ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU"

Transkript

1 ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský kraj. Převod majetku, práv a povinností znamenal mimořádnou zátěž zejména pro ekonomický úsek, který se s tímto náročným úkolem dobře vyrovnal. Na pedagogickém úseku považuji za vůbec nejvýznamnější počin otevření studia informatiky, díky kterému se také zvýšil zájem o naši školu, takže jsme si letos mohli vybrat dobré žáky. Vzhledem k rozšíření výuky informatiky zařizujeme novou počítačovou učebnu. Dojde i k nárůstu ubytovaných na DM, jehož kapacitu tak zvýšíme o pokoje, které jsme zatím pronajímali. Mezi záměry musíme zařadit i zřízení FIT centra a multimediální posluchárny, která by byla využívána i ke komerčním účelům. V této zajímavé učebně bude kapacita cca 60 míst (pro 2 třídy). Tyto záměry jsou odvislé od peněz, které v rozpočtu nemáme, zažádali jsme Moravskoslezský kraj o granty, ale bohužel neúspěšně. Tyto záměry budeme postupně realizovat v každém případě, a to tak rychle, jak se nám podaří shromažďovat prostředky. První mimořádné příjmy přinesou již kurzy v rámci počítačové gramotnosti, které od června organizujeme jako ministerstvem vybrané školící středisko. Škola letos odevzdala provozní praxi. Žáci OA odmaturovali velmi úspěšně, 8 žáků tj. 15% se samými výbornými (!), mezi nimi i velmi nadaní žáci, kteří na škole dosáhli mimořádných úspěchů ve studiu i v různých mimoškolních aktivitách - například Žaneta Svobodová, Zuzana Schmidtová, Alena Kopřivová, Andrea Gybasová (vyhlášena studentem roku 2002) Jiří Voloch (oceněn mezi nejlepšími studenty kraje viz dále). Za zmínku stojí také Jiří Hendrych (reprezentant ČR v lyžování). S výkonem žáků agropodnikání nebyla komise vždy spokojena (5 tj. 19% žáků neuspělo). Pro příští rok budou proto přijata taková opatření, aby se tato situace neopakovala. Nejlépe odmaturovala Radka Mikudíková (samé výborné) a Tomáš Haladěj. Pro příští období připravujeme změnu, takže od roku 2004 bude OA (týká se již dnešních 2. ročníků) povinně maturovat z praktické zkoušky, cizího jazyka, českého jazyka, účetnictví a volitelného předmětu. Žáci se (dle platné legislativy) k maturitní zkoušce z volitelného předmětu hlásí na počátku 4. ročníku. Okruh volitelných předmětů, z nichž lze maturovat stanovuje ředitel školy k datu podání přihlášky. Předpokládám, že volitelnými předměty budou matematika, druhý cizí jazyk, výpočetní technika, případně další. Při rekapitulaci školního roku se musím zmínit i o inspekci, která proběhla na podzim a kde škola obstála velmi dobře, obdrželi jsme známku 2 (nejlepší je 1). Inspektovanou oblastí byla i oblast řízení školy a i zde jsme dopadli velmi dobře. Pro příští školní rok počítáme s přijetím učitele němčiny (paní Bc. Miroslavy Hetmánkové) a vychovatelky paní Jolany Joachymstálové, (vítěz výběrového řízení), která nastoupí po paní Šprtelové. Na školu také přijde prostřednictvím programu Socrates nový asistent pro výuku angličtiny. Tím bude pedagogický sbor doplněn, při průměrném týdenním úvazku 23 vyučovacích hodin. K dalšímu přijetí učitelů (1-2) dojde od příštího školního roku v souvislosti s nárůstem počtu tříd. K novinkám patří i sjednocení termínu pololetních prázdnin (pátek 31. ledna 2003) a jarních prázdnin v rámci Moravskoslezského kraje. Slavnostní zahájení školního roku, do něhož přeji žákům hodně nabytých vědomostí a kolegům pevné nervy a zdraví, proběhne v aule v pondělí 2. září 2002 netradičně v 8:30. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy - 1 -

