Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly."

Transkript

1 červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů s napětím očekává opatrně slibovaná prorůstává opatření. Hovoří se rovněž o daňových opatřeních typu stoprocentních odpisů na strojírenská zařízení či slevy pro firmy, které se zapojí do programu podpory technického vzdělávání. O nich se ovšem v aktuálním vydání Finančních aktualit zatím nedočtete. Pozornost jsme věnovali jiným tématům, jakými jsou ručení v oblasti DPH, uplatnění solidárního příspěvku u zahraničních příjmů či novému judikátu k problematice převodních cen. Je také otázkou, zda se připravované záměry vlády vedoucí k růstu ekonomiky podaří prosadit v čase, který má vláda ještě vyměřen. Vláda míní a příroda mění, budeme-li parafrázovat jedno známé rčení. Vládě, respektive státnímu rozpočtu, teď navíc přibudou další starosti a náklady v souvislosti s povodněmi, které postihly téměř celou naší republiku. Je otázkou, zda ministerstvo financí nebude chtít získat potřebné zdroje zavedením další povodňové daně, jako tomu bylo v roce Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. Marika Konečná

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty Odběratel by měl ručit za odvod DPH v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet pouze tehdy, překročí-li úplata za zdanitelné plnění částku Kč. Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Mezi činnosti v oblasti pojišťovnictví, u kterých nelze uplatnit osvobození od DPH, patří například vzdělávací činnost, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí, či šetření pojistných podvodů. Solidární zvýšení daně u zahraničních příjmů Příjmů daňových rezidentů ze zdrojů v zahraničí, které budou v zahraničí zdaněny, se solidární zvýšení daně nebude týkat. Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Náklady pojišťoven se v důsledku nově navrhovaného odvodu zvýší o 3 % z ročního přijatého pojistného na povinné ručení, případně i o další náklady související s náhradou škod hasičským záchranným sborům. Nelze vyloučit zdražení pojistného na povinné ručení. Svěřenský fond Účel svěřenského fondu určený ve statutu může být buď veřejně prospěšný, nebo soukromý. Hlavním soukromým účelem může být i investování zaměřené na dosažení zisku a jeho rozdělení mezi určené osoby, takzvané obmyšlené neboli beneficienty. Sněmovna přijala nový katastrální zákon Stav zapsaný v katastru bude mít přednost před stavem skutečným. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů týkajících se jejich nemovitostí. EU Květnové závěry Rady ECOFIN a Evropské rady Prioritou nyní bude rozšíření automatické výměny informací o příjmech daňových poplatníků na evropské i globální úrovni. JUDIKATURA Důkazní břemeno a zahrnutí ztrát do ceny při metodě cost-plus Nejvyšší správní soud potvrdil stanovisko, které uplatnil ve svých dřívějších rozhodnutích týkajících se problematiky převodních cen v rámci daňové kontroly. V případě, že finanční úřad zpochybní výši převodních cen, leží důkazní břemeno primárně na straně správce daně. SLOVENSKO Rozloženie dôkazného bremena medzi správcu dane a daňový subjekt rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Při prokazování uskutečnění zdanitelného plnění je důkazní břemeno přiměřeně rozložené mezi daňového poplatníka a správce daně.

