ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU"

Transkript

1 ZHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2001/2002 Uplynulý školní rok můžeme považovat za rok úspěšný. Škola se úspěšně vypořádala s přechodem k novému zřizovateli, kterým se stal místo dosavadního MŠMT Moravskoslezský kraj. Převod majetku, práv a povinností znamenal mimořádnou zátěž zejména pro ekonomický úsek, který se s tímto náročným úkolem dobře vyrovnal. Na pedagogickém úseku považuji za vůbec nejvýznamnější počin otevření studia informatiky, díky kterému se také zvýšil zájem o naši školu, takže jsme si letos mohli vybrat dobré žáky. Vzhledem k rozšíření výuky informatiky zařizujeme novou počítačovou učebnu. Dojde i k nárůstu ubytovaných na DM, jehož kapacitu tak zvýšíme o pokoje, které jsme zatím pronajímali. Mezi záměry musíme zařadit i zřízení FIT centra a multimediální posluchárny, která by byla využívána i ke komerčním účelům. V této zajímavé učebně bude kapacita cca 60 míst (pro 2 třídy). Tyto záměry jsou odvislé od peněz, které v rozpočtu nemáme, zažádali jsme Moravskoslezský kraj o granty, ale bohužel neúspěšně. Tyto záměry budeme postupně realizovat v každém případě, a to tak rychle, jak se nám podaří shromažďovat prostředky. První mimořádné příjmy přinesou již kurzy v rámci počítačové gramotnosti, které od června organizujeme jako ministerstvem vybrané školící středisko. Škola letos odevzdala provozní praxi. Žáci OA odmaturovali velmi úspěšně, 8 žáků tj. 15% se samými výbornými (!), mezi nimi i velmi nadaní žáci, kteří na škole dosáhli mimořádných úspěchů ve studiu i v různých mimoškolních aktivitách - například Žaneta Svobodová, Zuzana Schmidtová, Alena Kopřivová, Andrea Gybasová (vyhlášena studentem roku 2002) Jiří Voloch (oceněn mezi nejlepšími studenty kraje viz dále). Za zmínku stojí také Jiří Hendrych (reprezentant ČR v lyžování). S výkonem žáků agropodnikání nebyla komise vždy spokojena (5 tj. 19% žáků neuspělo). Pro příští rok budou proto přijata taková opatření, aby se tato situace neopakovala. Nejlépe odmaturovala Radka Mikudíková (samé výborné) a Tomáš Haladěj. Pro příští období připravujeme změnu, takže od roku 2004 bude OA (týká se již dnešních 2. ročníků) povinně maturovat z praktické zkoušky, cizího jazyka, českého jazyka, účetnictví a volitelného předmětu. Žáci se (dle platné legislativy) k maturitní zkoušce z volitelného předmětu hlásí na počátku 4. ročníku. Okruh volitelných předmětů, z nichž lze maturovat stanovuje ředitel školy k datu podání přihlášky. Předpokládám, že volitelnými předměty budou matematika, druhý cizí jazyk, výpočetní technika, případně další. Při rekapitulaci školního roku se musím zmínit i o inspekci, která proběhla na podzim a kde škola obstála velmi dobře, obdrželi jsme známku 2 (nejlepší je 1). Inspektovanou oblastí byla i oblast řízení školy a i zde jsme dopadli velmi dobře. Pro příští školní rok počítáme s přijetím učitele němčiny (paní Bc. Miroslavy Hetmánkové) a vychovatelky paní Jolany Joachymstálové, (vítěz výběrového řízení), která nastoupí po paní Šprtelové. Na školu také přijde prostřednictvím programu Socrates nový asistent pro výuku angličtiny. Tím bude pedagogický sbor doplněn, při průměrném týdenním úvazku 23 vyučovacích hodin. K dalšímu přijetí učitelů (1-2) dojde od příštího školního roku v souvislosti s nárůstem počtu tříd. K novinkám patří i sjednocení termínu pololetních prázdnin (pátek 31. ledna 2003) a jarních prázdnin v rámci Moravskoslezského kraje. Slavnostní zahájení školního roku, do něhož přeji žákům hodně nabytých vědomostí a kolegům pevné nervy a zdraví, proběhne v aule v pondělí 2. září 2002 netradičně v 8:30. Ing. Ladislav Konopka, ředitel školy - 1 -

