Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009"

Transkript

1 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k Obsah 1. Úvod Mimořádné odpisy 30a Zkrácení finančního leasingu Odborný rozvoj zaměstnanců včetně zvýšení kvalifikace Novela zákona o rezervách Změny v osvobození příjmů právnických osob od daně Změna v 35 odst. 2 Slevy na dani Den platby u bezhotovostních převodů Paušální výdaj na dopravu (zrušení knihy jízd) Úvod Na návrh ekonomických expertů, vlády a poslanecké sněmovny byla v průběhu roku 2009 připravena řada protikrizových změn různých zákonů. Předkládané změny jsou informace, které již byly publikovány ve Sbírce zákonů, a zároveň je známa jejich účinnost. 2. Mimořádné odpisy 30a Poplatník si volí ze tří variant. - rovnoměrné odpisování podle 31 ZDP; - zrychlené odpisování podle 32 ZDP; - mimořádné odpisování podle 30a ZDP. 30a ZDP 1) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 pořízený v období od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců. 2) Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 pořízený v období od 1. Ledna do 30. června 2010 může poplatník, který je jeho prvním vlastníkem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy 1

2 rovnoměrné do výše 60 % vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny HM. V případě nového ustanovení o mimořádných odpisech platí následující základní pravidla: 1. Jedná se pouze o hmotný majetek pořízený v období od do Hmotný majetek je zařazen v odpisové skupině 1 nebo Hmotný majetek zařazený v 1. odpisové skupině se odepisuje 12 měsíců, HM zařazený v 2. odpisové skupině se odepisuje 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců do výše 40 % vstupní ceny. 4. Daňový subjekt musí být prvním vlastníkem tohoto majetku. 5. Musí zahájit odpisování následujícím měsícem po dni, v němž byl majetek pořízen. 6. Mimořádné odpisy jsou stanoveny jako měsíční rovnoměrné a nepřerušitelné. 7. Mimořádné odpisy nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle 30 odst. 4 a 5, tj. u otvírek nových lomů, pískoven apod., dále u matric zápustek apod. 8. Technické zhodnocení nezvyšuje jeho vstupní cenu a odpisuje se jako hmotný majetek podle a Ustanovení zkracuje v tzv. podporovaném období doby odpisování nové pořízení hmotného majetku, zatříděného v prvých dvou odpisových skupinách. Má stimulovat daňové poplatníky k pořizování daňově odpisovaného hmotného majetku v období útlumu hospodářství. 3. Zkrácení finančního leasingu Pravidla pro finanční leasing byla letos změněna již dvakrát s účinností od byly zkráceny minimální doby finančního leasingu a to hmotného movitého majetku zařazeného podle přílohy č. 1 k zákonu v odpisové skupině 1 trvá nejméně 36 měsíců, v odpisové skupině 2 nejméně 54 měsíců a v odpisové skupině 3 nejméně 114 měsíců (viz 24 odst. 4 písm. a). Jedná se o zkrácení minimální doby finančního leasingu zařazeného do 2. a 3. Odpisové skupiny o 6 měsíců. S účinností od 20. července existují paralelně dvojí podmínky daňové uznatelnosti nákladů finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku. Nové ustanovení 24 odst. 15 je účinné od Doba nájmu u hmotného majetku odpisovaného podle 30a odst. 1, tj. skupina 1, trvá nejméně 12 měsíců a u hmotného majetku podle 30a odst. 2, tj. skupina 2, trvá nejméně 24 měsíců. Po ukončení doby nájmu následuje bezprostředně převod vlastnických práv mezi vlastníkem a nájemcem a poplatník uvedený v 2, tj. fyzická osoba, jej zahrne do svého obchodního majetku. Důležité je zde přechodné ustanovení k 24 odst. 15 ZDP, podle kterého se použije na majetek, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené v období od do a který je v tomto období přenechán nájemci ve stavu způsobilém obvyklému užívání. Toto ustanovení nelze použít na dodatky ke smlouvám o finančním pronájmu s následnou koupí hmotného majetku uzavřeným do dne účinnosti tohoto zákona, tj. do

