Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 / Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt IČ: Č. org Schváleno školskou radou dne: 23. října 2013 Ing. Andrzej Bartoś ředitel školy 1

2 Osnova Úvod ) Základní údaje o škole - název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě ) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku ) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy ) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy ) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek ) Údaje o činnosti kabinetu výchovného poradenství ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů ) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012/2013 Úvod Výroční zpráva je zpracována na základě 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, 7 vyhl. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy ve znění novely 225/2009 Sb. Součástí této výroční zprávy je i zpráva o hospodaření za rok 2012 a výroční zpráva o podávání informací dle z. 106/1999 Sb. v platném znění. Výroční zpráva vychází z hodnocení školy vypracovaného za období 2012/ ) Základní údaje o škole název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, vykonává činnost střední školy, školní jídelny a domova mládeže. Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: Školní jídelny: Domova mládeže: žáků stravovaných 92 lůžek Místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb: 1. Jílová 36g, Brno 2. Jílová 38, Brno 3. Jahodová 54, Brno 4. Pražákova 51a, Brno 5. Tučkova 2, Brno Školu zřizuje Jihomoravský kraj. Kontakt IČ: Č. org Škola je řízena ředitelem školy Ing. Andrzejem Bartośem, který dále řídí dva zástupce ředitele pro teoretické vyučování, zástupce ředitele praktického vyučování, zástupce pro provozně-ekonomický úsek a vedoucí vychovatelku domova mládeže. Na činnosti školy se podílí Školská rada při SŠP, Brno, Jílová 36g. Dne proběhly volby do školské rady. Volební období Zvolení členové: Mgr. Josef Kratochvíl zvolen PP Mgr. Lenka Pokorná zvolena PP Mgr. Zuzana Stolarská zvolena PP Ludmila Nečasová zvolena žáky a ZZ Petr Lojda zvolen žáky a ZZ Jakub Pantůček zvolen žáky a ZZ 3

4 Členové jmenovaní zřizovatelem: Ing. Jaroslav Běták Ing. František Juren Ing. Petr Kolář Předsedkyní školské rady je: Ludmila Nečasová tel ) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Obory vzdělání, které škola vyučuje v denním, večerním, dálkovém a zkráceném studiu H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ H/ L/ M/ M/ L/ L/51 Elektromechanik pro zařízení a přístroje Truhlář Čalouník Instalatér Malíř a lakýrník Podlahář Sklenář Montér suchých staveb Elektrikář - silnoproud Zedník Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení Nábytkářská a dřevařská výroba - dřevostavby Technická zařízení budov Stavební provoz Nábytkářská a dřevařská a výroba Žáci mají k dispozici 135 počítačů z celkových 273 počítačů, z toho je napojeno na internet 273 počítačů. Ve školním roce 2012/2013 bylo vyplaceno v rámci produktivních prací Kč pro průměrný měsíční počet žáků 96,5 a stipendia ve výši Kč pro 79 žáků vybraných oborů vzdělávání dle stipendijního řádu školy, které hradí Jihomoravský kraj. Jsou to obory: čalouník, malíř a lakýrník, podlahář, sklenář, zedník a elektrikář - silnoproud. Počty žáků dle zahajovacího výkazu k žáků celkem v denním studiu, z toho: střední vzdělání s výučním listem zkrácené studium = 613 střední vzdělání s maturitou 241 čtyřleté obory + 64 nástavba = 305 Rekvalifikační studium 22. Dále probíhali kurzy a zkoušky z profesní kvalifikace celkem 4

5 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Škola zaměstnávala 96 pedagogických pracovníků a 45 nepedagogických, tj. celkem 141 zaměstnanců. Ze 96 pedagogických pracovníků 72 splňuje podmínky odborné kvalifikace pro výuku na střední škole. Další postupně získávají kvalifikaci v rámci plnění plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve školním roce 2012/2013 nastoupilo do naší školy celkem 918 žáků a 22 rekvalifikantů v dálkovém studiu EZP. 4) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Přijímací řízení probíhalo v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. v platném znění a vyhl. 671/2004 Sb. Do konce ledna 2013 byla zveřejněna kritéria přijímacího řízení. Na základě rozhodnutí zřizovatele se již několikátým rokem uplatnil motivační prvek stipendií pro vybrané obory vzdělávání čalouník, malíř a lakýrník, podlahář, sklenář, zedník a elektrikář - silnoproud. Do oborů vzdělání s maturitní zkouškou byly stanoveny přijímací zkoušky. V prvním kole bylo podáno celkem 502 přihlášek do denního studia, přijato k žáků, zápisových lístků odevzdáno 189 (nástavbové a zkrácené studium ZL neodevzdávají). K nastoupilo do prvních ročníků 398 žáků. I přes klesající tendenci populačních ročníků se díky zájmu o zkrácené studium podařilo naplnit obory vzdělání žádané na trhu práce. Mezi uchazeči je zájem o studium při zaměstnání, dálkové studium se však nedaří naplnit tak, aby se přihlásil takový počet uchazečů, který by naplnil třídu. Bohužel se však některé obory vzdělání naplnit nedaří již několikátý rok, a to zejména obory sklenář, čalouník, snižuje se zájem o malíře a lakýrníka 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g, je odbornou vzdělávací institucí s vnitřní diferenciací, která připravuje žáky především pro výkon dělnických povolání v oblasti stavebních, dřevozpracujících a elektro oborů. Odborné vzdělání je zajišťováno plněním tematických plánů vypracovaných na základě příslušných učebních dokumentů a školních vzdělávacích programů. Cílem vzdělávání je formování osobnosti vyzrávajícího mladého člověka, který je schopen, v souladu s obecně závaznými životními a mravními hodnotami, samostatně myslet, svobodně a autonomně se rozhodovat a jednat. Důraz klade na činnostní pojetí vyučování. Využívá různých vzdělávacích postupů a způsobů i pro uplatňování diferencované výuky. Vzdělávací cíle přípravy se prolínají do všech předmětů učebního plánu školy. Jsou orientovány na osobnost žáka, na jeho předpoklady a možnosti, které jsou spojeny s individualizací a diferenciací vzdělávacích postupů pro všechny žáky, aby byly přínosem pro jejich rozvoj. 5

