Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015"

Transkript

1 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č , IČ sídlo: Svojsíkova 48, , Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Dámy a pánové, vážení přátelé, scházíme se zde, abychom projednali otázky spojené s fungováním naší zahrádkové osady a s její správou od členské schůze konané v měsíci dubnu PROGRAM: 1. Zahájení a řízení schůze JUDr. Láník. 2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání členské schůze v dubnu 2014 JUDr. Láník. 3. Informace o činnosti ZO ČZS od zasedání členské schůze v dubnu 2014 JUDr. Láník. 4. Hospodaření v roce 2014, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014 JUDr. Láník. 5. Rozpočet na rok 2015 JUDr. Láník. 6. Zpráva kontrolní komise předsedkyně komise Bc. Šrámková. 7. Neplacené brigády v roce 2014, plán a obsah prací neplacených brigád na rok 2015 paní Fabianová. 8. Diskuse. 9. Usnesení JUDr. Láník. 10. Závěr. Ze 48 členů ZO ČZS je na zasedání členské schůze přítomno 38 členů ZO ČZS, tj. 79,2 %. Členská schůze je usnášeníschopná. ad 1) ZAHÁJENÍ předseda základní organizace JUDr. Láník S hlubokou lítostí oznámil všem členům zahrádkové osady, že nás v září 2014 navždy opustil dlouholetý člen a revizor naší základní organizace pan Anton Blaško. Přítomní členové základní organizace uctili jeho památku minutou ticha. Předseda výboru seznámil členy základní organizace se změnami v členství v ČZS od členské schůze, které v průběhu roku 2014 vznikly v souvislosti se změnou vlastnictví zahrádek a přijetím nových členů. Členství v ČZS od zasedání členské schůze v roce 2014 ukončili nebo bylo ukončeno: panu Fouknerovi vystoupením na vlastní žádost, panu Tikovskému vystoupením na vlastní žádost. panu Blaškovi úmrtí v září 2014, paní Jůnové vystoupením na vlastní žádost. Výbor základní organizace od zasedání členské schůze v roce 2014 přijal za členy ČZS: paní Galinu Fouknerovou, pana Zdeňka Šťástku (zahrada po panu Tikovském), pana Martina Zedlitzera (zahrada s paní Nebuškovou).

2 Zmocněnci (členové svazu), kteří jsou oprávněni předkládat návrhy a připomínky k programu zasedání členské schůze a hlasovat za člena svazu na základě zástupčího oprávnění v rámci udělené písemné plné moci: 1. Pan Luca za slečnu Petru Hykyšovou. 2. Pan Urban za pana Tauscheho. 3. Paní Jindrová za paní Slavíčkovou. 4. Paní Grusová za paní Štisovou. ad 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ PŘIJATÉ NA ČLENSKÉ SCHŮZI V DUBNU 2014 Členská schůze výboru ZO ČZS uložila: 1. Učinit příslušné úkony k uzavření nájemní smlouvy s obcí Velké Březno na pozemky užívané členy základní organizace v zahrádkové osadě. splněno 2. Podat na živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem žádost o získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou (provozování moštárny) pro základní organizaci. splněno 3. Podat registraci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy. splněno 4. Zakoupit drtič ovoce dle výběru členů základní organizace zajišťujících moštování ovoce. splněno 5. Zpracovat dohody o provedení práce podle ust. 75 zákoníku práce s určenými členy základní organizace. splněno Členská schůze členům ZO ČZS uložila: 1. Do uhradit příspěvek ve výši 2.000,- Kč (1.900,- Kč účelový příspěvek do fondu údržby a oprav + 100,- Kč na členskou známku) u pokladní výboru paní Jindáčkové nebo na účet ZO ČZS, vedený u České spořitelny, a. s. splněno (uvedeno ve zprávě kontrolní komise) 2. Odpracovat stanovený počet hodin v rámci účelové neplacené brigády, případně neodpracovaný počet hodin uhradit u pokladní základní organizace nebo na účet základní organizace nejpozději do splněno (uvedeno ve zprávě tajemnice výboru) ad 3) INFORMACE O ČINNOSTI ZO ČZS OD ČLENSKÉ SCHŮZE V DUBNU Návrh na ocenění členů ZO ČZS pro RR ČZS a ÚS ČZS na základě požadavku územního sdružení ČZS byl dne zpracován návrh na svazové ocenění členovi naší základní organizace na rok 2015: Bronzová medaile Republikové rady Republiková rada ČZS na svém zasedání dne mimo jiné rozhodla o udělení vyznamenání ČZS bronzová medaile paní Jindáčkové a paní Hubkové za dlouholetou práci pro základní organizaci, paní Jaroslavě Hubkové a paní Evě Jindáčkové, kterou jim předal předseda základní organizace a poděkoval jim za obětavou práci pro základní organizaci, 2. Právní komise Republikové rady ČZS předseda základní organizace JUDr. Karel Láník byl opětovně zvolen do právní komise RR ČZS pro volební období 2014 až Výborové schůze Od členské schůze v dubnu 2014 se uskutečnilo 5 schůzí výboru ZO ČZS, na kterých bylo projednáváno plnění uložených úkolů z usnesení členské schůze a průběžné plnění uložených úkolů na předcházejících jednáních výboru základní organizace. 4. Činnost kontrolní komise kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČZS, zejména ust. 28 stanov, dále jednacím a volebním řádem ČZS a osadním řádem, 2

