STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019"

Transkript

1 Rodina je základ státu Realizační tým Metodik Ing. Libuše Čechová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jaroslava Hánová Ing. Libuše Čechová / seminář Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika PhDr. Zdeňka Machačová / anglický jazyk PhDr. Zdeňka Machačová / konverzace v anglickém jazyce Projekt Rodina je základ státu je zaměřen na posilování finanční gramotnosti ţáků, coţ je jedna ze součástí vzdělávání pro udrţitelný rozvoj. Cílovou skupinou jsou ţáci čtvrtého ročníku studijního oboru ekonomické lyceum. Projekt je v podstatě celoroční. Při je ho zpracování ţáci vycházejí ze znalostí, kterých dosáhli v předchozích ročnících v různých předmětech. Tyto znalosti aplikují v problémových situacích. Dále je projekt zaměřen na získávání nových znalostí a jejich přeměnu v dovednosti. V projektu lze řešit následující problémové situace: otec (začíná podnikat) Jaké daně budu platit? Kolik zaplatím na daních? matka (přátelé ze zahraničí přijedou na návštěvu a chtějí poznat Vysočinu) Kam vezmu své přátele? Kolik to bude stát? dcera (přijatá na vysokou školu) Kolik bude stát studium? Jaké jsou moţnosti studovat alespoň jeden semestr v zahraničí? syn (ukončil střední školu, na vysokou školu nepřijat, hledá práci) Půjdu na úřad práce? Jak najít práci? Do rodin je moţné vnést i další problémové situace, např.: nemocný v rodině Kolik budu brát? Kolik berou v zemích EU? mladí manţelé Kolik stojí výbava pro mimino? Jaký budeme mít společný rozpočet? rodina Můţeme si dovolit dovolenou? rodina Můţeme si vzít půjčku na? rodina Kupujeme auto, úvěr nebo leasing? Cíl dílčího projektu / projektového dne Hlavním cílem projektu je, aby si ţáci uvědomili a pochopili, ţe jen finančně gramotný člověk můţe zabezpečit sebe a svou rodinu. V návaznosti na to navrhnou řešení problémových situací ze ţivota rodin, tzn. problémy, které budou řešit po ukončení školy v reálném ţivotě. Realizací projektu ţáci získají a upevní dovednosti: - vyplnění daňových přiznání (k dani z přidané hodnoty, k dani z příjmů),

2 - jednání na úřadech (finanční úřad, úřad práce, OSSZ, případně VZP), - sestavení písemností v českém a cizím jazyce, - vytvoření finančního plánu dovolené a itineráře a mapy cesty. Ţáci dále získají informace o moţnostech studia na vysokých školách, o studijních programech a moţnosti studia v jiné zemi, o nákladech na vysokoškolské studium, o vztahu podnikání a daňové problematiky, o moţnostech řešení případné nezaměstnanosti aj. Mezipředmětové vztahy Předměty, ve kterých bude projekt realizován: Seminář Projekt, Práce s ekonomickým informačním systémem, Vyuţití počítačů v ekonomické agendě podnikatelů a společností Ekonomika Daňová soustava, Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Ostatní daně Anglický jazyk Business letters, CV, Job Konverzace v anglickém jazyce Systém of education Předměty, ze kterých budou vyuţívány znalosti a dovednosti: Zeměpis, dějepis, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, český jazyk, účetnictví. Popis realizace dílčího projektu / projektového dne Projektová výuka bude prioritně probíhat v předmětu seminář. Ţáci se v běţné výuce seznámí s psaním tiskových výstupů projektů, jejich strukturou a formální úpravou. Tyto i jiné dovednosti budou získávat realizací projektu. Ţáci pracují ve skupinách. Je vhodné nerozdělovat ţáky do skupin náhodně, rozdělení by mělo vyplývat ze zájmu ţáků a z volitelného předmětu při maturitní zkoušce. Kaţdá skupina je jednou rodinou (ţáci obdrţí karty rodin s charakteristikou člena rodiny). Kaţdý člen rodiny s sebou přináší problémy z běţného ţivota. Je vhodné vybrat ty situace, se kterými se ţáci budou setkávat po ukončení středoškolského studia. Problémové situace jednotlivých členů rodin řeší postupně, v závislosti na tematických plánech zainteresovaných předmětů. Ve vyčleněných hodinách výuky ţáci zpracovávají úkoly vyplývající z problémových situací, navzájem komunikují, spolupracují, pracují se zdroji informací. Informace shromaţďují a zpracovávají i mimo výuku, buď jako domácí přípravu, nebo návštěvou úřadů a institucí úřadů (úřad práce, finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, VZP, knihovna aj.). To vede ke zvýšení samostatnosti ţáků a větší připravenosti na reálný ţivot, k přirozenému rozvoji schopností, dovedností a zkušeností důleţitých pro pracovní i osobní ţivot ţáků. Podle časového harmonogramu odevzdávají učitelům výstupy, které pak na konci projektových aktivit zapracují do hlavního výstupu. Hlavní výstup ţáci prezentují před svými spoluţáky. Vyhodnocení dílčího projektu / projektového dne Průběh a realizaci projektu hodnotí ţáci a zapojení učitelé. Na hodnocení od ţáků byl v projektu kladen velký důraz, protoţe jedním z cílů bylo, aby se

