Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014"

Transkript

1 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok V Jirkově dne 31. srpna 2014

2 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy; je zařazena do sítě škol. V právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Je právním subjektem, příspěvkovou organizací. Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Základní škola připravuje žáky pro další studium a praxi. Má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem, školního vzdělávacího programu a plánu rozvoje do roku Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Překročení tohoto limitu je vázáno na souhlas zřizovatele. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví a žáků. Škola zřizuje pro žáky dočasně opožděné ve výuce a pro žáky, kteří nezvládli učivo, doučovací skupiny. Skupiny jsou zřizovány dle možností vyučujících a naplněnosti rozvrhu hodin. V doučovacích skupinách zůstává žák jen po dobu nezbytně nutnou pro osvojení učiva. O účasti je vedena přesná evidence. Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí vychovatele školní družiny a školního klubu. O Organizační směrnicí stanovuje těmto pracovníkům pracovní náplň. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Pedagogická rada nemá právo rozhodování. Ředitel školy vydává po projednání s pracovníky školy a se souhlasem školské rady řád školy, schvaluje řád odborných pracoven, laboratoří, tělocvičen a hřišť. Škola organizuje školu v přírodě, lyžařské kurzy, plavecký výcvik žáků, jejich program schvaluje ředitel školy. Škola organizuje školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Plavecký výcvik je uskutečňován pouze v případě získání finančních prostředků na jeho kryti. V tomto smyslu je též doplněn školní vzdělávací program. Škola ve spolupráci s lékařem pověřeným preventivní péčí o žáky napomáhá při vytváření a realizaci ozdravných programů podle aktuálních potřeb. Značný prostor je věnován prevenci proti návykovým látkám a kouření. Škola zřizuje pro žáky školy zájmové útvary; poskytuje své prostory a vybavení k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Žáci mohou využívat školní sportoviště i v době mimo dobu organizované činnosti. Součástí školy jsou 3 oddělení školní družiny, knihovna, školní jídelna a přípravná třída. V případě potřeby je zřizováno i čtvrté oddělení ŠD. Od jsou příslušné ročníky vyučovány podle Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výchovně vzdělávací činnost se řídí Školským zákonem a vyhláškou o základním vzdělávání. Pokračováno bylo v projektu Peníze školám, který byl ukončen v říjnu

3 Základní údaje o škole Název školy je v souladu se zařazením do sítě škol: Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov IČO: IZO: Statutární orgán: Mgr. Miloš Rousek Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Nitkulincová Výchovný poradce: Mgr. Ludmila Bryndová Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Režná Školní metodik EVVO: Mgr. Eva Vaculová Škola se skládá ze třech pavilonů - škola, jídelna, tělocvičny a samostatné budovy školní družiny, ve které jsou tři služební byty. Má 30 učeben - z toho 10 speciálních, 2 tělocvičny, jednu knihovnu a 18 kabinetů. Podrobnější informace lze získat na internetové adrese Srovnávací přehledy o počtech pracovníků a žáků Zřizovatel název zřizovatele Město Jirkov adresa zřizovatele Jirkov, Nám. Dr. E. Beneše 1, kontakt tel.: fax: Součásti školy kapacita Základní škola 570 Školní družina 100 Školní jídelna ZŠ 500 Přípravná třída 14 (v tomto roce mimo provoz) Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ Školní družina 3 (4) Školní jídelna ZŠ x 215 x x Komentář: V přípravné třídě bylo ve školním roce 2012/14 celkem 0 žáků. 2

4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Sportovní zařízení Dílny a pozemky Žákovský nábytek Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj celkem 31 učeben 10 odborných učeben, knihovna, 2 mutimed. učebny + další uč. vybavené PC s připojením na internet a interaktivní tabulí dostupnost v době vyučování a zájm. činnosti asfaltové a plastové hřiště, chybí dráha vybavené a funkční postupně inovován a nahrazován moderním pro výuku naprosto dostatečné, nákup nových je omezen financemi v souladu s platnou legislativou 18 kabinetů, 1 laboratoř, vše s dostatečným vybavením 2 učebny 39 počítačů, 16 interaktivních tabulí, PC ve třídách zajišťuje zřizovatel Komentář: v současné době se ještě prohloubil nedostatek finančních prostředků na nákup moderní techniky především ze strany státu. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt - předseda Údaje o občanském sdružení při škole Registrace , MV ČR, Praha Zaměření zájmová činnost Kontakt Přehled oborů vzdělání V tomto školním roce pracovala škola v souladu se Souborem pedagogicko-organizačních informací na školní rok 2013/2014 takto: - Všechny ročníky Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nechci stát na okraji Do učebního plánu školy se promítá Minimální preventivní program, který byl rozpracován podle pokynů MŠMT a na jehož základě jsou upravovány učební plány vhodných předmětů již od třetího ročníku. Hlavní důraz je kladen na informace o negativním vlivu kouření, zneužívání lehkých drog, agresivitě a v neposlední řadě též šikaně. Z důvodu zhoršujícího se stavu byla zpracována též vnitřní směrnice, která Vychází z doporučení MŠMT a z vlastní analýzy situace ve škole. Škola má zapracovány prvky mravní výchovy do jednotlivých předmětů a snaží se na žáky působit komplexně. V této souvislosti je však třeba říci, že dopad a výsledky tohoto snažení se mnohdy míjí účinkem. Stále více se projevují negativní vlivy jako nedostatečná výchova z rodiny, party, negativní postoj rodičů ke škole, nezájem rodičů o školní práci a výsledky žáků. To se mimo jiné 3