3 členky kontrolní komise se pravidelně zúčastňují zasedání výboru základní organizace, kde informovaly členy výboru o své činnosti od zasedání členské schůze v dubnu 2014 a předkládaly náměty k řešení výboru, související s činností základní organizace a správou zahrádkové osady, členky kontrolní komise provádějí kontroly následovně: pololetně: - inventura pokladny, - kontrola výběru a zúčtování členských příspěvků - čerpání rozpočtu a rozbor položek, u nichž došlo k překročení, současně navrhnout opatření na případné doplnění nebo změnu rozpočtu, - kontrola plnění povinností k orgánům státní správy, to znamená, zda jednatelka odvedla daně tam, kde má tuto povinnost, ročně: - kontrola převodu členských příspěvků na nadřízený orgán, - kontrolu čerpání rozpočtu a příprava na výroční zprávu ve vztahu k celoročnímu hospodaření základní organizace, - projednání návrhu rozpočtu na následující rok, - inventarizaci materiálu základní organizace, - roční zúčtování daňových povinností (odvod daně z prací konaných na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), - kontrolu v zařízeních provozovaných organizací moštárny, - kontrola dokumentů a směrnic organizace a jejich dodržování. Zápisy z provedených kontrol zpracovávají na tiskopisech doporučených Ústředím ČZS, které upravily pro potřebu základní organizace. 5. Zpracování registračního listu základní organizace a oznámení zvolených delegátů základní organizace na územní konferenci pro územní sdružení předseda základní organizace zpracoval nový registrační list a oznámení zvoleného delegáta základní organizace na územní konferenci, zpracované materiály předal předseda základní organizace na územní sdružení dne , po potvrzení registračního listu územním sdružením a Ústředím ČZS, byly dva výtisky vráceny základní organizaci pro další využití, po obdržení registračního listu budou zajištěny ověřené kopie pro další orgány (banka, živnostenský úřad, finanční úřad apod.). 6. Zpracování přehledu o činnosti základní organizace za rok 2014 pro územní sdružení dne 17. ledna 2015 byl předsedou základní organizace zpracován Přehled o činnosti základní organizace za rok 2014 a odeslán na Územní sdružení ČZS v Ústí nad Labem. 7. Podání registrace zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy dne zpracoval předseda základní organizace přihlášku k pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a tuto elektronicky odeslal na Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy, kde byla zaregistrována, dne zajistil předseda základní organizace v České spořitelně a. s. založení trvalého příkazu k úhradě částky 100,- Kč za pojištění v termínech k , 25, 07. a s tím, že ukončení platnosti trvalého příkazu je ke dni , protože od nabývá účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců podle kterého bude toto zajišťovat okresní správa sociálního zabezpečení, Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, Poslanecká sněmovna i Senát návrh novely zákona schválily a dne byl podepsán prezidentem, 3