3 ţáci naučili hodnotit sebe sama i ostatní. Po skončení projektu ţáci hodnotili jednak vlastní zapojení do projektových prací, jednak zapojení ostatních členů rodiny. Při hodnocení sebe sama byli ţáci dostatečně sebekritičtí, při hodnocení ostatních poukazovali zejména na nerovnoměrné zapojení jednotlivých členů skupiny do projektových aktivit, coţ je jedno z rizik při realizaci projektu. Dále ţáci hodnotili přínos z projektových prací pro ţivot po ukončení střední školy, většině ţáků se práce na projektu líbily a přínos hodnotili kladně. Učitelé průběţně hodnotili jednotlivé mezivýstupy buď ústně nebo známkou. Úroveň jednotlivých prací byla výborná aţ dobrá, ţádný student nebyl hodnocen dostatečně či nedostatečně. Shrnutí hodnocení učitelů: většina ţáků pracovala na projektu dobře, někteří ţáci se na projektových aktivitách podíleli méně, a to z různých důvodů (povaha ţáka, absence, nechuť), komunikace se spoluţáky a spolupráce se v jednotlivých skupinách lišila, v některých probíhala bez problému, u jiných skupin problémy nastaly z důvodů povahy ţáka, nekomunikativnosti, lenosti aj., ţáci si umí poradit s vyhledáváním potřebných informací, drobné problémy jim však činí informace zpracovat, třídit a pouţívat, slabší ţáci hůře interpretují výsledky zpracování informací, někteří ţáci měli problém s dodrţováním časového harmonogramu prací, tím narušovali činnost celé skupiny, výstupy vytvořené ţáky jsou na úrovni odpovídající jejich známkám ve škole nebo lepší, pozitivní je, ţe i slabší ţáci dosáhli lepších výsledků. Hlavní zkušeností z realizace projektových aktivit je to, ţe propojení práce v jednotlivých předmětech má pozitivní vliv na vzdělávání ţáků. Ţáci si uvědomili souvislosti mezi látkou probíranou v předmětech, které spolu zdánlivě nesouvisí (např. ekonomika a cizí jazyk). Významné bylo i to, ţe ţáci většinu informací objevovali sami, navštívili úřady (např. úřad práce, finanční úřad), tím propojili školní znalosti a dovednosti s praxí. Výstupy dílčího projektu / projektového dne Hlavním výstupem projektu je ústní a písemná prezentace řešení problémů jednotlivých členů rodiny. Dalšími výstupy (mezičlánky) jsou: přehled daňových povinností podnikatele, soubor vyplněných daňových přiznání, nezaměstnaný středoškolák co dělat? přehled nákladů na studium na vysoké škole, plán cesty po Vysočině včetně mapy a finančního rozpočtu, motivační dopis a ţivotopis v angličtině, popis moţností získávání studia v zahraničí v češtině a angličtině. Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne Ukázky prací žáků

