Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015"

Transkript

1 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Velké Březno Vítov ev. č , IČ sídlo: Svojsíkova 48, , Ústí n. L. Výroční zpráva a zápis ze zasedání členské schůze konané dne 18. dubna 2015 Dámy a pánové, vážení přátelé, scházíme se zde, abychom projednali otázky spojené s fungováním naší zahrádkové osady a s její správou od členské schůze konané v měsíci dubnu PROGRAM: 1. Zahájení a řízení schůze JUDr. Láník. 2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání členské schůze v dubnu 2014 JUDr. Láník. 3. Informace o činnosti ZO ČZS od zasedání členské schůze v dubnu 2014 JUDr. Láník. 4. Hospodaření v roce 2014, projednání a schválení účetní závěrky za rok 2014 JUDr. Láník. 5. Rozpočet na rok 2015 JUDr. Láník. 6. Zpráva kontrolní komise předsedkyně komise Bc. Šrámková. 7. Neplacené brigády v roce 2014, plán a obsah prací neplacených brigád na rok 2015 paní Fabianová. 8. Diskuse. 9. Usnesení JUDr. Láník. 10. Závěr. Ze 48 členů ZO ČZS je na zasedání členské schůze přítomno 38 členů ZO ČZS, tj. 79,2 %. Členská schůze je usnášeníschopná. ad 1) ZAHÁJENÍ předseda základní organizace JUDr. Láník S hlubokou lítostí oznámil všem členům zahrádkové osady, že nás v září 2014 navždy opustil dlouholetý člen a revizor naší základní organizace pan Anton Blaško. Přítomní členové základní organizace uctili jeho památku minutou ticha. Předseda výboru seznámil členy základní organizace se změnami v členství v ČZS od členské schůze, které v průběhu roku 2014 vznikly v souvislosti se změnou vlastnictví zahrádek a přijetím nových členů. Členství v ČZS od zasedání členské schůze v roce 2014 ukončili nebo bylo ukončeno: panu Fouknerovi vystoupením na vlastní žádost, panu Tikovskému vystoupením na vlastní žádost. panu Blaškovi úmrtí v září 2014, paní Jůnové vystoupením na vlastní žádost. Výbor základní organizace od zasedání členské schůze v roce 2014 přijal za členy ČZS: paní Galinu Fouknerovou, pana Zdeňka Šťástku (zahrada po panu Tikovském), pana Martina Zedlitzera (zahrada s paní Nebuškovou).

2 Zmocněnci (členové svazu), kteří jsou oprávněni předkládat návrhy a připomínky k programu zasedání členské schůze a hlasovat za člena svazu na základě zástupčího oprávnění v rámci udělené písemné plné moci: 1. Pan Luca za slečnu Petru Hykyšovou. 2. Pan Urban za pana Tauscheho. 3. Paní Jindrová za paní Slavíčkovou. 4. Paní Grusová za paní Štisovou. ad 2) KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ PŘIJATÉ NA ČLENSKÉ SCHŮZI V DUBNU 2014 Členská schůze výboru ZO ČZS uložila: 1. Učinit příslušné úkony k uzavření nájemní smlouvy s obcí Velké Březno na pozemky užívané členy základní organizace v zahrádkové osadě. splněno 2. Podat na živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem žádost o získání živnostenského oprávnění pro živnost volnou (provozování moštárny) pro základní organizaci. splněno 3. Podat registraci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy. splněno 4. Zakoupit drtič ovoce dle výběru členů základní organizace zajišťujících moštování ovoce. splněno 5. Zpracovat dohody o provedení práce podle ust. 75 zákoníku práce s určenými členy základní organizace. splněno Členská schůze členům ZO ČZS uložila: 1. Do uhradit příspěvek ve výši 2.000,- Kč (1.900,- Kč účelový příspěvek do fondu údržby a oprav + 100,- Kč na členskou známku) u pokladní výboru paní Jindáčkové nebo na účet ZO ČZS, vedený u České spořitelny, a. s. splněno (uvedeno ve zprávě kontrolní komise) 2. Odpracovat stanovený počet hodin v rámci účelové neplacené brigády, případně neodpracovaný počet hodin uhradit u pokladní základní organizace nebo na účet základní organizace nejpozději do splněno (uvedeno ve zprávě tajemnice výboru) ad 3) INFORMACE O ČINNOSTI ZO ČZS OD ČLENSKÉ SCHŮZE V DUBNU Návrh na ocenění členů ZO ČZS pro RR ČZS a ÚS ČZS na základě požadavku územního sdružení ČZS byl dne zpracován návrh na svazové ocenění členovi naší základní organizace na rok 2015: Bronzová medaile Republikové rady Republiková rada ČZS na svém zasedání dne mimo jiné rozhodla o udělení vyznamenání ČZS bronzová medaile paní Jindáčkové a paní Hubkové za dlouholetou práci pro základní organizaci, paní Jaroslavě Hubkové a paní Evě Jindáčkové, kterou jim předal předseda základní organizace a poděkoval jim za obětavou práci pro základní organizaci, 2. Právní komise Republikové rady ČZS předseda základní organizace JUDr. Karel Láník byl opětovně zvolen do právní komise RR ČZS pro volební období 2014 až Výborové schůze Od členské schůze v dubnu 2014 se uskutečnilo 5 schůzí výboru ZO ČZS, na kterých bylo projednáváno plnění uložených úkolů z usnesení členské schůze a průběžné plnění uložených úkolů na předcházejících jednáních výboru základní organizace. 4. Činnost kontrolní komise kontrolní komise se při své činnosti řídí stanovami ČZS, zejména ust. 28 stanov, dále jednacím a volebním řádem ČZS a osadním řádem, 2