2 EKONOMICKÁ SITUACE ŠKOLY V 1. POLOLETÍ 2002 Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil pro nový hospodářský rok pravidla, která jednak vycházejí z nové zřizovací listiny, ze Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, rozpočtových pravidel příspěvkových organizací zřizovaných krajem a další legislativy. Kraj stanovil závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu příspěvek na provoz na rok 2002, který kryje: přímé náklady na vzdělávání tis. Kč - z toho mzdy tis. Kč odvody tis. Kč tvorba FKSP 158 tis. Kč provozní výdaje tis. Kč podpora rómským studentům 3 tis. Kč Tímto vymezeným objemem finančních prostředků jsme povinni se řídit při svém hospodaření. Některé z výše uvedených ukazatelů jsme ale museli rozporovat. Na mzdy nám v souvislosti s navýšením tarifních platů chybělo ještě 90 tis. Kč, které jsou již v těchto dnech krajem přiznány a dále nám chybí prostředky na obnovu a modernizaci učebních pomůcek, proto jsme kraj žádali o 236 tis.. Při porovnání skutečnosti čerpání k plánovanému rozpočtu je k čerpání ve výši 94%, čili vznikla nám menší úspora, která se ovšem po výplatách náhrad za dovolené srovná. Po pololetní uzávěrce budeme mít přesnější údaje. Při porovnání provozních výdajů s rozpočtem je čerpání přibližně na úrovni 115%, tedy skutečnost je vyšší, přičemž 1/3 celkových nákladů školy kryjeme vlastními zdroji příjmů (stravné, ubytování, příjmy z pronájmů a ostatní příjmy). Nyní v období letních prázdnin budou sice běžné provozní náklady nižší, ale naopak se vyskytnou náklady jednorázové a to malování, údržba a menší stavební úpravy ve školní kuchyni, které vyplývají z nutnosti splnit určité hygienické požadavky provozu. Dále přes prázdniny budeme zřizovat - novou počítačovou učebnu, která bude hrazena z investičních nákladů (z FRIMu) v hodnotě 200 tis. Kč a neinvestičních nákladů (cca ) - zahájíme přípravu fit centra (v omezeném rozsahu) Protože na tyto rozvojové aktivity chybí neinvestiční prostředky, rozhodl ředitel školy, že obě akce budou financovány do výše čistého zisku z počítačových kurzů, které škola v rámci počítačové gramotnosti zahájila. Zisk bude mezi obě akce rozdělen v poměru 1:1 Věra Bílková, vedoucí EÚ KRAJSKÉ OCENĚNÍ ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY Dne se na KÚ konalo ocenění nejlepších žáků, kterého se za školu zúčastnil ředitel školy a Ing. Sedláčková. Ocenění předal Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje. Na slavnostním aktu byl Jiří Voloch, student 4. ročníku naší školy, oceněn mezi 25 nejúspěšnějšími žáky středních škol Moravskoslezského kraje ve školním roce 2001/2002. Komise ocenila zejména jeho vynikající studijní výsledky s vyznamenáním během studia a úspěchy v soutěžích v grafických disciplínách, např. vítěz regionálního kola, účast na Mistrovství v Hannnoveru v Německu (13. místo). Za ocenění stojí také aktivní práce ve školním klubu GEMA. Neméně významné jsou i jeho charakterové vlastnosti, pracovitost a nadání. Ocenění chápeme do určité míry také jako ocenění školy, zejména výuky grafických předmětů. Ing. L. Konopka, ředitel školy - 2 -