4 podstatné pro zaměstnavatele (naši základní organizaci) je skutečnost, že účinnost zákona se ze dne odkládá na , z uvedeného důvodu bylo nutno v měsíci lednu dát trvalý příkaz v bance na čtvrtletní úhradu částky 100,- Kč na úrazové pojištění, které bude v roce 2015 dále hrazeno pro Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy, dne zajistil předseda základní organizace v České spořitelně a. s. založení trvalého příkazu k úhradě částky 100,- Kč za pojištění v termínech k , 25, 07. a a 2016 s tím, že ukončení platnosti trvalého příkazu bude ke dni , protože od nabývá účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců podle kterého bude toto zajišťovat okresní správa sociálního zabezpečení. 8. Informace o stavu uzavření nájemní smlouvy s obcí Velké Březno na pozemky v zahrádkové osadě užívané členy základní organizace a o provedení opravy můstku přes potok k vjezdu do zahrádkové osady dne telefonicky informoval právní zástupce obce Velké Březnu JUDr. Hradecký předsedu základní organizace, že se dokončuje nájemní smlouva na pozemky obce využívané základní organizací ČZS, bylo projednáno, že v nájemní smlouvě nebude uvedeno předkupní právo na pozemky v nájmu z toho důvodu, že by bylo nutno uhradit správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, protože podle NOZ je u nemovitosti nutno předkupní právo v katastru nemovitostí zapisovat, požadavek na zapracování do nájemní smlouvy nájem pozemku okolo moštárny bude řešen samostatným dodatkem k nájemní smlouvě, po zpracování nájemní smlouvy dle návrhu základní organizace bude smlouva smluvními stranami podepsána. 9. Oprava mostku přes potok u vjezdu do zahrádkové osady dne jednal předseda základní organizace s tajemníkem obecního úřadu panem Jungbauerem ohledně opravy mostku přes potok u vjezdu do zahrádkové osady, tajemník OÚ sdělil, že statik provedl kontrolu mostku a uvedl, že do 5 t je možno ho bez problémů užívat a předložil návrh jeho rekonstrukce i s cenovým rozpočtem: položka měr.jedn. množství jedn.cena celkem oprava zábradlí v místech deformace m 8, úprava zalití sloupků zábradlí plastmaltou ks 6, obnova nátěru zábradlí m 15, tlakové očištění nosné konstrukce m2 9, ošetření přírub nosníků m2 1, reprofilace podhledu (hrubá stěrka do 30mm) m2 6, reprofilace podhledu (jemná stěrka do 5mm) m2 9, odtěžení zbytků povrchu komunikace včetně odvozu na m2 9, skládku obce nová železobetonová přímopojížděná deska tl. 0,15m včetně dodání materiálu (86kg výztuže, 1,5m3 betonu) celek 1, stříkaná pojížděná izolace mostovky m2 9, oprava hran spodní stavby (jemná stěrka do 5mm) m2 4, celkem Kč položky jsou uvedeny včetně aktuálních cen materiálů, obec zajišťuje finanční prostředky, aby v případě, že nebude zjištěn vlastník mostku a mostek bude ve vlastnictví obce, mohla obec jeho opravu zajistit, na základě jednání se starostou obce Velké Březno a tajemníkem OÚ dne 16. ledna 2015 zpracoval předseda základní organizace dne dopis starostovi obce se žádostí o opravu můstku přes Suchý potok, který je jedinou příjezdovou cestou do zahrádkové osady, ale i na parcely občanů obce, dopis byl osobně předsedou základní organizace předán na podatelnu obecního úřadu dne 23. ledna

5 10. Zakoupení drtiče ovoce do moštárny a moštování v roce 2014 dne jednal předseda základní organizace se zástupcem firmy AGROMEP s.r.o. ohledně dodání drtiče ovoce Fruit SHARK MAGALODON 2,5 kw, dne zakoupil a dopravil do moštárny předseda základní organizace, po projednání s panem Janouškem a Šajnerem drtič ovoce a zeleniny Fruit SHARK MEGALODON 2,5 kw ve firmě VARES Mnichovice a. s., cena drtiče s náhradním příslušenstvím a náhradními díly je ,- Kč moštování ovoce v roce 2014 zajistili pan Janoušek a Šajner a paní Šajnerová celkem jsme za moštování ovoce utržili ,- Kč. 11. Ohlášení živnosti na moštování ovoce dne byly předány paní Moníkové z odboru živnostenského Magistrátu města Ústí nad Labem veškeré podkladové materiály potřebné k vydání živnostenského oprávnění na moštování ovoce; současně byl uhrazen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, dne byl vyhotoven výpis ze živnostenského rejstříku, kterým se základní organizaci vydává živnostenské oprávnění č. 1 na: 1. předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, 2. obory činností: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, 3. doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou, výpis byl převzat dne předsedou základní organizace jako osobou oprávněnou, k provozování živnosti bylo podle živnostenského zákona nutno zajistit: 1. podle 17 živnostenského zákona je povinnost provozovnu (moštárnu) trvale zvenčí viditelně označit názvem a identifikačním číslem osoby a dále musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost moštárny a provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, 2. podle 17 odst. 3 živnostenského zákona je podnikatel (základní organizace) povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (moštárně) předem oznámit živnostenskému úřadu na předaném tiskopisu; samostatně musí být před zahájením provozu oznámen termín zahájení provozu a totéž platí o oznámení ukončení provozu toto oznámení bude muset být podáno každý rok, protože nemáme nepřetržitý provoz moštárny, 3. v moštárně na dveřích zveřejnit výpis z živnostenského rejstříku, pan Janoušek sdělil, že moštování bude zahájeno v sobotu dne , JUDr. Láník předal dne panu Janouškovi připravené tiskopisy pro paní Moníkovou na živnostenský úřad pro oznámení o zahájení a ukončení moštování. 12. Provedení obnovy pojistné smlouvy u České pojišťovny, pobočka Ústí nad Labem dne byl zpracován záznam o provedení obnovy uzavřené pojistné smlouvy na moštárnu pro rok 2015, který byl podepsán předsedou základní organizace a agentem České pojišťovny panem Čurdou. 13. Jednání s ředitelem základní školy ve Velkém Březně zapojení do výtvarné soutěže pořádané Ústředím ČZS dne se uskutečnilo jednání s ředitelem základní školy ve Velkém Březně panem Mgr. Darsou, předmětem jednání byl návrh základní organizace na zapojení se žáků školy do výtvarné soutěže pořádané Ústředím ČZS; současně byl řediteli školy předán Zpravodaj č. 1/2014 ČZS, kde jsou uvedeny propozice soutěže a bližší informace, které byly staženy z webových stránek ČZS, bližší podmínky zapojení žáků budou projednány po zahájení nového školního roku 2014/2015, v rámci školního kola se zapojilo celkem 280 žáků z toho v kategorii B 1. stupeň 130 žáků a v kategorii C 2. stupeň 150 žáků, vyhodnoceným žákům bylo z finančních prostředků základní organizace od Ústředí ČZS zakoupeno 25 ks. diplomů za částku 125,- Kč a dále 20 ks. kazet pastelek za 991,- Kč, 5