4 Jmenuji se Natálie Hošková a v naší rodině jsem MATKA. Je mi 42 let, pracuji jako úřednice, mám spoustu koníčků a stejně jako celá naše rodina jsem sportovně zaměřená. Mám kamarádku ţijící dlouhá léta v USA, která se svým manţelem přijede v letošním roce na návštěvu. Oba jsou Čechoameričané, rozumí a mluví česky, jsou středního věku, nenároční, rekreační sportovci, mají zájem o přírodu, kulturu a historii. Při své návštěvě chtějí poznat Kraj Vysočina, proto jsme se s otcem dohodli, ţe je vezmeme na výlet po našem kraji. Trápí mne dvě základní otázky: - Kam vezmu své přátele? - Kolik to bude stát? První den První den začínáme náš kulturně sportovní den snídaní v pohodlí domova. Pěšky se vydáme do centra města, kde navštívíme Muzeum rekordů, Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo a podnikneme výstup na věţ. Na oběd se přemístíme do restaurace Slavie, kde se dobře najíme. Spokojení a najedení autem dojedeme do Červené Řečice, kde navštívíme zdejší zámek a prohlédneme si kostel. Dále pojedeme do ţelivského kláštera, kde chvíli pobudeme. Přespíme v malebném pensionu U Pípalů. Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěţší, nejrychlejší, nejvytrvalejší To vše jsou přívlastky, s nimiţ se v expozici Muzea rekordů a kuriozit setkáte na kaţdém kroku. Muzeum mapující unikátní výkony českých a světových rekordmanů, z nichţ mnozí jsou zapsáni v České knize rekordů, sídlí v Pelhřimově městě rekordů. V pěti nově zrekonstruovaných patrech pelhřimovské Dolní brány se podařilo nashromáţdit unikátní exponáty jinde na světě se nevyskytující. Muzeum bylo otevřeno 1. července 1994 jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. vstupné Muzeum rekordů a kuriozit + Zlaté české ručičky dospělí 120 Kč otevřeno každý den i ve svátky od 9.00 do hodin, poslední prohlídka začíná v hodin turistická sezona je tu po celý rok kontakt: ; ;

5 Muzeum strašidel Vystavené exponáty jsou repliky nadpřirozených bytostí, které se v okolí Pelhřimova skutečně vyskytují nebo vyskytovaly. Toto je doloţeno nejen ve vyprávěních očitých svědků, ale i zapsáno ve vlastivědných sbornících. Muzeum strašidel se nachází ve středověkém sklepení purkrabského domu čp. 17 na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Muzeum vzniklo za finanční podpory Kulturních zařízení města Pelhřimova a Fondu Vysočiny v roce vstupné dospělí 25 Kč otevírací doba během turistické sezóny ( ) Po Pá 9:00-12:00; 12:30-17:00 So Ne 10:00-12:00; 12:30-17:00 otevírací doba mimo sezónu dle Galerie M kontakt: ; Pelhřimovské peklo Nachází se v podzemí Šrejnarovského domu čp. 10. Můţete se stát na chvíli čerty či si jen jako pekelní hříšníci uţít interaktivní strašidelné expozice, zapsat do knihy hříchů největší lotry ze svého okolí, zváţit se na pekelné váze, uţít si pobyt v pekelném kotli nebo na pekelném trůně samotného Lucifera. Pravou atmosféru pomáhají navodit světelné, zvukové a kouřové efekty. vstupné dospělí 20 Kč otevírací doba během turistické sezóny ( ) Po Pá 9:00-12:30; 13:00-17:00 So, Ne a svátky 10:00-12:30; 13:00-17:00 otevírací doba mimo turistickou sezónu Po Pá 9:00-12:30; 13:00-17:00 Sobota 9:00-12:30; 13:00-17:00 Neděle, státní svátky zavřeno kontakt peklo.pelhřimovsko.cz

