Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly."

Transkript

1 červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů s napětím očekává opatrně slibovaná prorůstává opatření. Hovoří se rovněž o daňových opatřeních typu stoprocentních odpisů na strojírenská zařízení či slevy pro firmy, které se zapojí do programu podpory technického vzdělávání. O nich se ovšem v aktuálním vydání Finančních aktualit zatím nedočtete. Pozornost jsme věnovali jiným tématům, jakými jsou ručení v oblasti DPH, uplatnění solidárního příspěvku u zahraničních příjmů či novému judikátu k problematice převodních cen. Je také otázkou, zda se připravované záměry vlády vedoucí k růstu ekonomiky podaří prosadit v čase, který má vláda ještě vyměřen. Vláda míní a příroda mění, budeme-li parafrázovat jedno známé rčení. Vládě, respektive státnímu rozpočtu, teď navíc přibudou další starosti a náklady v souvislosti s povodněmi, které postihly téměř celou naší republiku. Je otázkou, zda ministerstvo financí nebude chtít získat potřebné zdroje zavedením další povodňové daně, jako tomu bylo v roce Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. Marika Konečná

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty Odběratel by měl ručit za odvod DPH v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet pouze tehdy, překročí-li úplata za zdanitelné plnění částku Kč. Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Mezi činnosti v oblasti pojišťovnictví, u kterých nelze uplatnit osvobození od DPH, patří například vzdělávací činnost, činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí, či šetření pojistných podvodů. Solidární zvýšení daně u zahraničních příjmů Příjmů daňových rezidentů ze zdrojů v zahraničí, které budou v zahraničí zdaněny, se solidární zvýšení daně nebude týkat. Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Náklady pojišťoven se v důsledku nově navrhovaného odvodu zvýší o 3 % z ročního přijatého pojistného na povinné ručení, případně i o další náklady související s náhradou škod hasičským záchranným sborům. Nelze vyloučit zdražení pojistného na povinné ručení. Svěřenský fond Účel svěřenského fondu určený ve statutu může být buď veřejně prospěšný, nebo soukromý. Hlavním soukromým účelem může být i investování zaměřené na dosažení zisku a jeho rozdělení mezi určené osoby, takzvané obmyšlené neboli beneficienty. Sněmovna přijala nový katastrální zákon Stav zapsaný v katastru bude mít přednost před stavem skutečným. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů týkajících se jejich nemovitostí. EU Květnové závěry Rady ECOFIN a Evropské rady Prioritou nyní bude rozšíření automatické výměny informací o příjmech daňových poplatníků na evropské i globální úrovni. JUDIKATURA Důkazní břemeno a zahrnutí ztrát do ceny při metodě cost-plus Nejvyšší správní soud potvrdil stanovisko, které uplatnil ve svých dřívějších rozhodnutích týkajících se problematiky převodních cen v rámci daňové kontroly. V případě, že finanční úřad zpochybní výši převodních cen, leží důkazní břemeno primárně na straně správce daně. SLOVENSKO Rozloženie dôkazného bremena medzi správcu dane a daňový subjekt rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Při prokazování uskutečnění zdanitelného plnění je důkazní břemeno přiměřeně rozložené mezi daňového poplatníka a správce daně.