6 dne 23. ledna 2015 bylo provedeno vyhodnocení školního kola, kde v každé kategorii převzalo 10 žáků za nejlepší práce diplom a věcnou cenu, které jim předali předseda základní organizace JUDr. Karel Láník a učitelka výtvarné výchovy Mgr. Kateřina Plotová za přítomnosti zástupkyně ředitele školy Mgr. Ivy Fraňkové, do celostátního kola byly zaslány práce dětí: Kategorie B Vojta Nosek, Dita Neubaerová a David Hanzal 3. A, Kamila Hrubošová a Eva Černá 4. A, Lucie Pešková a Adam Šefl 4. B, Jan Barvínek a Kristýna Brožová 5. A, Tereza Vengrynská 5. B, Kategorie C Lada Brožovská 6. A, Daniela Patzeltová a Adéla Mikšovská 6. B, Kateřina Brožovská 8. A, Kateřina Pazderková a Tomáš Michalčík 8. B, Pavel Maryška a Natálie Červinková 9. A, Eliška Pláteníková a Lucie Wedrichová 9. B, předseda základní organizace ve spolupráci s Mgr. Plotovou zpracovali příspěvek do Zpravodaje obce Velké Březno, který byl současně zveřejněn na webových stránkách obce a základní organizace, práce dětí v jednotlivých kategoriích předal předseda základní organizace dne 24. ledna 2015 na Ústředí ČZS. 14. Pád větve stromu z lesa na plot u parcely pana Zedlitzera. dne oznámil pan Zedlitzer, že z dubu v lese se při silném větru ulomila větev, která spadla na společný plot a poškodila rýgl, dne předseda základní organizace informoval tajemníka Obecního úřadu Velké Březno pana Jungbauera, který se byl na místě podívat a sdělil, že dle jeho názoru je předmětný strom na pozemku České republiky ve správě Lesů ČR a je třeba jednat s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, předseda základní organizace jednal na odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem dne , kde bylo zjištěno, že strom se nachází na pozemku obce Velké Březno a proto byl o této skutečnosti téhož dne vyrozuměn tajemník obecného úřadu, který zajistil pracovníky k posouzení poškození stromu, dne bylo objednanými pracovníky posouzeno poškození stromu a bylo rozhodnuto o jeho prořezání, které zajistil pan Zedlitzer. 15. Pád větve z borovice na pozemku ve spoluvlastnictví členů ZO ČZS dne informoval pan Faigl, že hrozí pád větve z borovice, u které se v dubnu 2012 při vichřici ulomila koruna stromu a spadla na plot u parcely pana Faigla a mezi dvě chaty, předseda základní organizace zjistil v katastru nemovitostí, že borovice se nachází na pozemcích par. č. 12/1 nebo 13/2 katastrální území Vítov u Velkého Března, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů základní organizace, předseda základní organizace jednal s Ing. Lípovou z obecního úřadu, která sdělila, že pokud se jedná o úpravu větví na pozemcích v našem vlastnictví, není nutno podávat žádnou žádost a lze strom upravit v období vegetačního klidu od do kalendářního roku, paní Fabianová projednala prořezání borovice s panem Jaroslavem Kučerou, přítel paní Grusové, který řekl, že to zajistí v době vegetačního klidu, dne sdělil pan Kučera telefonicky, že práci provede do konce března Žádost o potvrzení zániku předkupního práva státu ve smyslu ustanovení 15 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů po projednání s paní Švejcovou z Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj dne byl stanoven možný následující postup: 1. Vyplnit Žádost povinného o potvrzení zániku předkupního práva, kterou Vám předávám v příloze, kde jsem již vyplnil parcelní čísla pozemků, které jsou ve spoluvlastnictví. Ostatní parcelní čísla se uvedou podle kupní smlouvy. Právní účinku vkladu jsou zpravidla na kupní smlouvě uvedeny na zadní straně posledního listu. Pokud jsou na kupní smlouvě uvedeni manželé, podávají společně žádost oba manželé. Žádost lze ale podat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, kdy vznikly právní účinky vkladu!!! 6

