1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU"

Transkript

1 Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité Ovládací smlouva podle obchodního zákoníku Smluva o převodu zisku Účetní a daňové dopady ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku úvod Ovládací smlouva úhrada ztráty Účtování a zdaňování převodu zisku dle ovládací smlouvy Klasifikace zisku převáděného na základě ovládací smlouvy z pohledu Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění Příjem z vyrovnání mimo stojícím společníkům Účetní a daňové dopady smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy demonstrované na konkrétním příkladě Řízená osoba dosahuje zisk Účtování smlouvy o převodu zisku v případě, že se nejedná o mateřskou a dceřinou společnost Řízená osoba dosahuje ztráty Analýza transakce ekonomické dopady o převodu zisku Rekapitulace MATEŘSKÁ A DCEŘINÁ SPOLEČNOST Definice pojmů mateřská a dceřiná společnost Vývoj a změna úpravy ustanovení o procentních limitech a časovém testu 12 měsíců Použití časového testu 12 měsíců Přehled ustanovení ZDP, používajících pojmů mateřská a dceřiná společnost Závěr SMĚRNICE EVROPSKÉ UNIE A JEJICH APLIKACE DO ČESKÉHO DAŇOVÉHO PRÁVA Směrnice rady ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění matařských a dceřiných společností z různých členských států (90/435/EHS), která byla novelizována směrnicí rady 2003/123/ES

2 Společnosti na které se směrnice matka-dcera aplikuje Definice mateřské a dceřiné společnosti Osvobození výplat podílů Osvobození u dcery Směrnice rady, ze dne 23. července 1990, o společném systému zdanění při fúzích, rozděleních, převodech aktiv a výměně akcií týkajících se společností z různých členských států, (90/434/EHS) novelizována směrnicí 2005/19/ES Principy směrnice o fúzích a důvody pro její vytvoření Novela směrnice o fúzích Rozsah použití směrnice č. 90/434/EHS o zdanění při fúzích Definice pojmu fúze Sloučení Splynutí Převod jmění na společníka Rozdělení Prodej a vklad podniku Výměna podílů Definice společností, na které se směrnice o fúzích vztahuje Daňové neutrální režim pro fúze pro zúčastněné společnosti a společníky Převzetí rezerv a opravných položek a převzetí daňové ztráty Přenosy daňové ztrát Úplatná daňová neutralita u fúze matky a dcery Daňová neutralita u společníka (akcionáře) z titulu výměny podílů (akcií) představujících podíl na základním kapitálu Převod podniku Zvláštní případ převodu stálé provozovny (Článek 10) Zvlášní případ transparentních subjektů Možnost odmítnutí směrnice o fúzích z důvodu zabránění daňovým únikům (Článek 11) Přemístnění SE a SCE Platnost směrnice o fúzíh v rámci EU (Článek 12) Směrnice evropského parlamentu a rady 2005/56/ES, ze dne 26. října 2005, o přeshraničních fúzích kapitálových společností Směrnice rady 2003/49/ES, ze dne 3. června 2003, o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států Hlavní důvody vytvoření směrnice o licencích Rozsah použití směrnice o licencích Skutečný vlastník licencí a úroků Rozsah osvobození Doložení zdanění platby a dalších skutečností podmiňujících osvobození

3 3.4.6 Definice úroků a licenčních poplatků Definice společnosti a přidružené společnosti Stálá provozovna jako skutečný vlastník Novela daňových zákonů platná od Rozdělení odštěpením Ekonomicky zdůvodněné kritérium pro dělení ztráty, odčitatelných položek a nabývací ceny MOŽNOSTI A ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ INVESTICE V RÁMCI SKUPINY PODNIKŮ Z DAŇOVÉHO POHLEDU Úvod Zvýšení základního kapitálu Zvýšení základního kapitálu podle obchodního zákoníku Účetní pohled a posouzení z hlediska daně zpříjmů Dílčí závěr Příplatek mimo základní kapitál Příplatek mimo základní kapitál podle obchodního zákoníku Účetní pohled a posouzení z hlediska daně zpříjmů Posouzení příplatku mimo základní kapitál z pohledu daně darovací Vracení příplatku mimo základní kapitál Dílčí závěr Tiché společenství Smlouva o tichém společenství Daňový pohled na smlouvu o tichém společenství Dílčí závěr Prominutí dluhu Pohledávka poskytovaná mateřskou společností dceřiné společnosti a její prominutí Vysvětlení, co se stane s odpoštěnými částkami Půjčka a úvěr Dílčí závěr Prodloužení doby splatnosti závazků z obchodního styku Dílčí závěr Podílový úvěr Definování pojmu příjmy z divident dle českého daňového práva Definice pojmu příjem z úroků dle českého daňového práva Přednost mezinárodních smluv před platností českých předpisů upřeshraničních úvěrů apůjček Dílčí závěr Závěr