3 LEGISLATIVA Omezení vzniku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty V souvislosti s rekodifikací soukromého práva projednává Poslanecká sněmovna v současné době ve druhém čtení zákon o změně daňových zákonů. Součástí tohoto zákona je také novela zákona o DPH, která by měla omezit vznik ručení odběratele za odvod DPH dodavatelem v případě platby na jiný než správcem daně zveřejněný bankovní účet, a to na případy, v nichž úplata za zdanitelné plnění překročí dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti, tedy částku Kč. Uvedená podmínka by se měla vztahovat k celkové úplatě za příslušné zdanitelné plnění bez ohledu na způsob jejího poskytnutí či platbu prostřednictvím záloh. Bude-li tedy celková úplata za konkrétní zdanitelné plnění činit Kč (včetně DPH) a bude-li například uhrazena ve čtyřech zálohových platbách po Kč na účet, který není správcem daně pro konkrétního dodavatele zveřejněn, byly by podmínky pro vznik ručení splněny i přesto, že žádná z jednotlivých plateb zákonem stanovený limit ( Kč) nepřekročila. Je nutno upozornit, že výše zmíněná úprava ručení se týká jen případů, v nichž platba proběhne na účet, který není zveřejněn správcem daně. Ostatní případy zakládající podle zákona ručení (například platba na zahraniční účet, přijetí plnění od nespolehlivého plátce, ) se v novele nemění. Ačkoli celá novela daňových zákonů souvisejících s rekodifikací soukromého práva má nabýt účinnosti 1. ledna 2014, novela zákona o DPH upravující ustanovení o ručení by měla vstoupit v účinnost prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení zákona. S ohledem na legislativní proces lze očekávat, že zákon bude vyhlášen nejdříve na podzim letošního roku. Petr Toman, tel.: Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností V návaznosti na novelizované znění 55 zákona o DPH ( Pojišťovací činnosti ) platné od 1. ledna 2013 vydalo GFŘ dne 14. května 2013 Informaci, která má sjednotit aplikaci DPH v oblasti pojišťovnictví. Informace uvádí obecné zásady pro uplatnění daného ustanovení a také praktické příklady některých typů plnění v oblasti pojišťovnictví včetně příslušného režimu DPH. Dle Informace nelze poskytování pojištění a zajištění chápat pro účely DPH ve smyslu pojišťovacích a zajišťovacích činností definovaných v zákoně o pojišťovnictví. Pro účely DPH je vymezení těchto činností užší a vychází ze Směrnice Rady 2006/112/ES a z judikatury Soudního dvora EU. Z těchto zdrojů vyplývá, že se osvobození v případě poskytování pojištění a zajištění použije u činností, jejichž hlavním cílem je převzetí rizika a poskytování souvisejícího plnění za úhradu pojistného (zajistného), a to bez ohledu na osobu poskytovatele a formu plnění v případě pojistné události. Pokud je s pojištěním (zajištěním) poskytováno další plnění, které je vedlejším plněním ve vztahu k pojištění (zajištění), nebo toto plnění tvoří s pojištěním (zajištěním) jediné plnění nerozdělitelné z ekonomického hlediska, případně je toto plnění poskytováno jako součást pojištění (zajištění), mělo by se pro účely DPH jednat o jedno plnění podléhající osvobození dle 55 zákona o DPH. Pokud je však pojištění vedlejším výdajem k jinému plnění, je třeba ho zahrnout do základu daně za toto jiné plnění a neposuzovat ho pro účely DPH samostatně.

4 Podle 55 zákona o DPH se osvobození uplatní také u služeb souvisejících s pojištěním (zajištěním), které poskytují osoby zprostředkovávající pojištění (zajištění). Informace uvádí, že tyto služby by měly v zásadě odpovídat zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví tak, jak ji vymezuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Z tohoto zákona by přitom měl být dovozen pouze obsah daných činností, nikoliv okruh osob poskytujících tyto činnosti. Z praktických příkladů činností v oblasti pojišťovnictví, u kterých nelze uplatnit osvobození dle 55 zákona o DPH, uvádí Informace mimo jiné vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví, samostatnou likvidaci pojistných událostí, činnost samostatných likvidátorů, šetření pojistných podvodů a samostatnou správu pojistných smluv. Petr Toman, tel.: Klára Kameníková, tel.: Solidární zvýšení daně u zahraničních příjmů Generální finanční ředitelství vydalo na základě jednání s Komorou daňových poradců příznivé stanovisko k výkladu ustanovení o solidárním zvýšení daně u příjmů zdaněných v zahraničí, která jsou součástí zákona o daních z příjmů nově od letošního roku. Závěry lze shrnout následovně: příjmů daňových rezidentů ze zdrojů v zahraničí, které budou v zahraničí zdaněny, se solidární zvýšení daně nebude týkat a tyto příjmy se nebudou ani započítávat do částky příjmu rozhodné pro určení části příjmů, z nichž bude solidární zvýšení daně odváděno. Podle výkladu GFŘ budou do testu pro posouzení, zda se z příjmů poplatníka bude odvádět standardní 15procentní daň nebo daň solidárně zvýšená o 7 %, vstupovat pouze příjmy ze zdrojů v ČR. To znamená, že pokud bude poplatník s příjmy ze závislé činnosti mít vedle příjmů ze zdrojů v ČR i příjmy ze zdrojů v zahraničí, které budou v rámci českého daňového přiznání vyjmuty ze zdanění v ČR, bude se přihlížet pouze k příjmům ze zdrojů v ČR (k příjmům po vynětí). Pokud budou příjmy po vynětí nižší než 48násobek průměrné mzdy, bude se z nich bez ohledu na celkovou výši příjmů poplatníka odvádět pouze standardní 15procentní daň. Na příjmy za práci v zahraničí, které budou zdaněny v zahraničí a v ČR budou vyňaty ze základu daně, nebude navzdory původním výkladům ministerstva financí solidární zvýšení daně aplikováno. Zároveň GFŘ potvrdilo, že pokud poplatníkovi daňovému rezidentovi plynou pouze příjmy, které se v ČR vyjímají ze zdanění (zejména se to týká příjmů ze závislé činnosti za práci v zahraničí), nevzniká poplatníkovi povinnost podat v ČR daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V souvislosti se zavedením solidárního zvýšení daně se objevily i další otázky, které se podařilo částečně vyjasnit. Jedná se např. o způsob výpočtu záloh na daň nebo uplatnění solidárního zvýšení daně u podnikajících osob. Otázky a odpovědi obsahující výklad GFŘ naleznete na internetových stránkách GFŘ v sekci Otázky a odpovědi: Ivana Stibůrková, tel.: Monika Sychrovská, tel.:

5 Novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla V červnu loňského roku byl Poslanecké sněmovně znovu předložen návrh novely zákona o pojišťovnictví, který zavádí tzv. hasičskou daň, tj. odvod části pojistného na povinné ručení k zajištění vícezdrojového financování hasičských jednotek. V průběhu legislativního procesu byly podány pozměňovací návrhy, v rámci nichž se hasičská daň přesunula do novely zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Novela zákona byla již schválena Poslaneckou sněmovnou i Senátem Parlamentu ČR. Návrh zákona zavádí povinnost každého člena České kanceláře pojistitelů odvádět nejméně 3 % z přijatého ročního pojistného na povinné ručení do nově vzniklého fondu zábrany škod. Z odvodů do fondu by se mělo hradit zejména pořízení techniky a vybavení hasičských záchranných sborů, včetně dobrovolných hasičů, a dalších složek integrovaného záchranného systému. Dále by se měly prostředky použít na realizaci projektů zaměřených na bezpečnost silničního provozu a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Novela rovněž upravuje zákon o Hasičském záchranném sboru. Dle tohoto návrhu má Hasičský záchranný sbor právo uplatňovat nárok na náhradu nákladů vzniklých při zásahu u dopravní nehody na pojišťovně, která uzavřela pojistnou smlouvu na povinné ručení s viníkem nehody, nebo na České kanceláři pojistitelů, pokud má být plněno z garančního fondu, a v některých případech na ministerstvu financí. Náklady pojišťoven se v důsledku tohoto nového odvodu zvýší o 3 % z přijatého ročního pojistného na povinné ručení, případně i o další náklady související s náhradou škod hasičským záchranným sborům, a nelze tak vyloučit zdražení pojistného na povinné ručení. Účinnost novely je navržena pro část týkající se odvodu do fondu zábrany škod na 1. leden 2014 a pro část týkající se nárokování náhrad zásahu hasičského záchranného sboru na první den třetího kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení. Svěřenský fond Ladislav Malůšek, tel.: Dagmar Kubelková, tel.: Mezi několik málo opravdových novinek převzatých novým občanským zákoníkem pouze ze zahraničních právních řádů, tedy institutů českým právem historicky dosud neupravených, patří svěřenský fond. Založení svěřenského fondu a jeho povaha Zakladatel vytvoří svěřenský fond vyčleněním určitého majetku ze svého vlastnictví prostřednictvím smlouvy se správcem nebo takzvaným pořízením pro případ smrti (typicky závětí). Specialitou svěřenského fondu je, že se jedná o pouhý soubor majetku, nikoliv tedy o právnickou osobu, a to navíc bez vlastníka. Svěřenský fond se svou povahou blíží nadaci, s tím rozdílem, že nadace je právnickou osobou. Svěřenský fond také na rozdíl od nadace není podroben veřejnoprávnímu dohledu ani se nezapisuje do veřejného rejstříku. Správa svěřenského fondu