7 2. Noví vlastníci, kteří koupili pozemky zahrady a pozemky ve spoluvlastnictví (pokud nemají kopii původní kupní smlouvy), si musí zjistit právní účinky vkladu od původního vlastníka, protože každá kupní smlouva byla do katastru vložena v jiném termínu. Číslo kupní smlouvy mezi původním vlastníkem a PF ČR by mělo být uvedeno na vaší kupní smlouvě, protože musel být dán souhlas PF ČR nebo SPÚ ČR, že neuplatňují předkupní právo na předmětné pozemky a pak by se daly potřebné údaje zjistit na Katastrálním úřadu (právní účinky vkladu). 3. Vyplněnou žádost může každý poslat poštou doporučeně na adresu uvedenou na žádosti nebo předat žádost osobně na podatelně KPÚ pro Ústecký kraj a nechat si v tom případě potvrdit kopii žádosti. 4. Případně je možno předat žádost předsedovi základní organizace, který zajistí podání předaných žádostí. V tomto případě je nutno předat předsedovi základní organizace žádost nejpozději do 23. srpna 2014 (pouze v případě, že již uplynulo 5 let od vzniku právních účinků vkladu). Po tomto termínu si podání žádosti musí každý zajistit sám (předseda bude v nemocnici v Semilech na operaci). na základě informace všem členům o možnosti podání žádosti k zániku předkupního práva na pozemky koupené od PF ČR celkem v termínu tuto žádost předalo k celkem 30 členů základní organizace, předseda základní organizace uvedené žádosti osobně předal dne na Krajském pozemkovém úřadu v Teplicích, následně byly předané žádosti zpracovány a zaslány Katastrálnímu úřadu v Ústí nad Labem, kde byl proveden výmaz předkupního práva, členové základní organizace, kteří své žádost v termínu nepředali, si je musí zaslat Krajskému pozemkovému úřadu v Teplicích sami. 17. Zdanění pracujících důchodců 1. Ústavní soud na návrh 19 senátorů zrušil 30 července 2014 část zákona, podle kterého byli pracující důchodci zbaveni možnosti uplatňovat slevu na dani z příjmu. Podle verdiktu mohou uplatnit slevu všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu 2014 čerpali penzi. Sporný zákon prosadila Nečasova vláda v rámci "úsporného balíčku" který měl vézt k úsporám ve státním rozpočtu. 2. Ústavní soudci ve svém rozhodnutí kritizovali diskriminaci jisté skupiny pracujících důchodců. Nelíbilo se jim, že odepření slevy na dani bylo spojeno s čerpáním důchodu v jediný den roku, konkrétně 1. leden. "Není dán žádný rozumný důvod, pro který by se na poplatníka, jenž pobíral starobní důchod po celý kalendářní rok, neměla vztahovat předmětná sleva na dani vůbec, zatímco u toho, jenž jej začal pobírat teprve od 2. ledna nebo pozdějšího dne, by měla být zachována v celém rozsahu. Slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu," uvedl Ústavní soud a dodává, že "Zákon totiž těmto dvěma skupinám nezaručuje ve shodném nebo srovnatelném rozsahu určitou minimální částku příjmu, u které se s ohledem na její potřebnost k zajištění důstojného života nepředpokládá její zdanění. Zatímco v případě starobních důchodců má tuto funkci plnit starobní důchod, jehož výše se u jednotlivých poplatníků liší, v případě ostatních výdělečně činných osob ji plní sleva na dani na poplatníka, která u všech činí korun ročně." 3. Senátoři, kteří stížnost podali, poukazovali na to, že žádný zákon neodepírá důchodcům právo pracovat a z tohoto důvodu také neexistuje racionální důvod, proč by měli být pracující důchodci z daňového hlediska v horším postavení než ostatní poplatníci. 4. Dle 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66. ti členové základní organizace, kteří jsou důchodci a mají uzavřenou se základní organizací dohodu o provedení práce, uplatní slevu na dani vyplněním Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období

