Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 / Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt IČ: Č. org Schváleno školskou radou dne: 23. října 2013 Ing. Andrzej Bartoś ředitel školy 1

2 Osnova Úvod ) Základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě ) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek ) Údaje o činnosti kabinetu výchovného poradenství ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Úvod Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 7 vyhl. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění novely 225/2009 Sb. Součástí této výroční zprávy je i zpráva o hospodaření za rok 2012 a výroční zpráva o podávání informací dle z. 106/1999 Sb. v platném znění. Výroční zpráva vychází z hodnocení školy vypracovaného za období 2012/ ) Základní údaje o škole název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, vykonává činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: Školní jídelny: Domova mládeže: žáků stravovaných 92 lůžek Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 1. Jílová 36g, Brno 2. Jílová 38, Brno 3. Jahodová 54, Brno 4. Pražákova 51a, Brno 5. Tučkova 2, Brno Školu zřizuje Jihomoravský kraj. Kontakt IČ: Č. org Škola je řízena ředitelem školy Ing. Andrzejem Bartośem, který dále řídí dva zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele praktického vyučování, zástupce pro provozně-ekonomický úsek a vedoucí vychovatelku domova mládeže. Na činnosti školy se podílí Školská rada při SŠP, Brno, Jílová 36g. Dne proběhly volby do školské rady. Volební období Zvolení členové: Mgr. Josef Kratochvíl zvolen PP Mgr. Lenka Pokorná zvolena PP Mgr. Zuzana Stolarská zvolena PP Ludmila Nečasová zvolena žáky a ZZ Petr Lojda zvolen žáky a ZZ Jakub Pantůček zvolen žáky a ZZ 3

4 Členové jmenovaní zřizovatelem: Ing. Jaroslav Běták Ing. František Juren Ing. Petr Kolář Předsedkyní školské rady je: Ludmila Nečasová tel ) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání, které škola vyučuje v denním, večerním, dálkovém a zkráceném studiu H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ L/ M/ M/ L/ L/51 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Truhlář Čalouník Instalatér Malíř a lakýrník Podlahář Sklenář Montér suchých staveb Elektrikář - silnoproud Zedník Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Nábytkářská a dřevařská výroba - dřevostavby Technická zařízení budov Stavební provoz Nábytkářská a dřevařská a výroba Žáci mají k dispozici 135 počítačů z celkových 273 počítačů, z toho je napojeno na internet 273 počítačů. Ve školním roce 2012/2013 bylo vyplaceno v rámci produktivních prací Kč pro průměrný měsíční počet žáků 96,5 a stipendia ve výši Kč pro 79 žáků vybraných oborů vzdělávání dle stipendijního řádu školy, které hradí Jihomoravský kraj. Jsou to obory: čalouník, malíř a lakýrník, podlahář, sklenář, zedník a elektrikář - silnoproud. Počty žáků dle zahajovacího výkazu k žáků celkem v denním studiu, z toho: střední vzdělání s výučním listem zkrácené studium = 613 střední vzdělání s maturitou 241 čtyřleté obory + 64 nástavba = 305 Rekvalifikační studium 22. Dále probíhali kurzy a zkoušky z profesní kvalifikace celkem 4

5 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 96 pedagogických pracovníků a 45 nepedagogických, tj. celkem 141 zaměstnanců. Ze 96 pedagogických pracovníků 72 splňuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku na střední škole. Další postupně získávají kvalifikaci v rámci plnění plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do naší školy celkem 918 žáků a 22 rekvalifikantů v dálkovém studiu EZP. 4) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Přijímací řízení probíhalo v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a vyhl. 671/2004 Sb. Do konce ledna 2013 byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Na základě rozhodnutí zřizovatele se již několikátým rokem uplatnil motivační prvek stipendií pro vybrané obory vzdělávání čalouník, malíř a lakýrník, podlahář, sklenář, zedník a elektrikář - silnoproud. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou byly stanoveny přijímací zkoušky. V prvním kole bylo podáno celkem 502 přihlášek do denního studia, přijato k žáků, zápisových lístků odevzdáno 189 (nástavbové a zkrácené studium ZL neodevzdávají). K nastoupilo do prvních ročníků 398 žáků. I přes klesající tendenci populačních ročníků se díky zájmu o zkrácené studium podařilo naplnit obory vzdělání žádané na trhu práce. Mezi uchazeči je zájem o studium při zaměstnání, dálkové studium se však nedaří naplnit tak, aby se přihlásil takový počet uchazečů, který by naplnil třídu. Bohužel se však některé obory vzdělání naplnit nedaří již několikátý rok, a to zejména obory sklenář, čalouník, snižuje se zájem o malíře a lakýrníka 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, je odbornou vzdělávací institucí s vnitřní diferenciací, která připravuje žáky především pro výkon dělnických povolání v oblasti stavebních, dřevozpracujících a elektro oborů. Odborné vzdělání je zajišťováno plněním tematických plánů vypracovaných na základě příslušných učebních dokumentů a školních vzdělávacích programů. Cílem vzdělávání je formování osobnosti vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen, v souladu s obecně závaznými životními a mravními hodnotami, samostatně myslet, svobodně a autonomně se rozhodovat a jednat. Důraz klade na činnostní pojetí vyučování. Využívá různých vzdělávacích postupů a způsobů i pro uplatňování diferencované výuky. Vzdělávací cíle přípravy se prolínají do všech předmětů učebního plánu školy. Jsou orientovány na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti, které jsou spojeny s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů pro všechny žáky, aby byly přínosem pro jejich rozvoj. 5