6 Obsah a rozsah vyučovacích předmětů je určen platnými osnovami a školními vzdělávacími programy. Ve škole je uplatňován princip jednoty výchovy a vzdělávání. Ve výchově je dbáno na mravní, estetickou, rodinnou a ekologickou výchovu. K naplnění těchto principů byl upraven Školní řád. Prevence je součástí řady vyučovacích předmětů jak bylo stanoveno předmětovými komisemi. Výuka směřuje k těmto cílům: vytvoření pevné soustavy poznatků chápání významu získaných vědomostí a vzájemných souvislostí aplikaci získaných vědomostí samostatnou práci vyhledávání informací, využíváni poznatků a zkušeností v praxi osvojování dalších poznávacích dovedností uplatnění vlastní zkušenosti uplatňování specifických předpokladů ve společné práci, vytváření návyků spolupráce a vzájemné pomoci podpora motivace k celoživotnímu vzdělávání. Přehled výchovně vzdělávacích výsledků za šk. rok 2012/2013 I. ročník SOU II. ročník SOU III. ročník SOU Nástavbové studium SOŠ MIEZ Údaj I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. počet žáků počet tříd P r o s p ě ch průměrný prospěch 2,51 2,34 2,36 2,42 2,26 1,54 2,12 2,27 2,50 2,52 2,38 2,50 s vyznamenáním neprospělo opravná zkouška povolena odložená klasifikace C h o v á n í se známkou se známkou V ý c h o v n á opatření pochvala TU důtka TU pochvala ŘŠ důtka ŘŠ podmíněné vyloučení ukončení studia

7 Zhodnocení výsledků odborného výcviku v jednotlivých učebních oborech Prům. prospěch Ročník první druhý třetí čtvrtý Obor Pololetí I. II. I. II. I. II. I. II. Zedník 2,32 2,15 2,04 1,76 2,07 1, Instalatér 2,34 2,09 2,04 1,96 2,06 1, Instalatér (zkr. forma st.) 2,05 2, Malíř 1,91 1,82 2,38 2,14 2,75 2, Truhlář 2,48 2,23 2,03 1,83 1,41 1, Čalouník ,14 2, Podlahář 2,80 2,13 1,85 1,92 2,00 1, Podlahář (zkr. forma st.) 1,86 2, Elektromechanik pro zařízení a přístroje 2,35 2,30 2,00 2,53 2,07 2, Elektrikář (zkr. forma st.) 2,21 1, Montér suchých staveb 2,56 2,73 2,75 2,43 2,17 2, Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení 1,61 1,61 1,88 1,94 2,08 1,91 2,20 2,50 Počty a rozdělení učeben na úseku TV Počet tříd 37 denní studium Počet učeben 42 z toho 4 počítačové učebny, 1 kreslírna, 2 jazykové učebny, 1 fyz. a chem. laboratoř, 7 učeben oboru instalo + TZB, 1 odborná učebna pro dřevoobory, 1 učebna oboru elektro; všechny učebny jsou vybaveny interaktivní tabulí nebo dataprojektorem, 1 tělocvična, 1 posilovna, 3 auly Venkovní sportoviště 1 hřiště na minikopanou a házenou 1 hřiště na tenis 1 hřiště víceúčelové 1 hřiště na beach volejbal 1 hřiště nohejbalové 1 atletická dráha 1 doskočiště pro skok daleký 1 sektor pro vrh koulí Počet kabinetů 17 7

8 Stav dislokačního zajištění na úseku praktického vyučování Učební obor Ročník Dílna - odborná učebna Poč. pracovních míst (den) Zedník I.-III. Jahodová Nábytkářská a dřevařská výroba I.-IV. Jahodova Truhlář I.-III. Jahodová Montér suchých staveb I.-III. Jahodová Podlahář I. Jahodová Sklenář I.-III. Jahodová Podlahář II.-III. Tučkova 2 20 Čalouník I.-III. Tučkova 2 12 Malíř I.-III. Tučkova 2 24 Svářečská škola Pražákova 51a 24 Instalatér I.-III. Pražákova 51a 50 Elektrikář I.-III. Pražákova 51a 24 MIEZB I.-IV. Pražákova 51a 36 TZB I.-II. Pražákova 51a 15 MZ I.-III. Pražákova 51a 32 Celkem 418 Počet odborných učeben: Jahodová 2 (z toho 1 počítačová 12+1 PC) Tučkova 1 (počítačová 6+1 PC) Pražákova 3 (z toho 1 počítačová 12+1 PC) Ve škole pracovaly předmětové a metodické komise, řídily se plány práce, jejich členové se pravidelně scházeli. Jednotlivé předmětové komise plánují společné aktivity vztahující se ke všem předmětům a vyučujícím v komisi. Zodpovědnost má vždy konkrétní učitel. Ostatní informace si vyučující předávají a projednávají průběžně. Na konci roku vedoucí předmětových komisí vypracovávají zprávy, které slouží jako podklad pro výroční zprávu o činnosti školy za školní rok. Zkušení učitelé jsou pověřováni pomocí začínajícím a neaprobovaným učitelům. 8

