~()Ru2ENI LÁZENSKÝCH MíST CR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "~()Ru2ENI LÁZENSKÝCH MíST CR"

Transkript

1 -- --1IlIIII ~ ~()Ru2ENI LÁZENSKÝCH MíST CR Odborový svaz zdravotnictví Predsedkyne Bc. Dagmar Žitníková Konevova 54 13O 00 Praha 3 Trebo1l9. dubna 2013 a sociální péce CR Vážená paní predsedkyne, Sdružení lázellských míst Ceské republiky na svém sncmu konaném dne 29. brezna 2013 v Podebradech vyjadruje zásadní nespokojenost nad vzniklou a dále se prohlubující krizovou situací v ceském lécebném lázellství. Lázellství vždy bylo a je prioritne zamereno na medicínské výsledky a postupy. V tomto resortu získávalo a získává na nich své úspechy a své jméno. Tím se liší od celé rady zemí. Prílohou tohoto dopisu Vám zasílám Prohlášení, které bylo prijato na výše uvedeném snemu, a vy"',ýviím všechny '/,amleresovime org,mi,..,ace k prijetí lakových opalrení, kler,1 puwduu kc zlepšení vznikk situace. V Hím, že tenlu apc! budete brát vážne a pri6níle se o to, že ceské lécebné lázer1ství bude mít i nadále nezastupitelné verejné péce. místo v systému zdravotní Ing. Jirí TToudek Predseda SLM CR Príluha 1 (Prohlášení) Príloha 2 (Petice) Príloha 3 (Usnesení Senátu PCR) Sdruženi lazenských míst Ceské republiky, Palackého nám. 46/ Ti'ebol),

2 - - SDRULENf LÁZEr\JSKYCH M!ST CR PROHLÁŠENí SDRUŽENí LÁZENSKÝCH MíST CESKÉ REPUBLIKY Snem Sdružení lázenských míst Ceské republiky, vyjadruje silný apel na všechny zainteresované instituce, aby pri svém rozhodování ve vztahu k lázenské péci respektovali obsah a požadavky obsažené v petici Za záchranu ceského lécebného lázenství, podporenou plénem Senátu PCR dne 13. brezna Respektování petice by tak melo spocívat zejména v úvaze prípadné revokace restriktivních opatrení ucinených smerem k ceskému lécebnému lázenství tak, aby si prokazatelne lidskému zdraví prospešné lázenství zachovalo nezastupitelnou pozici v systému zdravotní péce Ceské republiky. Snem Sdružení lázenských míst Ceské republiky konstatuje, že úspory vyvolané temito restriktivními opatreními budou v dlouhodobém hledisku preváženy negativními dopady v socio-ekonomické oblasti lázenských regionu a negativními dopady na zdravotní stav populace Ceské republiky, nejen generace soucasné, ale všech generací budoucích. Ing. JirI preds Za radu Sdružení lázenských míst CR: Ing. Jirí Houdek - starosta mesta Trebone Ing. Petr Kulhánek - primátor st. mesta Karlovy Vary PhDr. Ladislav Langr - starosta mesta Podebrady Ing. Jan Pospíšil - starosta obce Lázne Libverda Ing. Pavel Šubr - starosta mesta Lázne Belohrad Mgr. Igor Taptic - starosta mesta Hodonín Ing. Bc. Marie Semelová - místostarostka mesta Luhacovice Bc. Jirí Chval - mesto Mariélnské Lélzne Ing. Lukáš Raszyk - námestek primátora st. mesta Karviné Ing. Kvetoslava Jenícková - mesto Lázne Bohdanec

