Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok V Jirkově dne 31. srpna 2014

2 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je právním subjektem, příspěvkovou organizací. Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem, školního vzdělávacího programu a plánu rozvoje do roku Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Překročení tohoto limitu je vázáno na souhlas zřizovatele. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a žáků. Škola zřizuje pro žáky dočasně opožděné ve výuce a pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. Skupiny jsou zřizovány dle možností vyučujících a naplněnosti rozvrhu hodin. V doučovacích skupinách zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. O účasti je vedena přesná evidence. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního klubu. O Organizační směrnicí stanovuje těmto pracovníkům pracovní náplň. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada nemá právo rozhodování. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik žáků, jejich program schvaluje ředitel školy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Plavecký výcvik je uskutečňován pouze v případě získání finančních prostředků na jeho kryti. V tomto smyslu je též doplněn školní vzdělávací program. Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. Značný prostor je věnován prevenci proti návykovým látkám a kouření. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Žáci mohou využívat školní sportoviště i v době mimo dobu organizované činnosti. Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny, knihovna, školní jídelna a přípravná třída. V případě potřeby je zřizováno i čtvrté oddělení ŠD. Od jsou příslušné ročníky vyučovány podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnost se řídí Školským zákonem a vyhláškou o základním vzdělávání. Pokračováno bylo v projektu Peníze školám, který byl ukončen v říjnu

3 Základní údaje o škole Název školy je v souladu se zařazením do sítě škol: Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov IČO: IZO: Statutární orgán: Mgr. Miloš Rousek Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Nitkulincová Výchovný poradce: Mgr. Ludmila Bryndová Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Režná Školní metodik EVVO: Mgr. Eva Vaculová Škola se skládá ze třech pavilonů - škola, jídelna, tělocvičny a samostatné budovy školní družiny, ve které jsou tři služební byty. Má 30 učeben - z toho 10 speciálních, 2 tělocvičny, jednu knihovnu a 18 kabinetů. Podrobnější informace lze získat na internetové adrese Srovnávací přehledy o počtech pracovníků a žáků Zřizovatel název zřizovatele Město Jirkov adresa zřizovatele Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, kontakt tel.: fax: Součásti školy kapacita Základní škola 570 Školní družina 100 Školní jídelna ZŠ 500 Přípravná třída 14 (v tomto roce mimo provoz) Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina 3 (4) Školní jídelna ZŠ x 215 x x Komentář: V přípravné třídě bylo ve školním roce 2012/14 celkem 0 žáků. 2

4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj celkem 31 učeben 10 odborných učeben, knihovna, 2 mutimed. učebny + další uč. vybavené PC s připojením na internet a interaktivní tabulí dostupnost v době vyučování a zájm. činnosti asfaltové a plastové hřiště, chybí dráha vybavené a funkční postupně inovován a nahrazován moderním pro výuku naprosto dostatečné, nákup nových je omezen financemi v souladu s platnou legislativou 18 kabinetů, 1 laboratoř, vše s dostatečným vybavením 2 učebny 39 počítačů, 16 interaktivních tabulí, PC ve třídách zajišťuje zřizovatel Komentář: v současné době se ještě prohloubil nedostatek finančních prostředků na nákup moderní techniky především ze strany státu. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt - předseda Údaje o občanském sdružení při škole Registrace , MV ČR, Praha Zaměření zájmová činnost Kontakt Přehled oborů vzdělání V tomto školním roce pracovala škola v souladu se Souborem pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2013/2014 takto: - Všechny ročníky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nechci stát na okraji Do učebního plánu školy se promítá Minimální preventivní program, který byl rozpracován podle pokynů MŠMT a na jehož základě jsou upravovány učební plány vhodných předmětů již od třetího ročníku. Hlavní důraz je kladen na informace o negativním vlivu kouření, zneužívání lehkých drog, agresivitě a v neposlední řadě též šikaně. Z důvodu zhoršujícího se stavu byla zpracována též vnitřní směrnice, která Vychází z doporučení MŠMT a z vlastní analýzy situace ve škole. Škola má zapracovány prvky mravní výchovy do jednotlivých předmětů a snaží se na žáky působit komplexně. V této souvislosti je však třeba říci, že dopad a výsledky tohoto snažení se mnohdy míjí účinkem. Stále více se projevují negativní vlivy jako nedostatečná výchova z rodiny, party, negativní postoj rodičů ke škole, nezájem rodičů o školní práci a výsledky žáků. To se mimo jiné 3