5 projevuje i absencí nebo pasivitou na třídních schůzkách. Mnohdy řeší rodiče situaci přeřazením svého dítěte na jinou školu, aniž by informovali vedení školy o důvodech, nebo se snažili situaci včas řešit s kompetentními osobami. Místo komunikace se situace nechává přerůst až v konflikt. Do učebního plánu je zapracována volba povolání, ochrana člověka za mimořádných situací, environmentální výchova, zdravá výživa a další skutečnosti v souladu metodickými pokyny MŠMT. V rámci školního vzdělávacího programu jsou realizovány školní projekty, které zatraktivňují výuku a kombinují učivo z různých vzdělávacích oblastí. Žáci tak daleko lépe vnímají mezipředmětové vztahy a v učivu se lépe orientují. Charakteristika projektů je uvedena v dalším textu. V tomto školním roce pokračovala výuka anglického jazyka již od prvního ročníku. Zatím pouze formou nepovinného předmětu, ale prakticky s účastí všech žáků. Důvodem je především zkvalitnění a rozšíření výuky tohoto cizího jazyka. Základní učební plán byl doplněn řadou nepovinných předmětů a zájmových útvarů: Základy tex. technik Sportovní hry Informatika Školní časopis Výtvarné kroužky Dramatický kroužek Jazykové kroužky Kroužek šití, Přírodovědný kroužek a jiné viz. příloha Pro zájemce a pro žáky, kteří mají potíže a nedostatky, bylo otevřeno 15 skupin doučování a konzultací. Jedná se především o doučování matematiky a českého jazyka, případně cizího jazyka. Nabídka by mohla být i vyšší, ale žáci neprojevují příliš zájmu. Pro žáky s poruchami učení byla znovu organizována náprava tzv. Rakouskou metodou a logopedická náprava. Jednotlivé počty žáků jsou opět uvedeny v tabulce v příloze. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy a předešlý rok b šk. rok 2013/14 Souč ásti školy Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu Počet pracovníků celkem - z toho ŠD Počet pedagogických pracovníků Včetně asistenta pedagoga a b a b a b a b fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. fyzic. přep. ZŠ ,7 23, , , ,1 ŠD ,89 3 2,89 3 2,89 3 2,89 Celkový počet odborně a pedagog. způsobilých učitelů (fyzic.) na ZŠ Odborná a pedagog. způsobilost učitelů v % Celkový počet vyučovaných hodin na škole v týdenním úvazku a b a b a b

6 Nastoupilo nových absolventů Nastoupilo ostatních učitelů Odešlo učitelů Počet důchodců pedagogických prac. Počet odborně a pedagog. nezpůsobilých pedagog. pracovníků Z toho - počet zájemců o dálkové studium na PF Zájem o specializaci v dálkovém studiu (aprobace) Počet již studujících pedagogických prac Věková skladba pedagogických pracovníků (bez vychovatelek ŠD) Pedagogičtí pracovníci celkem Do 35 let Nad 35 do 45 let Nad 45 do 55 let Nad 55 do důchod. věku Důchodový věk Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků : Počty tříd v jednotlivých ročnících a počty žáků ve třídách Na škole je 17 tříd, v prvním až osmém ročníku dvě, devátý ročník měl pouze jednu třídu. Naplněnost tříd je rozlišná. Celkový počet žáků oproti minulému roku je plně srovnatelný. Nejnižší počty žáků byly v 1. ročníku. Z celkového počtu žáků je 192 chlapců. Přehled žáků podle místa bydliště: Jirkov Chomutov... 8 Vysoká Pec, Drmaly, Pyšná Boleboř, Orazím, Zaječice Otvice... 1 Vrskmaň... 2 Nezabilice. 1 Údlice.. 0 5

7 Přehled prospěchu a chování ROČNÍK Počet žáků celkem Počet integrovaných a zdravotně postiž. Počet žáků s vyznamenáním Prospěl Počet žáků s nedostat ečnými k Počet žáků opakujících ročník rovnou bez OZ Počet žáků s opravnými zkouškami z 1 předmětu Počet žáků s opravnými. zkouškami ze 2 předmětů Počet žáků se zkouškami v náhr.termínu CELKEM K neprospělo celkem 10 žáků, z tohoto počtu je 6 žáků s opravnou zkouškou. K datu neprospěli dva žáci. Jeden žák má odloženou klasifikaci do konce měsíce září, má splněnou povinnou školní docházku a po vydání vysvědčení by měl přejít na odborné učiliště. Dvě žákyně ukončily docházku bez získání základního vzdělání. Žákům s integrací a žákům s poruchami učení bude i nadále věnována zvýšená pozornost a účinnost přijatých opatření bude každé čtvrtletí vyhodnocována VP a vedením školy. Počet celkem žáků Počet žáků s 2 st. z chování Počet žáků s 3.st. z chování Omluvené hodiny celkem Neomluvené celkem hodiny Celkem 1. pololetí Celkem 2.pololetí Celkem školní rok xxx xxx xxx Za celý školní rok bylo uděleno celkem 56 napomenutí třídního učitele, 24 důtek třídního učitele a 12 důtek ředitele školy. Vedle těchto výchovných opatření bylo uděleno třídními učiteli 21 pochval, které však nebyly natolik významné, aby byly zapsány i na vysvědčení. Ve většině případů se jednalo o pochvaly za úspěšnou reprezentaci školy. Ředitelem školy bylo uděleno celkem 11 pochval. Vyučovací formy a metody Hned v úvodu této kapitoly je třeba vyzdvihnout úlohu inkluzivního vzdělávání pomocí kterého se daří odstranit některé dřívější nedostatky a také úlohu výchovně vzdělávacích školních projektů. 6