3 členky kontrolní komise se pravidelně zúčastňují zasedání výboru základní organizace, kde informovaly členy výboru o své činnosti od zasedání členské schůze v dubnu 2014 a předkládaly náměty k řešení výboru, související s činností základní organizace a správou zahrádkové osady, členky kontrolní komise provádějí kontroly následovně: pololetně: - inventura pokladny, - kontrola výběru a zúčtování členských příspěvků - čerpání rozpočtu a rozbor položek, u nichž došlo k překročení, současně navrhnout opatření na případné doplnění nebo změnu rozpočtu, - kontrola plnění povinností k orgánům státní správy, to znamená, zda jednatelka odvedla daně tam, kde má tuto povinnost, ročně: - kontrola převodu členských příspěvků na nadřízený orgán, - kontrolu čerpání rozpočtu a příprava na výroční zprávu ve vztahu k celoročnímu hospodaření základní organizace, - projednání návrhu rozpočtu na následující rok, - inventarizaci materiálu základní organizace, - roční zúčtování daňových povinností (odvod daně z prací konaných na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), - kontrolu v zařízeních provozovaných organizací moštárny, - kontrola dokumentů a směrnic organizace a jejich dodržování. Zápisy z provedených kontrol zpracovávají na tiskopisech doporučených Ústředím ČZS, které upravily pro potřebu základní organizace. 5. Zpracování registračního listu základní organizace a oznámení zvolených delegátů základní organizace na územní konferenci pro územní sdružení předseda základní organizace zpracoval nový registrační list a oznámení zvoleného delegáta základní organizace na územní konferenci, zpracované materiály předal předseda základní organizace na územní sdružení dne , po potvrzení registračního listu územním sdružením a Ústředím ČZS, byly dva výtisky vráceny základní organizaci pro další využití, po obdržení registračního listu budou zajištěny ověřené kopie pro další orgány (banka, živnostenský úřad, finanční úřad apod.). 6. Zpracování přehledu o činnosti základní organizace za rok 2014 pro územní sdružení dne 17. ledna 2015 byl předsedou základní organizace zpracován Přehled o činnosti základní organizace za rok 2014 a odeslán na Územní sdružení ČZS v Ústí nad Labem. 7. Podání registrace zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy dne zpracoval předseda základní organizace přihlášku k pojištění zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání a tuto elektronicky odeslal na Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy, kde byla zaregistrována, dne zajistil předseda základní organizace v České spořitelně a. s. založení trvalého příkazu k úhradě částky 100,- Kč za pojištění v termínech k , 25, 07. a s tím, že ukončení platnosti trvalého příkazu je ke dni , protože od nabývá účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců podle kterého bude toto zajišťovat okresní správa sociálního zabezpečení, Vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, Poslanecká sněmovna i Senát návrh novely zákona schválily a dne byl podepsán prezidentem, 3

4 podstatné pro zaměstnavatele (naši základní organizaci) je skutečnost, že účinnost zákona se ze dne odkládá na , z uvedeného důvodu bylo nutno v měsíci lednu dát trvalý příkaz v bance na čtvrtletní úhradu částky 100,- Kč na úrazové pojištění, které bude v roce 2015 dále hrazeno pro Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, Centrum pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy, dne zajistil předseda základní organizace v České spořitelně a. s. založení trvalého příkazu k úhradě částky 100,- Kč za pojištění v termínech k , 25, 07. a a 2016 s tím, že ukončení platnosti trvalého příkazu bude ke dni , protože od nabývá účinnosti zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců podle kterého bude toto zajišťovat okresní správa sociálního zabezpečení. 8. Informace o stavu uzavření nájemní smlouvy s obcí Velké Březno na pozemky v zahrádkové osadě užívané členy základní organizace a o provedení opravy můstku přes potok k vjezdu do zahrádkové osady dne telefonicky informoval právní zástupce obce Velké Březnu JUDr. Hradecký předsedu základní organizace, že se dokončuje nájemní smlouva na pozemky obce využívané základní organizací ČZS, bylo projednáno, že v nájemní smlouvě nebude uvedeno předkupní právo na pozemky v nájmu z toho důvodu, že by bylo nutno uhradit správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí, protože podle NOZ je u nemovitosti nutno předkupní právo v katastru nemovitostí zapisovat, požadavek na zapracování do nájemní smlouvy nájem pozemku okolo moštárny bude řešen samostatným dodatkem k nájemní smlouvě, po zpracování nájemní smlouvy dle návrhu základní organizace bude smlouva smluvními stranami podepsána. 9. Oprava mostku přes potok u vjezdu do zahrádkové osady dne jednal předseda základní organizace s tajemníkem obecního úřadu panem Jungbauerem ohledně opravy mostku přes potok u vjezdu do zahrádkové osady, tajemník OÚ sdělil, že statik provedl kontrolu mostku a uvedl, že do 5 t je možno ho bez problémů užívat a předložil návrh jeho rekonstrukce i s cenovým rozpočtem: položka měr.jedn. množství jedn.cena celkem oprava zábradlí v místech deformace m 8, úprava zalití sloupků zábradlí plastmaltou ks 6, obnova nátěru zábradlí m 15, tlakové očištění nosné konstrukce m2 9, ošetření přírub nosníků m2 1, reprofilace podhledu (hrubá stěrka do 30mm) m2 6, reprofilace podhledu (jemná stěrka do 5mm) m2 9, odtěžení zbytků povrchu komunikace včetně odvozu na m2 9, skládku obce nová železobetonová přímopojížděná deska tl. 0,15m včetně dodání materiálu (86kg výztuže, 1,5m3 betonu) celek 1, stříkaná pojížděná izolace mostovky m2 9, oprava hran spodní stavby (jemná stěrka do 5mm) m2 4, celkem Kč položky jsou uvedeny včetně aktuálních cen materiálů, obec zajišťuje finanční prostředky, aby v případě, že nebude zjištěn vlastník mostku a mostek bude ve vlastnictví obce, mohla obec jeho opravu zajistit, na základě jednání se starostou obce Velké Březno a tajemníkem OÚ dne 16. ledna 2015 zpracoval předseda základní organizace dne dopis starostovi obce se žádostí o opravu můstku přes Suchý potok, který je jedinou příjezdovou cestou do zahrádkové osady, ale i na parcely občanů obce, dopis byl osobně předsedou základní organizace předán na podatelnu obecního úřadu dne 23. ledna