6 Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je určen platnými osnovami a školními vzdělávacími programy. Ve škole je uplatňován princip jednoty výchovy a vzdělávání. Ve výchově je dbáno na mravní, estetickou, rodinnou a ekologickou výchovu. K naplnění těchto principů byl upraven Školní řád. Prevence je součástí řady vyučovacích předmětů jak bylo stanoveno předmětovými komisemi. Výuka směřuje k těmto cílům: vytvoření pevné soustavy poznatků chápání významu získaných vědomostí a vzájemných souvislostí aplikaci získaných vědomostí samostatnou práci vyhledávání informací, využíváni poznatků a zkušeností v praxi osvojování dalších poznávacích dovedností uplatnění vlastní zkušenosti uplatňování specifických předpokladů ve společné práci, vytváření návyků spolupráce a vzájemné pomoci podpora motivace k celoživotnímu vzdělávání. Přehled výchovně vzdělávacích výsledků za šk. rok 2012/2013 I. ročník SOU II. ročník SOU III. ročník SOU Nástavbové studium SOŠ MIEZ Údaj I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. počet žáků počet tříd P r o s p ě ch průměrný prospěch 2,51 2,34 2,36 2,42 2,26 1,54 2,12 2,27 2,50 2,52 2,38 2,50 s vyznamenáním neprospělo opravná zkouška povolena odložená klasifikace C h o v á n í se známkou se známkou V ý c h o v n á opatření pochvala TU důtka TU pochvala ŘŠ důtka ŘŠ podmíněné vyloučení ukončení studia

7 Zhodnocení výsledků odborného výcviku v jednotlivých učebních oborech Prům. prospěch Ročník první druhý třetí čtvrtý Obor Pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. Zedník 2,32 2,15 2,04 1,76 2,07 1, Instalatér 2,34 2,09 2,04 1,96 2,06 1, Instalatér (zkr. forma st.) 2,05 2, Malíř 1,91 1,82 2,38 2,14 2,75 2, Truhlář 2,48 2,23 2,03 1,83 1,41 1, Čalouník ,14 2, Podlahář 2,80 2,13 1,85 1,92 2,00 1, Podlahář (zkr. forma st.) 1,86 2, Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2,35 2,30 2,00 2,53 2,07 2, Elektrikář (zkr. forma st.) 2,21 1, Montér suchých staveb 2,56 2,73 2,75 2,43 2,17 2, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 1,61 1,61 1,88 1,94 2,08 1,91 2,20 2,50 Počty a rozdělení učeben na úseku TV Počet tříd 37 denní studium Počet učeben 42 z toho 4 počítačové učebny, 1 kreslírna, 2 jazykové učebny, 1 fyz. a chem. laboratoř, 7 učeben oboru instalo + TZB, 1 odborná učebna pro dřevoobory, 1 učebna oboru elektro; všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, 1 tělocvična, 1 posilovna, 3 auly Venkovní sportoviště 1 hřiště na minikopanou a házenou 1 hřiště na tenis 1 hřiště víceúčelové 1 hřiště na beach volejbal 1 hřiště nohejbalové 1 atletická dráha 1 doskočiště pro skok daleký 1 sektor pro vrh koulí Počet kabinetů 17 7

8 Stav dislokačního zajištění na úseku praktického vyučování Učební obor Ročník Dílna - odborná učebna Poč. pracovních míst (den) Zedník I.-III. Jahodová Nábytkářská a dřevařská výroba I.-IV. Jahodova Truhlář I.-III. Jahodová Montér suchých staveb I.-III. Jahodová Podlahář I. Jahodová Sklenář I.-III. Jahodová Podlahář II.-III. Tučkova 2 20 Čalouník I.-III. Tučkova 2 12 Malíř I.-III. Tučkova 2 24 Svářečská škola Pražákova 51a 24 Instalatér I.-III. Pražákova 51a 50 Elektrikář I.-III. Pražákova 51a 24 MIEZB I.-IV. Pražákova 51a 36 TZB I.-II. Pražákova 51a 15 MZ I.-III. Pražákova 51a 32 Celkem 418 Počet odborných učeben: Jahodová 2 (z toho 1 počítačová 12+1 PC) Tučkova 1 (počítačová 6+1 PC) Pražákova 3 (z toho 1 počítačová 12+1 PC) Ve škole pracovaly předmětové a metodické komise, řídily se plány práce, jejich členové se pravidelně scházeli. Jednotlivé předmětové komise plánují společné aktivity vztahující se ke všem předmětům a vyučujícím v komisi. Zodpovědnost má vždy konkrétní učitel. Ostatní informace si vyučující předávají a projednávají průběžně. Na konci roku vedoucí předmětových komisí vypracovávají zprávy, které slouží jako podklad pro výroční zprávu o činnosti školy za školní rok. Zkušení učitelé jsou pověřováni pomocí začínajícím a neaprobovaným učitelům. 8

