Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4"

Transkript

1 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto zápisu Přítomný zástupce SBD Stavbař: Ing. Jiří Lisý Jednání zahájil předseda výboru SVJ pan Miroslav Vašina seznámením s programem jednání dle pozvánky na shromáždění (příloha č. 2 k zápisu): 1. Projednání a schválení účetní závěrky a vypořádání výsledků hospodaření za rok Informace o stavu účtu, stav záloh na opravy, dlužníci 3. Opětovná volba členů výboru SVJ 4. Informace o postupu příprav na změnu stanov SVJ dle nového Občanského zákoníku Usnášeníschopnost shromáždění: Na shromáždění byli přítomni vlastníci jednotek reprezentující 62,21 % podílů, shromáždění bylo usnášeníschopné. Ad 1) Projednání a schválení účetní závěrky a vypořádání výsledků hospodaření za rok 2013 Pan Vašina přednesl obsah účetních dokumentů za rok 2013.Aktiva i pasiva v rozvaze činí částku tis. Kč. Hlavní položky v aktivech jsou peníze na účtech (2 503 tis.), peníze v pokladně (15 tis.), odebrané energie na teplo, teplou a studenou vodu (1 338 tis.), bankovní úvěr (7 271 tis) a náklady příštích období částce 422 tis. Jedná se o zbývající 5% pozastávku vůči firmě Termotech za práce na zateplení domu. Hlavní položky v pasivech jsou dodavatelské faktury (509 tis. tis.), zálohy na energie (1 521 tis), bankovní úvěr (7 271 tis.) a koncový stav dlouhodobých záloh na opravy (2 138 tis.). Počáteční stav k dlouhodobých záloh na opravy byl tis.kč, tvorba v roce 2013 byla tis., čerpání činilo celkem tis., z toho splátka úvěru činila 439 tis., splátky úroků z úvěru 268 tis. Kč. - strana 1 -

2 Hlavní položky čerpání fondu oprav v roce 2013 jsou splátky firmě Kone za výtahy v částce 66 tis., opravy nouzového osvětlení za 20 tis., servis výtahů za 40 tis., výměna vodoměrů na teplou vodu v částce 42 tis. a tis. za výměnu stoupacích potrubí vody, kanalizace a plynu. Stav dlouhodobé zálohy na opravy k činí částku tis. Kč. Výsledovka SVJ za rok 2013 obsahuje náklady v částce 771 tis., proti tomu je účtováno jako výnosy čerpání krátkodobých záloh, které byly obsaženy v Rozpočtu nákladů na rok 2013 v částce 771 tisíc, jsou připočítány úroky z běžného a spořícího účtu v částce 13 tis., což představuje hospodářský výsledek. Výnosy celkem činí 784 tis. Nejsou podstatné odchylky proti hrazeným zálohám. Výjimkou je úspora na teple, kde proti zálohám 690 tis. činí náklady 505 tis, tj. úspora 185 tis., vyšší náklady jsou na teplou vodu v částce 554 tis. tj o 22 tis. více než zálohy, náklady na studenou vodu jsou v částce 277 tis., tj o 26 tis. více než zálohy. Proti rozpočtu je úspora na elektřinu společných prostor v částce 26 tis. Kč, náklady byly 45 tis. Kč Celkové vyúčtování obdržel každý majitel bytu ve Vyúčtování nákladů a záloh za služby za rok Příjmy z pronajatých nebytových prostor v roce 2013 činily 36 tis Kč. Hospodářský výsledek činí částku ,63 Kč a je tvořen z přijatých bankovních úroků. Vypořádání výsledku hospodaření je navrženo přidělit do Rezervního fondu a poté jej použít k úhradě nákladů souvisejících se správou domu. Hlasování: 1.1 Shromáždění společenství vlastníků schvaluje: 1. Účetní uzávěrku za rok Vypořádat výsledek hospodaření za rok 2013 následovně: Zisk v celkové výši ,63 Kč přidělit do Rezervního fondu a Rezervní fond následně použít ke krytí nákladů spojených se správou domu. Pro usnesení pod bodem 1.1 hlasovalo pro 62,21 %, proti 0 %, zdržel se 0 %. Ad 2) Informace o stavu účtu, záloh na opravy, neplatiči Pan Vašina přednesl zprávu o aktuálním stavu účtů. Stav běžného účtu činí Kč, stav spořícího účtu je Kč. Celkový - strana 2 -

