rozhovormi, - referenciami od žiakov, rodičov a iných odborných zamestnancov,

13 - vyhodnocovaním výsledkov rôznych typov súťaží, - zhodnotením dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkov, - hodnotením činnosti pedagóga v oblasti ďalšieho vzdelávania, - vyhodnocovaním plnenia činnosti zadaných nad rámec pracovných úloh. Jedenkrát ročne budú tieto poznatky zhrnuté v periodickom sumatívnom hodnotení v rámci hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom, ktorý bude založený na čiastkových výsledkoch formatívnych hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň bude impulzom pre jeho profesijný rozvoj a kariérový rast. Cieľom kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia aktivít výchovno-vzdelávacieho procesu, zvyšovanie kvality práce jednotlivých zamestnancov. Má viesť k rozvoju kompetencií a k motivácii pedagógov, aby sami sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a správanie a menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho profesijného vzdelávania a sebavzdelávania a tým zvyšovali kvalitu celej školy. Vedeniu školy umožňuje prepracovaný systém kontroly a hodnotenia objektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť a odmeňovať tých ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať ciele a výchovno-vzdelávacie programy a prispievajú ku kvalitnejšiemu fungovaniu organizácie ako celku. U zamestnancov má systém kontroly a hodnotenia podporovať také profesionálne konanie a správanie, plnenie pracovných úloh, aktivity kontinuálneho vzdelávania a sebavzdelávania rozvíjajúceho profesijné kompetencie, ktoré budú prispievať k dosiahnutiu hodnôt, cieľov a funkcií školy.

14 UČEBNÉ OSNOVY PRE PRAKTICKÚ ŠKOLU Názov a adresa školy: Praktická škola internátna - organizačná zložka Spojenej školy internátnej Stupeň vzdelania: Dĺžka štúdia: Forma štúdia: nižšie stredné vzdelanie 3 roky denná

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik

Učebný plán pre študijný odbor mechanik elektrotechnik Spolu Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet Celkový počet za štúdium Učebný plán pre študijný odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

P E D A G O G I C K É

P E D A G O G I C K É Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2012/2013 1. Zahajovacia august 2012 2. Organizačno-pracovná

Více

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa

UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu. Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa UČEBNÝ PLÁN podľa Inovovaného školského vzdelávacieho programu Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa Školský rok 2016/2017 Primárne vzdelávanie - žiaci so všeobecným intelektovým nadaním

Více

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009,

422/2009 Z. z. NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky. zo 7. októbra 2009, 422/2009 Z. z. NARADENE VLÁDY Slovenskej republiky zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov Vláda Slovenskej republiky

Více

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015

Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Učebné plány učebného odboru 2487 H autoopravár platné pre 1. ročník od šk. roku 2014/5015 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov učebného odboru Odborné zameranie Dopravná akadémia,

Více

Školský rok 2016 / 2017

Školský rok 2016 / 2017 Rámcový učebný plán - ZŠ Janka Kráľa, Lipt. Mikuláš, ISCED 2. pre 7. 9. ročník Školský rok 206 / 207 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 7. 8. 9. Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 4 5 5 prvý

Více

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany

Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632,Topoľčany Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Vzdelávanie Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Žiadateľ: Stredná odborná škola agrotechnická,

Více

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov

Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 2/2009-R z 15. januára 2009 o zrušení niektorých rezortných predpisov Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374427 č. CD -2009-18674/1531-1:09

Více

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA

ČLÁNOK 1 CIEĽ PROGRAMU ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU JÁNA VOJTAŠŠÁKA 029 52 ZÁKAMENNÉ 967 IČO: 36140783 PROGRAM ADAPTAČNÉHO VZDELÁVANIA ZAČÍNAJÚCICH PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV Na základe Smernice č. 19/2009-R

Více

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto aktualizačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy (číslo akreditácie 952/2012-KV) Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 422 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi

Více

PaedDr. Subjaková Helena

PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE Š KOLSKÉHO Š P E C I Á L NEHO P E D A GÓGA ŠPECIÁLNY PEDAGÓG: PaedDr. Subjaková Helena PLÁN PRÁCE SEPTEMBER: Vypracovanie plánu školského špeciálneho pedagóga na podmienky školy. Vypracovanie

Více

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová

PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU. PhDr. Zdenka Osvaldová PRVÉ ÚSPEŠNÉ KROKY V SMEROVANÍ ŽIAKOV ZŠ K POVOLANIU PhDr. Zdenka Osvaldová Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja

Více

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí Deň otvorených dverí 11.3.2015 V súčasnej dobe sa na škole realizujú ciele projektu: Moderné vzdelávanie - brána poznania Projekt sa realizuje prostredníctvom dvoch špecifických cieľov: 1. Inovovať formy

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov

Inovovaný školský vzdelávací program Cirkevná základná škola sv. Juraja, Gorkého 55, Trebišov Školský vzdelávací program a inovovaný školský vzdelávací program Skvúca je a nevädnúca múdrosť, ľahko ju uzrú tí, čo ju milujú, nájdu ju tí, čo ju hľadajú. ( Múd. 6,12) ISCED 1 - Primárne vzdelávanie

Více

Pohybovo-športová príprava v MŠ

Pohybovo-športová príprava v MŠ Základná škola s materskou školou Dolná Krupá, Školská 439, 919 65 Pohybovo-športová príprava v MŠ Školský rok 2015 / 2016 Lektorka krúžku: Beata Kurincová Obsah 1 Zameranie krúžku... 3 2 Organizácia a

Více

Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, Prešov

Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, Prešov Spojená škola internátna Masarykova 11175/20C, Prešov Školský vzdelávací program Životu v ústrety pre Praktickú školu internátnu ISCED 2C- nižší stredný stupeň Predkladateľ: Spojená škola internátna, Masarykova

Více

Článok 1 Zmluvné strany

Článok 1 Zmluvné strany ZMLUVA o poskytovaní odbornej praxe pre žiaka SPŠE v štud. odbore 2675 M elektrotechnika podľa 8 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

Více

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015

Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 Školský klub detí pri Základnej škole s Materskou školou v Liptovskej Tepličke, 369/10, Liptovská Teplička 05940 PLÁN PRÁCE ŠKD 2014/2015 ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ pri ZŠ s MŠ ŠTEFANA NÁHALKU,LIPT.

Více

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH

P RSO S N O ALIST S IKA K A RIADENIE UDSK S Ý K CH PERSONALISTIKA A RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROJOV A ICH VZÁJOMNÝ VZŤAH 1 OSNOVA organizácia a jej disciplíny personalistika a riadenie ľudských zdrojov 2 Organizácia: spôsob usporadúvania, usporiadania, zaradenia

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

Základná škola, Októbrová 16, Valaská

Základná škola, Októbrová 16, Valaská Základná škola, Októbrová 16, Valaská ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Učebné osnovy pre 1.. ročníík Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre deti budúcnosti ŠkVP pre I. stupeň - primárne vzdelávanie Stupeň vzdelania

Více

Vedenie dokumentácie

Vedenie dokumentácie Adresa: Základná škola Pribinova ul. 123/9 972 71 Nováky Tel. : 046/5460129 Email: zsnovaky@gmail.com www.zspribno.edupage.org Názov internej smernice Vedenie pedagogickej dokumentácie Číslo smernice PS

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná

Více

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016 Plán je v súlade s rámcovým učebným plánom ŠVP ISCED

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S PORUCHOU AKTIVITY A POZORNOSTI PRE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE A NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE Vzdelávací program

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: Aktivita: 1. Reforma systému vzdelávania

Více

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k Moderné pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kó d ITMS projekt u: 26130130051 Číslo zmluvy: OPV/24/2011 PROGRAMY KONTINUÁLNEHO VZDELÁVANIA NP MRK kompletne akreditované k