5 10. Zakoupení drtiče ovoce do moštárny a moštování v roce 2014 dne jednal předseda základní organizace se zástupcem firmy AGROMEP s.r.o. ohledně dodání drtiče ovoce Fruit SHARK MAGALODON 2,5 kw, dne zakoupil a dopravil do moštárny předseda základní organizace, po projednání s panem Janouškem a Šajnerem drtič ovoce a zeleniny Fruit SHARK MEGALODON 2,5 kw ve firmě VARES Mnichovice a. s., cena drtiče s náhradním příslušenstvím a náhradními díly je ,- Kč moštování ovoce v roce 2014 zajistili pan Janoušek a Šajner a paní Šajnerová celkem jsme za moštování ovoce utržili ,- Kč. 11. Ohlášení živnosti na moštování ovoce dne byly předány paní Moníkové z odboru živnostenského Magistrátu města Ústí nad Labem veškeré podkladové materiály potřebné k vydání živnostenského oprávnění na moštování ovoce; současně byl uhrazen správní poplatek ve výši 1.000,- Kč, dne byl vyhotoven výpis ze živnostenského rejstříku, kterým se základní organizaci vydává živnostenské oprávnění č. 1 na: 1. předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, 2. obory činností: Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků, 3. doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou, výpis byl převzat dne předsedou základní organizace jako osobou oprávněnou, k provozování živnosti bylo podle živnostenského zákona nutno zajistit: 1. podle 17 živnostenského zákona je povinnost provozovnu (moštárnu) trvale zvenčí viditelně označit názvem a identifikačním číslem osoby a dále musí být trvale a zvenčí viditelně označena také jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost moštárny a provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, 2. podle 17 odst. 3 živnostenského zákona je podnikatel (základní organizace) povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (moštárně) předem oznámit živnostenskému úřadu na předaném tiskopisu; samostatně musí být před zahájením provozu oznámen termín zahájení provozu a totéž platí o oznámení ukončení provozu toto oznámení bude muset být podáno každý rok, protože nemáme nepřetržitý provoz moštárny, 3. v moštárně na dveřích zveřejnit výpis z živnostenského rejstříku, pan Janoušek sdělil, že moštování bude zahájeno v sobotu dne , JUDr. Láník předal dne panu Janouškovi připravené tiskopisy pro paní Moníkovou na živnostenský úřad pro oznámení o zahájení a ukončení moštování. 12. Provedení obnovy pojistné smlouvy u České pojišťovny, pobočka Ústí nad Labem dne byl zpracován záznam o provedení obnovy uzavřené pojistné smlouvy na moštárnu pro rok 2015, který byl podepsán předsedou základní organizace a agentem České pojišťovny panem Čurdou. 13. Jednání s ředitelem základní školy ve Velkém Březně zapojení do výtvarné soutěže pořádané Ústředím ČZS dne se uskutečnilo jednání s ředitelem základní školy ve Velkém Březně panem Mgr. Darsou, předmětem jednání byl návrh základní organizace na zapojení se žáků školy do výtvarné soutěže pořádané Ústředím ČZS; současně byl řediteli školy předán Zpravodaj č. 1/2014 ČZS, kde jsou uvedeny propozice soutěže a bližší informace, které byly staženy z webových stránek ČZS, bližší podmínky zapojení žáků budou projednány po zahájení nového školního roku 2014/2015, v rámci školního kola se zapojilo celkem 280 žáků z toho v kategorii B 1. stupeň 130 žáků a v kategorii C 2. stupeň 150 žáků, vyhodnoceným žákům bylo z finančních prostředků základní organizace od Ústředí ČZS zakoupeno 25 ks. diplomů za částku 125,- Kč a dále 20 ks. kazet pastelek za 991,- Kč, 5