3 stav účtů činí Kč. V tomto stavu ještě nejsou zahrnuty náklady na na probíhající lakýrnické práce, ani vratka z vyúčtování příspěvků vlastníka za rok Stav pokladní hotovosti je Kč. Stav úvěrového účtu je Kč. Stav dlouhodobé zálohy na opravy do konce května 2013: Stav k : Kč Tvorba do : Kč Čerpání do konce května 2014: Kč Stav k : Kč Měsíční tvorba dlouhodobých záloh na opravy činí Kč. Mezi hlavní nákladové položky je úhrada splátek úvěru v částce Kč a úroků z úvěru v částce Kč, servis výtahů v částce Kč a úhrada zbývající 5% pozastávky firmě Termotech za sanaci domu v částce Kč. Do konce dubna 2014 bylo celkem od začátku splácení uhrazeno na splátkách úvěru Kč, na úrocích z úvěru celkem Kč. Dluh pana Martina Žundálka stále činí částku cca Kč. Dle rozhodnutí soudu je vedena exekuce ve formě srážek z důchodu. Nyní záležitost vyřizuje exekutor, veškeré úhrady na vymáhanou pohledávku jsou hrazeny na účet soudního exekutora. Ad 3) Opětovná volba členů výboru SVJ V letošním roce končí funkční období výboru, které podle Stanov čl. V odst 8 činí čtyři roky. Dle článku V odst. 7 člen výboru může být volen opětovně. Pan Vašina a pan Hamerník podal návrh, aby členem výboru byl nadále pan Tomáš Hamerník, pan David Stříbrský a pan Miroslav Vašina Nikdo z členů společenství neprojevil zájem o práci ve výboru a nebyl podán žádný jiný návrh. Hlasování: 3.1 Shromáždění vlastníků schvaluje pana Tomáše Hamerníka za člena výboru SVJ na další funkční období Pro usnesení pod bodem 3.1 hlasovalo 62,21 %, proti 0 % zdržel se 0 % 3.2. Shromáždění vlastníků schvaluje pana Davida Stříbrského za člena výboru SVJ na další funkční období Pro usnesení pod bodem 3.2 hlasovalo 62,21%, proti 0 %, zdržel se 0 % 3.3. Shromáždění vlastníků schvaluje pana Miroslava Vašina za člena výboru SVJ na další funkční období. Pro usnesení pod bodem 3.3 hlasovalo 62,21 %, proti 0 %, zdržel se 0 % - strana 3 -

4 Ad 4) Informace o postupu příprav na změnu stanov SVJ dle nového Občanského zákoníku Hlavní zásady změn stanov SVJ - podle 1200 nového občanského zákoníka musí stanovy obsahovat: - název, který obsahuje slova společenství vlastníků a označení domu, pro který společenství vzniklo - sídlo určené v domě, pro který společenství vzniklo - členská práva a povinnosti vlastníků jednotek, jakož i způsob jejich uplatňování. Dále určení orgánů, jejich působnosti, počty členů volených orgánů a jejich funkční období, způsob svolávání a usnášení - pravidla pro správu domu a pozemku, pravidla pro užívání společných částí, pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pravidla pro příspěvky na správu domu a rozúčtování nákladů na služby. Kromě těchto minimálních povinných náležitostí stanov SVJ se musí při tvorbě změn společenství rozhodnout o: - statutárním zástupci buď předseda nebo výbor, navrhujeme výbor, který jako dosud bude tříčlenný ( 1205 odst.1) - určení, zda bude akceptován požadavek vyšší většiny při přijetí usnesení shromáždění ( 1206 odst 2) - možnosti upravit jinak rozhodování o opravě nebo stavební úpravě společné části než stanoví nařízení vlády č.366/2013 Sb. ( 1208, písm i, bod 7) - upravit jinak udělování předchozího souhlasu k nabytí do vlastnictví společenství zcizení k jinému nakládání, než stanoví nařízení vlády č.336/2013 ( 1208 písm. g bod 2) - určení dalších záležitostí o kterých rozhoduje výlučně shromáždění vlastníků jednotek ( 1208 písm i) - určení dalších případů, kdy lze rozhodovat mimo zasedání shromáždění vlastníků jednotek - per rollam ( 1210 odst 2) Podle 1185 NOZ zmocní spoluvlastníci jednotky zástupce, který bude vykonávat jejich práva vůči SVJ. To platí i v případě manželů, kteří mají jednotku v SJM. Společný zástupce jedná a hlasuje na shromáždění dle dohody, kterou mezi sebou spoluvlastníci učinili. Pokud by nikdo nebyl zmocněn nemohou spoluvlastníci na shromáždění hlasovat a to i v tom případě, kdyby některý ze spoluvlastníků byl na shromáždění přítomen. Účast spoluvlastníků jednotky na shromáždění je možná (týká se zejména manželů), avšak hlasovat může pouze společný zástupce. Společný zástupce plní jménem manželů povinnosti podle stanov (např. oznamovací povinnost, zpřístupnění jednotky). - strana 4 -