6 Pelhřimovská věž Vyhlídková věţ kostela sv. Bartoloměje, pochází z roku Z ochozu věţe, z výšky třiceti metrů se vám otevře krásný a nezapomenutelný výhled na město Pelhřimov a okolí. V horní části věţe je zpřístupněna komůrka hlásného, který zde sídlil do třicátých let 20. století, s historickými fotografiemi města Pelhřimova. Cestou na ochoz budete procházet kolem pelhřimovských zvonů, kterých je celkem pět. Na ochoz věţe vede 135 schodů a můţete je zdolat i s plyšovými kozami Rózou a Rézou. vstupné dospělí 15 Kč otevírací doba od 1. května do 30. září: pondělí pátek 9:00-12:00; 12:30-17:00 sobota, neděle 10:00-12:00; 12:30-17:00 kontakt Želivský klášter Klášter premonstrátů v Ţelivě prošel za 860 let své historie celou řadou proměn a zvratů. Klášter byl zaloţen v r praţským biskupem Otou spolu s českým kníţetem Soběslavem a jeho manţelkou Adlétou. Roku 1357 zasáhl klášter velký poţár, po němţ následovala přestavba kostela ve slohu gotickém. Za husitských válek byl klášter dvakrát vypleněn, nikoli však vypálen. Velkou ranou pro klášter byl poţár v roce Nepodařilo se jej uhasit v zárodku, protoţe se rozšiřoval s úţasnou rychlostí a během půl hodiny zachvátil také úřednický dům, kostelní věţ, pivovar, Trčkův hrad, opatství, prelaturu a hospodářské kolny. Obnova kláštera patří k největším zásluhám opata Sálese Josefa Roubíčka, pelhřimovského rodáka, zvoleného do funkce Dobrý hospodář dokázal z trosek vybudovat nový Ţeliv. Za první republiky klášter dobře ekonomicky prosperoval a stal se duchovním i kulturním centrem regionu. V roce 1956, kdy byl tábor uzavřen, připadl celý klášterní areál Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě, která zde působila aţ do 1993 a v některých objektech aţ do roku Působení psychiatrické léčebny se neblaze podepsalo na stavu objektu. vstupné dospělí 60 Kč prohlídka kláštera pondělí až sobota 10:00, 14:00, 16:00 neděle 14:00, 16:00 kontakt