3 LEGISLATIVA Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty V souvislosti s rekodifikací soukromého práva projednává Poslanecká sněmovna v současné době ve druhém čtení zákon o změně daňových zákonů. Součástí tohoto zákona je také novela zákona o DPH, která by měla omezit vznik ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet, a to na případy, v nichž úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy částku Kč. Uvedená podmínka by se měla vztahovat k celkové úplatě za příslušné zdanitelné plnění bez ohledu na způsob jejího poskytnutí či platbu prostřednictvím záloh. Bude-li tedy celková úplata za konkrétní zdanitelné plnění činit Kč (včetně DPH) a bude-li například uhrazena ve čtyřech zálohových platbách po Kč na účet, který není správcem daně pro konkrétního dodavatele zveřejněn, byly by podmínky pro vznik ručení splněny i přesto, že žádná z jednotlivých plateb zákonem stanovený limit ( Kč) nepřekročila. Je nutno upozornit, že výše zmíněná úprava ručení se týká jen případů, v nichž platba proběhne na účet, který není zveřejněn správcem daně. Ostatní případy zakládající podle zákona ručení (například platba na zahraniční účet, přijetí plnění od nespolehlivého plátce, ) se v novele nemění. Ačkoli celá novela daňových zákonů souvisejících s rekodifikací soukromého práva má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, novela zákona o DPH upravující ustanovení o ručení by měla vstoupit v účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. S ohledem na legislativní proces lze očekávat, že zákon bude vyhlášen nejdříve na podzim letošního roku. Petr Toman, tel.: Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností V návaznosti na novelizované znění 55 zákona o DPH ( Pojišťovací činnosti ) platné od 1. ledna 2013 vydalo GFŘ dne 14. května 2013 Informaci, která má sjednotit aplikaci DPH v oblasti pojišťovnictví. Informace uvádí obecné zásady pro uplatnění daného ustanovení a také praktické příklady některých typů plnění v oblasti pojišťovnictví včetně příslušného režimu DPH. Dle Informace nelze poskytování pojištění a zajištění chápat pro účely DPH ve smyslu pojišťovacích a zajišťovacích činností definovaných v zákoně o pojišťovnictví. Pro účely DPH je vymezení těchto činností užší a vychází ze Směrnice Rady 2006/112/ES a z judikatury Soudního dvora EU. Z těchto zdrojů vyplývá, že se osvobození v případě poskytování pojištění a zajištění použije u činností, jejichž hlavním cílem je převzetí rizika a poskytování souvisejícího plnění za úhradu pojistného (zajistného), a to bez ohledu na osobu poskytovatele a formu plnění v případě pojistné události. Pokud je s pojištěním (zajištěním) poskytováno další plnění, které je vedlejším plněním ve vztahu k pojištění (zajištění), nebo toto plnění tvoří s pojištěním (zajištěním) jediné plnění nerozdělitelné z ekonomického hlediska, případně je toto plnění poskytováno jako součást pojištění (zajištění), mělo by se pro účely DPH jednat o jedno plnění podléhající osvobození dle 55 zákona o DPH. Pokud je však pojištění vedlejším výdajem k jinému plnění, je třeba ho zahrnout do základu daně za toto jiné plnění a neposuzovat ho pro účely DPH samostatně.

4 Podle 55 zákona o DPH se osvobození uplatní také u služeb souvisejících s pojištěním (zajištěním), které poskytují osoby zprostředkovávající pojištění (zajištění). Informace uvádí, že tyto služby by měly v zásadě odpovídat zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví tak, jak ji vymezuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Z tohoto zákona by přitom měl být dovozen pouze obsah daných činností, nikoliv okruh osob poskytujících tyto činnosti. Z praktických příkladů činností v oblasti pojišťovnictví, u kterých nelze uplatnit osvobození dle 55 zákona o DPH, uvádí Informace mimo jiné vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví, samostatnou likvidaci pojistných událostí, činnost samostatných likvidátorů, šetření pojistných podvodů a samostatnou správu pojistných smluv. Petr Toman, tel.: Klára Kameníková, tel.: Solidární zvýšení daně u zahraničních příjmů Generální finanční ředitelství vydalo na základě jednání s Komorou daňových poradců příznivé stanovisko k výkladu ustanovení o solidárním zvýšení daně u příjmů zdaněných v zahraničí, která jsou součástí zákona o daních z příjmů nově od letošního roku. Závěry lze shrnout následovně: příjmů daňových rezidentů ze zdrojů v zahraničí, které budou v zahraničí zdaněny, se solidární zvýšení daně nebude týkat a tyto příjmy se nebudou ani započítávat do částky příjmu rozhodné pro určení části příjmů, z nichž bude solidární zvýšení daně odváděno. Podle výkladu GFŘ budou do testu pro posouzení, zda se z příjmů poplatníka bude odvádět standardní 15procentní daň nebo daň solidárně zvýšená o 7 %, vstupovat pouze příjmy ze zdrojů v ČR. To znamená, že pokud bude poplatník s příjmy ze závislé činnosti mít vedle příjmů ze zdrojů v ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí, které budou v rámci českého daňového přiznání vyjmuty ze zdanění v ČR, bude se přihlížet pouze k příjmům ze zdrojů v ČR (k příjmům po vynětí). Pokud budou příjmy po vynětí nižší než 48násobek průměrné mzdy, bude se z nich bez ohledu na celkovou výši příjmů poplatníka odvádět pouze standardní 15procentní daň. Na příjmy za práci v zahraničí, které budou zdaněny v zahraničí a v ČR budou vyňaty ze základu daně, nebude navzdory původním výkladům ministerstva financí solidární zvýšení daně aplikováno. Zároveň GFŘ potvrdilo, že pokud poplatníkovi daňovému rezidentovi plynou pouze příjmy, které se v ČR vyjímají ze zdanění (zejména se to týká příjmů ze závislé činnosti za práci v zahraničí), nevzniká poplatníkovi povinnost podat v ČR daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V souvislosti se zavedením solidárního zvýšení daně se objevily i další otázky, které se podařilo částečně vyjasnit. Jedná se např. o způsob výpočtu záloh na daň nebo uplatnění solidárního zvýšení daně u podnikajících osob. Otázky a odpovědi obsahující výklad GFŘ naleznete na internetových stránkách GFŘ v sekci Otázky a odpovědi: Ivana Stibůrková, tel.: Monika Sychrovská, tel.:

5 Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla V červnu loňského roku byl Poslanecké sněmovně znovu předložen návrh novely zákona o pojišťovnictví, který zavádí tzv. hasičskou daň, tj. odvod části pojistného na povinné ručení k zajištění vícezdrojového financování hasičských jednotek. V průběhu legislativního procesu byly podány pozměňovací návrhy, v rámci nichž se hasičská daň přesunula do novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Novela zákona byla již schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu ČR. Návrh zákona zavádí povinnost každého člena České kanceláře pojistitelů odvádět nejméně 3 % z přijatého ročního pojistného na povinné ručení do nově vzniklého fondu zábrany škod. Z odvodů do fondu by se mělo hradit zejména pořízení techniky a vybavení hasičských záchranných sborů, včetně dobrovolných hasičů, a dalších složek integrovaného záchranného systému. Dále by se měly prostředky použít na realizaci projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Novela rovněž upravuje zákon o Hasičském záchranném sboru. Dle tohoto návrhu má Hasičský záchranný sbor právo uplatňovat nárok na náhradu nákladů vzniklých při zásahu u dopravní nehody na pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu na povinné ručení s viníkem nehody, nebo na České kanceláři pojistitelů, pokud má být plněno z garančního fondu, a v některých případech na ministerstvu financí. Náklady pojišťoven se v důsledku tohoto nového odvodu zvýší o 3 % z přijatého ročního pojistného na povinné ručení, případně i o další náklady související s náhradou škod hasičským záchranným sborům, a nelze tak vyloučit zdražení pojistného na povinné ručení. Účinnost novely je navržena pro část týkající se odvodu do fondu zábrany škod na 1. leden 2014 a pro část týkající se nárokování náhrad zásahu hasičského záchranného sboru na první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Svěřenský fond Ladislav Malůšek, tel.: Dagmar Kubelková, tel.: Mezi několik málo opravdových novinek převzatých novým občanským zákoníkem pouze ze zahraničních právních řádů, tedy institutů českým právem historicky dosud neupravených, patří svěřenský fond. Založení svěřenského fondu a jeho povaha Zakladatel vytvoří svěřenský fond vyčleněním určitého majetku ze svého vlastnictví prostřednictvím smlouvy se správcem nebo takzvaným pořízením pro případ smrti (typicky závětí). Specialitou svěřenského fondu je, že se jedná o pouhý soubor majetku, nikoliv tedy o právnickou osobu, a to navíc bez vlastníka. Svěřenský fond se svou povahou blíží nadaci, s tím rozdílem, že nadace je právnickou osobou. Svěřenský fond také na rozdíl od nadace není podroben veřejnoprávnímu dohledu ani se nezapisuje do veřejného rejstříku. Správa svěřenského fondu

