Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy"

Transkript

1 Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem VČP Net, s.r.o. Pražská třída Hradec Králové IČ: DIĆ: CZ

2 1 Úvod Právní rámec Definice pojmů a zkratek Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem Vyloučení diskriminačního jednání Hlavní činnosti ve Společnosti z hlediska nediskriminačního jednání Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele Organizační zajištění Manažerské zajištění Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě Veřejné informace Důvěrné informace Smluvní informace Interní informace Pravidla poskytování dat a informací Účel Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice) Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie Data obchodníkům s plynem Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích u vlastníka Společnosti Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu k externím poskytovatelům služeb Řízení Programu rovného zacházení Statutární orgán Auditor programu Statut auditora programu Činnosti auditora programu Reporting v oblasti Programu rovného zacházení Činnosti vykonávané pro zajištění dodržování Programu rovného zacházení Sledování právních a regulatorních změn Kontrola souladu procesů a interních předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy Koordinace komunikace se státními orgány Informování statutárního orgánu Společnosti o Programu rovného zacházení Informace o realizaci Programu rovného zacházení Shrnutí Účinnost Programu rovného zacházení Aplikace Programu rovného zacházení Změny Programu rovného zacházení Stránka 2 z 12

3 1 Úvod 1.1 Právní rámec V souladu se směrnicí Evropské unie 2009/73/ES článek 26, 2d, a s ustanovením 59a odst. 3zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen Energetický zákon ), je provozovatel distribuční soustavy povinen přijmout vnitřním předpisem program (dále jen Program rovného zacházení ), který stanoví: opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem, zejména pokud jde o přístup do jím provozované distribuční soustavy a využívání jeho služeb, povinnosti a práva zaměstnanců ke splnění účelů Programu rovného zacházení. Účelem Programu rovného zacházení je vytvoření dokumentu, kterým se zajistí, aby provozovatel distribuční soustavy a členové statutárních orgánů provozovatele distribuční soustavy plnili povinnost zajistit nediskriminační přístup k distribuční soustavě. Nediskriminační přístup k distribuční soustavě je nejdůležitějším faktorem z hlediska vytvoření funkčního a konkurenčního trhu s plynem. Programem rovného zacházení a jeho realizací se zajistí rovnocenný přístup účastníků trhu s plynem k distribuční soustavě a ke službám poskytovaným jejím provozovatelem. Žádný účastník nebude zvýhodňován z hlediska přístupu k distribuční soustavě na úkor jiného účastníka a zároveň žádnému účastníkovi nebudou poskytovány výhodnější informace o provozování a rozvoji a o přístupu k distribuční soustavě. 1.2 Definice pojmů a zkratek Pojem / Zkratka Definice DS Distribuční soustava. Společnost Společnost VČP Net, s.r.o. PDS Provozovatel distribuční soustavy. GIS Geografický informační systém HUP Hlavní uzávěr plynu (uzavírací armatura odběrného plynového zařízení, která odděluje odběrné plynové zařízení od plynovodní přípojky). Data Informace o DS, resp. o provozovaných PZ, které specifikují geodeticky zaměřený průběh (polohopis) PZ v písemné a elektronické podobě. Tam kde neexistuje geodeticky zaměřený průběh, poskytuje se orientační zákres průběhu PZ, data z provozní dokumentace zařízení, vlastnická a majetková práva k zařízení. Oprávněný zájem žadatele Rozumí se jím zájem žadatele na získání podkladů pro účely územního a stavebního řízení, územních plánů nebo energetických koncepcí ( 4 odstavec 6, zákona 406/2000 Sb.), případně informací o poloze plynárenského zařízení v blízkosti nemovitosti vlastněné nebo provozované žadatelem. Rozumí se jím i zájem žadatele na získání podkladů pro projektovou činnost a získání informací o poloze plynárenského zařízení pro práci obchodníka s plynem. OPZ Odběrné plynové zařízení. Zákazník Zákazníkem je smluvní strana. Pracovník Zaměstnanec společnosti, která poskytuje služby PDS na základě smluvního vztahu. PZ Plynárenské zařízení. RS Regulační stanice plynu podle TPG SKAO Stanice katodové ochrany. STL Středotlaký plynovod. NTL Nízkotlaký plynovod. VTL Vysokotlaký plynovod. SLA Smlouvy o poskytování služeb (tzv. Service Level Agreements) Žadatel Právnická nebo fyzická osoba nebo orgán státní správy, který písemně požádá o informaci o poloze a o technické specifikaci plynárenského zařízení v digitální podobě, ve formě papírového výtisku nebo zákresem do žadatelem předloženého papírového podkladu. Pro trvalou platnost Programu rovného zacházení při změnách řídicí dokumentace nejsou v odkazech na řídicí dokumenty použita čísla vydání - vždy se předpokládá řídicí dokument v platném vydání. Stránka 3 z 12

