STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019"

Transkript

1 Rodina je základ státu Realizační tým Metodik Ing. Libuše Čechová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jaroslava Hánová Ing. Libuše Čechová / seminář Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika PhDr. Zdeňka Machačová / anglický jazyk PhDr. Zdeňka Machačová / konverzace v anglickém jazyce Projekt Rodina je základ státu je zaměřen na posilování finanční gramotnosti ţáků, coţ je jedna ze součástí vzdělávání pro udrţitelný rozvoj. Cílovou skupinou jsou ţáci čtvrtého ročníku studijního oboru ekonomické lyceum. Projekt je v podstatě celoroční. Při je ho zpracování ţáci vycházejí ze znalostí, kterých dosáhli v předchozích ročnících v různých předmětech. Tyto znalosti aplikují v problémových situacích. Dále je projekt zaměřen na získávání nových znalostí a jejich přeměnu v dovednosti. V projektu lze řešit následující problémové situace: otec (začíná podnikat) Jaké daně budu platit? Kolik zaplatím na daních? matka (přátelé ze zahraničí přijedou na návštěvu a chtějí poznat Vysočinu) Kam vezmu své přátele? Kolik to bude stát? dcera (přijatá na vysokou školu) Kolik bude stát studium? Jaké jsou moţnosti studovat alespoň jeden semestr v zahraničí? syn (ukončil střední školu, na vysokou školu nepřijat, hledá práci) Půjdu na úřad práce? Jak najít práci? Do rodin je moţné vnést i další problémové situace, např.: nemocný v rodině Kolik budu brát? Kolik berou v zemích EU? mladí manţelé Kolik stojí výbava pro mimino? Jaký budeme mít společný rozpočet? rodina Můţeme si dovolit dovolenou? rodina Můţeme si vzít půjčku na? rodina Kupujeme auto, úvěr nebo leasing? Cíl dílčího projektu / projektového dne Hlavním cílem projektu je, aby si ţáci uvědomili a pochopili, ţe jen finančně gramotný člověk můţe zabezpečit sebe a svou rodinu. V návaznosti na to navrhnou řešení problémových situací ze ţivota rodin, tzn. problémy, které budou řešit po ukončení školy v reálném ţivotě. Realizací projektu ţáci získají a upevní dovednosti: - vyplnění daňových přiznání (k dani z přidané hodnoty, k dani z příjmů),

2 - jednání na úřadech (finanční úřad, úřad práce, OSSZ, případně VZP), - sestavení písemností v českém a cizím jazyce, - vytvoření finančního plánu dovolené a itineráře a mapy cesty. Ţáci dále získají informace o moţnostech studia na vysokých školách, o studijních programech a moţnosti studia v jiné zemi, o nákladech na vysokoškolské studium, o vztahu podnikání a daňové problematiky, o moţnostech řešení případné nezaměstnanosti aj. Mezipředmětové vztahy Předměty, ve kterých bude projekt realizován: Seminář Projekt, Práce s ekonomickým informačním systémem, Vyuţití počítačů v ekonomické agendě podnikatelů a společností Ekonomika Daňová soustava, Daň z příjmů, Daň z přidané hodnoty, Ostatní daně Anglický jazyk Business letters, CV, Job Konverzace v anglickém jazyce Systém of education Předměty, ze kterých budou vyuţívány znalosti a dovednosti: Zeměpis, dějepis, informační technologie, písemná a elektronická komunikace, český jazyk, účetnictví. Popis realizace dílčího projektu / projektového dne Projektová výuka bude prioritně probíhat v předmětu seminář. Ţáci se v běţné výuce seznámí s psaním tiskových výstupů projektů, jejich strukturou a formální úpravou. Tyto i jiné dovednosti budou získávat realizací projektu. Ţáci pracují ve skupinách. Je vhodné nerozdělovat ţáky do skupin náhodně, rozdělení by mělo vyplývat ze zájmu ţáků a z volitelného předmětu při maturitní zkoušce. Kaţdá skupina je jednou rodinou (ţáci obdrţí karty rodin s charakteristikou člena rodiny). Kaţdý člen rodiny s sebou přináší problémy z běţného ţivota. Je vhodné vybrat ty situace, se kterými se ţáci budou setkávat po ukončení středoškolského studia. Problémové situace jednotlivých členů rodin řeší postupně, v závislosti na tematických plánech zainteresovaných předmětů. Ve vyčleněných hodinách výuky ţáci zpracovávají úkoly vyplývající z problémových situací, navzájem komunikují, spolupracují, pracují se zdroji informací. Informace shromaţďují a zpracovávají i mimo výuku, buď jako domácí přípravu, nebo návštěvou úřadů a institucí úřadů (úřad práce, finanční úřad, Okresní správa sociálního zabezpečení, VZP, knihovna aj.). To vede ke zvýšení samostatnosti ţáků a větší připravenosti na reálný ţivot, k přirozenému rozvoji schopností, dovedností a zkušeností důleţitých pro pracovní i osobní ţivot ţáků. Podle časového harmonogramu odevzdávají učitelům výstupy, které pak na konci projektových aktivit zapracují do hlavního výstupu. Hlavní výstup ţáci prezentují před svými spoluţáky. Vyhodnocení dílčího projektu / projektového dne Průběh a realizaci projektu hodnotí ţáci a zapojení učitelé. Na hodnocení od ţáků byl v projektu kladen velký důraz, protoţe jedním z cílů bylo, aby se