9 Složení metodických komisí P. č. Třída Třídní učitel Učitel OV + vyučující v dané třídě (příp. vychovatelé) 1 ZP1. Honek Rubíček Ladislav, Havlíček František, Tihon Milan 2 I1.A Horáková Křena Pavel, Bartoň Karel, Vráblík Miroslav 3 I1.B Zvěřina Křena Pavel, Bartoň Karel, Vráblík Miroslav 4 T1. Hulinský Hřebíček Bohuslav, Černý Jaroslav, Hájek Jiří 5 MsM1. Sýkorová Beneš Petr, Havlíček František, Válková Anežka 6 Ezp1. Bojasová A. Charvát František, Trnka Daniel, Plch Antonín 7 E1.* Rosendorf Trnka Daniel, Plch Antonín 8 I1.* Kašpárek Šmarda Lubomír, Maluška Pavel 9 P1.* Stará Tihon Milan, Pražák Petr 10 Z2. Zubrovych Rubíček Ladislav, Otto Rudolf 11 I2.A Doležal Rozman Jaroslav, Šíp Roman, Losová Iva 12 I2.B Bojasová M. Rozman Jaroslav, Šíp Roman, Losová Iva 13 MP2. Píška Šimek Miloš, Blaha Ondřej, Pražák Petr 14 T2. Staněk Křivánek Libor, Černý Jaroslav, Hřebíček Bohuslav 15 MsT2. Vašicová Sedláček Lukáš, Beneš Petr, Křivánek Libor 16 Ezp2. Škarda Sláma Jiří, Mikuš Jiří 17 MsZ3. Petrová Sedláček Lukáš, Beneš Petr, Rubíček Ladislav, Otto Rudolf 18 I3.A Lupták Borek Daniel, Šmarda Lubomír, Losová Iva 19 IT3. Herůfek Borek Daniel, Šmarda Lubomír, Losová Iva, Huspenina Jiří 20 MP3. Pavlík Šimek Miloš, Blaha Ondřej, Pražák Petr 21 TČ3. Ušák Huspenina Jiří, Hájek Jiří, Válková Anežka 22 Ezp3. Holub Sláma Jiří, Mikuš Jiří 23 SP1. Kolmanová 24 DN1. Bohdálek 25 SD2. Studýnka 26 TD1. Stolarská Trnka Daniel, Bittmann Roman 27 TZB2. Orságová Štěpánek Jiří 28 TZB3. Kočevová 29 TZB4. Hulák 30 DV2. Čechová Bittmann Roman 31 DV3. Vašková Bittmann Roman 32 DV4. Novosadová Bittmann Roman 33 MZB1. Sečkářová Sláma Jiří, Mikuš Jiří 34 MZB2. Pešlová Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek 35 MZB3. Ohnoutek Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek 36 MZB4. Duchek Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek 9

10 Složení předmětových komisí Poř. čís. Předmětová komise Předseda Členové 1. humanitní Mgr. Hulák Vašková, Stolarská, Studýnková, předměty Doležal, Kiliánová, Pokorná S. Cizí jazyky Bojasová M. Tělesná výchova Pavelková, Peštálová, Studýnková Navrátil, Kočevová, Prokopová, Lebedová Holomek, Petrová, Píška, Švec 2. přírodovědné RNDr. Fialová Zvěřina, Obelczová, Pastrnková, předměty Orságová, Fialová, Kolmanová, Krejčí, Vašicová, Zatloukal, Krmelová, Bojasová A., Ušák, Ohnoutek 3. stavoobory Ing. Stará Sečkářová, Honek, Zubrovych, Studýnka, Sýkorová, Pavlík, Ohnoutek, Zvěřina, Beneš, Sedláček, Otto, Rubíček, Šimek, Blaha, Petrů, Havlíček, Pražák, Tihon 4. obory I + E + EZP Ing. Lupták Bartoś, Horáková, Holub, TZB + MIEZ Instalo Sýkorová, Pešlová, Kunický, Ohnoutek, Elektro Topinková, Kašpárek, Kratochvíl, Šíp, Borek, Štěpánek, Charvát, Maluška, Šmarda, Rozman, Křena, Jašek, Bartošek, Bartoň, Saitl, Vráblík, Fišer, Losová Duchek Rosendorf, Trnka, Kratochvíl, Holub, Škarda, Zatloukal, Hrdlička, Mikuš, Plch, Sláma 5. dřevoobory Ing. Staněk Bohdálek, Čechová, Ušák, Hulinský, Novosadová, Válková, Hájek, Pekařík, Huspenina, Bittmann, Hřebíček, Křivánek, Černý, Tihon 10

