TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách 12 14."

Transkript

1 LL 3 / 2009 STRANA 1 3 LISTY LANŠKROUNSKA ČTRNÁCTIDENÍK REGIONU Ročník IX. 13. února 2009 Cena 12 Kč AKTUÁLNĚ poplatky ve zdravotnictví Str. 6 7 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s Liborem Tomiškou si přečtěte na stranách Opravený Společenský dům hostil první ples str.10 Egypt v Lanškrouně Strana 11 Společenská kronika Strana 17 Sport (hokej, badminton, volejbal, šachy, turistika) Str Aktuality z Lanškrounska: lanskroun.cz/ Archiv starších výtisků LL: lanskroun.cz/ a Foto: F. Teichmann

2 STRANA 2 RADNICE SDĚLUJE LL 3 / 2009 Z jednání rady města dne 26. ledna a 2. února Vážení čtenáři, od tohoto čísla Listů Lanškrounska přistupujeme k jiné for mě podávání informací z jednání rady města. Namísto přetiskování všech u snesení vám z nich vybereme jen pár nejzajímavějších a o těch budeme infor movat podrobněji. Všechna přijatá usnesení rady (s anonymizovanými osob ními údaji) najdete na oficiálních webových stránkách města a na úřední desce městského úřadu. K nahlédnutí jsou i v kanceláři starosty a ta jemníka, kde vám je na požádání předložíme v plné, neanonymizované verzi. Veřejné záchodky: Rada města zveřejnila úmysl města pronajmout objekt veřejných záchod ků na Pivovarském náměstí žadateli. Hledá se zájemce, který zajistí jejich provoz s co nejnižšími náklady. Více informací poskytne Jiří Švarc, ve doucí oddělení technické zprávy ne movitostí odboru právního a majetku. Ocenění reprezentantů: Rada města souhlasila s oceněním reprezentantů v anketě Mládež repre zentuje město Lanškroun. Na zámku budou dne oceněni ti, kteří se umístili v mezinárodních sou těžích, nebo do 3. místa v celostátních či na 1. místě v krajských soutěžích. Za zmínku stojí úspěchy cyklistů Filipa Švestky a Tomáše Danačíka, volej balistů Petra Doubravského a Radima Mráze, horolezce Radovana Šifry. Oceněni nebudou jen sportovci, mladý umělec Milan Tran získal druhé mís to v národním kole výtvarné soutěže mladých umělců FAI 2008 za návrh poštovní známky pro Aeroklub ČR a Lucie Václavská byla druhá v mezi národní soutěži knihařských doved ností. Oceněna bude spousta dalších dětí. Těm, které nebudou pozvány na zámek, předají ceny zástupci samo správy v jejich domovských organi zacích. Na tuto akci je v rozpočtu při praveno , Kč, z nichž největší díl bude použit právě na zakoupení od měn a občerstvení pro děti. Celou akci zajišťuje pí Jitka Krejčová, vedoucí od dělení školství a kultury finančního od boru. Moderovat slavnostní večer bu dou již tradičně Mgr. Stanislava Švar cová a Mgr. Pavel Dvořáček. Provozní řád Městského dohlíže cího kamerového systému: Od probíhá v Lanš krouně zkušební provoz Městského dohlížecího kamerového systému. Dle pokynů Ministerstva vnitra ČR bylo nutné zavést pravidla pro pro vozování tohoto monitoringu, proto rada schválila Provozní řád kame rového systému. Tato směrnice defi nuje práva a povinnosti všech zaměst nanců, kteří jsou oprávněni obsluho vat a užívat informace získané provo zem systému. Je závazným předpisem pro všechny osoby, které jsou v pra covním poměru k městu Lanškroun, včetně osob vykonávající veřejné funkce v rámci správního území města Lanškroun. Za provoz kamerového systému odpovídá Jan Schlegel, ve litel městské policie. Snížení ceny bytů prodávaných přes realitní kancelář: Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města snížit minimální prodejní ceny bytových jednotek, kte ré za město prodává Realitní a dra žební společnost Mozaika na základě smlouvy o zprostředkování prodeje bytových jednotek. Jedna bytová jed notka se nachází v Nádražní ulici čp. 153 (navržené snížení ceny na Kč , ) a dvě v Hradební ulici čp. 225 (navržené snížení ceny na Kč , ). Společnost Mozaika sdě lila městu, že za původní cenu Kč , považuje zmíněné byty za neprodejné. Za město prodej bytů za jišťuje Bc. Kateřina Gregorová, ve doucí oddělení majetku, odboru práv ního a majetku. Bezúplatný převod pozemku Pardubickému kraji: V rámci řešení majetkových vztahů v ulici T. G. Masaryka naproti nově vybudované Rezidenci Marci dopo ručila rada zastupitelstvu bezúplatně převést do majetku Pardubického kraje pozemky o výměře 65 m 2 a 141 m 2 pod komunikací. Nařízení města č. 1/2009 parkovné: Rada města vydala nařízení města č. 1/2009. Tímto nařízením se změ nilo prodejní místo parkovacích karet, které nyní prodává namísto městské policie finanční odbor městského úřadu. Rekonstrukce sítí uložených v pozemcích města: Rada města souhlasila s opravou plynovodního podtrubí v ulicích E. Krásnohorské, Svobody a Na Vy hlídce a s položením kabelů nízkého napětí v ulici Lidické. Souhlasila i s po ložením kabelů a s výstavbu nové tra fostanice v areálu u Restaurace Kou paliště, kterou buduje ČEZ Distri buce, a.s., v rámci projektu navrho vané stavby přírodního koupaliště. S majiteli sítí jedná o věcných