7 Zámek Červená Řečice Historie osídlení území kolem Červené Řečice začíná uţ v době kníţecích Čech. Roku 1144 daroval kníţe Vladislav II. praţskému biskupu Otovi zalesněnou krajinu při horním toku řeky Ţelivky, kde pak další biskupové zakládali na vymýcené půdě nové osady. Mezi novými sídlišti, která vznikla ještě koncem 12. stol., byla také Řečice, která se stala od svého počátku přirozeným správním centrem rozsáhlého panství praţských biskupů a arcibiskupů. Od roku 2011 za pomoci dotací probíhají opravy nejvíce poškozených částí budovy. vstupné dospělí 240 Kč otevírací doba: duben, květen, červen, září, říjen -> středa neděle hod červenec, srpen ->úterý neděle hod (polední přestávka 12:00-13:00) kontakt ; Jmenuji se Jakub Kent a v naší rodině jsem SYN. Je mi 19 let, spolu se svojí sestrou (jsme dvojčata) jsem ukončil studium na Obchodní akademii Pelhřimov, obor ekonomické lyceum. Na rozdíl od sestry jsem se nedostal na vysokou školu, coţ mi moc nevadí, protoţe se těším do práce. Ale ţádnou práci nemůţu sehnat. Trápí mne dvě základní otázky: Půjdu na úřad práce? Jak najít práci? Ve škole jsem se učil, ţe bych se v mé situaci měl zaregistrovat na úřadu práce. Nadále aktivně hledám práci, čtu inzeráty, na některé jsem odpovídal. Při práci bych chtěl vyuţít toho, co jsem se ve škole naučil a zkušenosti z letních brigád. Na brigády jsem o letních prázdninách chodil ke svému strýci, pomáhal jsem mu v kanceláři, pracoval s doklady, vyřizoval drobné záleţitosti, přijímal telefonické objednávky od tuzemských i zahraničních zákazníků. Co mám dělat? Úřad práce Mám čtyři moţnosti - studovat, pracovat, zaregistrovat se na úřadě práce anebo jednoduše zůstat doma a nedělat nic. Já chci ale hledat práci a začít svou pracovní kariéru. Na úřad práce se musím dostavit nejdéle do třetího pracovního od konce srpna a zároveň musím splnit určitá kritéria. Prázdniny si tedy mohu uţívat beze stresů. Abych zůstal v evidenci ÚP, musím pravidelně chodit na sjednané schůzky a v případě změny osobních informací musím ÚP vše nahlásit do 8 kalendářních dnů. V různých případech mi hrozí sankční vyloučení z evidence a to na dobu buď 3 nebo 6 měsíců, záleţí na charakteru provinění. Například za nedostavení se

8 na sjednanou schůzku, odmítnutí sehnané práce apod. Na podporu v nezaměstnanosti bych ale stejně neměl nárok, protoţe jsem se z posledních 2 let aktivně neúčastnil na důchodovém pojištění minimálně 12 měsíců (zjednodušeně to znamená, ţe jsem neodpracoval 12 měsíců). Pokud bych se neregistroval na ÚP a zůstal doma, musím platit zdravotní pojištění ve výši 1 080,- Kč. Kdyţ jsem veden v evidenci, hradí ho za mě stát. Úřad práce nám nabízí také moţnosti různé rekvalifikace a zprostředkovává další moţné vzdělávací programy pro zvýšení kvalifikace ţadatele. Motivační dopis Našel jsem inzerát v Listech Pelhřimovska a posílám ţádost o místo asistenta jednatele společnosti. Domnívám se, ţe splňuji všechny poţadavky na tuto pozici. V inzerátu bylo uvedeno, aby motivační dopis byl napsán v českém i anglickém jazyce.

9 Star, s. r. o. Jakub Kent Jirsíkova 56 Husova Pelhřimov Pelhřimov Attention: Ms PavlaKrásná 30 September 2013 Dear Madam, I am writing you to because I would like to apply for a post of an assistant to the executive director in your company. I ve got a lot of experience of working with people. I can manage a lot of programs on PC. My English is also excellent. I can speak English fluently even about technical meters because I ve worked in England for a couple of years. I see myself as hardworking and enthusiastic. If needed, I can help with any other stuff. I can do whatever is needed in your company because I have been looking for a good permanent job for a long time without any results. I would be glad to have an opportunity of meeting you personally. I am able to come for an interview after 5 p. m every day. I can start working on 12 th October I am enclosing my CV. I am looking for a response from you soon. Yours faithfully Jmenuji se Jelena Lakatošová a v naší rodině jsem DCERA. Je mi 19 let, spolu se svým bratrem (jsme dvojčata) jsem ukončila studium na Obchodní akademii Pelhřimov, obor ekonomické lyceum. Na rozdíl od bratra jsem byla přijata na Vysokou školu ekonomickou. Mám z toho velkou radost, navíc by mne lákalo část vysokoškolského studia strávit v zahraničí. Trápí mne dvě základní otázky: Kolik bude stát studium? Jaké jsou možnosti studovat alespoň jeden semestr v zahraničí? Obávám se, ţe v naší rodině budeme mít finanční problémy. Otec začal podnikat a začátek jeho podnikání byl spojen s velkými rodinnými výdaji. Bratr aktivně hledá zaměstnání, ale nevím, zda se mu rychle podaří práci najít. Protoţe ještě nemáme zkušenosti s výdaji, které budou spojeny se studiem vysoké školy, musím zjistit, kolik mne bude stát jeden měsíc studia v Praze.

