ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍLOHOVÁ ČÁST A Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova Horní Benešov Obor vzdělávání: Název ŠVP: H/01 Truhlář Truhlář

2 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. 2 Obsah 1. ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TRADICE ŠKOLY ÚSPĚCHY ŠKOLY HODNOCENÍ ŠKOLY ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE... 11

3 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Škola: Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o., Sídlo: Tyršova 59, Horní Benešov IČ: Identifikátor zařízení: Statutární orgán: Ing. Richard Havlík (jednatel) Zřizovatel: Ing. Richard Havlík Ředitel: Ing. Richard Havlík Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Platnost ŠVP: H/01 Truhlář střední vzdělání s výučním listem 3 roky denní studium Od počínaje prvním ročníkem Ing. Richard Havlík - ředitel školy

4 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o TRADICE ŠKOLY Škola byla zařazena do sítě škol ČR již Vlastní výuka začala až v září 1997, kdy se uvolnila školní budova ve Starém Městě. Zřizovatelem byla zpočátku stavební a obchodní firma CZASCH spol. s r.o., od září 2001 se zřizovatelem stává ředitel školy Ing. Richard Havlík. Ve školním roce 1997/1998 nastoupilo do 1. ročníků 25 žáků. O chod školy se staralo 5 kmenových zaměstnanců (ředitel, zástupce, dva mistři, sekretářka a uklízečka v jedné osobě) a 5 externích učitelů. V rámci odborného výcviku se prováděly zakázky jednak pro mateřskou firmu CZASCH spol. s r.o., pro obec Staré Město, dále pak pro podnikatele i soukromé osoby. Dílenská výuka byla realizována první rok v suterénu školy, druhým rokem jsme si pronajali bývalou stolárnu státního statku. Teprve třetím rokem byly získány prostory ve správní budově bývalé bramborárny, kde již bylo veškeré zabezpečení, pěkné šatny, hygienické zařízení, kancelář mistrů, strojovna, 2 rukodílny, kovodílna a garáž s montážní jámou. K dispozici byla poměrně velká vyasfaltovaná plocha. V této školní budově jsme postupně budovali třídy. Učitelé měli k dispozici sborovnu, kde byli všichni pohromadě. Kabinety nebyly. Měli jsme i odborné učebny - počítačovou a videoučebnu. První počítačová učebna připojená k internetu byla pořízena v rámci projektu MŠMT - Internet do škol (INDOŠ). Prostory školy ve Starém Městě byly příjemné, učilo se v malých počtech ve třídách. Velkou výhodou byly poměrně malé provozní náklady, což bylo v začátcích velmi pozitivní. Maximální počet žáků, kterého bylo ve Starém Městě dosaženo je 123. Asi 20 žáků bylo ubytováno na Střední průmyslové škole v Bruntále. Bylo to v září roku 2000, kdy škola převzala výuku studijního oboru Managemet ve stavebnictví od SOŠ Hravo, která ukončila svou činnost. Prostory pro výuku ve Starém Městě začaly být příliš malé, nebyla zde možnost dalšího rozvoje školy. Na jaře roku 2003 se začaly v tisku objevovat informace, že Zemědělské učiliště v Horním Benešově bude končit a sloučí se se stavebním učilištěm v Bruntále. Proto vedení školy kontaktovalo starostu města Horní Benešov Ing. Josefa Klecha a požádalo ho o součinnost při získání budov pro školu. Ze strany města byla již od počátku velká vstřícnost. Proběhlo několik jednání se zastupiteli kraje. Zastupitelstvo rozhodlo o darování budov učiliště městu Horní Benešov. Během letních prázdnin roku 2003 proběhla zatím největší změna v historii školy - přestěhování do Horního Benešova. Horní Benešov První prázdniny byly ve znamení stěhování, druhé zejména ve znamení oprav. To, co se při stěhování nestihlo, se muselo dohnat. Celá škola, školní jídelna a pokoje na domově mládeže byly vymalovány. Byly natírány tabule, opravován nábytek a natírána okna. Realizovaly se ale i větší investice do budov i do vybavení. Byly provedeny rozvody teplé i studené vody do všech tříd, kompletní rekonstrukce hygienických zařízení, vybudování dvou zcela nových tříd a kabinetu z podkrovního bytu, vybudování dílen pro žákyně oboru pečovatelské práce včetně prádelny, sušárny a cvičné kuchyňky. Vznikly i nové odborné učebny - počítačová učebna, učebna psaní strojem a multimediální učebna.