5 projevuje i absencí nebo pasivitou na třídních schůzkách. Mnohdy řeší rodiče situaci přeřazením svého dítěte na jinou školu, aniž by informovali vedení školy o důvodech, nebo se snažili situaci včas řešit s kompetentními osobami. Místo komunikace se situace nechává přerůst až v konflikt. Do učebního plánu je zapracována volba povolání, ochrana člověka za mimořádných situací, environmentální výchova, zdravá výživa a další skutečnosti v souladu metodickými pokyny MŠMT. V rámci školního vzdělávacího programu jsou realizovány školní projekty, které zatraktivňují výuku a kombinují učivo z různých vzdělávacích oblastí. Žáci tak daleko lépe vnímají mezipředmětové vztahy a v učivu se lépe orientují. Charakteristika projektů je uvedena v dalším textu. V tomto školním roce pokračovala výuka anglického jazyka již od prvního ročníku. Zatím pouze formou nepovinného předmětu, ale prakticky s účastí všech žáků. Důvodem je především zkvalitnění a rozšíření výuky tohoto cizího jazyka. Základní učební plán byl doplněn řadou nepovinných předmětů a zájmových útvarů: Základy tex. technik Sportovní hry Informatika Školní časopis Výtvarné kroužky Dramatický kroužek Jazykové kroužky Kroužek šití, Přírodovědný kroužek a jiné viz. příloha Pro zájemce a pro žáky, kteří mají potíže a nedostatky, bylo otevřeno 15 skupin doučování a konzultací. Jedná se především o doučování matematiky a českého jazyka, případně cizího jazyka. Nabídka by mohla být i vyšší, ale žáci neprojevují příliš zájmu. Pro žáky s poruchami učení byla znovu organizována náprava tzv. Rakouskou metodou a logopedická náprava. Jednotlivé počty žáků jsou opět uvedeny v tabulce v příloze. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy a předešlý rok b šk. rok 2013/14 Souč ásti školy Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Počet pracovníků celkem - z toho ŠD Počet pedagogických pracovníků Včetně asistenta pedagoga a b a b a b a b fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ZŠ ,7 23, , , ,1 ŠD ,89 3 2,89 3 2,89 3 2,89 Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) na ZŠ Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku a b a b a b

6 Nastoupilo nových absolventů Nastoupilo ostatních učitelů Odešlo učitelů Počet důchodců pedagogických prac. Počet odborně a pedagog. nezpůsobilých pedagog. pracovníků Z toho - počet zájemců o dálkové studium na PF Zájem o specializaci v dálkovém studiu (aprobace) Počet již studujících pedagogických prac Věková skladba pedagogických pracovníků (bez vychovatelek ŠD) Pedagogičtí pracovníci celkem Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 do důchod. věku Důchodový věk Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách Na škole je 17 tříd, v prvním až osmém ročníku dvě, devátý ročník měl pouze jednu třídu. Naplněnost tříd je rozlišná. Celkový počet žáků oproti minulému roku je plně srovnatelný. Nejnižší počty žáků byly v 1. ročníku. Z celkového počtu žáků je 192 chlapců. Přehled žáků podle místa bydliště: Jirkov Chomutov... 8 Vysoká Pec, Drmaly, Pyšná Boleboř, Orazím, Zaječice Otvice... 1 Vrskmaň... 2 Nezabilice. 1 Údlice.. 0 5

7 Přehled prospěchu a chování ROČNÍK Počet žáků celkem Počet integrovaných a zdravotně postiž. Počet žáků s vyznamenáním Prospěl Počet žáků s nedostat ečnými k Počet žáků opakujících ročník rovnou bez OZ Počet žáků s opravnými zkouškami z 1 předmětu Počet žáků s opravnými. zkouškami ze 2 předmětů Počet žáků se zkouškami v náhr.termínu CELKEM K neprospělo celkem 10 žáků, z tohoto počtu je 6 žáků s opravnou zkouškou. K datu neprospěli dva žáci. Jeden žák má odloženou klasifikaci do konce měsíce září, má splněnou povinnou školní docházku a po vydání vysvědčení by měl přejít na odborné učiliště. Dvě žákyně ukončily docházku bez získání základního vzdělání. Žákům s integrací a žákům s poruchami učení bude i nadále věnována zvýšená pozornost a účinnost přijatých opatření bude každé čtvrtletí vyhodnocována VP a vedením školy. Počet celkem žáků Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Omluvené hodiny celkem Neomluvené celkem hodiny Celkem 1. pololetí Celkem 2.pololetí Celkem školní rok xxx xxx xxx Za celý školní rok bylo uděleno celkem 56 napomenutí třídního učitele, 24 důtek třídního učitele a 12 důtek ředitele školy. Vedle těchto výchovných opatření bylo uděleno třídními učiteli 21 pochval, které však nebyly natolik významné, aby byly zapsány i na vysvědčení. Ve většině případů se jednalo o pochvaly za úspěšnou reprezentaci školy. Ředitelem školy bylo uděleno celkem 11 pochval. Vyučovací formy a metody Hned v úvodu této kapitoly je třeba vyzdvihnout úlohu inkluzivního vzdělávání pomocí kterého se daří odstranit některé dřívější nedostatky a také úlohu výchovně vzdělávacích školních projektů. 6