8 Právě v nich se velmi často dobře uplatňují žáci, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů úspěšní v běžných vyučovacích hodinách. A je právě jedním z poslání školy, aby žák také zažil ve škole úspěch a aby se necítil na okraji jak je uvedeno v názvu ŠVP. I přes tyto dílčí úspěchy je stále dost problémů a nedostatků, které se táhnou z minulých let a kdy se nedaří plnit všechny body a úkoly dlouhodobého rozvoje školy. Byť jsou cíle vzdělávání vyplývající ze školního vzdělávacího programu stanoveny tak, aby byly zvládnutelné pro většinu žáků, je stále dosti vysoké procento žáků, především na druhém stupni, kteří tyto cíle nenaplňují a nejsou úspěšní. Problém vyplývá ze skutečnosti, že celá strategie předpokládá aktivní přístup žáků a jejich ochotu k sebevzdělávání. Škola má sice za úkol naučit maximum již při přímém vyučovacím procesu, ale předpokládá též domácí přípravu, která je u části žáků nedostatečná. To se projevuje například při zpracovávání domácích cvičení. V tomto směru se situace od posledního hodnocení nijak výrazně nezměnila, a to i přes to, že jsou uplatňovány moderní metody práce, je využívána výpočetní technika. Vedle toho je nedostatkem také to, že finanční situace neumožňuje dělit třídy na menší skupiny, kde by mohl být uplatňován individuální přístup a výuka by tak byla daleko efektivnější. Většina vyučovacích hodin měla v minulém období standardní průběh a splnila svůj cíl. Metody výuky byly voleny vhodně vzhledem k obsahu výuky. Plánování a bezprostřední příprava výchovně-vzdělávací práce jsou promyšlené. Na druhé straně je možno vidět dostatek hodin, kde jsou uplatňovány opravdu moderní formy práce a kdy jsou žáci zapojeni do vzdělávání mnohem více. Přesto ještě stále dochází k tomu, že hodina časově nevyjde a na tuto skutečnost není operativně reagováno. Stanovené cíle respektují věkové a vývojové zvláštnosti dětí i jejich osobní tempo. Forma provedení v převážné většině odpovídá danému tématu. Určitým nedostatkem je někdy nepřesné a nespisovné vyjadřování vyučujících. Další skutečností, na kterou bylo opakovaně upozorňováno, jsou závěry hodin se získáním zpětné vazby, oblast motivační, práce se zaostávajícími žáky a v práci s chybou. Při výuce by se měla častěji objevovat skupinová a individuální práce, větší prostor je třeba věnovat upevňování učiva s využitím mezipředmětových vztahů. Část žáků zvládá učivo pouze krátkodobě a nedokáže ho použít při řešení kombinovaných úloh. Stále narážíme na vyjadřovací schopnosti žáků, schopnost logického myšlení a schopnost obhajoby vlastních závěrů. Celý tento problém souvisí s čtenářskou gramotností, která je nedostatečná a vede k tomu, že žáci nedokáží pracovat s textem. Zcela běžné v dnešní době je to, že žák dokáže velmi dobře pracovat s počítačem, ale nedokáže přečíst a porozumět slovní úloze. Hodnocení žáků a komunikace Hodnocení žáků ze strany učitelů se za poslední sledované období do značné míry sjednotilo a je v souladu s klasifikačním řádem školy. Zde se právě ukazuje důležitá úloha metodických orgánů. Učitelé respektují dohodnutá pravidla a to se odráží i v kladném hodnocení samotnými žáky. Stále se však ukazuje, že i vedle těchto schůzek je třeba zvýšit efektivnost komunikace mezi jednotlivými vyučujícími. Jedná se například o řešení konfliktních situací ve třídě nebo koordinaci při zadávání prověrek v jednotlivých týdnech. Nástroje a metody hodnocení jsou dostatečně srozumitelné a vedle hodnocení vědomostí je zohledňována i oblast dovedností. Učitelé jsou dostatečně seznámeni se složením žáků ve třídě a snaží se respektovat individuální schopnosti žáků. Konkrétní pravidla jsou vždy konzultována s výchovným poradcem, případně s poradenským centrem. Rodičům, kteří mají o práci svého dítěte ve škole opravdový zájem, je poskytováno dostatečné množství informací tak, aby vždy mohlo dojít ke zlepšení práce ve škole. Stále je však ještě třeba zlepšit a ve větší míře používat vzájemné hodnocení a sebehodnocení žáků. Také hodnocení výsledků ze strany učitele bývá někdy málo konkrétní a adresné. Tím občas vzniká u žáků dojem, že hodnocení není objektivní a spravedlivé. I přes skutečnost, že bylo toto téma opakovaně probíráno na pedagogických radách, je ve vlastních hodinách vidět v míře ne dostatečné. 7

