STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019"

Transkript

1 Ukázky prací žáků Jmenuji se Natálie Hošková a v naší rodině jsem MATKA. Je mi 42 let, pracuji jako úřednice, mám spoustu koníčků a stejně jako celá naše rodina jsem sportovně zaměřená. Mám kamarádku ţijící dlouhá léta v USA, která se svým manţelem přijede v letošním roce na návštěvu. Oba jsou Čechoameričané, rozumí a mluví česky, jsou středního věku, nenároční, rekreační sportovci, mají zájem o přírodu, kulturu a historii. Při své návštěvě chtějí poznat kraj Vysočina, proto jsme se s otcem dohodli, ţe je vezmeme na výlet po našem kraji. Trápí mne dvě základní otázky: - Kam vezmu své přátele? - Kolik to bude stát? První den První den začínáme náš kulturně sportovní den snídaní v pohodlí domova. Pěšky se vydáme do centra města, kde navštívíme Muzeum rekordů, Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo a podnikneme výstup na věţ. Na oběd se přemístíme do restaurace Slavie, kde se dobře najíme. Spokojení a najedení autem dojedeme do Červené Řečice, kde navštívíme zdejší zámek a prohlédneme si kostel. Dále pojedeme do Ţelivského kláštera, kde chvíli pobudeme. Přespíme v malebném pensionku U Pípalů. Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěţší, nejrychlejší, nejvytrvalejší To vše jsou přívlastky, s nimiţ se v expozici Muzea rekordů a kuriozit setkáte na kaţdém kroku. Muzeum mapující unikátní výkony českých a světových rekordmanů, z nichţ mnozí jsou zapsáni v České knize rekordů sídlí v Pelhřimově městě rekordů. V pěti nově zrekonstruovaných patrech pelhřimovské Dolní brány se podařilo nashromáţdit unikátní exponáty jinde na světě se nevyskytující. Muzeum bylo otevřeno 1. července 1994 jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. vstupné Muzeum rekordů a kuriozit + Zlaté české ručičky dospělí 120 Kč otevřeno každý den i ve svátky od 9.00 do hodin, poslední prohlídka začíná v hodin turistická sezona je tu po celý rok

2 OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV kontakt: ; ; Muzeum strašidel Vystavené exponáty jsou repliky nadpřirozených bytostí, které se v okolí Pelhřimova skutečně vyskytují nebo vyskytovaly. Toto je doloţeno nejen ve vyprávěních očitých svědků, ale i zapsáno ve vlastivědných sbornících. Muzeum strašidel se nachází ve středověkém sklepení purkrabského domu čp.17 na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Muzeum vzniklo za finanční podpory Kulturních zařízení města Pelhřimova a Fondu Vysočiny v roce vstupné dospělí 25 Kč otevírací doba během turistické sezóny ( ) Po Pá 9:00-12:00; 12:30-17:00 So Ne 10:00-12:00; 12:30-17:00 otevírací doba mimo sezónu dle Galerie M kontakt: ; Pelhřimovské peklo Nachází se v podzemí Šrejnarovského domu čp. 10. Můţete se stát na chvíli čerty či si jen jako pekelní hříšníci uţít interaktivní strašidelné expozice, zapsat do knihy hříchů největší lotry ze svého okolí, zváţit se na pekelné váze, uţít si pobyt v pekelném kotli nebo na pekelném trůně samotného Lucifera. Pravou atmosféru pomáhají navodit světelné, zvukové a kouřové efekty. vstupné dospělí 20 Kč otevírací doba během turistické sezóny ( ) Po Pá 9:00-12:30; 13:00-17:00 So, Ne a svátky 10:00-12:30; 13:00-17:00 otevírací doba mimo turistickou sezónu Po Pá 9:00-12:30; 13:00-17:00 Sobota 9:00-12:30; 13:00-17:00 Neděle, státní svátky zavřeno kontakt peklo.pelhřimovsko.cz