11 Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2012/13 Školní rok Počet žáků konajících zkoušku Prospěl s vyz. Prospěl Neprospěl Nekonalo 2012/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/13 SOŠ Školní rok Počet žáků Prospěl s vyz. Prospěl Neprospěl Nekonalo 2012/ SOU Školní rok Počet žáků Prospěl s vyz. Prospěl Neprospěl Nekonalo 2012/ Hodnocení školního roku z hlediska předmětových komisí Hodnocení práce předmětové komise humanitních předmětů Komise se zaměřila na tyto činnosti: příprava nové koncepce státní maturity z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk úspěšný průběh státní maturitní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a z cizího jazyka v průběhu měsíců května června 2013 úpravy tematických plánů ve shodě s cíli státních maturit, studium dokumentů s touto problematikou účast členů komise na školeních týkajících se státních maturit (e-learning zadavatelé, hodnotitelé). příprava a realizace MAG 2012 příprava, tvorba a dokončení ŠVP příprava TP dle ŠVP příprava textů k přijímacím zkouškám z českého jazyka uplatnění moderních metod výuky, rozvoj počítačové gramotnosti členů komise, práce s novými formami audiovizuální techniky podíl členů komise na tvorbě a činnosti školního časopisu a přípravě a realizaci rozhlasových relací účast žáků druhého ročníku oborů TZB a DV na projektu Studenti čtou a píší noviny rozšíření knižního fondu školní knihovny, možnost práce žáků s novými formami vyhledávání informací prostřednictvím internetu přímo v prostorách školní knihovny studium odborné literatury i cizojazyčné, odborného tisku rozšíření počtu vzájemných hospitací mezi jednotlivými členy komise za účelem zkvalitnění výuky 11

12 příprava nových materiálů k výuce, textů k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, cizích jazyků i poslechových nahrávek k výuce, nákup nových učebnic pro vyučující cizích jazyků účast členů komise na projektu Trojjazyčná škola projekt Brno-Utrecht Do světa, výměnný pobyt studentů, spolupráce se školou Via Nuova účast na projektu Prezidentské volby nanečisto návštěva koncentračního tábora v Osvětimi v rámci výuky dějepisu beseda o holocaustu v rámci výuky dějepisu práce s cizojazyčnými časopisy účast na představení v cizím jazyce v rámci výuky účast na exkurzích, návštěva soudního přelíčení u Krajského soudu v Brně v rámci výuky OBN Hodnocení práce předmětové subkomise tělesné výchovy Komise se zaměřila na tyto činnosti: těžištěm práce PK TEV bylo plnění úkolů, daných ŠVP SŠP Brno, Jílová 36g, a osnovami předmětu tělesná výchova v rámci MŠMT ČR a plánem práce subkomise tělesné výchovy na školní rok 2012/2013 základním úkolem vyučovací hodiny bylo rozvíjet pohybové dovednosti žáků, zlepšení jejich pohybové kultury a pohybového vzdělání zvyšování jejich fyzické zdatnosti, sportovní výkonnosti a jejich vztahu k tělesné výchově a sportu zapojení stále vyššího počtu žáků do pohybových aktivit a využívat kvalitní nabídku sportovišť naší školy pokračovat v rozvoji nadání talentovaných jedinců a hledat nové jedince s dispozicemi pro výkonnostní a vrcholový sport pokračovat ve staré dobré tradici naší školy, v kvalitních výsledcích našich žáků ve sportovních soutěžích od okresní úrovně až do úrovně republikového finále dodržovat normy bezpečnosti ve výuce tělesné výchovy, provádět opakovaná školení o BOZ v TEV a ve volnočasových sportovních aktivitách prezentovat na webových stránkách, ve školním časopise TAMTAM a v republikových médiích úspěchy naší školy a vytvářet jí stále kvalitní reklamu, která může být prospěšná i v náborech žáků základních škol Největší sportovní úspěchy školy v soutěžích ve školním roce 2012/ místo v okresním kole CORNY středoškolského atletického poháru 1. místo v JM krajském kole v CORNY středoškolském atletickém poháru 5. místo v republikovém finále v CORNY středoškolském atletickém poháru 1. místo v okresním kole přespolním běhu 1. místo v JM krajském finále v přespolním běhu 1. místo okresním kole v halové kopané 1. místo v krajském finále v halové kopané 1. místo v přeboru Brna v malé kopané 3. místo v republikovém finále ve šplhu na laně 2. místo v JM krajském finále v silovém čtyřboji 1. místo a titul mistra ČR na Mistrovství stavebních škol v atletice v Brně, které naše škola pořádala 1. místo v bodování škol o Nejlepší školu Brna ve sportu ve školním roce 2012/2013 slavnostní vyhlášení na Nové radnici v Brně 12

