TYTO POJISTNÉ PODMÍNKY UPRAVUJÍ POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ PLATEBNÍ KARTY A MOBILNÍHO TELEFONU POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TYTO POJISTNÉ PODMÍNKY UPRAVUJÍ POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ PLATEBNÍ KARTY A MOBILNÍHO TELEFONU POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY"

Transkript

1 TYTO POJISTNÉ PODMÍNKY UPRAVUJÍ POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ PLATEBNÍ KARTY A MOBILNÍHO TELEFONU ÚVOD POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění peněženky, klíčů a platební karty mezi pojistníkem a námi, AIG Europe Limited jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku. Tyto pojistné podmínky mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi těmito pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy. Tímto se Vám zavazujeme poskytnout pojistné krytí v rozsahu těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy. Toto pojištění se vztahuje pouze na osoby uvedené v definici Vámi zvolené varianty pojištění. CO JE POJIŠTĚNO Pokud v době trvání tohoto pojištění dojde k odcizení Vaší peněženky, ke ztrátě nebo odcizení klíčů nebo ke ztrátě nebo odcizení Vaší platební karty uhradíme Vám pojistné plnění ve výši uvedené v těchto pojistných podmínkách a pojistné smlouvě. OBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO VŠECHNY DRUHY POJIŠTĚNÍ DEFINICE V těchto pojistných podmínkách jsou použity výrazy se specifickým významem. Tento význam mají všude, kdekoliv se nachází v těchto pojistných podmínkách a jsou-li napsány kurzívou. Datum počátku pojištění Datum uvedené v pojistné smlouvě, od kterého jste pojištěn(a). My (ve všech odvozených tvarech) AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Pojistitel AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem , jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Hlavním předmětem podnikání pojistitele je pojišťovací činnost v rozsahu pojistných odvětví 1 až 18 neživotních pojištění uvedených v části B přílohy 1 zákona číslo 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. Pojistná smlouva Pojistná smlouva uzavřená mezi námi a pojistníkem, kterou tvoří pojistná smlouva, tyto pojistné podmínky a všechna příslušná smluvní ujednání. Pojistné plnění Částka, kterou Vám vyplatíme za podmínek uvedených v těchto pojistných podmínkách a pojistné smlouvě. Pojistník Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je jako pojistník uvedena v pojistné smlouvě. Pojištěná osoba Pojištěnou osobou je pouze pojistník. 1

2 Terorismus Jakékoliv jednání za použití síly nebo násilí nebo hrozba jejich použití, ze strany jakékoliv osoby nebo skupiny osob bez ohledu na to, zda jedná sama nebo za jiného nebo ve spojení s jinou organizací, vládou nebo jinou státní mocí, spáchané z politických, náboženských, ideologických nebo etnických důvodů, včetně záměru zastrašit vládu nebo jinou státní moc či veřejnost nebo její část. Úsek likvidace škod Sídlí na adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, telefonní spojení: , Válka Jakákoliv činnost vyplývající z užití armádních sil mezi státy, občanské války, revoluce nebo invaze, vzpoury, uchvácení státní nebo vojenské moci, a dále vyplývající z cíleného užití vojenských sil k zabránění, prevenci nebo snížení jakýchkoliv známých nebo podezřívaných teroristických aktivit, anebo pokus o účast na takovýchto událostech. Vy (ve všech odvozených tvarech) Osoba, která je uvedena jako pojistník v pojistné smlouvě. Vyšší moc Nevyhnutelná, nepředvídatelná vnější událost, včetně událostí způsobených ohněm, kouřem, bleskem, větrem, vodou, záplavou, zemětřesením, sopečnou erupcí, přívalovou vlnou, sesuvem půdy, krupobitím a hmyzem. PODMÍNKY a) Nejedná se o pojištění se spořením, tj. z uhrazeného pojistného za toto pojištění nevzniká nárok na odbytné ani žádné úroky. b) Toto pojištění je nepřenosné na jiné osoby než uvedené v pojistné smlouvě. c) Pojištěná osoba musí trvale žít na území České republiky. POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ Pojištění vzniká v den uvedený v pojistné smlouvě. Je-li tento den shodný se dnem telefonického rozhovoru, při němž došlo k přijetí nabídky, vzniká Vaše pojištění v okamžik skončení tohoto telefonického hovoru; v ostatních případech vzniká v 00:00 hodin následujícího dne. Vaše pojištění trvá 24 hodin denně a platí na celém světě. Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s pojistným obdobím v délce 1 měsíce, a to až do ukončení podle těchto pojistných podmínek. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíme pojistné za první pojistné období, a to ve výši a v termínu uvedeném ve Vaší pojistné smlouvě. Vaše pojištění skončí v jednom z následujících případů, a to v tom, který nastane nejdříve: a) v případě neuhrazení pojistného ve lhůtě uvedené v upomínce k zaplacení; b) dnem úmrtí pojistníka v případě pojištění jednotlivce; c) 180. dnem pobytu pojištěné osoby mimo území České republiky; d) zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí či dnem odmítnutí pojistného plnění; e) v dalších případech uvedených v občanském zákoníku. Jste povinen nás bez zbytečného odkladu v písemné formě informovat o všech změnách, které nastanou v průběhu trvání tohoto pojištění a které by mohly ovlivnit variantu pojištění. Změna týkající se varianty pojištění se stává účinnou dnem splatnosti pojistného za pojistné období následující po oznámení takové změny. Dále jste povinen nás bez odkladu v písemné formě informovat o jakýchkoliv změnách v údajích uvedených v pojistné smlouvě (zejména o změnách v kontaktních údajích). Pojistné nám do okamžiku účinnosti změny náleží celé. ČAS NA ROZMYŠLENOU Pojistník může od pojistné smlouvy odstoupit zasláním oznámení o odstoupení v písemné formě na adresu pojistitele během 14 dní od jejího uzavření (tj. od zaplacení první platby pojistného). V takovém případě se pojistná smlouva od počátku ruší. JAK UKONČIT TOTO POJIŠTĚNÍ Pojistník i pojistitel mohou ukončit pojistnou smlouvu kdykoliv zasláním výpovědi v písemné formě na adresu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta je v tomto případě 6 týdnů a začíná běžet od data doručení výpovědi. Vaše pojištění můžete dále vypovědět: a) do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; Vaše pojištění v takovém případě skončí uplynutím osmidenní výpovědní doby; nebo b) do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události; Vaše pojištění v takovém případě skončí uplynutím jednoměsíční výpovědní doby. 2