9 Složení metodických komisí P. č. Třída Třídní učitel Učitel OV + vyučující v dané třídě (příp. vychovatelé) 1 ZP1. Honek Rubíček Ladislav, Havlíček František, Tihon Milan 2 I1.A Horáková Křena Pavel, Bartoň Karel, Vráblík Miroslav 3 I1.B Zvěřina Křena Pavel, Bartoň Karel, Vráblík Miroslav 4 T1. Hulinský Hřebíček Bohuslav, Černý Jaroslav, Hájek Jiří 5 MsM1. Sýkorová Beneš Petr, Havlíček František, Válková Anežka 6 Ezp1. Bojasová A. Charvát František, Trnka Daniel, Plch Antonín 7 E1.* Rosendorf Trnka Daniel, Plch Antonín 8 I1.* Kašpárek Šmarda Lubomír, Maluška Pavel 9 P1.* Stará Tihon Milan, Pražák Petr 10 Z2. Zubrovych Rubíček Ladislav, Otto Rudolf 11 I2.A Doležal Rozman Jaroslav, Šíp Roman, Losová Iva 12 I2.B Bojasová M. Rozman Jaroslav, Šíp Roman, Losová Iva 13 MP2. Píška Šimek Miloš, Blaha Ondřej, Pražák Petr 14 T2. Staněk Křivánek Libor, Černý Jaroslav, Hřebíček Bohuslav 15 MsT2. Vašicová Sedláček Lukáš, Beneš Petr, Křivánek Libor 16 Ezp2. Škarda Sláma Jiří, Mikuš Jiří 17 MsZ3. Petrová Sedláček Lukáš, Beneš Petr, Rubíček Ladislav, Otto Rudolf 18 I3.A Lupták Borek Daniel, Šmarda Lubomír, Losová Iva 19 IT3. Herůfek Borek Daniel, Šmarda Lubomír, Losová Iva, Huspenina Jiří 20 MP3. Pavlík Šimek Miloš, Blaha Ondřej, Pražák Petr 21 TČ3. Ušák Huspenina Jiří, Hájek Jiří, Válková Anežka 22 Ezp3. Holub Sláma Jiří, Mikuš Jiří 23 SP1. Kolmanová 24 DN1. Bohdálek 25 SD2. Studýnka 26 TD1. Stolarská Trnka Daniel, Bittmann Roman 27 TZB2. Orságová Štěpánek Jiří 28 TZB3. Kočevová 29 TZB4. Hulák 30 DV2. Čechová Bittmann Roman 31 DV3. Vašková Bittmann Roman 32 DV4. Novosadová Bittmann Roman 33 MZB1. Sečkářová Sláma Jiří, Mikuš Jiří 34 MZB2. Pešlová Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek 35 MZB3. Ohnoutek Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek 36 MZB4. Duchek Hrdlička Jiří, Jašek Josef, Fišer Radek 9

10 Složení předmětových komisí Poř. čís. Předmětová komise Předseda Členové 1. humanitní Mgr. Hulák Vašková, Stolarská, Studýnková, předměty Doležal, Kiliánová, Pokorná S. Cizí jazyky Bojasová M. Tělesná výchova Pavelková, Peštálová, Studýnková Navrátil, Kočevová, Prokopová, Lebedová Holomek, Petrová, Píška, Švec 2. přírodovědné RNDr. Fialová Zvěřina, Obelczová, Pastrnková, předměty Orságová, Fialová, Kolmanová, Krejčí, Vašicová, Zatloukal, Krmelová, Bojasová A., Ušák, Ohnoutek 3. stavoobory Ing. Stará Sečkářová, Honek, Zubrovych, Studýnka, Sýkorová, Pavlík, Ohnoutek, Zvěřina, Beneš, Sedláček, Otto, Rubíček, Šimek, Blaha, Petrů, Havlíček, Pražák, Tihon 4. obory I + E + EZP Ing. Lupták Bartoś, Horáková, Holub, TZB + MIEZ Instalo Sýkorová, Pešlová, Kunický, Ohnoutek, Elektro Topinková, Kašpárek, Kratochvíl, Šíp, Borek, Štěpánek, Charvát, Maluška, Šmarda, Rozman, Křena, Jašek, Bartošek, Bartoň, Saitl, Vráblík, Fišer, Losová Duchek Rosendorf, Trnka, Kratochvíl, Holub, Škarda, Zatloukal, Hrdlička, Mikuš, Plch, Sláma 5. dřevoobory Ing. Staněk Bohdálek, Čechová, Ušák, Hulinský, Novosadová, Válková, Hájek, Pekařík, Huspenina, Bittmann, Hřebíček, Křivánek, Černý, Tihon 10