9 Zabezpečení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V této oblasti škola postupuje podle paragrafu 16 Školského zákona a vyhlášky 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Je využíváno podpůrných opatření, která jsou uvedena v 1 odst. 2) a 3) citované vyhlášky. Pokud to podmínky školy umožňují, tak jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami individuálně integrováni do běžných tříd. Podle doporučení PPP nebo SPC je třídním učitelem a dalšími vyučujícími zpracován IVP, který je přizpůsoben individuálním potřebám dítěte. Při zpracování IVP se snažíme zabezpečit tyto podmínky: - respektovat individuální potřeby žáka - zohledňovat zdravotní hlediska - uplatňovat diferenciaci při organizování činností, stanovování obsahu, forem a metod výuky - podle možností zabezpečit výuku předmětů speciálně pedagogické péče - zohlednit postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání (např. uplatněním slovního hodnocení) - očekávané výstupy vzdělávacích oborů upravujeme tak, aby byly pro žáka reálné a splnitelné, tomu je přizpůsoben i výběr učiva Po zpracování je IVP závazný pro všechny vyučující, ve druhém pololetí se provádí vyhodnocení. Výchovný poradce zorganizuje setkání zástupce PPP nebo SPC, rodičů, třídního učitele a případně i samotného žáka. Zde projednáváme plnění IVP, spokojenost žáka a případné další potřeby žáka či rodiny. Celoroční plán výchovného poradce (dále jen VP) zahrnuje řešení výchovně-vzdělávacích a vztahových problémů žáků, problematiku volby povolání, evidenci a spoluúčast při tvorbě individuálních učebních programů integrovaných žáků, pomoc při řešení osobních problémů žáků a adaptačních potíží žáků prvních tříd. VP spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou. Kontakt se žáky a jejich zákonnými zástupci je zajištěn především v konzultačních hodinách. Informace předává VP žákům prostřednictví třídních učitelů a na nástěnce. Rodiče jsou informováni na třídních schůzkách a zápisy v žákovských knížkách. Závěry z jednání s rodiči jsou zdokumentovány. Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při zadané samostatné práci. Integrovaným žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn jejich mluvený projev. Vyučující kladou na tyto žáky menší nároky než na ostatní žáky, například místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu a v jejich zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků. Školní projekty Na tomto místě je třeba poděkovat a pochválit všechny vyučující a žáky, kteří se na školních projektech podíleli. Jejich příprava ani realizace není nijak jednoduchá. U některých se příprava prolíná všemi předměty a o jejich významu je již zmiňováno na jiném místě. Projekt Chci překonat bariéry druhý cizí jazyk německý jazyk Žáci sedmých až devátých tříd se zúčastnili celoročního cizojazyčného projektu Chci překonat bariéry. Projekt je zaměřen na procvičení cizího jazyka v reálu. Skupina 4 děvčat z deváté třídy se stala přímými spoluautory projektu, žáci 7. 9.tříd potom ověřovali náš projekt. V rámci přípravných prací byl natočen, sestříhám a ozvučen 15ti minutový film z exkurzí, které probíhaly v minulém 8

10 školním roce. Na základě tohoto filmu letos probíhaly besedy na naší škole, ostatních jirkovských, vybraných mosteckých a žateckých školách. Žáci 9. třídy se potom zúčastnili exkurze v Žatci a v historickém středu Jirkova, žáci 7. tříd na Božím Daru. Součástí každé exkurze bylo nejen plnění cizojazyčných úkolů v pracovním listě, ale žáci si také vyzkoušeli komunikaci v němčině v informačních centrech, průvodcovské služby, objednávky u stánků rychlého občerstvení apod. Po přípravách ve vyučovacích hodinách si žáci ověřili, že jsou schopni jednoduchou konverzací komunikovat v němčině, i když někdy krkolomně, a nebát se cizí jazyk užívat nejen ve školních lavicích, ale i v běžném životě. Rybolov PŘ 7. tř. V podzimních měsících říjnu a listopadu žáci 7. tříd v hodinách přírodopisu a výtvarné výchovy připravili pro nižší stupeň v rámci projektu AZ-KVÍZ Rybolov. Skupiny žáků připravili informační cedule a plakáty s tématy o životě a rybolovu ve sladkých i slaných vodách, ekologii, rybách na našem talíři i průmyslovém využití ryb. Tyto informační tabule se staly součástí výstavy o rybolovu, kterou žáci instalovali na nižším stupni a čtvrté a páté třídy z nich zde čerpaly informace a připravovaly se na závěrečnou soutěž. V soutěži tříd se pak utkali zástupci jednotlivých tříd a s chutí si prověřili své znalosti. Soutěž Jirkovský PETRKLÍČ - PŘ tř. Dne se na 4. základní škole v Jirkově konal již 9. ročník poznávací soutěže rostlin jirkovských škol. Již tradičně se ho zúčastnili i naši žáci. Ani tentokrát nedali svým soupeřům šanci. Při poznávání prezentace 18 rostlin na snímcích a 40 rostlin v reálu si vedli nejlépe. Na prvním místě se umístil jako loni Petr Trögl (7. A), na druhém místě Sára Žoltáková (9. tř.) a na třetím místě Benedikt Hvozda (7. B). Páté místo potom získala Simona Strnadová (9. tř.) a na desátém místě byla Pavlína Kämpfová (8. A). Vítězství v této soutěži se stalo na naší škole už tradicí. Projekt VODA CH, F 8.tř. Dne 20. ledna se 6. a 7. třídy zúčastnili projektu VODA, který si pro ně připravili třídy 8. A a 8. B v rámci hodin fyziky a chemie. Děti byly rozděleny do skupin a přesouvaly se od stanoviště ke stanovišti. Tam se mohly dozvědět něco více o vodě z chemického i z fyzikálního hlediska. Například její využití, hustotu a jiné vlastnosti. Nebo si mohly vyzkoušet pokusy s povrchovým napětím vody a ochutnat minerální vody. Během celého tohoto projektu měly děti pracovní listy, které vyplnily na konci projektu. Takováto přírodovědná soutěž družstva, zvlášť, když za vítězství je sladká odměna, vždycky pobaví. Projekt ROPA CH 8. Tř. Jak vznikla ropa? Kde jsou její naleziště? Jak se ropa zpracovává? Kde se s produkty ropy setkáváme? Jak ovlivňuje automobilismus naše životní prostředí? To je příklad několika otázek, na které si museli najít odpověď žáci 8. tříd v hodinách chemie. Na každou z otázek si nejen nacházeli odpověď, ale zejména na problematiku spojenou se životním prostředím si utvořili i svůj názor, který potom v rámci diskuze obhajovali. Projekt - Můj stát - CH 9.tř. Vytvořit svůj stát byl projekt 9. tříd na konci školního roku v hodinách chemie. Žáci museli vytvořit podle zadání mapu státu s danými přírodními podmínkami a nalezišti surovin, její státní strukturu a symboly, zvážit možnost zpracování surovin a výrobu z nich, zamyslet se nad ekonomikou státu a možnostmi exportu a importu, rozhodnout, který z průmyslů má šanci na rozvoj. Závěrem pak obhajovali před spolužáky prosperitu svého státu. Historické projekty ve školním roce 2013/ Projekt Hurá do pravěku 2. Příběhy bezpráví 3. Projekt Krokusy 9