6 dne 23. ledna 2015 bylo provedeno vyhodnocení školního kola, kde v každé kategorii převzalo 10 žáků za nejlepší práce diplom a věcnou cenu, které jim předali předseda základní organizace JUDr. Karel Láník a učitelka výtvarné výchovy Mgr. Kateřina Plotová za přítomnosti zástupkyně ředitele školy Mgr. Ivy Fraňkové, do celostátního kola byly zaslány práce dětí: Kategorie B Vojta Nosek, Dita Neubaerová a David Hanzal 3. A, Kamila Hrubošová a Eva Černá 4. A, Lucie Pešková a Adam Šefl 4. B, Jan Barvínek a Kristýna Brožová 5. A, Tereza Vengrynská 5. B, Kategorie C Lada Brožovská 6. A, Daniela Patzeltová a Adéla Mikšovská 6. B, Kateřina Brožovská 8. A, Kateřina Pazderková a Tomáš Michalčík 8. B, Pavel Maryška a Natálie Červinková 9. A, Eliška Pláteníková a Lucie Wedrichová 9. B, předseda základní organizace ve spolupráci s Mgr. Plotovou zpracovali příspěvek do Zpravodaje obce Velké Březno, který byl současně zveřejněn na webových stránkách obce a základní organizace, práce dětí v jednotlivých kategoriích předal předseda základní organizace dne 24. ledna 2015 na Ústředí ČZS. 14. Pád větve stromu z lesa na plot u parcely pana Zedlitzera. dne oznámil pan Zedlitzer, že z dubu v lese se při silném větru ulomila větev, která spadla na společný plot a poškodila rýgl, dne předseda základní organizace informoval tajemníka Obecního úřadu Velké Březno pana Jungbauera, který se byl na místě podívat a sdělil, že dle jeho názoru je předmětný strom na pozemku České republiky ve správě Lesů ČR a je třeba jednat s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem, předseda základní organizace jednal na odboru životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem dne , kde bylo zjištěno, že strom se nachází na pozemku obce Velké Březno a proto byl o této skutečnosti téhož dne vyrozuměn tajemník obecného úřadu, který zajistil pracovníky k posouzení poškození stromu, dne bylo objednanými pracovníky posouzeno poškození stromu a bylo rozhodnuto o jeho prořezání, které zajistil pan Zedlitzer. 15. Pád větve z borovice na pozemku ve spoluvlastnictví členů ZO ČZS dne informoval pan Faigl, že hrozí pád větve z borovice, u které se v dubnu 2012 při vichřici ulomila koruna stromu a spadla na plot u parcely pana Faigla a mezi dvě chaty, předseda základní organizace zjistil v katastru nemovitostí, že borovice se nachází na pozemcích par. č. 12/1 nebo 13/2 katastrální území Vítov u Velkého Března, které jsou ve spoluvlastnictví všech členů základní organizace, předseda základní organizace jednal s Ing. Lípovou z obecního úřadu, která sdělila, že pokud se jedná o úpravu větví na pozemcích v našem vlastnictví, není nutno podávat žádnou žádost a lze strom upravit v období vegetačního klidu od do kalendářního roku, paní Fabianová projednala prořezání borovice s panem Jaroslavem Kučerou, přítel paní Grusové, který řekl, že to zajistí v době vegetačního klidu, dne sdělil pan Kučera telefonicky, že práci provede do konce března Žádost o potvrzení zániku předkupního práva státu ve smyslu ustanovení 15 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů po projednání s paní Švejcovou z Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj dne byl stanoven možný následující postup: 1. Vyplnit Žádost povinného o potvrzení zániku předkupního práva, kterou Vám předávám v příloze, kde jsem již vyplnil parcelní čísla pozemků, které jsou ve spoluvlastnictví. Ostatní parcelní čísla se uvedou podle kupní smlouvy. Právní účinku vkladu jsou zpravidla na kupní smlouvě uvedeny na zadní straně posledního listu. Pokud jsou na kupní smlouvě uvedeni manželé, podávají společně žádost oba manželé. Žádost lze ale podat nejdříve po uplynutí 5 let ode dne, kdy vznikly právní účinky vkladu!!! 6