2 EKONOMICKÁ SITUACE ŠKOLY V 1. POLOLETÍ 2002 Krajský úřad Moravskoslezského kraje stanovil pro nový hospodářský rok pravidla, která jednak vycházejí z nové zřizovací listiny, ze Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, rozpočtových pravidel příspěvkových organizací zřizovaných krajem a další legislativy. Kraj stanovil závazné ukazatele pro čerpání rozpočtu příspěvek na provoz na rok 2002, který kryje: přímé náklady na vzdělávání tis. Kč - z toho mzdy tis. Kč odvody tis. Kč tvorba FKSP 158 tis. Kč provozní výdaje tis. Kč podpora rómským studentům 3 tis. Kč Tímto vymezeným objemem finančních prostředků jsme povinni se řídit při svém hospodaření. Některé z výše uvedených ukazatelů jsme ale museli rozporovat. Na mzdy nám v souvislosti s navýšením tarifních platů chybělo ještě 90 tis. Kč, které jsou již v těchto dnech krajem přiznány a dále nám chybí prostředky na obnovu a modernizaci učebních pomůcek, proto jsme kraj žádali o 236 tis.. Při porovnání skutečnosti čerpání k plánovanému rozpočtu je k čerpání ve výši 94%, čili vznikla nám menší úspora, která se ovšem po výplatách náhrad za dovolené srovná. Po pololetní uzávěrce budeme mít přesnější údaje. Při porovnání provozních výdajů s rozpočtem je čerpání přibližně na úrovni 115%, tedy skutečnost je vyšší, přičemž 1/3 celkových nákladů školy kryjeme vlastními zdroji příjmů (stravné, ubytování, příjmy z pronájmů a ostatní příjmy). Nyní v období letních prázdnin budou sice běžné provozní náklady nižší, ale naopak se vyskytnou náklady jednorázové a to malování, údržba a menší stavební úpravy ve školní kuchyni, které vyplývají z nutnosti splnit určité hygienické požadavky provozu. Dále přes prázdniny budeme zřizovat - novou počítačovou učebnu, která bude hrazena z investičních nákladů (z FRIMu) v hodnotě 200 tis. Kč a neinvestičních nákladů (cca ) - zahájíme přípravu fit centra (v omezeném rozsahu) Protože na tyto rozvojové aktivity chybí neinvestiční prostředky, rozhodl ředitel školy, že obě akce budou financovány do výše čistého zisku z počítačových kurzů, které škola v rámci počítačové gramotnosti zahájila. Zisk bude mezi obě akce rozdělen v poměru 1:1 Věra Bílková, vedoucí EÚ KRAJSKÉ OCENĚNÍ ŽÁKA NAŠÍ ŠKOLY Dne se na KÚ konalo ocenění nejlepších žáků, kterého se za školu zúčastnil ředitel školy a Ing. Sedláčková. Ocenění předal Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje. Na slavnostním aktu byl Jiří Voloch, student 4. ročníku naší školy, oceněn mezi 25 nejúspěšnějšími žáky středních škol Moravskoslezského kraje ve školním roce 2001/2002. Komise ocenila zejména jeho vynikající studijní výsledky s vyznamenáním během studia a úspěchy v soutěžích v grafických disciplínách, např. vítěz regionálního kola, účast na Mistrovství v Hannnoveru v Německu (13. místo). Za ocenění stojí také aktivní práce ve školním klubu GEMA. Neméně významné jsou i jeho charakterové vlastnosti, pracovitost a nadání. Ocenění chápeme do určité míry také jako ocenění školy, zejména výuky grafických předmětů. Ing. L. Konopka, ředitel školy - 2 -

