Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015"

Transkript

1 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č , IČ sídlo: Svojsíkova 48, , Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Dámy a pánové, vážení přátelé, scházíme se zde, abychom projednali otázky spojené s fungováním naší zahrádkové osady a s její správou od členské schůze konané v měsíci dubnu PROGRAM: 1. Zahájení a řízení schůze JUDr. Láník. 2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání členské schůze v dubnu 2014 JUDr. Láník. 3. Informace o činnosti ZO ČZS od zasedání členské schůze v dubnu 2014 JUDr. Láník. 4. Hospodaření v roce 2014, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014 JUDr. Láník. 5. Rozpočet na rok 2015 JUDr. Láník. 6. Zpráva kontrolní komise předsedkyně komise Bc. Šrámková. 7. Neplacené brigády v roce 2014, plán a obsah prací neplacených brigád na rok 2015 paní Fabianová. 8. Diskuse. 9. Usnesení JUDr. Láník. 10. Závěr. Ze 48 členů ZO ČZS je na zasedání členské schůze přítomno 38 členů ZO ČZS, tj. 79,2 %. Členská schůze je usnášeníschopná. ad 1) ZAHÁJENÍ předseda základní organizace JUDr. Láník S hlubokou lítostí oznámil všem členům zahrádkové osady, že nás v září 2014 navždy opustil dlouholetý člen a revizor naší základní organizace pan Anton Blaško. Přítomní členové základní organizace uctili jeho památku minutou ticha. Předseda výboru seznámil členy základní organizace se změnami v členství v ČZS od členské schůze, které v průběhu roku 2014 vznikly v souvislosti se změnou vlastnictví zahrádek a přijetím nových členů. Členství v ČZS od zasedání členské schůze v roce 2014 ukončili nebo bylo ukončeno: panu Fouknerovi vystoupením na vlastní žádost, panu Tikovskému vystoupením na vlastní žádost. panu Blaškovi úmrtí v září 2014, paní Jůnové vystoupením na vlastní žádost. Výbor základní organizace od zasedání členské schůze v roce 2014 přijal za členy ČZS: paní Galinu Fouknerovou, pana Zdeňka Šťástku (zahrada po panu Tikovském), pana Martina Zedlitzera (zahrada s paní Nebuškovou).

2 Zmocněnci (členové svazu), kteří jsou oprávněni předkládat návrhy a připomínky k programu zasedání členské schůze a hlasovat za člena svazu na základě zástupčího oprávnění v rámci udělené písemné plné moci: 1. Pan Luca za slečnu Petru Hykyšovou. 2. Pan Urban za pana Tauscheho. 3. Paní Jindrová za paní Slavíčkovou. 4. Paní Grusová za paní Štisovou. ad 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ PŘIJATÉ NA ČLENSKÉ SCHŮZI V DUBNU 2014 Členská schůze výboru ZO ČZS uložila: 1. Učinit příslušné úkony k uzavření nájemní smlouvy s obcí Velké Březno na pozemky užívané členy základní organizace v zahrádkové osadě. splněno 2. Podat na živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem žádost o získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou (provozování moštárny) pro základní organizaci. splněno 3. Podat registraci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy. splněno 4. Zakoupit drtič ovoce dle výběru členů základní organizace zajišťujících moštování ovoce. splněno 5. Zpracovat dohody o provedení práce podle ust. 75 zákoníku práce s určenými členy základní organizace. splněno Členská schůze členům ZO ČZS uložila: 1. Do uhradit příspěvek ve výši 2.000,- Kč (1.900,- Kč účelový příspěvek do fondu údržby a oprav + 100,- Kč na členskou známku) u pokladní výboru paní Jindáčkové nebo na účet ZO ČZS, vedený u České spořitelny, a. s. splněno (uvedeno ve zprávě kontrolní komise) 2. Odpracovat stanovený počet hodin v rámci účelové neplacené brigády, případně neodpracovaný počet hodin uhradit u pokladní základní organizace nebo na účet základní organizace nejpozději do splněno (uvedeno ve zprávě tajemnice výboru) ad 3) INFORMACE O ČINNOSTI ZO ČZS OD ČLENSKÉ SCHŮZE V DUBNU Návrh na ocenění členů ZO ČZS pro RR ČZS a ÚS ČZS na základě požadavku územního sdružení ČZS byl dne zpracován návrh na svazové ocenění členovi naší základní organizace na rok 2015: Bronzová medaile Republikové rady Republiková rada ČZS na svém zasedání dne mimo jiné rozhodla o udělení vyznamenání ČZS bronzová medaile paní Jindáčkové a paní Hubkové za dlouholetou práci pro základní organizaci, paní Jaroslavě Hubkové a paní Evě Jindáčkové, kterou jim předal předseda základní organizace a poděkoval jim za obětavou práci pro základní organizaci, 2. Právní komise Republikové rady ČZS předseda základní organizace JUDr. Karel Láník byl opětovně zvolen do právní komise RR ČZS pro volební období 2014 až Výborové schůze Od členské schůze v dubnu 2014 se uskutečnilo 5 schůzí výboru ZO ČZS, na kterých bylo projednáváno plnění uložených úkolů z usnesení členské schůze a průběžné plnění uložených úkolů na předcházejících jednáních výboru základní organizace. 4. Činnost kontrolní komise kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČZS, zejména ust. 28 stanov, dále jednacím a volebním řádem ČZS a osadním řádem, 2