3 ţáci naučili hodnotit sebe sama i ostatní. Po skončení projektu ţáci hodnotili jednak vlastní zapojení do projektových prací, jednak zapojení ostatních členů rodiny. Při hodnocení sebe sama byli ţáci dostatečně sebekritičtí, při hodnocení ostatních poukazovali zejména na nerovnoměrné zapojení jednotlivých členů skupiny do projektových aktivit, coţ je jedno z rizik při realizaci projektu. Dále ţáci hodnotili přínos z projektových prací pro ţivot po ukončení střední školy, většině ţáků se práce na projektu líbily a přínos hodnotili kladně. Učitelé průběţně hodnotili jednotlivé mezivýstupy buď ústně nebo známkou. Úroveň jednotlivých prací byla výborná aţ dobrá, ţádný student nebyl hodnocen dostatečně či nedostatečně. Shrnutí hodnocení učitelů: většina ţáků pracovala na projektu dobře, někteří ţáci se na projektových aktivitách podíleli méně, a to z různých důvodů (povaha ţáka, absence, nechuť), komunikace se spoluţáky a spolupráce se v jednotlivých skupinách lišila, v některých probíhala bez problému, u jiných skupin problémy nastaly z důvodů povahy ţáka, nekomunikativnosti, lenosti aj., ţáci si umí poradit s vyhledáváním potřebných informací, drobné problémy jim však činí informace zpracovat, třídit a pouţívat, slabší ţáci hůře interpretují výsledky zpracování informací, někteří ţáci měli problém s dodrţováním časového harmonogramu prací, tím narušovali činnost celé skupiny, výstupy vytvořené ţáky jsou na úrovni odpovídající jejich známkám ve škole nebo lepší, pozitivní je, ţe i slabší ţáci dosáhli lepších výsledků. Hlavní zkušeností z realizace projektových aktivit je to, ţe propojení práce v jednotlivých předmětech má pozitivní vliv na vzdělávání ţáků. Ţáci si uvědomili souvislosti mezi látkou probíranou v předmětech, které spolu zdánlivě nesouvisí (např. ekonomika a cizí jazyk). Významné bylo i to, ţe ţáci většinu informací objevovali sami, navštívili úřady (např. úřad práce, finanční úřad), tím propojili školní znalosti a dovednosti s praxí. Výstupy dílčího projektu / projektového dne Hlavním výstupem projektu je ústní a písemná prezentace řešení problémů jednotlivých členů rodiny. Dalšími výstupy (mezičlánky) jsou: přehled daňových povinností podnikatele, soubor vyplněných daňových přiznání, nezaměstnaný středoškolák co dělat? přehled nákladů na studium na vysoké škole, plán cesty po Vysočině včetně mapy a finančního rozpočtu, motivační dopis a ţivotopis v angličtině, popis moţností získávání studia v zahraničí v češtině a angličtině. Ukázky výstupů dílčího projektu / projektového dne Ukázky prací žáků