3 MATURITNÍ ZKOUŠKY 2002 V letošním roce maturovaly na naší škole tři třídy a konaly se dvě opravné maturitní zkoušky. Třída 4.A OA třídní učitelky PhDr. Jany Ehrenbergerové a třída 4.B OA s třídním učitelem p. Romanem Brázdou zahájily ústní maturitní zkoušky Ve třídě 4.A OA maturovalo 23 studentů, ve třídě 4.B OA 31 studentů. Všichni studenti zkoušku složili. Třída 4.A měla celkový průměr známek 2,13, 17 studentů prospělo, 6 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 5 studentů mělo samé výborné: Petra Gramelová, Andrea Gybasová, Lukáš Chylík, Renata Klimentová a Jiří Voloch. Třída 4.B dosáhla celkového průměru známek 2,08, 20 studentů prospělo, 11 studentů prospělo s vyznamenáním, z toho 3 studenti měli samé výborné: Alena Kopřivová, Žaneta Svobodová, Aleš Šupina. Předsedkyně maturitních komisí obou tříd hodnotily připravenost žáků na maturitní zkoušku i průběh maturitní zkoušky jako velmi dobrý. Třetí maturitní třídou byla 4.A oboru agropodnikání třídní učitelky Ing. Marie Slánské s 26 studenty. Maturitní zkoušku složilo 21 studentů, 18 prospělo, 3 prospěli s vyznamenáním, z toho 1 studentka se samými výbornými: Radka Mikudíková, 5 studentů neprospělo. Celkový průměr známek byl 2,79. Předseda maturitní komise hodnotil připravenost maturitní zkoušky a její průběh jako velmi dobrý, znalosti žáků jako odpovídající výsledkům během čtyřletého studia. Opravné maturitní zkoušky z oboru obchodní akademie se účastnil jeden student a zkoušku složil. Rovněž opravná zkouška z oboru agropodnikání, které se účastnila jedna studentka, byla složena. Slavnostní vyřazení absolventů se konalo 7. června v aule školy. Absolventům byla předána maturitní vysvědčení, věcné i peněžní odměny za vynikající studijní výsledky, vzornou reprezentaci školy a aktivní přístup k práci pro třídu i školu. Helga Šedková, místopředsedkyně maturitní komise ZHODNOCENÍ PROJEKTU PHARE ZA OBDOBÍ od do Název projektu: Region Praděd spolupráce ekonomických škol Bruntál Opole Společný fond malých projektů PHARE CBC vybral projekt OA a SZeŠ v Bruntále z mnoha přihlášených organizací. Cílem byla podpora podmínek pro mezinárodní kontakty mezi studenty ekonomických škol ČR a Polska. Původním záměrem bylo uskutečnění čtyř akcí. Všechny proběhly a setkaly se u studentů i pedagogů obou škol s velkým ohlasem se uskutečnil poznávací zájezd 41 studentů a 3 pedagogů. Cílem bylo poznat Polsko a navštívit spřátelenou školu Zespol Szkol Ekonomicznych v Opole se uskutečnila celodenní soutěž 16 polských a 16 českých studentů v OA a SZeŠ v Bruntále. Přijeli, soutěžili a zvítězili nejen polští, ale i čeští studenti v anglickém a německém jazyce a v historii spřátelených měst a EU sportovní den v Opole pro 44 našich žáků a 6 pedagogů Den polských a českých učitelů. My všichni (Poláci i Češi, studenti i učitelé) jsme získali cenné zkušenosti, především pak krásná přátelství, která nadále pokračují přes Internet nebo dopisy. A o tohle přece program Phare usiloval! Mgr. Irena Kučmínová - 3 -