11 Výsledky závěrečných zkoušek ve školním roce 2012/13 Školní rok Počet žáků konajících zkoušku Prospěl s vyz. Prospěl Neprospěl Nekonalo 2012/ Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/13 SOŠ Školní rok Počet žáků Prospěl s vyz. Prospěl Neprospěl Nekonalo 2012/ SOU Školní rok Počet žáků Prospěl s vyz. Prospěl Neprospěl Nekonalo 2012/ Hodnocení školního roku z hlediska předmětových komisí Hodnocení práce předmětové komise humanitních předmětů Komise se zaměřila na tyto činnosti: příprava nové koncepce státní maturity z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk úspěšný průběh státní maturitní zkoušky z předmětů český jazyk a literatura a z cizího jazyka v průběhu měsíců května června 2013 úpravy tematických plánů ve shodě s cíli státních maturit, studium dokumentů s touto problematikou účast členů komise na školeních týkajících se státních maturit (e-learning zadavatelé, hodnotitelé). příprava a realizace MAG 2012 příprava, tvorba a dokončení ŠVP příprava TP dle ŠVP příprava textů k přijímacím zkouškám z českého jazyka uplatnění moderních metod výuky, rozvoj počítačové gramotnosti členů komise, práce s novými formami audiovizuální techniky podíl členů komise na tvorbě a činnosti školního časopisu a přípravě a realizaci rozhlasových relací účast žáků druhého ročníku oborů TZB a DV na projektu Studenti čtou a píší noviny rozšíření knižního fondu školní knihovny, možnost práce žáků s novými formami vyhledávání informací prostřednictvím internetu přímo v prostorách školní knihovny studium odborné literatury i cizojazyčné, odborného tisku rozšíření počtu vzájemných hospitací mezi jednotlivými členy komise za účelem zkvalitnění výuky 11

12 příprava nových materiálů k výuce, textů k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, cizích jazyků i poslechových nahrávek k výuce, nákup nových učebnic pro vyučující cizích jazyků účast členů komise na projektu Trojjazyčná škola projekt Brno-Utrecht Do světa, výměnný pobyt studentů, spolupráce se školou Via Nuova účast na projektu Prezidentské volby nanečisto návštěva koncentračního tábora v Osvětimi v rámci výuky dějepisu beseda o holocaustu v rámci výuky dějepisu práce s cizojazyčnými časopisy účast na představení v cizím jazyce v rámci výuky účast na exkurzích, návštěva soudního přelíčení u Krajského soudu v Brně v rámci výuky OBN Hodnocení práce předmětové subkomise tělesné výchovy Komise se zaměřila na tyto činnosti: těžištěm práce PK TEV bylo plnění úkolů, daných ŠVP SŠP Brno, Jílová 36g, a osnovami předmětu tělesná výchova v rámci MŠMT ČR a plánem práce subkomise tělesné výchovy na školní rok 2012/2013 základním úkolem vyučovací hodiny bylo rozvíjet pohybové dovednosti žáků, zlepšení jejich pohybové kultury a pohybového vzdělání zvyšování jejich fyzické zdatnosti, sportovní výkonnosti a jejich vztahu k tělesné výchově a sportu zapojení stále vyššího počtu žáků do pohybových aktivit a využívat kvalitní nabídku sportovišť naší školy pokračovat v rozvoji nadání talentovaných jedinců a hledat nové jedince s dispozicemi pro výkonnostní a vrcholový sport pokračovat ve staré dobré tradici naší školy, v kvalitních výsledcích našich žáků ve sportovních soutěžích od okresní úrovně až do úrovně republikového finále dodržovat normy bezpečnosti ve výuce tělesné výchovy, provádět opakovaná školení o BOZ v TEV a ve volnočasových sportovních aktivitách prezentovat na webových stránkách, ve školním časopise TAMTAM a v republikových médiích úspěchy naší školy a vytvářet jí stále kvalitní reklamu, která může být prospěšná i v náborech žáků základních škol Největší sportovní úspěchy školy v soutěžích ve školním roce 2012/ místo v okresním kole CORNY středoškolského atletického poháru 1. místo v JM krajském kole v CORNY středoškolském atletickém poháru 5. místo v republikovém finále v CORNY středoškolském atletickém poháru 1. místo v okresním kole přespolním běhu 1. místo v JM krajském finále v přespolním běhu 1. místo okresním kole v halové kopané 1. místo v krajském finále v halové kopané 1. místo v přeboru Brna v malé kopané 3. místo v republikovém finále ve šplhu na laně 2. místo v JM krajském finále v silovém čtyřboji 1. místo a titul mistra ČR na Mistrovství stavebních škol v atletice v Brně, které naše škola pořádala 1. místo v bodování škol o Nejlepší školu Brna ve sportu ve školním roce 2012/2013 slavnostní vyhlášení na Nové radnici v Brně 12