3 členky kontrolní komise se pravidelně zúčastňují zasedání výboru základní organizace, kde informovaly členy výboru o své činnosti od zasedání členské schůze v dubnu 2014 a předkládaly náměty k řešení výboru, související s činností základní organizace a správou zahrádkové osady, členky kontrolní komise provádějí kontroly následovně: pololetně: - inventura pokladny, - kontrola výběru a zúčtování členských příspěvků - čerpání rozpočtu a rozbor položek, u nichž došlo k překročení, současně navrhnout opatření na případné doplnění nebo změnu rozpočtu, - kontrola plnění povinností k orgánům státní správy, to znamená, zda jednatelka odvedla daně tam, kde má tuto povinnost, ročně: - kontrola převodu členských příspěvků na nadřízený orgán, - kontrolu čerpání rozpočtu a příprava na výroční zprávu ve vztahu k celoročnímu hospodaření základní organizace, - projednání návrhu rozpočtu na následující rok, - inventarizaci materiálu základní organizace, - roční zúčtování daňových povinností (odvod daně z prací konaných na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), - kontrolu v zařízeních provozovaných organizací moštárny, - kontrola dokumentů a směrnic organizace a jejich dodržování. Zápisy z provedených kontrol zpracovávají na tiskopisech doporučených Ústředím ČZS, které upravily pro potřebu základní organizace. 5. Zpracování registračního listu základní organizace a oznámení zvolených delegátů základní organizace na územní konferenci pro územní sdružení předseda základní organizace zpracoval nový registrační list a oznámení zvoleného delegáta základní organizace na územní konferenci, zpracované materiály předal předseda základní organizace na územní sdružení dne , po potvrzení registračního listu územním sdružením a Ústředím ČZS, byly dva výtisky vráceny základní organizaci pro další využití, po obdržení registračního listu budou zajištěny ověřené kopie pro další orgány (banka, živnostenský úřad, finanční úřad apod.). 6. Zpracování přehledu o činnosti základní organizace za rok 2014 pro územní sdružení dne 17. ledna 2015 byl předsedou základní organizace zpracován Přehled o činnosti základní organizace za rok 2014 a odeslán na Územní sdružení ČZS v Ústí nad Labem. 7. Podání registrace zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy dne zpracoval předseda základní organizace přihlášku k pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a tuto elektronicky odeslal na Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy, kde byla zaregistrována, dne zajistil předseda základní organizace v České spořitelně a. s. založení trvalého příkazu k úhradě částky 100,- Kč za pojištění v termínech k , 25, 07. a s tím, že ukončení platnosti trvalého příkazu je ke dni , protože od nabývá účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců podle kterého bude toto zajišťovat okresní správa sociálního zabezpečení, Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, Poslanecká sněmovna i Senát návrh novely zákona schválily a dne byl podepsán prezidentem, 3

4 podstatné pro zaměstnavatele (naši základní organizaci) je skutečnost, že účinnost zákona se ze dne odkládá na , z uvedeného důvodu bylo nutno v měsíci lednu dát trvalý příkaz v bance na čtvrtletní úhradu částky 100,- Kč na úrazové pojištění, které bude v roce 2015 dále hrazeno pro Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy, dne zajistil předseda základní organizace v České spořitelně a. s. založení trvalého příkazu k úhradě částky 100,- Kč za pojištění v termínech k , 25, 07. a a 2016 s tím, že ukončení platnosti trvalého příkazu bude ke dni , protože od nabývá účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců podle kterého bude toto zajišťovat okresní správa sociálního zabezpečení. 8. Informace o stavu uzavření nájemní smlouvy s obcí Velké Březno na pozemky v zahrádkové osadě užívané členy základní organizace a o provedení opravy můstku přes potok k vjezdu do zahrádkové osady dne telefonicky informoval právní zástupce obce Velké Březnu JUDr. Hradecký předsedu základní organizace, že se dokončuje nájemní smlouva na pozemky obce využívané základní organizací ČZS, bylo projednáno, že v nájemní smlouvě nebude uvedeno předkupní právo na pozemky v nájmu z toho důvodu, že by bylo nutno uhradit správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, protože podle NOZ je u nemovitosti nutno předkupní právo v katastru nemovitostí zapisovat, požadavek na zapracování do nájemní smlouvy nájem pozemku okolo moštárny bude řešen samostatným dodatkem k nájemní smlouvě, po zpracování nájemní smlouvy dle návrhu základní organizace bude smlouva smluvními stranami podepsána. 9. Oprava mostku přes potok u vjezdu do zahrádkové osady dne jednal předseda základní organizace s tajemníkem obecního úřadu panem Jungbauerem ohledně opravy mostku přes potok u vjezdu do zahrádkové osady, tajemník OÚ sdělil, že statik provedl kontrolu mostku a uvedl, že do 5 t je možno ho bez problémů užívat a předložil návrh jeho rekonstrukce i s cenovým rozpočtem: položka měr.jedn. množství jedn.cena celkem oprava zábradlí v místech deformace m 8, úprava zalití sloupků zábradlí plastmaltou ks 6, obnova nátěru zábradlí m 15, tlakové očištění nosné konstrukce m2 9, ošetření přírub nosníků m2 1, reprofilace podhledu (hrubá stěrka do 30mm) m2 6, reprofilace podhledu (jemná stěrka do 5mm) m2 9, odtěžení zbytků povrchu komunikace včetně odvozu na m2 9, skládku obce nová železobetonová přímopojížděná deska tl. 0,15m včetně dodání materiálu (86kg výztuže, 1,5m3 betonu) celek 1, stříkaná pojížděná izolace mostovky m2 9, oprava hran spodní stavby (jemná stěrka do 5mm) m2 4, celkem Kč položky jsou uvedeny včetně aktuálních cen materiálů, obec zajišťuje finanční prostředky, aby v případě, že nebude zjištěn vlastník mostku a mostek bude ve vlastnictví obce, mohla obec jeho opravu zajistit, na základě jednání se starostou obce Velké Březno a tajemníkem OÚ dne 16. ledna 2015 zpracoval předseda základní organizace dne dopis starostovi obce se žádostí o opravu můstku přes Suchý potok, který je jedinou příjezdovou cestou do zahrádkové osady, ale i na parcely občanů obce, dopis byl osobně předsedou základní organizace předán na podatelnu obecního úřadu dne 23. ledna