10 Možnosti studia v zahraničí Erasmus Hledali jsme moţnosti studia v zahraničí a nejvíce se nám líbil program Erasmus. Na Vysoké škole ekonomické v Praze se studium v zahraničí započítává do běţného studia. BASIC INFORMATION The selection process for a semester study stay abroad is within the framework of bachelor study. It will offer 56 places in all, specifically there will be 36 places in the English-speaking countries, 8 places in the German-speaking countries, 6 places in the Spanish-speaking countries and 6 places in the French-speaking countries. The studies will be only approved of in the European countries within the framework of Erasmus programme. SELECTION PROCESS You have to study at the University of Economics Prague in the third or fourth semester respectively. This stay has to be your first one. The selection process has only one round. You have to take a language test and you have to have good percentile. Your semester abroad is included in your study at the University of Economics. Results of the selection process will be published in your profile ISIS. APPLICATION You can choose only up to four different schools, and maximum two different foreign languages. For study reasons, it will be better if you travel in the winter semester. You have to supply your CV and a letter of application in the language in which you want to study. Basic information for students who want to study in two foreign languages You have to take tests in two foreign languages, which means you have two results from the language tests. You have to supply your CV and a letter of application in both the foreign languages. If you are successful in the selection process, only one school will be granted to you. If you aren t successful, you get enlisted as a substitute.

11 Název rodiny Členové Otec Hoškovi Klára Javůrková, Lucie Ryšavá, Aneta Tkadlecová, Natálie Štěpáníková, Martina Hošková Klára Javůrková Otec rodiny ukončil pracovní poměr dohodou k tohoto roku a od začal podnikat. Předmětem podnikání je poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, fotografické sluţby Jaké daně bude platit a kdy? a) Pro potřeby podnikání jsem si koupil osobní auto, které jsem zahrnul do obchodního majetku firmy. Osobní auto v obchodním majetku firmy ovlivní tyto daně: 1. daň z příjmů pokud osobní auto zahrneme do obchodního majetku firmy, do výdajů, které sniţují základ daně z příjmů, můţeme dávat odpisy podle dokladů můţeme uplatňovat výdaje za pohonné hmoty, opravy, údrţbu a pojištění auta sniţují základ daně z příjmů 2. silniční daň pouţíváme-li osobní auto pro podnikání, musíme za něj platit silniční daň b) DPH Všichni obchodní partneři jsou plátci DPH, na finančním úřadě jsem zaţádal o registraci k DPH, plátcem jsem se stal od letošního roku. c) Daň z příjmů fyzických osob Protoţe mám v letošním roce příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a ze samostatné činnosti (podnikání), musím podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

12

13

14 Evidence DPH

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Ukázky prací žáků Jmenuji se Natálie Hošková a v naší rodině jsem MATKA. Je mi 42 let, pracuji jako úřednice, mám spoustu koníčků a stejně jako celá naše rodina jsem sportovně zaměřená. Mám kamarádku ţijící

Více

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání

PŘÍKLAD AUTOEVALUACE. Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání PŘÍKLAD AUTOEVALUACE Výsledky vzdělávání se zaměřením na jazykové vzdělávání Ing. Milena Dolejská Červen 2011 JIHLAVA OBSAH PŘÍKLAD AUTOEVALUACE... 3 1. Úvod - zdůvodnění vybraného zaměření... 3 2. Charakteristika

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Monika Amentová Cizojazyčná kompetence pracovníků cestovních kanceláří Bakalářská práce 2014 Cizojazyčná kompetence pracovníků v cestovních kancelářích Bakalářská