7 2. Noví vlastníci, kteří koupili pozemky zahrady a pozemky ve spoluvlastnictví (pokud nemají kopii původní kupní smlouvy), si musí zjistit právní účinky vkladu od původního vlastníka, protože každá kupní smlouva byla do katastru vložena v jiném termínu. Číslo kupní smlouvy mezi původním vlastníkem a PF ČR by mělo být uvedeno na vaší kupní smlouvě, protože musel být dán souhlas PF ČR nebo SPÚ ČR, že neuplatňují předkupní právo na předmětné pozemky a pak by se daly potřebné údaje zjistit na Katastrálním úřadu (právní účinky vkladu). 3. Vyplněnou žádost může každý poslat poštou doporučeně na adresu uvedenou na žádosti nebo předat žádost osobně na podatelně KPÚ pro Ústecký kraj a nechat si v tom případě potvrdit kopii žádosti. 4. Případně je možno předat žádost předsedovi základní organizace, který zajistí podání předaných žádostí. V tomto případě je nutno předat předsedovi základní organizace žádost nejpozději do 23. srpna 2014 (pouze v případě, že již uplynulo 5 let od vzniku právních účinků vkladu). Po tomto termínu si podání žádosti musí každý zajistit sám (předseda bude v nemocnici v Semilech na operaci). na základě informace všem členům o možnosti podání žádosti k zániku předkupního práva na pozemky koupené od PF ČR celkem v termínu tuto žádost předalo k celkem 30 členů základní organizace, předseda základní organizace uvedené žádosti osobně předal dne na Krajském pozemkovém úřadu v Teplicích, následně byly předané žádosti zpracovány a zaslány Katastrálnímu úřadu v Ústí nad Labem, kde byl proveden výmaz předkupního práva, členové základní organizace, kteří své žádost v termínu nepředali, si je musí zaslat Krajskému pozemkovému úřadu v Teplicích sami. 17. Zdanění pracujících důchodců 1. Ústavní soud na návrh 19 senátorů zrušil 30 července 2014 část zákona, podle kterého byli pracující důchodci zbaveni možnosti uplatňovat slevu na dani z příjmu. Podle verdiktu mohou uplatnit slevu všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda k 1. lednu 2014 čerpali penzi. Sporný zákon prosadila Nečasova vláda v rámci "úsporného balíčku" který měl vézt k úsporám ve státním rozpočtu. 2. Ústavní soudci ve svém rozhodnutí kritizovali diskriminaci jisté skupiny pracujících důchodců. Nelíbilo se jim, že odepření slevy na dani bylo spojeno s čerpáním důchodu v jediný den roku, konkrétně 1. leden. "Není dán žádný rozumný důvod, pro který by se na poplatníka, jenž pobíral starobní důchod po celý kalendářní rok, neměla vztahovat předmětná sleva na dani vůbec, zatímco u toho, jenž jej začal pobírat teprve od 2. ledna nebo pozdějšího dne, by měla být zachována v celém rozsahu. Slevu na dani za zdaňovací období roku 2014 mohou uplatnit všichni pracující důchodci bez ohledu na to, zda byli či nebyli k 1. lednu roku 2014 pobírateli starobního důchodu," uvedl Ústavní soud a dodává, že "Zákon totiž těmto dvěma skupinám nezaručuje ve shodném nebo srovnatelném rozsahu určitou minimální částku příjmu, u které se s ohledem na její potřebnost k zajištění důstojného života nepředpokládá její zdanění. Zatímco v případě starobních důchodců má tuto funkci plnit starobní důchod, jehož výše se u jednotlivých poplatníků liší, v případě ostatních výdělečně činných osob ji plní sleva na dani na poplatníka, která u všech činí korun ročně." 3. Senátoři, kteří stížnost podali, poukazovali na to, že žádný zákon neodepírá důchodcům právo pracovat a z tohoto důvodu také neexistuje racionální důvod, proč by měli být pracující důchodci z daňového hlediska v horším postavení než ostatní poplatníci. 4. Dle 35ba odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů u poplatníků pobírajících starobní důchod v návaznosti na nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13, který byl vyhlášen dne ve Sbírce zákonů č. 162/2014 v částce 66. ti členové základní organizace, kteří jsou důchodci a mají uzavřenou se základní organizací dohodu o provedení práce, uplatní slevu na dani vyplněním Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období

8 18. Ukončení dodávky pitné a užitkové vody v zahrádkové osadě v roce 2014 a její zprovoznění v roce 2015 po projednání s panem Šajnerem a Janouškem výbor rozhodl, že ke dni bude ukončena dodávka pitné a užitkové vody v zahrádkové osadě, v uvedený den pan Šajner zajistil demontáž čerpadla na užitkovou vodu, byla uzamčena společná WC v horní části osady a v moštárně vypuštěna a uzavřena pitná voda, pan Janoušek provedl odpočet spotřeby pitné vody a užitkové vody u horních WC a nahlásil spotřebu na Obecní úřad, pan Janoušek zprovoznil kiosek na pitnou vodu ke dni , pan Šajner a pan Martin Zedlitzer zprovoznili dodávku užitkové vody do termínu konání členské schůze; pan Šajner a pan Martin Zedlitzer mají na starosti rozvody užitkové vody v zahrádkové osadě mimo rozvodů vybudovaných vlastníky zahrádek na své zahrádce; pan Václav Zedlitzer má na starosti automatiku k provozu užitkové vody. 19. Poplatek za komunální odpad a jeho ukládání POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU PRO ROK 2015 poplatek u rekreačního objektu zůstává pro letošní rok neměnný tj.: 500,- Kč/stavba určena nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba/rok 2015, poplatek lze uhradit dle stejných možností, jako mají občané trvale žijící v obci. Termín úhrady je do , Poplatek lze uhradit: hotovostní platbou na Obecním úřadě ve Velkém Březně a to ve dnech pondělí až čtvrtek jednorázově, nejpozději do , převodem z účtu. Zájemce v tomto případě může zaslat žádost či kontaktovat paní Radlovou (na nebo tel.: ), která zodpoví potřebné informace k provedení platby. I zde je termín úhrady nejpozději do , Ukládání komunálního odpadu výbor žádá členy základní organizace, aby nevhazovali do kontejneru na komunální odpad plasty, papír, kovové předměty, sklo, větve a trávu, plasty, papír a sklo je třeba ukládat do sběrných nádob u dětského hřiště vedle prodejny ve Vítově, kovový odpad do sběrného dvoru u pivovaru ve Velkém Březně, trávu, větve a další zelený odpad je třeba kompostovat nebo jinak zpracovat. 20. Výměna elektroměru pro zahrádkovou osadu u moštárny na základě požadavku pracovníka ČEZ mu dne pan Šajner umožnil přístup do zahrádkové osady, kde byla provedena v kiosku u moštárny výměna elektroměru pro základní organizaci. ad 4) HOSPODAŘENÍ V ROCE 2014, PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2014 Přehled hospodaření za období od do Příjmy z členských příspěvků 4 900,00 Přijaté dary a sbírky ,00 Výnosy z prodeje a služeb ,00 Úroky 628,28 Ostatní výnosy 0,00 Výnosy celkem ,28 Náklady na materiál ,00 Náklady na služby ,00 Náklady na mzdy ,00 8