8 18. Ukončení dodávky pitné a užitkové vody v zahrádkové osadě v roce 2014 a její zprovoznění v roce 2015 po projednání s panem Šajnerem a Janouškem výbor rozhodl, že ke dni bude ukončena dodávka pitné a užitkové vody v zahrádkové osadě, v uvedený den pan Šajner zajistil demontáž čerpadla na užitkovou vodu, byla uzamčena společná WC v horní části osady a v moštárně vypuštěna a uzavřena pitná voda, pan Janoušek provedl odpočet spotřeby pitné vody a užitkové vody u horních WC a nahlásil spotřebu na Obecní úřad, pan Janoušek zprovoznil kiosek na pitnou vodu ke dni , pan Šajner a pan Martin Zedlitzer zprovoznili dodávku užitkové vody do termínu konání členské schůze; pan Šajner a pan Martin Zedlitzer mají na starosti rozvody užitkové vody v zahrádkové osadě mimo rozvodů vybudovaných vlastníky zahrádek na své zahrádce; pan Václav Zedlitzer má na starosti automatiku k provozu užitkové vody. 19. Poplatek za komunální odpad a jeho ukládání POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU PRO ROK 2015 poplatek u rekreačního objektu zůstává pro letošní rok neměnný tj.: 500,- Kč/stavba určena nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba/rok 2015, poplatek lze uhradit dle stejných možností, jako mají občané trvale žijící v obci. Termín úhrady je do , Poplatek lze uhradit: hotovostní platbou na Obecním úřadě ve Velkém Březně a to ve dnech pondělí až čtvrtek jednorázově, nejpozději do , převodem z účtu. Zájemce v tomto případě může zaslat žádost či kontaktovat paní Radlovou (na nebo tel.: ), která zodpoví potřebné informace k provedení platby. I zde je termín úhrady nejpozději do , Ukládání komunálního odpadu výbor žádá členy základní organizace, aby nevhazovali do kontejneru na komunální odpad plasty, papír, kovové předměty, sklo, větve a trávu, plasty, papír a sklo je třeba ukládat do sběrných nádob u dětského hřiště vedle prodejny ve Vítově, kovový odpad do sběrného dvoru u pivovaru ve Velkém Březně, trávu, větve a další zelený odpad je třeba kompostovat nebo jinak zpracovat. 20. Výměna elektroměru pro zahrádkovou osadu u moštárny na základě požadavku pracovníka ČEZ mu dne pan Šajner umožnil přístup do zahrádkové osady, kde byla provedena v kiosku u moštárny výměna elektroměru pro základní organizaci. ad 4) HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014, PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Přehled hospodaření za období od do Příjmy z členských příspěvků 4 900,00 Přijaté dary a sbírky ,00 Výnosy z prodeje a služeb ,00 Úroky 628,28 Ostatní výnosy 0,00 Výnosy celkem ,28 Náklady na materiál ,00 Náklady na služby ,00 Náklady na mzdy ,00 8

9 Ostatní náklady ,37 Náklady celkem ,37 Hospodářský výsledek ,09 Kč (ztráta) Na začátku Na konci změna Stav pokladen se zvýšil o 0,00 0,00 0,00 Stav bankovních účtů se zvýšil o , , ,86 CELKEM ,09 Kč ,95 Kč ,86 Kč Stav dlouhodobého majetku se zvýšil o 6 378,00 na ,00 Kč Jmění organizace činí ,86 Kč. Informace o stavu v placení členského a účelového příspěvku členové základní organizace členskou známku zaplatili s výjimkou paní, které byl dne zaslán dopis tajemnicí výboru s tím, že pokud do členský příspěvek neuhradí, bude jí v souladu se stanovami ČZS, z.s. ukončeno členství ke dni, kdy její záležitost projedná výbor ZO ČZS za její přítomnosti; paní členský příspěvek uhradila ve stanoveném termínu na účet základní organizace, sedm členů však zaplatilo až po stanoveném termínu, který byl schválen na členské schůzi dne (úhrada 100,- Kč na členskou známku do )., doposud není nový vlastník zahrady po panu, který zemřel v roce 2012, dědicové nemají zájem a zahrada je na prodej, dokumenty o vedení účetnictví za rok 2014, včetně účetní závěrky byly zpracovány dne ; v listinné podobě jsou k nahlédnutí u pokladní ZO ČZS paní Jindáčkové nebo v elektronické podobě po projednání u předsedy základní organizace nebo tajemnice výboru. uzavření dohod o provedení práce na rok 2015 výbor rozhodl o uzavření dohod o provedení práce na rok 2015 se členy základní organizace panem Janouškem, Šajnerem, JUDr. Láníkem a paní Svobodovou, Šajnerovou, Kubíkovou, Bc. Šrámkovou, Lipčákovou, Fabianovou, Jindáčkovou a Janouškovou, na práce spojené se správou a údržbou zahrádkové osady, v případě provádění dalších prací, které není možno zabezpečit v rámci neplacených brigád by byly uzavřeny další dohody o provedení práce se členy základní organizace nebo s dodavateli prací. ad 5) ROZPOČET NA ROK 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PLÁNOVANÝ PŘÍJEM v roce 2015 Zůstatek na účtu v bance z roku 2014 Moštování ovoce Příspěvek do fondu údržby a oprav výše 1.900,- Kč Příspěvek za známky CELKEM: ,86 Kč 5.000,00 Kč ,00 Kč 4.900,00 Kč ,86 Kč 9