4 2 Opatření k vyloučení diskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem 2.1 Vyloučení diskriminačního jednání Za účelem vyloučení diskriminačního jednání provozovatele distribuční soustavy vůči ostatním účastníkům trhu s plynem byly identifikovány korporátní postupy držitele licence na distribuci plynu, v rámci kterých by mohlo potenciálně dojít ke zvýhodnění či znevýhodnění postavení jednoho účastníka oproti druhému. K zamezení uvedeného důsledku Společnost provedla opatření, zejména: úpravu informačních systémů přijetím systémových opatření, včetně stanovení přístupových práv; oddělení sdílených složek informačních systémů, a to formou nastavení oprávnění. Přípustná výměna dat je pouze na základě uzavřené smlouvy s příslušným dodavatelem služeb; převedení správy informačních systémů na externí subjekt, který je smluvně zavázán ochraňovat a nesdělovat třetím stranám žádné informace týkající se distribuce; úpravu vnitropodnikových předpisů; úpravu vnitropodnikových procesů; fyzické zabezpečení přístupu k archivované dokumentaci PDS; zamezení nekontrolovaného přístupu do prostoru kanceláří PDS třetím osobám; i jakékoliv propojené osoby v rámci koncernu RWE; implementace Programu rovného zacházení do všech smluvních vztahů mezi PDS a poskytovatelem služeb, kde jsou poskytovány informace o distribuční soustavě; organizační změny; zřízení funkce auditora programu. Všechna opatření k vyloučení diskriminačního jednání jsou provedena v souladu s energetickým zákonem, vyhláškou č. 365/2009 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem, v platném znění, a s Řádem provozovatele DS. 2.2 Hlavní činnosti ve Společnosti z hlediska nediskriminačního jednání Hlavní činnosti z pohledu nediskriminačního jednání ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem jsou ze strany Společnosti vymezeny a je zabezpečená jejich průběžná kontrola auditorem programu (minimálně jednou ročně). Tyto činnosti a jejich návaznost na související dokumentaci Společnosti jsou následující: Pořadové číslo Činnost Související dokumentace 1. Obchodní partner zákazníka distribuce 2. Připojení odběrného místa a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace c) Řád provozovatele DS d) logika nastavení přístupů do IS a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s..r.o. b) logika nastavení přístupů do IS c) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě 3. Informace o výpadcích dodávek z důvodu porušení PZ DSO_MP - Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu se ZP při přerušení distribuce a dodávky ZP 4. Předpokládaná hodinová/denní spotřeba distribuční soustavy 5. Stížnosti na činnost Společnosti 6. Informace o kontaktech distributora Dokumenty s uvedenými hodnotami jsou zabezpečeny a přístupné pouze pracovníkům dispečinku. Pracovníci dispečinku jsou prokazatelně seznámeni s principy utajení informací. a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů reklamací c) logika nastavení přístupů do IS a) logika nastavení přístupů do IS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě TISK: INFORMACI Stránka 4 z 12

5 Pořadové číslo Činnost Související dokumentace 7. On-line spotřeba měřeních jednotlivých zákazníků a) SLA mezi Společnosti a RWE Distribuční služby, s.r.o. 8. Informace o platbách za distribuci 9. Připojování a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace c) Řád provozovatele DS d) logika nastavení přístupů do IS a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě c)ceník Společnosti 10. Callcentrum SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. 11. Fakturace Společnosti 12. Upomínání 13. Změna dodavatele 14. Odpojování/přerušování dodávek 15. Komunikace s uživateli a) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. b) logika nastavení přístupů do IS c) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Pravidla vymáhání pohledávek c) DSO_MP - Řešení neměřených neoprávněných odběrů d) DSO_MP - Řešení měřených neoprávněných odběrů a) Řád provozovatele DS b) SLA mezi Společnosti a RWE Zákaznické služby, s.r.o. c) DSO_SM - Pravidla procesů fakturace d) logika nastavení přístupů do IS a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Pravidla vymáhání pohledávek c) DSO_MP - Řešení neměřených neoprávněných odběrů d) DSO_MP - Řešení měřených neoprávněných odběrů DSO_MP - Pravidla pro informování dotčených účastníků trhu se ZP při přerušení distribuce a dodávky ZP 16. Přidělování kapacity DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě Převod rezervovaných distribučních kapacit Řešení překročení rezervované kapacity a) Řád provozovatele DS b) DSO_MP - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě c) Ceník Společnosti a)dso_mp - Standardy a garance pro připojení k distribuční soustavě b) Ceník Společnosti TISK: INFORMACI Stránka 5 z 12