9 Ostatní náklady ,37 Náklady celkem ,37 Hospodářský výsledek ,09 Kč (ztráta) Na začátku Na konci změna Stav pokladen se zvýšil o 0,00 0,00 0,00 Stav bankovních účtů se zvýšil o , , ,86 CELKEM ,09 Kč ,95 Kč ,86 Kč Stav dlouhodobého majetku se zvýšil o 6 378,00 na ,00 Kč Jmění organizace činí ,86 Kč. Informace o stavu v placení členského a účelového příspěvku členové základní organizace členskou známku zaplatili s výjimkou paní, které byl dne zaslán dopis tajemnicí výboru s tím, že pokud do členský příspěvek neuhradí, bude jí v souladu se stanovami ČZS, z.s. ukončeno členství ke dni, kdy její záležitost projedná výbor ZO ČZS za její přítomnosti; paní členský příspěvek uhradila ve stanoveném termínu na účet základní organizace, sedm členů však zaplatilo až po stanoveném termínu, který byl schválen na členské schůzi dne (úhrada 100,- Kč na členskou známku do )., doposud není nový vlastník zahrady po panu, který zemřel v roce 2012, dědicové nemají zájem a zahrada je na prodej, dokumenty o vedení účetnictví za rok 2014, včetně účetní závěrky byly zpracovány dne ; v listinné podobě jsou k nahlédnutí u pokladní ZO ČZS paní Jindáčkové nebo v elektronické podobě po projednání u předsedy základní organizace nebo tajemnice výboru. uzavření dohod o provedení práce na rok 2015 výbor rozhodl o uzavření dohod o provedení práce na rok 2015 se členy základní organizace panem Janouškem, Šajnerem, JUDr. Láníkem a paní Svobodovou, Šajnerovou, Kubíkovou, Bc. Šrámkovou, Lipčákovou, Fabianovou, Jindáčkovou a Janouškovou, na práce spojené se správou a údržbou zahrádkové osady, v případě provádění dalších prací, které není možno zabezpečit v rámci neplacených brigád by byly uzavřeny další dohody o provedení práce se členy základní organizace nebo s dodavateli prací. ad 5) ROZPOČET NA ROK 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PLÁNOVANÝ PŘÍJEM v roce 2015 Zůstatek na účtu v bance z roku 2014 Moštování ovoce Příspěvek do fondu údržby a oprav výše 1.900,- Kč Příspěvek za známky CELKEM: ,86 Kč 5.000,00 Kč ,00 Kč 4.900,00 Kč ,86 Kč 9

10 PLÁNOVANÉ VÝDAJE v roce 2015 nákup známek 2.800,00 Kč poplatek za vedení účtu v bance 3.000,00 Kč záloha za elektřinu ,00 Kč vodné a stočné ,00 Kč opravy a údržba (oprava cest, plotů) ,00 Kč odměny z DPP (moštování, činnost členů výboru a kontrolní komise, cestovné, údržba vody, apod.) ,00 Kč různé poplatky, daně, pojištění ,00 Kč nájemné Obci Velké Březno 837,00 Kč nájemné Státnímu pozemkovému úřadu 239,00 Kč daň z nemovitosti 796,00 Kč CELKEM: ,00 Kč Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučuje výbor základní organizace předložit volební členské schůzi návrh na schválení účelového příspěvku do fondu oprav pro rok 2015 ve výši 1.900,- Kč + 100,- Kč na členskou známku; pouze za předpokladu schválení návrhu výboru, je výbor schopen zajistit plánované úkoly a pokrýt předpokládané náklady, předseda základní organizace projednal se starostou obce Mgr. Kulhánkem a tajemníkem OÚ panem Jungbaurem možnost prodeje pozemků p. č. 178/38, trvalý travní porost o výměře 130 m 2 a p. č. 176/66, orná půda o výměře 4 m 2, které jsou využívány členy základní organizace (cesta mezi zahradami ze spodní části do vrchní části zahrádkové osady a oplocená část u zahrady paní Lipčákové), ale nebyly zahrnuty do nájemní smlouvy s obcí Velké Březno; cena by měla být dle starosty 50,- Kč za metr čtvereční tj. celkem 6.800,- Kč; uvedená částka je zakalkulována v rozpočtu na rok 2015 v položce opravy a údržba ; Výbor doporučuje schválit návrh na odkoupení pozemků p. č. 178/38, trvalý travní porost o výměře 130 m 2 a p. č. 176/66, orná půda o výměře 4 m 2 od obce Velké Březno, které jsou využívány členy základní organizace (cesta mezi zahradami ze spodní části do vrchní části zahrádkové osady a oplocená část u zahrady paní Lipčákové), dle sdělení starosty a tajemníka zastupitelé obce předpokládají, že v budoucnu budou základní organizací odkoupeny všechny pronajaté pozemky, aby byly upraveny vlastnické vztahy k pronajatým pozemkům pro vybudování účelové komunikace v zahrádkové osadě. ad 6) ZPRÁVA KONTROLNÍ KOMISE příloha č. 2 členky kontrolní komise provedly kontrolu hospodaření za rok 2014; žádné závady v pokladně ani v účetnictví nebyly zjištěny; úkoly uložené na členské schůzi a schůzích výboru byly splněny nebo jsou průběžně plněny, byla provedena inventarizace majetku bez závad, zpráva kontrolní komise je uvedena v příloze č. 2, podkladové materiály jsou k nahlédnutí a k dispozici u tajemnice výboru paní Fabianové. ad 7) NEPLACENÉ BRIGÁDY V ROCE 2014, PLÁN A OBSAH PRACÍ NEPLACENÝCH BRIGÁD NA ROK 2015 a) odpracované hodiny v roce 2014 ÚČAST NA NEPLACENÝCH BRIGÁDÁCH v roce 2014 ke dni Poř. č. Jméno, příjmení, titul Počet hodin Plnění Uhrazeno hodin/ Odpracováno navíc Celkem odpracováno 1. Bauch Eduard, Ing / Daniš Jan /5,5 20,5 10