13 Hodnocení práce předmětové komise přírodovědných předmětů Co se komisi podařilo: připravit žáky maturitních tříd k maturitě z matematiky podle nové koncepce (vytvořením zkušebních testů, vypsáním speciálních konzultačních hodin, zorganizováním zkušebních maturit) uskutečnit hospitace u vyučujících předmětové komise pracovat na tvorbě ŠVP a jejich změnách připravit příklady na přijímací zkoušky z matematiky využívat audiovizuální techniku ve třídách SOU v hodinách fyziky a matematiky pracovat s připravenými materiály v rámci projektu Šablony CZ.1.07/1.5.00/ vytvářet a ověřovat materiály pro výuku matematiky, fyziky a informačních a komunikačních technologií ve vhodných kapitolách upozorňovat žáky na ekologické problémy a zapojovat je tak do projektu Eco-schools do výuky zařazovat aplikované úlohy uskutečňovat konzultace a doučování podle požadavků žáků spolupracovat s úsekem PV, do výuky zařazovat aplikované úlohy ekologické vycházky a programy ve spolupráci s EkoCentrem Brno Co se nepodařilo: v některých třídách se nepodařilo zlepšit úroveň znalostí, žáci se málo na výuku připravují, mají malý zájem o doučování a konzultace v některých třídách SOU žáci nenosí kalkulačky přesto, že byla v požadavcích na pomůcky pro žáky, kteří nastupují do 1. ročníku; tento problém ztěžuje výuku matematiky např. odmocnin nebo goniometrických funkcí Hodnocení práce předmětové komise dřevo oborů Hodnocení učebních oborů Truhlář a Čalouník za 1. a 2. ročník výuku narušuje absence. Žákům potom uniká návaznost jednotlivých učebních celků, odborné znalosti jsou nesourodé, nebo žádné. Problém je také slabá technická představivost. Žáci nejsou schopni kreslit a číst konstrukční výkresy. Na tento problém jsme připraveni se zaměřit v příštím školním roce, především individuálním přístupem. U třetích ročníků to bude souviset s přípravou na závěrečnou zkoušku. V hodnocení letošních závěrečných zkoušek byly nejhorší výsledky právě u písemné části. Naopak praktická část závěrečné zkoušky byla na odpovídající úrovni. V této souvislosti pozitivně hodnotím práci metodických komisí, spolupráci učitelů teorie a praxe, včasné řešení problémů. U studijních oborů dřevostavby a nábytkářská výroba jsme kladli důraz na doplňování výuky o konkrétní poznatky z oblastí technologie, materiálů a konstrukcí. Dělo se to formou seminářů, odborných přednášek nebo exkurzí. Značný význam přikládáme projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání modernizací didaktických pomůcek pro výuku odborných předmětů. Jedná se o vytvoření vzorkovníků materiálů a kování pro dřevostavby a konstrukci skeletového výukového trenažeru. Dále jsou jeho součástí digitální mikroskopy, váhy a trhací zkušební zařízení. Tyto didaktické pomůcky umožní názornější způsob výuky. Umožňují sledovat průběh zkoušek pomocí monitorů a projektoru, zaznamenání výsledků měření v počítačích v adresářích žáků a vyhodnocování výsledků v žákovských projektech. Úkolem pro příští školní rok je realizace tohoto projektu, začlenění jeho výstupů do ŠVP a realizace ve výuce. 13

14 Hodnocení práce předmětové komise instalo, TZB a elektro Co se podařilo: splnit osnovy včetně vzájemné koordinace učiva a uplatňování mezipředmětových vztahů, včetně environmentální tematiky připravit inovované otázky k MZ oborech TZB a MIEZ zajistit provedení opravných ZZ a MZ za šk. rok 2011/12 (září + prosinec 2012) i ZZ a MZ v řádném termínu (květen + červen 2013) zapojení školy do programu Nová závěrečná zkouška 2 včetně účasti našich pracovníků při úpravě zadání a zapracování připomínek z loňského šk.roku aktivní zapojení žáků TZB a instalo (18 žáků TZB a 42 žáků oboru Instalatér) do internetové soutěže firmy HCPC (1. místo družstva SOŠ, 2.místoi SOU, 1. až 3. místo mezi jednotlivci SŠ) umístění bylo spojeno s finanční odměnou pro školu příprava krajského i celostátního kola SOD oboru instalatér + různé další soutěže SOD oboru instalatér krajské kolo (1. a 2. místo jednotlivci, 1. místo družstva) SOD oboru instalatér republikové finále (1. a 2. místo jednotlivci, 1. místo družstva) Vyškov mezinárodní soutěž instalatérů (2. a 8. jednotlivci) Pohár LINDE Frýdek Místek (10. místo mezinárodní soutěž 6 států) MIEZ republikové finále Sušice (3. místo) SOD oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje republikové finále (3. a 4. místo) SOD oboru instalatér v Rakouském Zistersdorfu (1. a 2. místo) mezinárodní kategorie účast žáků i zaměstnanců na školeních u odborných firem (Plast Brno, Gienger, Tondach Šlapanice, Jokva, Koupelnové studio - Ptáček, Cesaro, Alcaplast, Geberit, OEZ ) pokračování ve spolupráce s firmou Hansgrohe postupné proškolení všech žáků oboru ve školicím středisku exkurze ČOV Modříce, elektrárna Kníničky, Elektrárna Dlouhé stráně, MSK kolektory, návštěva veletrhů (Stavební veletrh, AMPER), velkosklady instalo materiálu (Ptáček, Cesaro, Ginger) spolupráce se CTI účast na školeních AMOS, spolupráce při soutěžích zájemcům z řad žáků byly poskytovány konzultace a doučování (zájem ze strany žáků byl však minimální) zahájili jsme výuku většiny oborů podle ŠVP, zatím vše pobíhá v pořádku; budou se nadále shromažďovat poznatky a připomínky pro případné úpravy Co se nepodařilo zastavit klesající úroveň znalostí žáků, což souvisí s klesající vstupní úrovní žáků ze základních škol uskutečnit některé plánované exkurze (především z provozních důvodů firem) 14