3 Pelhřimovská věž Vyhlídková věţ kostela sv. Bartoloměje, pochází z roku Z ochozu věţe, z výšky třiceti metrů se Vám otevře krásný a nezapomenutelný výhled na město Pelhřimov a okolí. V horní části věţe je zpřístupněna komůrka hlásného, který zde sídlil do třicátých let 20. století, s historickými fotografiemi města Pelhřimova. Cestou na ochoz budete procházet kolem pelhřimovských zvonů, kterých je celkem pět. Na ochoz věţe vede 135 schodů a můţete je zdolat i s plyšovými kozami Rózou a Rézou. vstupné dospělí 15 Kč otevírací doba od 1. května do 30. září: pondělí pátek 9:00-12:00; 12:30-17:00 sobota, neděle 10:00-12:00; 12:30-17:00 kontakt Želivský klášter Klášter premonstrátů v Ţelivě prošel za 860 let své historie celou řadou proměn a zvratů. Klášter byl zaloţen v r praţským biskupem Otou spolu s českým kníţetem Soběslavem a jeho manţelkou Adlétou. Roku 1357 zasáhl klášter velký poţár, po němţ následovala přestavba kostela ve slohu gotickém. Za husitských válek byl klášter dvakrát vypleněn, nikoli však vypálen. Velkou ranou pro klášter byl poţár v roce Nepodařilo se jej uhasit v zárodku, protoţe se rozšiřoval s úţasnou rychlostí a během půl hodiny zachvátil také úřednický dům, kostelní věţ, pivovar, Trčkův hrad, opatství, prelaturu a hospodářské kolny. Obnova kláštera patří k největším zásluhám opata Sálese Josefa Roubíčka, pelhřimovského rodáka, zvoleného Dobrý hospodář dokázal z trosek vybudovat nový Ţeliv. Za první republiky klášter dobře ekonomicky prosperoval a stal se duchovním i kulturním centrem regionu. V roce 1956, kdy byl tábor uzavřen, připadl celý klášterní areál Psychiatrické léčebně v Havlíčkově brodě, která zde působila aţ do 1993 a v některých objektech aţ do roku Působení psychiatrické léčebny se neblaze podepsalo na stavu objektu. vstupné dospělí 60 Kč prohlídka kláštera pondělí až sobota 10:00, 14:00, 16:00 neděle 14:00, 16:00 kontakt

4 Zámek Červená Řečice Historie osídlení území kolem Červené Řečice začíná uţ v době kníţecích Čech. Roku 1144 daroval kníţe Vladislav II. praţskému biskupu Otovi zalesněnou krajinu při horním toku řeky Ţelivky, kde pak další biskupové zakládali na vymýcené půdě nové osady. Mezi novými sídlišti, která vznikla ještě koncem 12. stol., byla také Řečice, která se stala od svého počátku přirozeným správním centrem rozsáhlého panství praţských biskupů a arcibiskupů. Od roku 2011 za pomoci dotací probíhají opravy nejvíce poškozených částí budovy. vstupné dospělí 240 Kč otevírací doba: duben, květen, červen, září, říjen -> středa neděle hod červenec, srpen ->úterý neděle hod (polední přestávka 12:00-13:00) kontakt ; Jmenuji se Jakub Kent a v naší rodině jsem SYN. Je mi 19 let, spolu se svojí sestrou (jsme dvojčata) jsem ukončil studium na Obchodní akademii Pelhřimov, obor ekonomické lyceum. Na rozdíl od sestry jsem se nedostal na vysokou školu, coţ mi moc nevadí, protoţe se těším do práce. Ale ţádnou práci nemůţu sehnat. Trápí mne dvě základní otázky: Půjdu na úřad práce? Jak najít práci? Ve škole jsem se učil, ţe bych se v mé situaci měl zaregistrovat na úřadu práce. Nadále aktivně hledám práci, čtu inzeráty, na některé jsem odpovídal. Při práci bych chtěl vyuţít toho, co jsem se ve škole naučil a zkušenosti z letních brigád. Na brigády jsem o letních prázdninách chodil ke svému strýci, pomáhal jsem mu v kanceláři, pracoval s doklady, vyřizoval drobné záleţitosti, přijímal telefonické objednávky od tuzemských i zahraničních zákazníků. Co mám dělat? Úřad práce Mám čtyři moţnosti - studovat, pracovat, zaregistrovat se na úřadě práce anebo jednoduše zůstat doma a nedělat nic. Já chci ale hledat práci a začít svou pracovní kariéru. Na úřad práce se musím dostavit nejdéle do třetího pracovního od konce srpna a zároveň musím splnit určitá kritéria. Prázdniny si tedy mohu uţívat beze stresů. Abych zůstal v evidenci ÚP, musím pravidelně chodit na sjednané schůzky a v případě změny osobních informací musím ÚP vše