11 4. Židovské svátky, tradice a historie (holocaust) 5. Den historických slohů 6. Putování po staroorientálních státech 7. Středověký jarmark Hurá do pravěku Projekt byl zaměřen na poznání života v době paleolitu a neolitu. V rámci projektu navštívili žáci 6. ročníku archeologický skanzen v Březně u Loun. Tato exkurze sloužila jako motivace pro další činnost v hodinách dějepisu a výtvarné výchovy. Žáci vytvářeli modely obydlí z neolitického období z přírodních materiálů a vyhotovili vlastní skanzen. Projekt byl završen vystoupením žáků dramatizace, zpěv a tanec, které byly zaměřeny na život době paleolitické a neolitické především lov a víru v posmrtný život. Projekt probíhal v hodinách dějepisu, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Příběhy bezpráví Naše škola se do tohoto projektu zapojuje pravidelně již několik let. Tento rok proběhlo promítání filmu Postaveni mimo hru a byl zaměřen na období komunistické perzekuce v Československu v 50. letech 20. století. Po projekci filmu následovala beseda žáků 9. ročníku s pamětníkem panem Ladislavem Krejzou, který byl nespravedlivě odsouzen komunistickým režimem k pobytu v pracovním táboře Jáchymov. Projekt Krokusy Žáci 9. ročníku se zapojili do mezinárodního projektu Krokusy. V rámci tohoto projektu jsou po celém světě vysazovány cibulky žlutých krokusů na památku židovských dětí, které zemřely v době 2.světové války. V rámci tohoto projektu jsme se zaměřili na poznání regionální historie židovského obyvatelstva a krokusy jsme vysadili u jirkovské synagogy. Pravidelně jsme navštěvovali toto místo a připomínali si významné židovské svátky, četli literární texty a sledovali jsme, zda krokusy vyrostou. Žluté květy se objevily koncem března. Na tomto projektu pracovali žáci v hodinách dějepisu a českého jazyka. Židovská historie, svátky a tradice V rámci tohoto projektu jsme uspořádali pracovní seminář Ghetto Lodž ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze, dále pak exkurzi do Židovského muzea, kde žáci absolvovali program Hanin kufřík. V této části se seznámili s obdobím holocaustu a měli možnost poznat dvě pamětnice z tohoto období. Ve druhé části se žáci seznámili s židovskými tradicemi a svátky, navštívili některé pražské synagogy a židovský hřbitov. Poznávání židovských tradic a svátků završili vystoupením, které bylo pojato jako židovský rok žáci představili hlavní židovské svátky, události, zazpívali židovské písně a zatančili. Toto vystoupení připravovali v hodinách dějepisu, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Den historických slohů Projekt zaměřený na poznání čtyř historických slohů ( romáský sloh, gotika, renesance a baroko) probíhal v 8.ročníku. Žáci se ve skupinách věnovali nejen hlavním znakům slohů, ale také významným osobnostem a událostem z těchto období. Na projektu žáci pracovali v hodinách dějepisu, literatury, výtvarné a hudební výchovy a na chemickém kroužku. Projekt představili v závěrečném vystoupení, kdy dva cestovatelé časem prošli jednotlivými obdobími. Po vystoupení byla připravena stanoviště k jednotlivým slohům a ostatní žáci 2.stupně tato stanoviště procházeli a mohli se dozvědět řadu dalších informací. Na závěr vyplnili pracovní listy a nejlepší družstva byla odměněna. Putování po staroorientálních státech Tento projekt si připravili žáci 6.B pro prvňáčky. Žáci si nachystali krátké prezentace a několik stanovišť s aktivitami, které byly připraveny tak, aby je mohli zvládnout děti z 1.třídy.Cílem projektu bylo využít získaných vědomostí o staroorientálních státech a různými aktivitami je malým 10