3 Vaše pojištění můžete rovněž ukončit odstoupením od pojistné smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem; zejména: a) z důvodu poskytnutí klamavého údaje do 3 měsíců, kdy se pojistník o klamavosti dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět; b) pokud pojistitel porušil povinnost upozornit pojistníka na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, o nichž věděl nebo musel vědět anebo z důvodu neúplného nebo nepravdivého zodpovězení písemných dotazů pojistníka týkajících se pojištění. Pojistník je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání pojištění navrhnout ukončení pojistné smlouvy dohodou. Tento návrh musí být zaslán v písemné formě na adresu pojistitele V Celnici 1031/4, Praha 1, Česká republika. Návrh se považuje za akceptovaný pojistitelem doručením pojistiteli na uvedenou adresu a pojištění zaniká k následujícímu datu splatnosti pojistného. ÚHRADA POJISTNÉHO Pokud pojistné za druhé a další pojistná období nebude uhrazeno v den splatnosti pojistného, zašleme pojistníkovi upomínku v písemné formě na jeho poslední známou adresu. Pokud pojistné nebude uhrazeno ani ve lhůtě uvedené v upomínce k zaplacení, pojištění k tomuto dni zanikne. Pokud pojistné do data uvedeného v této upomínce bude uhrazeno, pojištění trvá, jako by bylo pojistné uhrazeno v den splatnosti pojistného. V případě prodlení s úhradou pojistného se pojištění nepřerušuje. POJISTNÝ ZÁJEM Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem pojistníka, tj. pokud má pojistník oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. Jste povinni bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě pojistiteli zánik pojistného zájmu. V okamžiku zániku pojistného zájmu dochází rovněž k zániku pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. POJISTNÉ RIZIKO Bez souhlasu pojistitele nesmíte učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit. Pojistník je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě změnu pojistného rizika. V případě zvýšení pojistného rizika má pojistitel v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo navrhnout zvýšení pojistného nebo pojištění vypovědět, případně další práva související s porušením povinnosti oznámit změnu pojistného rizika stanovená občanským zákoníkem. PODVODNÉ JEDNÁNÍ Jakýkoliv podvod, úmyslné zatajení nebo zkreslení skutečností uvedených v pojistce nebo v souvislosti s pojistnou událostí bude mít za následek neplatnost pojistné smlouvy od počátku bez nároku na vrácení pojistného. V takovém případě nebude vyplaceno žádné pojistné plnění a pojistné plnění, které již bylo případně vyplaceno, je nám pojistník povinen vrátit. ROZHODNÉ PRÁVO Tato pojistná smlouva a tyto pojistné podmínky se řídí českým právem. DORUČOVÁNÍ Oznámení nebo sdělení podle pojistné smlouvy se doručují na adresu uvedenou v pojistné smlouvě. Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle pojistné smlouvy pojistníkovi, pojištěné nebo oprávněné osobě, se bude považovat za doručené okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně převzal nebo okamžikem, kdy jeho přijetí odmítnul nebo jinak znemožnil. Pojistník je povinen nás bez zbytečného odkladu informovat v písemné formě o jakýchkoliv změnách v údajích uvedených v pojistné smlouvě (zejména o změnách v kontaktních údajích). Neoznámení této změny se pro účely doručování považuje za zmaření dojití a příslušná zásilka bude považována za řádně doručenou třetím dnem po jejím odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy mimo území České republiky). DALŠÍ INFORMACE PRO VÁS Berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Pravidly ochrany osobních údajů, které naleznete na a to včetně předávání osobních údajů do zahraničí a jejich použití pro marketingové účely. Pokud jste společnosti AIG poskytli (nebo poskytnete) osobní údaje o jakékoli jiné osobě, potvrzujete, že jste danou osobu o obsahu těchto Pravidel ochrany osobních údajů informovali. Používání Vašich osobních údajů pro_marketingové účely můžete odmítnout em na adrese nebo v písemné formě na adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, V Celnici 1031/4, Praha 1. Údaje, které jste nám poskytli, mohou být předány mateřské společnosti pojistitele nebo, v případě pojistné události, našemu zajistiteli. Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce a veškeré dokumenty budou poskytovány rovněž v českém jazyce. Souhlasíte s nahráváním příchozích a odchozích telefonních hovorů u Pojistitele či u poskytovatele služeb na zvukový záznam a s použitím takového záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví. Daňové aspekty soukromého pojištění jsou podrobně upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Osvobození plnění z pojištění od daně z příjmů je možné pouze za podmínek uvedených v 4 tohoto zákona. 3

4 Pokud je při uzavírání pojištění používáno prostředků komunikace na dálku, nebudeme vedle pojistného účtovat žádné jiné poplatky. Případné poplatky za telekomunikační nebo poštovní služby si budete hradit Vy. SERVIS ZÁKAZNÍKŮM Naší snahou je zajistit Vám co nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných služeb. Informace k pojištění můžete získat na informační lince , u nebo na adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, P.O.Box 168, Jindřišská 14, Praha 1. Pokud byste nebyli s našimi službami plně spokojeni, kontaktujte ředitele divize pojištění osob AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku. Pro rychlejší vyřízení Vaší žádosti udejte prosím Vaše jméno, číslo Vaší pojistné smlouvy a případně číslo pojistné události. Váš problém se vždy vynasnažíme vyřešit. Pokud Vám nebudeme schopni vyhovět k Vaší plné spokojenosti, můžete se obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, , Praha 1, která je orgánem státního dozoru nad výkonem činnosti pojistitele a která posoudí Vaši případnou stížnost. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ PENĚŽENKY CO JE POJIŠTĚNO Pokud v době trvání tohoto pojištění dojde k odcizení Vaší peněženky v důsledku vloupání nebo loupeže, uhradíme Vám níže uvedené pojistné plnění ve výši uvedené v těchto pojistných podmínkách a pojistné smlouvě. V případě odcizení Vaší peněženky Vám uhradíme: náklady na výměnu peněženky, osobních dokladů a platebních karet, které byly ve Vaší peněžence; a poplatky spojené se žádostmi o nové osobní doklady a platební karty. Toto pojištění se sjednává jako škodové pojištění. DEFINICE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO ČÁSTI Loupež Jakékoliv užití nebo hrozba fyzickým násilím třetí osobou, která není pojištěnou osobou, proti Vám s úmyslem odcizit Vám peněženku. Náklady na výměnu Částka, za kterou mohou být za obvyklých podmínek (cen) nahrazena peněženka, osobní doklady nebo platební karty. Odcizení Odcizení Vaší peněženky vloupáním nebo loupeží. Osobní doklady Identifikační doklady vydané příslušným orgánem, zejména Váš občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas. Peněženka Osobní pouzdro určené k uložení peněz, fotografií, osobních dokladů a platebních karet. Peníze Oběživo, mince a bankovky běžně užívané k placení se stanovenou nominální hodnotou. Platební karta Platební karta, kreditní karta nebo debetní karta vydaná řádně licencovanou finanční institucí. Vloupání Odcizení Vaší peněženky za užití síly, rozbití nebo poškození jakéhokoliv uzamčeného zamykacího zařízení. VÝLUKY Pojistné plnění Vám nebude poskytnuto v případech, které vznikly v důsledku: a) jakéhokoliv Vašeho nepoctivého, trestného nebo podvodného jednání nebo opomenutí, vědomé nedbalosti nebo úmyslného nesprávného jednání nebo opomenutí rodinného příslušníka; b) zneužití platební karty a podvodných bankovních převodů; c) jakékoliv finanční škody, které jste utrpěl v souvislosti s odcizením a jejíž náhrada není uvedena výše v podmínkách vztahujících se k tomuto pojištění; d) občanské nebo zahraniční války, invaze, stávky, vzpoury, povstání, občanské nepokoje, terorismu nebo vyvlastnění či konfiskace; e) lsti nebo krádeže kapesním zlodějem bez použití násilí nebo hrozby nebo záhadného zmizení; 4