3 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2002 V letošním roce maturovaly na naší škole tři třídy a konaly se dvě opravné maturitní zkoušky. Třída 4.A OA třídní učitelky PhDr. Jany Ehrenbergerové a třída 4.B OA s třídním učitelem p. Romanem Brázdou zahájily ústní maturitní zkoušky Ve třídě 4.A OA maturovalo 23 studentů, ve třídě 4.B OA 31 studentů. Všichni studenti zkoušku složili. Třída 4.A měla celkový průměr známek 2,13, 17 studentů prospělo, 6 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 5 studentů mělo samé výborné: Petra Gramelová, Andrea Gybasová, Lukáš Chylík, Renata Klimentová a Jiří Voloch. Třída 4.B dosáhla celkového průměru známek 2,08, 20 studentů prospělo, 11 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 3 studenti měli samé výborné: Alena Kopřivová, Žaneta Svobodová, Aleš Šupina. Předsedkyně maturitních komisí obou tříd hodnotily připravenost žáků na maturitní zkoušku i průběh maturitní zkoušky jako velmi dobrý. Třetí maturitní třídou byla 4.A oboru agropodnikání třídní učitelky Ing. Marie Slánské s 26 studenty. Maturitní zkoušku složilo 21 studentů, 18 prospělo, 3 prospěli s vyznamenáním, z toho 1 studentka se samými výbornými: Radka Mikudíková, 5 studentů neprospělo. Celkový průměr známek byl 2,79. Předseda maturitní komise hodnotil připravenost maturitní zkoušky a její průběh jako velmi dobrý, znalosti žáků jako odpovídající výsledkům během čtyřletého studia. Opravné maturitní zkoušky z oboru obchodní akademie se účastnil jeden student a zkoušku složil. Rovněž opravná zkouška z oboru agropodnikání, které se účastnila jedna studentka, byla složena. Slavnostní vyřazení absolventů se konalo 7. června v aule školy. Absolventům byla předána maturitní vysvědčení, věcné i peněžní odměny za vynikající studijní výsledky, vzornou reprezentaci školy a aktivní přístup k práci pro třídu i školu. Helga Šedková, místopředsedkyně maturitní komise ZHODNOCENÍ PROJEKTU PHARE ZA OBDOBÍ od do Název projektu: Region Praděd spolupráce ekonomických škol Bruntál Opole Společný fond malých projektů PHARE CBC vybral projekt OA a SZeŠ v Bruntále z mnoha přihlášených organizací. Cílem byla podpora podmínek pro mezinárodní kontakty mezi studenty ekonomických škol ČR a Polska. Původním záměrem bylo uskutečnění čtyř akcí. Všechny proběhly a setkaly se u studentů i pedagogů obou škol s velkým ohlasem se uskutečnil poznávací zájezd 41 studentů a 3 pedagogů. Cílem bylo poznat Polsko a navštívit spřátelenou školu Zespol Szkol Ekonomicznych v Opole se uskutečnila celodenní soutěž 16 polských a 16 českých studentů v OA a SZeŠ v Bruntále. Přijeli, soutěžili a zvítězili nejen polští, ale i čeští studenti v anglickém a německém jazyce a v historii spřátelených měst a EU sportovní den v Opole pro 44 našich žáků a 6 pedagogů Den polských a českých učitelů. My všichni (Poláci i Češi, studenti i učitelé) jsme získali cenné zkušenosti, především pak krásná přátelství, která nadále pokračují přes Internet nebo dopisy. A o tohle přece program Phare usiloval! Mgr. Irena Kučmínová - 3 -

4 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ PROJEKTU Finanční podpora projektu Region Praděd spolupráce ekonomických škol Bruntál Opole byla zajištěna Smlouvou o poskytnutí příspěvku ze Společného fondu malých projektů Phare, uzavřena mezi Regional Development Agency (dále jen RDA) Rychnov nad Kněžnou a naší školou za určitých podmínek. Jednou z nich bylo stanovení podílu na celkovém financování nákladů a to 75% činil příspěvek z Phare a 25% podílu přispěla škola. Příspěvek byl přepočítáván na EURA. Plán (v Kč) Skutečnost (v Kč) podíl školy ,- podíl Phare ,- Celkem ,- Při vyřizování korespondence s RDA Rychnov jsme museli dodržet přísná pravidla při předkládání dokladů k proplacení, což si vyžádalo od zúčastněných pracovníků jistou náročnost, aby byla naše žádost rychle vyřízena. K podílu školy ve výši musíme zahrnout náklady, které jsme uhradili sekretariátu RDA Rychnov ve výši Kč jako zprostředkovatelské náklady. Celkově školu tento projekt stál 18 tis. Kč, na které nám kraj nepřispěl z důvodu nedostatku finančních prostředků kraje. Věra Bílková, vedoucí EU ZHODNOCENÍ PROJEKTU OPOLE Jednou z aktivit projektu PHARE byl sportovní den konaný v Opole ve dnech dubna Tato akce byla spojena s oslavou Dne učitelů. Sportovních soutěží se za naši školu zúčastnily nejen dívky, které zvítězily v turnaji košíkové, ale i chlapci, kterým se v kopané moc nedařilo. Přesto byli všichni sportovci vydatně povzbuzováni fanoušky obou zúčastněných stran. K vydařenému dni přispělo i krásné teplé počasí. Navečer se naši studenti vrátili autobusem domů. Pedagogové zakončili tento den ve stylové restauraci, kde oslavovali Den učitelů. Další den byl opět pracovní, jeho hlavní náplní bylo projednání další spolupráce mezi školami. Mgr. Dagmar Marková ŠKOLENÍ UČITELŮ V RÁMCI PROGRAMU POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST Naše škola získala akreditaci MŠMT pro školení učitelů v ovládání počítačů. V rámci programu Počítačová gramotnost organizujeme základní školení, které připraví učitele pro rutinní práci s počítačem. Školení mají kód Z0 a Z1 a naučí absolventy pracovat v prostředí Windows a s textovým editorem firmy Microsoft. Školení má délku 25 vyučovacích hodin a jeho úspěšné absolvování dává možnost přihlásit se na pokračovací kurz s kódem P. První kurz už začal a skončí s koncem školního roku, další je naplánován na poslední týden srpna a první týden v září. Každý absolvent kurzu se podrobí testu, který dodalo MŠMT. Kurzy vedou: F. Přikryl L. Pacvoň M. Přikryl povede srpnový kurz Úhradu nákladů školení provádí MŠMT. Ing. František Přikryl - 4 -