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Programovanie CNC strojov

Programovanie CNC strojov Programovanie CNC strojov odtlačok pečiatky podpis štatutárneho zástupcu prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Názov vzdelávacieho programu: Programovanie CNC strojov Zdôvodnenie vzdelávacieho programu: Rozvoj

Více

Pre školský rok 2013 / 2014

Pre školský rok 2013 / 2014 Školský vzdelávací program ZŠ Janka Kráľa ISCED 2. pre V. ročník Pre školský rok 20 / 20 Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra 5 5 prvý

Více

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika

Počet hod. 1.ročník. hod. 2. ročník. Cudzí jazyk - AJ Matematika 1-4.Ročník Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informácia mi Príroda a spoločnosť Človek a hodnoty Človek a svet práce Umenie a kultúra Predmety hod. 1.ročník hod. 2. ročník hod.

Více

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov

MESTO PRIEVIDZA. INTERNÁ SMERNICA č. IS 53 Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 1 z 5 MESTO PRIEVIDZA INTERNÁ SMERNICA č. Program adaptačného vzdelávania začínajúcich pedagogických zamestnancov Strana 2 z 5 1. Účel 1.1 Mesto Prievidza, v súlade so Smernicou Ministerstva školstva

Více

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

TRIEDNY VÝKAZ. pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie sekundárne vzdelávanie Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../... Trieda:... školský rok:.../...

Více

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia

1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia RVEDOK KURZ: PERSONALISTIKA Moduly 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment 2. Manažérske zručnosti a komunikácia 1. Riadenie ľudských zdrojov a personálny manažment Cieľ / poslanie kurzu Poslaním

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Základná škola Štefana Moysesa, Školská 608, Tesárske Mlyňany Škola v rozmanitosti 1 Školský vzdelávací program pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky

Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU VÁCLAVA MITÚCHA, HORNÉ SRNIE Rámcový učebný plán ISCED 1 šk.r. 2015/2016 platný pre 2. 4. ročník Vzdelávacia oblasť Predmet 2. ročník 3. ročník 4.ročník Poznámky JAZYK

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Metodické usmernenie č. 9/2010-R z 15. marca 2010 o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach

Více

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca

Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Hodnotiaci hárok pedagogického zamestnanca Meno hodnoteného zamestnanca:... Dátum narodenia hodnoteného:... Hodnotené obdobie:... Hodnotiace obdobie:... Meno a funkcia hodnotiteľa: RNDr. Janka Schreiberová,

Více

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. DODATOK č. 1. ktorým sa mení. RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky DODATOK č. 1 ktorým sa mení RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN pre pre ZŠ s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny schválený Ministerstvom školstva, vedy,

Více

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany

Základná škola, J. A. Komenského 161 / 6, Zemianske Kostoľany Príloha 2 Vnútroškolská kontrola sa zameriava hlavne na tieto oblasti: plnenie základných pracovných povinností, pokynov, dodržiavanie predpisov a plánovaných úloh, vedenie pedagogickej, plnenie inovovaného

Více

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP

UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP UĆEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 766 6 ANIMÁTOR VOĽNÉHO ČASU Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru

Více

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl.

Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Učebné plány pre 1. až 9. ročník základných škôl. Školský učebný plán pre ISCED 1: Je to normatív, určujúci jednotlivé predmety a časové dotácie pre konkrétne predmety. 1. ročník Slovenský jazyk a literatúra

Více

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG

8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG 8/2013 Vnútorný predpis Systém kvality vzdelávania FSVaZ UKF v Nitre založený na ESG Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Systém kvality vzdelávania (ďalej ako SKV) FSVaZ založený na ESG vychádza zo základných

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Zákon č. 61/2015 Z. z.