5 f) odložení peněženky na zvenku viditelném místě, v autě, v budově nebo na veřejném místě; g) ztráty nebo odcizení peněz, šeků, přepravních jízdenek nebo podobných věcí, které byly ve Vaší peněžence, kromě osobních dokladů a platebních karet; h) vyšší moci. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ Pokud dojde k odcizení Vaší peněženky a chcete uplatnit nárok z tohoto pojištění, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu na telefonním čísle Nárok musí být následně uplatněn formou oznámení na příslušném formuláři a doplněn všemi nezbytnými doklady potvrzujícími oprávněnost uplatněného nároku. Musíte nám předložit zejména následující doklady: a) policejní zprávu ohledně vloupání nebo loupeže Vaší peněženky; b) doklady prokazující výši nákladů spojených s výměnou osobních dokladů a platebních karet; c) přiměřené důkazy, že došlo k vloupání nebo loupeži; d) jakýkoliv jiný relevantní důkazní prostředek, který máte k dispozici. Nárok na pojistné plnění Vám vznikne pouze v případě, že jakékoliv vloupání nebo loupež ohlásíte na policii nejpozději do 24 hodin. Jestliže nám neposkytnete požadované informace, dokumenty nebo jinou nezbytnou součinnost včetně souhlasu ke zpracování osobních údajů, nebude možné zahájit šetření pojistné události a vyplatit pojistné plnění. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ZTRÁTY NEBO ODCIZENÍ KLÍČŮ CO JE POJIŠTĚNO Pokud v době trvání tohoto pojištění dojde ke ztrátě nebo odcizení Vašich klíčů, uhradíme Vám níže uvedené pojistné plnění ve výši uvedené v těchto pojistných podmínkách a pojistné smlouvě. V případě ztráty nebo odcizení Vašich klíčů Vám uhradíme následující náklady: náklady spojené s výměnou ztracených nebo odcizených klíčů; náklady spojené s výměnou Vašich zámků a klíčů, pokud se do obydlí nebo vozidla někdo vloupal; náklady na služby zámečníka, pokud se v důsledku ztráty nebo odcizení nemůžete dostat do obydlí nebo vozidla. Toto pojištění se sjednává jako škodové pojištění. DEFINICE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO ČÁSTI Klíče Klíče od obydlí nebo vozidla. Obydlí Vaše obydlí uvedené v pojistné smlouvě. Vozidlo Váš automobil (osobní nebo nákladní), motocykl, obytný přívěs, kempingový vůz nebo přívěsný vozík registrovaný na Vaše jméno. Ztráta nebo odcizení Neúmyslná ztráta nebo odcizení klíčů třetí osobou bez Vaší pomoci, souhlasu nebo spolupráce. VÝLUKY Pojistné plnění Vám nebude poskytnuto na úhradu: a) nákladů spojených se ztrátou nebo odcizením klíčů od obydlí, které není Vaším obydlím; b) nákladů, které nevznikly v důsledku ztráty nebo odcizení; c) škody na majetku vzniklé následkem vyvlastnění, konfiskace, zničení nebo zmocnění se tohoto majetku vládními nebo jinými orgány veřejné správy nebo v důsledku terorismu či vyšší moci. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení klíčů a chcete uplatnit nárok z tohoto pojištění, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu na telefonním čísle Nárok musí být následně uplatněn formou oznámení na příslušném formuláři a doplněn všemi nezbytnými doklady potvrzujícími oprávněnost uplatněného nároku. Musíte nám předložit zejména následující doklady: a) policejní zprávu ohledně odcizení klíčů; b) doklady prokazující výši nákladů na zámečníka a na výměnu zámků a/nebo klíčů, pokud je taková výměna nezbytná; c) jakýkoliv jiný relevantní důkazní prostředek, který máte k dispozici. Nárok na pojistné plnění Vám vznikne pouze v případě, že jakékoliv odcizení klíčů ohlásíte na policii nejpozději do 24 hodin. Jestliže nám neposkytnete požadované informace, dokumenty nebo jinou nezbytnou součinnost včetně souhlasu ke zpracování osobních údajů, nebude možné zahájit šetření pojistné události a vyplatit pojistné plnění. 5