5 10. Zakoupení drtiče ovoce do moštárny a moštování v roce 2014 dne jednal předseda základní organizace se zástupcem firmy AGROMEP s.r.o. ohledně dodání drtiče ovoce Fruit SHARK MAGALODON 2,5 kw, dne zakoupil a dopravil do moštárny předseda základní organizace, po projednání s panem Janouškem a Šajnerem drtič ovoce a zeleniny Fruit SHARK MEGALODON 2,5 kw ve firmě VARES Mnichovice a. s., cena drtiče s náhradním příslušenstvím a náhradními díly je ,- Kč moštování ovoce v roce 2014 zajistili pan Janoušek a Šajner a paní Šajnerová celkem jsme za moštování ovoce utržili ,- Kč. 11. Ohlášení živnosti na moštování ovoce dne byly předány paní Moníkové z odboru živnostenského Magistrátu města Ústí nad Labem veškeré podkladové materiály potřebné k vydání živnostenského oprávnění na moštování ovoce; současně byl uhrazen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, dne byl vyhotoven výpis ze živnostenského rejstříku, kterým se základní organizaci vydává živnostenské oprávnění č. 1 na: 1. předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, 2. obory činností: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, 3. doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou, výpis byl převzat dne předsedou základní organizace jako osobou oprávněnou, k provozování živnosti bylo podle živnostenského zákona nutno zajistit: 1. podle 17 živnostenského zákona je povinnost provozovnu (moštárnu) trvale zvenčí viditelně označit názvem a identifikačním číslem osoby a dále musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost moštárny a provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, 2. podle 17 odst. 3 živnostenského zákona je podnikatel (základní organizace) povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (moštárně) předem oznámit živnostenskému úřadu na předaném tiskopisu; samostatně musí být před zahájením provozu oznámen termín zahájení provozu a totéž platí o oznámení ukončení provozu toto oznámení bude muset být podáno každý rok, protože nemáme nepřetržitý provoz moštárny, 3. v moštárně na dveřích zveřejnit výpis z živnostenského rejstříku, pan Janoušek sdělil, že moštování bude zahájeno v sobotu dne , JUDr. Láník předal dne panu Janouškovi připravené tiskopisy pro paní Moníkovou na živnostenský úřad pro oznámení o zahájení a ukončení moštování. 12. Provedení obnovy pojistné smlouvy u České pojišťovny, pobočka Ústí nad Labem dne byl zpracován záznam o provedení obnovy uzavřené pojistné smlouvy na moštárnu pro rok 2015, který byl podepsán předsedou základní organizace a agentem České pojišťovny panem Čurdou. 13. Jednání s ředitelem základní školy ve Velkém Březně zapojení do výtvarné soutěže pořádané Ústředím ČZS dne se uskutečnilo jednání s ředitelem základní školy ve Velkém Březně panem Mgr. Darsou, předmětem jednání byl návrh základní organizace na zapojení se žáků školy do výtvarné soutěže pořádané Ústředím ČZS; současně byl řediteli školy předán Zpravodaj č. 1/2014 ČZS, kde jsou uvedeny propozice soutěže a bližší informace, které byly staženy z webových stránek ČZS, bližší podmínky zapojení žáků budou projednány po zahájení nového školního roku 2014/2015, v rámci školního kola se zapojilo celkem 280 žáků z toho v kategorii B 1. stupeň 130 žáků a v kategorii C 2. stupeň 150 žáků, vyhodnoceným žákům bylo z finančních prostředků základní organizace od Ústředí ČZS zakoupeno 25 ks. diplomů za částku 125,- Kč a dále 20 ks. kazet pastelek za 991,- Kč, 5