12 dětem představit. Žáci mohli vyzkoušet např.tvorbu klínového písma, psaní hieroglifů, vybarvování, křížovky, práci s mapou, poznání významných osobností. Středověký jarmark Projekt 7.tříd proběhl v závěru školního roku a byl zaměřen na poznání života ve středověku. Součástí projektu byla exkurze na hrad Loket. Projekt byl připravován v hodinách dějepisu a výtvarné a hudební výchovy. Žáci si připravili krátkou dramatizaci, středověké tance a píseň, vyráběli důležité rekvizity na svá stanoviště. Závěrečný projektový den byl zahájen krátkým vystoupením, po něm měli žáci připraveno 11 stanovišť, na kterých byla představena hlavní středověká řemesla a zaměstnání. Tato část dne proběhla formou soutěže smíšených družstev, která měla za úkol stanoviště projít, seznámit se s daným řemeslem a splnit úkol. Na závěr bylo vyhodnoceno nejúspěšnější družstvo. Projekt Krušné hory Domov můj Žáci druhého stupně naší školy se účastnili projektu Krušné hory Domov můj. Účelem projektu bylo seznámit žáky s oblastí Krušných hor, a to přímo konkrétně s historií lidových řemesel, těžbou a osídlením pomocí zajímavé výuky v učebnách a v atraktivním prostředí Krušných hor. Žáci zpracovali výukový materiál na dané téma formou plakátu a prezentovali výsledky své práce před ostatními žáky a pedagogy. Výherní třída se zúčastnila jednodenní exkurze do Krušných hor. Projekt byl velmi zajímavý a přispěl k rozvoji schopností týmové práce, podněcoval aktivitu, tvořivost a vedl k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě. 11

13 Projekt Recyklohraní Díky projektu Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin. Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 9 televizí, 3 monitorů a 376,00 kg drobného elektra. Program Recyklohraní nejenže vzdělává a motivuje naše žáky v oblasti ekologie, ale přináší také možnost přímo přispět ochraně životního prostředí. Žáci i škola samotná v rámci projektu odevzdávají k recyklaci vysloužilé spotřebiče. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše škola získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Pravidelný sběr papíru Většina žáků naší školy se účastnila sběru papíru. Jsme velice rádi, že se zapojili i rodiče a pomohli dětem se sběrem. Tento školní rok jsme sbírali v září, v listopadu, v lednu, v dubnu a v červnu. Podařilo se nám nasbírat celkem kg papíru. Za vydělané peníze třídní učitel může pro žáky nakoupit různé didaktické pomůcky. Škoda, že jsou stále žáci, kteří nesebrali ani kilo a nepochopili, že si vydělají nejen korunky, ale také šetří naše životní prostředí. Halloween Již tradiční oblíbený projekt žáků pátých a šestých tříd připomínající osobitý americký svátek zemřelých. Tento projekt zábavnou formou seznámil žáky s reáliemi USA a na závěrečném společném vystoupení, které si žáci připravili, předvedli znalost básní, písní a dramatických textů, které se k tomuto svátku váží. Thanksgiving Day Nový projekt žáků osmých a devátých tříd, kteří formou PC prezentací, drobných etud a dramatizací připomněli kořeny amerického státu, jeho historii i současnost těchto oslav. Žáci si sami zvolili oblast, která je zajímala a zpracovávali ji ve skupinách. Na závěr na společném vystoupení prezentovali svým spolužákům a rovněž žákům Montessorri školy, se kterými spolupracujeme již několik let. 12

14 Canada Kromě krátkodobých projektů jsme v letošním roce soustředili pozornost k reáliím Kanady, která se v letošním roce stala naším pololetním projektem. Žáci se během celého pololetí měli možnost seznámit na hodinách angličtiny se zvláštnostmi této země, poznat její kulturu, historii i současnost. Každá třída si následně zvolila oblast, kterou zpracovala a výsledky své práce předvedli během projektového dne - Canadian Day, Kanadského dne. Ten se kvůli potřebě sněhu letos konal již 4. února. Žáci měli možnost zhlédnout divadelní zpracování tradičních inuitských příběhů, ale také se seznámili s kanadskou faunou i současnou módou. Závěr dne patřil tradičním kanadským sportům - hokeji, běžkám a psím spřežením. Všechny disciplíny si žáci vyzkoušeli na pozemku školy. Cross the Barriers Chci překonat bariéry Nový projekt, do kterého se zapojili někteří vyučující jak anglického, tak německého jazyka. Cílem projektu bylo poukázat na nutnost zvládnutí komunikačních dovedností v cizím jazyce a na možnosti jeho zábavné výuky. Žáci, kteří se do projektu zapojili v jazykových kroužcích, připravovali pracovní listy vážící se k zajímavým místům našeho regionu a vytvářeli o nich film. Tato místa následně navštěvovaly celé třídy naší školy, které měli možnost testovat tyto pracovní listy a vyzkoušet si tak jazyk v praxi. Žáci objednávali jídlo, zamlouvali si ubytování, informovali se na potřebné. Následně skupiny žáků připravující pracovní listy formou besed prezentovali projekt také žákům jiných základních škol nejen v našem, ale i v okolních městech. Ze zmíněných pracovních listů byla vydána publikace, která vyučujícím cizích jazyků nabízí inspirativní metody rozvíjení komunikačních schopností žáků. Drobné projekty Také v letošním školním roce proběhla řada projektů na úrovni tříd, kdy se žáci seznamovali především s tradičními svátky, ale také s každodenní realitou anglicky mluvících zemí. V šestém a nižších ročnících žáci oslavili Christmas (Vánoce) a Easter (Velikonoce), v sedmém se seznámili s pravidly silničního provozu, v osmém potom představili sporty a výsledky letošní zimní Olympiády Olympics, či zpracovávali plány své dovolené snů Dream Holiday. 13