6 POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍ KARTY CO JE POJIŠTĚNO Pokud v době trvání tohoto pojištění dojde ke ztrátě nebo odcizení Vaší platební karty, uhradíme Vám níže uvedené pojistné plnění ve výši uvedené v těchto pojistných podmínkách a pojistné smlouvě. Toto pojištění se sjednává jako škodové pojištění. DEFINICE VZTAHUJÍCÍ SE K TÉTO ČÁSTI Platební karta Platební karta, kreditní karta nebo debetní karta vydaná řádně licencovanou finanční institucí. Ztráta nebo odcizení Neúmyslná ztráta nebo odcizení platební karty třetí osobou bez Vaší pomoci, souhlasu nebo spolupráce. PODMÍNKY A OMEZENÍ PRO VÝPLATU POJISTNÉHO PLNĚNÍ a) V případě ztráty nebo odcizení Vám uhradíme škody, které Vám vzniknou v důsledku neoprávněných transakcí provedených Vaší platební kartou, pokud k nim došlo maximálně 12 hodin před Vaším prvním ohlášením ztráty nebo odcizení vydavateli Vaší platební karty. b) Uhradíme Vám pouze náhrady škody za neoprávněné transakce, k jejichž úhradě jste povinen v souladu s obchodními podmínkami k Vaší platební kartě. c) Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je ohlášení ztráty nebo odcizení vydavateli Vaší platební karty během 3 hodin od okamžiku, kdy zjistíte ztrátu nebo odcizení a splnění dalších podmínek, za kterých je Vaše platební karta vydána. VÝLUKY Pojistné plnění nebude poskytnuto v souvislosti se škodami, které vznikly v důsledku: a) transakcí uskutečněných více než 12 hodin před ohlášením ztráty nebo odcizení vydavateli Vaší platební karty; b) transakcí uskutečněných po ohlášení ztráty nebo odcizení vydavateli Vaší platební karty; c) uskutečněných transakcí, pokud Vaše platební karta nebyla ztracena nebo odcizena; d) výplat v hotovosti po předložení Vaší ztracené nebo odcizené platební karty ( cash advances ); e) transakcí uskutečněných členem Vaší domácnosti nebo osobou, které jste svěřil Vaši platební kartu. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení Vaší platební karty a chcete uplatnit nárok z tohoto pojištění, kontaktujte nás bez zbytečného odkladu na telefonním čísle Nárok musí být následně uplatněn formou oznámení na příslušném formuláři a doplněn všemi nezbytnými doklady potvrzujícími oprávněnost uplatněného nároku. Jestliže nám neposkytnete požadované informace, dokumenty nebo jinou nezbytnou součinnost včetně souhlasu ke zpracování osobních údajů, nebude možné zahájit šetření pojistné události a vyplatit pojistné plnění. ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Odcizení peněženky Ztráta nebo odcizení klíčů Zneužití platební karty Maximální limit pojistného plnění Kč Kč Kč Pojistné plnění bude poskytnuto v jednom pojistném roce (tj. v průběhu 12 měsíců po uzavření pojistné smlouvy nebo jeho výročí) maximálně do výše částky uvedené v přehledu pojistného krytí. 6

7 POJIŠTĚNÍ MOBILNÍHO TELEFONU POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVOD Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění mobilního telefonu mezi pojistníkem a námi, AIG Europe Limited jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku. Tyto pojistné podmínky mají přednost před ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. V případě rozporu mezi těmito pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou mají přednost ustanovení pojistné smlouvy. Tímto se Vám zavazujeme poskytnout pojistné krytí v rozsahu těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy. Toto pojištění se vztahuje pouze na pojištěný mobilní telefon. CO JE POJIŠTĚNO Pokud v průběhu trvání pojištění dojde k odcizení mobilního telefonu, poskytneme Vám za podmínek a při aplikaci výluk uvedených v pojistné smlouvě a v těchto pojistných podmínkách, pojistné plnění dle tabulky Rozsah pojistného krytí v rozsahu jedné z následujících částek: a) původní pořizovací cenu mobilního telefonu nebo; b) náklady na pořízení nového mobilního telefonu, který je podle našeho názoru srovnatelný s odcizeným mobilním telefonem nebo; c) jednorázovou částku dle tabulky Rozsah pojistného krytí Odcizení mobilního telefonu, podle toho, která z těchto částek je nižší. Pokud jsme Vám poskytli pojistné plnění v souvislosti s odcizením mobilního telefonu podle předchozího odstavce, poskytneme Vám rovněž za podmínek a při aplikaci výluk uvedených v pojistné smlouvě a těchto podmínkách pojistné plnění v rozsahu náhrady nákladů z neoprávněného užití vzniklé neoprávněným užitím mobilního telefonu třetí osobou; právo na toto pojistné plnění vznikne pouze za podmínky, že byly řádně splněny veškeré povinnosti podle části Uplatnění nároku z pojištění. DEFINICE V těchto pojistných podmínkách jsou použity výrazy se specifickým významem. Tento význam mají všude, kdekoliv se nachází v těchto pojistných podmínkách a jsou-li napsány kurzívou. Datum počátku pojištění Datum uvedené v pojistné smlouvě, od kterého jste pojištěn(a). Loupež Užití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí třetí osobou v úmyslu neoprávněně se zmocnit Vašeho mobilního telefonu, který máte při sobě. Mobilní telefon Mobilní telefon uvedený v této pojistné smlouvě, který jste nám oznámil(a) a byl pojištěn. Za součást mobilního telefonu je považována také SIM karta uvedená v této pojistné smlouvě, pokud je nárok na pojistné plnění související s touto SIM kartou uplatňován současně s mobilním telefonem. My (ve všech odvozených tvarech) AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka Náklady z neoprávněného užití Náklady telefonních hovorů, přenosů dat a textových nebo jiných zpráv, které vznikly v době od odcizení Vašeho mobilního telefonu do doby, než jste mohl požádat Vašeho mobilního operátora o blokaci Vaší SIM karty, nejpozději však do uplynutí 12 hodin od odcizení. Nestřežený Případy, kdy Vy nebo osoba, které jste umožnil užívání mobilního telefonu, zanecháte mobilní telefon v dosahu cizích osob na veřejném místě, bez ohledu na to, zda je umístěn v tašce či kabelce, pokud nejste schopen okamžitě zakročit proti odcizení. Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odcizení Odcizení mobilního telefonu loupeží, vloupáním nebo pouhým odcizením. Pojistitel AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem , jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, identifikační číslo , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka

8 Pojistná smlouva Pojistná smlouva uzavřená mezi námi a pojistníkem, kterou tvoří pojistná smlouva, tyto pojistné podmínky a všechna příslušná smluvní ujednání. Pojistné plnění Částka, kterou Vám vyplatíme za podmínek uvedených v pojistné smlouvě a těchto pojistných podmínkách. Pojistník Osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je jako pojistník uvedena v pojistné smlouvě. Pojištěná osoba Pojištěnou osobou je pouze pojistník. Poškození Poškození, zničení nebo porucha Vašeho mobilního telefonu působením vnějších vlivů. Pouhé odcizení Zmocnění se mobilního telefonu třetí osobou s úmyslem Vás protiprávně a trvale zbavit vlastnictví mobilního telefonu, který máte při sobě. Terorismus Jakékoliv jednání za použití síly nebo násilí nebo hrozba jejich použití, ze strany jakékoliv osoby nebo skupiny osob bez ohledu na to, zda jedná sama nebo za jiného nebo ve spojení s jinou organizací, vládou nebo jinou státní mocí, spáchané z politických, náboženských, ideologických nebo etnických důvodů, včetně záměru zastrašit vládu nebo jinou státní moc či veřejnost nebo její část. Třetí osoba Jakákoli osoba, která není oprávněna užívat Váš mobilní telefon. Úsek likvidace škod Sídlí na adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 1031/4, Praha 1, telefonní spojení: Válka Jakákoliv činnost vyplývající z užití armádních sil mezi státy, občanské války, revoluce nebo invaze, vzpoury, uchvácení státní nebo vojenské moci, a dále vyplývající z cíleného užití vojenských sil k zabránění, prevenci nebo snížení jakýchkoliv známých nebo podezřívaných teroristických aktivit, anebo pokus o účast na takovýchto událostech. Veřejné místo Veřejně přístupné místo včetně škol a jiných vzdělávacích institucí, pracovišť, restaurací, barů, klubů či posiloven. Vloupání Odcizení Vašeho mobilního telefonu třetí osobou zjevným násilným vniknutím do uzamčených prostor, které je popsáno v policejním záznamu, s úmyslem Vás protiprávně a trvale zbavit vlastnictví mobilního telefonu. Vy (ve všech odvozených tvarech) Osoba, která je vlastníkem mobilního telefonu a je uvedena jako pojistník v pojistné smlouvě. Vyšší moc Nevyhnutelná, nepředvídatelná vnější událost, včetně událostí způsobených ohněm, kouřem, bleskem, větrem, vodou, záplavou, zemětřesením, sopečnou erupcí, přívalovou vlnou, sesuvem půdy, krupobitím a hmyzem. PODMÍNKY a) Nejedná se o pojištění se spořením, tj. z uhrazeného pojistného za toto pojištění nevzniká nárok na odbytné ani žádné úroky. b) Toto pojištění je nepřenosné na jiné osoby než uvedené v pojistné smlouvě. c) Pojištěná osoba musí trvale žít na území České republiky. d) Dle těchto pojistných podmínek lze pro každou pojištěnou osobu uzavřít nejvýše jednu pojistnou smlouvu. MNOŽNÉ POJIŠTĚNÍ Jste povinen nám bez zbytečného odkladu oznámit, že se na pojistné nebezpečí podle tohoto pojištění vztahuje i jiné pojištění. Případné pojistné plnění Vám poskytneme v souladu s právní úpravou množného pojištění. NALEZENÝ MOBILNÍ TELEFON Okamžikem poskytnutí pojistného plnění v souvislosti s mobilním telefonem na nás přechází vlastnické právo k nahrazenému 8

9 mobilnímu telefonu. Pokud se nahrazený mobilní telefon najde, jste povinen nám jej odevzdat. POVINNOST NÁLEŽITÉ PÉČE Jste povinen(a) vynaložit maximální úsilí počínat si dostatečně opatrně a obezřetně tak, aby nedošlo k odcizení mobilního telefonu. SPOLUÚČAST Pojistník se podílí na každé pojistné události spoluúčastí ve výši 400 Kč. ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ Toto pojištění se vztahuje pouze na pojistné události, ke kterým došlo na území České republiky. VĚCNÝ ROZSAH POJIŠTĚNÍ Toto pojištění se vztahuje pouze na mobilní telefon, který je uveden v pojistné smlouvě nebo je nahlášen pojistiteli na telefonním čísle , pokud Vám potvrdíme, že na tento nový mobilní telefon se toto pojištění vztahuje namísto původního mobilního telefonu uvedeného v této pojistné smlouvě. POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ Pojištění vzniká v den uvedený v pojistné smlouvě. Je-li tento den shodný se dnem telefonického rozhovoru, při němž došlo k přijetí nabídky, vzniká Vaše pojištění v okamžik skončení tohoto telefonického hovoru; v ostatních případech vzniká v 00:00 hodin následujícího dne. Vaše pojištění trvá 24 hodin denně a platí na celém světě. Pojistná smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s pojistným obdobím v délce 1 měsíce, a to až do ukončení podle těchto pojistných podmínek. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíme pojistné za první pojistné období, a to ve výši a v termínu uvedeném ve Vaší pojistné smlouvě. Vaše pojištění skončí v jednom z následujících případů, a to v tom, který nastane nejdříve: f) v případě neuhrazení pojistného ve lhůtě uvedené v upomínce k zaplacení; g) dnem úmrtí pojistníka v případě pojištění jednotlivce; h) 180. dnem pobytu pojištěné osoby mimo území České republiky; i) zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí či dnem odmítnutí pojistného plnění; j) v dalších případech uvedených v občanském zákoníku. Jste povinen nás bez zbytečného odkladu v písemné formě informovat o všech změnách, které nastanou v průběhu trvání tohoto pojištění a které by mohly ovlivnit variantu pojištění. Změna týkající se varianty pojištění se stává účinnou dnem splatnosti pojistného za pojistné období následující po oznámení takové změny. Dále jste povinen nás bez odkladu v písemné formě informovat o jakýchkoliv změnách v údajích uvedených v pojistné smlouvě (zejména o změnách v kontaktních údajích). Pojistné nám do okamžiku účinnosti změny náleží celé. TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Pojištění mobilního telefonu se sjednává na dobu určitou s pojistnou dobou jeden měsíc. Uplynutím pojistné doby pojištění nezaniká, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Pojištění se automaticky prodlužuje za stejných podmínek maximálně o dalších 59 měsíců, tj. celková doba pojištění nepřesáhne 60 měsíců. Uplynutím této doby pojištění mobilního telefonu zaniká. Dále může být ukončena v souladu s těmito pojistnými podmínkami. VÝLUKY Toto pojištění se nevztahuje na: a) jakékoliv poškození mobilního telefonu včetně poškození způsobeného pokusem o odcizení; b) jakýkoliv mobilní telefon, který není uveden v této pojistné smlouvě nebo který nám nebyl dodatečně oznámen v souladu s těmito podmínkami; c) jakékoliv příslušenství mobilního telefonu včetně hands-free sad, doplňkového softwaru, přídavných karet, nabíječek a pouzder; d) mobilní telefon, který byl odcizen: I) z jakéhokoli motorového vozidla; II) z neuzamčeného prostoru nebo z místa, na kterém nejsou patrny známky násilného vniknutí, pokud je absence násilného vniknutí uvedena v policejním protokolu nebo záznamu; III) v době, kdy byl ponechán nestřežený na veřejném místě nebo byl ponechán na místě veřejnosti přístupném; IV) v době, kdy jste jej měl(a) při sobě s výjimkou případů, kdy jste mobilní telefon používal nebo ho měl ukrytý na sobě či při sobě a nebyl ponechán nestřežený; e) jakoukoliv škodu neuvedenou v částech II. a III. výše, zejména: I) náklady vzniklé v důsledku nemožnosti užívat mobilní telefon; II) náklady na výměnu osobních dat včetně vyzváněcích melodií, grafik, fotografií, stažených souborů či softwaru; III) jakékoli náklady na znovupřipojení či náklady předplatného; f) odcizení mobilního telefonu, k němuž došlo v důsledku úmyslného jednání či opomenutí či hrubé nedbalosti z Vaší strany 9