15 Hodnocení práce předmětové komise stavooborů 2012/13 V tomto školním roce probíhaly ve všech učebních oborech pod vedením NUV další práce na jednotném zadání závěrečných zkoušek, podle nichž zkoušky již několik let úspěšně probíhají. Zúčastnili jsme se zajímavých odborných seminářů, např. Suchá výstavba a izolace, Nedestruktivní zkoušky materiálů, Každý prostor má své řešení, Supellex provádění podlah, Moderní materiály a technologie pro výstavbu RD a obytných budov, soutěže Výrobek roku apod. Tyto akce byly zdarma a zúčastnili se jich učitelé a žáci vybraných oborů. V rámci rekvalifikací dále probíhali v Pardubicích dvoudenní semináře Vzdělávání průvodců a hodnotitelů pro montéra suchých staveb, podlaháře dřevěných a bezespárých podlah a malíře. V dubnu jsme navštívili stavební veletrh, kde jsme opět využili možnost volného vstupu v rámci Studentského dne. Akce se zúčastnily všechny učební i studijní obory. V dubnu také proběhla pod záštitou Cechu podlahářů soutěž Podlaha Cup 2013 tentokrát v Uherském Brodu, kde naši žáci třídy MP3 Marek Doupovec a Adam Hanuš pod vedením UOV p. Pražáka získali pěkné 3. místo. Příští rok se tato soutěž bude konat na naší škole. Žáci 3. ročníku oboru Mss zpracovávali poprvé v rámci JZZZ samostatné odborné práce a zároveň si v souladu s kariérovým poradenstvím založili svá osobní portfolia s životopisy, motivačními dopisy a prezentací své odborné práce. Dále obor Mss zpracoval v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zvyšování kvality ve vzdělávání projekt Kvalitní konstrukce pro suché stavby. Cílem tohoto projektu je seznámit stavební obory se základními materiály, postupy a zásadami sádrokartonových konstrukcí a u oboru Mss prohloubit znalosti absolvováním teoretických i praktických kurzů, exkurzemi na zajímavé stavby a workshopy se zaměstnavateli. Učitelé začali psát pro jednotlivé kurzy projektu učební texty, zpracovávat prezentace a byla navázána úzká spolupráce s firmou GipsCon. Obor SP byl v 1. ročníku vyučován podle ŠVP a od září 2013 bude ŠVP platit i pro 2. ročník. K maturitní zkoušce bylo připuštěno v řádném termínu 13 žáků a prospělo pouze 7 žáků. Oba ročníky splnily souvislou odbornou praxi, třída SP2 již na podzim a třída SP1 v průběhu měsíce května. Žáci většinou pracovali v oboru, ve kterém jsou vyučeni. Náměty na příští školní rok pokračování ve spolupráci se známými stavebními firmami a s Cechy jednotlivých řemesel exkurze na vybraná pracoviště, na školící akce u firem a na zajímavé odborné semináře účast na soutěžích další prezentace školy, učebních oborů a zajímavých akcí na internetu a v odborných časopisech 15

16 Úsek Výchovy mimo vyučování (VMV) Plnění úkolu vycházelo z plánu úseku VMV pro rok 2012/2013. V domově mládeže (DM) bylo ubytováno 76 žáků. Prvořadým úkolem bylo začlenění žáků prvních ročníků do systému života na domově mládeže v rámci všech podmínek stanovených v oblasti mezilidských vztahů, schopnosti svobodného přijímaní všech norem společenského života, které se vytváří v prvních měsících pobytu na domově mládeže. Žáci prvních ročníků byli dle oborů rozděleni na jednotlivá patra mezi stávající ubytované žáky. Tak jako každý rok, tak i letos byli všichni žáci seznámeni a poučení jak efektivně využívat svůj volný čas na domově mládeže s prioritou na sebevzdělávání a samostudium. Oblast zájmová se naplnila již průběhu měsíce září, kdy měli možnost si všichni ubytovaní žáci na DM zvolit sportovní, kulturní nebo i jinou možnost využívaní svého volného času k rozvoji svých sportovních, uměleckých a jiných schopností a zájmů. Pravidelná zájmová činnost byla hojně využívána po celý školní rok. V průběhu září se konaly individuální pohovory se všemi novými žáky, na kterých byly zjišťovány jejich schopnosti uplatnit se v novém kolektivu a jejich začlenění do něj. Tématem pohovorů bylo především morální a etické smýšlení nových žáků. V oblasti problému dnešní mládeže na úseku VMV se v hodnoceném období nevyskytl žádný problém z oblasti negativních vlivů a nesourodosti mezi žáky, který by nebylo možné zvládnout. Všichni pedagogičtí pracovníci na úseku VMV se svojí činností snažili o zajištění harmonie v souladu žák vychovatel tak, aby se vychovatel stal pro žáka oporou při řešení všech vzniklých situací. V oblasti výchovy k demokratickému a občanskému myšlení bylo žákům prostřednictvím žákovského parlamentu umožněno vyjadřovat svoje názory a pocity na veřejnosti a tím dávat najevo co si myslí a co cítí ve svém teenagerovském věku. V rámci multikulturní výchovy měli žáci možnost navštěvovat různé kulturní akce, které přispívaly k jejich rozvoji. Žáci měli i možnost aktivního působení při akcích pořádaných školou nebo domovem mládeže jako například Veletrh středních škol, vánoční koncerty pro základní školy. Dále to byly dobrovolnické aktivity, jako jsou například různé akce pro děti mateřských škol nebo kulturní vystoupení našich žáků při slavnostních příležitostech, jako je vyřazení absolventů. V rámci rozumové výchovy byli žáci domova mládeže seznamováni s bezpečnostními, hygienickými a požárními směrnicemi a v této oblasti proškoleni. Jsou vedeni k odpovědnosti za svěřený majetek a inventář na DM. Důležitou součástí výchovy jsou přednášky a besedy na různá témata. Témata jsou volena tak, aby odrážela zájmy mladých lidí. Na DM tyto besedy a přednášky probíhaly v hodnoceném období dle harmonogramu jednotlivých výchovných skupin. Bylo využíváno aktivizujících metod tak, aby byl obsah jednotlivých besed pro žáky poutavý. Pracovní výchova je zaměřena na zlepšení životního prostředí, udržovaní pořádku na DM a jeho okolí. Sportovní kroužky se orientuji na sálovou kopanou, florbal, posilovaní, plavaní, stolní tenis a v letních měsících nohejbal, plážový volejbal a tenis. K výchovné činnosti patří také přispívání do školního časopisu TAMTAM a na webové stránky školy. Výchova kulturně-estetická je podporována návštěvami různých kulturních akci pořádaných školou, vystoupením školní hudební skupiny a estetickou úpravou ubytovacích prostor. 16

