ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU"

Transkript

1 ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský kraj. Převod majetku, práv a povinností znamenal mimořádnou zátěž zejména pro ekonomický úsek, který se s tímto náročným úkolem dobře vyrovnal. Na pedagogickém úseku považuji za vůbec nejvýznamnější počin otevření studia informatiky, díky kterému se také zvýšil zájem o naši školu, takže jsme si letos mohli vybrat dobré žáky. Vzhledem k rozšíření výuky informatiky zařizujeme novou počítačovou učebnu. Dojde i k nárůstu ubytovaných na DM, jehož kapacitu tak zvýšíme o pokoje, které jsme zatím pronajímali. Mezi záměry musíme zařadit i zřízení FIT centra a multimediální posluchárny, která by byla využívána i ke komerčním účelům. V této zajímavé učebně bude kapacita cca 60 míst (pro 2 třídy). Tyto záměry jsou odvislé od peněz, které v rozpočtu nemáme, zažádali jsme Moravskoslezský kraj o granty, ale bohužel neúspěšně. Tyto záměry budeme postupně realizovat v každém případě, a to tak rychle, jak se nám podaří shromažďovat prostředky. První mimořádné příjmy přinesou již kurzy v rámci počítačové gramotnosti, které od června organizujeme jako ministerstvem vybrané školící středisko. Škola letos odevzdala provozní praxi. Žáci OA odmaturovali velmi úspěšně, 8 žáků tj. 15% se samými výbornými (!), mezi nimi i velmi nadaní žáci, kteří na škole dosáhli mimořádných úspěchů ve studiu i v různých mimoškolních aktivitách - například Žaneta Svobodová, Zuzana Schmidtová, Alena Kopřivová, Andrea Gybasová (vyhlášena studentem roku 2002) Jiří Voloch (oceněn mezi nejlepšími studenty kraje viz dále). Za zmínku stojí také Jiří Hendrych (reprezentant ČR v lyžování). S výkonem žáků agropodnikání nebyla komise vždy spokojena (5 tj. 19% žáků neuspělo). Pro příští rok budou proto přijata taková opatření, aby se tato situace neopakovala. Nejlépe odmaturovala Radka Mikudíková (samé výborné) a Tomáš Haladěj. Pro příští období připravujeme změnu, takže od roku 2004 bude OA (týká se již dnešních 2. ročníků) povinně maturovat z praktické zkoušky, cizího jazyka, českého jazyka, účetnictví a volitelného předmětu. Žáci se (dle platné legislativy) k maturitní zkoušce z volitelného předmětu hlásí na počátku 4. ročníku. Okruh volitelných předmětů, z nichž lze maturovat stanovuje ředitel školy k datu podání přihlášky. Předpokládám, že volitelnými předměty budou matematika, druhý cizí jazyk, výpočetní technika, případně další. Při rekapitulaci školního roku se musím zmínit i o inspekci, která proběhla na podzim a kde škola obstála velmi dobře, obdrželi jsme známku 2 (nejlepší je 1). Inspektovanou oblastí byla i oblast řízení školy a i zde jsme dopadli velmi dobře. Pro příští školní rok počítáme s přijetím učitele němčiny (paní Bc. Miroslavy Hetmánkové) a vychovatelky paní Jolany Joachymstálové, (vítěz výběrového řízení), která nastoupí po paní Šprtelové. Na školu také přijde prostřednictvím programu Socrates nový asistent pro výuku angličtiny. Tím bude pedagogický sbor doplněn, při průměrném týdenním úvazku 23 vyučovacích hodin. K dalšímu přijetí učitelů (1-2) dojde od příštího školního roku v souvislosti s nárůstem počtu tříd. K novinkám patří i sjednocení termínu pololetních prázdnin (pátek 31. ledna 2003) a jarních prázdnin v rámci Moravskoslezského kraje. Slavnostní zahájení školního roku, do něhož přeji žákům hodně nabytých vědomostí a kolegům pevné nervy a zdraví, proběhne v aule v pondělí 2. září 2002 netradičně v 8:30. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy - 1 -