5 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. 5 Největší změnou v hornobenešovské historii školy bylo přestěhování dílen z Nerudovy ulice v centru města do okrajové části Luhy. Tyto prostory v letech opustilo původní učiliště. Ze strany města bylo o ně opět zažádáno. Vše dobře dopadlo a na jaře roku 2008 mohlo dojít k přestěhování všech učebních oborů truhlář, tesař, zedník, malířvylepšoval a rekonstruoval dílenský park, pro zakázky mimo Horní ské a natěračské práce. V dílnách se postupně ě Benešov byla zakoupena služební vozidla, byly budovány skladovací prostory, dílna malíny škody, které vznikly za dobu, kdy byl areál řů, sociální zařízení apod. Byly odstraněny opuštěn. Od byla provedena velká změna ve vedení školy. Došlo k oddělení funkce zřizovatele a funkce ředitele. Zřizovatelem zůstává Ing. Richard Havlík. V září 2008 rozšířila škola svou vzdělávací nabídku o dálkové studium oboru Podnikání, které je určeno absolventům tříletých učebních oborů. Poprvé také překročila hranici 200 žáků - konkrétně 204 žáků na denním studiu a 25 na studiu dálkovém počet žáků Změna abs. Změna rel /98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 Graf 1: Vývoj počtu žáků od vzniku školy Historie školy je dána také učebními obory. Od samého počátku existence se škola profiloodborníky z praxe, a proto vala ve stavebních a dřevařských oborech. Pro výuku získávala se jí také dařilo budovat a udržet vysoký standard ve výuce a počtech úspěšných absolven- tů, kteří nekončí na úřadech práce. Rozhodně se jí podařilo vybudovat kolektiv učitelů jak teoretické tak praktické výuky, kteří mají vysokou kvalifikaci nejen odbornou, ale i pedagogickou. Obor pečovatelské práce se začal vyučovat až od roku Za tu dobu nejen škola zísvýuky, ale vybudovala i zázemí pro výuku žáků, které jim umožňuje formou her a názornosti zvládat tak náročnou kala zkušenosti z profesi.

6 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o ÚSPĚCHY ŠKOLY Za dobu existence školy bylo zaznamenáno poměrně hodně úspěchů, které zvyšovaly a nadále i zvyšují prestiž školy. Hlavním úspěchem je fakt, že pouze minimum absolventů školy se ocitá v evidenci úřadů práce. O profese, které vyučujeme, je z řad podnikatelů trvalý zájem. Výuka žáků probíhá v co nejtěsnějším kontaktu se skutečnou praxí, vyučujeme podle nejnovějších poznatků odborných i didaktických. Velkým úspěchem je také to, že škola existuje, rozvíjí se a rozšiřuje a přitom od žáků denního studia nevybírá školné. Začínalo se skutečně od nuly. Po šestiletém působení ve Starém Městě následovalo stěhování do Horního Benešova, rozšiřování vzdělávací nabídky, vybudování domova mládeže a školní jídelny. Na novém působišti rozvoj pokračoval neustálým vylepšováním vzhledu a funkčnosti vyučovacích prostorů, budovaly se odborné učebny, v podkroví vznikly dvě nové třídy a kabinet. Tyto vylepšené prostory bylo potřeba maximálně využít, proto bylo zavedeno dálkové nástavbové studium oboru Podnikání. Dílenské prostory poblíž náměstí přestávaly vyhovovat jak po stránce stavební, tak i z hlediska polohy. Byla využita možnost přestěhování dílen do mnohem kvalitnějších prostorů v místní části Luhy. Byl doplněn a obnovován strojový park, provedena kompletní rekonstrukce rozvodů elektrické energie, vybudována malířská a zednická dílna. Úspěchem školy je také velká řada realizovaných zakázek a spousta spokojených zákazníků, mnozí se vracejí a lze je považovat za zákazníky stálé. Vybraní žáci si rozšiřují své znalosti a dovednosti na stážích v partnerské škole ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Stáže jsou hrazeny z projektů Mobility Leonardo da Vinci. Za léta působení na trhu vzdělávání si škola vybudovala dobré postavení u žáků a rodičů. Škola PRAKTIK je dnes důstojným konkurentem při náborech žáků. Daří se naplňovat i obory, které jsou sice zaměstnavateli žádané, ale pro žáky málo atraktivní. Potěšitelné je, že často postupně nastupuje několik dětí z téže rodiny. Žáci školy se úspěšně prezentují v různých soutěžích. Z odborných je to zejména Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO). Škola je členem sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Asociace středoškolských sportovních klubů. Přes tyto organizace se žáci často zúčastňují sportovních klání. Vynikají zejména ve stolním tenise, kopané, šachu a střelbě ze vzduchovky. V rámci Domova mládeže a i školy mnoho let funguje několik zájmových kroužků, jako je např. hudební, výtvarný, střelecký, počítačový, sportovní hry, posilování. Výsledkem uměleckého snažení žáků byla školní akademie, která se konala k desátému výročí jejího založení. Měla pozitivní ohlas a tak bychom v tradici chtěli pokračovat. Každoročně pořádaný ples žáky kultivuje a uvádí do společnosti. Má také velmi kladnou odezvu ze strany rodičů a široké veřejnosti a tím přispívá i k další propagaci školy.