13 Hodnocení práce předmětové komise přírodovědných předmětů Co se komisi podařilo: připravit žáky maturitních tříd k maturitě z matematiky podle nové koncepce (vytvořením zkušebních testů, vypsáním speciálních konzultačních hodin, zorganizováním zkušebních maturit) uskutečnit hospitace u vyučujících předmětové komise pracovat na tvorbě ŠVP a jejich změnách připravit příklady na přijímací zkoušky z matematiky využívat audiovizuální techniku ve třídách SOU v hodinách fyziky a matematiky pracovat s připravenými materiály v rámci projektu Šablony CZ.1.07/1.5.00/ vytvářet a ověřovat materiály pro výuku matematiky, fyziky a informačních a komunikačních technologií ve vhodných kapitolách upozorňovat žáky na ekologické problémy a zapojovat je tak do projektu Eco-schools do výuky zařazovat aplikované úlohy uskutečňovat konzultace a doučování podle požadavků žáků spolupracovat s úsekem PV, do výuky zařazovat aplikované úlohy ekologické vycházky a programy ve spolupráci s EkoCentrem Brno Co se nepodařilo: v některých třídách se nepodařilo zlepšit úroveň znalostí, žáci se málo na výuku připravují, mají malý zájem o doučování a konzultace v některých třídách SOU žáci nenosí kalkulačky přesto, že byla v požadavcích na pomůcky pro žáky, kteří nastupují do 1. ročníku; tento problém ztěžuje výuku matematiky např. odmocnin nebo goniometrických funkcí Hodnocení práce předmětové komise dřevo oborů Hodnocení učebních oborů Truhlář a Čalouník za 1. a 2. ročník výuku narušuje absence. Žákům potom uniká návaznost jednotlivých učebních celků, odborné znalosti jsou nesourodé, nebo žádné. Problém je také slabá technická představivost. Žáci nejsou schopni kreslit a číst konstrukční výkresy. Na tento problém jsme připraveni se zaměřit v příštím školním roce, především individuálním přístupem. U třetích ročníků to bude souviset s přípravou na závěrečnou zkoušku. V hodnocení letošních závěrečných zkoušek byly nejhorší výsledky právě u písemné části. Naopak praktická část závěrečné zkoušky byla na odpovídající úrovni. V této souvislosti pozitivně hodnotím práci metodických komisí, spolupráci učitelů teorie a praxe, včasné řešení problémů. U studijních oborů dřevostavby a nábytkářská výroba jsme kladli důraz na doplňování výuky o konkrétní poznatky z oblastí technologie, materiálů a konstrukcí. Dělo se to formou seminářů, odborných přednášek nebo exkurzí. Značný význam přikládáme projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání modernizací didaktických pomůcek pro výuku odborných předmětů. Jedná se o vytvoření vzorkovníků materiálů a kování pro dřevostavby a konstrukci skeletového výukového trenažeru. Dále jsou jeho součástí digitální mikroskopy, váhy a trhací zkušební zařízení. Tyto didaktické pomůcky umožní názornější způsob výuky. Umožňují sledovat průběh zkoušek pomocí monitorů a projektoru, zaznamenání výsledků měření v počítačích v adresářích žáků a vyhodnocování výsledků v žákovských projektech. Úkolem pro příští školní rok je realizace tohoto projektu, začlenění jeho výstupů do ŠVP a realizace ve výuce. 13

14 Hodnocení práce předmětové komise instalo, TZB a elektro Co se podařilo: splnit osnovy včetně vzájemné koordinace učiva a uplatňování mezipředmětových vztahů, včetně environmentální tematiky připravit inovované otázky k MZ oborech TZB a MIEZ zajistit provedení opravných ZZ a MZ za šk. rok 2011/12 (září + prosinec 2012) i ZZ a MZ v řádném termínu (květen + červen 2013) zapojení školy do programu Nová závěrečná zkouška 2 včetně účasti našich pracovníků při úpravě zadání a zapracování připomínek z loňského šk.roku aktivní zapojení žáků TZB a instalo (18 žáků TZB a 42 žáků oboru Instalatér) do internetové soutěže firmy HCPC (1. místo družstva SOŠ, 2.místoi SOU, 1. až 3. místo mezi jednotlivci SŠ) umístění bylo spojeno s finanční odměnou pro školu příprava krajského i celostátního kola SOD oboru instalatér + různé další soutěže SOD oboru instalatér krajské kolo (1. a 2. místo jednotlivci, 1. místo družstva) SOD oboru instalatér republikové finále (1. a 2. místo jednotlivci, 1. místo družstva) Vyškov mezinárodní soutěž instalatérů (2. a 8. jednotlivci) Pohár LINDE Frýdek Místek (10. místo mezinárodní soutěž 6 států) MIEZ republikové finále Sušice (3. místo) SOD oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje republikové finále (3. a 4. místo) SOD oboru instalatér v Rakouském Zistersdorfu (1. a 2. místo) mezinárodní kategorie účast žáků i zaměstnanců na školeních u odborných firem (Plast Brno, Gienger, Tondach Šlapanice, Jokva, Koupelnové studio - Ptáček, Cesaro, Alcaplast, Geberit, OEZ ) pokračování ve spolupráce s firmou Hansgrohe postupné proškolení všech žáků oboru ve školicím středisku exkurze ČOV Modříce, elektrárna Kníničky, Elektrárna Dlouhé stráně, MSK kolektory, návštěva veletrhů (Stavební veletrh, AMPER), velkosklady instalo materiálu (Ptáček, Cesaro, Ginger) spolupráce se CTI účast na školeních AMOS, spolupráce při soutěžích zájemcům z řad žáků byly poskytovány konzultace a doučování (zájem ze strany žáků byl však minimální) zahájili jsme výuku většiny oborů podle ŠVP, zatím vše pobíhá v pořádku; budou se nadále shromažďovat poznatky a připomínky pro případné úpravy Co se nepodařilo zastavit klesající úroveň znalostí žáků, což souvisí s klesající vstupní úrovní žáků ze základních škol uskutečnit některé plánované exkurze (především z provozních důvodů firem) 14