2 EKONOMICKÁ SITUACE ŠKOLY V 1. POLOLETÍ 2002 Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil pro nový hospodářský rok pravidla, která jednak vycházejí z nové zřizovací listiny, ze Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, rozpočtových pravidel příspěvkových organizací zřizovaných krajem a další legislativy. Kraj stanovil závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu příspěvek na provoz na rok 2002, který kryje: přímé náklady na vzdělávání tis. Kč - z toho mzdy tis. Kč odvody tis. Kč tvorba FKSP 158 tis. Kč provozní výdaje tis. Kč podpora rómským studentům 3 tis. Kč Tímto vymezeným objemem finančních prostředků jsme povinni se řídit při svém hospodaření. Některé z výše uvedených ukazatelů jsme ale museli rozporovat. Na mzdy nám v souvislosti s navýšením tarifních platů chybělo ještě 90 tis. Kč, které jsou již v těchto dnech krajem přiznány a dále nám chybí prostředky na obnovu a modernizaci učebních pomůcek, proto jsme kraj žádali o 236 tis.. Při porovnání skutečnosti čerpání k plánovanému rozpočtu je k čerpání ve výši 94%, čili vznikla nám menší úspora, která se ovšem po výplatách náhrad za dovolené srovná. Po pololetní uzávěrce budeme mít přesnější údaje. Při porovnání provozních výdajů s rozpočtem je čerpání přibližně na úrovni 115%, tedy skutečnost je vyšší, přičemž 1/3 celkových nákladů školy kryjeme vlastními zdroji příjmů (stravné, ubytování, příjmy z pronájmů a ostatní příjmy). Nyní v období letních prázdnin budou sice běžné provozní náklady nižší, ale naopak se vyskytnou náklady jednorázové a to malování, údržba a menší stavební úpravy ve školní kuchyni, které vyplývají z nutnosti splnit určité hygienické požadavky provozu. Dále přes prázdniny budeme zřizovat - novou počítačovou učebnu, která bude hrazena z investičních nákladů (z FRIMu) v hodnotě 200 tis. Kč a neinvestičních nákladů (cca ) - zahájíme přípravu fit centra (v omezeném rozsahu) Protože na tyto rozvojové aktivity chybí neinvestiční prostředky, rozhodl ředitel školy, že obě akce budou financovány do výše čistého zisku z počítačových kurzů, které škola v rámci počítačové gramotnosti zahájila. Zisk bude mezi obě akce rozdělen v poměru 1:1 Věra Bílková, vedoucí EÚ KRAJSKÉ OCENĚNÍ ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY Dne se na KÚ konalo ocenění nejlepších žáků, kterého se za školu zúčastnil ředitel školy a Ing. Sedláčková. Ocenění předal Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje. Na slavnostním aktu byl Jiří Voloch, student 4. ročníku naší školy, oceněn mezi 25 nejúspěšnějšími žáky středních škol Moravskoslezského kraje ve školním roce 2001/2002. Komise ocenila zejména jeho vynikající studijní výsledky s vyznamenáním během studia a úspěchy v soutěžích v grafických disciplínách, např. vítěz regionálního kola, účast na Mistrovství v Hannnoveru v Německu (13. místo). Za ocenění stojí také aktivní práce ve školním klubu GEMA. Neméně významné jsou i jeho charakterové vlastnosti, pracovitost a nadání. Ocenění chápeme do určité míry také jako ocenění školy, zejména výuky grafických předmětů. Ing. L. Konopka, ředitel školy - 2 -