Více

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu

Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Marketingová strategie zvýšení návštěvnosti Znojemského hradu BAKALÁŘSKÁ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 Přerov 9. 10. 2013 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v

Více

Tiskař na polygrafických strojích

Tiskař na polygrafických strojích Školní vzdělávací program Tiskař na polygrafických strojích čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného Ministerstvem

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví Informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Janská Návrh implementace předmětu

Více

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA

Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Soukromá podnikatelská střední škola Česká Lípa s.r.o. Praţská 3061, 470 01 Česká Lípa Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ A MÉDIA Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Název školy:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách

MASARYKOVA UNIVERZITA. Výuka finanční gramotnosti na základních školách MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Výuka finanční gramotnosti na základních školách Diplomová práce Brno 2011 Vypracovala: Bc. Petra Holásková Vedoucí práce: Ing. Oldřich

Více

Technik dokončovacího zpracování tiskovin

Technik dokončovacího zpracování tiskovin Školní vzdělávací program Technik dokončovacího zpracování tiskovin čtyřleté denní studium dvouleté zkrácené studium Školní vzdělávací program zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu vydaného

Více

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use

Informační centra pro mládeţ v Libereckém kraji a jejich vyuţití Youth Information Centres in Region Liberec and their Use Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Pedagogiky a psychologie Studijní program: Vychovatelství Studijní obor (kombinace): Pedagogika volného času Informační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2009/2010 Obsah 1 Základní údaje o škole... 4

Více

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě

Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Adaptační procesy u nových pracovníků ve finanční firmě Bakalářská práce Autor: Diana Šťastná Bankovní management Vedoucí práce:

Více

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009

Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2008/2009 Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 ÚVOD Vedení Obchodní akademie v souladu s ustanovením 10

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza nabídky cestovních kanceláří Jan Lukes

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Analýza nabídky cestovních kanceláří Jan Lukes Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Analýza nabídky cestovních kanceláří Jan Lukes Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŢÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ţáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5

1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 OBSAH 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBORU... 4 3 PROFIL ABSOLVENTA... 5 3.1 Popis uplatnění absolventa v praxi... 5 3.2 Očekávané kompetence absolventa... 5 3.3 Podmínky přijímání

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 8-2009. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 8-2009 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009

Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie Vlašim školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Obchodní akademie, Vlašim, V Sadě 1565, 25801 Vlašim Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Petra Kadlecová Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých škol Diplomová práce 2015 Systém vysokoškolského studia v ČR a financování vysokých

Více

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES

s Petrem Matějů Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strategie fakult naší univerzity Vize FSS a mezinárodní rozměr FES Xadonia občasník studentů, pedagogů a příznivců vysoké školy finanční a správní 02 2013 Den s s Petrem Matějů děkanem Fakulty sociálních studií Strana 04 Zahraniční studenti na VŠFS Letní škola 2013 Strana

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2011 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne a schválila školská rada

Více

Proč studovat jazyky v zahraničí

Proč studovat jazyky v zahraničí KVĚTEN SRPEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Pomaturitní jazykové studium Asijské jazyky na vzestupu VŠ A VOŠ Studijní pobyty v zahraničí Univerzity třetího věku PRÁCE Jak se připravit na pohovor KURZY Právní

Více

Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa

Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Etika a etiketa v hotelovém řetězci Royal Spa Diplomová práce Bc. Miroslav Škubna Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s r.o. Katedra managementu Studijní obor: Management hotelnictví a lázeňství Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Mgr. Marek Tvrdoň, ředitel školy Kunovice, srpen 2013 Výroční zprávu projednala Pedagogická rada školy dne 28. 8. 2013 a schválila

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická v Plzni Výroční zpráva 2010-2011 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Mgr. Jana Hošková, Ing. Karel Hajţman Mgr. Jana Müllerová

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY UPLATNĚNÍ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL NA TRHU PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jaromír Tichý Sociální práce a sociální politika

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více