bře menech odbor právní a majetku. Pronájem nebytového prostoru v ulici B. Martinů: Rada města pronajala Ivo Šolcovi jako provozovnu část domu čp. 379 v ulici B. Martinů (v levé části této nemovitosti je opravna koženého zboží). Vlajka pro Tibet: Na základě podnětu občanského sdružení LUNGTA souhlasila rada města s připojením k akci Vlajka pro Tibet prostřednictvím vyvěšení ti betské vlajky před budovou radnice dne Zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat ve středu 25. února 2009 od hod. na sále lanškrounského zámku. Program: b) Finanční záležitosti 1. Zahájení c) Zakladatelské funkce města 2. Zpráva rady města d) Koncepce, pravidla 3. Zpráva městského úřadu e) Různé 4. Vstupy veřejnosti 6. Vstupy veřejnosti 5. Hlavní část jednání 7. Vstupy zastupitelů a) Majetkoprávní záležitosti 8. Závěr Zasedání je veřejné, zvu všechny občany města. Ing. Martin Košťál, starosta města Veřejná podpora poskytovaná Městem Lanškroun v roce 2009 Tak jako v předchozích letech i v tomto roce bude Město Lanškroun roz dělovat finanční prostředky na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let a na podporu výchovně vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospě lých. Nově lze od loňska požádat i o grant na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu. Celkem město rozdělí veřejnou podporu ve výši , Kč. * Konkrétním subjektům zatím nerozdělená podpora může dosáhnout až , Kč: Kč , je připraveno na sportovní aktivity mládeže do 18 let (žádost lze podat do ) Kč , na výchovně vzdělávací a kulturní aktivity mládeže i dospělých (žádost lze podat do ) Kč , na rozvoj partnerských vztahů a cestovního ruchu (žádost lze podat do ) Kč , na další veřejně prospěšné projekty (např. v humanitární ob lasti, v oblastech ochrany životního prostředí, prevence kriminality, protidro gové aktivity atd. žádosti lze podávat v průběhu celého kalendářního roku), Kč , na podporu investic a to zejména těch, které přispějí k lepšímu vzhledu města, Kč , na podporu oprav památkových objektů na území města. * Dále je v rozpočtu města na rok 2009 adresně připraveno Kč: Kč , pro TJ Lanškroun, hokejový oddíl na nájemné za užívání le dové plochy v Hale B. Modrého, Kč , pro TJ Lanškroun, fotbalový oddíl na údržbu travnaté plochy hřiště, Kč , pro TJ Dolní Třešňovec, fotbalový oddíl na údržbu travnaté plochy hřiště, Kč , pro společnost Canis Centrum s.r.o. na provoz útulku pro psy, Kč , pro Český červený kříž na provoz senior dopravy v Lanškrouně Kč , pro Orlickoústeckou nemocnici, a. s. na pořízení CT přístroje (počítačový tomograf) Pokud budete žádat o poskytnutí veřejné podpory, měli byste se nejprve podrobně seznámit s dokumentem Pravidla pro poskytování veřejné podpory z rozpočtu města Lanškroun, který vnáší do fungování Města Lanškroun jednotný postup při poskytování veřejné finanční podpory a zavádí do práce veřejné správy postupy související se sledováním hospodárnosti, účelnosti a efektivity vynakládaných veřejných prostředků při současném důrazu na transparentnost celého procesu. Přílohou tohoto dokumentu jsou i všechny po třebné tiskopisy. Pravidla jsou zveřejněna na oficiálních stránkách města Lanš kroun v sekci Žádosti a formuláře, vytištěná si je můžete vyzvednout i v kan celáři informací městského úřadu v přízemí radnice. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z dotazů na mětském webu Jak to vypadá se zřízením skateparku? Už dávno ho má i Horní Třeš ňovec, našemu městu už to opravdu chybí. Výstavba skateparku v Lanškrouně je součástí projektu Sportovní areál Lanškroun. Projekt řeší vybudování kvalitního a moderního sportoviště pro lehkou atletiku, kopanou či skateboarding. Součástí projektu je také dětské dopravní hřiště. Projekt byl podán do 9. kola výzvy ROP NUTS II Seve rovýchod, oblast podpory: 2.2. Rozvoj měst k termínu podání žádostí o spo lufinancování z fondů EU V současné době probíhá hodnocení projektu. Ke konci března 2009 proběhne v Liberci jednání Výboru regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, kde se očekává schválení projektů z tohoto 9. kola výzvy. Pokud bude náš projekt schválen, tak dle harmonogra mu by měla realizace 1. etapy stavebních prací stavby začít v červnu Ukončení projektu a kolaudace stavby jsou plánovány na konci roku Jaroslava Sedláková, referentka investičního odboru