3 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2002 V letošním roce maturovaly na naší škole tři třídy a konaly se dvě opravné maturitní zkoušky. Třída 4.A OA třídní učitelky PhDr. Jany Ehrenbergerové a třída 4.B OA s třídním učitelem p. Romanem Brázdou zahájily ústní maturitní zkoušky Ve třídě 4.A OA maturovalo 23 studentů, ve třídě 4.B OA 31 studentů. Všichni studenti zkoušku složili. Třída 4.A měla celkový průměr známek 2,13, 17 studentů prospělo, 6 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 5 studentů mělo samé výborné: Petra Gramelová, Andrea Gybasová, Lukáš Chylík, Renata Klimentová a Jiří Voloch. Třída 4.B dosáhla celkového průměru známek 2,08, 20 studentů prospělo, 11 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 3 studenti měli samé výborné: Alena Kopřivová, Žaneta Svobodová, Aleš Šupina. Předsedkyně maturitních komisí obou tříd hodnotily připravenost žáků na maturitní zkoušku i průběh maturitní zkoušky jako velmi dobrý. Třetí maturitní třídou byla 4.A oboru agropodnikání třídní učitelky Ing. Marie Slánské s 26 studenty. Maturitní zkoušku složilo 21 studentů, 18 prospělo, 3 prospěli s vyznamenáním, z toho 1 studentka se samými výbornými: Radka Mikudíková, 5 studentů neprospělo. Celkový průměr známek byl 2,79. Předseda maturitní komise hodnotil připravenost maturitní zkoušky a její průběh jako velmi dobrý, znalosti žáků jako odpovídající výsledkům během čtyřletého studia. Opravné maturitní zkoušky z oboru obchodní akademie se účastnil jeden student a zkoušku složil. Rovněž opravná zkouška z oboru agropodnikání, které se účastnila jedna studentka, byla složena. Slavnostní vyřazení absolventů se konalo 7. června v aule školy. Absolventům byla předána maturitní vysvědčení, věcné i peněžní odměny za vynikající studijní výsledky, vzornou reprezentaci školy a aktivní přístup k práci pro třídu i školu. Helga Šedková, místopředsedkyně maturitní komise ZHODNOCENÍ PROJEKTU PHARE ZA OBDOBÍ od do Název projektu: Region Praděd spolupráce ekonomických škol Bruntál Opole Společný fond malých projektů PHARE CBC vybral projekt OA a SZeŠ v Bruntále z mnoha přihlášených organizací. Cílem byla podpora podmínek pro mezinárodní kontakty mezi studenty ekonomických škol ČR a Polska. Původním záměrem bylo uskutečnění čtyř akcí. Všechny proběhly a setkaly se u studentů i pedagogů obou škol s velkým ohlasem se uskutečnil poznávací zájezd 41 studentů a 3 pedagogů. Cílem bylo poznat Polsko a navštívit spřátelenou školu Zespol Szkol Ekonomicznych v Opole se uskutečnila celodenní soutěž 16 polských a 16 českých studentů v OA a SZeŠ v Bruntále. Přijeli, soutěžili a zvítězili nejen polští, ale i čeští studenti v anglickém a německém jazyce a v historii spřátelených měst a EU sportovní den v Opole pro 44 našich žáků a 6 pedagogů Den polských a českých učitelů. My všichni (Poláci i Češi, studenti i učitelé) jsme získali cenné zkušenosti, především pak krásná přátelství, která nadále pokračují přes Internet nebo dopisy. A o tohle přece program Phare usiloval! Mgr. Irena Kučmínová - 3 -