3 -- - 5DRUZCNI LAZENSKYCH MIST CR Senátori durazne podporili lécebné lázenství! Cesk~ I~(;ebn~ lázenství prochází složitým obdobím. Zasáhla do nej zmena financování z verejných zdroju podporena novým indikacním seznamem, který platí od!.ríjna Skokove se snížil pocet klientú využívajících komplexní a príspevkovou lázenskou péci. Ceské lécebné lázenství je phtom se svými lécebnými Úcinky fenoménem v rámci evropského prostoru a je ve skrze naším rodinným stríbrem. Sdružení lázei1skýeh míst Ceské republiky inieiovalo peticní akci Za záchranu ceského lécebného lázei1ství. Tato petice získala 13.brezna 2012 zásadní podporu na pude Senátu PCR. Lázenská péce byla vždy poskytována jako soucást zdravotní pécc z verejných zdrojíl Již od roku 1996 šlo zhruba o 3 miliardy korun. V roce 1996 dosahovaly celkové výdaje na zdravotnictví 100 miliard korun. Lázei1ství z celkového objemu cerpalo tri procenta. V roce 2011 stouply výdaje na zdravotnictví na 267 miliard Kc. Lázenství si udržovalo tri miliardy, tedy v l<s dobc približne Jedno procento celkového objemu. To jednoznacne ukazuje na hospodárnost tohoto segmentu zdravotní péce. V lonském roce do hry vstoupil nový indikacní seznam, to znamená soupis diagnóz, které mají nárok na plne, ci cástecne hrazenou lázenskou péci. Zavedl i nový pojem - opakovaná lázei1ská péce - a s ním rektroaktivitu, cili zpetnou platnost. V dusledku to znamená, že nárok na komplexní lázei1skou péci vzniká pouze dvakrát za život. Pocítají se ovšem už také lázenské pobyty absolvované od Délka komplexní lázenské péce hrazená z verejného zdravotního pojištení se snížila z 28 dní na 21 dní, príspevkové pak na 14, s možností prodloužení pobytu na 21 dní. V roce 2012 došlo k omezení vydávání lécebných poukazu témer 020 %. Skutecnosti letošního roku vypovídají o velmi skokovém snížení i v dúsledku uplatnovaného nového indikacního seznamu. Tato omezení jsou v prumeru zhruba kolem 40 %. Nicméne jsuu lázenská místa, kde evidují až o 60 % poukazu únor letošního roku. méne za leden a Sdružení lázerlských míst Ó;skó republiky zahújilo peticní akci v cervnu Do záf'í 2012 petici Za záchranu ceského lécebného lúzenství podepsalo] ó 783 lidí a tato peticc byla predána 6.listopadu 2012 prcdsedovi Senátu Milanu Štechovi. Petici se zabývaly nekteré senátní výbory. Ve výsledku byla senátorum predložena dve usnesení - Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. Celonárodní výzva - petice "Za záchranu ceskéhu lécehného lázdíslví" byla na pude horní komory Parlamentu CR projednávána ve stredu 13. brczna Setkala se zde s obrovským zájmem, o cemž svedcí i neohvykle dlouhá diskuse, která v prípade jednání o peticích nebývá zvykem / cca 2,5 hodiny /. V diskusi celkem vystoupilo 17 r'ecníku vcetne Ininistra zdravotnictví Leoše Hegera i zástupce pelmtll - predsedy Sdružení lázdíských míst CR a starosty Trebone Jirího Houdka a zástllpce Odborového svazu zdravc.llmclví a t>i..)ciúlní péce Martina Vacka. Dle ministra Hegera na indikacním seznamu aktivne spolupracovali Ústupci Svazu lécebných lázní, Sdružení lázenských míst i odborných lékarských spolecností apod.. Jak ovšem