6 2.3 Schéma začlenění Společnosti uvnitř vertikálně integrovaného podnikatele V celém uplynulém účetním období byla Společnost ovládána následujícími osobami: RWE AG, Essen 100,00 % RWE Gas International B.V. 100,00 % RWE Transgas, a.s. 2,95 % Východočeská plynárenská, a.s. 63,62 % Východočeská plynárenská, a.s. 100,00 % VČP Net, s.r.o. 2.4 Organizační zajištění Organizační a právní nezávislost provozovatele distribuční soustavy, funkční oddělení je zajištěno plněním tohoto Programu rovného zacházení. Osoby odpovědné za řízení Společnosti nejsou přímo ani nepřímo zapojeny do žádné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu nebo obchod s plynem; žádný člen statutárního orgánu Společnosti není současně členem žádného statutárního orgánu, prokuristou nebo vedoucím zaměstnancem jiné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu nebo obchod s plynem. Žádný člen statutárního orgánu Společnosti není závislý na hospodářských výsledcích jiné společnosti, jež je držitelem licence na výrobu či obchod s plynem. 2.5 Manažerské zajištění Společnost disponuje skutečnými rozhodovacími právy ve vztahu k majetku nezbytnému k provozování, údržbě a rozvoji distribuční soustavy. Východočeská plynárenská, a.s., jako vlastník Společnosti neuděluje Společnosti jakékoliv pokyny ohledně běžného provozu nebo údržby distribuční soustavy a dále žádným způsobem nezasahuje do rozhodování, pokud takové rozhodnutí nejde nad rámec schváleného finančního plánu či jiného obdobného nástroje. Tím není dotčeno právo vlastníka Společnosti schvalovat roční finanční plán či jiné obdobné nástroje Společnosti a schvalovat její maximální limity zadlužení. Vyšší řídící struktura holdingu RWE Group může zasahovat do rozhodování Společnosti pouze v případě, že takové rozhodnutí je v rámci schváleného finančního plánu či jiného obdobního nástroje. 3 Standardy nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě 3.1 Veřejné informace Veřejné informace jsou veřejně přístupné každému zájemci o informaci, zejména zveřejňované na internetových stránkách Společnosti a zahrnují: dlouhodobý plán rozvoje distribuční soustavy v rozsahu definovaném jednateli Společnosti a uveřejněném na internetu, roční plán odstávek distribuční soustavy v rozsahu: název stavby, číslo stavby, obec, lokalita, plánovaný termín odstávky, název dotčených katastrů, neplánované odstávky v rozsahu: identifikační kód, datum vzniku, obec, místní část ulice, předpokládaná doba obnovení, kontaktní spojení, ceníky za distribuci a činnosti spojené s distribucí ZP, on-line toky do domácí zóny, seznam vstupních bodů a popis distribuční soustavy v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS, seznam míst měření kvality plynu v rozsahu stanoveném Řádem provozovatele DS, kontakty na PDS, informace dle 15 odst. 1 písm. c) e) vyhlášky číslo 365/2009 Sb., v platném znění, pro předávací místa přeshraničních plynovodů, informace, jejichž výčet je uveden v Řádu provozovatele DS. Další informace mohou být definovány jako veřejné pouze statutárním orgánem Společnosti. Společnost také zveřejňuje další informace, jejichž povinnost zveřejnění vyplývá i z jiných právních předpisů než z oblasti plynárenství. TISK: INFORMACI Stránka 6 z 12

7 3.2 Důvěrné informace Smluvní informace Jde o informace charakteru obchodního, technického a finančního, o kterých se člen orgánu Společnosti dozvěděl od smluvních stran, zejména od zákazníků Společnosti. Člen statutárního orgánu Společnosti nezveřejní a neposkytne nebo nezpřístupní smluvní informace jakýmkoli třetím stranám, s výjimkami níže uvedenými. Člen statutárního orgánu Společnosti poskytne nebo zpřístupní smluvní informace mimo rámec Společnosti, pokud: smluvní strana, zejména zákazník Společnosti, udělil Společnosti písemný souhlas s poskytnutím nebo zpřístupněním smluvní informace; smluvní informace je poskytnuta nebo zpřístupněna externím poskytovatelům služeb Společnosti mimo organizační složky poskytovatelů služeb vykonávající výrobu plynu, obchod s plynem nebo elektřinou, avšak za uvedených zásad dle Programu rovného zacházení. Smluvní informace jsou zejména: identifikační údaje o zákazníkovi v rozsahu smlouvy o připojení, data o odběrném místě v rozsahu smlouvy o připojení, informace v rozsahu smlouvy o distribuci a smlouvy o připojení, údaje z měření zákaznického odběrného místa, fakturační údaje zákaznického odběrného místa, informace o reklamaci, pohledávky vzniklé při poskytování služeb distributora, došlé platby za služby distributora Interní informace Všechny ostatní informace o provozování distribuční soustavy, o jejím rozvoji a přístupu do ní, pokud nejde o veřejnou nebo smluvní informaci. Způsob poskytování těchto informací je upraven tímto Programem rovného zacházení. Člen statutárního orgánu Společnosti poskytne nebo zpřístupní interní informace mimo rámec Společnosti, pokud: interní informace je nebo se stala veřejně přístupnou; zpřístupnění interní informace je vyžadováno na základě obecně závazných právních předpisů a v souladu s nimi. Interní informace jsou zejména: data obchodníkům se ZP v rozsahu dle kapitoly 4.6 tohoto Programu rovného zacházení, data pro územní či stavební řízení v rozsahu dle kapitoly 4.3. a 4.4. tohoto Programu rovného zacházení, data pro územní plánování, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie v rozsahu dle kapitoly 4.5 tohoto Programu rovného zacházení, informace vyplývající ze smlouvy o nákupu ZP pro krytí ztrát v distribuční soustavě a pro vlastní spotřebu. 4 Pravidla poskytování dat a informací 4.1 Účel Data jsou poskytována zejména z důvodu: naplňování povinností podle 161 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, kdy na žádost pořizovatele územně analytických podkladů, územně plánovací dokumentace, obecního úřadu, žadatele o vydání regulačního plánu nebo územního rozhodnutí, stavebníka nebo osoby jím zmocněné sdělí vlastník technické infrastruktury ve lhůtě do 30 dnů údaje o její poloze, podmínkách napojení, ochrany a další údaje nezbytné pro projektovou činnost a provedení stavby; zpřístupnění informací o topologii a základních technických vlastnostech distribuční soustavy v rámci umožnění přístupu k ní v souladu s energetickým zákonem. Zásady poskytování dat a informací Zásadou je poskytování dat na základě zákonných povinností PDS souvisejících s právem přístupu třetích stran k DS a dále s výstavbou a připojováním zákazníků k síti provozovatele distribuční soustavy. Veřejné informace v rozsahu určeném tohoto Programu rovného zacházení se poskytují automaticky. TISK: INFORMACI Stránka 7 z 12