4 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ PROJEKTU Finanční podpora projektu Region Praděd spolupráce ekonomických škol Bruntál Opole byla zajištěna Smlouvou o poskytnutí příspěvku ze Společného fondu malých projektů Phare, uzavřena mezi Regional Development Agency (dále jen RDA) Rychnov nad Kněžnou a naší školou za určitých podmínek. Jednou z nich bylo stanovení podílu na celkovém financování nákladů a to 75% činil příspěvek z Phare a 25% podílu přispěla škola. Příspěvek byl přepočítáván na EURA. Plán (v Kč) Skutečnost (v Kč) podíl školy ,- podíl Phare ,- Celkem ,- Při vyřizování korespondence s RDA Rychnov jsme museli dodržet přísná pravidla při předkládání dokladů k proplacení, což si vyžádalo od zúčastněných pracovníků jistou náročnost, aby byla naše žádost rychle vyřízena. K podílu školy ve výši musíme zahrnout náklady, které jsme uhradili sekretariátu RDA Rychnov ve výši Kč jako zprostředkovatelské náklady. Celkově školu tento projekt stál 18 tis. Kč, na které nám kraj nepřispěl z důvodu nedostatku finančních prostředků kraje. Věra Bílková, vedoucí EU ZHODNOCENÍ PROJEKTU OPOLE Jednou z aktivit projektu PHARE byl sportovní den konaný v Opole ve dnech dubna Tato akce byla spojena s oslavou Dne učitelů. Sportovních soutěží se za naši školu zúčastnily nejen dívky, které zvítězily v turnaji košíkové, ale i chlapci, kterým se v kopané moc nedařilo. Přesto byli všichni sportovci vydatně povzbuzováni fanoušky obou zúčastněných stran. K vydařenému dni přispělo i krásné teplé počasí. Navečer se naši studenti vrátili autobusem domů. Pedagogové zakončili tento den ve stylové restauraci, kde oslavovali Den učitelů. Další den byl opět pracovní, jeho hlavní náplní bylo projednání další spolupráce mezi školami. Mgr. Dagmar Marková ŠKOLENÍ UČITELŮ V RÁMCI PROGRAMU POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST Naše škola získala akreditaci MŠMT pro školení učitelů v ovládání počítačů. V rámci programu Počítačová gramotnost organizujeme základní školení, které připraví učitele pro rutinní práci s počítačem. Školení mají kód Z0 a Z1 a naučí absolventy pracovat v prostředí Windows a s textovým editorem firmy Microsoft. Školení má délku 25 vyučovacích hodin a jeho úspěšné absolvování dává možnost přihlásit se na pokračovací kurz s kódem P. První kurz už začal a skončí s koncem školního roku, další je naplánován na poslední týden srpna a první týden v září. Každý absolvent kurzu se podrobí testu, který dodalo MŠMT. Kurzy vedou: F. Přikryl L. Pacvoň M. Přikryl povede srpnový kurz Úhradu nákladů školení provádí MŠMT. Ing. František Přikryl - 4 -

5 MATURITA ŽÁKŮ Z JAZYKA ANGLICKÉHO Jako již druhým rokem se uskutečnila maturitní zkouška dvou studentů zemědělské třídy z jazyka anglického. Studenti konali ústní zkoušku ze dvou částí: první částí byla analýza anglického odborného textu z oblasti rostlinné a živočišné výroby, druhá část byla konverzace. Oba studenti, Luděk Janíček a Martin Holouš, vykonali zkoušku s prospěchem výborným. Předmětová komise JA, Mgr. Marie Hřebačková KURZY PRO VEŘEJNOST Možnosti výuky v kurzech rekvalifikačních, cizích jazyků a přípravy na přijímací zkoušky na vysoké školy využili ve školním roce 2001/2002 nejen jednotlivci, ale i organizace, se kterými velmi dobře spolupracujeme již delší dobu, například Městský úřad Bruntál, Úřad práce Bruntál a Ministerstvo zemědělství-zemědělská agentura Bruntál. Doufáme, že k nám v příštím školním roce opět najdou cestu nejen oni, ale i další zájemci, protože naše nabídka je široká, jak je patrno z následujícího přehledu: Cizí jazyky: jazyk anglický jazyk německý jazyk francouzský Stupeň pokročilosti: 1. začátečníci 2. mírně pokročilí I, II 3. středně pokročilí I, II, III 4. pokročilí 5. konverzace Cena od 2000 Kč do 3500 Kč ročně podle pokročilosti. Při pololetní platbě se částka zvýší o 20%. Matematika 6. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Ekonomika 7. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Společenské vědy 8. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Rekvalifikační 9. podvojné účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 3800 Kč 10. jednoduché účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 2900 Kč 11. základy obsluhy osobního počítače cena 3500 Kč 12. administrativní pracovník cena 2800 Kč 13. účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 3800 Kč U všech kurzů bude zaměstnancům a studentům naší školy poskytnuta sleva ve výši 50%. Minimální počet frekventantů u všech kurzů je 8. Výuka probíhá: u kurzů číslo 1 až 8 jedenkrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, u kurzů číslo 9 až 13 dvakrát až čtyřikrát týdně po čtyřech vyučovacích hodinách v učebnách školy s využitím moderního technického vybavení (audio, video, počítače). Kvalita výuky je garantována vysokou úrovní vyučujících. První schůzka zájemců se koná 11. září 2002 v 15:00 hodin v aule školy. Do jednotlivých kurzů je možno se hlásit v průběhu celého školního roku na telefonním čísle 0646 / ************************************************************************ Ing. Anna Janečková, zástupce ředitele - 5 -