4 5 CENY OBVYKLÉ TRANSFEROVÉ CENY Úvod do ceny obvyklé transferové ceny Cena obecná definice Cena podle zákona o oceňování majetku Cena podle zákona o cenách cena sjednaná DPH jako součást ceny Cenová regulace a použití zákona o cenách Neplatnost ceny Cena obvyklá v ZDP a souvisejících předpisech Cena obvyklá v ZDP Zákon o oceňování majetku Metodické pokyny MF Pokyn D Metodický pokyn MF D Pokyn D Dvoustranné smlouvy o zamezení dvojího zdanění Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky adaňové správy Základní principy používané směrnicí i Smlouvami o zamezení dvojího zdanění Princip tržního odstupu Sdružené podniky Další principy Cíle přijatých principů Důkazní břemeno Uplatňování principu tržního odstupu podle směrnice opřevodních cenách Metody určení transakční ceny Návaznost směrnice o převodních cenách na českou legislativu Směrnice o eliminaci dvojího zdanění v souvislosti s realokací zisků mezi spojenými osobami (90/436/EEC) Dílčí závěr k definici ceny obvyklé Definice spojených osob Soukromá právní úprava Zákon o daních z příjmů Kapitálově spojené osoby Jinak spojené osoby Podílení se na vedení či kontrole Podílení se shodných osob na vedení a kontrole Ovládající a ovládané osoby Osoby blízké

5 Spojení za účelem daňové úspory Posouzení spřízněnosti podle čl. 9 Modelové smlouvy o zamezení dvojího zdanění Sdružené (spojené) podniky Metodické pokyny MF Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky adaňové správy Dílčí závěr Definice běžných obchodních vztahů Zákon o daních z příjmů Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění Metodické pokyny MF Směrnice o převodních cenách pro nadnárodní podniky adaňové správy Dílčí závěr Cena obvyklá v zákoně o DPH Cena obvyklá v ostatních daňových zákonech v zákoně o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti Editační povinnost na určení ceny obvyklé Úprava ve směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy Úprava v zákoně o daních z příjmů Závazné posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami Výklad podle pokynu D-292 vydaného Ministerstvím financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena mezi spojenými osobami Závěr Obvyklá cena za úrok ze smluv o půjčce při 140% diskontu Teoretický úvod interpretace Aplikace jednotlivých právně-hermeneutických metod Otázka Aplikace jazykového výkladu Aplikace logických metod Aplikace teleogického výkladu Aplikace historického výkladu Otázka Aplikace jazykového výkladu Aplikace logických metod Interpretační závěr Otázka 3 Bezúročné půjčky mezi spojenými osobami Právní úprava Interpretační závěr