4 FINANČNÍ ZHODNOCENÍ PROJEKTU Finanční podpora projektu Region Praděd spolupráce ekonomických škol Bruntál Opole byla zajištěna Smlouvou o poskytnutí příspěvku ze Společného fondu malých projektů Phare, uzavřena mezi Regional Development Agency (dále jen RDA) Rychnov nad Kněžnou a naší školou za určitých podmínek. Jednou z nich bylo stanovení podílu na celkovém financování nákladů a to 75% činil příspěvek z Phare a 25% podílu přispěla škola. Příspěvek byl přepočítáván na EURA. Plán (v Kč) Skutečnost (v Kč) podíl školy ,- podíl Phare ,- Celkem ,- Při vyřizování korespondence s RDA Rychnov jsme museli dodržet přísná pravidla při předkládání dokladů k proplacení, což si vyžádalo od zúčastněných pracovníků jistou náročnost, aby byla naše žádost rychle vyřízena. K podílu školy ve výši musíme zahrnout náklady, které jsme uhradili sekretariátu RDA Rychnov ve výši Kč jako zprostředkovatelské náklady. Celkově školu tento projekt stál 18 tis. Kč, na které nám kraj nepřispěl z důvodu nedostatku finančních prostředků kraje. Věra Bílková, vedoucí EU ZHODNOCENÍ PROJEKTU OPOLE Jednou z aktivit projektu PHARE byl sportovní den konaný v Opole ve dnech dubna Tato akce byla spojena s oslavou Dne učitelů. Sportovních soutěží se za naši školu zúčastnily nejen dívky, které zvítězily v turnaji košíkové, ale i chlapci, kterým se v kopané moc nedařilo. Přesto byli všichni sportovci vydatně povzbuzováni fanoušky obou zúčastněných stran. K vydařenému dni přispělo i krásné teplé počasí. Navečer se naši studenti vrátili autobusem domů. Pedagogové zakončili tento den ve stylové restauraci, kde oslavovali Den učitelů. Další den byl opět pracovní, jeho hlavní náplní bylo projednání další spolupráce mezi školami. Mgr. Dagmar Marková ŠKOLENÍ UČITELŮ V RÁMCI PROGRAMU POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST Naše škola získala akreditaci MŠMT pro školení učitelů v ovládání počítačů. V rámci programu Počítačová gramotnost organizujeme základní školení, které připraví učitele pro rutinní práci s počítačem. Školení mají kód Z0 a Z1 a naučí absolventy pracovat v prostředí Windows a s textovým editorem firmy Microsoft. Školení má délku 25 vyučovacích hodin a jeho úspěšné absolvování dává možnost přihlásit se na pokračovací kurz s kódem P. První kurz už začal a skončí s koncem školního roku, další je naplánován na poslední týden srpna a první týden v září. Každý absolvent kurzu se podrobí testu, který dodalo MŠMT. Kurzy vedou: F. Přikryl L. Pacvoň M. Přikryl povede srpnový kurz Úhradu nákladů školení provádí MŠMT. Ing. František Přikryl - 4 -

5 MATURITA ŽÁKŮ Z JAZYKA ANGLICKÉHO Jako již druhým rokem se uskutečnila maturitní zkouška dvou studentů zemědělské třídy z jazyka anglického. Studenti konali ústní zkoušku ze dvou částí: první částí byla analýza anglického odborného textu z oblasti rostlinné a živočišné výroby, druhá část byla konverzace. Oba studenti, Luděk Janíček a Martin Holouš, vykonali zkoušku s prospěchem výborným. Předmětová komise JA, Mgr. Marie Hřebačková KURZY PRO VEŘEJNOST Možnosti výuky v kurzech rekvalifikačních, cizích jazyků a přípravy na přijímací zkoušky na vysoké školy využili ve školním roce 2001/2002 nejen jednotlivci, ale i organizace, se kterými velmi dobře spolupracujeme již delší dobu, například Městský úřad Bruntál, Úřad práce Bruntál a Ministerstvo zemědělství-zemědělská agentura Bruntál. Doufáme, že k nám v příštím školním roce opět najdou cestu nejen oni, ale i další zájemci, protože naše nabídka je široká, jak je patrno z následujícího přehledu: Cizí jazyky: jazyk anglický jazyk německý jazyk francouzský Stupeň pokročilosti: 1. začátečníci 2. mírně pokročilí I, II 3. středně pokročilí I, II, III 4. pokročilí 5. konverzace Cena od 2000 Kč do 3500 Kč ročně podle pokročilosti. Při pololetní platbě se částka zvýší o 20%. Matematika 6. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Ekonomika 7. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Společenské vědy 8. příprava na přijímací zkoušky na VŠ cena 1800 Kč Rekvalifikační 9. podvojné účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 3800 Kč 10. jednoduché účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 2900 Kč 11. základy obsluhy osobního počítače cena 3500 Kč 12. administrativní pracovník cena 2800 Kč 13. účetnictví s využitím výpočetní techniky cena 3800 Kč U všech kurzů bude zaměstnancům a studentům naší školy poskytnuta sleva ve výši 50%. Minimální počet frekventantů u všech kurzů je 8. Výuka probíhá: u kurzů číslo 1 až 8 jedenkrát týdně po dvou vyučovacích hodinách, u kurzů číslo 9 až 13 dvakrát až čtyřikrát týdně po čtyřech vyučovacích hodinách v učebnách školy s využitím moderního technického vybavení (audio, video, počítače). Kvalita výuky je garantována vysokou úrovní vyučujících. První schůzka zájemců se koná 11. září 2002 v 15:00 hodin v aule školy. Do jednotlivých kurzů je možno se hlásit v průběhu celého školního roku na telefonním čísle 0646 / ************************************************************************ Ing. Anna Janečková, zástupce ředitele - 5 -