6 BESEDY I v letošním školním roce jsme se setkali s řadou odborníků. Studenti s nimi besedovali o současných zajímavých a aktuálních tématech. Už v září navštívili hodiny němčiny ve 4. ročnících učitelé z partnerského města Büdingen pánové Grentzer a Bayus. Se studenty hovořili o školství v Německu, o Büdingenu apod. Dívky prvních ročníků již tradičně oslovila firma Allways se svou přednáškou S tebou, o tobě. O kulturní vyžití našich studentů se zasloužili písničkáři Nos a Kryl. Zazpívali své novější písně, ale hlavně vzpomínali na Karla Kryla. V říjnu besedovaly třídy 1.A AP, 2.A AP a 1.A OA s Jiřím Popelkou, představitelem hnutí Duha o možnostech řešení odpadů. Také matematici z řad maturantů měli možnost poznat i jinou stránku matematiky. Téma Newtonova metoda řešení binomických rovnic ve své přednášce rozvinul učitel naší školy Ladislav Pacvoň. Únor patřil převážně institucím. Navštívili nás zástupci Agrární komory (Ing. Nováková), Regionálního odboru MZe (p. Olšer), Komerční banky Bruntál (Ing. Gottwaldová, pí Strážovská, pí Fialová), Živnostenského referátu OK. Ú. Bruntál (Ing. Ciemala) a Finančního úřadu Bruntál (Ing. Michňák). Studenti čtvrtých ročníků byli seznámeni s významem, možnostmi a zaměřením daných institucí. Snad tyto informace přispěly k jejich lepší orientaci ve světě úřadů. V březnu za námi opět přišla paní Magda Škrlová. Žáky prvních ročníků OA poutavě seznámila se životem v Africe, s jejími problémy i krásami. Své vyprávění doplnila zajímavými fotografiemi. Na zeměpisné téma se zaměřil i absolvent školy Vít Sedláček. Ukázal studentům diapozitivy z Aljašky, které doplnil zajímavým vyprávěním. Třída 2.A OA navštívila nově otevřený OPEN HOUSE. Studenti si prohlédli nové prostory, určené právě pro ně - hernu, čajovnu, meditační místnost Květen patřil Tomáši Řehákovi, lektorovi ACET Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS. Stejně jako v loňském roce se jeho emotivní vyprávění, čerpající převážně z jeho vlastních zkušeností, setkalo s velkým ohlasem všech prvních ročníků. 6. června naši školu ovládla exotika. Představitelé Česko-africké humanitární pomoci přijeli besedovat o Jihoafrické republice a velký úspěch měla především jejich názorná ukázka a výuka bubnování. Všichni se do hudební produkce velmi rychle a dobře zapojili. Někteří dokonce zvládli i africké taneční kreace. Právě poslední dvě setkání sklidila u studentů největší úspěch a doufám, že se uskuteční i v příštím roce. Děkuji všem učitelům, kteří se na organizaci besed podíleli! RNDr. Iva Muchová NA NAŠÍ ŠKOLE BUDE NOVÝ ASISTENT PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ V příštím školním roce bude na naší škole působit jazykový asistent z Velké Británie, naváže tím nepřímo na práci Rense Krijgera, který byl na naší škole ve šk. roce Asistent byl vybrán na naši žádost Národní agenturou Socrates v Praze v rámci programu Comenius 1, jeho pobyt je zcela hrazen z prostředků EU a jeho hlavním úkolem je pomáhat při výuce jazyků (angličtiny), organizovat mimoškolní činnost pro zájemce o studium jazyků, pomáhat při realizaci mezinárodních projektů a seznamovat studenty i učitele s kulturním prostředím, zvyky apod. ve své zemi. Od do se budete setkávat s panem Jamie Paul Rubbi Clark (23 let) z Radfordu (nedaleko Birminghamu, Anglie). V červnu tohoto roku ukončil vysokoškolská studia v oboru počítačových systémů. Hovoří (kromě angličtiny) velmi dobře italsky a trochu německy. Hodně cestoval, pracoval v Itálii na velvyslanectví, zajímá se o život v různých zemích a rád poznává jejich kultury. Na práci v naší škole se těší, už se začal učit česky. Mgr. Dana Juříčková - 6 -