3 LL 3 / 2009 NEJEN Z RADNICE STRANA 3 Zpráva Městského úřadu Lanškroun za rok 2007 Benchmarkingová iniciativa (pokračování) Odbor životního prostředí: Vodoprávní řízení: Počet provedených kontrol (dozorů) se zápisem Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Počet předepsaných pokut Lesní hospodářství: Počet provedených kontrol (dozorů) se zápisem Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Počet předepsaných pokut Odpady: Počet provedených kontrol (dozorů) se zápisem Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Počet předepsaných pokut Ochrana ovzduší: Počet provedených kontrol (dozorů) se zápisem Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Počet předepsaných pokut Zemědělský půdní fond: Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Ochrana zvířat proti týrání a veterinární péče: Počet provedených kontrol (dozorů) se zápisem Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Počet předepsaných pokut Ochrana přírody a krajiny: Počet provedených kontrol (dozorů) se zápisem Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Počet předepsaných pokut Myslivost: Počet provedených kontrol (dozorů) se zápisem Počet vydaných správních rozhodnutí Počet vydaných písemností mimo správní řízení Rybářství počet vydaných písemností mimo správní řízení, vč. rybářských lístků Odbor životního prostředí zajišťuje státní správu na úseku vodního hospodářství, ochrany přírody, lesů a myslivosti, odpadového hospodářství a rybářství, ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu a ochranu zvířat proti týrání. K zanikla všechna povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která byla vydána před Povo lení vydaná po 1. lednu 2002 platí po dobu v nich určenou. O prodloužení končících povolení bylo nutné požádat vodoprávní úřad V souvislosti s tímto zánikem přišlo na vodoprávní úřad cca 500 žádostí k povolení odběru podzemních vod, kdy postupně během roku přicházely a přicházejí stále nové žádosti. Vzhledem k další agendě vodoprávního úřadu se vyřizování těchto žádostí zdrželo, a proto bychom chtěli požádat občany, kteří mají na OŽP žádost o povolení k odběru podzemních vod, o trpělivost, pokud není jejich žádost zatím vyřízena. Petra Juřinová, vedoucí oboru životního prostředí POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A ZE PSŮ JSOU SPLATNÉ DO KONCE DUBNA Správcem obou poplatků je finanční odbor Městského úřadu Lanškroun, výše roční sazby pro rok 2009 činí u odpadu 492, Kč. Sazba poplatku ze psů se pohybuje v rozmezí od 150, do 1 200, Kč. Výše poplatku závisí na poloze domu ve městě a na tom, zda je majitel psa uživatelem důchodu. Poplatek za komunální odpad je možno uhradit hotově v pokladně finančního odboru nebo poslat bankovním převodem na účet města. Povinnost uhradit zmíněné poplatky vyplývá z obecně závazných vyhlášek města Lanškroun č. 12/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění po zdějších vyhlášek, a č. 7/2003, o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších vyhlášek. Termín splatnosti je Obě vyhlášky najdete v elektronické podobě na adrese Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka Z KALENDÁŘE STAROSTY 11. ledna Jednání s p. Ladislavem Štaincem ohledně pozemků u Krátkého rybníka 12. ledna Jednání s p. Renátou Langerovou o možnosti konání koncertu Par dubické filharmonie v Lanškrouně 13. ledna Jednání s manžely Markovými o převodu pozemku v D. Třešňovci 14. ledna Jednání s p. Davidem Knápkem, ředitelem Kulturního centra; pro hlídka převzatých prostor Společenského domu 15. ledna Jednání s p. Milanem Slezákem, jednatelem spol. MBP Lanškroun, s.r.o.; jednání s p. Jaroslavem Karlíkem, ředitelem Školní jídelny Madoret, s.r.o. 16. ledna Veletrh cestovního ruchu Regiontour Brno 19. ledna Jednání rady města 20. ledna Jednání s p. Zdeňkem Brožem, starostou města Šumperk, o zkuše nostech s fungováním detašovaného pracoviště univerzity v Šumperku 21. ledna Účast na semináři o územním plánování v Pardubicích 22. ledna Jednání s p. Radko Martínkem (ČSSD), hejtmanem Pardubického kraje, o záměrech města Lanškrouna 23. ledna Jednání valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Lanškroun 26. ledna Jednání s p. Janem Kohoutem, zástupcem spol. Alberon Letohrad, s.r.o; jednání rady města 27. ledna Jednání s p. Jiřím Škvařilem o jeho požadavcích vůči městu 28. ledna Pracovní schůzka s p. Jiřím Skálou, ředitelem společnosti AVX Czech Republic, s.r.o.; jednání komise pro cestovní ruch a zahraniční styky 29. ledna Pracovní schůzka k problematice převodu vodohospodářských investic na spol. VaK Jablonné n.o., a.s.; jednání s p. Ivanem Týčem, ředitelem detašovaného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v ÚO; mimořádné jednání zastupitelstva Pardubického kraje 30. ledna Jednání s p. Ladislavem Maixnerem, členem zastupitelstva města, o možnosti konání valné hromady Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci v Lanš krouně 2. února Pracovní schůzka s p. Františkem Kučerou, zástupcem TJ Lanškroun, oddílu vodní sporty, o možné spo lupráci v oblasti lanškrounských rybníků; jednání rady města 4. února Návštěva společnosti Koma System Ostrava, s.r.o., ve věci možné výstavby parkovacího domu v Lanškrouně 5. února Pracovní schůzka ve věci použití výnosů hospodářské činnosti města pro nutné akce v roce února Pracovní schůzka ve věci žádostí o povolení kácení stromů na po zemcích města SENÁTORKA NA NÁVŠTĚVĚ V REGIONU V rámci svého