6 dne 23. ledna 2015 bylo provedeno vyhodnocení školního kola, kde v každé kategorii převzalo 10 žáků za nejlepší práce diplom a věcnou cenu, které jim předali předseda základní organizace JUDr. Karel Láník a učitelka výtvarné výchovy Mgr. Kateřina Plotová za přítomnosti zástupkyně ředitele školy Mgr. Ivy Fraňkové, do celostátního kola byly zaslány práce dětí: Kategorie B Vojta Nosek, Dita Neubaerová a David Hanzal 3. A, Kamila Hrubošová a Eva Černá 4. A, Lucie Pešková a Adam Šefl 4. B, Jan Barvínek a Kristýna Brožová 5. A, Tereza Vengrynská 5. B, Kategorie C Lada Brožovská 6. A, Daniela Patzeltová a Adéla Mikšovská 6. B, Kateřina Brožovská 8. A, Kateřina Pazderková a Tomáš Michalčík 8. B, Pavel Maryška a Natálie Červinková 9. A, Eliška Pláteníková a Lucie Wedrichová 9. B, předseda základní organizace ve spolupráci s Mgr. Plotovou zpracovali příspěvek do Zpravodaje obce Velké Březno, který byl současně zveřejněn na webových stránkách obce a základní organizace, práce dětí v jednotlivých kategoriích předal předseda základní organizace dne 24. ledna 2015 na Ústředí ČZS. 14. Pád větve stromu z lesa na plot u parcely pana Zedlitzera. dne oznámil pan Zedlitzer, že z dubu v lese se při silném větru ulomila větev, která spadla na společný plot a poškodila rýgl, dne předseda základní organizace informoval tajemníka Obecního úřadu Velké Březno pana Jungbauera, který se byl na místě podívat a sdělil, že dle jeho názoru je předmětný strom na pozemku České republiky ve správě Lesů ČR a je třeba jednat s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, předseda základní organizace jednal na odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem dne , kde bylo zjištěno, že strom se nachází na pozemku obce Velké Březno a proto byl o této skutečnosti téhož dne vyrozuměn tajemník obecného úřadu, který zajistil pracovníky k posouzení poškození stromu, dne bylo objednanými pracovníky posouzeno poškození stromu a bylo rozhodnuto o jeho prořezání, které zajistil pan Zedlitzer. 15. Pád větve z borovice na pozemku ve spoluvlastnictví členů ZO ČZS dne informoval pan Faigl, že hrozí pád větve z borovice, u které se v dubnu 2012 při vichřici ulomila koruna stromu a spadla na plot u parcely pana Faigla a mezi dvě chaty, předseda základní organizace zjistil v katastru nemovitostí, že borovice se nachází na pozemcích par. č. 12/1 nebo 13/2 katastrální území Vítov u Velkého Března, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů základní organizace, předseda základní organizace jednal s Ing. Lípovou z obecního úřadu, která sdělila, že pokud se jedná o úpravu větví na pozemcích v našem vlastnictví, není nutno podávat žádnou žádost a lze strom upravit v období vegetačního klidu od do kalendářního roku, paní Fabianová projednala prořezání borovice s panem Jaroslavem Kučerou, přítel paní Grusové, který řekl, že to zajistí v době vegetačního klidu, dne sdělil pan Kučera telefonicky, že práci provede do konce března Žádost o potvrzení zániku předkupního práva státu ve smyslu ustanovení 15 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů po projednání s paní Švejcovou z Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj dne byl stanoven možný následující postup: 1. Vyplnit Žádost povinného o potvrzení zániku předkupního práva, kterou Vám předávám v příloze, kde jsem již vyplnil parcelní čísla pozemků, které jsou ve spoluvlastnictví. Ostatní parcelní čísla se uvedou podle kupní smlouvy. Právní účinku vkladu jsou zpravidla na kupní smlouvě uvedeny na zadní straně posledního listu. Pokud jsou na kupní smlouvě uvedeni manželé, podávají společně žádost oba manželé. Žádost lze ale podat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, kdy vznikly právní účinky vkladu!!! 6

7 2. Noví vlastníci, kteří koupili pozemky zahrady a pozemky ve spoluvlastnictví (pokud nemají kopii původní kupní smlouvy), si musí zjistit právní účinky vkladu od původního vlastníka, protože každá kupní smlouva byla do katastru vložena v jiném termínu. Číslo kupní smlouvy mezi původním vlastníkem a PF ČR by mělo být uvedeno na vaší kupní smlouvě, protože musel být dán souhlas PF ČR nebo SPÚ ČR, že neuplatňují předkupní právo na předmětné pozemky a pak by se daly potřebné údaje zjistit na Katastrálním úřadu (právní účinky vkladu). 3. Vyplněnou žádost může každý poslat poštou doporučeně na adresu uvedenou na žádosti nebo předat žádost osobně na podatelně KPÚ pro Ústecký kraj a nechat si v tom případě potvrdit kopii žádosti. 4. Případně je možno předat žádost předsedovi základní organizace, který zajistí podání předaných žádostí. V tomto případě je nutno předat předsedovi základní organizace žádost nejpozději do 23. srpna 2014 (pouze v případě, že již uplynulo 5 let od vzniku právních účinků vkladu). Po tomto termínu si podání žádosti musí každý zajistit sám (předseda bude v nemocnici v Semilech na operaci). na základě informace všem členům o možnosti podání žádosti k zániku předkupního práva na pozemky koupené od PF ČR celkem v termínu tuto žádost předalo k celkem 30 členů základní organizace, předseda základní organizace uvedené žádosti osobně předal dne na Krajském pozemkovém úřadu v Teplicích, následně byly předané žádosti zpracovány a zaslány Katastrálnímu úřadu v Ústí nad Labem, kde byl proveden výmaz předkupního práva, členové základní organizace, kteří své žádost v termínu nepředali, si je musí zaslat Krajskému pozemkovému úřadu v Teplicích sami. 17. Zdanění pracujících důchodců 1. Ústavní soud na návrh 19 senátorů zrušil 30 července 2014 část zákona, podle kterého byli pracující důchodci zbaveni možnosti uplatňovat slevu na dani z příjmu. Podle verdiktu mohou uplatnit slevu všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu 2014 čerpali penzi. Sporný zákon prosadila Nečasova vláda v rámci "úsporného balíčku" který měl vézt k úsporám ve státním rozpočtu. 2. Ústavní soudci ve svém rozhodnutí kritizovali diskriminaci jisté skupiny pracujících důchodců. Nelíbilo se jim, že odepření slevy na dani bylo spojeno s čerpáním důchodu v jediný den roku, konkrétně 1. leden. "Není dán žádný rozumný důvod, pro který by se na poplatníka, jenž pobíral starobní důchod po celý kalendářní rok, neměla vztahovat předmětná sleva na dani vůbec, zatímco u toho, jenž jej začal pobírat teprve od 2. ledna nebo pozdějšího dne, by měla být zachována v celém rozsahu. Slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu," uvedl Ústavní soud a dodává, že "Zákon totiž těmto dvěma skupinám nezaručuje ve shodném nebo srovnatelném rozsahu určitou minimální částku příjmu, u které se s ohledem na její potřebnost k zajištění důstojného života nepředpokládá její zdanění. Zatímco v případě starobních důchodců má tuto funkci plnit starobní důchod, jehož výše se u jednotlivých poplatníků liší, v případě ostatních výdělečně činných osob ji plní sleva na dani na poplatníka, která u všech činí korun ročně." 3. Senátoři, kteří stížnost podali, poukazovali na to, že žádný zákon neodepírá důchodcům právo pracovat a z tohoto důvodu také neexistuje racionální důvod, proč by měli být pracující důchodci z daňového hlediska v horším postavení než ostatní poplatníci. 4. Dle 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66. ti členové základní organizace, kteří jsou důchodci a mají uzavřenou se základní organizací dohodu o provedení práce, uplatní slevu na dani vyplněním Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období