17 Plán volnočasových aktivity DM při SŠP, Brno, DM Jílová 38, šk. r. 2012/2013: Září Vstupní školení bezpečnosti, Vnitřní řád domova mládeže Společenské chování beseda Seznámení s Brnem Vytváření zájmových útvarů a nábor do nich Říjen Negativní patologické jevy a jejich působení na dospívající mládež workshop Turnaj ve stolním tenise nebo stolním fotbale Kultura v Brně beseda Listopad Podívej se kolem sebe workshop První pomoc a krizové situace seminář Turnaj ve florbale nebo sálové kopané Vědomostní kvíz Prosinec Vánoční večeře, tradice Vánoční sportovní turnaj Leden Celoškolský turnaj v piškvorkách Kriminalita mládeže workshop Únor Bezpečnostní školení Celoškolský turnaj v šachu Březen Násilí ve sportu workshop Sportovní turnaj dle možností Duben Turnaj v nohejbale Proč si rodiče myslí, že jsem pořád dítě? beseda Návštěva filmového festivalu Květen Brno město uprostřed Evropy Turnaj v plážovém volejbalu Turnaj v malé kopané Pomoc při humanitární akci Světluška Zapojení do projektu Evropa v Brně Zapojení do projektu Média útočí Burza učebnic Zapojení do projektu 72 hodin bez kompromisu Zasedání školního parlamentu Účast na Krajském sněmu mládeže Návštěva divadelního představení Aktivity projektu SMOK Účast na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže Návštěva sportovního utkání Vánoce ve světě beseda Uspořádání výstavy Turnaj v sálové kopané nebo florbale Aktivita projektu SMOK Multikulturní program Návštěva divadelního představení Velikonoční tradice beseda Vyhlášení ankety Jílovský Ámos Pomoc při humanitární akci Květinový den Festival prevence 17

18 Červen Sportovní program Společný program k závěru školního roku Aktivita projektu SMOK Zapojení žáků do kroužků Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována v zájmových útvarech. Celkem je do pravidelné zájmové činnosti zapojeno 149 žáků školy. V rámci zájmové činnost probíhají také soutěže v jednotlivých disciplínách dle zaměření kroužku. Kroužek Vedoucí Den Čas DM./škola Průměrná účast Místo Florbal Zachová Čtvrtek /0 15 tělocvična Sálová kopaná Zachová Pondělí /0 15 tělocvična Plavání Zachová Středa /0 10 Bazén Koh. Posilovna Zachová Po, Út, Čt 16:30-17:30 32/4 15 Posilovna Tenis Zachová Úterý /0 4 Tělocvična Badminton Zachová Úterý /0 4 Tělocvična Stolní tenis Zachová nepravidelně nepravidelně 10/0 6 Herna DM Kondiční posilování Švec, Píška, Holomek, Petrová Po, Út, St 14,20 16,10 12/10 6 Posilovna Hudební M*I*J Uzel Po, Čt /0 8 D036 Hudební hra na kytaru Uzel Individuálně /0 2 D218 Tenis Uzel St V létě ST 16- Tenisový 4/ kurt Zájmová činnost je podporována spoluprací s dalšími institucemi, a to především Asociací školních sportovních klubů, Asociací středoškolských klubů a Jihomoravskou radou dětí a mládeže. Sportovní kroužky (v rámci Školního sportovního klubu ) Atletika Sportovní gymnastika Posilování Florbal Plážový volejbal Basketbal Sálová kopaná Plavání Tenis Stolní tenis Mgr. Holomek Mgr. Holomek Mgr. Zachová, Mgr. Petrová, Mgr. Píška, Mgr. Švec Mgr. Zachová, Uzel Mgr. Zachová Mgr. Petrová, Zachová Mgr. Zachová, Uzel, Mgr. Sklář Mgr. Zachová, Veselá p. Uzel p. Uzel 18