senátorského dne v pondělí 2. února 2009 navštívila senátor ka Ludmila Müllerová obce Žichlínek a Lubník. Setkala se se starosty a za jímala se o aktuální dění v těchto obcích. Společným tématem hovoru byly možnosti získávání dotačních prostředků z národních i evropských programů na odkanalizování obcí. V Žichlínku si se zájmem prohlédla návrhy připravovaného znaku a praporu, v Lubníku ocenila snahu obce získat prostřednictvím Programu obnovy venkova evropské finance na opravu komunikací, výstavbu chodníků a další infrastruktury. Původně měla ještě navštívit obec Tatenice a speciální školu v Lanškrouně, ale tento program znemožnila chřipková onemocnění. Jiří Pomikálek, asistent senátorky Tříkrálová sbírka 2009 Devátá tříkrálová sbírka skončila. V době krize a velké nezaměstnanosti jsme sbírku připravovali s obavami, jak se letos povede. V našem kraji ale žijí dobří a štědří lidé, kterým není lhostejný osud druhých, a tak sbírka dopadla výborně. V orlickoústeckém regionu koledovalo letos 413 skupinek a vykoledovalo ,50 Kč. Oproti loňskému roku to je o ,00 Kč víc. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2009 bude v orlickoústeckém regionu použit na tyto charitní projekty: charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, centrum Pod Střechou, mateřské centrum Kopretina, občanskou poradnu, osobní asis tenci, regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek, fond rozvoje stávajících projektů oblastní charity a přímou pomoc handicapovaným a sociálně slabým spoluobčanům. Děkujeme jménem Oblastní charity Ústí n/o. všem tříkrálovým asistentům za to, že se ujali organizování tříkrálové sbírky ve svých obcích. Děkujeme všem farářům a starostům, kteří sbírku aktivně podporovali. Děkujeme všem koledníkům, že se nenechali odradit mrazem a vyšli koledovat. Děkujeme všem dárcům, kteří vlídně koledníky přijali, nechali je ohřát se a uvařili jim čaj. Děkujeme všem dárcům, za jejich příspěvek do sbírky. Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí: Marcela Náhlíková a Olga Tomková

4 STRANA 4 NEJEN Z MĚSTA LL 3 / 2009 MĚSTSKÁ POLICIE výběr z událostí v lednu 2009 Začátkem měsíce byly odcizeny ve dvou případech sběrné nádoby na domovní odpad. Nepodařilo se zjistit pachatele obsluha čerpací stanice oznámila, že si zákazník u nich načepoval ben zín do kanystru a než zaplatil, tak mu ho ukradl jiný řidič. Hlídka zjistila pa chatele, kterého vyrozuměla, a ten kanystr vrátil spolupráce s PČR na drobné dopravní nehodě u kruhového objezdu byl nahlášen výskyt bezdomovce ve sklepní kóji bytového domu. Při příjezdu hlídky se ve sklepě nikdo cizí nezdržoval, zřejmě odešel druhým vchodem. Přítomní obyvatelé byli poučeni, aby zamykali vchody hlídka spatřila dva muže, jak vylepují plakáty na plakátovacích plo chách a autobusové zastávce. Muži neměli povolení na výlep plakátů, za tento přestupek jim byla udělena bloková pokuta bylo zjištěno vloupání do prodejny alkoholu a tabáku. Strážníci zajis tili místo trestného činu a přivolali PČR hlídka byla informována o sražené srně na Lískovci, byl vyrozuměn lesní hospodář. Z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zůstala na místě až do jeho příjezdu. Kuriózní věc řešili strážníci 12. ledna, kdy se jim telefonicky dovolal muž a požádal o pomoc, jelikož se zabouchl ve vozidle pick up v malém nákladním prostoru vozidla. Hlídka muže vysvobodila na služebnu se dostavili dva chlapci a uvedli hlídce, že jednoho z nich napadl jejich spolužák. Věc byla oznámena ve škole i na odboru sociálních věcí a zdravotnictví při MÚ obsluha čerpací stanice oznámila, že jim od stojanu odjel řidič bez za placení. Hlídka zjistila, že starší pán natankoval do vozidla za 1000 Kč a za 500 Kč do kanystru. Částku za odběr pravděpodobně zapomněl zaplatit. Věc byla předána PČR vyjížděli strážníci k rozepři mezi obsluhou a hosty v jedné místní re stauraci. Hosté odmítli zaplatit část útraty, jelikož nesouhlasili s její výší. Hlídka prověřila jejich totožnost a údaje předala obsluze, poté mohli hosté opustit restauraci bylo přijato oznámení od muže, který uvedl, že má uvázané na za hradě dva cizí psy. Psi byli odvezeni do útulku v Dolním Třešňovci. Paní z Dolního Třešňovce telefonicky kontaktovala městskou polici, že se na ni dobývá jistý muž a vyhrožuje jí zabitím. Hlídka na místě zadržela míst ního občana, kterého převezla na OO PČR Lanškroun vozidlo pekařství ztratilo na kruhovém objezdu přepravky, zda v nich bylo pečivo, nevíme. V době našeho zjištění byly prázdné. Byla kontaktována pracovnice pekařství, aby si zajistili úklid RZP Pardubického kraje požádala městskou policii o zajištění vo zovky při přistávání vrtulníku. V Čenkovicích došlo ke zranění lyžaře, z dů vodu výskytu mlhy musel vrtulník RZS přistát v Lanškrouně na služebnu se dostavila paní, která uvedla, že již druhý den ji nechce manžel pustit do domu, kde mají trvalé bydliště. Paní byla