15 Díky finanční injekci získané od vedení školy a mravenčí práci všech zúčastněných se nám podařilo začít se zvelebováním školní zahrady. Čeká nás ještě hodně práce, ale co jsme už zvládli, je do očí bijící. Máme novou kůlnu na nářadí, na hadici, upravili jsme prostor kolem jezírka (v němž máme dva ředitelské koi kapry), rozšířili jsme skalku a upravili území kolem, staráme se o všechny ovocné stromy v areálu. Máme nový zahradní nábytek, houpací lavice, závěsné houpačky, velkou trampolínu a pískoviště. Zvelebili jsme prostor kolem přístřešku a doplnili ho pěknou tabulí. Zahrada se stává alternativou školní učebnou pro žáky a přírodní hernou pro naši družinu. Poděkování patří panu řediteli, paní zástupkyni, žákům naší školy (především žákům 5.B) a všem zúčastněným paním učitelkám. Mgr. Ivana Čopíková 14

16 Výsledky prověrek a testování žáků Škola již tradičně využívala testů Kalibro a dalších testovacích materiálů. Kalibro: V letošním školním roce škola byly využity testy Kalibro pro 3., 5., 7. a 9. ročník. Ve třetím ročníku byly testovány znalosti z prvouky, v pátém ročníku z Čj, Mt, a Aj, v sedmém ročníku ze stejných předmětů, a v devátém ročníku z Aj a ekonomie. Ve většině případů nebylo dosaženo republikového průměru i když rozdíly nebyly nijak dramatické. Nejhoršího výsledku bylo dosaženo ve třídě VII. B z matematiky a ve třídě III. B z prvouky. Ve třetí třídě lze horší výsledek přičíst též tomu, že se žáci s tímto způsobem práce setkali poprvé. V sedmém ročníku byl ale celkový republikový průměr úspěšnosti hodně nízký 30,5 procenta. Naopak nejlepšího výsledku bylo dosaženo ve třídě IIV. B v Čj. Přehled jednotlivých výsledků je uveden v tabulce. Jednotlivými výsledky se zabývali jednak vyučující, tak metodické orgány. Kalibro: 3. A Prv 3. B Prv 5. A Čj 5. B M 5. A Aj 5. B Aj 7. A M 7. B M 7. B CJ Úspěšnost 55,5 43,7 58, ,6 49,6 23,5 16,7 62,3 ČR , ,5 30,5 62,7 7. B Aj 5. B M 9. A Aj 9. A Ekon Úspěšnost 55,8 41,9 57,1 50 ČR 58 48, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PRGRAMU Ve školním roce byl uskutečňován MPP pod názvem: Prevence kriminality společně s Městskou Policií Jirkov. Program byl realizován ve spolupráci s PPP CV, Městskou policií Jirkov, Policií ČR, SZŠ CV, výchovným poradcem školy, školním metodikem prevence a pedagogickými pracovníky školy. Preventivní aktivity byly rozděleny do preventivních bloků, které se prolínaly celým výchovně vzdělávacím procesem a tak přispěly k prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí. I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU: Vzdělávací akce pro ŠMP a VP v oblasti prevence: Pracovní setkání ŠMP s okresní metodičkou prevence Mgr. K. Tóthovou Sekundární prevence Jirkov MěÚ Jirkov Pracovní setkání skupiny prevence kriminality MěÚ Jirkov 15

17 Pracovní setkání školních metodiků prevence Individuální programy VP Mgr. Ludmila Bryndová Co je a není zdravá výživa ŠMP Mgr. Dagmar Režná Spolupráce s pedagogickými pracovníky: plnění preventivních aktivit v rámci RVP v daných předmětech průběžné doplňování tabulek ŠMP uskutečněných preventivních aktivit v rámci třídních kolektivů poradentství při řešení problémů v jednotlivých třídách pravidelné setkávání žáků s třídním učitelem na třídnických hodinách mimo vyučování 1x za měsíc, nebo dle aktuální potřeby formování třídních kolektivů - výlety, exkurze, dny zdravé výživy, sportovní akce, kulturní vystoupení žáků, netradiční hodiny tělesné výchovy v horolezecké aréně Jirkov spolupráce učitelů, žáků a rodičů na projektech školy, kulturních akcí vedení zájmových kroužků zvolení školního parlamentu a spolupráce s vedením školy spolupráce rady rodičů s vedením školy den otevřených dveří vedení školního časopisu. výzdoba školy - prezentace projektů, soutěže ve sběrových akcích, prezentace témat II. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY: Září třídní učitelé: - Poučení žáků a rodičů - školní řád, sankční řád, klasifikační řád. - Seznámení s preventivním programem školy. - Co dělat když,.schránka Policie ČR. - Důležitá telefonní čísla. - Konzultační hodiny VP, ŠMP. - SPECIFICKÁ PREVENCE JEDNORÁZOVÉ AKTIVITY PRO ŽÁKY MěP Jirkov str. Jakub Jirásek, Jaroslava Vorlová Policie ČR - AJAX nprp.j. Kotrč,S., Tomeczková Exkurze k volbě povolání SOŠ Údlice, SOŠ energetická CV Mgr. Ludmila Bryndová Preventivní bloky: A, B - 2.A,B 1. blok: Beseda o bezpečnosti - důležité telefonní kontakty Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková 2.A,B A,B 16