8 18. Ukončení dodávky pitné a užitkové vody v zahrádkové osadě v roce 2014 a její zprovoznění v roce 2015 po projednání s panem Šajnerem a Janouškem výbor rozhodl, že ke dni bude ukončena dodávka pitné a užitkové vody v zahrádkové osadě, v uvedený den pan Šajner zajistil demontáž čerpadla na užitkovou vodu, byla uzamčena společná WC v horní části osady a v moštárně vypuštěna a uzavřena pitná voda, pan Janoušek provedl odpočet spotřeby pitné vody a užitkové vody u horních WC a nahlásil spotřebu na Obecní úřad, pan Janoušek zprovoznil kiosek na pitnou vodu ke dni , pan Šajner a pan Martin Zedlitzer zprovoznili dodávku užitkové vody do termínu konání členské schůze; pan Šajner a pan Martin Zedlitzer mají na starosti rozvody užitkové vody v zahrádkové osadě mimo rozvodů vybudovaných vlastníky zahrádek na své zahrádce; pan Václav Zedlitzer má na starosti automatiku k provozu užitkové vody. 19. Poplatek za komunální odpad a jeho ukládání POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU PRO ROK 2015 poplatek u rekreačního objektu zůstává pro letošní rok neměnný tj.: 500,- Kč/stavba určena nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba/rok 2015, poplatek lze uhradit dle stejných možností, jako mají občané trvale žijící v obci. Termín úhrady je do , Poplatek lze uhradit: hotovostní platbou na Obecním úřadě ve Velkém Březně a to ve dnech pondělí až čtvrtek jednorázově, nejpozději do , převodem z účtu. Zájemce v tomto případě může zaslat žádost či kontaktovat paní Radlovou (na nebo tel.: ), která zodpoví potřebné informace k provedení platby. I zde je termín úhrady nejpozději do , Ukládání komunálního odpadu výbor žádá členy základní organizace, aby nevhazovali do kontejneru na komunální odpad plasty, papír, kovové předměty, sklo, větve a trávu, plasty, papír a sklo je třeba ukládat do sběrných nádob u dětského hřiště vedle prodejny ve Vítově, kovový odpad do sběrného dvoru u pivovaru ve Velkém Březně, trávu, větve a další zelený odpad je třeba kompostovat nebo jinak zpracovat. 20. Výměna elektroměru pro zahrádkovou osadu u moštárny na základě požadavku pracovníka ČEZ mu dne pan Šajner umožnil přístup do zahrádkové osady, kde byla provedena v kiosku u moštárny výměna elektroměru pro základní organizaci. ad 4) HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014, PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Přehled hospodaření za období od do Příjmy z členských příspěvků 4 900,00 Přijaté dary a sbírky ,00 Výnosy z prodeje a služeb ,00 Úroky 628,28 Ostatní výnosy 0,00 Výnosy celkem ,28 Náklady na materiál ,00 Náklady na služby ,00 Náklady na mzdy ,00 8

9 Ostatní náklady ,37 Náklady celkem ,37 Hospodářský výsledek ,09 Kč (ztráta) Na začátku Na konci změna Stav pokladen se zvýšil o 0,00 0,00 0,00 Stav bankovních účtů se zvýšil o , , ,86 CELKEM ,09 Kč ,95 Kč ,86 Kč Stav dlouhodobého majetku se zvýšil o 6 378,00 na ,00 Kč Jmění organizace činí ,86 Kč. Informace o stavu v placení členského a účelového příspěvku členové základní organizace členskou známku zaplatili s výjimkou paní, které byl dne zaslán dopis tajemnicí výboru s tím, že pokud do členský příspěvek neuhradí, bude jí v souladu se stanovami ČZS, z.s. ukončeno členství ke dni, kdy její záležitost projedná výbor ZO ČZS za její přítomnosti; paní členský příspěvek uhradila ve stanoveném termínu na účet základní organizace, sedm členů však zaplatilo až po stanoveném termínu, který byl schválen na členské schůzi dne (úhrada 100,- Kč na členskou známku do )., doposud není nový vlastník zahrady po panu, který zemřel v roce 2012, dědicové nemají zájem a zahrada je na prodej, dokumenty o vedení účetnictví za rok 2014, včetně účetní závěrky byly zpracovány dne ; v listinné podobě jsou k nahlédnutí u pokladní ZO ČZS paní Jindáčkové nebo v elektronické podobě po projednání u předsedy základní organizace nebo tajemnice výboru. uzavření dohod o provedení práce na rok 2015 výbor rozhodl o uzavření dohod o provedení práce na rok 2015 se členy základní organizace panem Janouškem, Šajnerem, JUDr. Láníkem a paní Svobodovou, Šajnerovou, Kubíkovou, Bc. Šrámkovou, Lipčákovou, Fabianovou, Jindáčkovou a Janouškovou, na práce spojené se správou a údržbou zahrádkové osady, v případě provádění dalších prací, které není možno zabezpečit v rámci neplacených brigád by byly uzavřeny další dohody o provedení práce se členy základní organizace nebo s dodavateli prací. ad 5) ROZPOČET NA ROK 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PLÁNOVANÝ PŘÍJEM v roce 2015 Zůstatek na účtu v bance z roku 2014 Moštování ovoce Příspěvek do fondu údržby a oprav výše 1.900,- Kč Příspěvek za známky CELKEM: ,86 Kč 5.000,00 Kč ,00 Kč 4.900,00 Kč ,86 Kč 9