15 Hodnocení práce předmětové komise stavooborů 2012/13 V tomto školním roce probíhaly ve všech učebních oborech pod vedením NUV další práce na jednotném zadání závěrečných zkoušek, podle nichž zkoušky již několik let úspěšně probíhají. Zúčastnili jsme se zajímavých odborných seminářů, např. Suchá výstavba a izolace, Nedestruktivní zkoušky materiálů, Každý prostor má své řešení, Supellex provádění podlah, Moderní materiály a technologie pro výstavbu RD a obytných budov, soutěže Výrobek roku apod. Tyto akce byly zdarma a zúčastnili se jich učitelé a žáci vybraných oborů. V rámci rekvalifikací dále probíhali v Pardubicích dvoudenní semináře Vzdělávání průvodců a hodnotitelů pro montéra suchých staveb, podlaháře dřevěných a bezespárých podlah a malíře. V dubnu jsme navštívili stavební veletrh, kde jsme opět využili možnost volného vstupu v rámci Studentského dne. Akce se zúčastnily všechny učební i studijní obory. V dubnu také proběhla pod záštitou Cechu podlahářů soutěž Podlaha Cup 2013 tentokrát v Uherském Brodu, kde naši žáci třídy MP3 Marek Doupovec a Adam Hanuš pod vedením UOV p. Pražáka získali pěkné 3. místo. Příští rok se tato soutěž bude konat na naší škole. Žáci 3. ročníku oboru Mss zpracovávali poprvé v rámci JZZZ samostatné odborné práce a zároveň si v souladu s kariérovým poradenstvím založili svá osobní portfolia s životopisy, motivačními dopisy a prezentací své odborné práce. Dále obor Mss zpracoval v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro zvyšování kvality ve vzdělávání projekt Kvalitní konstrukce pro suché stavby. Cílem tohoto projektu je seznámit stavební obory se základními materiály, postupy a zásadami sádrokartonových konstrukcí a u oboru Mss prohloubit znalosti absolvováním teoretických i praktických kurzů, exkurzemi na zajímavé stavby a workshopy se zaměstnavateli. Učitelé začali psát pro jednotlivé kurzy projektu učební texty, zpracovávat prezentace a byla navázána úzká spolupráce s firmou GipsCon. Obor SP byl v 1. ročníku vyučován podle ŠVP a od září 2013 bude ŠVP platit i pro 2. ročník. K maturitní zkoušce bylo připuštěno v řádném termínu 13 žáků a prospělo pouze 7 žáků. Oba ročníky splnily souvislou odbornou praxi, třída SP2 již na podzim a třída SP1 v průběhu měsíce května. Žáci většinou pracovali v oboru, ve kterém jsou vyučeni. Náměty na příští školní rok pokračování ve spolupráci se známými stavebními firmami a s Cechy jednotlivých řemesel exkurze na vybraná pracoviště, na školící akce u firem a na zajímavé odborné semináře účast na soutěžích další prezentace školy, učebních oborů a zajímavých akcí na internetu a v odborných časopisech 15

16 Úsek Výchovy mimo vyučování (VMV) Plnění úkolu vycházelo z plánu úseku VMV pro rok 2012/2013. V domově mládeže (DM) bylo ubytováno 76 žáků. Prvořadým úkolem bylo začlenění žáků prvních ročníků do systému života na domově mládeže v rámci všech podmínek stanovených v oblasti mezilidských vztahů, schopnosti svobodného přijímaní všech norem společenského života, které se vytváří v prvních měsících pobytu na domově mládeže. Žáci prvních ročníků byli dle oborů rozděleni na jednotlivá patra mezi stávající ubytované žáky. Tak jako každý rok, tak i letos byli všichni žáci seznámeni a poučení jak efektivně využívat svůj volný čas na domově mládeže s prioritou na sebevzdělávání a samostudium. Oblast zájmová se naplnila již průběhu měsíce září, kdy měli možnost si všichni ubytovaní žáci na DM zvolit sportovní, kulturní nebo i jinou možnost využívaní svého volného času k rozvoji svých sportovních, uměleckých a jiných schopností a zájmů. Pravidelná zájmová činnost byla hojně využívána po celý školní rok. V průběhu září se konaly individuální pohovory se všemi novými žáky, na kterých byly zjišťovány jejich schopnosti uplatnit se v novém kolektivu a jejich začlenění do něj. Tématem pohovorů bylo především morální a etické smýšlení nových žáků. V oblasti problému dnešní mládeže na úseku VMV se v hodnoceném období nevyskytl žádný problém z oblasti negativních vlivů a nesourodosti mezi žáky, který by nebylo možné zvládnout. Všichni pedagogičtí pracovníci na úseku VMV se svojí činností snažili o zajištění harmonie v souladu žák vychovatel tak, aby se vychovatel stal pro žáka oporou při řešení všech vzniklých situací. V oblasti výchovy k demokratickému a občanskému myšlení bylo žákům prostřednictvím žákovského parlamentu umožněno vyjadřovat svoje názory a pocity na veřejnosti a tím dávat najevo co si myslí a co cítí ve svém teenagerovském věku. V rámci multikulturní výchovy měli žáci možnost navštěvovat různé kulturní akce, které přispívaly k jejich rozvoji. Žáci měli i možnost aktivního působení při akcích pořádaných školou nebo domovem mládeže jako například Veletrh středních škol, vánoční koncerty pro základní školy. Dále to byly dobrovolnické aktivity, jako jsou například různé akce pro děti mateřských škol nebo kulturní vystoupení našich žáků při slavnostních příležitostech, jako je vyřazení absolventů. V rámci rozumové výchovy byli žáci domova mládeže seznamováni s bezpečnostními, hygienickými a požárními směrnicemi a v této oblasti proškoleni. Jsou vedeni k odpovědnosti za svěřený majetek a inventář na DM. Důležitou součástí výchovy jsou přednášky a besedy na různá témata. Témata jsou volena tak, aby odrážela zájmy mladých lidí. Na DM tyto besedy a přednášky probíhaly v hodnoceném období dle harmonogramu jednotlivých výchovných skupin. Bylo využíváno aktivizujících metod tak, aby byl obsah jednotlivých besed pro žáky poutavý. Pracovní výchova je zaměřena na zlepšení životního prostředí, udržovaní pořádku na DM a jeho okolí. Sportovní kroužky se orientuji na sálovou kopanou, florbal, posilovaní, plavaní, stolní tenis a v letních měsících nohejbal, plážový volejbal a tenis. K výchovné činnosti patří také přispívání do školního časopisu TAMTAM a na webové stránky školy. Výchova kulturně-estetická je podporována návštěvami různých kulturních akci pořádaných školou, vystoupením školní hudební skupiny a estetickou úpravou ubytovacích prostor. 16