8 Právě v nich se velmi často dobře uplatňují žáci, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů úspěšní v běžných vyučovacích hodinách. A je právě jedním z poslání školy, aby žák také zažil ve škole úspěch a aby se necítil na okraji jak je uvedeno v názvu ŠVP. I přes tyto dílčí úspěchy je stále dost problémů a nedostatků, které se táhnou z minulých let a kdy se nedaří plnit všechny body a úkoly dlouhodobého rozvoje školy. Byť jsou cíle vzdělávání vyplývající ze školního vzdělávacího programu stanoveny tak, aby byly zvládnutelné pro většinu žáků, je stále dosti vysoké procento žáků, především na druhém stupni, kteří tyto cíle nenaplňují a nejsou úspěšní. Problém vyplývá ze skutečnosti, že celá strategie předpokládá aktivní přístup žáků a jejich ochotu k sebevzdělávání. Škola má sice za úkol naučit maximum již při přímém vyučovacím procesu, ale předpokládá též domácí přípravu, která je u části žáků nedostatečná. To se projevuje například při zpracovávání domácích cvičení. V tomto směru se situace od posledního hodnocení nijak výrazně nezměnila, a to i přes to, že jsou uplatňovány moderní metody práce, je využívána výpočetní technika. Vedle toho je nedostatkem také to, že finanční situace neumožňuje dělit třídy na menší skupiny, kde by mohl být uplatňován individuální přístup a výuka by tak byla daleko efektivnější. Většina vyučovacích hodin měla v minulém období standardní průběh a splnila svůj cíl. Metody výuky byly voleny vhodně vzhledem k obsahu výuky. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. Na druhé straně je možno vidět dostatek hodin, kde jsou uplatňovány opravdu moderní formy práce a kdy jsou žáci zapojeni do vzdělávání mnohem více. Přesto ještě stále dochází k tomu, že hodina časově nevyjde a na tuto skutečnost není operativně reagováno. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Forma provedení v převážné většině odpovídá danému tématu. Určitým nedostatkem je někdy nepřesné a nespisovné vyjadřování vyučujících. Další skutečností, na kterou bylo opakovaně upozorňováno, jsou závěry hodin se získáním zpětné vazby, oblast motivační, práce se zaostávajícími žáky a v práci s chybou. Při výuce by se měla častěji objevovat skupinová a individuální práce, větší prostor je třeba věnovat upevňování učiva s využitím mezipředmětových vztahů. Část žáků zvládá učivo pouze krátkodobě a nedokáže ho použít při řešení kombinovaných úloh. Stále narážíme na vyjadřovací schopnosti žáků, schopnost logického myšlení a schopnost obhajoby vlastních závěrů. Celý tento problém souvisí s čtenářskou gramotností, která je nedostatečná a vede k tomu, že žáci nedokáží pracovat s textem. Zcela běžné v dnešní době je to, že žák dokáže velmi dobře pracovat s počítačem, ale nedokáže přečíst a porozumět slovní úloze. Hodnocení žáků a komunikace Hodnocení žáků ze strany učitelů se za poslední sledované období do značné míry sjednotilo a je v souladu s klasifikačním řádem školy. Zde se právě ukazuje důležitá úloha metodických orgánů. Učitelé respektují dohodnutá pravidla a to se odráží i v kladném hodnocení samotnými žáky. Stále se však ukazuje, že i vedle těchto schůzek je třeba zvýšit efektivnost komunikace mezi jednotlivými vyučujícími. Jedná se například o řešení konfliktních situací ve třídě nebo koordinaci při zadávání prověrek v jednotlivých týdnech. Nástroje a metody hodnocení jsou dostatečně srozumitelné a vedle hodnocení vědomostí je zohledňována i oblast dovedností. Učitelé jsou dostatečně seznámeni se složením žáků ve třídě a snaží se respektovat individuální schopnosti žáků. Konkrétní pravidla jsou vždy konzultována s výchovným poradcem, případně s poradenským centrem. Rodičům, kteří mají o práci svého dítěte ve škole opravdový zájem, je poskytováno dostatečné množství informací tak, aby vždy mohlo dojít ke zlepšení práce ve škole. Stále je však ještě třeba zlepšit a ve větší míře používat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků. Také hodnocení výsledků ze strany učitele bývá někdy málo konkrétní a adresné. Tím občas vzniká u žáků dojem, že hodnocení není objektivní a spravedlivé. I přes skutečnost, že bylo toto téma opakovaně probíráno na pedagogických radách, je ve vlastních hodinách vidět v míře ne dostatečné. 7

9 Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V této oblasti škola postupuje podle paragrafu 16 Školského zákona a vyhlášky 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Je využíváno podpůrných opatření, která jsou uvedena v 1 odst. 2) a 3) citované vyhlášky. Pokud to podmínky školy umožňují, tak jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně integrováni do běžných tříd. Podle doporučení PPP nebo SPC je třídním učitelem a dalšími vyučujícími zpracován IVP, který je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte. Při zpracování IVP se snažíme zabezpečit tyto podmínky: - respektovat individuální potřeby žáka - zohledňovat zdravotní hlediska - uplatňovat diferenciaci při organizování činností, stanovování obsahu, forem a metod výuky - podle možností zabezpečit výuku předmětů speciálně pedagogické péče - zohlednit postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání (např. uplatněním slovního hodnocení) - očekávané výstupy vzdělávacích oborů upravujeme tak, aby byly pro žáka reálné a splnitelné, tomu je přizpůsoben i výběr učiva Po zpracování je IVP závazný pro všechny vyučující, ve druhém pololetí se provádí vyhodnocení. Výchovný poradce zorganizuje setkání zástupce PPP nebo SPC, rodičů, třídního učitele a případně i samotného žáka. Zde projednáváme plnění IVP, spokojenost žáka a případné další potřeby žáka či rodiny. Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. Školní projekty Na tomto místě je třeba poděkovat a pochválit všechny vyučující a žáky, kteří se na školních projektech podíleli. Jejich příprava ani realizace není nijak jednoduchá. U některých se příprava prolíná všemi předměty a o jejich významu je již zmiňováno na jiném místě. Projekt Chci překonat bariéry druhý cizí jazyk německý jazyk Žáci sedmých až devátých tříd se zúčastnili celoročního cizojazyčného projektu Chci překonat bariéry. Projekt je zaměřen na procvičení cizího jazyka v reálu. Skupina 4 děvčat z deváté třídy se stala přímými spoluautory projektu, žáci 7. 9.tříd potom ověřovali náš projekt. V rámci přípravných prací byl natočen, sestříhám a ozvučen 15ti minutový film z exkurzí, které probíhaly v minulém 8