odkázána na OO PČR Lanškroun, jelikož je zde důvodné podezření z trestného činu, neopráv něný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru. Ještě tentýž den byli strážníci požádáni, tentokrát policií, o asistenci v tomto případě hlídka spolupracovala s PČR při pátrání po třech osobách, dvou mu žích a jedné ženě, kteří se měli dopustit krádeže kartonu cigaret v hodnotě 590 Kč z novinového stánku. Věc si převzala PČR, jednalo se o trestný čin kráde že, jelikož se muž cigaret zmocnil násilím (vytržením z rukou prodavačky) došlo k pokusu vloupání do osobního vozidla na ulici B. Martinů, hlídka spolupracovala s PČR. Žádáme všechny majitele psů v Lanškrouně i v blízkých obcích, aby v pří padě ztráty svého psa kontaktovali také Městskou polici Lanškroun. Ve většině případů na volně pobíhající psy upozorňují občané právě nás. Strážníci jsou vyškoleni pro odchyt, přímo na služebně městské policie máme k dispozici zá chytný kotec pro psy. Zde odchycené pejsky necháváme pro případ, že se v nej bližší době o ně přihlásí jejich majitel.v opačném případě jsou odvezeni do útulku v Dolním Třešňovci. Město Lanškroun uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s obcí Rudoltice v Če chách o kontrolní činnosti městské policie na dodržování vyhlášek, parkování v obytné zóně, černé skládky atd. Ostatní žádosti o zákrok městské policie v Ru dolticích musí být podány starostkou obce. Městská policie Lanškroun FINANČNÍ ÚŘAD V ÚSTÍ NAD ORLICÍ SLUŽBY v Lanškrouně v budově vrátnice FOREA, s.r.o., (bývalá ORPA), Opletalova 92, tel.: : Pravidelné služby v roce 2009: každou první středu v měsíci 8 11 a hod. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY V ROCE 2009 pro přebírání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob každou středu v únoru a březnu a v období od do Úřední hodiny: v pondělí až čtvrtek a v pátek a Ve služebně nelze platit daň v hotovosti! Řidiči riskují a ohrožují druhé. Foto kamionu, který zapadl v pondělí 12. ledna na Skuhráku, poslal e mailem pan Martin Minář. Výjezdy hasičů za leden V lednu se vyjíždělo na čtrnáct pří padů. Tradičně nejvíce bylo otevírání uzavřených bytů, a to čtyři, poté ná sledovaly tři výjezdy na dopravní ne hody, dvakrát jsme pomáhali zdravot níkům se snesením a naložením pa cientů. Jednou jsme vyjížděli na vy proštění sanitky, čerpání vody, vyta žení kamionu, technologickou pomoc a k požáru. Veškeré otevírání uzavřených pro stor bylo po Lanškrouně a šlo ve dvou případech o otevírání vstupních dveří do bytů, jednou o rodinný domek, který se otevíral na žádost Policie ČR, a v jednom případě jsme otevírali dveře do koupelny, ve které se uzam klo dvouleté dítě. Dopravní nehody si vyžádaly dvě zranění. Zasahovali jsme na silnici mezi Rudolticemi a Damníkovem, kde havarovalo osobní auto. Dalším pří padem bylo osobní auto v příkopě za Lanškrounem směrem na Sázavu. Poslední dopravní nehodou byl čelní náraz osobního auta do stromu mezi Lanškrounem a Lukovou, kde jsme řidiče z vozidla vyprošťovali a pomá hali s jeho transportem do vrtulníku. Dále jsme ve dvou případech pomáha li zdravotníkům při snesení a nalože ním Třešňovci a Krasíkově. Po jednom zásahu bylo na vyproš tění zapadlé sanitky v Cotkytli, poté se čerpala ze sklepů na zámku v Lanš krouně voda, což způsobila havárie na přívodním vedení do budovy. Dal ším zásahem mělo být vytažení ka mionu na Laudoně, ale na místě jsme zjistili, že nás předběhli silničáři a po mohli tak řidiči ještě před našim pří jezdem. Poskytnutí technologické po moci spočívalo v tom, že jsme byli po voláni do panelového domu na Sei fertově ulici Lanškrouně na kouř v bytě. Po vniknutí dovnitř bylo zjištěno silné zakouření bytu od pálícího se omast ku na sporáku a na pohovce byl nalezen uživatel bytu. Pána jsme následně vy vedli ven, předali zdravotníkům, byt vy větrali a předali příbuzné postiženého. Jediný požár měsíce se stal v Lub níku, kde hořela zemědělská usedlost. Za své vzal sklad šťovíku, uskladněná zemědělská technika, stroje, stodola a chlév. Celý zásah ztěžoval silný mráz kolem 15 C a zamrzající technika. Byla uchráněna obytná část objektu, dvě osobní auta a traktor. Kromě nás se na likvidaci požáru podílely dobro volné jednotky ze Žichlínku, Lanš krouna, Tatenice a místní z Lubníku. Za odvedenou práci patří těmto jed ní pacientů do sanitky, bylo to v Dol notkám velký dík. Npor. Bc. Jiří Katzer, velitel požární stanice Přečetli jsme: Svitavy: bez práce je každý desátý Lednové nárůsty počtu lidí bez práce jsou mimořádné. Ještě před měsícem by la míra nezaměstnanosti v okrese Svitavy 8,8 procenta, podle odhadu ředitele svi tavského Úřadu práce Jana Tesaře stoupla za čtyři týdny na 10,6 %. Hlavním dů vodem je pokles zakázek u tamních firem. I proto například propouští nyní 70 pracovníků firma na Poličsku, jejíž výrobky jsou vázané na automobilový průmysl. Největší propouštění ohlásila lanškrounská