6 BESEDY I v letošním školním roce jsme se setkali s řadou odborníků. Studenti s nimi besedovali o současných zajímavých a aktuálních tématech. Už v září navštívili hodiny němčiny ve 4. ročnících učitelé z partnerského města Büdingen pánové Grentzer a Bayus. Se studenty hovořili o školství v Německu, o Büdingenu apod. Dívky prvních ročníků již tradičně oslovila firma Allways se svou přednáškou S tebou, o tobě. O kulturní vyžití našich studentů se zasloužili písničkáři Nos a Kryl. Zazpívali své novější písně, ale hlavně vzpomínali na Karla Kryla. V říjnu besedovaly třídy 1.A AP, 2.A AP a 1.A OA s Jiřím Popelkou, představitelem hnutí Duha o možnostech řešení odpadů. Také matematici z řad maturantů měli možnost poznat i jinou stránku matematiky. Téma Newtonova metoda řešení binomických rovnic ve své přednášce rozvinul učitel naší školy Ladislav Pacvoň. Únor patřil převážně institucím. Navštívili nás zástupci Agrární komory (Ing. Nováková), Regionálního odboru MZe (p. Olšer), Komerční banky Bruntál (Ing. Gottwaldová, pí Strážovská, pí Fialová), Živnostenského referátu OK. Ú. Bruntál (Ing. Ciemala) a Finančního úřadu Bruntál (Ing. Michňák). Studenti čtvrtých ročníků byli seznámeni s významem, možnostmi a zaměřením daných institucí. Snad tyto informace přispěly k jejich lepší orientaci ve světě úřadů. V březnu za námi opět přišla paní Magda Škrlová. Žáky prvních ročníků OA poutavě seznámila se životem v Africe, s jejími problémy i krásami. Své vyprávění doplnila zajímavými fotografiemi. Na zeměpisné téma se zaměřil i absolvent školy Vít Sedláček. Ukázal studentům diapozitivy z Aljašky, které doplnil zajímavým vyprávěním. Třída 2.A OA navštívila nově otevřený OPEN HOUSE. Studenti si prohlédli nové prostory, určené právě pro ně - hernu, čajovnu, meditační místnost Květen patřil Tomáši Řehákovi, lektorovi ACET Sdružení pro péči, vzdělávání a vyučování o AIDS. Stejně jako v loňském roce se jeho emotivní vyprávění, čerpající převážně z jeho vlastních zkušeností, setkalo s velkým ohlasem všech prvních ročníků. 6. června naši školu ovládla exotika. Představitelé Česko-africké humanitární pomoci přijeli besedovat o Jihoafrické republice a velký úspěch měla především jejich názorná ukázka a výuka bubnování. Všichni se do hudební produkce velmi rychle a dobře zapojili. Někteří dokonce zvládli i africké taneční kreace. Právě poslední dvě setkání sklidila u studentů největší úspěch a doufám, že se uskuteční i v příštím roce. Děkuji všem učitelům, kteří se na organizaci besed podíleli! RNDr. Iva Muchová NA NAŠÍ ŠKOLE BUDE NOVÝ ASISTENT PRO VÝUKU CIZÍCH JAZYKŮ V příštím školním roce bude na naší škole působit jazykový asistent z Velké Británie, naváže tím nepřímo na práci Rense Krijgera, který byl na naší škole ve šk. roce Asistent byl vybrán na naši žádost Národní agenturou Socrates v Praze v rámci programu Comenius 1, jeho pobyt je zcela hrazen z prostředků EU a jeho hlavním úkolem je pomáhat při výuce jazyků (angličtiny), organizovat mimoškolní činnost pro zájemce o studium jazyků, pomáhat při realizaci mezinárodních projektů a seznamovat studenty i učitele s kulturním prostředím, zvyky apod. ve své zemi. Od do se budete setkávat s panem Jamie Paul Rubbi Clark (23 let) z Radfordu (nedaleko Birminghamu, Anglie). V červnu tohoto roku ukončil vysokoškolská studia v oboru počítačových systémů. Hovoří (kromě angličtiny) velmi dobře italsky a trochu německy. Hodně cestoval, pracoval v Itálii na velvyslanectví, zajímá se o život v různých zemích a rád poznává jejich kultury. Na práci v naší škole se těší, už se začal učit česky. Mgr. Dana Juříčková - 6 -