10 školním roce. Na základě tohoto filmu letos probíhaly besedy na naší škole, ostatních jirkovských, vybraných mosteckých a žateckých školách. Žáci 9. třídy se potom zúčastnili exkurze v Žatci a v historickém středu Jirkova, žáci 7. tříd na Božím Daru. Součástí každé exkurze bylo nejen plnění cizojazyčných úkolů v pracovním listě, ale žáci si také vyzkoušeli komunikaci v němčině v informačních centrech, průvodcovské služby, objednávky u stánků rychlého občerstvení apod. Po přípravách ve vyučovacích hodinách si žáci ověřili, že jsou schopni jednoduchou konverzací komunikovat v němčině, i když někdy krkolomně, a nebát se cizí jazyk užívat nejen ve školních lavicích, ale i v běžném životě. Rybolov PŘ 7. tř. V podzimních měsících říjnu a listopadu žáci 7. tříd v hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy připravili pro nižší stupeň v rámci projektu AZ-KVÍZ Rybolov. Skupiny žáků připravili informační cedule a plakáty s tématy o životě a rybolovu ve sladkých i slaných vodách, ekologii, rybách na našem talíři i průmyslovém využití ryb. Tyto informační tabule se staly součástí výstavy o rybolovu, kterou žáci instalovali na nižším stupni a čtvrté a páté třídy z nich zde čerpaly informace a připravovaly se na závěrečnou soutěž. V soutěži tříd se pak utkali zástupci jednotlivých tříd a s chutí si prověřili své znalosti. Soutěž Jirkovský PETRKLÍČ - PŘ tř. Dne se na 4. základní škole v Jirkově konal již 9. ročník poznávací soutěže rostlin jirkovských škol. Již tradičně se ho zúčastnili i naši žáci. Ani tentokrát nedali svým soupeřům šanci. Při poznávání prezentace 18 rostlin na snímcích a 40 rostlin v reálu si vedli nejlépe. Na prvním místě se umístil jako loni Petr Trögl (7. A), na druhém místě Sára Žoltáková (9. tř.) a na třetím místě Benedikt Hvozda (7. B). Páté místo potom získala Simona Strnadová (9. tř.) a na desátém místě byla Pavlína Kämpfová (8. A). Vítězství v této soutěži se stalo na naší škole už tradicí. Projekt VODA CH, F 8.tř. Dne 20. ledna se 6. a 7. třídy zúčastnili projektu VODA, který si pro ně připravili třídy 8. A a 8. B v rámci hodin fyziky a chemie. Děti byly rozděleny do skupin a přesouvaly se od stanoviště ke stanovišti. Tam se mohly dozvědět něco více o vodě z chemického i z fyzikálního hlediska. Například její využití, hustotu a jiné vlastnosti. Nebo si mohly vyzkoušet pokusy s povrchovým napětím vody a ochutnat minerální vody. Během celého tohoto projektu měly děti pracovní listy, které vyplnily na konci projektu. Takováto přírodovědná soutěž družstva, zvlášť, když za vítězství je sladká odměna, vždycky pobaví. Projekt ROPA CH 8. Tř. Jak vznikla ropa? Kde jsou její naleziště? Jak se ropa zpracovává? Kde se s produkty ropy setkáváme? Jak ovlivňuje automobilismus naše životní prostředí? To je příklad několika otázek, na které si museli najít odpověď žáci 8. tříd v hodinách chemie. Na každou z otázek si nejen nacházeli odpověď, ale zejména na problematiku spojenou se životním prostředím si utvořili i svůj názor, který potom v rámci diskuze obhajovali. Projekt - Můj stát - CH 9.tř. Vytvořit svůj stát byl projekt 9. tříd na konci školního roku v hodinách chemie. Žáci museli vytvořit podle zadání mapu státu s danými přírodními podmínkami a nalezišti surovin, její státní strukturu a symboly, zvážit možnost zpracování surovin a výrobu z nich, zamyslet se nad ekonomikou státu a možnostmi exportu a importu, rozhodnout, který z průmyslů má šanci na rozvoj. Závěrem pak obhajovali před spolužáky prosperitu svého státu. Historické projekty ve školním roce 2013/ Projekt Hurá do pravěku 2. Příběhy bezpráví 3. Projekt Krokusy 9