4 pripomncl predseda Svazu lécebných lázní Eduard Bláha, taková práce probíh:-í jako jednání valné hromady s majoritními a minoritními akcionári. Lázne jsou ovšem minoritní. Jejich hlas ministerstvo a pojištovny nepf'esvedci I. Min istr Hcgcr mimo j in~ uvedl, že jeho resort neopustil ideu snížit financování lá7eiíství na 2,5 miliardy z verejného zdravotního pojištcní a že má ze zákona povinnost hradit jenom ty metody lécby, které jsou úcinné. Toto zpochybnování úcinnosti lázenské lécby kritizovali ve svých vystoupeních senátori. Senátorka Milada Emmerová zminovala mimo jiné souvislost lázdíské lé(:by se sobestacností a kvalitou života, která se následne promítá do sociální sféry, Alena Gajdušková hovorila o tom, že lázne pomáhají omezit užívání a nadužívání léku. Zmínila též, že je nutné porovnat, jak nákladná je lécba medikamenty a co stoj í príspevek na lázne. Zdenek Škromach pak uvedl, že chápe vliv lobbistu z farmaceutických firem, kterí zrejme mají na ministerstvu vetší slyšení, než skromne se chovající lázne. Další souvislosti, které na sebe lázenství váže, zduraznil predseda Sdružení lázenských míst CR a starosta Trebone Jirí Houdek. Restrikce lázenské péce totiž prináší zvýšení nezamestnanosti, úbytek podnikatelských príležitostí, snížení príslil1ukoupeschopnosti poptávky v daném regionu, snížení životní Úrovne obyvatel v daných regionech, snížení príjmu i obecních rozpoctu z lázenské taxy. Postižena budou predevším malá lázenská místa. Dalším dopadem bude i zvýšeni poctu ambulantních a rehabilitacních výkonú, zvýšeni prípadu invalidity a nesobestacnosti, pomalejší zarazování do pracovních procesu nemocných, kterí lázenskou péci využívali. Celonárodní výzva - petice "Za záchranu ceského lécebného lázenství" byla Senátem témer jednohlasne podporena. Senátori schválili i obe usnesení - Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova. V nich je mimo jiné navrženo zastavwí omezování financování lécebného 1~7díství z verejných proslredku, vrácení opakované IÚzel1f.képéce do indikacniho SCZlmrnLI i;llak~ zrušt:ní rdroaktivity / zpetné platnosti / v prípadc nároku na cerpání komplexní péce. Pro ceské lécebné lázne je rozhodnutí Senátu duležitým a významným krokem. Predevším je to impuls pro ministerstvo zdravotnictví, pojištovny a politiky obecne, aby si uvedomili souvislosti, které restriktivní opatrení již zpusobilo a nadále nepozastavením múžc zpusobit. Politici konecne pripllslili, že v lázeúství jde o tradice, o prírodní lécbu bez vedlejších ÚcinkÚ, o to, že lécebné lázne jsou naším rodinným stríbrem. A nejenom lázne jako takové, ale i lázenská mesta a regiony. A tím se také odlišujeme v rámci Evropy. Ceské léccbné lázenství snad není v koncích. Kompletní záznam diskuse z Horní komory PCR - Senátu najdete na Dokumenty a legislativa, snemovní tisk 446/08 Petice - ceské lázenství.

5 Celonárodní výzva Petice za záchranu ceského lécebného lázenství Ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., v souvislosti s prosazovanou reformou zdravotnictví, vyhlásil a již prostrednictvím zdravotnich pojištoven prosazuje zásadní omezování financování lázenské péce. Lázenství v CR vždy bylo a je prioritne zamereno na medicínské výsledky a postupy v tomto resortu a získávalo a získává na nich své úspechy a své jméno. Tím se Iiši od celé rady zemí v evropském prostoru. Nechceme razantními a nekoncepcními úsporami ve zdravotnictví o tuto devizu prijít, nebot by to byl casto definitivní konec fungování lázenských zarizeni ve 36 lázenských místech Ceské republiky. Dopady do mest a regionu by byly zcela fatální a nikdy by se nedaly napravit Ceské lázne se svými lécebnými úcinky a fenoménem jednotlivých lokalit jsou pro všechny z nás tím rodinným stríbrem. Proto zastavme omezování financování lécebného lázenství a snižování rozsahu indikacního seznamu. Zachovejme lázenství jako soucást stabilní zdravotní péce v Ceské republice. Se sh PETICNí ARCH d t-- -.' - - -" hlasíme a žádáme, aby bvla klad v ~ Jméno a príjmeni Bydlište (obec/mesto, Podpis ulice c. p.).--,--,---- Pe ticní výbor: J.Houdek, M.Horská, V.KoukaJ Ríhová Lucie, Klechová Petra Jirí Houdek, Husova 137, Trebon oprávncn cleny petic. Výboru ve veci petice zastupovat

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM

ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM ZÁPIS Z USTANOVUJÍCÍHO SNĚMU SDRUŽENÍ LÁZEŇSKÝCH MÍST ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉHO DNE 08.01.2015 V ORBIS CENTRU AGENTURY CZECHTOURISM Přítomni: Plné moci: dle prezenční listiny přítomno 22 členů sdružení.

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Romové v České republice

Romové v České republice Informace popisující oblast institucionálního zabezpečení integrace Romů do společnosti v České republice a na mezinárodní úrovni včetně analýzy situace Romů v ČR a v EU 27 II. Romové v České republice

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14.

TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14. LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT!

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Programový dokument OPŽP

Programový dokument OPŽP Programový dokument OPŽP pro období 2007-2013 Březen 2014 Dokument verze 4, aktualizovaný po organizační změně na ŘO OPŽP MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www. o p zp.cz Ze lená lin ka: 800 260 500 dotazy@

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Jak se zapojit do územního plánování

Jak se zapojit do územního plánování Jak se zapojit do územního plánování 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1.1. Politika územního rozvoje, zásady a územní plány - co je co... 4 1.2. Proč se zapojit?... 6 2. POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE... 7 2.1. Co je

Více