5 MATURITA ŽÁKŮ Z JAZYKA ANGLICKÉHO Jako již druhým rokem se uskutečnila maturitní zkouška dvou studentů zemědělské třídy z jazyka anglického. Studenti konali ústní zkoušku ze dvou částí: první částí byla analýza anglického odborného textu z oblasti rostlinné a živočišné výroby, druhá část byla konverzace. Oba studenti, Luděk Janíček a Martin Holouš, vykonali zkoušku s prospěchem výborným. Předmětová komise JA, Mgr. Marie Hřebačková KURZY PRO VEŘEJNOST Možnosti výuky v kurzech rekvalifikačních, cizích jazyků a přípravy na přijímací zkoušky na vysoké školy využili ve školním roce 2001/2002 nejen jednotlivci, ale i organizace, se kterými velmi dobře spolupracujeme již delší dobu, například Městský úřad Bruntál, Úřad práce Bruntál a Ministerstvo zemědělství-zemědělská agentura Bruntál. Doufáme, že k nám v příštím školním roce opět najdou cestu nejen oni, ale i další zájemci, protože naše nabídka je široká, jak je patrno z následujícího přehledu: Cizí jazyky: jazyk anglický jazyk německý jazyk francouzský Stupeň pokročilosti: 1. začátečníci 2. mírně pokročilí I, II 3. středně pokročilí I, II, III 4. pokročilí 5. konverzace Cena od 2000 Kč do 3500 Kč ročně podle pokročilosti. Při pololetní platbě se částka zvýší o 20%. Matematika 6. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Ekonomika 7. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Společenské vědy 8. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Rekvalifikační 9. podvojné účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 3800 Kč 10. jednoduché účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 2900 Kč 11. základy obsluhy osobního počítače cena 3500 Kč 12. administrativní pracovník cena 2800 Kč 13. účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 3800 Kč U všech kurzů bude zaměstnancům a studentům naší školy poskytnuta sleva ve výši 50%. Minimální počet frekventantů u všech kurzů je 8. Výuka probíhá: u kurzů číslo 1 až 8 jedenkrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, u kurzů číslo 9 až 13 dvakrát až čtyřikrát týdně po čtyřech vyučovacích hodinách v učebnách školy s využitím moderního technického vybavení (audio, video, počítače). Kvalita výuky je garantována vysokou úrovní vyučujících. První schůzka zájemců se koná 11. září 2002 v 15:00 hodin v aule školy. Do jednotlivých kurzů je možno se hlásit v průběhu celého školního roku na telefonním čísle 0646 / ************************************************************************ Ing. Anna Janečková, zástupce ředitele - 5 -