7 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. 7 Kladný názor veřejnosti se škola snaží budovat i roznáškou obědů starším a hůře chodícím občanům, finanční sbírkou pro Ligu proti rakovině a pořádáním různých akcí pro žáky i veřejnost společně s občanským sdružením Dobrá věc. Škola se snaží, aby se žáci i zaměstnanci co nejvíce zapojili do společenského a veřejného života ve městě i regionu.

8 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o HODNOCENÍ ŠKOLY Hodnocení školy probíhá na úrovních: - Pedagogická klasifikační konference - Kontrolní činnost vedení školy - Hodnocení žáky - Hodnocení veřejností rodiče, ostatní veřejnost - Hodnocení podnikatelskými subjekty, které zaměstnávají žáky nebo o žáky projevují zájem - Hodnocení státními institucemi úřady práce, kontrolní orgány školy Pedagogická klasifikační konference Pedagogická klasifikační konference probíhá minimálně čtyři-krát za školní rok. Škola považuje za řádné pedagogické klasifikační konference čtvrtletní, pololetní a mimořádné klasifikační konference konané k hodnocení výsledků výchovy a vzdělávání u maturitních ročníků. Konference nejsou pouhým výčtem prospěchu a docházky, ale okamžitým zpracováváním výsledků do srovnávacích tabulek a grafů nejen za třídu, ale i za ročníky, ale i za školu jako celek. Výsledky jsou porovnávány v časových řadách s uplynulými školními roky. Tato data slouží všem pedagogickým pracovníkům k jejich práci, tvoří základnu pro přijímání dalších opatření předmětovými komisemi, které se zabývají rozbory příčin poklesu výsledků a přijímají následná opatření metodická, či analytická zobrazovaná v plánech práce. Vedoucí sekcí předkládají zdůvodnění výsledků vedení školy a zpětně přenášejí požadavky vedení školy do práce sekcí. Kontrolní činnost vedení školy Vedení školy zpracovává plán kontrolní činnosti v návaznosti jak na právní normy, tak systematické či namátkové kontrole jednotlivých pracovníků školy. O prováděných kontrolách je vedený zápis a s výsledkem provedené kontroly je každý pracovník vždy seznámen a tuto skutečnost stvrzuje svým podpisem. Hodnocení žáky Žáci mají možnost zúčastnit se pravidelně prováděných hodnocení formou dotazníkových akcí. Dotazník je zpracován anonymní formou a tak, aby pokryl oblasti spokojenosti či nespokojenosti žáka s úrovní řízení, stravování, ubytování, výukou, vyjádření přímých názorů na vyučující, kteří žáka vzdělávají, ale i těch, kteří na žáka působí nepřímo. Forma je volena kombinováním volného vyjadřování nebo bodovou škálou. Výsledky jsou zpracovávány za školu jako celek, ale i podle jednotlivých segmentů dotazů s odrazem do jednotlivých činností školy. Hodnocení je zpracováváno pravidelně 1 x za školní rok. Zvlášť je věnována pozornost žákům prvních ročníků, kdy po měsíci pobytu ve škole zjišťujeme jejich názory na školu, vyučující, ale také na motivaci pro vzdělávání, či zdroje informací jak školu hledali. Výsledky průzkumů slouží vedení školy k přijímání operativních opatření ve vztahu vzdělávání a výchově žáků a současně jsou získány informace, které částečně využívá vedení