8 Smluvní informace se poskytují výhradně na základě písemné žádosti, a to pouze v rozsahu nezbytném pro splnění požadavku a určeném tímto Programem rovného zacházení. Interní informace se poskytuji v rozsahu určeném tímto Programem rovného zacházení. Data jsou poskytována bezúplatně, s výjimkou poskytování těch dat, které jsou poskytovány za úplatu; tato data jsou specifikována v ceníku PDS. Data předávaná v písemné podobě, případně data předávaná zaručeným elektronickým podpisem musí být opatřena razítkem PDS nebo zplnomocněného poskytovatele služeb a datem tisku a podpisem. 4.2 Data pro veřejnoprávní projednání staveb neplynárenských zařízení (cizí investice) Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav. Data jsou poskytována: na základě žádosti o stanovisko, bezplatně v rámci vydávání Stanoviska pro veřejnoprávní projednání stavby, Žadatelé si stahují stanoviska z úložiště na základě dat zaslaných v u a SMS. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, ochranná, bezpečnostní pásma, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS el. Přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů. Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci poskytovatele služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci. 4.3 Data pro veřejnoprávní projednání staveb PZ zajišťovaných cizím investorem nebo staveb OPZ Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení v konkrétní lokalitě o rozsahu nepřesahujícím nejbližší okolí stavby, resp. několik okolních ulic. Poskytován je vždy aktuální stav s případným doplněným návrhem způsobu připojení na stávající PZ a s tím souvisejících údajů. Data jsou poskytována: na základě žádosti o rozšíření DS, žádosti o připojení nebo žádosti o stanovisko, bezplatně při poskytování podkladů investorovi / stavebníkovi PZ, OPZ nebo jeho zástupci na základě plné moci. Data jsou součástí Garančního protokolu rozšíření DS, Smlouvy o budoucí smlouvě kupní/nájemní, Smlouvy o připojení nebo jako součást Stanoviska PDS k projektu stavby PZ, OPZ pro účely veřejnoprávního projednání. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění předávacích stanic, RS a SKAO a souvisejících technologických částí (včetně dalších plynárenských i neplynárenských vedení provozovaných PDS el. Přípojky k RS, odběrná plynová zařízení, teplovodní vedení z kotelen do RS apod.). Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: plynovody: tlakový stupeň, etapa života, DN, materiál, typ úseku, vlastník, uvedení do provozu, přípojka: tlakový stupeň, materiál, etapa života (provoz/ mimo provoz/ ve výstavbě), DN, vlastník, adresa, HUP: místo osazení HUP, ulice územní identifikace, ochranné a bezpečnostní pásmo, RS a SKAO: tlakový stupeň, etapa života, výkon, adresa (název). Žádosti přijímají a data poskytují pracovníci poskytovatele služeb odboru rozvoje a obnovy DS (od ) nebo u staveb PZ v investorství PDS pracovníci poskytovatele služeb v oblasti přípravy a realizace staveb a u staveb PZ v investorství třetích stran pracovníci poskytovatele služeb v oblasti operativní správy plynárenského majetku na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci. TISK: INFORMACI Stránka 8 z 12

9 4.4 Data pro územní plánování, územně analytické podklady, zpracování územních energetických koncepcí, územní generely a energetické studie Jde zejména o data o poloze a technické specifikaci plynárenského zařízení a o případných plánovaných změnách. Rozsah dat se týká území převážně určených územně správním členěním (obec, místní část, městská část, urbanistický obvod, kraj). Data jsou poskytována: na základě zákona (např. Zákon o hospodaření energií, Stavební zákon), na základě písemné žádosti, přednostně v el. podobě ve formátu *.DXF nebo *.XML, a to na přenosném médiu žadatele nebo zaručeným elektronickým podpisem. Data jsou poskytována v rozsahu potřebném pro zpracování dokumentace stanovené Zákonem o hospodaření energií a Stavebním zákonem v platném znění. Žádosti zpracovávají pracovníci poskytovatele služeb odboru strategie sítí (od ). Data připravují a poskytují pracovníci poskytovatele služeb odboru dokumentace sítí na základě uzavřené smlouvy s PDS a v rozsahu udělené plné moci, případně pracovníci poskytovatele služeb odboru strategie sítí. Za obsah, správnost a úplnost poskytovaných dat zodpovídá příslušný pracovník poskytovatele služeb poskytující data. 4.5 Data obchodníkům s plynem Jde o průběh části nebo celé plynárenské soustavy provozovatele distribuční soustavy zpravidla v elektronické podobě pro potřeby obchodníků s plynem v souvislosti s umožněním přístupu k distribuční soustavě danou energetickým zákonem. Data jsou poskytována na základě žádosti, a to formou externího mapového portálu PDS. Data jsou zasílaná obchodníkovi em ve formátu pdf. Data jsou minimálně jednou ročně aktualizována nejpozději k příslušného roku. Každý držitel licence na obchod s plynem má právo požádat o tato data jednou ročně, a to bezplatně. V případě častějšího požadavku nebo požadavku o častější aktualizaci, jsou data poskytována výhradně elektronickou cestou. Rozsah dat představuje průběh VTL, STL a NTL plynovodů a plynovodních přípojek, včetně umístění RS. Data jsou poskytována bez technických (databázových) údajů, vyjma následujících: plynovod: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"), přípojka: tlakový stupeň, etapa života ("v provozu" a "ve výstavbě"), HUP: místo osazení HUP. Mapové podklady se neposkytují. V případě on-line přístupu se mapové podklady zobrazují na základě užívacího práva na dané mapové podklady. Žádosti zpracovávají pracovníci odboru dokumentace sítí poskytovatele služeb na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Data připravují pracovníci odboru dokumentace sítí poskytovatele služeb, kteří zodpovídají za správnost a úplnost poskytovaných dat na základě uzavřené smlouvy s PDS a udělené plné moci. Prostřednictvím externího mapového portálu probíhá automatické zpracování žádostí. 5 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích 5.1 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve Společnosti Členové statutárního orgánu Společnosti podléhají povinnosti mlčenlivosti o důvěrných informacích na základě příslušné smlouvy o výkonu funkce. 5.2 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích u vlastníka Společnosti Povinnost mlčenlivosti o důvěrných informacích u společnosti vlastnící Společnost je zajištěno dohodou o mlčenlivosti, která je uzavřena mezi společností vlastnící Společnost a jejími zaměstnanci přicházejícími do styku s těmito informacemi. Na základě dohody o mlčenlivosti jsou pověření zaměstnanci a členové statutárního orgánu a dozorčí rady, kterým je poskytnuta důvěrná informace, povinni dodržovat mlčenlivost o takové informaci a neposkytnout ji jakékoli třetí osobě a ani jakémukoli zaměstnanci vertikálně integrovaného podnikatele vykonávajícího činnost výroby plynu, obchod s plynem nebo elektřinou. TISK: INFORMACI Stránka 9 z 12