6 Vyčleněný majetek je zakladatelem svěřen správci, který se zavazuje jej držet a spravovat. V případě majetku zapisovaného do veřejného seznamu například katastru nemovitostí bude v kolonce vlastník zapsáno jeho jméno s poznámkou svěřenský správce. Správcem může být každý svéprávný člověk. Právnická osoba jím může být pouze v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon. To prozatím připouští pouze vládní návrh zákona o investičních společnostech. Správců svěřenského fondu může být i více, přičemž není vyloučeno, aby jím byl i zakladatel nebo obmyšlené osoby. V takovém případě však musí být dalším správcem ještě třetí osoba a správci musí jednat společně. Správce musí při správě svěřeného majetku postupovat dle pravidel pro správu cizího majetku a obezřetného investování, stanovených rovněž novým občanským zákoníkem. Pokud by se správce, zakladatel nebo obmyšlený pokusili svými činy poškodit věřitele nebo samotný svěřenský fond, odpovídali by za takové jednání společně a nerozdílně. Účel a obmyšlené osoby Účel svěřenského fondu určený ve statutu může být buď veřejně prospěšný, nebo soukromý. Hlavním soukromým účelem může být i investování zaměřené na dosažení zisku a jeho rozdělení mezi určené osoby, takzvané obmyšlené neboli beneficienty. Obmyšlené osoby, zakladatel a případně další osoby určené k tomuto statutem zároveň vykonávají dohled nad správou svěřenského fondu. Osoby pověřené dohledem mohou po svěřenském správci požadovat vyúčtování či zprávu o stavu svěřenského fondu a další informace. Zánik svěřenského fondu Uplynutím doby, na kterou byl svěřenský fond dle statutu zřízen, popřípadě dosažením jeho účelu u svěřenského fondu zřízeného na dobu neurčitou, svěřenský fond zanikne. V takovém případě správce majetek vydá buď obmyšlenému, popřípadě zakladateli, pokud obmyšlený nebyl určen. Není-li ani zakladatel, připadne majetek do vlastnictví státu. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Sněmovna přijala nový katastrální zákon Poslanecká sněmovna schválila v polovině května návrh nového katastrálního zákona, který by měl od počátku příštího roku nahradit stávající zákony č. 265/1992 Sb. (o zápisech věcných práv k nemovitostem) a č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon). Nový katastrální zákon je jednou z klíčových norem provázejících rekodifikaci českého soukromého práva. Procesní pravidla týkající se zápisů práv k nemovitostem musí logicky zohlednit řadu novinek, které nový občanský zákoník v této oblasti přináší. Nejde pouze o návrat k zásadě, podle které je stavba součástí pozemku, ale i o některé zcela nové instituty, se kterými je třeba se v katastrální agendě vypořádat. Jde například o právo stavby, pacht či svěřenský fond. Dále je třeba reagovat na skutečnost, že podle nového občanského zákoníku se budou do katastru nově zapisovat i některá práva, která dnes předmětem zápisu nejsou, například nájemní smlouvy.

7 Velmi důležitou změnou, kterou nový katastrální zákon reflektuje, je posílení tzv. zásady materiální publicity, se kterou souvisí zpřísnění podmínek pro provádění zápisů v katastru. Na rozdíl od současného stavu se skutečný vlastník (pokud se liší od vlastníka zapsaného v katastru) v budoucnu nedomůže vlastnictví nemovitosti proti tomu, kdo v dobré víře nabyl nemovitost od osoby v katastru zapsané jako vlastník. Stav zapsaný v katastru bude mít přednost před stavem skutečným. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů týkajících se jejich nemovitostí. Katastr dále zavede pro vlastníky službu sledování změn, a to výhradně elektronickou formou. Martin Kofroň, tel.: Květnové závěry Rady ECOFIN a Evropské rady Evropská rada (předsedové vlád členských států EU) vycházejíc ze závěrů Rady ECOFIN (ministři financí, závěry ze 14. května) se 22. května usnesla následovně: EU Prioritou nyní bude rozšíření automatické výměny informací na evropské i globální úrovni. Komise v červnu předloží návrh na rozšíření směrnice o administrativní spolupráci tak, aby zahrnovala automatickou výměnu informací v plném rozsahu. Zároveň Evropská rada vítá iniciativu skupiny členských států (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie), které pracují na pilotním modelu multilaterální výměny informací. Vycházejí přitom z modelu dohodnutého s vládou USA v rámci zákona FATCA. Jednání se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Monakem, Andorrou a San Marinem by měla začít co nejdříve, aby bylo možné sjednat s těmito státy opatření ekvivalentní těm, která platí v rámci EU (směrnice o úsporách). Opatření by měla začít platit do konce roku Další prioritou jsou konkrétní kroky vedoucí k naplňování akčního plánu posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům. S cílem bojovat proti podvodům v oblasti DPH by do konce června 2013 měla být přijata směrnice o použití mechanismu reverse charge. Dále budou pokračovat práce na doporučeních Komise ohledně agresivního plánování a přesouvání zisků. Komise předpokládá, že před koncem roku předloží revizi směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností. Evropská rada také vítá očekávanou zprávu OECD o rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků (tzv. report BEPS). V rámci jiných fór, jako je např. OECD, je třeba působit na třetí státy, aby přijaly pravidla dobré daňové správy. Do konce roku 2013 bude revidována směrnice proti praní špinavých peněz. Kromě toho bude třeba řešit výzvy, jež v daňové oblasti přináší digitální ekonomika. Evropská rada přinese zprávu o pokroku ve všech jmenovaných oblastech do prosince Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