5 Výbor zajišťuje evidenci vlastníků jednotek. V případě, že vlastník jednotky byt přenechal k užívání jiné osobě, je povinen oznámit jméno a adresu této osoby. V případě prodlení s úhradami záloh na úhradu cen služeb určují stanovy sankce dle zákona. Stanovy určují funkční období výboru na 5 let. Nové ustanovení umožňuje volit náhradníky členů výboru a dále může výbor kooptovat náhradní členy výboru do nejbližšího zasedání shromáždění. Shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu hlasů, vyžaduje se souhlas většiny hlasů přítomných vlastníků jednotek. K přijetí usnesení o změně účelu užívání domu nebo bytu je zapotřebí souhlasu všech členů společenství. Není-li shromáždění způsobilé se usnášet může výbor navrhnout, aby vlastníci rozhodli o záležitostech mimo shromáždění (rozhodování per rollam). Schvalování změn stanov SVJ, které vznikly před 1. lednem 2014, musí vždy proběhnout za přítomnosti notáře a to se týká i každé další změny. Výbor připravuje změny ve stanovách, tento návrh obdrží všichni vlastníci bytů do konce srpna k vyjádření a na příštím shromáždění v listopadu 2014 budou tyto změny projednány. Závěr: Tento zápis bude zveřejněn na nástěnkách SVJ a na webových stránkách Přílohy zápisu: Číslo 1: Prezenční listina včetně plných mocí k nahlédnutí v kanceláři Číslo 2: Pozvánka na shromáždění vlastníků Číslo 3: Vyhodnocení účasti na shromáždění a hlasování k nahlédnutí v kanceláři V Praze dne Zapsal: David Stříbrský Předseda výboru SVJ: Miroslav Vašina - strana 5 -

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO Strana 1 S T A N O V Y SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ HOBLÍKOVA 22, BRNO ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků (dále

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933

Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 STANOVY Společenství vlastníků jednotek NOVÁ HARFA I - Podkovářská č.p. 933 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BABÁKOVA 2151-5, PRAHA ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování

Více

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ZÁPIS Z 14. SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. Termín konání: 7. června 2014 Místo konání: Praha, sídlo Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR - budova Družstevní asociace,

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 3. Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Tyto stanovy, jsou zpracovány v návaznosti na přijaté prohlášení ust. 1166 odst. 2 zákona č. 89/2012

Více

Bytové družstvo Kulatý Chodovec

Bytové družstvo Kulatý Chodovec STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Kulatý Chodovec ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III,

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, STANOVY Společenství vlastníků jednotek pro dům č. p. 1145, ulice Wassermannova, Werichova, Kováříkova, Praha 5 Kaskády Barrandov III, Část I. Základní ustanovení Článek 1 Společenství vlastníků jednotek

Více

Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků

Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků Jan Halík Systemservis poradenské služby poradce Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků (leden 2014) Informace k rozhodování o přechodu bytového družstva na společenství vlastníků Část A Základní

Více

Informace pro samosprávy, SVJ a BD

Informace pro samosprávy, SVJ a BD Stavební bytové družstvo občanů v Jičíně V Jičíně dne 24. října 2013 Informace pro samosprávy, SVJ a BD 1. Členské schůze samospráv a shromáždění vlastníků jednotek Ve vazbě na platné stanovy družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Firma a sídlo družstva STANOVY DRUŽSTVA 1) Firma družstva: Bytové družstvo 2) Sídlo družstva: Karviná, PSČ 733 01 3) Družstvo je družstvem bytovým. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Článek 2 Základní ustanovení

Více

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4,

Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Stanovy Dřevařská 4, Brno společenství vlastníků jednotek I. Název a sídlo společenství, předmět činnosti 1. Názvem společenství je: Dřevařská 4, Brno - společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství).

Více

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY DRUŽSTVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva 1) Firma družstva: Bytové družstvo Kosmonautů 606-609 2) Sídlo družstva: Karviná - Ráj, Kosmonautů 60 /, PSČ 734 01 3) Družstvo je

Více

Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527"

Stanovy Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 Stanovy "Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527" Společenství vlastníků jednotek s názvem Společenství Spořilov B3 č.p. 2522 2527 a sídlem Praha 4 Záběhlice, Hrusická 2527 (dále jen "společenství") je

Více

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL

Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Společenství vlastníků jednotek v praxi PRACOVNÍ MATERIÁL Lidové bytové družstvo Praha 3 2009 Obsah: Společenství vlastníků jednotek..... 2 Shromáždění vlastníků jednotek jako nejvyšší orgán společenství..

Více

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ S T A N O V Y BYTOVÉHO DRUŽSTVA SKUTECKÉHO - LAUDOVA Obsah: Část první Část druhá Část třetí Část čtvrtá Část pátá Část šestá Základní ustanovení Členství v družstvu Orgány družstva Hospodaření družstva

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více