6 5.10 Dokumentace cen mezi spojenými osobami Důkazní břemeno Dokumentace způsobu tvorby cen Pokyn D Koncept evropské dokumentace k převodním cenám Zásady uplatňované při dokumentaci tvorby převodních cen mezi spojenými osobami v České republice Obecný postup dle vnitřní směrnice podniku k dokumentaci převodní ceny Zjednodušený příklad dokumentace ceny obvyklé pro účely zákona o daních z příjmů Popis situace Obecný postup Zvláštní úhrada za nehmotný majetek Marketingová činnost řízená podniky, které nevlastní ochrannou známku ani obchodní jméno Novela daňových zákonů platná od a její vliv na transférové ceny CO JE TO TEST NÍZKÉ KAPITALIZACE Úvod do problému podkapitalizace Podkapitalizace v zákoně o daních z příjmů Historie Znění ZDP do Osvobození podle 25 odst. 2 ZDP Spřízněnost dle znění ZDP do Znění ZDP od do Znění ZDP od do Znění ZDP od Praktické provedení testu nízké kapitalizace Současná legislativa Legislativa v minulosti Vlastní kapitál a jeho změny PDSUP Koeficient K Překlasifikace podle 22 odst. 1 písm. g) bod 3 ZDP Vyjádření komise OECD k nízké kapitalizaci Novela ZDP od NÁKLADY MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI SOUVISEJÍCÍ S DRŽBOU PODÍLU V DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI PODLE 25 ODST. 1 PÍSM. ZK) ZDP Úvod do problematiky

7 7.2 Účinnost ustanovení 25 odst. 1 písm. zk) Posuzování výnosů z prodeje obchodního podílu se získem v případech aplikace 25 odst. 1 písm. zk) ZDP Společnosti, který se uvedené ustanovení týká Jak vyhodnocovat období do vzniku vztahu matka dcera Období daňové neuznatelnosti nákladů podle 25 odst 1 písm. zk) ZDP Úroky z úvěrů apůjček přijatých na nákup dceřiné společnosti Úroky z úvěrů apůjček přijatých v období 6 měsíců před nabytím podílu Doba, kdy nelze úroky z poskytovaného úvěru v období 6měsíců před nákupem obchodního podílu uplatňovat do uznatelných nákladů Interpretace citovaného ustanovení 25 odst. 1 písm. zk) ZDP z pohledu daňové odčitatelnosti úroků apůjček tématicko vymezení přímých a nepřímých nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti Vymezení přímých a nepřímých nákladů souvisejících s držbou podílu v dceřiné společnosti Závěr a nastínění některých možných řešení problému daňové neodčitatelnosti nákladů mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti z pohledu ZDP

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ č. D-6. k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor daní z příjmů Č.j. 32320/11-31 Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 109 Rozeslána dne 21. listopadu 2014 Cena Kč 96, O B S A H : 267. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012

Změny v oblasti přeměn obchodních společností. 17. ledna 2012 Změny v oblasti přeměn obchodních společností 17. ledna 2012 Agenda Úvodní slovo Právní problematika vnitrostátní přeměny Právní problematika přeshraniční přeměny Přestávka Účetní problematika Daňová problematika

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 27.6.2001 Přítomni: viz prezenční listina; úvodu jednání se jako host zúčastnila

Více

Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012

Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012 Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012 1. Z historie... 1 2. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky... 2 3. Právní úprava... 2 4. Účel konsolidované účetní závěrky... 2 5. Konsolidační

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 DPH Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 24. října 2007 Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání Koordinačního výboru s KDP

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 30.1.2014

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 30.1.2014 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 30.1.2014 UZAVŘENÉ PŘÍSPĚVKY ke dni 30.1.2014 - seznam - 418/18.12.13 Zahrnutí příslušenství do příjmů z úhrad pohledávek pro účely

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 7, 117 22 Praha 1 Č. j.: 5606/15/7100-10 V Praze dne 6.2.2015 Pokyn GFŘ D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Komerční banka, a.s.

Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2010 Obsah Zpráva nezávislého

Více

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění

Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Aplikace DPH u činností výzkumu a vývoje - uplatňování odpočtu DPH u vstupů (nákladů) návazně na kvalifikaci poskytovaných plnění Seminář sdružení CzechBio, Praha 28.6.2012 Přednášející: Ing. Ondřej Burian

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová

TRANSFER PRICING METHODS. Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová METODY URČENÍ PŘEVODNÍCH CEN TRANSFER PRICING METHODS Veronika Solilová, Vendula Bílková, Jana Vrtalová Abstrakt Příspěvek se zaměřuje na Směrnici o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA. ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 347 VYHLÁŠKA ze dne 31. května 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech Česká národní banka stanoví podle 34 k provedení 21 odst. 5, 22 odst. 6, 24 odst. 2, 25 odst.

Více