6 Vyčleněný majetek je zakladatelem svěřen správci, který se zavazuje jej držet a spravovat. V případě majetku zapisovaného do veřejného seznamu například katastru nemovitostí bude v kolonce vlastník zapsáno jeho jméno s poznámkou svěřenský správce. Správcem může být každý svéprávný člověk. Právnická osoba jím může být pouze v případě, stanoví-li tak zvláštní zákon. To prozatím připouští pouze vládní návrh zákona o investičních společnostech. Správců svěřenského fondu může být i více, přičemž není vyloučeno, aby jím byl i zakladatel nebo obmyšlené osoby. V takovém případě však musí být dalším správcem ještě třetí osoba a správci musí jednat společně. Správce musí při správě svěřeného majetku postupovat dle pravidel pro správu cizího majetku a obezřetného investování, stanovených rovněž novým občanským zákoníkem. Pokud by se správce, zakladatel nebo obmyšlený pokusili svými činy poškodit věřitele nebo samotný svěřenský fond, odpovídali by za takové jednání společně a nerozdílně. Účel a obmyšlené osoby Účel svěřenského fondu určený ve statutu může být buď veřejně prospěšný, nebo soukromý. Hlavním soukromým účelem může být i investování zaměřené na dosažení zisku a jeho rozdělení mezi určené osoby, takzvané obmyšlené neboli beneficienty. Obmyšlené osoby, zakladatel a případně další osoby určené k tomuto statutem zároveň vykonávají dohled nad správou svěřenského fondu. Osoby pověřené dohledem mohou po svěřenském správci požadovat vyúčtování či zprávu o stavu svěřenského fondu a další informace. Zánik svěřenského fondu Uplynutím doby, na kterou byl svěřenský fond dle statutu zřízen, popřípadě dosažením jeho účelu u svěřenského fondu zřízeného na dobu neurčitou, svěřenský fond zanikne. V takovém případě správce majetek vydá buď obmyšlenému, popřípadě zakladateli, pokud obmyšlený nebyl určen. Není-li ani zakladatel, připadne majetek do vlastnictví státu. Martin Kofroň, tel.: Linda Čechová, tel.: Sněmovna přijala nový katastrální zákon Poslanecká sněmovna schválila v polovině května návrh nového katastrálního zákona, který by měl od počátku příštího roku nahradit stávající zákony č. 265/1992 Sb. (o zápisech věcných práv k nemovitostem) a č. 344/1992 Sb. (katastrální zákon). Nový katastrální zákon je jednou z klíčových norem provázejících rekodifikaci českého soukromého práva. Procesní pravidla týkající se zápisů práv k nemovitostem musí logicky zohlednit řadu novinek, které nový občanský zákoník v této oblasti přináší. Nejde pouze o návrat k zásadě, podle které je stavba součástí pozemku, ale i o některé zcela nové instituty, se kterými je třeba se v katastrální agendě vypořádat. Jde například o právo stavby, pacht či svěřenský fond. Dále je třeba reagovat na skutečnost, že podle nového občanského zákoníku se budou do katastru nově zapisovat i některá práva, která dnes předmětem zápisu nejsou, například nájemní smlouvy.