10 či ze strany osoby užívající mobilní telefon s Vaším souhlasem; g) zabavení nebo zadržení mobilního telefonu orgánem veřejné správy; h) jakékoli poplatky nebo platby, které jste podle mobilního operátora povinen zaplatit, s výjimkou plateb nákladů z neoprávněného užití; i) jakoukoliv škodu vzniklou v důsledku války, invaze, útoku cizího nepřítele, nepokojů (válečných i neválečných), občanského povstání, terorismu, výtržnictví, převratu nebo vojenských či mocenských sil, vzpoury, požáru, výbuchu, jaderné reakce či radiace, vyšší moci, bouří, blesků, záplav, mrazů, atmosférických či klimatických podmínek, plísní, hub nebo hmyzu. ČAS NA ROZMYŠLENOU Pojistník může od pojistné smlouvy odstoupit zasláním oznámení o odstoupení v písemné formě na adresu pojistitele během 14 dní od jejího uzavření (tj. od zaplacení první platby pojistného). V takovém případě se pojistná smlouva od počátku ruší. UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ Pokud chcete uplatnit nárok z tohoto pojištění, kontaktujte nás na telefonním čísle V případě uplatnění škody z pojištění mobilního telefonu jste povinen o tomto odcizení informovat policii a získat od ní potvrzení (např. policejní zprávu nebo záznam) o oznámení příslušné události, a nejpozději do 12 hodin od okamžiku, kdy jste se o odcizení dozvěděl, i Vašeho mobilního operátora za účelem blokace mobilního telefonu. Pokud od Vás budeme požadovat vyplnění formuláře pro uplatnění nároku na pojistné plnění, který Vám poskytneme, jste povinen jej řádně vyplnit a doručit do 14 dnů ode dne oznámení pojistné události. V souvislosti se šetřením škodné události jste povinen poskytnout nám i veškerou jinou součinnost, kterou od Vás lze rozumně požadovat. Všechna osvědčení, informace a ostatní doklady o Vaší pojistné události jste povinen(a) nám doručit na vlastní náklady, kromě záznamů, které si sami vyžádáme. Jestliže neposkytnete požadované informace, dokumenty nebo jinou nezbytnou součinnost včetně souhlasu ke zpracování osobních údajů, nebude možné zahájit šetření pojistné události a vyplatit pojistné plnění. JAK UKONČIT TOTO POJIŠTĚNÍ Toto pojištění zaniká okamžikem poskytnutí pojistného plnění. Toto pojištění dále zaniká nebo může být ukončeno z dalších důvodů uvedených v právních předpisech. Pojistník i pojistitel mohou ukončit pojistnou smlouvu kdykoliv zasláním výpovědi v písemné formě na adresu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta je v tomto případě 6 týdnů a začíná běžet od data doručení výpovědi. Vaše pojištění můžete dále vypovědět: c) do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; Vaše pojištění v takovém případě skončí uplynutím osmidenní výpovědní doby; nebo d) do tří měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události; Vaše pojištění v takovém případě skončí uplynutím jednoměsíční výpovědní doby. Vaše pojištění můžete rovněž ukončit odstoupením od pojistné smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem; zejména: c) z důvodu poskytnutí klamavého údaje do 3 měsíců, kdy se pojistník o klamavosti dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět; d) pokud pojistitel porušil povinnost upozornit pojistníka na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, o nichž věděl nebo musel vědět anebo z důvodu neúplného nebo nepravdivého zodpovězení písemných dotazů pojistníka týkajících se pojištění. Pojistník je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání pojištění navrhnout ukončení pojistné smlouvy dohodou. Tento návrh musí být zaslán v písemné formě na adresu pojistitele V Celnici 1031/4, Praha 1, Česká republika. Návrh se považuje za akceptovaný pojistitelem doručením pojistiteli na uvedenou adresu a pojištění zaniká k následujícímu datu splatnosti pojistného. ÚHRADA POJISTNÉHO Pokud pojistné za druhé a další pojistná období nebude uhrazeno v den splatnosti pojistného, zašleme pojistníkovi upomínku v písemné formě na jeho poslední známou adresu. Pokud pojistné nebude uhrazeno ani ve lhůtě uvedené v upomínce k zaplacení, pojištění k tomuto dni zanikne. Pokud pojistné do data uvedeného v této upomínce bude uhrazeno, pojištění trvá, jako by bylo pojistné uhrazeno v den splatnosti pojistného. V případě prodlení s úhradou pojistného se pojištění nepřerušuje. POJISTNÝ ZÁJEM Pojištění je možné sjednat, jen pokud existuje a trvá pojistný zájem pojistníka, tj. pokud má pojistník oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události. Pojistil-li pojistník vědomě neexistující pojistný zájem, ale pojistitel o tom nevěděl ani nemohl vědět, je pojistná smlouva neplatná; pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. Jste povinni bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě pojistiteli zánik pojistného zájmu. V okamžiku zániku pojistného zájmu dochází rovněž k zániku pojištění; pojistitel má však právo na pojistné až do doby, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. 10