4 Jmenuji se Natálie Hošková a v naší rodině jsem MATKA. Je mi 42 let, pracuji jako úřednice, mám spoustu koníčků a stejně jako celá naše rodina jsem sportovně zaměřená. Mám kamarádku ţijící dlouhá léta v USA, která se svým manţelem přijede v letošním roce na návštěvu. Oba jsou Čechoameričané, rozumí a mluví česky, jsou středního věku, nenároční, rekreační sportovci, mají zájem o přírodu, kulturu a historii. Při své návštěvě chtějí poznat Kraj Vysočina, proto jsme se s otcem dohodli, ţe je vezmeme na výlet po našem kraji. Trápí mne dvě základní otázky: - Kam vezmu své přátele? - Kolik to bude stát? První den První den začínáme náš kulturně sportovní den snídaní v pohodlí domova. Pěšky se vydáme do centra města, kde navštívíme Muzeum rekordů, Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo a podnikneme výstup na věţ. Na oběd se přemístíme do restaurace Slavie, kde se dobře najíme. Spokojení a najedení autem dojedeme do Červené Řečice, kde navštívíme zdejší zámek a prohlédneme si kostel. Dále pojedeme do ţelivského kláštera, kde chvíli pobudeme. Přespíme v malebném pensionu U Pípalů. Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov Největší, nejmenší, nejdelší, nejtěţší, nejrychlejší, nejvytrvalejší To vše jsou přívlastky, s nimiţ se v expozici Muzea rekordů a kuriozit setkáte na kaţdém kroku. Muzeum mapující unikátní výkony českých a světových rekordmanů, z nichţ mnozí jsou zapsáni v České knize rekordů, sídlí v Pelhřimově městě rekordů. V pěti nově zrekonstruovaných patrech pelhřimovské Dolní brány se podařilo nashromáţdit unikátní exponáty jinde na světě se nevyskytující. Muzeum bylo otevřeno 1. července 1994 jako jediné zařízení svého druhu ve střední Evropě. vstupné Muzeum rekordů a kuriozit + Zlaté české ručičky dospělí 120 Kč otevřeno každý den i ve svátky od 9.00 do hodin, poslední prohlídka začíná v hodin turistická sezona je tu po celý rok kontakt: ; ;

5 Muzeum strašidel Vystavené exponáty jsou repliky nadpřirozených bytostí, které se v okolí Pelhřimova skutečně vyskytují nebo vyskytovaly. Toto je doloţeno nejen ve vyprávěních očitých svědků, ale i zapsáno ve vlastivědných sbornících. Muzeum strašidel se nachází ve středověkém sklepení purkrabského domu čp. 17 na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Muzeum vzniklo za finanční podpory Kulturních zařízení města Pelhřimova a Fondu Vysočiny v roce vstupné dospělí 25 Kč otevírací doba během turistické sezóny ( ) Po Pá 9:00-12:00; 12:30-17:00 So Ne 10:00-12:00; 12:30-17:00 otevírací doba mimo sezónu dle Galerie M kontakt: ; Pelhřimovské peklo Nachází se v podzemí Šrejnarovského domu čp. 10. Můţete se stát na chvíli čerty či si jen jako pekelní hříšníci uţít interaktivní strašidelné expozice, zapsat do knihy hříchů největší lotry ze svého okolí, zváţit se na pekelné váze, uţít si pobyt v pekelném kotli nebo na pekelném trůně samotného Lucifera. Pravou atmosféru pomáhají navodit světelné, zvukové a kouřové efekty. vstupné dospělí 20 Kč otevírací doba během turistické sezóny ( ) Po Pá 9:00-12:30; 13:00-17:00 So, Ne a svátky 10:00-12:30; 13:00-17:00 otevírací doba mimo turistickou sezónu Po Pá 9:00-12:30; 13:00-17:00 Sobota 9:00-12:30; 13:00-17:00 Neděle, státní svátky zavřeno kontakt peklo.pelhřimovsko.cz