7 SOUTĚŽ APLIKOVANÁ EKONOMIE Aplikovaná ekonomie je předmět organizovaný nadací Junior Achievement, založenou T. Baťou. U nás je vyučován jako dvouhodinový předmět ve třetím ročníku obchodní akademie. Výuka má tyto části: teorie, studentská společnost a počítačová simulace MESE. K těmto částem jsou nadací organizovány v rámci regionu a s možností postoupení do národního finále soutěže. O nejlepšího studenta se soutěže zúčastnila Veronika Dvořáková, národní kolo bylo třídenní a probíhalo v Praze a okolí. Vyhodnoceni byli 3 studenti jako nejlepší, další místa nebyla udělována. Veronika reprezentovala velmi dobře nejen naši školu, ale i Bruntál, mnozí soupeři ani nevěděli, kde Bruntál leží. V průběhu měsíce dubna se Lenka Huberová a Zuzana Stanovská zúčastnily základního kola soutěže MESE. Základní kolo proběhlo na úrovni regionu, elektronickou poštou byla odesílána finanční rozhodnutí do Prahy. Základního kola se zúčastnilo 78 studentů rozdělených do 13 týmů. Umístěním na prvním místě dívky dokázaly, že se umí pohybovat v tržním prostředí a mohou postoupit do finále. Sponzorem soutěže byla firma Hewlett-Packard, v jejímž sídle finále pobíhalo. I když ani tyto dvě studentky, které tvořily tým, nezískaly žádnou z hlavních cen, prokázaly velmi dobrou znalost části předmětu AE. V měsíci březnu 2002 se v Havířově konala studentská konference Labyrintem ekonomie, na kterou se Veronika Dvořáková a Zuzana Pohlová přihlásily s projektem Vleky na Pradědu ano či ne. Příprava projektu byla velmi náročná na čas, ale obhajoba a umístění v Havířově byly dobrou odměnou a získáním nových zkušeností. Výše uvedeným studentkám byla navržena ředitelská pochvala. Všechny soutěže byly časově náročné při přípravě, zpracování i samotné soutěži. Je škoda, že se další studentky nepřihlásily ještě do soutěže o nejlepší studentskou společnost. Ing. Anna Volíková PROJEKTY S ÚČASTÍ NAŠÍ ŠKOLY Ve škol. roce škola přihlásila tyto projekty: Silná, zdravá, sebevědomá mládež (harmonický rozvoj osobnosti - nejlepší ochrana před nežádoucími vlivy), realizátor p. Ludmila Flosová. Cílem je podpořit zájem studentů o další možnost využití volného času aktivním sportem. Poznej víc - evropský úhel pohledu, realizátor RNDr. Iva Muchová. Cílem je motivovat studenty k poznávání nového, k aktivitě, činorodosti, samostatnosti a k vytváření vlastního názoru na své okolí. Klub LOGOS, realizátor Mgr. Martin Krýza a kol. Cílem je podpořit komunikační dovednosti, rozvinout a prohlubovat aktivní jazykové znalosti a vytvořit prostor pro realizaci připravovaných jazykových projektů. Ve stejném období byly realizovány tyto projekty: Konkurz pro každého pro studenty 4. ročníků jako výrazná pomoc studentům při přípravě na výběrová řízení jak po stránce odborné tak i sociální. Mgr. Dana Juříčková - 7 -