11 POJISTNÉ RIZIKO Bez souhlasu pojistitele nesmíte učinit nic, co zvyšuje pojistné riziko, ani to třetí osobě dovolit. Pojistník je povinen pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit v písemné formě změnu pojistného rizika. V případě zvýšení pojistného rizika má pojistitel v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku právo navrhnout zvýšení pojistného nebo pojištění vypovědět, případně další práva související s porušením povinnosti oznámit změnu pojistného rizika stanovená občanským zákoníkem. PODVODNÉ JEDNÁNÍ Pokud je před uzavřením pojistné smlouvy pojistiteli poskytnuta nepravdivá, neúplná nebo zavádějící informace nebo je některá podstatná informace zatajena, je pojistitel oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy. V takovém případě od Vás může být požadováno vrácení veškerého dříve poskytnutého pojistného plnění. Pojistné Vám však vráceno nebude. Je-li taková informace pojistiteli sdělena nebo zatajena v souvislosti s uplatněním nároku na pojistné plnění, je pojistitel oprávněn pojistné plnění snížit. ROZHODNÉ PRÁVO Tato pojistná smlouva a tyto pojistné podmínky se řídí českým právem. DORUČOVÁNÍ Oznámení nebo sdělení podle pojistné smlouvy se doručují na adresu uvedenou v pojistné smlouvě. Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno podle pojistné smlouvy pojistníkovi, pojištěné nebo oprávněné osobě, se bude považovat za doručené okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně převzal nebo okamžikem, kdy jeho přijetí odmítnul nebo jinak znemožnil. Pojistník je povinen nás bez zbytečného odkladu informovat v písemné formě o jakýchkoliv změnách v údajích uvedených v pojistné smlouvě (zejména o změnách v kontaktních údajích). Neoznámení této změny se pro účely doručování považuje za zmaření dojití a příslušná zásilka bude považována za řádně doručenou třetím dnem po jejím odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy mimo území České republiky). DALŠÍ INFORMACE PRO VÁS Berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s Pravidly ochrany osobních údajů, které naleznete na a to včetně předávání osobních údajů do zahraničí a jejich použití pro marketingové účely. Pokud jste společnosti AIG poskytli (nebo poskytnete) osobní údaje o jakékoli jiné osobě, potvrzujete, že jste danou osobu o obsahu těchto Pravidel ochrany osobních údajů informovali. Používání Vašich osobních údajů pro marketingové účely můžete odmítnout em na adrese nebo písemně na adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, V Celnici 1031/4, Praha 1. Údaje, které jste nám poskytli, mohou být předány mateřské společnosti pojistitele nebo, v případě pojistné události, našemu zajistiteli. Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce a veškeré dokumenty budou poskytovány rovněž v českém jazyce. Souhlasíte s nahráváním příchozích a odchozích telefonních hovorů u Pojistitele či u poskytovatele služeb na zvukový záznam a s použitím takového záznamu v souvislosti se smluvním nebo jiným právním vztahem pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví. Daňové aspekty soukromého pojištění jsou podrobně upraveny v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Osvobození plnění z pojištění od daně z příjmů je možné pouze za podmínek uvedených v 4 tohoto zákona. Pokud je při uzavírání pojištění používáno prostředků komunikace na dálku, nebudeme vedle pojistného účtovat žádné jiné poplatky. Případné poplatky za telekomunikační nebo poštovní služby si budete hradit Vy. SERVIS ZÁKAZNÍKŮM Naší snahou je zajistit Vám co nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných služeb. Informace k Vašemu pojištění můžete získat na informační lince , u nebo na adrese AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, P.O.Box 168, Jindřišská 14, Praha 1. Pokud byste nebyli s našimi službami plně spokojeni, kontaktujte ředitele divize pojištění osob AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku. Pro rychlejší vyřízení Vaší žádosti udejte prosím Vaše jméno, číslo Vaší pojistné smlouvy a případně číslo pojistné události. Váš problém se vždy vynasnažíme vyřešit. Pokud Vám nebudeme schopni vyhovět k Vaší plné spokojenosti, můžete se obrátit na Českou národní banku, Senovážná 3, Praha 1, která je orgánem státního dozoru nad výkonem činnosti pojistitele a která posoudí Vaši případnou stížnost. ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ Odcizení mobilního telefonu Náklady z neoprávněného užití mobilního telefonu Maximální limit pojistného plnění Kč Kč 11

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů

Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Pojistné podmínky Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu nebo nemoci a pojištění peněženky a klíčů Úvod Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění při hospitalizaci

Více

POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY

POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY ÚVOD POJIŠTĚNÍ PENĚŽENKY, KLÍČŮ A PLATEBNÍ KARTY POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění peněženky, klíčů a platební karty mezi pojistníkem a námi,

Více

POJIŠTĚNÍ PŘI HOSPITALIZACI NÁSLEDKEM ÚRAZU

POJIŠTĚNÍ PŘI HOSPITALIZACI NÁSLEDKEM ÚRAZU POJIŠTĚNÍ PŘI HOSPITALIZACI NÁSLEDKEM ÚRAZU POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 ÚVOD Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu mezi pojistníkem

Více

POJIŠTĚNÍ PŘI HOSPITALIZACI NÁSLEDKEM ÚRAZU NEBO NEMOCI

POJIŠTĚNÍ PŘI HOSPITALIZACI NÁSLEDKEM ÚRAZU NEBO NEMOCI POJIŠTĚNÍ PŘI HOSPITALIZACI NÁSLEDKEM ÚRAZU NEBO NEMOCI POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 ÚVOD Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění při hospitalizaci následkem úrazu

Více

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ŽENSKÉ RAKOVINY

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ŽENSKÉ RAKOVINY POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ŽENSKÉ RAKOVINY POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 ÚVOD Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění pro případ ženské rakoviny mezi pojistníkem a námi, AIG

Více

POJIŠTĚNÍ ZLOMENIN A PORANĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014

POJIŠTĚNÍ ZLOMENIN A PORANĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 POJIŠTĚNÍ ZLOMENIN A PORANĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 ÚVOD Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění zlomenin a poranění mezi pojistníkem a námi, AIG Europe Limited

Více

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 ÚVOD Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění pro případ úrazu mezi pojistníkem a námi, AIG Europe Limited jednající

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI, ODPOVĚDNOSTI A POJIŠTĚNÍ KLÍČŮ

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI, ODPOVĚDNOSTI A POJIŠTĚNÍ KLÍČŮ ÚVOD POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI, ODPOVĚDNOSTI A POJIŠTĚNÍ KLÍČŮ POJISTNÉ PODMÍNKY 01. 01. 2014 Tyto pojistné podmínky jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o Pojištění domácnosti, odpovědnosti a pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Pojištění zneužití 100

Pojištění zneužití 100 Pojištění zneužití 100 POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ KARTY CITIBUSINESS PLATINUM SELECT pojištění zneužití platební karty je automaticky zahrnuto (tj. bez nutnosti sjednání) u karty CitiBusiness Platinum Select pojištění

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, identifikační číslo: obchodní společnosti Commera s.r.o. se sídlem Na lysinách 457/20, Praha, 147 00 identifikační číslo: 24302058 OBCHODNÍ PODMÍNKY zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Městský soud v Praze, odd. vložka:

Více

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek.