11 3. Fabianová Marie Tajemnice výboru 4. Faigl Jaroslav Fouknerová Galina 15+15/ / Grusová Ivana Hering František / Hubková Jaroslava 0 bez pozemku 9. Hubková Olga Hykyšová Petra / Chovanec Martin / Janoušková Zuzana Kontrolní komise 13. Javůrková Ladislava Jindáčková Eva 0 bez pozemku Pokladní ZO 15. Jindrová Anna / Klíma Stanislav, Ing / Kopal Petr Krejčí Vlastislav Kubíková Iveta Kuník Josef Láník Karel, JUDr Předseda ZO 22. Lavičková Petra, Ing / Lipčáková Milada Kontrolní komise 24. Novák Václav Orság Jaroslav / Pavlíček Bohuslav / Reitmeyerová Věra Slavíčková Marie Svatušková Eva / Svoboda Jaroslav / Svobodová Helena Šajner Jindřich Šrámková Ivana, Bc Kontrolní komise 34. Štěpanovská Drahuše / Štisová Miluška 15+2/ / Šťástka Zdeněk 8 8 0/ Tausche Adolf Tesler Ladislav 0 bez pozemku 39. Urban Miroslav / Vacek Vladislav / Vandrovec Václav Vaněček Martin Vávrová Blanka

12 44. Vtelenský Pavel 15+15/ / Wienerová Eva Zedlitzer Martin Zedlitzer Václav Jůnová Daniela /0 0 tajemnice výboru paní Fabianová projedná se členy základní organizace, kteří nemají odpracované hodiny v roce 2014, způsob a termín jejich odpracování nebo uhrazení, Byly odeslány dopisy paní, dále panu s upozorněním na skutečnost, že nemají odpracovaný plný počet hodin. Zároveň jim bylo sděleno, aby kontaktovali výbor ZO s návrhem jak budou toto řešit. Na dopis reagovala paní a pan ; za neodpracované hodiny uhradily na účet základní organizace stanovenou částku. b) plán prací v rámci brigád v roce 2015 Obsah prací: komplexní oprava cesty od brány do zahrádkové osady až po výjezd na parkoviště na kopci (opravu provést s využitím betonových zatravňovacích tvárnic cena zas 1 ks. cca 67,- Kč bude zajištěno ve spolupráci s panem Šrámkem za uvedenou výhodnou cenu) opravy štítu moštárny, nakládací rampy a kiosku na pitnou vodu, průběžná oprava cest, průběžná oprava plotů, oprava kiosku s rozvody elektřiny na pozemku paní Fabianové (naklání se a mohl by spadnout), umytí informační tabule základní organizace u brány do zahrádkové osady, nátěr dvířek všech kiosků s rozvody elektřiny v zahrádkové osadě. k provedení plánovaných prací bude nutno zajistit materiál zatravňovací dlažbu, štěrk, vápenocementovou omítkovou směs, spárovací tmel, plochou armaturu a šrouby ke stažení štítu, případně plotovky a rýgle), V návaznosti na plánované práce navrhuje výbor pro rok 2015 odpracovat 10 hodin v rámci účelových neplacených brigád. V případě neodpracování všech hodin se hradí částka ve výši 70,- Kč za každou neodpracovanou hodinu, která je splatná do kalendářního roku u pokladní výboru nebo na účet základní organizace (usnesení ze zasedání členské schůze v roce 2014). Výbor doporučuje všem členům osady, kteří se osobně brigád zúčastní, že by bylo vhodné uzavřít úrazové pojištění pro případ úrazu při brigádě, pokud ho ještě uzavřené nemají. ad 8) DISKUSE Paní J. Hubková - upozornila na problém s cestou kolem její parcely. Při každém dešti jí stéká štěrk na travnatý pozemek bude se řešit při brigádě, kde se vytvoří zábrana, - navrhuje, aby ten, kdo neuhradí včas členský a účelový příspěvek nebo neodpracuje stanovené neplacené brigádnické hodiny a bude se muset upomínat dopisem, uhradil poštovné za odeslanou upomínku, - připomíná nutnost provést úklid za moštárnou, je tam hodně ořezaného roští. 12