10 PLÁNOVANÉ VÝDAJE v roce 2015 nákup známek 2.800,00 Kč poplatek za vedení účtu v bance 3.000,00 Kč záloha za elektřinu ,00 Kč vodné a stočné ,00 Kč opravy a údržba (oprava cest, plotů) ,00 Kč odměny z DPP (moštování, činnost členů výboru a kontrolní komise, cestovné, údržba vody, apod.) ,00 Kč různé poplatky, daně, pojištění ,00 Kč nájemné Obci Velké Březno 837,00 Kč nájemné Státnímu pozemkovému úřadu 239,00 Kč daň z nemovitosti 796,00 Kč CELKEM: ,00 Kč Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje výbor základní organizace předložit volební členské schůzi návrh na schválení účelového příspěvku do fondu oprav pro rok 2015 ve výši 1.900,- Kč + 100,- Kč na členskou známku; pouze za předpokladu schválení návrhu výboru, je výbor schopen zajistit plánované úkoly a pokrýt předpokládané náklady, předseda základní organizace projednal se starostou obce Mgr. Kulhánkem a tajemníkem OÚ panem Jungbaurem možnost prodeje pozemků p. č. 178/38, trvalý travní porost o výměře 130 m 2 a p. č. 176/66, orná půda o výměře 4 m 2, které jsou využívány členy základní organizace (cesta mezi zahradami ze spodní části do vrchní části zahrádkové osady a oplocená část u zahrady paní Lipčákové), ale nebyly zahrnuty do nájemní smlouvy s obcí Velké Březno; cena by měla být dle starosty 50,- Kč za metr čtvereční tj. celkem 6.800,- Kč; uvedená částka je zakalkulována v rozpočtu na rok 2015 v položce opravy a údržba ; Výbor doporučuje schválit návrh na odkoupení pozemků p. č. 178/38, trvalý travní porost o výměře 130 m 2 a p. č. 176/66, orná půda o výměře 4 m 2 od obce Velké Březno, které jsou využívány členy základní organizace (cesta mezi zahradami ze spodní části do vrchní části zahrádkové osady a oplocená část u zahrady paní Lipčákové), dle sdělení starosty a tajemníka zastupitelé obce předpokládají, že v budoucnu budou základní organizací odkoupeny všechny pronajaté pozemky, aby byly upraveny vlastnické vztahy k pronajatým pozemkům pro vybudování účelové komunikace v zahrádkové osadě. ad 6) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE příloha č. 2 členky kontrolní komise provedly kontrolu hospodaření za rok 2014; žádné závady v pokladně ani v účetnictví nebyly zjištěny; úkoly uložené na členské schůzi a schůzích výboru byly splněny nebo jsou průběžně plněny, byla provedena inventarizace majetku bez závad, zpráva kontrolní komise je uvedena v příloze č. 2, podkladové materiály jsou k nahlédnutí a k dispozici u tajemnice výboru paní Fabianové. ad 7) NEPLACENÉ BRIGÁDY V ROCE 2014, PLÁN A OBSAH PRACÍ NEPLACENÝCH BRIGÁD NA ROK 2015 a) odpracované hodiny v roce 2014 ÚČAST NA NEPLACENÝCH BRIGÁDÁCH v roce 2014 ke dni Poř. č. Jméno, příjmení, titul Počet hodin Plnění Uhrazeno hodin/ Odpracováno navíc Celkem odpracováno 1. Bauch Eduard, Ing / Daniš Jan /5,5 20,5 10

11 3. Fabianová Marie Tajemnice výboru 4. Faigl Jaroslav Fouknerová Galina 15+15/ / Grusová Ivana Hering František / Hubková Jaroslava 0 bez pozemku 9. Hubková Olga Hykyšová Petra / Chovanec Martin / Janoušková Zuzana Kontrolní komise 13. Javůrková Ladislava Jindáčková Eva 0 bez pozemku Pokladní ZO 15. Jindrová Anna / Klíma Stanislav, Ing / Kopal Petr Krejčí Vlastislav Kubíková Iveta Kuník Josef Láník Karel, JUDr Předseda ZO 22. Lavičková Petra, Ing / Lipčáková Milada Kontrolní komise 24. Novák Václav Orság Jaroslav / Pavlíček Bohuslav / Reitmeyerová Věra Slavíčková Marie Svatušková Eva / Svoboda Jaroslav / Svobodová Helena Šajner Jindřich Šrámková Ivana, Bc Kontrolní komise 34. Štěpanovská Drahuše / Štisová Miluška 15+2/ / Šťástka Zdeněk 8 8 0/ Tausche Adolf Tesler Ladislav 0 bez pozemku 39. Urban Miroslav / Vacek Vladislav / Vandrovec Václav Vaněček Martin Vávrová Blanka