7 Velmi důležitou změnou, kterou nový katastrální zákon reflektuje, je posílení tzv. zásady materiální publicity, se kterou souvisí zpřísnění podmínek pro provádění zápisů v katastru. Na rozdíl od současného stavu se skutečný vlastník (pokud se liší od vlastníka zapsaného v katastru) v budoucnu nedomůže vlastnictví nemovitosti proti tomu, kdo v dobré víře nabyl nemovitost od osoby v katastru zapsané jako vlastník. Stav zapsaný v katastru bude mít přednost před stavem skutečným. Aby se předešlo zneužívání tohoto principu při podvodných převodech nemovitostí, budou evidovaní vlastníci katastrem povinně informováni o všech návrzích na změnu právních vztahů týkajících se jejich nemovitostí. Katastr dále zavede pro vlastníky službu sledování změn, a to výhradně elektronickou formou. Martin Kofroň, tel.: Květnové závěry Rady ECOFIN a Evropské rady Evropská rada (předsedové vlád členských států EU) vycházejíc ze závěrů Rady ECOFIN (ministři financí, závěry ze 14. května) se 22. května usnesla následovně: EU Prioritou nyní bude rozšíření automatické výměny informací na evropské i globální úrovni. Komise v červnu předloží návrh na rozšíření směrnice o administrativní spolupráci tak, aby zahrnovala automatickou výměnu informací v plném rozsahu. Zároveň Evropská rada vítá iniciativu skupiny členských států (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie), které pracují na pilotním modelu multilaterální výměny informací. Vycházejí přitom z modelu dohodnutého s vládou USA v rámci zákona FATCA. Jednání se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Monakem, Andorrou a San Marinem by měla začít co nejdříve, aby bylo možné sjednat s těmito státy opatření ekvivalentní těm, která platí v rámci EU (směrnice o úsporách). Opatření by měla začít platit do konce roku Další prioritou jsou konkrétní kroky vedoucí k naplňování akčního plánu posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům. S cílem bojovat proti podvodům v oblasti DPH by do konce června 2013 měla být přijata směrnice o použití mechanismu reverse charge. Dále budou pokračovat práce na doporučeních Komise ohledně agresivního plánování a přesouvání zisků. Komise předpokládá, že před koncem roku předloží revizi směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností. Evropská rada také vítá očekávanou zprávu OECD o rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků (tzv. report BEPS). V rámci jiných fór, jako je např. OECD, je třeba působit na třetí státy, aby přijaly pravidla dobré daňové správy. Do konce roku 2013 bude revidována směrnice proti praní špinavých peněz. Kromě toho bude třeba řešit výzvy, jež v daňové oblasti přináší digitální ekonomika. Evropská rada přinese zprávu o pokroku ve všech jmenovaných oblastech do prosince Luděk Vacík, tel.: Lenka Fialková, tel.:

8 JUDIKATURA Důkazní břemeno a zahrnutí ztrát do ceny při metodě cost plus Nejvyšší správní soud (NSS) se ve svém rozsudku 1 Afs 99/ ze dne 13. března 2013 zabýval rozložením důkazního břemene a aplikací metody nákladů a přirážky ( cost plus ) při posouzení převodních cen mezi spojenými podniky. V daném případě se jednalo o situaci, kdy daňový subjekt podal postupně dvě dodatečná daňová přiznání za rok V rámci prvního dodatečného přiznání zvýšil svůj základ daně a daň z důvodu nesprávného nastavení převodních cen a zároveň deklaroval, že mu vznikla z transakcí ve skupině újma. O dva roky později (po změně managementu) podal daňový subjekt nové dodatečné daňové přiznání, v němž své tvrzení z prvního dodatečného přiznání popřel a snížil svoji daňovou povinnost na úroveň vykázanou v původním, tj. řádném, daňovém přiznání. Finanční úřad zahájil vytýkací řízení, jehož výsledkem bylo stanovení daně ve stejné výši jako v prvním dodatečném přiznání. Správce daně a následně i Krajský soud v Hradci Králové dospěli k závěru, že společnost neprokázala, že převodní ceny mezi ní a mateřskou společností byly v roce 2007 stanoveny na tržní úrovni. NSS zopakoval své stanovisko z dřívějších rozhodnutí, že v oblasti převodních cen v případě daňové kontroly, v jejímž rámci se finanční úřad snaží zpochybnit správnou výši převodních cen, leží důkazní břemeno primárně u správce daně. Ten musí zjistit skutečnou převodní cenu, stanovit tzv. referenční cenu (tj. tržně obvyklou cenu) a vyčíslit rozdíl. Daňovému subjektu pak musí poskytnout prostor, aby se mohl ke zjištěnému rozdílu vyjádřit, podat vysvětlení a/nebo aby mohl předložit další důkazní prostředky. V daném případě však daňový subjekt revidoval, resp. zcela popřel své tvrzení z prvního dodatečného přiznání. V této situaci leží podle NSS důkazní břemeno plně na daňovém subjektu. Pokud jsou podána dvě dodatečná přiznání, přičemž posledně podané reviduje předchozí, dostává se daňový poplatník do nevýhodné důkazní pozice. Ačkoliv by se důkazní postavení daňového subjektu nemělo měnit ve vztahu k dodatečným přiznáním, nelze vyloučit, že toto přenesení daňového břemene může ve specifických případech platit i při podání prvního daňového přiznání. NSS se dále zabýval aplikací metody cost plus, když odmítl situaci, v níž mateřská společnost zahrnovala do ceny dodávaných surovin i svoji ztrátu z prodeje finálních výrobků. Dalšími zajímavými závěry vyplývajícími z uvedeného rozsudku je, že soud výslovně připustil použití metody rozdělení zisků mezi mateřskou a dceřinou společností, že finanční úřad odmítl znalecký posudek a dále že soud konstatoval, že výrok auditora ke zprávě o vztazích nelze považovat za důkaz sjednání ceny na tržní úrovni. Lubomír Moučka, tel.: Tomáš Drašar, tel.:

9 SLOVENSKO Rozloženie dôkazného bremena medzi správcu dane a daňový subjekt rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky V konaní vedenom na Najvyššom súde SR pod spisovou značkou 8Sžf/9/2012 sa súd zaoberal otázkou rozloženia dôkazného bremena medzi správcu dane a daňový subjekt pri preukazovaní uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Najvyšší súd SR dospel k záveru, že: v prípade, ak správca dane vykonaným dokazovaním preukáže daňovníkovi, že tovar skutočne nemohol dodať na faktúrach uvedený dodávateľ daňovníka, je povinnosťou daňovníka preukázať, že jeho závery sú nesprávne, alebo označiť skutočného dodávateľa na základe nových dôkazov. Z predmetného rozhodnutia Najvyššieho súdu SR taktiež vyplýva, že: pokiaľ ide o dôkazné bremeno v daňovom konaní, tak vykonanie dokazovania je primerane rozložené medzi daňovníka a správcu dane; a pre splnenie zákonných podmienok pre uznanie daňového výdavku a následne určenie správnej výšky základu dane nepostačuje, ak daňovník deklaruje prijatie dodávky tovaru alebo služby len preukázaním faktúry s predpísaným obsahom. Daňové doklady musia jednoznačne preukazovať (i) prijatie zdaniteľného plnenia a zároveň musia preukazovať, (ii) že k prijatiu tovaru deklarovaného v daňovom doklade reálne aj došlo, a to v rámci dojednaných dodávok tovarov a služieb jednotlivými dodávateľmi. V prípade ak tieto hmotnoprávne podmienky nie sú splnené, nie je možné konštatovať, že daňový subjekt preukázal rozhodujúce skutočnosti, ktoré mali vplyv na správne určenie dane. Marian Dzuroška, tel.: +421 (0) KRÁTCE Ministerstvo předložilo do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob spolu s dalšími souvisejícími novelami. Tyto zákony by měly realizovat II. fázi projektu jednoho inkasního místa (s účinností od 1. ledna 2015) tím, že sjednocují správu daně z příjmů fyzických osob a správu veřejných pojistných, mezi něž patří pojistné na důchodové pojištění, pojistné na důchodové spoření, pojistné na zdravotní pojištění a pojistné z úhrnu mezd (nahrazující dosavadní zaměstnavatelovu část jednotlivých pojistných). Podrobnější analýzu návrhu přineseme v červencových Finančních aktualitách. Ve Sbírce zákonů byl pod č. 134/2013 publikován zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. Účinnosti nabývá 30. června Ve Sbírce zákonů bylo dále zveřejněno sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře.