10 5.3 Zajištění mlčenlivosti o důvěrných informacích ve vztahu k externím poskytovatelům služeb Smlouvy Společnosti s externími poskytovateli služeb, musí obsahovat ustanovení o mlčenlivosti o důvěrných informacích, a to formou odkazu na Program rovného zacházení. Na základě příslušných smluvních ujednání jsou externí poskytovatelé služeb povinni zajistit mlčenlivost o důvěrných informacích se zaměstnanci, kteří se seznamují nebo mohou seznámit s důvěrnými informacemi. 6 Řízení Programu rovného zacházení 6.1 Statutární orgán Statutární orgán je odpovědný za dodržování programu rovného zacházení ve Společnosti a spolupracuje s auditorem programu při předcházení rizik souvisejících s dodržováním programu rovného zacházení. 6.2 Auditor programu Auditor programu dohlíží na provádění programu rovného zacházení ve smyslu ustanovení 59a odst.5 energetického zákona v platném znění. Výkonem funkce auditora programu ve Společnosti je pověřena společnost RWE GasNet, s.r.o Statut auditora programu 1. Auditor programu má nezávislé postavení a právo přístupu k informacím nutným k plnění jeho odpovědnosti ohledně zajišťování dohledu na provádění programu rovného zacházení. 2. Všichni zaměstnanci jsou povinni poskytovat auditorovi programu veškeré informace a podklady nezbytné pro řádný výkon jeho činnosti a jinou nezbytnou součinnost. 3. Auditor programu má v případě zjištění závažných informací přímý přístup ke statutárnímu orgánu. V případě závažného pochybení v oblasti dodržování programu rovného zacházení zjištěného nebo hrozícího u Společnosti, které významně zvyšuje riziko narušení nediskriminačního jednání, je auditor programu povinen o této skutečnosti neprodleně informovat statutární orgán Společnosti Činnosti auditora programu Činnosti auditora programu jsou: 1. sledování právních a regulatorních změn z hlediska dodržování Programu rovného zacházení a jejich promítnutí do procesů a interních předpisů Společnosti, 2. kontrola souladu interních předpisů Společnosti s Programem rovného zacházení a externími předpisy, 3. připomínkování interních a externích předpisů z hlediska souladu s Programem rovného zacházení. Auditor programu je součástí připomínkového řízení předpisů Společnosti, 4. kontrola nastavení přístupových práv do informačních systémů (nejméně jednou ročně), 5. předcházení zneužívání vnitřních informací, 6. koordinace opatření k nápravě nedostatků zjištěných na základě podání (stížností) zákazníků, 7. komunikace s regulatorním orgánem, a konzultace problematiky souladu Programu rovného zacházení a nediskriminačního přístupu k distribuční soustavě, 8. zpracování Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení a její zaslání Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu, 9. vyhodnocení rizik Reporting v oblasti Programu rovného zacházení Auditor programu jednou ročně, a to nejpozději do tří měsíců po skončení kalendářního roku, předkládá ke schválení statutárnímu orgánu Společnosti Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení. Statutární orgán jednou ročně vyhodnotí účinnost a efektivnost funkce auditora programu ve Společnosti. 6.3 Činnosti vykonávané pro zajištění dodržování Programu rovného zacházení Sledování právních a regulatorních změn 1. Auditor programu průběžně sleduje právní a regulatorní změny, zajištění plnění Programu rovného zacházení a nediskriminačního jednání. TISK: INFORMACI Stránka 10 z 12