5 nahlásit do 8 kalendářních dnů. V různých případech nám hrozí sankční vyloučení z evidence a to na dobu buď 3, nebo 6 měsíců, záleţí na charakteru provinění. Například za nedostavení se na sjednanou schůzku, odmítnutí sehnané práce apod. Na podporu v nezaměstnanosti bych ale stejně neměl nárok, protoţe jsem se z posledních 2 let aktivně neúčastnil na důchodovém pojištění minimálně 12 měsíců (zjednodušeně to znamená, ţe jsem neodpracoval 12 měsíců). Pokud bych se neregistroval na ÚP a zůstal doma, musím platit zdravotní pojištění ve výši 1 080,- Kč. Kdyţ jsem veden v evidenci, hradí ho za mě stát. Úřad práce nám nabízí také moţnosti různé rekvalifikace a zprostředkovává další moţné vzdělávací programy pro zvýšení kvalifikace ţadatele. Motivační dopis Našel jsem inzerát v Listech Pelhřimovska a posílám ţádost o místo asistenta jednatele společnosti. Domnívám se, ţe splňuji všechny poţadavky na tuto pozici. V inzerátu bylo uvedeno, aby motivační dopis byl napsán v českém i anglickém jazyce. Star, s. r. o. Jan Stiffler Jirsíkova 56 Husova Pelhřimov Pelhřimov Attention: Ms Pavla Krásná 30 September 2013 Dear Madam, I am writing you to because I would like to apply for a post of an assistant to the executive director in your company. I ve got a lot of experience of working with people. I can manage a lot of programs on PC. My English is also excellent. I can speak English fluently even about technical meters because I ve worked in England for a couple of years. I see myself as hardworking and enthusiastic. If needed, I can help with any other stuff. I can do whatever is needed in your company because I have been looking for a good permanent job for a long time without any results. I would be glad to have an opportunity of meeting you personally. I am able to come for an interview after 5 p. m every day. I can start working on 12 th October I am enclosing my CV. I am looking for a response from you soon. Yours faithfully

6 Jmenuji se Jelena Lakatošová a v naší rodině jsem DCERA. Je mi 19 let, spolu se svým bratrem (jsme dvojčata) jsem ukončila studium na Obchodní akademii Pelhřimov, obor ekonomické lyceum. Na rozdíl od bratra jsem byla přijata na Vysokou školu ekonomickou. Mám z toho velkou radost, navíc by mne lákalo část vysokoškolského studia strávit v zahraničí. Trápí mne dvě základní otázky: Kolik bude stát studium? Jaké jsou možnosti studovat alespoň jeden semestr v zahraničí? Obávám se, ţe v naší rodině budeme mít finanční problémy. Otec začal podnikat a začátek jeho podnikání byl spojen s velkými rodinnými výdaji. Bratr aktivně hledá zaměstnání, ale nevím, zda se mu rychle podaří práci najít. Protoţe ještě nemáme zkušenosti s výdaji, které budou spojeny se studiem vysoké školy, musím zjistit, kolik mne bude stát jeden měsíc studia v Praze. Kolik stojí studium Vypracovala jsem dotazník ve sluţbě Google a rozeslala ho svým přátelům, kteří studují v Praze. Z 15 vyplněných dotazníků jsem vypracovala grafy a udělala závěr. Většina dotázaných je ubytovaná na koleji, a proto bych i já zvolila tuto moţnost. Cena ubytování se průměrně pohybuje od Kč měsíčně. Stravovat se budu jak z vlastních zdrojů, tak z místních restaurací, tedy jak kdy jako skoro všichni dotázaní. Většinou se cena za stravování pohybuje okolo 3 000, - za měsíc. Jízdné po Praze stojí průměrně 650 Kč měsíčně a jízdné do Prahy 850 Kč měsíčně. Ukázka zpracování dotazníku:

7 Možnosti studia v zahraničí Erasmus Hledala jsem moţnosti studia v zahraničí a nejvíce se mi líbil program Erasmus. Na Vysoké škole ekonomické v Praze se studium v zahraničí započítává do běţného studia. BASIC INFORMATION The selection process for a semester study stay abroad is within the framework of bachelor study. It will offer 56 places in all, specifically there will be 36 places in the English-speaking countries, 8 places in the German-speaking countries, 6 places in the Spanish-speaking countries and 6 places in the French-speaking countries. The studies will be only approved of in the European countries within the framework of Erasmus programme. SELECTION PROCESS You have to study at the University of Economics Prague in the third or fourth semester respectively. This stay has to be your first one. The selection process has only one round. You have to take a language test and you have to have good percentile. Your semester abroad is included in your study at the University of Economics. Results of the selection process will be published in your profile ISIS. APPLICATION You can choose only up to four different schools, and maximum two different foreign languages. For study reasons, it will be better if you travel in the winter semester. You have to supply your CV and a letter of application in the language in which you want to study. Basic information for students who want to study in two foreign languages You have to take tests in two foreign languages, which means you have two results from the language tests. You have to supply your CV and a letter of application in both the foreign languages. If you are successful in the selection process, only one school will be granted to you. If you aren t successful, you get enlisted as a substitute.

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí

Studium na strední škole a univerzite 2015 2016. v zahranicí Studium na strední škole a univerzite 2015 2016 v zahranicí Barevné rozlišení zemí a jazyků: angličtina francouzština italština němčina španělština Časový posun: USA -6 až -12 hodin; Kanada -6 až -9 hodin;

Více

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy

Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Závěrečná zpráva projektu Průzkum sociální situace cizinců na území Hl. m. Prahy Poradna pro integraci, o.s. Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. Praha, 2010 Obsah Úvod... 2 1. Koncentrace cizinců na

Více

Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea

Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea Návrh marketingové komunikace Pokrývačského muzea Hana Máčová Využití internetu jako marketingového nástroje v neziskových organizacích Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Návrh marketingové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100

Číslo: 53. únor 2013. Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Školní časopis - občasník První jazykové základní školy v Praze 4, Horáčkova 1100 Číslo: 53 únor 2013 Z občasníku vybíráme: Úvodník vedení školy Představujeme vyučující anglického jazyka Výsledky SCIO

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času Informační

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011)

Radniční list. Starostův sloupek. Evropský rok dobrovolnictví není prázdnou frází. Měsíčník Města Prachatice. XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Radniční list Měsíčník Města Prachatice XIII. ročník, číslo 5 (květen 2011) Starostův sloupek Květen pokládám za jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a jak jsem psal v minulém sloupku, toto období vybízí

Více

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková

Zélandu, magazine. Deset jedinečných zážitků na Novém. které si určitě nenechte ujít str. 13 17. Letní kurzy. Gabriela Gunčíková magazine Letní kurzy Extra silná dávka angličtiny str. 8 9 Gabriela Gunčíková Mluvit cizím jazykem je neskutečně osvobozující str. 6 7 Anglická slovíčka a fráze na dovolenou Lektor Jan Vašourek Deset jedinečných