8 SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH DISCIPLINÁCH Psaní na klávesnici počítače se stává základní gramotností. Uživatelé počítače, kteří musí hledat správné klávesy jsou pomalí, pracují neefektivně. Proto jsou studenti vedeni k tomu, aby psali rychle a bez chyb. Kromě prověřování ve škole jsou nominováni na různé soutěže, kde prověřují své dovednosti se soupeři z jiných škol. Při těchto kláních naši studenti školu velmi dobře reprezentují a díky nim patříme mezi školy s nejlepšími výsledky v těchto soutěžích. V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže o Valašského datla. Zde nejvíce bodovala Karin Menzelová, která přivezla dva stříbrné a jednoho bronzového datla. Studentky 2. a 3. ročníku bodovaly při 2. ročníku ZAV Bruntál, kde jako kolektiv získaly 2. místo. V březnu jsme se zúčastnili regionální soutěže v Karviné, odkud si Jiří Voloch odvezl 1. místo v 10minutovém opisu, Lucie Tomčalová v téže disciplině byla 5. a Karin Menzelová získala 6. místo. V autorské korektuře byl Jiří Voloch první a ve Wordprocessingu 3. Na Mistrovství ČR byli nominováni Jiří Voloch a Lucie Tomčalová. Zúčastnila se jen Lucka, Jirka nominaci před maturitou odmítl. Soutěž se konala v Neveklově koncem dubna. Každý, kdo bude dosahovat vynikajících výsledků, má možnost jet na soutěž a bodovat za školu. V příštím školním roce bude opět celá řada soutěží, kterých se zúčastní ti nejlepší z Vás. Opět budeme pokračovat v ové soutěži, která v letošním školním roce končí pro nás umístěním na předním místě ke 13. červnu jsme spolu s OA Šenov na 1. místě. Děkuji všem, kteří se této soutěže zúčastnili za vynikající výsledky a pro příští školní rok všem přeji hbité prsty. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK. NÁVRATKA potvrzujeme svým podpisem, že jsme obdrželi Zpravodaj č. 38. Děkujeme za Vaše připomínky:... DATUM: JMÉNO: PODPIS: Upozornění: aktuality, novinky, výroční zprávy školy a jiné informace o naší škole můžete sledovat na našich webových stránkách:

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1999/2000 V nadcházejícím školním roce otevíráme 1 třídu oboru OA a 1 třídu agropodnikání. Na škole bude 9 tříd denního a jedna třída dálkového studia. Je to o jednu třídu méně

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015

ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 ABSOLUTORIUM ve školním roce 2014/2015 Třída: 3. C Termín konání absolutoria: 15. - 17. června 2015 Složení zkušební komise Obor: 65-43-N/01 Cestovní ruch Termín: 15. 17. června 2015 Třída: 3.C Stálí členové