firma AVX, kterou najed nou opouští 202 dělníků a 16 technických pracovníků. Firma hromadně propustí 202 dělníků a 16 techniků, dohromady 218 lidí. Mezi nimi bu dou i kmenoví zaměstnanci Poláci, kterých je nejméně stovka. Situace už začíná být vážná, výroba tantalových kondenzátorů hodně poklesla, řek la předsedkyně odborů AVX Marie Hubálková. Na Orlickoústecku stoupne míra nezaměstnaných po delší době určitě nad sedm procent. Na Pardubicku evidují ke konci ledna o 600 uchazečů o práci více, tím se míra nezaměstnanosti přiblížila pěti procentům. (MF DNES Pardubický kraj, ) PŘEVZETÍ AREÁLU HRANIČNÍHO PŘECHODU DOLNÍ LIPKA Hraniční přechod Dolní Lipka byl bezúplatně převeden Městu Králíky, které tak získalo majetek v účetní hodnotě přes 15 milionů korun. Velikost pozemků je m 2. Část pozemků, jež původně tvořily okrajovou součást areálu hraničního přechodu, využije Ředitelství silnic a dálnic k vybudování přeložky a napřímení trasy silnice I/43. Po odstranění zastřešení celniště tato úprava zlepší průjezdnost areálem bývalého hraničního přechodu. Mgr. Jana Rennerová

5 LL 3 / 2009 NEJEN Z MĚSTA STRANA 5 Ze zpravodajství Policie ČR Dne bylo na Obvodní oddělení PČR Lanškroun oznámeno, že došlo k poškození skleněné výplně na zastávce ČD v obci Krasíkov. Pachatel rozbil skleněnou výplň na čekárně zastávky. Tímto svým jednáním způsobil celko vou škodu ve výši Kč. Případ je šetřen jako trestný čin. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. O pravdivosti tohoto rčení se přesvědčil 49letý muž z Lanškrouna. Nepoučil se i přesto, že se v minulosti za majetkovou trestnou činnost se zákonem již potýkal. Na konci minulého roku se v Lanškrouně vloupal do jedné z restaurací, v lednu do re kreační chaty v Albrechticích a prodejny v Lanškrouně. Bral všechno, co mu přišlo pod ruku peníze, mobilní telefony, cigarety i nářadí. Napáchal škodu více než sto tisíc korun. Nyní čelí obvinění z trestných činů krádeže, porušování domovní svobody a poškozování cizí věci. Hrozí mu až tříleté vězení v šest hodin odpoledne přišli k novinovému stánku v Lanškrouně dva mladíci a dívka. Jeden z chlapců si koupil cigarety, druhý při odchodu ale do vnitř stříkl nějakou látku, po které prodavačku začalo škrábat v krku. Jen o chví li později si přišel mladý zákazník koupit karton cigaret. V ruce držel peněženku a na první pohled se zdálo, že zboží zaplatí a odejde. Jenomže prodavačce se zdál mladík podezřelý. Měla dojem, že se jedná o jednoho z těch povedených hochů. Proto karton chvíli držela v ruce. Během vteřiny mladík ale portmonku schoval, vytrhl ženě karton z ruky a utekl. Případem se policisté zabývají. V pátek odpoledne narazil do stromu v obci Luková vůz Škoda Fe licia. Řidič, který jel nepřiměřenou rychlostí, musel být vrtulníkem trans portován do královéhradecké nemocnice. 20letá žena z Výprachtic si ve středu 4. února odpoledne vyšla s kamarádkou a dvěma mladíky do baru v Lanškrouně. Na svou kabelku si nedávala moc velký pozor s vědomím, že je v baru s kamarády. Když se ale vrátila po chvil ce z toalety, zjistila, že jí v kabelce chybí čtyři tisíce a povedení mladíci zmizeli. Kamarádovi za opakované krádeže hrozí až dva roky vězení. V Lanškrouně řešili policisté případ povedeného nově nastoupeného zaměstnance. Muže z Lanškrouna přijala firma z Rychnova nad Kněžnou ja ko obchodního zástupce. Vychytralý zaměstnanec svěřený předváděcí materiál nejenže nepředváděl, ale hned jej zabavil. Předběžná škoda je vyčíslena na necelých 280 tisíc. Vrtulník zasahující po nehodě v Lukové 30. ledna. Foto: Stanislav Vimr v Lanškrouně řešili policisté krádež finanční hotovosti. Všímavý nene chavec se zahleděl do pouzdra odloženého v jednom ze stánků s novinami a od nesl si je, aniž by ho někdo při tom viděl. Poškozená firma přišla o 62 tisíc korun dopadli policisté piráta silnic. Dvacetišestiletý muž ze Žďáru nad Sá zavou ještě nevlastní řidičské oprávnění, přesto za volantem brázdil silnice v Dolním Třešňovci. A nejenže povedený muž nemá řidičák, ještě se za vo lant posílil alkoholem. Při dechové zkoušce měl přes jedno promile. Muž v brzké době stane před soudem a hrozí mu za trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a řízení bez řidičského oprávnění až jeden rok vězení. Lapka řádil na Lanškrounsku. Hned dva případy krádeží zaznamenali po licisté v Lanškrouně na společenských akcích v průběhu minulého víkendu. Během půl hodiny přišel na maturitním plese o věci 21letý mladík z Tatenic. Neznámý nenechavec využil nepozornosti majitele a připravil jej o sako, pla tební kartu, mobil a doklady. Škoda činí 8 tisíc korun. V jiné restauraci v Lanš krouně si muž se ženou odložili bundy na věšák do vedlejší místnosti. Za pomněli, že cennější věci si mají vzít raději s sebou. Nic netušíce se bavili a ne milé pro ně bylo zjištění, že přišli oba o mobilní telefony. Škoda byla předběžně vyčíslena na sedm a půl