11 4. Židovské svátky, tradice a historie (holocaust) 5. Den historických slohů 6. Putování po staroorientálních státech 7. Středověký jarmark Hurá do pravěku Projekt byl zaměřen na poznání života v době paleolitu a neolitu. V rámci projektu navštívili žáci 6. ročníku archeologický skanzen v Březně u Loun. Tato exkurze sloužila jako motivace pro další činnost v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy. Žáci vytvářeli modely obydlí z neolitického období z přírodních materiálů a vyhotovili vlastní skanzen. Projekt byl završen vystoupením žáků dramatizace, zpěv a tanec, které byly zaměřeny na život době paleolitické a neolitické především lov a víru v posmrtný život. Projekt probíhal v hodinách dějepisu, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Příběhy bezpráví Naše škola se do tohoto projektu zapojuje pravidelně již několik let. Tento rok proběhlo promítání filmu Postaveni mimo hru a byl zaměřen na období komunistické perzekuce v Československu v 50. letech 20. století. Po projekci filmu následovala beseda žáků 9. ročníku s pamětníkem panem Ladislavem Krejzou, který byl nespravedlivě odsouzen komunistickým režimem k pobytu v pracovním táboře Jáchymov. Projekt Krokusy Žáci 9. ročníku se zapojili do mezinárodního projektu Krokusy. V rámci tohoto projektu jsou po celém světě vysazovány cibulky žlutých krokusů na památku židovských dětí, které zemřely v době 2.světové války. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na poznání regionální historie židovského obyvatelstva a krokusy jsme vysadili u jirkovské synagogy. Pravidelně jsme navštěvovali toto místo a připomínali si významné židovské svátky, četli literární texty a sledovali jsme, zda krokusy vyrostou. Žluté květy se objevily koncem března. Na tomto projektu pracovali žáci v hodinách dějepisu a českého jazyka. Židovská historie, svátky a tradice V rámci tohoto projektu jsme uspořádali pracovní seminář Ghetto Lodž ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, dále pak exkurzi do Židovského muzea, kde žáci absolvovali program Hanin kufřík. V této části se seznámili s obdobím holocaustu a měli možnost poznat dvě pamětnice z tohoto období. Ve druhé části se žáci seznámili s židovskými tradicemi a svátky, navštívili některé pražské synagogy a židovský hřbitov. Poznávání židovských tradic a svátků završili vystoupením, které bylo pojato jako židovský rok žáci představili hlavní židovské svátky, události, zazpívali židovské písně a zatančili. Toto vystoupení připravovali v hodinách dějepisu, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Den historických slohů Projekt zaměřený na poznání čtyř historických slohů ( romáský sloh, gotika, renesance a baroko) probíhal v 8.ročníku. Žáci se ve skupinách věnovali nejen hlavním znakům slohů, ale také významným osobnostem a událostem z těchto období. Na projektu žáci pracovali v hodinách dějepisu, literatury, výtvarné a hudební výchovy a na chemickém kroužku. Projekt představili v závěrečném vystoupení, kdy dva cestovatelé časem prošli jednotlivými obdobími. Po vystoupení byla připravena stanoviště k jednotlivým slohům a ostatní žáci 2.stupně tato stanoviště procházeli a mohli se dozvědět řadu dalších informací. Na závěr vyplnili pracovní listy a nejlepší družstva byla odměněna. Putování po staroorientálních státech Tento projekt si připravili žáci 6.B pro prvňáčky. Žáci si nachystali krátké prezentace a několik stanovišť s aktivitami, které byly připraveny tak, aby je mohli zvládnout děti z 1.třídy.Cílem projektu bylo využít získaných vědomostí o staroorientálních státech a různými aktivitami je malým 10

12 dětem představit. Žáci mohli vyzkoušet např.tvorbu klínového písma, psaní hieroglifů, vybarvování, křížovky, práci s mapou, poznání významných osobností. Středověký jarmark Projekt 7.tříd proběhl v závěru školního roku a byl zaměřen na poznání života ve středověku. Součástí projektu byla exkurze na hrad Loket. Projekt byl připravován v hodinách dějepisu a výtvarné a hudební výchovy. Žáci si připravili krátkou dramatizaci, středověké tance a píseň, vyráběli důležité rekvizity na svá stanoviště. Závěrečný projektový den byl zahájen krátkým vystoupením, po něm měli žáci připraveno 11 stanovišť, na kterých byla představena hlavní středověká řemesla a zaměstnání. Tato část dne proběhla formou soutěže smíšených družstev, která měla za úkol stanoviště projít, seznámit se s daným řemeslem a splnit úkol. Na závěr bylo vyhodnoceno nejúspěšnější družstvo. Projekt Krušné hory Domov můj Žáci druhého stupně naší školy se účastnili projektu Krušné hory Domov můj. Účelem projektu bylo seznámit žáky s oblastí Krušných hor, a to přímo konkrétně s historií lidových řemesel, těžbou a osídlením pomocí zajímavé výuky v učebnách a v atraktivním prostředí Krušných hor. Žáci zpracovali výukový materiál na dané téma formou plakátu a prezentovali výsledky své práce před ostatními žáky a pedagogy. Výherní třída se zúčastnila jednodenní exkurze do Krušných hor. Projekt byl velmi zajímavý a přispěl k rozvoji schopností týmové práce, podněcoval aktivitu, tvořivost a vedl k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. 11