6 Pelhřimovská věž Vyhlídková věţ kostela sv. Bartoloměje, pochází z roku Z ochozu věţe, z výšky třiceti metrů se vám otevře krásný a nezapomenutelný výhled na město Pelhřimov a okolí. V horní části věţe je zpřístupněna komůrka hlásného, který zde sídlil do třicátých let 20. století, s historickými fotografiemi města Pelhřimova. Cestou na ochoz budete procházet kolem pelhřimovských zvonů, kterých je celkem pět. Na ochoz věţe vede 135 schodů a můţete je zdolat i s plyšovými kozami Rózou a Rézou. vstupné dospělí 15 Kč otevírací doba od 1. května do 30. září: pondělí pátek 9:00-12:00; 12:30-17:00 sobota, neděle 10:00-12:00; 12:30-17:00 kontakt Želivský klášter Klášter premonstrátů v Ţelivě prošel za 860 let své historie celou řadou proměn a zvratů. Klášter byl zaloţen v r praţským biskupem Otou spolu s českým kníţetem Soběslavem a jeho manţelkou Adlétou. Roku 1357 zasáhl klášter velký poţár, po němţ následovala přestavba kostela ve slohu gotickém. Za husitských válek byl klášter dvakrát vypleněn, nikoli však vypálen. Velkou ranou pro klášter byl poţár v roce Nepodařilo se jej uhasit v zárodku, protoţe se rozšiřoval s úţasnou rychlostí a během půl hodiny zachvátil také úřednický dům, kostelní věţ, pivovar, Trčkův hrad, opatství, prelaturu a hospodářské kolny. Obnova kláštera patří k největším zásluhám opata Sálese Josefa Roubíčka, pelhřimovského rodáka, zvoleného do funkce Dobrý hospodář dokázal z trosek vybudovat nový Ţeliv. Za první republiky klášter dobře ekonomicky prosperoval a stal se duchovním i kulturním centrem regionu. V roce 1956, kdy byl tábor uzavřen, připadl celý klášterní areál Psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě, která zde působila aţ do 1993 a v některých objektech aţ do roku Působení psychiatrické léčebny se neblaze podepsalo na stavu objektu. vstupné dospělí 60 Kč prohlídka kláštera pondělí až sobota 10:00, 14:00, 16:00 neděle 14:00, 16:00 kontakt