tisíce. Jak se nám dařilo v loňském roce celoroční hodnocení krimina lity, nehodovosti a dalších činností policistů na okrese Ústí n/o. Na okrese Ústí n/o. můžete najít šest měst s rozšířenou působností, žije zde celkem 136 tisíc obyvatel. Na tomto teritoriu působí osm obvodních oddě lení PČR, jedno oddělení hlídkové služby a jedno oddělení železniční policie. V minulém roce policisté našeho okresu vyjížděli ke trestným činů. V porovnání s rokem 2007 je to 117 výjezdů méně. Téměř polovina z nich byla objasněna. Alarmující je, že u více než dvaceti procent trestných činů byl u pa chatelů zjištěn alkohol. Nezjistili jsme však žádný případ, kdy by byl pachatel trestného činu pod vlivem jiné návykové látky. Největší podíl na páchání trestné činnosti mají recidivisté. Statistiky ukazují, že podíl mladistvých a ne zletilých na páchání trestné činnosti mírně klesl. V průběhu roku se naši policisté zabývali 29 případy vloupání do prodejen (v roce 2007 jich bylo 16 počet případů z roku 2007 nadále v závorce), 36 pří pady vloupání do bytů (10), šetřili také 61 případů vloupání do rekreačních chat (43). Vzrostl i počet odcizených motorových vozidel. Zatímco v roce 2007 jich bylo 69, v roce minulém již 81. Velký pokles jsme zaznamenali v počtu případů vloupání do vozidel. A to více než o šedesát případů. Během roku by lo odcizeno i méně jízdních kol. Zatímco v roce 2007 to bylo 73 bicyklů, v ro ce minulém pouze 48. Celkově jsme v majetkové kriminalitě zaznamenali mírný pokles. Potěšující je, že jsme zaznamenali pokles i v násilné trestné činnosti. Zatímco v roce 2007 se policisté na Ústeckoorlicku zabývali třemi vraždami, v roce loňském jsme takový případ neměli. I loupeží ubylo. V roce 2008 jich bylo 25 (39), u dvanácti z nich padlo obvinění. Klesl počet i případů ublížení na zdraví. V loňském roce jsme jich zaznamenali 56 (62). Oběti trestných činů jsou převážně náhodné. U majetkových trestných činů rozhoduje snadná dostupnost, především nevhodné nebo vůbec žádné zabezpečení. Velkým příkladem jsou vystavené kabelky, peněženky, navigace a další věci na sedadlech motorových vozidel. V tu chvíli se takové auto stá vá výkladní skříní a věci uvnitř jsou velmi snadnou kořistí nenechavců. Během loňského roku policisté na okrese Ústí nad Orlicí vyhlašovali pátrání po 306 osobách. Je nutné podotknout, že 116 z nich byli chovanci výchovných ústavů a 29 odsouzených, kteří nenastoupili do výkonu trestu. Na našem okrese jsme v loňském roce měli i poměrně velký pokles přestup ků. Ze zaznamenaných jich bylo více než tři tisíce spácháno v dopravě. Drobných krádeží jsme na okrese Ústí nad Orlicí šetřili 1.500, více než tisíc přestupků bylo spácháno na úseku veřejného pořádku. V loňském roce jsme také realizovali několik bezpečnostních opatření k za jištění veřejného pořádku v souvislosti s přepravou fotbalových fanoušků. Proběhlo i několik bezpečnostních akcí v rámci jednotlivých obvodních oddě leních zaměřených na podávání alkoholu mládeži a bezpečnost provozu disko ték ve spolupráci se sociálními pracovnicemi, živnostenským úřadem, hasič ským záchranným sborem a celní správou. Tyto akce se velmi osvědčily, pro to budou probíhat i v roce letošním. Velmi se také osvědčila spolupráce s dal šími složkami IZS (Integrovaný záchranný systém). Policisté se již tradičně zapojují do nácviků krizových situací a činností krizových štábů organizo vaných jednotlivými městy s rozšířenou působností. Velkým problémem v dopravě se v minulém roce stal alkohol. A to nejenom při dopravních nehodách, ale i alkohol zjištěný při dechových zkouškách u ná hodně kontrolovaných řidičů. Někteří z nich skončili před přestupkovou ko misí, 77 těchto hříšníků bylo obviněno z trestného činu ohrožování pod vlivem návykové látky. Není ani výjimkou, že za volant usedají podnapilí řidiči neřidiči. To jsou nezodpovědní lidé, kteří se vydají za volantem vozidla, ač koli si ještě neudělali řidičský průkaz nebo jim dokonce byla soudem jízda mnohdy i na několik měsíců zakázána. Tito lidé ohrožují nejenom sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu. V loňském roce vyjížděli policisté ústecké nehodovky k dopravním nehodám. Je to o 67 nehod méně než v roce předcházejícím. Na silnicích na šeho okresu zemřelo 14 osob (18). Nárůst jsme zaznamenali v počtu těžce zraněných účastníků 106 (83). Při nehodách bylo lehce zraněno 337 (316) účastníků. O pět milionů narostla i škoda, která při dopravních nehodách vznikla. Tato částka přesáhla sedmdesát milionů korun. Nejčastější příčinou dopravních nehod bylo nepřizpůsobení jízdy povětrnostním podmínkám a stavu vozovky, velkou měrou se na nehodovosti podílela i nepřiměřená rych lost a nedání přednosti. Za zmínku jistě stojí i zneužívání linky tísňového volání. Často vás na na šich stránkách informujeme o počtu telefonátů na tuto důležitou linku v průběhu 24 hodin. Nechybí i počet hovorů, které se věnují