6 BESEDY I v letošním školním roce jsme se setkali s řadou odborníků. Studenti s nimi besedovali o současných zajímavých a aktuálních tématech. Už v září navštívili hodiny němčiny ve 4. ročnících učitelé z partnerského města Büdingen pánové Grentzer a Bayus. Se studenty hovořili o školství v Německu, o Büdingenu apod. Dívky prvních ročníků již tradičně oslovila firma Allways se svou přednáškou S tebou, o tobě. O kulturní vyžití našich studentů se zasloužili písničkáři Nos a Kryl. Zazpívali své novější písně, ale hlavně vzpomínali na Karla Kryla. V říjnu besedovaly třídy 1.A AP, 2.A AP a 1.A OA s Jiřím Popelkou, představitelem hnutí Duha o možnostech řešení odpadů. Také matematici z řad maturantů měli možnost poznat i jinou stránku matematiky. Téma Newtonova metoda řešení binomických rovnic ve své přednášce rozvinul učitel naší školy Ladislav Pacvoň. Únor patřil převážně institucím. Navštívili nás zástupci Agrární komory (Ing. Nováková), Regionálního odboru MZe (p. Olšer), Komerční banky Bruntál (Ing. Gottwaldová, pí Strážovská, pí Fialová), Živnostenského referátu OK. Ú. Bruntál (Ing. Ciemala) a Finančního úřadu Bruntál (Ing. Michňák). Studenti čtvrtých ročníků byli seznámeni s významem, možnostmi a zaměřením daných institucí. Snad tyto informace přispěly k jejich lepší orientaci ve světě úřadů. V březnu za námi opět přišla paní Magda Škrlová. Žáky prvních ročníků OA poutavě seznámila se životem v Africe, s jejími problémy i krásami. Své vyprávění doplnila zajímavými fotografiemi. Na zeměpisné téma se zaměřil i absolvent školy Vít Sedláček. Ukázal studentům diapozitivy z Aljašky, které doplnil zajímavým vyprávěním. Třída 2.A OA navštívila nově otevřený OPEN HOUSE. Studenti si prohlédli nové prostory, určené právě pro ně - hernu, čajovnu, meditační místnost Květen patřil Tomáši Řehákovi, lektorovi ACET Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS. Stejně jako v loňském roce se jeho emotivní vyprávění, čerpající převážně z jeho vlastních zkušeností, setkalo s velkým ohlasem všech prvních ročníků. 6. června naši školu ovládla exotika. Představitelé Česko-africké humanitární pomoci přijeli besedovat o Jihoafrické republice a velký úspěch měla především jejich názorná ukázka a výuka bubnování. Všichni se do hudební produkce velmi rychle a dobře zapojili. Někteří dokonce zvládli i africké taneční kreace. Právě poslední dvě setkání sklidila u studentů největší úspěch a doufám, že se uskuteční i v příštím roce. Děkuji všem učitelům, kteří se na organizaci besed podíleli! RNDr. Iva Muchová NA NAŠÍ ŠKOLE BUDE NOVÝ ASISTENT PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ V příštím školním roce bude na naší škole působit jazykový asistent z Velké Británie, naváže tím nepřímo na práci Rense Krijgera, který byl na naší škole ve šk. roce Asistent byl vybrán na naši žádost Národní agenturou Socrates v Praze v rámci programu Comenius 1, jeho pobyt je zcela hrazen z prostředků EU a jeho hlavním úkolem je pomáhat při výuce jazyků (angličtiny), organizovat mimoškolní činnost pro zájemce o studium jazyků, pomáhat při realizaci mezinárodních projektů a seznamovat studenty i učitele s kulturním prostředím, zvyky apod. ve své zemi. Od do se budete setkávat s panem Jamie Paul Rubbi Clark (23 let) z Radfordu (nedaleko Birminghamu, Anglie). V červnu tohoto roku ukončil vysokoškolská studia v oboru počítačových systémů. Hovoří (kromě angličtiny) velmi dobře italsky a trochu německy. Hodně cestoval, pracoval v Itálii na velvyslanectví, zajímá se o život v různých zemích a rád poznává jejich kultury. Na práci v naší škole se těší, už se začal učit česky. Mgr. Dana Juříčková - 6 -