Zákon č. 61/2015 Z. z. Novela zákona o dani z príjmov č. 61/2015 Z. z. účinná od 1. 9. 2015 - so zameraním na podporu odborného vzdelávania a prípravy žiakov a špeciálne tzv. duálneho vzdelávania za produktívnu prácu pri praktickom

Více

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách

Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách Správa z výsledkov štúdie PISA 2006 v rakúskych waldorfských školách poznámka: PISA je program pre medzinárodné hodnotenie študentov a označuje najväčšiu medzinárodnú štúdiu, zisťujúcu a porovnávajúcu

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŢIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM ISCED 1 - primárne vzdelávanie ISCED 2 - niţšie sekundárne vzdelávanie

Více

Vnútorný predpis č. 3/2013

Vnútorný predpis č. 3/2013 Základná škola s materskou školou Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom Vnútorný predpis č. 3/2013 Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy September 2013 Základná škola s materskou školou, Školská

Více

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA Špeciálna základná škola Špeciálna základná škola Speciális Alapiskola, Úzka 4, 937 01 Želiezovce Dodatok č. 1 Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie HEURÉKA

Více

Tvorba didaktických testov z fyziky

Tvorba didaktických testov z fyziky Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os:/ Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 603000, 603000 Aktivita: Prioritná os

Více

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016

Základná škola s materskou školou Likavka. Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Základná škola s materskou školou Likavka Rámcový učebný plán školský rok 2015/2016 Inovovaný učebný plán pre 1. ročník primárneho vzdelávania Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a literatúra 9 1 10 Matematika

Více

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Základná škola s materskou školou Úbrež, 072 42 Úbrež č.141 ------------------------------------------------------------------------------------- Organizačná smernica č.1/2012 ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ Osobitný

Více

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV. materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. pre.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV. materiálno-technického a priestorového zabezpečenia. pre. MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 8276 Q produktová tvorba Schválilo Ministerstvo školstva,

Více

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme

Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie v papierovej forme Výsledky testovania žiakov 5. ročníka vybraných ZŠ v školskom roku 2014/2015 Testovanie 5-2014 v papierovej forme Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) v školskom roku 2014/2015

Více

Program 9: Vzdelávanie

Program 9: Vzdelávanie Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania Rozpočet programu: rok v eurách 2 634 911 2 611 522 2 616 076 Podprogram 9.1: Predškolská výchova Materské

Více

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi

Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Súkromná stredná umelecká škola Hodruša-Hámre Prezentácia projektu Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní pod názvom: Študent a jeho profesijná odbornosť v praxi Projekt: Grafické systémy v Odbornom vzdelávaní

Více

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí

Smernica č.2/2013 Štúdium v zahraničí ZŠ s MŠ Rakovice Počet výtlačkov: Výtlačok č.: Správca dokumentu: Mgr. Pavol Krátký Zmena č.: Vypracoval: Mgr. Pavol Krátký Podpis: Dňa: Schválil: Mgr. Pavol Krátký funkcia: riaditeľ školy Podpis: Dňa:

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 6403000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os Ďalšie vzdelávanie ako nástroj

Více

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná

HODNOTENIE SAJTOV. A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná HODNOTENIE SAJTOV A. Vysvetlenie pojmov rozdelenie žiakov do skupín, dištančná a prezenčná forma štúdia, SAJT Rozdelenie žiakov do skupín: 1. skupina: žiaci, ktorí navštevujú vyučovacie hodiny pravidelne

Více

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly:

V rámci tohto inovačného vzdelávania sa uskutočnia nasledovné moduly: Názov vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania: edukácii Druh kontinuálneho vzdelávania: Inovačné Forma kontinuálneho vzdelávania: Prezenčná Nové trendy v hudobnej Cieľová skupina: učiteľ základnej

Více

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE MATURITA 2016 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1.