11 2. Auditor programu poskytuje procesním vlastníkům a zpracovatelům interních předpisů Společnosti podporu a poradenství při zapracování právních a regulatorních změn do procesů a interních předpisů Společnosti Kontrola souladu procesů a interních předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy 1. Za soulad každého procesu Společnosti s Programem rovného zacházení odpovídá vlastník procesu ve Společnosti. Případné pochybnosti či nesoulad je vlastník povinen řešit s Process Expertem. Je-li takový proces implementován do PDS, je auditor programu povinen tento proces prověřit. 2. Vlastník procesu odpovídá i za to, že předpisy související s Programem rovného zacházení jsou dodržovány i ve smluvních vztazích se třetími osobami. 3. Za soulad každého interního předpisu Společnosti s Programem rovného zacházení a s právními a regulatorními předpisy odpovídá schvalovatel příslušného předpisu (jemu se zodpovídá zpracovatel dokumentu). Případný nesoulad jednotných vzorů řídicích dokumentů je zpracovatel povinen řešit se Standard Expertem. 4. Kontrolu souladu procesů a předpisů Společnosti s právními a regulatorními předpisy provádí auditor programu v rámci připomínkového řízení při tvorbě, změně a rušení procesů nebo předpisů Společnosti. 5. V případě zjištěného nesouladu kontrolovaných procesů a interních předpisů s právními či regulatorními předpisy jsou příslušní vlastníci procesů nebo schvalovatelé/ zpracovatelé interních předpisů povinni: a. navrhnout ve lhůtě stanovené dohodou s auditorem programu jejich úpravu i s termínem její realizace, b. nežádoucí stav bezodkladně odstranit, a to ještě před zamýšleným datem účinnosti (aby nesoulad účinnosti vůbec nenabyl). Lhůtu odstranění nesouladu stanoví po dohodě auditor programu (auditor programu je oprávněn pozastavit účinnost procesu nebo interního předpisu PDS). 6. U opatření navržených k nápravě podle odst. 5 výše, posoudí auditor programu, zda navržená opatření a úpravy jsou v souladu s Programem rovného zacházení, nediskriminačním chováním, právními či regulatorními předpisy, a se zainteresovanými útvary projedná jejich realizaci. 6.4 Koordinace komunikace se státními orgány Auditor programu uskutečňuje komunikaci s Energetickým regulačním úřadem v oblasti dodržování Programu rovného zacházení a předkládání Výroční zprávy o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení. 6.5 Informování statutárního orgánu Společnosti o Programu rovného zacházení Členové statutárního orgánu Společnosti jsou seznámeni s Programem rovného zacházení a musí potvrdit podpisem, že byli informováni o jeho obsahu, a že budou plnit povinnosti, které jsou v něm stanoveny. Společnost využije stejný postup, jestliže dojde ke změnám v Programu rovného zacházení, nebo nastoupí noví zaměstnanci nebo dojde ke změnám ve složení členů statutárního orgánu Společnosti. 7 Informace o realizaci Programu rovného zacházení Auditor programu vypracovává a předkládá členům statutárního orgánu Společnosti Výroční zprávu o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení za uplynulý rok. Tuto zprávu Společnost zasílá vždy do 30. dubna následujícího kalendářního roku Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu; zpráva je současně publikována na webových stránkách Společnosti. 8 Shrnutí 8.1 Účinnost Programu rovného zacházení Program rovného zacházení ze dne se nahrazuje dnem schválení jednateli Společnosti tímto Programem rovného zacházení. 8.2 Aplikace Programu rovného zacházení Program rovného zacházení a jeho změny jsou závazné pro členy statutárního orgánu Společnosti počínaje dnem jeho schválení. TISK: INFORMACI Stránka 11 z 12

12 8.3 Změny Programu rovného zacházení Auditor programu předkládá statutárnímu orgánu Společnosti návrhy na nezbytné změny Programu rovného zacházení. Auditor programu zabezpečí, aby všichni zaměstnanci a členové statutárního orgánu Společnosti byli se změnou Programu rovného zacházení seznámeni, a to neprodleně po přijetí změny Programu rovného zacházení. Změny v Programu rovného zacházení schvalují jednatelé Společnosti. Upravený Program rovného zacházení je předkládán Energetickému regulačnímu úřadu a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Za VČP Net, s.r.o.: (podepsán) Ing. Miloslav Zaur jednatel společnosti (podepsán) Thomas Merker jednatel společnosti TISK: INFORMACI Stránka 12 z 12

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o.

Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011. RWE GasNet, s.r.o. Výroční zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy za rok 2011 RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 03. dubna 2012 1 Výroční

Více

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010

VČP Net, s.r.o. 1/6. Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové 20. dubna 2010 Zpráva o plnění Programu opatření provozovatele distribuční soustavy k vyloučení diskriminačního chování ve vztahu k ostatním účastníkům trhu s plynem a ohledně pravidel pro zpřístupňování informací o

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím Zpráva o přijatých opatřeních a plnění Programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

RWE Gas Storage, s.r.o.

RWE Gas Storage, s.r.o. PROGRAM ROVNÉHO ZACHÁZENÍ, KTERÝM SE STANOVÍ OPATŘENÍ K VYLOUČENÍ DISKRIMINAČNÍHO JEDNÁNÍ PROVOZOVATELE ZÁSOBNÍKU PLYNU VE VZTAHU K ÚČASTNÍKŮM TRHU S PLYNEM A PRÁVA A POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ PROVOZOVATELE

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2011 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 24. dubna 2012 1. Úvod Zpráva o opatřeních přijatých k provádění Programu rovného zacházení

Více

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o.

ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014. RWE Gas Storage, s.r.o. ZPRÁVA O OPATŘENÍCH PRIJATÝCH K PROVÁDĚNÍ PROGRAMU ROVNÉHO ZACHÁZENÍ ZA ROK 2014 RWE Gas Storage, s.r.o. Praha, dne 27. dubna 2015 Zpráva o opatřeních přijatých k provádění programu rovného zacházení (dále

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

číslo zákazníka: uzavřená mezi

číslo zákazníka: uzavřená mezi SMLOUVA O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ KATEGORIE MALOODBĚRATEL - DOMÁCNOST číslo zákazníka: uzavřená mezi PROVOZOVATELEM DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (DÁLE JEN PROVOZOVATEL) Pražská plynárenská Distribuce,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 3 únor 2012 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 3 únor 2012 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výšefinančního zajištění... Chyba! Záložka není definována.

Více

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení

Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy. Všeobecná ustanovení Pravidla pro poskytování dat a výstupů z datového skladu Geografického informačního systému hl. m. Prahy I. Všeobecná ustanovení 1. Cílem tohoto dokumentu je stanovení pravidel (dále jen pravidla ) pro

Více

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ

Ulice Číslo popisné / orientační PSČ Žádost o připojení výrobny plynu k DS a vystavení technických podmínek Zemní plyn Důvod žádosti (označte křížkem) připojení nové výrobny plynu změna charakteru výrobny plynu E.ON Distribuce, a.s. F. A.

Více

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně:

Obchodní podmínky. I. Definice pojmů (1) Pro účely Obchodních podmínek a této Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: Obchodní podmínky Společnosti TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114, DIČ CZ 034 61 114 se sídlem Lesní 1, Beroun-Zdejcina, 266 01 Beroun zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění

Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Smlouva o zajištění provozu systému Educon uzavřená podle 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v účinném znění Přílohy: Příloha č. 1 - Roční paušál Balíček 500 1. Smluvní strany Smluvní strany této smlouvy,

Více

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená

Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená Východočeská plynárenská, a.s. Hradec Králové Materiály a rozhodnutí schválená na mimořádné valné hromadě konané dne 31. srpna 2006 v salonku Panorama hotelu Amber Hotel Černigov v Hradci Králové Představenstvo

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d).

Základní ustanovení. (2) Předávací stanicí se pro účely této vyhlášky rozumí předávací místo podle odstavce 1 písm. a) až d). 251/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 27. června 2001, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa:

podle 4 vyhlášky č. 540 /2005 Sb. ... Název banky a číslo účtu 2) :.. Dodatečné kontaktní údaje: tel: fax: elektronická adresa: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 540/2005 Sb. VZOR ŽÁDOST FYZICKÉ OSOBY - NEPODNIKATELE o náhradu za nedodržení garantovaného standardu kvality přenosu nebo distribuce a dodávek elektřiny a souvisejících služeb

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK PŘIPOJIT NOVÉ ODBĚRNÉ MÍSTO NOVÉ PŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ PŘIPOJENÍ NOVÉHO ODBĚRNÉHO MÍSTA NA PLYN Připojení nového odběrného místa představuje proces několika

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek

Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Město Železný Brod Vnitřní směrnice č. 1/2015 Zásady a postupy pro zadávání zakázek a veřejných zakázek Článek I. Základní ustanovení 1. Postupy při zadávání veřejných zakázek a soutěž o návrh jsou upraveny

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006

Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 Struktura akcionářů Východočeské plynárenské, a.s. k rozhodnému dni pro konání mimořádné valné hromady, tj. k 13. říjnu 2006 AKCIONÁŘ POČET AKCIÍ % RWE Gas International B.V., Hoofddorp 611 137 63,62 %

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------ MINISTERSTVO FINANCÍ Praha 1, Letenská 15 V Praze dne 12. prosince 2014 Č.j.: MF 69 949/2014/4703-2 S M Ě R N I C E č. 6/2014 ministra financí ------------------------------------------------------------------------

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Registru Subjektů Technické Infrastruktury platné ke dni 12.4.2012 I. Preambule Společnost, se sídlem Tetín čp. 45, okr. Beroun, IČ: 186 01 227, zapsaná v obchodním

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o.

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ. vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ vyhlášeném společností sanofi-aventis, s.r.o. 1 1. Společnost sanofi-aventis, s.r.o., identifikační číslo: 448 48 200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 Vokovice,

Více

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ

PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ PRŮVODCE PŘIPOJENÍM K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ JAK ZNOVU ODEBÍRAT PLYN PO ODPOJENÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ KDY SE ŘEŠÍ ZNOVUPŘIPOJENÍ Tato situace nastává v případě, že provozované odběrné plynové zařízení bylo odpojeno

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU. Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB VEDOUCÍHO PROJEKTU Číslo smlouvy Objednatele: INO/40/01/001657/2008 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014

SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 2. ledna 2014 Č. j.: 93940/ENV/13 5607/M/13 SMĚRNICE MŽP č. 1/2014 o poskytování finančních prostředků z programu Nová zelená úsporám Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz

Ing. Jindřich Poláček. Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY Ing. Jindřich Poláček Hydrosoft Veleslavín polacek@hv.cz Obsah Základní informace o ÚAP Sledované jevy a jejich datový model pro GIS Získávání údajů o území Postup pořizování

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek )

DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ VODAFONE ONENET Č. 011268 (dále jen Dodatek ) Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100