19 Školní parlament a žákovská rada Na střední škole polytechnické aktivně pracuje školní parlament. Členy parlamentu jsou z každé třídy dva žáci. V čele parlamentu stojí žákovská rada volená na širším zasedání parlamentu, která zajišťuje činnost v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními. Činnost školního parlamentu výraznou měrou přispívá ke zkvalitňování klimatu školy. Jeho členové během roku připravují pro žáky aktivity, jejichž cílem je nejen posílení demokratického myšlení a podílení se na věcech veřejných, ale i spoluvytváření pozitivního klimatu v životě školy a následně v jednotlivých třídách. Naše škola se rovněž stala základnou pro fungování Krajského parlamentu dětí a mládeže a koordinátorka školního parlamentu je souběžně koordinátorkou krajského parlamentu. Žáci měli možnost se během školního roku 2012/13 účastnit těchto aktivit: Zapojení do projektů: projekt Média útočí o den teorie + návštěva ZOO 10 žáků o den teorie + návštěva lasergame arény 15 žáků o den teorie + vydání projektových novin Projekt Evropa v Brně o den teorie + návštěva Muzea romské kultury o den návštěva židovské čtvrti v Třebíči s výkladem o den teorie + zážitková pedagogika Projekt Participace bez hranic o den teorie + návštěva Permonium Oslavany 15 žáků Spolupráce s dalšími subjekty: spolupráce s JmRDM o spoluorganizace celé řady aktivit o uspořádání Krajského směnu mládeže účastníků Městský parlament o 2 žáci členy Krajský parlament o jsme základnou pro činnost tohoto subjektu, pravidelně se u nás Krajský parlament schází, 3 žáci členy Národní parlament dětí a mládeže o účast dvou žáků na zasedání Národního parlamentu o účast na Parlamentní výměně zkušeností žák Sdružení rodičů školy o pravidelná účast na výborech SRPŠ a informování rodičů o činnosti parlamentu o čerpání příspěvku na činnost od Sdružení rodičů ASK o členové žákovské rady jsou členy této organizace o spolupořadatelství republikového finále soutěže Školní časopis roku 03. a účast 7 žáků o čerpání dotačních příspěvků na pravidelnou činnost 19

20 Jednorázové aktivity: Burza učebnic 06. a Simulativní zasedání EU účast 7 žáků 4. místo Čertovská besídka v MŠ Šrámkova účast 7 žáků Studentské prezidentské volby 3 členové členy volební komise Setkání evropské mládeže v Polsku v Krynici účast 2 žáci Společné zasedání s parlamentem z Olomoucké účast 11 žáků Účast na přednášce Zločin kolem nás Josef Klíma DBP účast 20 žáků Účast členů žákovské rady na projektu Mládež v akci v polském Gubině Sbírka víček od pet lahví původně pro nemocnou Sofinku z Kuřimi, nyní přispíváme více dětem velký zájem. Poděkování našim žákům i zaměstnancům nasbírá se průměrně 8 litrů víček týdně. Návštěva náměstkyně ministra školství Ing. E. Bartoňové na zasedání parlamentu + prohlídka školy Účast na diskusi mládeže Je EU automat? o zaměstnanosti mládeže Praha účast 5 žáků Účast na konferenci Kecejme do toho! na MŠMT účast 5 žáků Návštěva Poslanecké sněmovny žáků Květinový den pomoc nemocným rakovinou žáků Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku účast 2 žáci Pravidelné aktivity žákovské rady zasedání žákovské rady setkání s ředitelem školy , organizování velkých zasedání školního parlamentu , přispívání do školního časopisu Polyfunkční učebna Nová polyfunkční učebna, jejíž název si žáci zkrátili a říkají jí Akvárko, byla otevřena v únoru Za tyto dva roky byla využívána nejen k výuce, ale také jako vhodné zázemí pro pořádání různých besed a workshopů. Pro žáky se také stala oblíbeným místem pro setkávání ve volném čase. Polyfunkční učebna je rozdělena na tři části, knihovnu, studovnu a na část vybavenou počítači s připojením na internet. Na začátku školního roku je tento prostor využíván pro adaptační kurzy, které slouží ke stmelení nového kolektivu a posílení třídního klimatu. Žáci jsou také ještě před nástupem do školy seznámeni s možnostmi, které jim tento prostor nabízí a také s místem, kde mohou získat potřebné informace pro snazší orientaci v prvních školních dnech. Stejně jako v předcházejících letech, tak i letos se v prostorách PU konala řada aktivit, jejichž cílem bylo posílení školního klimatu, na prevenci sociálně patologických jevů, na podporu zlepšení informační gramotnosti žáků a nově byly zařazeny besedy s personalisty. Nejčastější formou těchto aktivit byly besedy a workshopy. Při besedách byly použity aktivizující metody, např. pětilístek, alfa box, myšlenková mapa, klíčová slova, bingo atd. Tyto metody napomáhají k aktivnímu zapojení žáků do samotné besedy, čímž se rozvíjí jejich žákovské kompetence. Témata besed se v průběhu roku postupně střídala. V současné době stále aktuální a pro žáky přínosné je téma závislosti. Cyklus těchto besed byl zaměřen nejen na prevenci užívání návykových látek, ale i na jiné typy 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Střední školy polytechnické, České Budějovice, Nerudova 59 za školní rok 2013/2014 2014 A. Základní údaje o škole Název organizace Střední škola polytechnická, České Budějovice,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více