1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. 1. UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6317 6 OBCHODNÁ AKADÉMIA Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2008 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód

Více

Program kontinuálneho vzdelávania

Program kontinuálneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa)

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP. platné od 1. septembra Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platné od 1. septembra 2010 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia

Více

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk

úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A Dĺžka štúdia slovenský jazyk Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov Názov ŠkVP Business akadémia Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I Kód a názov študijného odboru

Více

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice

SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA Stavebný odborník budúcnosti Projekt realizovaný v období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2012 Kód projektu: 26110130320 Celkové plánované výdavky

Více

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ

UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ UČEBNÉ OSNOVY pre I.stupeň ZŠ 1.-4.ročník ZŠ Inovovaný ŠkVP CHOČ Slovenský jazyk a literatúra Jazyk a komunikácia 9 hodín týždenne, spolu 297 vyučovacích hodín štandardom vzdelávacieho

Více

Spojená škola internátna, Masarykova 11175/ 20C, , Prešov

Spojená škola internátna, Masarykova 11175/ 20C, , Prešov Spojená škola internátna, Masarykova 11175/ 20C, 080 01, Prešov ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S VIACNÁSOBNÝM POSTIHNUTÍM Vzdelávací program pre žiakov s viacnásobným postihnutím v kombinácii s

Více

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov

SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov SMERNICA SJF PRE VZDELÁVANIE TRÉNEROV JAZDECTVA podmienky získania kvalifikačných stupňov Na základe Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 110 z 18. februára 2016 a zákona o 440/2015 športe

Více

Príloha 1. Špecifikácia testov

Príloha 1. Špecifikácia testov Príloha 1 Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre celoslovenské testovanie

Více

Silnoprúdová technika

Silnoprúdová technika 6. UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Platí od 01. 09. 2014 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód

Více

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ

Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ Základná škola Žitavská ul. č. 1, 821 07 Bratislava Protokol o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ V zmysle 20 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Více

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant

Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Názov kvalifikácie: Zlievarenský špecialista projektant Kód kvalifikácie C2146020-00417 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada Hutníctvo, zlievarenstvo a kováčstvo SK ISCO-08 2146020 Zlievarenský špecialista projektant

Více

MODERNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT Viac praktických zručností viac šancí na trhu práce

MODERNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT Viac praktických zručností viac šancí na trhu práce MODERNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT Viac praktických zručností viac šancí na trhu práce Lepšie je raz vidieť ako stokrát čítať a počuť. Vieme to aj my, a preto sme sa zapojili do ďalšieho projektu Modernej školy.

Více

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT

Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Vzdelávací program: INOVAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL V OBLASTI INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA DETÍ Z MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT Názov záverečnej prezentácie: Babičkina záhradka Meno

Více

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania

Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik. Smernica. Štúdium v zahraničí. Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Smernica Štúdium v zahraničí Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky Prerokované v pedagogickej

Více

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi

A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie** ) ) Základné osobné údaje o dieťati/žiakovi NÁVRH na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy* ) A (Vyplní triedny učiteľ alebo príslušné

Více

Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa

Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú

Více

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016

Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2015/2016 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Více

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu:

ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: ITMS kód Projektu: 603000 ITMS kód Projektu: 603000 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS

Více

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017

Základné informácie. k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 Základné informácie k papierovej forme testovania žiakov 5. ročníka ZŠ T5-2017 September 2017 TESTOVANIE T5-2017 TERMÍN TESTOVANIA TESTOVANIE JE URČENÉ CIELE TESTOVANIA TESTOVANÉ PREDMETY TESTOVANÉ UČIVO

Více

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008

Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Integrácia/začlenenie žiakov so ŠVVP v legislatíve od 9/2008 Legislatíva po roku 2008: Zákon č. 245/2008 Z.Z. z 22.5. 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Více

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva Odtlačok pečiatky Podpis rektora Prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave Názov programu:

Více

Program kontinualneho vzdelávania

Program kontinualneho vzdelávania Prioritná os: Opatrenie: Prijímateľ: Názov projektu: Kód ITMS projektu: 26140230002, 26120130002 Aktivita: Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ĽZ Prioritná os 4 Moderné vzdelávanie pre

Více

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia

Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia PhDr. Romana Kanovská štatutárny zástupca Názov vzdelávacieho programu: Externé testovanie v oblasti vzdelávania,

Více