17 Plán volnočasových aktivity DM při SŠP, Brno, DM Jílová 38, šk. r. 2012/2013: Září Vstupní školení bezpečnosti, Vnitřní řád domova mládeže Společenské chování beseda Seznámení s Brnem Vytváření zájmových útvarů a nábor do nich Říjen Negativní patologické jevy a jejich působení na dospívající mládež workshop Turnaj ve stolním tenise nebo stolním fotbale Kultura v Brně beseda Listopad Podívej se kolem sebe workshop První pomoc a krizové situace seminář Turnaj ve florbale nebo sálové kopané Vědomostní kvíz Prosinec Vánoční večeře, tradice Vánoční sportovní turnaj Leden Celoškolský turnaj v piškvorkách Kriminalita mládeže workshop Únor Bezpečnostní školení Celoškolský turnaj v šachu Březen Násilí ve sportu workshop Sportovní turnaj dle možností Duben Turnaj v nohejbale Proč si rodiče myslí, že jsem pořád dítě? beseda Návštěva filmového festivalu Květen Brno město uprostřed Evropy Turnaj v plážovém volejbalu Turnaj v malé kopané Pomoc při humanitární akci Světluška Zapojení do projektu Evropa v Brně Zapojení do projektu Média útočí Burza učebnic Zapojení do projektu 72 hodin bez kompromisu Zasedání školního parlamentu Účast na Krajském sněmu mládeže Návštěva divadelního představení Aktivity projektu SMOK Účast na zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže Návštěva sportovního utkání Vánoce ve světě beseda Uspořádání výstavy Turnaj v sálové kopané nebo florbale Aktivita projektu SMOK Multikulturní program Návštěva divadelního představení Velikonoční tradice beseda Vyhlášení ankety Jílovský Ámos Pomoc při humanitární akci Květinový den Festival prevence 17

18 Červen Sportovní program Společný program k závěru školního roku Aktivita projektu SMOK Zapojení žáků do kroužků Pravidelná zájmová činnost je uskutečňována v zájmových útvarech. Celkem je do pravidelné zájmové činnosti zapojeno 149 žáků školy. V rámci zájmové činnost probíhají také soutěže v jednotlivých disciplínách dle zaměření kroužku. Kroužek Vedoucí Den Čas DM./škola Průměrná účast Místo Florbal Zachová Čtvrtek /0 15 tělocvična Sálová kopaná Zachová Pondělí /0 15 tělocvična Plavání Zachová Středa /0 10 Bazén Koh. Posilovna Zachová Po, Út, Čt 16:30-17:30 32/4 15 Posilovna Tenis Zachová Úterý /0 4 Tělocvična Badminton Zachová Úterý /0 4 Tělocvična Stolní tenis Zachová nepravidelně nepravidelně 10/0 6 Herna DM Kondiční posilování Švec, Píška, Holomek, Petrová Po, Út, St 14,20 16,10 12/10 6 Posilovna Hudební M*I*J Uzel Po, Čt /0 8 D036 Hudební hra na kytaru Uzel Individuálně /0 2 D218 Tenis Uzel St V létě ST 16- Tenisový 4/ kurt Zájmová činnost je podporována spoluprací s dalšími institucemi, a to především Asociací školních sportovních klubů, Asociací středoškolských klubů a Jihomoravskou radou dětí a mládeže. Sportovní kroužky (v rámci Školního sportovního klubu ) Atletika Sportovní gymnastika Posilování Florbal Plážový volejbal Basketbal Sálová kopaná Plavání Tenis Stolní tenis Mgr. Holomek Mgr. Holomek Mgr. Zachová, Mgr. Petrová, Mgr. Píška, Mgr. Švec Mgr. Zachová, Uzel Mgr. Zachová Mgr. Petrová, Zachová Mgr. Zachová, Uzel, Mgr. Sklář Mgr. Zachová, Veselá p. Uzel p. Uzel 18