10 PLÁNOVANÉ VÝDAJE v roce 2015 nákup známek 2.800,00 Kč poplatek za vedení účtu v bance 3.000,00 Kč záloha za elektřinu ,00 Kč vodné a stočné ,00 Kč opravy a údržba (oprava cest, plotů) ,00 Kč odměny z DPP (moštování, činnost členů výboru a kontrolní komise, cestovné, údržba vody, apod.) ,00 Kč různé poplatky, daně, pojištění ,00 Kč nájemné Obci Velké Březno 837,00 Kč nájemné Státnímu pozemkovému úřadu 239,00 Kč daň z nemovitosti 796,00 Kč CELKEM: ,00 Kč Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje výbor základní organizace předložit volební členské schůzi návrh na schválení účelového příspěvku do fondu oprav pro rok 2015 ve výši 1.900,- Kč + 100,- Kč na členskou známku; pouze za předpokladu schválení návrhu výboru, je výbor schopen zajistit plánované úkoly a pokrýt předpokládané náklady, předseda základní organizace projednal se starostou obce Mgr. Kulhánkem a tajemníkem OÚ panem Jungbaurem možnost prodeje pozemků p. č. 178/38, trvalý travní porost o výměře 130 m 2 a p. č. 176/66, orná půda o výměře 4 m 2, které jsou využívány členy základní organizace (cesta mezi zahradami ze spodní části do vrchní části zahrádkové osady a oplocená část u zahrady paní Lipčákové), ale nebyly zahrnuty do nájemní smlouvy s obcí Velké Březno; cena by měla být dle starosty 50,- Kč za metr čtvereční tj. celkem 6.800,- Kč; uvedená částka je zakalkulována v rozpočtu na rok 2015 v položce opravy a údržba ; Výbor doporučuje schválit návrh na odkoupení pozemků p. č. 178/38, trvalý travní porost o výměře 130 m 2 a p. č. 176/66, orná půda o výměře 4 m 2 od obce Velké Březno, které jsou využívány členy základní organizace (cesta mezi zahradami ze spodní části do vrchní části zahrádkové osady a oplocená část u zahrady paní Lipčákové), dle sdělení starosty a tajemníka zastupitelé obce předpokládají, že v budoucnu budou základní organizací odkoupeny všechny pronajaté pozemky, aby byly upraveny vlastnické vztahy k pronajatým pozemkům pro vybudování účelové komunikace v zahrádkové osadě. ad 6) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE příloha č. 2 členky kontrolní komise provedly kontrolu hospodaření za rok 2014; žádné závady v pokladně ani v účetnictví nebyly zjištěny; úkoly uložené na členské schůzi a schůzích výboru byly splněny nebo jsou průběžně plněny, byla provedena inventarizace majetku bez závad, zpráva kontrolní komise je uvedena v příloze č. 2, podkladové materiály jsou k nahlédnutí a k dispozici u tajemnice výboru paní Fabianové. ad 7) NEPLACENÉ BRIGÁDY V ROCE 2014, PLÁN A OBSAH PRACÍ NEPLACENÝCH BRIGÁD NA ROK 2015 a) odpracované hodiny v roce 2014 ÚČAST NA NEPLACENÝCH BRIGÁDÁCH v roce 2014 ke dni Poř. č. Jméno, příjmení, titul Počet hodin Plnění Uhrazeno hodin/ Odpracováno navíc Celkem odpracováno 1. Bauch Eduard, Ing / Daniš Jan /5,5 20,5 10

11 3. Fabianová Marie Tajemnice výboru 4. Faigl Jaroslav Fouknerová Galina 15+15/ / Grusová Ivana Hering František / Hubková Jaroslava 0 bez pozemku 9. Hubková Olga Hykyšová Petra / Chovanec Martin / Janoušková Zuzana Kontrolní komise 13. Javůrková Ladislava Jindáčková Eva 0 bez pozemku Pokladní ZO 15. Jindrová Anna / Klíma Stanislav, Ing / Kopal Petr Krejčí Vlastislav Kubíková Iveta Kuník Josef Láník Karel, JUDr Předseda ZO 22. Lavičková Petra, Ing / Lipčáková Milada Kontrolní komise 24. Novák Václav Orság Jaroslav / Pavlíček Bohuslav / Reitmeyerová Věra Slavíčková Marie Svatušková Eva / Svoboda Jaroslav / Svobodová Helena Šajner Jindřich Šrámková Ivana, Bc Kontrolní komise 34. Štěpanovská Drahuše / Štisová Miluška 15+2/ / Šťástka Zdeněk 8 8 0/ Tausche Adolf Tesler Ladislav 0 bez pozemku 39. Urban Miroslav / Vacek Vladislav / Vandrovec Václav Vaněček Martin Vávrová Blanka