7 SOUTĚŽ APLIKOVANÁ EKONOMIE Aplikovaná ekonomie je předmět organizovaný nadací Junior Achievement, založenou T. Baťou. U nás je vyučován jako dvouhodinový předmět ve třetím ročníku obchodní akademie. Výuka má tyto části: teorie, studentská společnost a počítačová simulace MESE. K těmto částem jsou nadací organizovány v rámci regionu a s možností postoupení do národního finále soutěže. O nejlepšího studenta se soutěže zúčastnila Veronika Dvořáková, národní kolo bylo třídenní a probíhalo v Praze a okolí. Vyhodnoceni byli 3 studenti jako nejlepší, další místa nebyla udělována. Veronika reprezentovala velmi dobře nejen naši školu, ale i Bruntál, mnozí soupeři ani nevěděli, kde Bruntál leží. V průběhu měsíce dubna se Lenka Huberová a Zuzana Stanovská zúčastnily základního kola soutěže MESE. Základní kolo proběhlo na úrovni regionu, elektronickou poštou byla odesílána finanční rozhodnutí do Prahy. Základního kola se zúčastnilo 78 studentů rozdělených do 13 týmů. Umístěním na prvním místě dívky dokázaly, že se umí pohybovat v tržním prostředí a mohou postoupit do finále. Sponzorem soutěže byla firma Hewlett-Packard, v jejímž sídle finále pobíhalo. I když ani tyto dvě studentky, které tvořily tým, nezískaly žádnou z hlavních cen, prokázaly velmi dobrou znalost části předmětu AE. V měsíci březnu 2002 se v Havířově konala studentská konference Labyrintem ekonomie, na kterou se Veronika Dvořáková a Zuzana Pohlová přihlásily s projektem Vleky na Pradědu ano či ne. Příprava projektu byla velmi náročná na čas, ale obhajoba a umístění v Havířově byly dobrou odměnou a získáním nových zkušeností. Výše uvedeným studentkám byla navržena ředitelská pochvala. Všechny soutěže byly časově náročné při přípravě, zpracování i samotné soutěži. Je škoda, že se další studentky nepřihlásily ještě do soutěže o nejlepší studentskou společnost. Ing. Anna Volíková PROJEKTY S ÚČASTÍ NAŠÍ ŠKOLY Ve škol. roce škola přihlásila tyto projekty: Silná, zdravá, sebevědomá mládež (harmonický rozvoj osobnosti - nejlepší ochrana před nežádoucími vlivy), realizátor p. Ludmila Flosová. Cílem je podpořit zájem studentů o další možnost využití volného času aktivním sportem. Poznej víc - evropský úhel pohledu, realizátor RNDr. Iva Muchová. Cílem je motivovat studenty k poznávání nového, k aktivitě, činorodosti, samostatnosti a k vytváření vlastního názoru na své okolí. Klub LOGOS, realizátor Mgr. Martin Krýza a kol. Cílem je podpořit komunikační dovednosti, rozvinout a prohlubovat aktivní jazykové znalosti a vytvořit prostor pro realizaci připravovaných jazykových projektů. Ve stejném období byly realizovány tyto projekty: Konkurz pro každého pro studenty 4. ročníků jako výrazná pomoc studentům při přípravě na výběrová řízení jak po stránce odborné tak i sociální. Mgr. Dana Juříčková - 7 -