7 SOUTĚŽ APLIKOVANÁ EKONOMIE Aplikovaná ekonomie je předmět organizovaný nadací Junior Achievement, založenou T. Baťou. U nás je vyučován jako dvouhodinový předmět ve třetím ročníku obchodní akademie. Výuka má tyto části: teorie, studentská společnost a počítačová simulace MESE. K těmto částem jsou nadací organizovány v rámci regionu a s možností postoupení do národního finále soutěže. O nejlepšího studenta se soutěže zúčastnila Veronika Dvořáková, národní kolo bylo třídenní a probíhalo v Praze a okolí. Vyhodnoceni byli 3 studenti jako nejlepší, další místa nebyla udělována. Veronika reprezentovala velmi dobře nejen naši školu, ale i Bruntál, mnozí soupeři ani nevěděli, kde Bruntál leží. V průběhu měsíce dubna se Lenka Huberová a Zuzana Stanovská zúčastnily základního kola soutěže MESE. Základní kolo proběhlo na úrovni regionu, elektronickou poštou byla odesílána finanční rozhodnutí do Prahy. Základního kola se zúčastnilo 78 studentů rozdělených do 13 týmů. Umístěním na prvním místě dívky dokázaly, že se umí pohybovat v tržním prostředí a mohou postoupit do finále. Sponzorem soutěže byla firma Hewlett-Packard, v jejímž sídle finále pobíhalo. I když ani tyto dvě studentky, které tvořily tým, nezískaly žádnou z hlavních cen, prokázaly velmi dobrou znalost části předmětu AE. V měsíci březnu 2002 se v Havířově konala studentská konference Labyrintem ekonomie, na kterou se Veronika Dvořáková a Zuzana Pohlová přihlásily s projektem Vleky na Pradědu ano či ne. Příprava projektu byla velmi náročná na čas, ale obhajoba a umístění v Havířově byly dobrou odměnou a získáním nových zkušeností. Výše uvedeným studentkám byla navržena ředitelská pochvala. Všechny soutěže byly časově náročné při přípravě, zpracování i samotné soutěži. Je škoda, že se další studentky nepřihlásily ještě do soutěže o nejlepší studentskou společnost. Ing. Anna Volíková PROJEKTY S ÚČASTÍ NAŠÍ ŠKOLY Ve škol. roce škola přihlásila tyto projekty: Silná, zdravá, sebevědomá mládež (harmonický rozvoj osobnosti - nejlepší ochrana před nežádoucími vlivy), realizátor p. Ludmila Flosová. Cílem je podpořit zájem studentů o další možnost využití volného času aktivním sportem. Poznej víc - evropský úhel pohledu, realizátor RNDr. Iva Muchová. Cílem je motivovat studenty k poznávání nového, k aktivitě, činorodosti, samostatnosti a k vytváření vlastního názoru na své okolí. Klub LOGOS, realizátor Mgr. Martin Krýza a kol. Cílem je podpořit komunikační dovednosti, rozvinout a prohlubovat aktivní jazykové znalosti a vytvořit prostor pro realizaci připravovaných jazykových projektů. Ve stejném období byly realizovány tyto projekty: Konkurz pro každého pro studenty 4. ročníků jako výrazná pomoc studentům při přípravě na výběrová řízení jak po stránce odborné tak i sociální. Mgr. Dana Juříčková - 7 -

8 SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH DISCIPLINÁCH Psaní na klávesnici počítače se stává základní gramotností. Uživatelé počítače, kteří musí hledat správné klávesy jsou pomalí, pracují neefektivně. Proto jsou studenti vedeni k tomu, aby psali rychle a bez chyb. Kromě prověřování ve škole jsou nominováni na různé soutěže, kde prověřují své dovednosti se soupeři z jiných škol. Při těchto kláních naši studenti školu velmi dobře reprezentují a díky nim patříme mezi školy s nejlepšími výsledky v těchto soutěžích. V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže o Valašského datla. Zde nejvíce bodovala Karin Menzelová, která přivezla dva stříbrné a jednoho bronzového datla. Studentky 2. a 3. ročníku bodovaly při 2. ročníku ZAV Bruntál, kde jako kolektiv získaly 2. místo. V březnu jsme se zúčastnili regionální soutěže v Karviné, odkud si Jiří Voloch odvezl 1. místo v 10minutovém opisu, Lucie Tomčalová v téže disciplině byla 5. a Karin Menzelová získala 6. místo. V autorské korektuře byl Jiří Voloch první a ve Wordprocessingu 3. Na Mistrovství ČR byli nominováni Jiří Voloch a Lucie Tomčalová. Zúčastnila se jen Lucka, Jirka nominaci před maturitou odmítl. Soutěž se konala v Neveklově koncem dubna. Každý, kdo bude dosahovat vynikajících výsledků, má možnost jet na soutěž a bodovat za školu. V příštím školním roce bude opět celá řada soutěží, kterých se zúčastní ti nejlepší z Vás. Opět budeme pokračovat v ové soutěži, která v letošním školním roce končí pro nás umístěním na předním místě ke 13. červnu jsme spolu s OA Šenov na 1. místě. Děkuji všem, kteří se této soutěže zúčastnili za vynikající výsledky a pro příští školní rok všem přeji hbité prsty. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK. NÁVRATKA potvrzujeme svým podpisem, že jsme obdrželi Zpravodaj č. 38. Děkujeme za Vaše připomínky:... DATUM: JMÉNO: PODPIS: Upozornění: aktuality, novinky, výroční zprávy školy a jiné informace o naší škole můžete sledovat na našich webových stránkách:

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily

ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok velmi úspěšný. Rozšířil se počet tříd na škole, čímž skončily několikaleté finanční problémy a navíc jsme mohli přijmout další

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2000/2001 Do nadcházejícího školního roku bude vstupovat naše škola posílena žáky (předpokládaný nárůst asi 70 žáků), podstatně se zvýší počet ubytovaných na domově mládeže (o

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2015/2016 Telefon : 552 304 079 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : Internet

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 14. listopadu 2013. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 14. listopadu 2013 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Jazyková škola Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07

Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Archiv aktualit WWW stránek SŠP a VOŠ, s. r. o., pracoviště Zlín školní rok 2006 07 Letní poznávací tábor 2006 Vloženo v 07:57, 07.09.2006 Také letos se před zahájením školního roku sešli zájemci o studium

Více

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007

DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace DŮLEŽITÉ TERMÍNY školní rok 2006/2007 Zahájení školního roku: pondělí 4. září 2006 Konec I. pololetí:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2002/2003. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2002/2003 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : +420 485 106 143 tel./fax : +420 485 105 120 e-mail : info@oalib.cz http://www.oalib.cz/

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy

Organizace školního roku 2014/2015. Informace pro pedagogy Organizace školního roku 2014/2015 Informace pro pedagogy PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor CR1 303 1 Ekonomika a podnikání CR MR1 ZR1 po-pá RNDr. Pavel Hejkrlík 2 3 Ekonomika a

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421

Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 1 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 (č.org. 10602) Zpráva o hospodaření za rok 2014 2 Gymnázium Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 Rozbor hospodaření za rok 2014 1)Úvod Škola: Gymnázium

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Střední škola umělecká a řemeslná. Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace Střední škola umělecká a řemeslná Nový Zlíchov 1, 150 00 Praha 5 příspěvková organizace STIPENDIJNÍ ŘÁD Tento stipendijní řád je vydán ředitelkou Střední školy umělecké a řemeslné, Praha 5, Nový Zlíchov

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC

Obchodní akademie Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA. O činnosti školy za školní rok 2001/2002. Obchodní akademie, Šamánkova 8, 460 31 LIBEREC VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2001/2002 Obchodní akademie, IČO - 467 479 66 IZO - 000 082 252 tel. : 485 106 143 tel./fax : 485 105 120 e-mail :info@oalib.cz http://www.oalib.cz/ Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

Rozvojový projekt na rok 2008

Rozvojový projekt na rok 2008 Rozvojový projekt na rok 2008 Název projektu: Posílení kapacit Projektového servisu UP v oblasti podpory přípravy projektů předkládaných do operačních programů Závěrečná zpráva VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá:

Maturitní zkouška se v oboru vzdělání 43-41-M/01 Veterinářství skládá: Základní informace k maturitní zkoušce Zpracováno dle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších novel

Více

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001

Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001 VYHLÁŠKA EkF_VYH_06_012 PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Název školy: Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3 Adresa školy: Praha 1, Panská

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005

Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2004/2005 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na Zahraniční oddělení rektorátu

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

!! " " " Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne )

!!    Zpracoval : % & ' ( # $ V Zábřehu dne ) !!""" Zpracoval : #$% &'( V Zábřehu dne ) 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 1.1. Základní údaje :...3 2. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ a učebních plánů...3 2.1. Studijní obory...3 2.2. Počet tříd...4 3. PŘEHLED

Více