9 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. 9 školy k hodnocení (profilu) jak vyučujících, tak celkové práce školy a dalších aktivit v zájmových kroužcích. Frekvence provádění šetření Žáci 1. ročníků Všichni žáci školy každý školní rok začátkem měsíce listopadu každý školní rok ve druhé polovině měsíce dubna Hodnocení veřejností Rodiče získávání informací od rodičů je velmi problematické a lze je získat z dotazů kladených na rodičovských sdruženích. Návratnost dotazníků zaslaných do domácností žáka je velmi problematická a výsledek neodráží objektivně stav věcí, které dotazníková akce sleduje. Proto hodnocení školy rodiči je prováděno výhradně důsledným rozborem dotazů po telefonu, písemných dotazů adresovaných ředitelství školy, ale částečně také z dotazníků, které jsou předkládány žákům 1. ročníků, kdy nepřímo zjišťujeme důvody rozhodnutí studovat daný obor právě na naší škole. Ostatní veřejnost všímáme si příspěvků v novinách, písemných a telefonických dotazů týkajících se problematiky školy, chování žáků, ev. připomínek k činnosti školy. Frekvence provádění šetření Rodiče : Ostatní veřejnost: po každém rodičovském sdružení prostřednictvím třídních uč. Ihned při jakémkoliv dotazu písemném, telefonickém Ihned při jakémkoliv dotazu Ihned při jakékoliv informaci v tisku Hodnocení podnikatelskými subjekty Žáci, kteří se zúčastňují praxe na pracovištích podnikatelských subjektů, sestavují současně během praxe deník činností a v závěru podnikatelský subjekt tento deník podepisuje a vyjádří názor na úspěšnost praxe, schopnosti žáka. Škola také spolupracuje s podnikatelskými subjekty, které nabízejí žákům možnost přivýdělku o víkendech formou brigád. Zpětné informace o schopnostech žáků jsou vyhodnocovány a předávány do sekcí, kde jsou používány pro usměrňování výchovně-vzdělávacího procesu. Některé podnikatelské subjekty si přímo vytipují žáky, o které v budoucnu projeví zájem, sledují jejich vývoj, hodnotí jejich studijní úsilí. Frekvence šetření: Po každé ukončené praxi Po každé ukončené brigádě

10 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. 10 Státní instituce Úřady práce škola získává zpětné informace o registraci absolventů na úřadech práce, jejich úspěšnosti při hledání zaměstnání, ale i o požadavcích trhu na schopnosti a dovednosti. Tyto informace pravidelně vyhodnocujeme a provádíme ve spolupráci s úřady práce bližší analýzu, kterou využíváme ve výukových plánech tak, abychom co nejvíce přiblížili profil absolventa požadavkům trhu. Kontrolní orgány školy zejména Česká školní inspekce. Inspekční záznamy jsou podrobně rozebírány a formou nařízení ředitele jsou veškeré připomínky zapracovány do podkladů pro řízení. Veškerá přijatá opatření jsou kontrolována a jsou přijímána odchylková pravidla řízení procesu školy.

11 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Škola spolupracuje se zahraniční školou Stredná odborná škola ve Spišské Nové Vsi na Slovensku. Škola byla založena v r Právní subjektivitu získala tato škola k , kdy dochází k oddělení školy od SOU nábytkářské. Škola v současné době vyučuje kolem 660 žáků, má 14 studijních a učebních oborů, 77 zaměstnanců. Spolupráce obou škol spočívá ve výměně zkušeností z výuky, ale také i žáků v rámci projektů LEONARDO. Naši žáci se zúčastňují odborné praxe ve Spišské Nové Vsi zejména v oblastech montáží suchých staveb, manažerských funkcích na úrovni středního managementu v oblasti ekonomiky a obchodu. V r účast v programu LEONARDO studenti ze Slovenska pracovali v Horním Benešově V r účast v programu LEONARDO studenti z Horního Benešově pracovali ve Spišské Nové Vsi. V r podána nová žádost do projektu LEONARDO na vzájemnou výměnu studentů.

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov IZO: 600 016 153 IČO: 25826484 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov, PSČ: 793 12, 554 714 604, 605 e-mail:

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Agropodnikání - ekonomika 2.verze

Agropodnikání - ekonomika 2.verze školní vzdělávací program Agropodnikání - ekonomika 2.verze Kompletní ŠVP Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

0 Identifikační údaje

0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Název ŠVP 65-42-M/01 Hotelnictví a turismus 2013 - verze 5 Motivační název Hotelnictví a turismus Datum 18.5.2013 Název RVP Verze v.4/2013 Počet týdnů 32 Platnost 1.9.2013 Datum 8.10.2007

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00

Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava Vítkovice, příspěvková organizace Moravská 2/964, Ostrava Vítkovice, PSČ 703 00 Obsah: strana 1 I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Kompletní ŠVP Podnikání 64-41-L/51 Podnikání 1.9.2011 64-41-L/51 Podnikání 1 Identifikační údaje Název ŠVP Podnikání Datum 27.1.2010 Platnost 1.9.2011 Forma studia Délka studia v letech: denní forma vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Obsah: Charakteristika školy Počet žáků v průběhu školního roku Výsledky vzdělávání žáků Závěrečné zkoušky Maturitní zkoušky Učební plány školy

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více