12 44. Vtelenský Pavel 15+15/ / Wienerová Eva Zedlitzer Martin Zedlitzer Václav Jůnová Daniela /0 0 tajemnice výboru paní Fabianová projedná se členy základní organizace, kteří nemají odpracované hodiny v roce 2014, způsob a termín jejich odpracování nebo uhrazení, Byly odeslány dopisy paní, dále panu s upozorněním na skutečnost, že nemají odpracovaný plný počet hodin. Zároveň jim bylo sděleno, aby kontaktovali výbor ZO s návrhem jak budou toto řešit. Na dopis reagovala paní a pan ; za neodpracované hodiny uhradily na účet základní organizace stanovenou částku. b) plán prací v rámci brigád v roce 2015 Obsah prací: komplexní oprava cesty od brány do zahrádkové osady až po výjezd na parkoviště na kopci (opravu provést s využitím betonových zatravňovacích tvárnic cena zas 1 ks. cca 67,- Kč bude zajištěno ve spolupráci s panem Šrámkem za uvedenou výhodnou cenu) opravy štítu moštárny, nakládací rampy a kiosku na pitnou vodu, průběžná oprava cest, průběžná oprava plotů, oprava kiosku s rozvody elektřiny na pozemku paní Fabianové (naklání se a mohl by spadnout), umytí informační tabule základní organizace u brány do zahrádkové osady, nátěr dvířek všech kiosků s rozvody elektřiny v zahrádkové osadě. k provedení plánovaných prací bude nutno zajistit materiál zatravňovací dlažbu, štěrk, vápenocementovou omítkovou směs, spárovací tmel, plochou armaturu a šrouby ke stažení štítu, případně plotovky a rýgle), V návaznosti na plánované práce navrhuje výbor pro rok 2015 odpracovat 10 hodin v rámci účelových neplacených brigád. V případě neodpracování všech hodin se hradí částka ve výši 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu, která je splatná do kalendářního roku u pokladní výboru nebo na účet základní organizace (usnesení ze zasedání členské schůze v roce 2014). Výbor doporučuje všem členům osady, kteří se osobně brigád zúčastní, že by bylo vhodné uzavřít úrazové pojištění pro případ úrazu při brigádě, pokud ho ještě uzavřené nemají. ad 8) DISKUSE Paní J. Hubková - upozornila na problém s cestou kolem její parcely. Při každém dešti jí stéká štěrk na travnatý pozemek bude se řešit při brigádě, kde se vytvoří zábrana, - navrhuje, aby ten, kdo neuhradí včas členský a účelový příspěvek nebo neodpracuje stanovené neplacené brigádnické hodiny a bude se muset upomínat dopisem, uhradil poštovné za odeslanou upomínku, - připomíná nutnost provést úklid za moštárnou, je tam hodně ořezaného roští. 12

13 Pan ing. Klíma - souhlasí s tím, aby se na brigádu neposílaly děti, které nemohou zastat kvalitně práci, - dále navrhuje, aby si každý opravil plot u své parcely sám, jako to udělal on, - navrhuje také řešit odvodnění cest. Paní Grusová - upozornila na to, že přes zimu se v osadě ztrácely železné předměty. Pan. Svoboda - upozornil, že kácení javoru na jeho upozornění obec Velké Březno zajistila, ale byl by potřeba ještě další prořez, protože jsou kmeny stromů dost prohnilé. Pan Kuník - opětovně upozornil na nutnost opravit ploty (hlavně sloupky) na horním konci osady u WC a jeho zahrady. Pan JUDr. Láník - upozornil, že na cesty v zahrádkové osadě se nesmí těžkou technikou, když jsou cesty rozmoklé a že každý, kdo svou jízdou poškodí cestu, tak by ji měl sám opravit, - připomněl, že je nutno bránu do zahrádkové osady zamykat nejen v zimně, ale cely rok tak, jak je stanoveno a na bráně zveřejněno (Po Pa po celý den, So a Ne od 20:00 do 6:00 hod.). ad 9) USNESENÍ Hlasování o usnesení: pro usnesení hlasovalo všech 38 přítomných členů, hlasování se nikdo nezdržel, nikdo proti usnesení nehlasoval. Vážení přátelé, v závěru bych chtěl poděkovat těm, kteří se svou prací podíleli na zabezpečení všech činností spojených se správou naší zahrádkové osady v průběhu roku 2014 a chtěl bych vás požádat, aby i v roce 2015 se na provozu zahrádkové osady podílel každý z Vás. Přílohy: Příloha č. 1 presenční listina. Příloha č. 2 zpráva kontrolní komise za rok Příloha č. 3 usnesení ze zasedání členské schůze. Zápis zpracovala: Dne 27. dubna 2015 tajemnice výboru: Marie Fabianová v. r. Zápis ověřili: Dne 29. dubna 2015 předseda základní organizace: JUDr. Karel Láník v. r. předsedkyně kontrolní komise: Bc. Ivana Šrámková v. r. 13

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č , IČ sídlo: Svojsíkova 48, , Ústí n. L.

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č , IČ sídlo: Svojsíkova 48, , Ústí n. L. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU konaného dne 28. 03. 2015 Program: 1. Kontrola

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Březno - Vítov I, č. org

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Březno - Vítov I, č. org ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Březno - Vítov I, č. org. 410 010 Zápis ze schůze výboru ZO ČSZ Vítov konané dne 2. února 2010 Program: 1. Hospodaření ZO ČZS v roce 2009. 2. Informace

Více

Zpráva a zápis z členské schůze konané dne 15. května 2010

Zpráva a zápis z členské schůze konané dne 15. května 2010 ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Velké Březno - Vítov I, č. org. 410 010 Zpráva a zápis z členské schůze konané dne 15. května 2010 Dámy a pánové, vážení přátelé, scházíme se zde, abychom

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky

Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky Zápis z řádné členské schůze bytového družstva Hracholusky konané dne 10.6.2015 od 18.00 hod. v kinosálu budovy SOŠ, SOU, OU a U, Neklanova 1806, Roudnice nad Labem. 1. PREZENCE Schůzi bytového družstva

Více

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne v Domě odbor.svazů

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne v Domě odbor.svazů U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 2.3.2016 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru ZO ČZS za období od 3.3.2015 do