18 2. blok: Mezilidské vztahy, šikana a její nebezpečí, asertivní chování, linky bezpečí A,B 9.třída dívky Prevence nádoru děložního čípku MUDr. Černaj, K. Raušerová A,B Zdravá 5 projekt SZŠ CV A,B Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková A, B 2. A, B 3. blok: Osobní bezpečnost dětí Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková 2A,B A,B 4. blok: Šikana, kyberšikana - nebezpečí na sociálních sítích třída, 7. A, B 5. blok: Mobil, internet, nebezpečí na sociálních sítí, ochrana osobních dat A, B 6. blok: Mobil a internet, ochrana osobních dat Zdravá 5 projekt SZŠ Chomutov A, B - 9. třída 7. blok: Morálka ve společnosti, odpovědnost za přestupkové nebo trestní jednání A,B - 6. A, B 8. blok: Návykové látky, závislosti A,B 9. blok: Návykové látky a legislativa A,B - 2. A,B 10. blok: BESIP, dopravní hřiště Kadaň A,B 11. blok: BESIP, dopravní hřiště Kadaň A, B 7. A,B 12. blok: Trendy ve společnosti, Diskriminace a diskriminační chování Volba povolání exkurze SOŠ Hamr u Litvínova Mgr. L. Bryndová, p. K. Prokop Alkoholismus, tabakismus - Ing. M. Vilímková A,B - 5.A,B 12. blok: BESIP Dopravní hřiště Kadaň A,B 7.A,B 13. blok: Vandalismus a sprejerství Ochrana a zabezpečení majetku A,B 4. A, B 14. blok: Veřejný pořádek a soužití mezi občany třída 17

19 15. blok: Doklad totožnost A,B Reprodukční zdraví, dospívání MP Education,s.r.o Program Policie ČR AJAX, nprp. J. Kotrč, S. Tomeczková 2A,B III: SPOLUPRÁCE S RODIČI: Pro rodiče byly uskutečněny následující aktivity v oblasti prevence RCH: TS konané 3x během školního roku. Proběhlo seznámení se školním řádem a klasifikací,s pravidly třídy. Seznámení TU s programem prevence a jeho cílem, prezentace programu a aktuální informace o daných nebezpečích, Co dělat, když Projednání současných nebezpečí formy kyberšikany, virtuálních drog, pravidla o používání mobilních telefonů. Beseda se strážníkem MěP na setkání s rodiči v 9.třídě na téma: Bezpečné chování při virtuální komunikaci Informační třídní schůzky prezentace středních škol pořádané VP v jídelně školy Zvolení třídních důvěrníků a práce v RR školy Pracovní setkání RR se ŠMP a seznámení s programem prevence Informace na Konzultační hodiny VP, ŠMP Tradiční svátky- Vánoční jarmark, Den Země, Den otevřených dveří, Školní ples IV. NESPECIFICKÁ PREVENCE Projekty a akce školy Volnočasové aktivity, zájmové útvary školy /viz. Výroční zpráva ŘŠ / Aktivity 9. třídy: Mikulášské soutěžení pro 1. st. ZŠ Besídka se soutěžním programem pro 2. st. ZŠ Vánoční laťka organizace soutěže ve skoku vysokém Kanadský den Den otevřených dveří Zahradní párty pro rodiče a žáky budoucích 1. tříd Aktivity 7. A, B: Charitativní akce pro Psí útulek Jirkov - nákup výživy pro psi z výtěžku výroby a prodeje trdelníků V. Evidence sociálně patologických jevů na škole: 1. návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin nebylo řešeno 2. záškoláctví ano 18

20 3. šikana počáteční formy řešeny ve 3.B, V.B, VII. A 4. Chování na sociálních sítí VI. ZÁVĚR: Z hodnocení školního roku 2013/14 se stává ožehavým tématem: - vysoký počet zameškaných hodin, - častá absence žáků omlouvaná rodiči - znaky agresivního chování - virtuální napadání - nefunkční a sociálně slabé rodinné prostředí žáků Kladné připomínky: - míra rizikových projevů se drží na nízké úrovni a daří se na ně přicházet v počátečních stádiích - spolupráce se školní psycholožkou p. Potrebujišovou PPP Chomutov - výborná spolupráce s MěP Jirkov - Záporné připomínky: - v nabitém školním programu se velmi těžko hledá prostor pro realizaci MPP - těžko se hledá čas pro práci se třídami, konzultacemi s třídními učiteli, když ŠMP sám vyučuje - zanikají preventivní programy PPP Chomutov poskytované zdarma VII. Úkoly pro zpracování MPP na školní rok : - kontrola dlouhodobého omlouvání žáků rodiči - zamezit skrytému záškoláctví : jednání s rodiči na úrovni výchovné komise, zápis z jednání doporučení kontaktu na odborníky v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru - zapojit rodiče do spolupráce se školou, zvolení třídních důvěrníků - zvýšit zájem o zájmovou činnost nabízející školou - zaměření třídních hodin na stmelování kolektivu V Jirkově 15. června 2014 Školní metodik prevence Mgr. Dagmar Režná Výchovné poradenství, nápravy dysfunkcí, výsledky přijímacího řízení 1) Péče o znevýhodněné žáky. V letošním školním roce se věnujeme dvanácti integrovaným žákům, u kterých byly diagnostikovány poruchy učení a chování. Při pomoci těmto žákům spolupracujeme s PPP v Chomutově a SPC v Měcholupech. Žáci pracují podle individuálních vzdělávacích plánů, které 19

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon), z vyhlášky MŠMT 48/2005 Sb. Obsah: 1. Zásady hodnocení průběhu a výsledků

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků příloha Školního řádu - vychází z 51, 52 a 53 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb., ve znění

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH

ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání žáků. Při zjištění mimořádného nadání žáků spolupracuje s poradenským pracovištěm a na základě závěrů odborného

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků

Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Jednotný postup školy a rodiny při řešení výchovných problémů žáků Tento pokyn upravuje postup vyučujících při řešení výchovných, kázeňský

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více