13 Projekt Recyklohraní Díky projektu Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 9 televizí, 3 monitorů a 376,00 kg drobného elektra. Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Pravidelný sběr papíru Většina žáků naší školy se účastnila sběru papíru. Jsme velice rádi, že se zapojili i rodiče a pomohli dětem se sběrem. Tento školní rok jsme sbírali v září, v listopadu, v lednu, v dubnu a v červnu. Podařilo se nám nasbírat celkem kg papíru. Za vydělané peníze třídní učitel může pro žáky nakoupit různé didaktické pomůcky. Škoda, že jsou stále žáci, kteří nesebrali ani kilo a nepochopili, že si vydělají nejen korunky, ale také šetří naše životní prostředí. Halloween Již tradiční oblíbený projekt žáků pátých a šestých tříd připomínající osobitý americký svátek zemřelých. Tento projekt zábavnou formou seznámil žáky s reáliemi USA a na závěrečném společném vystoupení, které si žáci připravili, předvedli znalost básní, písní a dramatických textů, které se k tomuto svátku váží. Thanksgiving Day Nový projekt žáků osmých a devátých tříd, kteří formou PC prezentací, drobných etud a dramatizací připomněli kořeny amerického státu, jeho historii i současnost těchto oslav. Žáci si sami zvolili oblast, která je zajímala a zpracovávali ji ve skupinách. Na závěr na společném vystoupení prezentovali svým spolužákům a rovněž žákům Montessorri školy, se kterými spolupracujeme již několik let. 12

14 Canada Kromě krátkodobých projektů jsme v letošním roce soustředili pozornost k reáliím Kanady, která se v letošním roce stala naším pololetním projektem. Žáci se během celého pololetí měli možnost seznámit na hodinách angličtiny se zvláštnostmi této země, poznat její kulturu, historii i současnost. Každá třída si následně zvolila oblast, kterou zpracovala a výsledky své práce předvedli během projektového dne - Canadian Day, Kanadského dne. Ten se kvůli potřebě sněhu letos konal již 4. února. Žáci měli možnost zhlédnout divadelní zpracování tradičních inuitských příběhů, ale také se seznámili s kanadskou faunou i současnou módou. Závěr dne patřil tradičním kanadským sportům - hokeji, běžkám a psím spřežením. Všechny disciplíny si žáci vyzkoušeli na pozemku školy. Cross the Barriers Chci překonat bariéry Nový projekt, do kterého se zapojili někteří vyučující jak anglického, tak německého jazyka. Cílem projektu bylo poukázat na nutnost zvládnutí komunikačních dovedností v cizím jazyce a na možnosti jeho zábavné výuky. Žáci, kteří se do projektu zapojili v jazykových kroužcích, připravovali pracovní listy vážící se k zajímavým místům našeho regionu a vytvářeli o nich film. Tato místa následně navštěvovaly celé třídy naší školy, které měli možnost testovat tyto pracovní listy a vyzkoušet si tak jazyk v praxi. Žáci objednávali jídlo, zamlouvali si ubytování, informovali se na potřebné. Následně skupiny žáků připravující pracovní listy formou besed prezentovali projekt také žákům jiných základních škol nejen v našem, ale i v okolních městech. Ze zmíněných pracovních listů byla vydána publikace, která vyučujícím cizích jazyků nabízí inspirativní metody rozvíjení komunikačních schopností žáků. Drobné projekty Také v letošním školním roce proběhla řada projektů na úrovni tříd, kdy se žáci seznamovali především s tradičními svátky, ale také s každodenní realitou anglicky mluvících zemí. V šestém a nižších ročnících žáci oslavili Christmas (Vánoce) a Easter (Velikonoce), v sedmém se seznámili s pravidly silničního provozu, v osmém potom představili sporty a výsledky letošní zimní Olympiády Olympics, či zpracovávali plány své dovolené snů Dream Holiday. 13

15 Díky finanční injekci získané od vedení školy a mravenčí práci všech zúčastněných se nám podařilo začít se zvelebováním školní zahrady. Čeká nás ještě hodně práce, ale co jsme už zvládli, je do očí bijící. Máme novou kůlnu na nářadí, na hadici, upravili jsme prostor kolem jezírka (v němž máme dva ředitelské koi kapry), rozšířili jsme skalku a upravili území kolem, staráme se o všechny ovocné stromy v areálu. Máme nový zahradní nábytek, houpací lavice, závěsné houpačky, velkou trampolínu a pískoviště. Zvelebili jsme prostor kolem přístřešku a doplnili ho pěknou tabulí. Zahrada se stává alternativou školní učebnou pro žáky a přírodní hernou pro naši družinu. Poděkování patří panu řediteli, paní zástupkyni, žákům naší školy (především žákům 5.B) a všem zúčastněným paním učitelkám. Mgr. Ivana Čopíková 14