10 Evropská komise přijala doporučení členským státům EU, jak překonat krizi a posílit ekonomický růst. Jedná se o ambiciózní reformu ekonomiky členských států EU. Doporučení pro Českou republiku lze nalézt na následující webové stránce: V rámci fóra EU pro DPH se 13 členských států EU dohodlo na uskutečnění testu, v jehož rámci budou plátci DPH žádat o závazná posouzení z hlediska uplatnění DPH při přeshraničních transakcích. Plátci z členských států účastnících se testování (Belgie, Estonsko, Španělsko, Francie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Maďarsko, Nizozemí, Portugalsko, Slovinsko a Velká Británie), kteří plánující přeshraniční transakce, mohou požádat o závazné posouzení těchto transakcí. Více informací naleznete na webové stránce: Test bude zahájen 1. června 2013 a bude trvat do konce roku. Vláda předložila Sněmovně návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí (tisk 1066). Vláda navrhuje, aby Sněmovna vzala návrh směrnice na vědomí a schválila rámcovou pozici vlády ČR k této směrnici. Sněmovna bude zároveň žádat, aby vláda zpracovala analýzu extrateritoriálních účinků posílené spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí na daňové subjekty ČR, zejména aby se zabývala otázkou, zda je režim posílené spolupráce v souladu s platnou českou daňovou i další legislativou, či zda je s nimi v rozporu. Analýza vlády by měla obsahovat i návrh možných řešení. V materiálu se konstatuje, že vláda ČR respektuje rozhodnutí jedenácti států zavést daň z finančních transakcí v režimu posílené spolupráce. Zároveň však vláda zvažuje podání žaloby na rozhodnutí o povolení posílené spolupráce, případně na finální směrnici. Vláda dále podala Sněmovně návrh novely zákona o spořitelních a úvěrních družstvech (tisk 1062), který pro stávající družstevní záložny stanovuje limit, jehož překročení by pro daný subjekt znamenalo povinnost požádat o transformaci právní formy a bankovní licenci, respektive povinnost upravit regulaci sektoru družstevních záložen tak, aby došlo k jeho dlouhodobé stabilizaci. Návrhem novely zákona o veřejném zdravotním pojištění (tisk 1057) podaným vládou Sněmovně má být do českého právního řádu implementována směrnice č. 2011/24/EU, respektive její implementačně obligatorní části: Jedná se o náhrady za zdravotní služby čerpané v jiných členských státech EU, vnitrostátní kontaktní místo poskytující informace v oblasti čerpání zdravotních služeb v členských státech EU a dále o správní postupy upravující pravidla pro čerpání zdravotních služeb v jiných členských státech EU. Vláda předložila Sněmovně návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (tisk 1046), který navrhuje zavést nový typ služby spočívající v hlídání a péči o dítě v dětské skupině. Novela zákona o daních z příjmů, která obsahuje související daňová opatření k podpoře rozvoje služeb péče o děti, umožňuje zaměstnavatelům uplatnit náklady na zajištění těchto služeb jako daňově uznatelné. Výdělečně činní rodiče mohou při zajištění služeb péče o své děti uplatnit slevu na dani z příjmů. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1)

Pokyn GFŘ č. D 18 k ručení v daňovém řízení. I. Zákonné ručení. A. Právní úprava zákonného ručení s dopadem do daňového řízení 1) Generální finanční ředitelství Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor vymáhání Č.j. 6402/14-7001-51300-602525 Vyřizuje: Mgr. Hana Erbsová Tel: (+ 420) 296 853 822, (+ 420) 296 852

Více

leden 2013 Vážení čtenáři,

leden 2013 Vážení čtenáři, leden 2013 Vážení čtenáři, v prvním letošním vydání Finančních aktualit mi dovolte popřát všem úspěšný nový rok a vyslovit přání, aby nám i přes zvýšení sazeb DPH a další negativní daňové dopady přinesl

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO ARBITRA ZA ROK 2013 podle 21 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů 2014 OBSAH: I. ÚVODNÍ SLOVO FINANČNÍHO ARBITRA 3 II. EXKURS

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře)

Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Návrh způsobu ukončení systému důchodového spoření (tzv. II. penzijního pilíře) Odborná komise pro důchodovu reformu, 31. 7. 2014 1. Důchodové spoření 1 upravuje zejména zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 8/2013 c.k. 25 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 25 Kalendář povinností v srpnu 2013 26-27 Daňové dopady bezúročných a jiných neobvykle úročených

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015)

Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách ve znění zákona č. 84/2015 Sb. (datum účinnosti od 1.5.2015) a vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, zákona č. 435/2004

Více

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti?

Daňový zpravodaj. 04 Komplexní změny. 04 Ostatní. 02 Přímé daně. 03 Nepřímé daně. 05 Příloha. Zvážili jste dobře všechny možnosti? Zvážili jste dobře všechny možnosti? Daňový zpravodaj březen 2013, Deloitte Česká republika 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 04 Komplexní změny 05 Příloha Nejvyšší správní soud potvrdil svůj postoj

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny

Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor Právo Katedra obchodního práva Rigorózní práce Vymezení předmětu veřejné zakázky a jeho dodatečné změny Mgr. Jaroslav Menčík Akademický rok 2011/2012 Prohlašuji,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více