Více

Zpráva a zápis ze zasedání mimořádné členské schůze konané dne 26. září 2015

Zpráva a zápis ze zasedání mimořádné členské schůze konané dne 26. září 2015 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č. 410 010, IČ 66112672 sídlo: Svojsíkova 48, 400 11, Ústí n. L. Zpráva a zápis ze zasedání mimořádné členské schůze konané dne 26.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Veřejný rejstřík od 2014. Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku

Veřejný rejstřík od 2014. Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku Veřejný rejstřík od 2014 Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků do spolkového rejstříku (01/14) Poplatky a formuláře - veřejný rejstřík od 2014 Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 obce HORNÍ SMRŽOV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 52045/2012 OKP Č. j.: JMK 52045/2012 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE HARMONOGRAM KROKŮ SPOJENÝCH SE ZRUŠENÍM PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Aktualizace 12. listopadu 2014 Tel.: 476 704 463 Vrchlického 114/61 IČ: 1206 0496 435 11 Lom Zapsán do seznamu daňových poradců pod evidenčním

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU

7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Ekonomický odbor 1. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 15. 1. 2014 Bod pořadu jednání: 7. METODICKÝ POKYN PRO POSKYTNUTÍ NEÚČELOVÉHO NEINVESTIČNÍHO PŘÍSPĚVKU Věc:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

STANOVY ČZS z. s. - výňatek

STANOVY ČZS z. s. - výňatek STANOVY ČZS z. s. - výňatek (účinnost od 01. 01. 2014) ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 23 Založení základní organizace (1) Zletilá fyzická osoba nebo právnická osoba mohou založit základní organizaci při počtu alespoň

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY

VK KARLOVY VARY. člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY VK KARLOVY VARY člen Českého volejbalového svazu STANOVY VOLEJBALOVÉHO KLUBU KARLOVY VARY Číslo: 01/2015 Schváleno: 09.10.2015, členskou schůzí klubu Účinnost od: 10.10.2015 Článek 1 Název, charakteristika

Více

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě.

Zápis. ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne od hodin v kulturním domě. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 11. 4. 2017 od 19.30 hodin v kulturním domě. Program: 1. Zpráva starosty 2. Schválení účetní závěrky obce za rok 2016 3. Schválení

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem

Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem Společenství vlastníků jednotek domu Svojsíkova č. o. 44, 46, 48 Ústí nad Labem ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝBORU konaného dne 15. 12. 2013 Program: 1. Kontrola plnění úkolů. 2. Hospodaření SVJ v roce 2013 stav na

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu

Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Školní sportovní kluby zařazené do projektu Centra sportu Asociace školních sportovních klubů České republiky Identifikační číslo: IČ: 45773688 Sídlo spolku: José Martího 269/31, Veleslavín, 162 00 Praha

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 7 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 22.6. 2015 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Ing. Jan Koudelka, Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 2.6.2014, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:10 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Mgr. Anna Mottlová Malinová,

Více

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s. Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s. náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec Provozovna: Sladovna, Masarykova 356, 438 01 Žatec JEDNACÍ ŘÁD SPRÁVNÍ RADY DESTINAČNÍ AGENTURY DOLNÍ POOOHŘÍ, o.p.s.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 19. 3. 2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012,.., obce SENETAROV, okres Blansko

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012,.., obce SENETAROV, okres Blansko Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolni a právní - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 69920/2012 OKP Č. j.: JMK 69920/2012 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mutěnín konaného dne 25. 6. 2015 Přítomni: 6 členů zastupitelstva ze 7: Čestmír Šlajs- starosta, Ing. Jaroslav Vitoň - místostarosta, Ing. Josef Pešava, Ing.

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 25.9.2013, od 18.00 hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne

Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Staré Hobzí konaného dne 12. 3. 2014 Přítomni: Kamil Rod, Jaroslav Novák, David Malášek, Ing. Milan Čermák, Dušan Šívr, Pavlína Bicanová, Michal Štibich,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1017/2012/KUUK 191/KON/2011 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 22. 5. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě č. 4/2013 Přítomni: Pavla Černá, Václav Krejžík, František

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy

Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Návrh Stanov spolku Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Vnorovy (dále jen Spolek nebo SRPŠ ) je právnickou osobou založenou v souladu

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Z Á P I S č. 7. Návrh programu:

Z Á P I S č. 7. Návrh programu: Z Á P I S č. 7 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 19. září 2007 od 18,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Ing. Diart, p. Stejskal,

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 66465/2013 OKP Č. j.: JMK 66465/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok Zpráva o hospodaření za rok 2013 IČO: 00272892 Obec Nový Ples Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2013 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 16:09-18:32 Počet přítomných členů: 14 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze zasedání č. 12 konaného dne 30. června 2016 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 2 Č. j.: KUJI 33603/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Osová Bítýška se sídlem Osová Bítýška 3, 59453

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program )

PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) PROGRAM MĚSTA MOHELNICE PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ NA PODPORU JEDNORÁZOVÝCH NEBO OPAKUJÍCÍCH SE AKCÍ/PROJEKTŮ V ROCE 2017 (dále jen Program ) I. OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA 1. Tento program slouží pro stanovení

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2011. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC. IČ: 00473715 za rok 2011. Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Lipec 83 281 26 Týnec nad Labem Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 08649712011/KUSK 00011012012/KUSK Stejnopis či Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce LIPEC IČ: 00473715 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 21.2.2012

Více

Bytové družstvo Fantova 1780-1784

Bytové družstvo Fantova 1780-1784 Zápis ze schůzky kontrolní komise konané 19. 2. 2015 Kontrolní komise projednávala následující problematiku: A) Kontrola úkolů z minulé schůze konané 26.11.2014 Bod 1) KK nebyly ani po několika žádostech

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Slezská Harta, IČ: za rok 2015 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01N0O8H Čj.: MSK 61624/2016 Sp. zn.: KON/16839/2015/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Blanka

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více