1.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou v těchto Podmínkách užívány ve významu uvedeném v článku 4 těchto Podmínek. PODMÍNKY KE KONTU G2 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Podmínky ke kontu G2 (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (GC CZ)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (GC CZ) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY () ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Pojištění, které poskytuje Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ( občanský zákoník

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ AIG EUROPE LIMITED POJISTITEL Toto pojištění poskytuje pojišťovna, společnost s ručením omezeným se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street,

Více

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006

CIFU 1/2006. POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA Pojistka č. CIFU 1/2006 POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Citibank a. s. dále jen pojistník se sídlem: Evropská 423/178, 164 40 Praha

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006

SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Úplné znění POJISTNÉ SMLOUVY/Pojistky č. CIFU 1/2006 Smlouvu uzavírají společnosti: Raiffeisenbank a.s. se sídlem: Praha 4, Hvězdova 1716/2b,

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY O SPOLUPRÁCI V AFFILIATE PROGRAMU 1.1 Tato smlouva o spolupráci v Affiliate programu (dále jen Smlouva ) se použije pro smluvní vztahy

Více

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ

Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ Příloha č. 1 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ KARTY A OSOBNÍCH VĚCÍ 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vztah pojistitele, pojistníka a pojištěného v souvislosti s pojištěním karty a osobních věcí se řídí (1) pojistnou

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. 740 000 0003 (dále jen rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782 DIČ:

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY Příloha č. 1b pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2015

Více

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu

Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu Pojištění karty a osobních věcí Při nepříjemné ztrátě získáte naši plnou podporu pro zneužití karty a ztrátu nebo odcizení vašich věcí nové věci až do 30 000 Kč nebo 50 000 Kč jednoduché sjednání Bojíte

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím platební karty, ztrátou dokladů či klíčů nebo odcizením či zneužitím mobilního telefonu č.j.: 02/2010 (ZPP-PV-PK) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI. uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku SMLOUVA O SPOLUPRÁCI uzavřená podle 642 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku se sídlem: Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky 709 00 Ostrava jednající: jednatelem společnosti IČ: 023 56 937 DIČ: CZ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5

KUPNÍ SMLOUVA. č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Povodí Vltavy, státní podnik sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, Praha 5 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) č. smlouvy prodávajícího: č. smlouvy kupujícího: Prodávající: Povodí Vltavy, státní podnik

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Viz ustanovení 116 občanského zákoníku v platném znění

Viz ustanovení 116 občanského zákoníku v platném znění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2010 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

Všeobecné obchodní podmínky.

Všeobecné obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky. 1.1. Tento dokument obsahuje Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jazykové školy Jazykové studio Karlov, se sídlem provozovny v ulici Školní 2147, který je vedený pod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám na dodávku služeb spojených se vzděláváním zaměstnanců 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti MgC Group s.r.o., se sídlem

Více

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchodní poskytování služeb (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím

Více

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře

Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Smlouva o pozáručním servisu a technické podpoře Ev.č. Software602 a.s.: Ev.č. Organizace: SUPP/FFSaFP/Písek/0606/2016 1. Článek Smluvní strany Společnost: Software602 a.s. se sídlem: Hornokrčská 15, 140

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO

OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY INKASO 3. VZNIK, ZÁNIK A TRVÁNÍ SMLOUVY 3.1 K uzavření smlouvy mezi EP jako poskytovatelem a zákazníkem dochází prostřednictvím emailové komunikace mezi EP a zákazníkem, kdy zákazník odesláním akceptačního emailu

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM 148592_Příloha č.4b ZD _ Návrh Prováděcí smlouvy k RD Příloha č. 3 Rámcové dohody Vzor návrhu na uzavření Prováděcí smlouvy k Rámcové dohodě pro poskytnutí Softwarových produktů IBM a/nebo Podpory IBM

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE *

Metodický pokyn č. 8/2010 METODICKÝ POKYN. Úsek řízení produktů. členové představenstva zaměstnanci společnosti ANO NE * METODICKÝ POKYN Věc: Číselná řada: 8/2010 Ukončení pojistné smlouvy odstoupením, z důvodu absolutní neplatnosti a odmítnutím plnit Ruší se interní předpis č.: -- Odborný garant: Bc. Naďa Matějovská Datum

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto pojistné podmínky upravují úrazové pojištění (oddíl A), cestovní pojištění (oddíl B) a pojištění závažných onemocnění (oddíl C). Konkrétní rozsah pojištění je

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SOUKROMÉ ŽIVOTNÍ A NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ č. 7/2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Pro soukromé životní a neživotní pojištění výdajů poskytované BNP Paribas Cardif Pojišťovnou,

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11)

Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Zvláštní smluvní ujednání pro pojištění agentury práce pro případ jejího úpadku (ZSU ÚAP 1/11) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Soukromé pojištění

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1.

Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571 1. SMLOUVA O SPOLUPRÁCI A OBCHODNÍ PODMÍNKY PARTNERSKÉHO AFFILIATE PROGRAMU Provozovatel partnerského affiliate programu: Forex systems s.r.o Sportovní 1081, Velké Přílepy 252 64, Praha Západ IČ: 02660571

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) se vztahují na smlouvy o poskytování sázkového poradenství uzavřené prostřednictvím mobilní aplikace BETTERBET

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění (VPP-NŽP-1/2015)

Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění (VPP-NŽP-1/2015) Všeobecné pojistné podmínky pro neživotní pojištění (VPP-NŽP-1/2015) OBSAH ČLÁNEK 1 ČLÁNEK 2 ČLÁNEK 3 ČLÁNEK 4 ČLÁNEK 5 ČLÁNEK 6 Úvodní ustanovení Výklad pojmů Vznik, trvání a změna pojištění. Pojistný

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě Všeobecné obchodní podmínky společnosti Shean s.r.o. k Servisní smlouvě I.Úvodní ustanovení 1. Obchodní společnost Shean s.r.o., se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko, IČ 26768479, zapsaná v Obchodním

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové karty, ztrátou dokladů nebo klíčů č.j.: 03/2009 (ZPP-PV-K) ve znění účinném od 1. 4. 2010 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti R2B2 s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 028 86 286 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225031

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti NT Vision s.r.o., se sídlem Modřanská 496/96a, 147 00 Praha 4, identifikační

Více

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru

Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Příloha č. 1 Smlouvy FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo E-mailová adresa Adresa internetových

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

1. Definice základních pojmů

1. Definice základních pojmů Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti iwebs s.r.o., IČ: 26977966, se sídlem Praha, Kunratice, Františka Šimáčka

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637, PSČ 760 01 IČ: 607 32 792 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO. S M L O U V U O D Í L O (dále jen Smlouva ) I. PŘEDMĚT SMLOUVY Příloha č. 2 Návrh smlouvy o Dílo SMLOUVA O DÍLO 1/ Obec Teplice nad Bečvou se sídlem: Teplice nad Bečvou 53, 753 01 Teplice nad Bečvou IČ 00636622 DIČ CZ00636622 zast: Ing. Jan Kubát na straně jedné jako

Více

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb

Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Č.j. : 20435/2007 32 Číslo v CES : 4072 Číslo úkolu : Rámcová smlouva na poskytování právních služeb Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem : Staroměstské nám. 6 Praha 1, 110 15 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

II. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: 1. Kulturní

Více