7 Zámek Červená Řečice Historie osídlení území kolem Červené Řečice začíná uţ v době kníţecích Čech. Roku 1144 daroval kníţe Vladislav II. praţskému biskupu Otovi zalesněnou krajinu při horním toku řeky Ţelivky, kde pak další biskupové zakládali na vymýcené půdě nové osady. Mezi novými sídlišti, která vznikla ještě koncem 12. stol., byla také Řečice, která se stala od svého počátku přirozeným správním centrem rozsáhlého panství praţských biskupů a arcibiskupů. Od roku 2011 za pomoci dotací probíhají opravy nejvíce poškozených částí budovy. vstupné dospělí 240 Kč otevírací doba: duben, květen, červen, září, říjen -> středa neděle hod červenec, srpen ->úterý neděle hod (polední přestávka 12:00-13:00) kontakt ; Jmenuji se Jakub Kent a v naší rodině jsem SYN. Je mi 19 let, spolu se svojí sestrou (jsme dvojčata) jsem ukončil studium na Obchodní akademii Pelhřimov, obor ekonomické lyceum. Na rozdíl od sestry jsem se nedostal na vysokou školu, coţ mi moc nevadí, protoţe se těším do práce. Ale ţádnou práci nemůţu sehnat. Trápí mne dvě základní otázky: Půjdu na úřad práce? Jak najít práci? Ve škole jsem se učil, ţe bych se v mé situaci měl zaregistrovat na úřadu práce. Nadále aktivně hledám práci, čtu inzeráty, na některé jsem odpovídal. Při práci bych chtěl vyuţít toho, co jsem se ve škole naučil a zkušenosti z letních brigád. Na brigády jsem o letních prázdninách chodil ke svému strýci, pomáhal jsem mu v kanceláři, pracoval s doklady, vyřizoval drobné záleţitosti, přijímal telefonické objednávky od tuzemských i zahraničních zákazníků. Co mám dělat? Úřad práce Mám čtyři moţnosti - studovat, pracovat, zaregistrovat se na úřadě práce anebo jednoduše zůstat doma a nedělat nic. Já chci ale hledat práci a začít svou pracovní kariéru. Na úřad práce se musím dostavit nejdéle do třetího pracovního od konce srpna a zároveň musím splnit určitá kritéria. Prázdniny si tedy mohu uţívat beze stresů. Abych zůstal v evidenci ÚP, musím pravidelně chodit na sjednané schůzky a v případě změny osobních informací musím ÚP vše nahlásit do 8 kalendářních dnů. V různých případech mi hrozí sankční vyloučení z evidence a to na dobu buď 3 nebo 6 měsíců, záleţí na charakteru provinění. Například za nedostavení se

8 na sjednanou schůzku, odmítnutí sehnané práce apod. Na podporu v nezaměstnanosti bych ale stejně neměl nárok, protoţe jsem se z posledních 2 let aktivně neúčastnil na důchodovém pojištění minimálně 12 měsíců (zjednodušeně to znamená, ţe jsem neodpracoval 12 měsíců). Pokud bych se neregistroval na ÚP a zůstal doma, musím platit zdravotní pojištění ve výši 1 080,- Kč. Kdyţ jsem veden v evidenci, hradí ho za mě stát. Úřad práce nám nabízí také moţnosti různé rekvalifikace a zprostředkovává další moţné vzdělávací programy pro zvýšení kvalifikace ţadatele. Motivační dopis Našel jsem inzerát v Listech Pelhřimovska a posílám ţádost o místo asistenta jednatele společnosti. Domnívám se, ţe splňuji všechny poţadavky na tuto pozici. V inzerátu bylo uvedeno, aby motivační dopis byl napsán v českém i anglickém jazyce.

9 Star, s. r. o. Jakub Kent Jirsíkova 56 Husova Pelhřimov Pelhřimov Attention: Ms PavlaKrásná 30 September 2013 Dear Madam, I am writing you to because I would like to apply for a post of an assistant to the executive director in your company. I ve got a lot of experience of working with people. I can manage a lot of programs on PC. My English is also excellent. I can speak English fluently even about technical meters because I ve worked in England for a couple of years. I see myself as hardworking and enthusiastic. If needed, I can help with any other stuff. I can do whatever is needed in your company because I have been looking for a good permanent job for a long time without any results. I would be glad to have an opportunity of meeting you personally. I am able to come for an interview after 5 p. m every day. I can start working on 12 th October I am enclosing my CV. I am looking for a response from you soon. Yours faithfully Jmenuji se Jelena Lakatošová a v naší rodině jsem DCERA. Je mi 19 let, spolu se svým bratrem (jsme dvojčata) jsem ukončila studium na Obchodní akademii Pelhřimov, obor ekonomické lyceum. Na rozdíl od bratra jsem byla přijata na Vysokou školu ekonomickou. Mám z toho velkou radost, navíc by mne lákalo část vysokoškolského studia strávit v zahraničí. Trápí mne dvě základní otázky: Kolik bude stát studium? Jaké jsou možnosti studovat alespoň jeden semestr v zahraničí? Obávám se, ţe v naší rodině budeme mít finanční problémy. Otec začal podnikat a začátek jeho podnikání byl spojen s velkými rodinnými výdaji. Bratr aktivně hledá zaměstnání, ale nevím, zda se mu rychle podaří práci najít. Protoţe ještě nemáme zkušenosti s výdaji, které budou spojeny se studiem vysoké školy, musím zjistit, kolik mne bude stát jeden měsíc studia v Praze.