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY

LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY LISTOPAD 2009 LISTY UNIVERZITY OBRANY Univerzita obrany se na veletrhu Gaudeamus prezentovala úspěšně Letošního ročníku Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, který probíhal

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

Finanční gramotnost seniorů

Finanční gramotnost seniorů Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Bakalářská práce Finanční gramotnost seniorů Vypracoval: Soňa Kocandová Vedoucí práce:

Více

konference ICEE v Norsku

konference ICEE v Norsku 8 2001 XI konference ICEE v Norsku pozvání na prezentaci učebnice Karlův most zkoumají i brněnští odborníci v areálu FEI VUT v Brně sídlili Keltové Obsah 3... SVĚT PO ÚTOKU OKU...... 4... SLOVO O REKTORA

Více

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti

Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Univerzita třetího věku a možnost studia vysoké školy v Kadani má za cíl podpořit zvýšení úrovně vzdělanosti Tisíc motorkářů v Kadani...... na 6. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 9 30. dubna 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA

Veselé vánoce a hodně dárků pod stromečkem přeje redakce RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA RYCHLE SERIÓZNĚ ADRESNĚ ROČNÍK II ČÍSLO 9 PROSINEC 1998 ZDARMA Úvodní slovo prorektora pro rozvoj a organizaci str. 3 I každý z nás může výši kolejného ovlivnit str. 5 Aktivizace lidských zdrojů ALZ 98

Více

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE

GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE ALMANACH 60 GYMNÁZIUM VÁCLAVA HRABĚTE HOŘOVICE 1948 2008 Nihil est annis velocius (Ovidius) PhDr. Jiří Vlček ředitel školy abs. 1977 Prolog Hora ruit, čas se řítí, tempora labuntur tacitisque senescimus

Více

zaměstnávání osob se zdravotním postižením

zaměstnávání osob se zdravotním postižením 1 INSPIRUJ SE zaměstnávání osob se zdravotním postižením úvod 3 Držíte v rukou brožurku, kterou jsme věnovali tématu zaměstnávání osob s tělesným a kombinovaným postižením. Vznikla v rámci projektu Inspirace

Více

KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11. www.krizovatka-hc.cz

KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS. č. 2/11. www.krizovatka-hc.cz KŘIŢOVATKA handicap centrum o.s. Pomáháme vyjet správným směrem ČASOPIS K MPAS č. 2/11 www.krizovatka-hc.cz 2 Sídlo společnosti: Rokycanova 2654,530 03 Pardubice Adresa poskytování sluţeb: Arnošta z Pardubic

Více

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru

Když nemohou stroje, dojde na trhavinu. Černí andělé obhájili vítězství v Českém poháru DŮLNÍ NOVINY NOVINY CZECH COAL GROUP číslo 4 duben 2015 ZDARMA Hledají se nejlepší boty i montérky Objednávejte podle Semaforu zdraví Když nemohou stroje, dojde na trhavinu Za každou důlní mapou je spousta

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY

NOVINY. Pelhřimovské PELHŘIMOVSKÉ DOŽÍNKY Číslo 14 Ročník XIV Zdarma 24. srpna 2012 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 565/322 123, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32

Sociální smír z pohledu obou stran. Petr Lebeda. Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká. Mediace: nejlepší je domluvit se 32 č. 12 2011 vydavatel časopisu: Mediace: nejlepší je domluvit se 32 Systém hodnocení se bez liniových manažerů neobejde 20 Teprve se učíme nebýt uzavřeni sami do sebe, říká Petr Lebeda 16 Sociální smír

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany

KATALOG CATALOGUE. 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha Letňany MADI TRAVELMARKET 2012 19. MEZINÁRODNÍ ODBORNÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU A HOTELNICTVÍ 19th INTERNATIONAL TRADE FAIR OF TRAVEL AND HOTEL INDUSTRIES 30. 31. října 2012 Pražský veletržní areál PVA EXPO Praha

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více