8 JUDIKATURA Důkazní břemeno a zahrnutí ztrát do ceny při metodě cost plus Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém rozsudku 1 Afs 99/ ze dne 13. března 2013 zabýval rozložením důkazního břemene a aplikací metody nákladů a přirážky ( cost plus ) při posouzení převodních cen mezi spojenými podniky. V daném případě se jednalo o situaci, kdy daňový subjekt podal postupně dvě dodatečná daňová přiznání za rok V rámci prvního dodatečného přiznání zvýšil svůj základ daně a daň z důvodu nesprávného nastavení převodních cen a zároveň deklaroval, že mu vznikla z transakcí ve skupině újma. O dva roky později (po změně managementu) podal daňový subjekt nové dodatečné daňové přiznání, v němž své tvrzení z prvního dodatečného přiznání popřel a snížil svoji daňovou povinnost na úroveň vykázanou v původním, tj. řádném, daňovém přiznání. Finanční úřad zahájil vytýkací řízení, jehož výsledkem bylo stanovení daně ve stejné výši jako v prvním dodatečném přiznání. Správce daně a následně i Krajský soud v Hradci Králové dospěli k závěru, že společnost neprokázala, že převodní ceny mezi ní a mateřskou společností byly v roce 2007 stanoveny na tržní úrovni. NSS zopakoval své stanovisko z dřívějších rozhodnutí, že v oblasti převodních cen v případě daňové kontroly, v jejímž rámci se finanční úřad snaží zpochybnit správnou výši převodních cen, leží důkazní břemeno primárně u správce daně. Ten musí zjistit skutečnou převodní cenu, stanovit tzv. referenční cenu (tj. tržně obvyklou cenu) a vyčíslit rozdíl. Daňovému subjektu pak musí poskytnout prostor, aby se mohl ke zjištěnému rozdílu vyjádřit, podat vysvětlení a/nebo aby mohl předložit další důkazní prostředky. V daném případě však daňový subjekt revidoval, resp. zcela popřel své tvrzení z prvního dodatečného přiznání. V této situaci leží podle NSS důkazní břemeno plně na daňovém subjektu. Pokud jsou podána dvě dodatečná přiznání, přičemž posledně podané reviduje předchozí, dostává se daňový poplatník do nevýhodné důkazní pozice. Ačkoliv by se důkazní postavení daňového subjektu nemělo měnit ve vztahu k dodatečným přiznáním, nelze vyloučit, že toto přenesení daňového břemene může ve specifických případech platit i při podání prvního daňového přiznání. NSS se dále zabýval aplikací metody cost plus, když odmítl situaci, v níž mateřská společnost zahrnovala do ceny dodávaných surovin i svoji ztrátu z prodeje finálních výrobků. Dalšími zajímavými závěry vyplývajícími z uvedeného rozsudku je, že soud výslovně připustil použití metody rozdělení zisků mezi mateřskou a dceřinou společností, že finanční úřad odmítl znalecký posudek a dále že soud konstatoval, že výrok auditora ke zprávě o vztazích nelze považovat za důkaz sjednání ceny na tržní úrovni. Lubomír Moučka, tel.: Tomáš Drašar, tel.:

9 SLOVENSKO Rozloženie dôkazného bremena medzi správcu dane a daňový subjekt rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky V konaní vedenom na Najvyššom súde SR pod spisovou značkou 8Sžf/9/2012 sa súd zaoberal otázkou rozloženia dôkazného bremena medzi správcu dane a daňový subjekt pri preukazovaní uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Najvyšší súd SR dospel k záveru, že: v prípade, ak správca dane vykonaným dokazovaním preukáže daňovníkovi, že tovar skutočne nemohol dodať na faktúrach uvedený dodávateľ daňovníka, je povinnosťou daňovníka preukázať, že jeho závery sú nesprávne, alebo označiť skutočného dodávateľa na základe nových dôkazov. Z predmetného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR taktiež vyplýva, že: pokiaľ ide o dôkazné bremeno v daňovom konaní, tak vykonanie dokazovania je primerane rozložené medzi daňovníka a správcu dane; a pre splnenie zákonných podmienok pre uznanie daňového výdavku a následne určenie správnej výšky základu dane nepostačuje, ak daňovník deklaruje prijatie dodávky tovaru alebo služby len preukázaním faktúry s predpísaným obsahom. Daňové doklady musia jednoznačne preukazovať (i) prijatie zdaniteľného plnenia a zároveň musia preukazovať, (ii) že k prijatiu tovaru deklarovaného v daňovom doklade reálne aj došlo, a to v rámci dojednaných dodávok tovarov a služieb jednotlivými dodávateľmi. V prípade ak tieto hmotnoprávne podmienky nie sú splnené, nie je možné konštatovať, že daňový subjekt preukázal rozhodujúce skutočnosti, ktoré mali vplyv na správne určenie dane. Marian Dzuroška, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ministerstvo předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob spolu s dalšími souvisejícími novelami. Tyto zákony by měly realizovat II. fázi projektu jednoho inkasního místa (s účinností od 1. ledna 2015) tím, že sjednocují správu daně z příjmů fyzických osob a správu veřejných pojistných, mezi něž patří pojistné na důchodové pojištění, pojistné na důchodové spoření, pojistné na zdravotní pojištění a pojistné z úhrnu mezd (nahrazující dosavadní zaměstnavatelovu část jednotlivých pojistných). Podrobnější analýzu návrhu přineseme v červencových Finančních aktualitách. Ve Sbírce zákonů byl pod č. 134/2013 publikován zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Účinnosti nabývá 30. června Ve Sbírce zákonů bylo dále zveřejněno sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

10 Evropská komise přijala doporučení členským státům EU, jak překonat krizi a posílit ekonomický růst. Jedná se o ambiciózní reformu ekonomiky členských států EU. Doporučení pro Českou republiku lze nalézt na následující webové stránce: V rámci fóra EU pro DPH se 13 členských států EU dohodlo na uskutečnění testu, v jehož rámci budou plátci DPH žádat o závazná posouzení z hlediska uplatnění DPH při přeshraničních transakcích. Plátci z členských států účastnících se testování (Belgie, Estonsko, Španělsko, Francie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Nizozemí, Portugalsko, Slovinsko a Velká Británie), kteří plánující přeshraniční transakce, mohou požádat o závazné posouzení těchto transakcí. Více informací naleznete na webové stránce: Test bude zahájen 1. června 2013 a bude trvat do konce roku. Vláda předložila Sněmovně návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (tisk 1066). Vláda navrhuje, aby Sněmovna vzala návrh směrnice na vědomí a schválila rámcovou pozici vlády ČR k této směrnici. Sněmovna bude zároveň žádat, aby vláda zpracovala analýzu extrateritoriálních účinků posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí na daňové subjekty ČR, zejména aby se zabývala otázkou, zda je režim posílené spolupráce v souladu s platnou českou daňovou i další legislativou, či zda je s nimi v rozporu. Analýza vlády by měla obsahovat i návrh možných řešení. V materiálu se konstatuje, že vláda ČR respektuje rozhodnutí jedenácti států zavést daň z finančních transakcí v režimu posílené spolupráce. Zároveň však vláda zvažuje podání žaloby na rozhodnutí o povolení posílené spolupráce, případně na finální směrnici. Vláda dále podala Sněmovně návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (tisk 1062), který pro stávající družstevní záložny stanovuje limit, jehož překročení by pro daný subjekt znamenalo povinnost požádat o transformaci právní formy a bankovní licenci, respektive povinnost upravit regulaci sektoru družstevních záložen tak, aby došlo k jeho dlouhodobé stabilizaci. Návrhem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (tisk 1057) podaným vládou Sněmovně má být do českého právního řádu implementována směrnice č. 2011/24/EU, respektive její implementačně obligatorní části: Jedná se o náhrady za zdravotní služby čerpané v jiných členských státech EU, vnitrostátní kontaktní místo poskytující informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských státech EU a dále o správní postupy upravující pravidla pro čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech EU. Vláda předložila Sněmovně návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (tisk 1046), který navrhuje zavést nový typ služby spočívající v hlídání a péči o dítě v dětské skupině. Novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje související daňová opatření k podpoře rozvoje služeb péče o děti, umožňuje zaměstnavatelům uplatnit náklady na zajištění těchto služeb jako daňově uznatelné. Výdělečně činní rodiče mohou při zajištění služeb péče o své děti uplatnit slevu na dani z příjmů. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů

NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů. 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů NEPROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Daň z příjmů 301/12.05.10 DPH u zaměstnaneckých benefitů z pohledu daně z příjmů Předkládají: Ing. Otakar Machala, daňový poradce č. osv. 2252 Ing. Jiří Nesrovnal, daňový poradce

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru

327/23.02.11 - Mzdové náklady členů statutárních orgánů obchodních společností a družstev v případech tzv. souběhu výkonu funkce a pracovního poměru Generální finanční ředitelství Lazarská 7, Praha 1, 117 22 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 23.2. 2011-1. část PROJEDNANÉ PŘÍSPĚVKY Příspěvek uzavřen k 23.2.

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015

Daňový specialista 2015 V. blok Daň z nabytí nemovitých věcí 1. 9. 2015 1. Manželé majetek v SJM a ve spoluvlastnictví Manželé Kopečných vlastnili rodinný dům v SJM. Dále vlastnili stavební parcelu a zahradu ve spoluvlastnictví, a to každý jednou polovinou. Cena zjištěná rodinného

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000

243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 Systém ASPI - stav k 3.6.2009 do částky 45/2009 Sb. a 18/2009 Sb.m.s. Obsah a text 243/2000 Sb. - poslední stav textu 243/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2013 VI. volební období Návrh poslance Ladislava Šincla na vydání zákona o výplatě dodatečné náhrady za pohledávky vedené u Union banky, a. s., v konkursu

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ

DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ I. DAROVACÍ DAŇ II. DĚDICKÁ DAŇ jsou nově upraveny v zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen ZDP ) III. DAŇ Z NABYTÝCH NEMOVITÝCH VĚCÍ (dříve z převodu nemovitostí) je upravena v zák. č. 340/2013

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 800/13 V Praze dne 19. července 2013 Výtisk č.: S t a n o v i s k o předsedkyně Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Článek 4 Určené podmínky

Článek 4 Určené podmínky b) sjednaný cenový plán a druh telefonní stanice v případě, že takovéto členění stanic poskytovatel rozlišuje, c) vymezení zúčtovacího období (datum prvního a datum posledního dne zúčtovacího období),

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty

Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých věcí po 1. 1. 2014 ust. 56 a 56a zákona o dani z přidané hodnoty GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22 Sekce metodiky a výkonu daní V Praze Č. j.: 58463/13/7001-21000-101206 Informace GFŘ k uplatňování DPH u dodání a nájmu vybraných nemovitých

Více

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j.

Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. Výňatky z Informace č. 1/2014 vydané Odborem řízení pozemkových úprav Státního pozemkového úřadu. dne 27. 1. 2014 pod č.j. SPU 016519/2014 Informace jsou metodickým nástrojem řízení organizačních jednotek

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů

Dary v knihovnách. Knihovny a přijímání darů Dary v knihovnách Knihovny a přijímání darů Obecné informace S účinností od 1. 1. 2014 byl zrušen zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (darovací daň byla zrušena

Více

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011

Zákon o obchodních korporacích. Tisková konference 17. 5. 2011 Tisková konference 17. 5. 2011 Rekodifikace soukromého práva v ČR Zákon o obchodních společnostech a družstvech (tzv. zákon o obchodních korporacích) je součástí rekodifikace soukromého práva hmotného.

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Novela zákona o daních z příjmů

Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o daních z příjmů Dne 03.07.2009 byla prezidentem republiky podepsána novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ), vypracovaná Ministerstvem

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1969. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 21.07.1969 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 78 Z Á K O N N É O P A T

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014

VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva. Filip Dienstbier, 2014 VYVLASTNĚNÍ a nucené omezení vlastnického práva Filip Dienstbier, 2014 Vyvlastnění a nucené omezení vlastnických práv I. Účel II. Ústavní základy III. Základní formy omezení vlastnických práv IV. Obecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více