19 Školní parlament a žákovská rada Na střední škole polytechnické aktivně pracuje školní parlament. Členy parlamentu jsou z každé třídy dva žáci. V čele parlamentu stojí žákovská rada volená na širším zasedání parlamentu, která zajišťuje činnost v mezidobí mezi jednotlivými zasedáními. Činnost školního parlamentu výraznou měrou přispívá ke zkvalitňování klimatu školy. Jeho členové během roku připravují pro žáky aktivity, jejichž cílem je nejen posílení demokratického myšlení a podílení se na věcech veřejných, ale i spoluvytváření pozitivního klimatu v životě školy a následně v jednotlivých třídách. Naše škola se rovněž stala základnou pro fungování Krajského parlamentu dětí a mládeže a koordinátorka školního parlamentu je souběžně koordinátorkou krajského parlamentu. Žáci měli možnost se během školního roku 2012/13 účastnit těchto aktivit: Zapojení do projektů: projekt Média útočí o den teorie + návštěva ZOO 10 žáků o den teorie + návštěva lasergame arény 15 žáků o den teorie + vydání projektových novin Projekt Evropa v Brně o den teorie + návštěva Muzea romské kultury o den návštěva židovské čtvrti v Třebíči s výkladem o den teorie + zážitková pedagogika Projekt Participace bez hranic o den teorie + návštěva Permonium Oslavany 15 žáků Spolupráce s dalšími subjekty: spolupráce s JmRDM o spoluorganizace celé řady aktivit o uspořádání Krajského směnu mládeže účastníků Městský parlament o 2 žáci členy Krajský parlament o jsme základnou pro činnost tohoto subjektu, pravidelně se u nás Krajský parlament schází, 3 žáci členy Národní parlament dětí a mládeže o účast dvou žáků na zasedání Národního parlamentu o účast na Parlamentní výměně zkušeností žák Sdružení rodičů školy o pravidelná účast na výborech SRPŠ a informování rodičů o činnosti parlamentu o čerpání příspěvku na činnost od Sdružení rodičů ASK o členové žákovské rady jsou členy této organizace o spolupořadatelství republikového finále soutěže Školní časopis roku 03. a účast 7 žáků o čerpání dotačních příspěvků na pravidelnou činnost 19

20 Jednorázové aktivity: Burza učebnic 06. a Simulativní zasedání EU účast 7 žáků 4. místo Čertovská besídka v MŠ Šrámkova účast 7 žáků Studentské prezidentské volby 3 členové členy volební komise Setkání evropské mládeže v Polsku v Krynici účast 2 žáci Společné zasedání s parlamentem z Olomoucké účast 11 žáků Účast na přednášce Zločin kolem nás Josef Klíma DBP účast 20 žáků Účast členů žákovské rady na projektu Mládež v akci v polském Gubině Sbírka víček od pet lahví původně pro nemocnou Sofinku z Kuřimi, nyní přispíváme více dětem velký zájem. Poděkování našim žákům i zaměstnancům nasbírá se průměrně 8 litrů víček týdně. Návštěva náměstkyně ministra školství Ing. E. Bartoňové na zasedání parlamentu + prohlídka školy Účast na diskusi mládeže Je EU automat? o zaměstnanosti mládeže Praha účast 5 žáků Účast na konferenci Kecejme do toho! na MŠMT účast 5 žáků Návštěva Poslanecké sněmovny žáků Květinový den pomoc nemocným rakovinou žáků Návštěva Evropského parlamentu ve Štrasburku účast 2 žáci Pravidelné aktivity žákovské rady zasedání žákovské rady setkání s ředitelem školy , organizování velkých zasedání školního parlamentu , přispívání do školního časopisu Polyfunkční učebna Nová polyfunkční učebna, jejíž název si žáci zkrátili a říkají jí Akvárko, byla otevřena v únoru Za tyto dva roky byla využívána nejen k výuce, ale také jako vhodné zázemí pro pořádání různých besed a workshopů. Pro žáky se také stala oblíbeným místem pro setkávání ve volném čase. Polyfunkční učebna je rozdělena na tři části, knihovnu, studovnu a na část vybavenou počítači s připojením na internet. Na začátku školního roku je tento prostor využíván pro adaptační kurzy, které slouží ke stmelení nového kolektivu a posílení třídního klimatu. Žáci jsou také ještě před nástupem do školy seznámeni s možnostmi, které jim tento prostor nabízí a také s místem, kde mohou získat potřebné informace pro snazší orientaci v prvních školních dnech. Stejně jako v předcházejících letech, tak i letos se v prostorách PU konala řada aktivit, jejichž cílem bylo posílení školního klimatu, na prevenci sociálně patologických jevů, na podporu zlepšení informační gramotnosti žáků a nově byly zařazeny besedy s personalisty. Nejčastější formou těchto aktivit byly besedy a workshopy. Při besedách byly použity aktivizující metody, např. pětilístek, alfa box, myšlenková mapa, klíčová slova, bingo atd. Tyto metody napomáhají k aktivnímu zapojení žáků do samotné besedy, čímž se rozvíjí jejich žákovské kompetence. Témata besed se v průběhu roku postupně střídala. V současné době stále aktuální a pro žáky přínosné je téma závislosti. Cyklus těchto besed byl zaměřen nejen na prevenci užívání návykových látek, ale i na jiné typy 20

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Název dokumentu Dokument Č. j.: 03.03 /31102014 Počet stran: 37 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Název dokumentu Dokument Č. j.: 03.03 /31102015 Počet stran: 39 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017

Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 Přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 V souladu s 60 z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 245/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 V souladu s 59 a násl. z. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění a vyhl. č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel Střední

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2009/2010 Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do nového šk. roku, příprava úvodních besed Spolupráce s PPP Plzeň, pracoviště Domažlice aktualizace zpráv žáků se SVP Příprava materiálů

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2016/2017 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol

Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol Rozvoj spolupráce zaměstnavatelů a škol 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Hlavní PRINCIPY změn financování RgŠ

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok

Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok Plán práce ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ na školní rok 20016-2017 Koordinátor práce školního poradenského pracoviště: Mgr. Jitka Šaierová - ředitelka školy Členové školního poradenského pracoviště:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, J. Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2008-2009 Lutín, září 2008 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce ŘPV

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Název dokumentu Dokument Č. j.: 03.03 /31102016 Počet stran: 46 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1

KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ZÁKLADNÍ OBLASTI: I. Vzdělávací program - poskytnout žákům co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání II. Mimoškolní aktivity - stát se místem,

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více