3 Nutno zdůraznit, že nový zkrácený zvýhodněný leasing lze využít jen u nového hmotného majetku pořízeného v období od do pronajímatelem, čili prvním vlastníkem věci. Z výše uvedeného vyplývá, že od začátku roku 2009 dosud platí tři verze uplatňování finančního leasingu! 4. Odborný rozvoj zaměstnanců včetně zvýšení kvalifikace Pro zdaňovací období roku 2009 je možno uplatnit veškeré výdaje (náklady) vynaložené zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců. Doposud byly daňově účinné výdaje (náklady) spojené s odborným rozvojem zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele. Novela ruší pojem výkon práce. Nově bude daňově účinným výdajem (nákladem) jak výdaje spojené s odborným rozvojem zaměstnanců, tak i výdaje (náklady) na zvyšování kvalifikace, které nebude zaměstnavatelem považováno za výkon práce, ale za překážku v práci, a to i když je zaměstnanec absolvuje ve svém osobním volnu. Vždy musí být splněna podmínka, že obsah vzdělávání je v souladu s předmětem činnosti zaměstnavatele (viz 24 odst. 2 písm. j) bod 3 ZDP. Obdobně jsou takové nepeněžní příjmy na straně zaměstnanců osvobozeny od daně z příjmů (viz 6 odst. 6 písm. a) ZDP). Podle přechodných ustanovení, lze tyto změny použít již za zdaňovací období započaté v roce Novela zákona o rezervách Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, které jsou nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů, mohou vytvořit poplatníci daně z příjmů, kteří vedou účetnictví, až do výše rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu od zahájení insolvenčního řízení do konce lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení. 6. Změny v osvobození příjmů právnických osob od daně Dividendy a podíly Podle 19 odst. 1 písm. ze) od daně z příjmů právnických osob jsou osvobozeny příjmy z: 1) dividend a jiných podílů na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem rezidentem ČR, mateřské společnosti, 2) převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi rezidentovi ČR nebo rezidentovi jiného členského státu Evropské unie. Novela zajišťuje soulad zákona se směrnicí Rady 90/435/EHS o společném zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění pozdějších novel. Přechodné ustanovení stanoví, že toto ustanovení lze použít již za zdaňovací období započaté v roce

4 7. Změna v 35 odst. 2 Slevy na dani Podle tohoto ustanovení je pro výpočet slev rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením Do celkového počtu hodin se nezapočítávají: - neodpracované hodiny v důsledku neomluvené nepřítomnosti v práci, - neodpracované hodiny v důsledku nenapracovaného pracovního volna poskytnutého zaměstnavatelem bez náhrady mzdy,, - neodpracované hodiny v důsledku dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény, za kterou nepřísluší náhrada mzdy,, s výjimkou neodpracovaných hodin připadajících na první tři dny dočasné pracovní neschopnosti, kdy náhrada mzdy nebo platu nepřísluší zaměstnanci podle ů 192 odst. 1 věta druhá za středníkem zákoníku práce. Do trvání pracovního poměru se nezapočítává mateřská nebo rodičovská dovolená, Novela zákona zahrnuje první tři dny pracovní neschopnosti, za které nepřísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, do pracovní doby při výpočtu slevy na dani z titulu zaměstnávání postižených pracovníků. Přechodné ustanovení stanoví, že toto ustanovení se poprvé použije pro zdaňovací období roku Den platby u bezhotovostních převodů Zákonem 285/2009 Sb., byl změněn též zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a to mj. 61 Den platby. 1) Dnem platby je a) u platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, nebo b) u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně. Účinnost tohoto ustanovení je 1. listopadu Z toho plyne, že už platby na DPH za říjen 2009 hrazené v listopadu musí být připsány na účet správce daně do 25. listopadu Paušální výdaj na dopravu (zrušení knihy jízd) Zákonem 304/2009 byl mj. novelizován zákon o daních z příjmů. Novela přinesla možnost uplatnění paušálního výdaje na dopravu ve výši 5 000,- Kč měsíčně na 1 vozidlo. V případě používání vozidla i pro soukromé účely se uplatňuje krácený paušál na dopravu. Paušální výdaj na dopravu lze uplatnit za těchto podmínek: - poplatník používá vozidlo k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů s výjimkou ostatních příjmů podle 10, - v příslušném kalendářním měsíci nebylo vozidlo přenecháno k užívání jiné osobě, - poplatník je vlastníkem vozidla nebo musí mít vozidlo v nájmu (včetně finančního leasingu), 4