16 Výsledky prověrek a testování žáků Škola již tradičně využívala testů Kalibro a dalších testovacích materiálů. Kalibro: V letošním školním roce škola byly využity testy Kalibro pro 3., 5., 7. a 9. ročník. Ve třetím ročníku byly testovány znalosti z prvouky, v pátém ročníku z Čj, Mt, a Aj, v sedmém ročníku ze stejných předmětů, a v devátém ročníku z Aj a ekonomie. Ve většině případů nebylo dosaženo republikového průměru i když rozdíly nebyly nijak dramatické. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo ve třídě VII. B z matematiky a ve třídě III. B z prvouky. Ve třetí třídě lze horší výsledek přičíst též tomu, že se žáci s tímto způsobem práce setkali poprvé. V sedmém ročníku byl ale celkový republikový průměr úspěšnosti hodně nízký 30,5 procenta. Naopak nejlepšího výsledku bylo dosaženo ve třídě IIV. B v Čj. Přehled jednotlivých výsledků je uveden v tabulce. Jednotlivými výsledky se zabývali jednak vyučující, tak metodické orgány. Kalibro: 3. A Prv 3. B Prv 5. A Čj 5. B M 5. A Aj 5. B Aj 7. A M 7. B M 7. B CJ Úspěšnost 55,5 43,7 58, ,6 49,6 23,5 16,7 62,3 ČR , ,5 30,5 62,7 7. B Aj 5. B M 9. A Aj 9. A Ekon Úspěšnost 55,8 41,9 57,1 50 ČR 58 48, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PRGRAMU Ve školním roce byl uskutečňován MPP pod názvem: Prevence kriminality společně s Městskou Policií Jirkov. Program byl realizován ve spolupráci s PPP CV, Městskou policií Jirkov, Policií ČR, SZŠ CV, výchovným poradcem školy, školním metodikem prevence a pedagogickými pracovníky školy. Preventivní aktivity byly rozděleny do preventivních bloků, které se prolínaly celým výchovně vzdělávacím procesem a tak přispěly k prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí. I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU: Vzdělávací akce pro ŠMP a VP v oblasti prevence: Pracovní setkání ŠMP s okresní metodičkou prevence Mgr. K. Tóthovou Sekundární prevence Jirkov MěÚ Jirkov Pracovní setkání skupiny prevence kriminality MěÚ Jirkov 15

17 Pracovní setkání školních metodiků prevence Individuální programy VP Mgr. Ludmila Bryndová Co je a není zdravá výživa ŠMP Mgr. Dagmar Režná Spolupráce s pedagogickými pracovníky: plnění preventivních aktivit v rámci RVP v daných předmětech průběžné doplňování tabulek ŠMP uskutečněných preventivních aktivit v rámci třídních kolektivů poradentství při řešení problémů v jednotlivých třídách pravidelné setkávání žáků s třídním učitelem na třídnických hodinách mimo vyučování 1x za měsíc, nebo dle aktuální potřeby formování třídních kolektivů - výlety, exkurze, dny zdravé výživy, sportovní akce, kulturní vystoupení žáků, netradiční hodiny tělesné výchovy v horolezecké aréně Jirkov spolupráce učitelů, žáků a rodičů na projektech školy, kulturních akcí vedení zájmových kroužků zvolení školního parlamentu a spolupráce s vedením školy spolupráce rady rodičů s vedením školy den otevřených dveří vedení školního časopisu. výzdoba školy - prezentace projektů, soutěže ve sběrových akcích, prezentace témat II. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY: Září třídní učitelé: - Poučení žáků a rodičů - školní řád, sankční řád, klasifikační řád. - Seznámení s preventivním programem školy. - Co dělat když,.schránka Policie ČR. - Důležitá telefonní čísla. - Konzultační hodiny VP, ŠMP. - SPECIFICKÁ PREVENCE JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY MěP Jirkov str. Jakub Jirásek, Jaroslava Vorlová Policie ČR - AJAX nprp.j. Kotrč,S., Tomeczková Exkurze k volbě povolání SOŠ Údlice, SOŠ energetická CV Mgr. Ludmila Bryndová Preventivní bloky: A, B - 2.A,B 1. blok: Beseda o bezpečnosti - důležité telefonní kontakty Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková 2.A,B A,B 16

18 2. blok: Mezilidské vztahy, šikana a její nebezpečí, asertivní chování, linky bezpečí A,B 9.třída dívky Prevence nádoru děložního čípku MUDr. Černaj, K. Raušerová A,B Zdravá 5 projekt SZŠ CV A,B Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková A, B 2. A, B 3. blok: Osobní bezpečnost dětí Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková 2A,B A,B 4. blok: Šikana, kyberšikana - nebezpečí na sociálních sítích třída, 7. A, B 5. blok: Mobil, internet, nebezpečí na sociálních sítí, ochrana osobních dat A, B 6. blok: Mobil a internet, ochrana osobních dat Zdravá 5 projekt SZŠ Chomutov A, B - 9. třída 7. blok: Morálka ve společnosti, odpovědnost za přestupkové nebo trestní jednání A,B - 6. A, B 8. blok: Návykové látky, závislosti A,B 9. blok: Návykové látky a legislativa A,B - 2. A,B 10. blok: BESIP, dopravní hřiště Kadaň A,B 11. blok: BESIP, dopravní hřiště Kadaň A, B 7. A,B 12. blok: Trendy ve společnosti, Diskriminace a diskriminační chování Volba povolání exkurze SOŠ Hamr u Litvínova Mgr. L. Bryndová, p. K. Prokop Alkoholismus, tabakismus - Ing. M. Vilímková A,B - 5.A,B 12. blok: BESIP Dopravní hřiště Kadaň A,B 7.A,B 13. blok: Vandalismus a sprejerství Ochrana a zabezpečení majetku A,B 4. A, B 14. blok: Veřejný pořádek a soužití mezi občany třída 17