10 Možnosti studia v zahraničí Erasmus Hledali jsme moţnosti studia v zahraničí a nejvíce se nám líbil program Erasmus. Na Vysoké škole ekonomické v Praze se studium v zahraničí započítává do běţného studia. BASIC INFORMATION The selection process for a semester study stay abroad is within the framework of bachelor study. It will offer 56 places in all, specifically there will be 36 places in the English-speaking countries, 8 places in the German-speaking countries, 6 places in the Spanish-speaking countries and 6 places in the French-speaking countries. The studies will be only approved of in the European countries within the framework of Erasmus programme. SELECTION PROCESS You have to study at the University of Economics Prague in the third or fourth semester respectively. This stay has to be your first one. The selection process has only one round. You have to take a language test and you have to have good percentile. Your semester abroad is included in your study at the University of Economics. Results of the selection process will be published in your profile ISIS. APPLICATION You can choose only up to four different schools, and maximum two different foreign languages. For study reasons, it will be better if you travel in the winter semester. You have to supply your CV and a letter of application in the language in which you want to study. Basic information for students who want to study in two foreign languages You have to take tests in two foreign languages, which means you have two results from the language tests. You have to supply your CV and a letter of application in both the foreign languages. If you are successful in the selection process, only one school will be granted to you. If you aren t successful, you get enlisted as a substitute.

11 Název rodiny Členové Otec Hoškovi Klára Javůrková, Lucie Ryšavá, Aneta Tkadlecová, Natálie Štěpáníková, Martina Hošková Klára Javůrková Otec rodiny ukončil pracovní poměr dohodou k tohoto roku a od začal podnikat. Předmětem podnikání je poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, fotografické sluţby Jaké daně bude platit a kdy? a) Pro potřeby podnikání jsem si koupil osobní auto, které jsem zahrnul do obchodního majetku firmy. Osobní auto v obchodním majetku firmy ovlivní tyto daně: 1. daň z příjmů pokud osobní auto zahrneme do obchodního majetku firmy, do výdajů, které sniţují základ daně z příjmů, můţeme dávat odpisy podle dokladů můţeme uplatňovat výdaje za pohonné hmoty, opravy, údrţbu a pojištění auta sniţují základ daně z příjmů 2. silniční daň pouţíváme-li osobní auto pro podnikání, musíme za něj platit silniční daň b) DPH Všichni obchodní partneři jsou plátci DPH, na finančním úřadě jsem zaţádal o registraci k DPH, plátcem jsem se stal od letošního roku. c) Daň z příjmů fyzických osob Protoţe mám v letošním roce příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a ze samostatné činnosti (podnikání), musím podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

12

13

14 Evidence DPH

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Ukázky prací žáků Jmenuji se Natálie Hošková a v naší rodině jsem MATKA. Je mi 42 let, pracuji jako úřednice, mám spoustu koníčků a stejně jako celá naše rodina jsem sportovně zaměřená. Mám kamarádku ţijící

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Telč, renesanční perla Vysočiny Realizační tým Metodik Mgr. Ludmila Morkesová Anotace Učitel / Předmět Mgr. Ludmila Morkesová, CJL Mgr. Ivana Vaňková, CJL - NEJ Ing. Jaroslava Hánová, ITE Projektový den