8 SOUTĚŽE V GRAFICKÝCH DISCIPLINÁCH Psaní na klávesnici počítače se stává základní gramotností. Uživatelé počítače, kteří musí hledat správné klávesy jsou pomalí, pracují neefektivně. Proto jsou studenti vedeni k tomu, aby psali rychle a bez chyb. Kromě prověřování ve škole jsou nominováni na různé soutěže, kde prověřují své dovednosti se soupeři z jiných škol. Při těchto kláních naši studenti školu velmi dobře reprezentují a díky nim patříme mezi školy s nejlepšími výsledky v těchto soutěžích. V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže o Valašského datla. Zde nejvíce bodovala Karin Menzelová, která přivezla dva stříbrné a jednoho bronzového datla. Studentky 2. a 3. ročníku bodovaly při 2. ročníku ZAV Bruntál, kde jako kolektiv získaly 2. místo. V březnu jsme se zúčastnili regionální soutěže v Karviné, odkud si Jiří Voloch odvezl 1. místo v 10minutovém opisu, Lucie Tomčalová v téže disciplině byla 5. a Karin Menzelová získala 6. místo. V autorské korektuře byl Jiří Voloch první a ve Wordprocessingu 3. Na Mistrovství ČR byli nominováni Jiří Voloch a Lucie Tomčalová. Zúčastnila se jen Lucka, Jirka nominaci před maturitou odmítl. Soutěž se konala v Neveklově koncem dubna. Každý, kdo bude dosahovat vynikajících výsledků, má možnost jet na soutěž a bodovat za školu. V příštím školním roce bude opět celá řada soutěží, kterých se zúčastní ti nejlepší z Vás. Opět budeme pokračovat v ové soutěži, která v letošním školním roce končí pro nás umístěním na předním místě ke 13. červnu jsme spolu s OA Šenov na 1. místě. Děkuji všem, kteří se této soutěže zúčastnili za vynikající výsledky a pro příští školní rok všem přeji hbité prsty. Ing. Anděla Sedláčková, vyučující OBK. NÁVRATKA potvrzujeme svým podpisem, že jsme obdrželi Zpravodaj č. 38. Děkujeme za Vaše připomínky:... DATUM: JMÉNO: PODPIS: Upozornění: aktuality, novinky, výroční zprávy školy a jiné informace o naší škole můžete sledovat na našich webových stránkách:

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol

OBSAH. VII. Ekonomická oblast. VIII. Výsledky kontrol OBSAH I. Základní charakteristika Základní cíle školy a jejich realizace Základní údaje Stručná charakteristika zařízení Studijní programy Obchodní akademie 63-41-M/004 Obchodní akademie 63-41-M/004 dálkové

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15.

KONKURS Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: mimo jiné i hodnocení Harmonogram únor - březen 1996 1. - 15. KONKURS Pokyn ministra č. j. 27251/95-42 Provádění periodického hodnocení ředitelů škol. Stručný výtah z pokynů: Pravidelné periodické hodnocení se zavádí od 1. ledna 1996. A to tak, že v roce 1996 platí

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA

příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace FRÝDECKÁ 32, 737 01 ČESKÝ TĚŠÍN, ČESKÁ REPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracováno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více