19 15. blok: Doklad totožnost A,B Reprodukční zdraví, dospívání MP Education,s.r.o Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková 2A,B III: SPOLUPRÁCE S RODIČI: Pro rodiče byly uskutečněny následující aktivity v oblasti prevence RCH: TS konané 3x během školního roku. Proběhlo seznámení se školním řádem a klasifikací,s pravidly třídy. Seznámení TU s programem prevence a jeho cílem, prezentace programu a aktuální informace o daných nebezpečích, Co dělat, když Projednání současných nebezpečí formy kyberšikany, virtuálních drog, pravidla o používání mobilních telefonů. Beseda se strážníkem MěP na setkání s rodiči v 9.třídě na téma: Bezpečné chování při virtuální komunikaci Informační třídní schůzky prezentace středních škol pořádané VP v jídelně školy Zvolení třídních důvěrníků a práce v RR školy Pracovní setkání RR se ŠMP a seznámení s programem prevence Informace na Konzultační hodiny VP, ŠMP Tradiční svátky- Vánoční jarmark, Den Země, Den otevřených dveří, Školní ples IV. NESPECIFICKÁ PREVENCE Projekty a akce školy Volnočasové aktivity, zájmové útvary školy /viz. Výroční zpráva ŘŠ / Aktivity 9. třídy: Mikulášské soutěžení pro 1. st. ZŠ Besídka se soutěžním programem pro 2. st. ZŠ Vánoční laťka organizace soutěže ve skoku vysokém Kanadský den Den otevřených dveří Zahradní párty pro rodiče a žáky budoucích 1. tříd Aktivity 7. A, B: Charitativní akce pro Psí útulek Jirkov - nákup výživy pro psi z výtěžku výroby a prodeje trdelníků V. Evidence sociálně patologických jevů na škole: 1. návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin nebylo řešeno 2. záškoláctví ano 18

20 3. šikana počáteční formy řešeny ve 3.B, V.B, VII. A 4. Chování na sociálních sítí VI. ZÁVĚR: Z hodnocení školního roku 2013/14 se stává ožehavým tématem: - vysoký počet zameškaných hodin, - častá absence žáků omlouvaná rodiči - znaky agresivního chování - virtuální napadání - nefunkční a sociálně slabé rodinné prostředí žáků Kladné připomínky: - míra rizikových projevů se drží na nízké úrovni a daří se na ně přicházet v počátečních stádiích - spolupráce se školní psycholožkou p. Potrebujišovou PPP Chomutov - výborná spolupráce s MěP Jirkov - Záporné připomínky: - v nabitém školním programu se velmi těžko hledá prostor pro realizaci MPP - těžko se hledá čas pro práci se třídami, konzultacemi s třídními učiteli, když ŠMP sám vyučuje - zanikají preventivní programy PPP Chomutov poskytované zdarma VII. Úkoly pro zpracování MPP na školní rok : - kontrola dlouhodobého omlouvání žáků rodiči - zamezit skrytému záškoláctví : jednání s rodiči na úrovni výchovné komise, zápis z jednání doporučení kontaktu na odborníky v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru - zapojit rodiče do spolupráce se školou, zvolení třídních důvěrníků - zvýšit zájem o zájmovou činnost nabízející školou - zaměření třídních hodin na stmelování kolektivu V Jirkově 15. června 2014 Školní metodik prevence Mgr. Dagmar Režná Výchovné poradenství, nápravy dysfunkcí, výsledky přijímacího řízení 1) Péče o znevýhodněné žáky. V letošním školním roce se věnujeme dvanácti integrovaným žákům, u kterých byly diagnostikovány poruchy učení a chování. Při pomoci těmto žákům spolupracujeme s PPP v Chomutově a SPC v Měcholupech. Žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, které 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2011/2012 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ

DODATEK č. 2. ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ DODATEK č. 2 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání K A P K A /1 ZÁKLADNÍ ŠKOLY, JEJÍŽ ČINNOST VYKONÁVÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA-ZÁBŘEH, BŘEZINOVA 52, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů

Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Příloha ke klasifikačnímu řádu kritéria hodnocení některých předmětů Materiál školního roku 2017/2018 Žáci jsou předem seznámeni v jednotlivých hodinách s pravidly klasifikace a s váhou známky. Známky

Více

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od

Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od Dodatek ke ŠVP Škola pro život Základní školy Nová Včelnice, příspěvkové organizace, platný od 1.9.2016 Tímto dodatkem se ve Školním vzdělávacím programu Škola pro život zcela mění kapitoly 3.6 a 3.7.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Škola, jak ji neznáte Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice, příspěvková organizace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více