5 - paušální výdaj na dopravu činí 5 000,- Kč měsíčně na každé vozidlo plně využívané pro daňové účely, maximálně jej lze použít na 3 vozidla, tj Kč měsíčně. Pokud je vozidlo používáno i pro soukromé účely, činí výše kráceného paušálního výdaje na dopravu 80 %, což je 4 000,- Kč měsíčně. Při využití tohoto institutu již poplatník nemusí vést knihu jízd! Paušální výdaj na dopravu je možné uplatnit i u právnických osob (max. 3 vozidla), z toho pouze u jednoho vozidla mohou být krácené paušální výdaje. Výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty a parkovné vynaložené v souvislosti s užíváním silničního motorového vozidla jsou daňově neúčinné. Pokud plátce DPH při uplatnění paušálního výdaje na dopravu bude chtít uplatňovat odpočet z nakoupených pohonných hmot, musí odpočet doložit evidencí daňových dokladů o nákupu. Ke zrušení knihy jízd vydala Česká daňová správa prohlášení ve vztahu k DPH. Upozorňují, že jde-li o zákon o DPH, sem dotčená novela nedopadá. Pro DPH platí stejný režim a pravidla jako před novelou. Nárok na odpočet DPH a podmínky pro jeho uplatnění stanoví zejména 72 a 73 zákona o DPH. Nadále platí, že plátce má právo na odpočet, pokud přijme od jiného plátce zdanitelná plnění, použije je pro svoji ekonomickou činnost a doloží je daňovým dokladem. Použití paušálního výdaje na dopravu pro účely daně z příjmů automaticky neznamená, že plátce prokázal použití pro ekonomickou činnost pro účely uplatnění nároku na odpočet DPH. Zákon o DPH neurčuje a nikdy neurčoval, jaké důkazní prostředky má plátce daně předložit. Bylo a je na plátci daně, jakými důkazními prostředky užití motorového vozidla a spotřebu pohonných hmot pro ekonomickou činnost doloží. Účinnost těchto ustanovení je od 1. ledna 2010 a v souladu s přechodnými ustanoveními se poprvé použijí pro zdaňovací období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce V Plzni Z veřejných zdrojů zpracoval: Mgr. Bc. Jiří Bystřický, QBÚ Daňový poradce Certifikovaný bilanční účetní 5

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný

Automobil v podnikání. Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Automobil v podnikání Blanka Rumplíková Tomáš Šťastný Obsah: Legislativní východiska Pojem automobil Daňové souvislosti Varianty využití automobilu v podnikání Účetní souvislosti Zdroje Legislativní východiska

Více

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní

Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska daní SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Používání motorového vozidla v podnikání z hlediska

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Poohří. Sdružení podnikatelů

Poohří. Sdružení podnikatelů Sdružení podnikatelů Poohří SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ P O O H Ř Í Sekretariát: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov Tel.: 352 627 498, mobil: 731 410 451 e-mail: epallas@)volny.cz Obsah: Sokolov, 1. listopadu 2009

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal

130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE. Václav Pikal 130 OTÁZEK & ODPOVĚDÍ Z PRAXE Václav Pikal Automobil (nejen) v podnikání n n n n n problematika daně z příjmů a DPH silniční daň a cestovní náhrady používání vozidla OSVČ, zaměstnanci a ostatními subjekty

Více

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů ČMKOS Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů aktualizace pro rok 2015 Obsah Úvod (str. 3 7) Změny v zákoně o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob Pro obec : M A L E N I C E je místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště

Více

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování

očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování Novinky v ZDP pro fyzické osoby 2015 2. část podklady pro on-line seminář 3. 2. 2015 očekávané i neočekávané změny ve zdanění fyzických osob aneb co opravilo, změnilo, vylepšilo, zhoršilo pokračování 1

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více