12 44. Vtelenský Pavel 15+15/ / Wienerová Eva Zedlitzer Martin Zedlitzer Václav Jůnová Daniela /0 0 tajemnice výboru paní Fabianová projedná se členy základní organizace, kteří nemají odpracované hodiny v roce 2014, způsob a termín jejich odpracování nebo uhrazení, Byly odeslány dopisy paní, dále panu s upozorněním na skutečnost, že nemají odpracovaný plný počet hodin. Zároveň jim bylo sděleno, aby kontaktovali výbor ZO s návrhem jak budou toto řešit. Na dopis reagovala paní a pan ; za neodpracované hodiny uhradily na účet základní organizace stanovenou částku. b) plán prací v rámci brigád v roce 2015 Obsah prací: komplexní oprava cesty od brány do zahrádkové osady až po výjezd na parkoviště na kopci (opravu provést s využitím betonových zatravňovacích tvárnic cena zas 1 ks. cca 67,- Kč bude zajištěno ve spolupráci s panem Šrámkem za uvedenou výhodnou cenu) opravy štítu moštárny, nakládací rampy a kiosku na pitnou vodu, průběžná oprava cest, průběžná oprava plotů, oprava kiosku s rozvody elektřiny na pozemku paní Fabianové (naklání se a mohl by spadnout), umytí informační tabule základní organizace u brány do zahrádkové osady, nátěr dvířek všech kiosků s rozvody elektřiny v zahrádkové osadě. k provedení plánovaných prací bude nutno zajistit materiál zatravňovací dlažbu, štěrk, vápenocementovou omítkovou směs, spárovací tmel, plochou armaturu a šrouby ke stažení štítu, případně plotovky a rýgle), V návaznosti na plánované práce navrhuje výbor pro rok 2015 odpracovat 10 hodin v rámci účelových neplacených brigád. V případě neodpracování všech hodin se hradí částka ve výši 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu, která je splatná do kalendářního roku u pokladní výboru nebo na účet základní organizace (usnesení ze zasedání členské schůze v roce 2014). Výbor doporučuje všem členům osady, kteří se osobně brigád zúčastní, že by bylo vhodné uzavřít úrazové pojištění pro případ úrazu při brigádě, pokud ho ještě uzavřené nemají. ad 8) DISKUSE Paní J. Hubková - upozornila na problém s cestou kolem její parcely. Při každém dešti jí stéká štěrk na travnatý pozemek bude se řešit při brigádě, kde se vytvoří zábrana, - navrhuje, aby ten, kdo neuhradí včas členský a účelový příspěvek nebo neodpracuje stanovené neplacené brigádnické hodiny a bude se muset upomínat dopisem, uhradil poštovné za odeslanou upomínku, - připomíná nutnost provést úklid za moštárnou, je tam hodně ořezaného roští. 12

13 Pan ing. Klíma - souhlasí s tím, aby se na brigádu neposílaly děti, které nemohou zastat kvalitně práci, - dále navrhuje, aby si každý opravil plot u své parcely sám, jako to udělal on, - navrhuje také řešit odvodnění cest. Paní Grusová - upozornila na to, že přes zimu se v osadě ztrácely železné předměty. Pan. Svoboda - upozornil, že kácení javoru na jeho upozornění obec Velké Březno zajistila, ale byl by potřeba ještě další prořez, protože jsou kmeny stromů dost prohnilé. Pan Kuník - opětovně upozornil na nutnost opravit ploty (hlavně sloupky) na horním konci osady u WC a jeho zahrady. Pan JUDr. Láník - upozornil, že na cesty v zahrádkové osadě se nesmí těžkou technikou, když jsou cesty rozmoklé a že každý, kdo svou jízdou poškodí cestu, tak by ji měl sám opravit, - připomněl, že je nutno bránu do zahrádkové osady zamykat nejen v zimně, ale cely rok tak, jak je stanoveno a na bráně zveřejněno (Po Pa po celý den, So a Ne od 20:00 do 6:00 hod.). ad 9) USNESENÍ Hlasování o usnesení: pro usnesení hlasovalo všech 38 přítomných členů, hlasování se nikdo nezdržel, nikdo proti usnesení nehlasoval. Vážení přátelé, v závěru bych chtěl poděkovat těm, kteří se svou prací podíleli na zabezpečení všech činností spojených se správou naší zahrádkové osady v průběhu roku 2014 a chtěl bych vás požádat, aby i v roce 2015 se na provozu zahrádkové osady podílel každý z Vás. Přílohy: Příloha č. 1 presenční listina. Příloha č. 2 zpráva kontrolní komise za rok Příloha č. 3 usnesení ze zasedání členské schůze. Zápis zpracovala: Dne 27. dubna 2015 tajemnice výboru: Marie Fabianová v. r. Zápis ověřili: Dne 29. dubna 2015 předseda základní organizace: JUDr. Karel Láník v. r. předsedkyně kontrolní komise: Bc. Ivana Šrámková v. r. 13

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Výroční zpráva MAS Sedlčansko, o.p.s. za rok 2009 Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Zprávu předkládá: Jiří KUŽEL ředitel společnosti V Krásné Hoře nad Vltavou dne 2010 Razítko a podpis:.. 1 Obsah: 1. Úvod.

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 107 Rozeslána dne 19. listopadu 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 251. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov

O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. C/94/2015 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Český Krumlov 12440/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/9634/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova 1202/5, 371 03 České

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více