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Veletrh fiktivních firem Realizační tým Metodik Ing. Marie Šurychová Ing. Blanka Hrnčířová Učitel / Předmět Ing. Blanka Hrnčířová/PRX Ing. Marie Šurychová/PRX Mgr. Jitka Mrázková/CJL, NEJ PhDr. Zdeňka

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Za třídu! Realizační tým Metodik Ing. Jaroslava Hánová Anotace Učitel / Předmět Ing. Libuše Čechová Ing. Pavla Marešová Ing. Jaroslava Hánová / ekonomika, informační a komunikační technologie Ing. Libuše

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

UČEBNÍ OSNOVA CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou 63-41-M/02 Obchodní akademie Počet hodin v UP celkem: 60 Platnost učební

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 3.08.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_15_AJ_CON_1 Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk

Více

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ

SPOLUPRÁCE - KOORDINÁTOR/KA ZAHRANIČNÍCH KURZŮ Volná místa KOORDINÁTOR/KA JAZYKOVÉ VÝUKY A OBCHODU (Plzeň) Koordinátor/ka je pravá ruka naší manažerky pobočky, se kterou rád/a a ochotně spolupracuje a sdílí úspěchy. Je člověk, který: je systematický

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Statistika na Vysočině Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel / Předmět Ing. Jana Kahounová/Statistika/ITE Mgr. Pavel Rafaj / Zeměpis Ing. Jaroslava Hánová/ITE PhDr. Zdeňka Machačová/ANJ

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR

ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR ANGLIČTINA PRO UČEBNÍ OBOR PRODAVAČ MGR. DITA HEJLOVÁ DOPIS - REKLAMACE VY_32_INOVACE_AH_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY

HARRACHOV TIPY NA VÝLETY HARRACHOV TIPY NA VÝLETY Möglichkeiten für interesante Ausflüge Interesting places to see Propozycje wycieczek Tips voor uitstapjes TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ ZÁMEK FRÝDLANT ZOO LIBEREC

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019

STAVÍME MOSTY REG. Č.: CZ 1.07/1.1.36/02.0019 Geocaching EKO cache OA Pelhřimov Realizační tým Metodik Ing. Jana Kahounová Anotace Učitel Ing. Libuše Čechová Ing. Jana Kahounová Ing. Libuše Čechová Projekt je prioritně zaměřen na aktivní a smysluplné

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU

KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Adresa : 794 01 Krnov, Opavská 49 KRITÉRIA PŘIJETÍ KE STUDIU na Střední školu automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov,

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Present simple (přítomný čas prostý)

Present simple (přítomný čas prostý) Present simple (přítomný čas prostý) MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_12 Tématický

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách

Vzdělávací oblast: Inovace a zkvalitnění Vzdělávací obor: žáci SOU všechny obory výuky cizích jazyků na středních školách STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Žádost o práci ve Velké Británii

Žádost o práci ve Velké Británii Evropské služby zaměstnanosti Strategie ucházení se o volné místo Žádost o práci ve Velké Británii Hledání práce na místě (E303) - pomocí lokálních úřadů práce (Jobcentres), - pomocí soukromých agentur

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Přispějme k ještě kvalitnější a modernější výuce na ZŠ Chotěboř Buttulova Registrační číslo projektu CZ.01.07/1.1.01/01.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing.

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_438_Podmínkové věty (1) AUTOR: Ing. Magdalena Nemeškalová ROČNÍK, DATUM: 9., 3. 5. 2012 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Anglický

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Název lekce: Pracovní smlouva

Název lekce: Pracovní smlouva Název lekce: Pracovní smlouva Cíl: Seznámit se s pracovní smlouvou a jejími náležitostmi. Časová dotace: Věková kategorie: 1 vyučovací hodina 9. ročník Pomůcky: pracovní list První zaměstnání (2ks), příběh

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD VŠTE ÚČINNOST OD 30.9.2013 Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Studijní a zkušební řád ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2002/2003 Vyplněnou Závěrečnou zprávu je potřeba doručit v elektronické podobě (e-mail) na zahraniční oddělení rektorátu

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více