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2015 vnitřní předpis vedení školy Úvodní informace MŠMT ve své tiskovém zprávě z 27. 7. 2012 zveřejnilo rozhodnutí

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015

Sdělení ředitele školy o průběhu maturitní zkoušky v roce 2015 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek- Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 01 Frýdek-Místek 558 406 111 ředitel: 558 406 211

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu

Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací ZŘTV, ZŘPV. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ v náhradním a opravném termínu TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SRPEN 2015 25.08. Nástup pedagogických pracovníků, zahajovací porady ZŘTV, ZŘPV 26.08-28.08. Komisionální zkoušky, opravné zkoušky ZŘTV, ZŘPV 25.08-29.08. Příprava Domova mládeže k ubytování

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Do nadcházejícího školního roku bude vstupovat naše škola posílena žáky (předpokládaný nárůst asi 70 žáků), podstatně se zvýší počet ubytovaných na domově mládeže (o

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Obsah školení 1. část zdroje informací - výzva k předkládání projektů - základní podmínky poskytnutí dotace - přehled šablon klíčových aktivit - principy financování

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008

Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpráva o činnosti organizace za rok 2008 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří

Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří Fakulta stavební ČVUT v Praze Den otevřených dveří 23. ledna 2015 Prestižní vysoká škola ČVUT opět poskočilo v mezinárodním žebříčku univerzit www.topuniversities.com Umístění v prvních 5% všech hodnocených

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2013/14 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2013/14: 2. 9. 2013-29. 8.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice

Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Projekt OP VK CZ.1.07/1.1.07/11.0112 Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK www.spravnysmer.cz logo školy Střední průmyslová škola Ostrava - Vítkovice Kontakt: Ing. Jiří Mlýnek - ředitel,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Vyhodnocení programu

Vyhodnocení programu Příloha č. 4 Vyhodnocení programu. Číslo rozhodnutí Poskytovatel dotace Program Název organizace Adresa organizace, email, web Statutární orgán Poskytnutá dotace 9/579 Česká republika Ministerstvo školství,

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz

SZeŠ LANŠKROUN www.szes-la.cz jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji na škole studuje bezmála 300 žáků škola má dlouholetou tradici ve výuce chovu koní a jezdeckého

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Karlovy Vary, Truhlářská 681/19 Truhlářská 681/19, 360 17 Karlovy

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola, Praha 13, Mládí 135 155 00 Praha 5, Mládí 135 Identifikátor školy:

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE ŠKOLNÍ ROK 1993/94 ZAHÁJEN SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBCHODNÍ AKADEMIE Vskutku důstojným způsobem byla 1. 9. 1993 otevřena Obchodní akademie, která znamená v historii naší školy historický zlom. Slavnostní událost zvýraznila svou účastí

Více

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium J. A. Komenského v Uherském Brodě 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 V Uherském Brodě dne 25. října 2005 RNDr. Karel Radil ředitel školy Základní údaje o škole 2 Název

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 750 11 Přerov, Osmek 47. Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 750 11 Přerov, Osmek 47. Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Organizace maturitních zkoušek ve školním roce 2014/2015 Podle vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2006 Opava, leden 2007 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě, garantuje a zajišťuje

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 Zpráva o průběhu přijímacího řízení na FES Univerzity Pardubice na akademický rok 2013/2014 1. Informace o přijímacích zkouškách do studijních programů B6202 bakalářský studijní program Hospodářská politika

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy

Lauderovy školy ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ OSMILETÉ. Lauderovy školy Lauderovy školy MATEŘSKÁ ŠKOLA GYMNÁZIUM ČTYŘLETÉ OSMILETÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA LAUDEROVY ŠKOLY mají stabilizovaný a plně aprobovaný pedagogický sbor výuka na I. stupni základní školy je vysoce ceněna Pedagogickou

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více