Více

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní

Začíná směrem k odběrateli odbočením od zařízení pro veřejný rozvod. Odbočení od vzdušného vedení končí hlavní domovní Elektrická přípojka nn Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB TUO Katedra elektrotechniky http://fei1.vsb.cz/kat420 Technická zařízení budov III Fakulta stavební Elektrická přípojka

Více

Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti

Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004-2007 For Evaluation Only. Výběrové řízení na poskytovatele telemarketingové podpory obchodní činnosti Informace o zadavateli Základní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti KRC partners s.r.o. se sídlem Na Dolinách 150/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24147591, zapsané do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183015

Více

Ing. Janem Nehodou, místopředsedou a ředitelem sekce regulace

Ing. Janem Nehodou, místopředsedou a ředitelem sekce regulace VALUATION SMLOUVA O DÍLO Č. S/2014/R/4'1- Zadavatel: Zastoupený: ČESKÁ REPUBLIKA - ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD se sídlem Masarykovo náměstí 9115, Jihlava, PSČ 586 01 IČ 708 94 451, DIČ není plátcem daně

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ POSTUPY ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Společnost ATLANTIK finanční trhy, a. s. (dále jen ATLANTIK FT ), v souladu s ustanovením 12 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky pro využívání hostingových služeb m-hosting.cz Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného

Více

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy Řád provozovatele lokální distribuční soustavy PSP Technické služby a.s. Kontakt a doručovací adresa pro agendu smluv o distribuci plynu: PSP Technické služby, a.s. Kojetínská 2937/53 750 53 Přerov tel.:

Více

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1.

Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. Ceník za distribuci zemního plynu Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská plynárenská, a. s. s účinností dnem 1. ledna 2012 I Ceny za distribuci plynu Tento ceník obsahuje pevné ceny

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy QUANTUM, a.s., Vyškov

Řád provozovatele lokální distribuční soustavy QUANTUM, a.s., Vyškov Řád provozovatele lokální distribuční soustavy QUANTUM, a.s., Vyškov Kontakt a doručovací adresa pro agendu smluv o distribuci plynu: Quantum, a.s. Brněnská 212 682 01 Vyškov tel.: + 420 517 343 363-5

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí

<jméno a příjmení> náměstek ministra financí Příloha č. 3 a) náměstek ministra financí V Praze dne Č.j.: /******/20yy-pm PID: Název projektu/sub projektu/iniciativy: název projektu/sub projekt/iniciativy č. (dále jen projekt/sub

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

Politika střetu zájmů

Politika střetu zájmů RSJ a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Tržiště 366/13, PSČ 11800, IČ: 008 84 855, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 14743 (dále jen Obchodník ) tímto v

Více

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 9 srpen 2015

Příloha č. 2. Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství. Revize 9 srpen 2015 Příloha č. 2 Obchodních podmínek OTE, a.s. pro plynárenství Revize 9 srpen 2015 FORMULÁŘE Obsah Přílohy č. 2 OPP 1. Formulář pro stanovení počáteční výše finančního zajištění... 3 2. Formulář pro stanovení

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém

Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém POLOLETNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2006 Tato nekonsolidovaná zpráva je pololetní zprávou emitenta kótovaného cenného papíru ve smyslu 119 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. 3 OBSAH 1.

Více

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy

Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury. Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Projekty hl. m. Prahy v oblasti dat technické infrastruktury Jiří Čtyroký Útvar rozvoje hl. m. Prahy Datové zdroje technické infrastruktury URM eviduje cca 60 vlastníků i správců TI 1. Vodohospodářská

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky WVG Solution s.r.o. IČ: 02145138 DIČ: CZ02145138 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO:

Více

S M L O U V A - VZOR

S M L O U V A - VZOR Příloha 11.8. Obecných pravidel S M L O U V A - VZOR o poskytnutí dotace statutárního města České Budějovice na kofinancování projektu podpořeného v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POSKYTNUTÍ INFORMACÍ A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 1. ÚVODNÍ INFORMACE Hlavní město Praha (dále jen Město ) provozuje Pražské centrum kartových služeb (dále

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ )

S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Číslo smlouvy objednatele:. Číslo smlouvy zhotovitele:. S M L O U V A O D Í L O (dále jen smlouva ) uzavřená podle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) SMLUVNÍ STRANY:

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA

Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA Pro domácnosti, podnikatele a malé firmy PRODUKTY A SLUŽBY RWE ONLINE SERVIS + E-FAKTURA 2 VÍTE, ŽE ÚČTY ZA PLYN TEĎ MŮŽETE ŘEŠIT Z DOMOVA? Kvůli většině Vašich přání a požadavků spojených s odběrem zemního

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací

Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Právní úprava v oblasti elektronických komunikací Zákon č. 121/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Úvod Poslanecká sněmovna dne 22. února 2005 definitivně schválila

Více

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH

Snížení energetické náročnosti objektu obecního úřadu v obci Bořetice včetně výměny zdroje vytápění, č.p. 39 na parcele č. 461 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ OBSAH 1. Identifikační údaje stavby 2. Úvod 3. Popis stávajícího stavu 4. Plynová zařízení 5. Popis řešení 6. Uvedení do provozu 7. Obsluha spotřebiče 8. Montážní práce 9. Závěr Související

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Smluvní strany 1.1 Poskytovatel Firma: Simplia, s.r.o. Sídlo: Praha 2, Polská 1396/46, PSČ 120 00 IČ: 28486820 1.2 Klient 2. Smluvní vztahy Předmět podnikání Předmětem podnikání

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více