13 Pan ing. Klíma - souhlasí s tím, aby se na brigádu neposílaly děti, které nemohou zastat kvalitně práci, - dále navrhuje, aby si každý opravil plot u své parcely sám, jako to udělal on, - navrhuje také řešit odvodnění cest. Paní Grusová - upozornila na to, že přes zimu se v osadě ztrácely železné předměty. Pan. Svoboda - upozornil, že kácení javoru na jeho upozornění obec Velké Březno zajistila, ale byl by potřeba ještě další prořez, protože jsou kmeny stromů dost prohnilé. Pan Kuník - opětovně upozornil na nutnost opravit ploty (hlavně sloupky) na horním konci osady u WC a jeho zahrady. Pan JUDr. Láník - upozornil, že na cesty v zahrádkové osadě se nesmí těžkou technikou, když jsou cesty rozmoklé a že každý, kdo svou jízdou poškodí cestu, tak by ji měl sám opravit, - připomněl, že je nutno bránu do zahrádkové osady zamykat nejen v zimně, ale cely rok tak, jak je stanoveno a na bráně zveřejněno (Po Pa po celý den, So a Ne od 20:00 do 6:00 hod.). ad 9) USNESENÍ Hlasování o usnesení: pro usnesení hlasovalo všech 38 přítomných členů, hlasování se nikdo nezdržel, nikdo proti usnesení nehlasoval. Vážení přátelé, v závěru bych chtěl poděkovat těm, kteří se svou prací podíleli na zabezpečení všech činností spojených se správou naší zahrádkové osady v průběhu roku 2014 a chtěl bych vás požádat, aby i v roce 2015 se na provozu zahrádkové osady podílel každý z Vás. Přílohy: Příloha č. 1 presenční listina. Příloha č. 2 zpráva kontrolní komise za rok Příloha č. 3 usnesení ze zasedání členské schůze. Zápis zpracovala: Dne 27. dubna 2015 tajemnice výboru: Marie Fabianová v. r. Zápis ověřili: Dne 29. dubna 2015 předseda základní organizace: JUDr. Karel Láník v. r. předsedkyně kontrolní komise: Bc. Ivana Šrámková v. r. 13

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.

U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor. U s n e s e n í z členské schůze ZO ČZS a valné hromady obč. sdružení osada Třešňovka, Velká Chuchle konané dne 6.3.2014 v Domě odbor.svazů 1. Členská schůze bere na vědomí a/ zprávu o činnosti výboru

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. března 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s.

STANOVY. Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. STANOVY Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice, o.s. čl. 1 Název a sídlo spolku Společnost pro obnovu Rajnochovické lesní železnice (dále jen Společnost) je občanské sdružení založené podle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Specifikace úvěrových podmínek AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Žádost o poskytnutí úvěru ze dne: 20.12.2013 Žadatel (dlužník 1) Jméno a příjmení: Markéta Ukázková Rodné číslo: 764530/0000 Narozen:

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem:

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Protokol z kontrolní akce Kontrola použití příspěvku poskytnutého na činnost organizace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno.

ZPRAVODAJ OBSAH: Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil: 723 035 947 616 00 Brno tel: 530 335 308!!! mail:su-brno@su-brno.cz www.su-brno. 1/2015 BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Nabídka seminářů na 01/2015 2. Ceny seminářů v 01/2015 3. Způsob přihlašování na semináře 4. Členské příspěvky a pojistné na rok 2015 Adresa: Veveří 2581/102 Kontakt: mobil:

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku

Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS do spolkového rejstříku Podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen rejstříkový zákon ) a ve smyslu

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Trojovice, IČ: 00271063 za rok 2013 se uskutečnilo ve dnech: 17.2.20\4 na základě zákona č. 42012004 Sb., o přezkoumávání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 8/14. obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 8/14 ze zasedání Zastupitelstva obce l.hota, které se konalo dne 24. 4. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1) Zahájení 2) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U

P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U P O D M Í N K Y V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í N A P R O D E J N E M O V I T É H O M A J E T K U Vyhlášené v rámci zpeněžení nemovitých věcí zapsaných do soupisu majetkové podstaty dlužnice Věry Veroniky

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu také jen občanský zákoník ) Prodávající: I. Smluvní strany JUDr. Petr Moravec se sídlem

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň µ#3993/pkt/2013-pktm@' 3993/PKT/2013-PKTM Č.j.: UZSVM/PKT/3484/2013-PKTM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách MĚSTO NOVÝ JIČÍN O Z N Á M E N Í o nabídkovém řízení a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovité věci v katastrálním území Nový Jičín Horní Předměstí Město Nový Jičín (dále jen Město ) jako

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2010 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Staré Město, IČ 00576948 za rok 2014 Elektronický podpis - 3.4.2015 KUMSX01H9R1G Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Miroslava Šlégrová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 11.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 4. zasedání zastupitelstva města dne: 30. 4. 2015 Bod pořadu jednání: Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 15. října 2007 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Juzková, Josef Brouček, Vlasta Tišlerová, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína

Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Zásady přidělování dotací v rámci rodinné politiky města Hodonína Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2013 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 15.10.2013 Nabývá účinnosti dnem schválení ZM Obsah

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE. která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U spořitelny 2, Karlovy Vary ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Stará Role č. 2, se sídlem Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ 361 20, IČ 26363291 (dále jen Družstvo ), která se konala dne 11.7.2007 od 18.00 hod. na adrese U

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů SMLOUVA o nájmu bytu a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů Čl. I Smluvní strany Bytové družstvo Vršovická 60 a 62

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE

SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

Více