konkrétnímu problému. Te lefonisté, kteří si touto činností zkracují dlouhou chvíli, si neuvědomují, že tuto důležitou linku zneužívají a blokují. A nejenom to. Jejich nezodpovědností nemusí být včas poskytnuta pomoc těm, kteří ji nutně potřebují. Tak jako každý rok, i v loňském roce věnovali policisté zvýšenou pozornost prevenci kriminality. V rámci prevence je občanům na všech obvodních oddě leních poskytována poradenská služba týkající se problematiky ochrany majet ku a zabezpečení objektů, jsou prováděny besedy na základních a středních školách. Besedy probíhají i v mateřských školkách, školách speciálních, domovech mládeže i domovech důchodců a penzionech. Práci policistů, tech nické vybavení, výcvik služebních psů, ale i další zajímavosti spojené s nároč nou policejní služnou se mohou občané již tradičně dozvědět v červnu na po licejní střelnici v Černovíře u příležitosti Dnu Policie České republiky. Nprap. Eva Sichrová (Převzato z

6 STRANA 6 AKTUÁLNĚ LL 3 / 2009 V krajských zdravotnických zařízeních se už poplatky platit nebudou Zastupitelstvo Pardubického kraje na svém mimořádném jednání ve čtvrtek 29. ledna 2009 vyslovilo souhlas s úhradou regulačních poplatků formou poskytnutí finančních darů pojištěncům, kterým vznikla povinnost hradit regulační poplatek ve zdravotnických zařízeních zřízených nebo založených Pardubickým krajem. Znamená to, že v nemocnicích, nemocničních am bulancích a lékárnách a na lékařské pohotovosti už pacienti nebudou muset od 1. února platit poplatek ve výši 30, 60 a 90 korun. Pacient, který nebude chtít poplatek hradit, požádá o dar Pardubického kraje prostřednictvím příslušného formuláře, který mu zdravotnické zařízení předloží k podpisu. Žádost bude zdravotnickým zařízením zaevidována a vždy ke konci příslušného účtovacího období poukáže kraj patřičné finanční prostředky na účet zdravotnického zařízení. Transakce bude probíhat v podstatě bez reál ných peněz a pro pacienta to znamená, že nebude muset obíhat úřady, vysvětlila radní Pardubického kraje zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Pardubický kraj postupuje v souladu s ostatními českými a moravskými kraji. Na jednotném postupu se shodli hejtmani na svém nedávném jednání Rady Asociace krajů ČR. Je to ale jen dočasné opatření do doby, než bude přijata novela patřičného zákona. Dali jsme voličům slib, že zrušíme regulační poplatky ve zdravotnictví. Toto je první krok. Samozřejmě i nadále se snažíme zákonodárce přimět ke změně nebo zrušení zákona, který hrazení poplatků ukládá, doplnil hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Regulační poplatky bude Pardubický kraj hradit v Pardubické krajské ne mocnici, a.s., v Chrudimské nemocnici, a.s., v Litomyšlské nemocnici, a.s., v Orlickoústecké nemocnici, a.s., ve Svitavské nemocnici, a.s., v LDN Rybitví, v Albertinu Žamberk, v OLÚ Jevíčko, v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí, ve Vysokomýtské nemocnici, v Nemocnici následné péče v Moravské Třebové a v zařízeních Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje. Chtěla bych především klienty nemocničních lékáren požádat o trpělivost. Dá se předpokládat, že stejně jako ve Středočeském kraji budou tyto lékárny zažívat nápor pacientů a budou se tvořit fronty. Lékárny však mají svou ka pacitu, přesto budeme hledat řešení jak zvýšený nápor v praxi zvládnout a jak bez problémů vyhovět všem, dodala Tauberová. Toto opatření očekává v období únor prosinec nároky na krajský rozpočet ve výši cca 67 mil. korun. Tyto prostředky jsou hrazeny úsporami běžných výdajů a rezervami připravovaného rozpočtu na rok KÚ Pk ZDRAVOTNICTVÍ upřesnění informací v Inforočence Chtěla bych vás upozornit na chybu, která nastala během přepisování informací pro letošní Inforočenku. Jedná se o informaci ke spojení na dispečink ZÁCHRANNÉ SLUŽBY na str. 15. Správný text zní: ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155 nepřetržitá služba 24 hodin denně Dovoláte se na centrální dispečink operačního střediska Zdravotnické záchranné služby v Pardubicích. Odtud je výzva předána k akutnímu zásahu výjezdovému stanovišti Lanškroun. MUDr. Krejčová Milada vedoucí lékařka, Lanškroun, Dobrovského 34; Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Za chybu a zavádějící informace i případné problémy se tímto velmi o mlouváme. Za Infocentrum Lanškroun Helena Nováková Související informace (v ročence jsou uvedeny správně): POHOTOVOST: Lanškroun Lékařská služba první pomoci LSPP V budově Záchranné služby Lanškroun, Dobrovského 34 So + Ne + svátky , tel.: (telefonní číslo prostřednictvím dispečinku OS ZZS Pardubice) Pohotovostní služba LSPP Ústí nad Orlicí GALÉN Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí (v budově polikliniky Galén) Po Pá , tel.: Pohotovostní služby Nemocnice Ústí nad Orlicí na odd. chirurgie, interna, neurologie, dětské, gynekologie, ORL, Rozpis služeb stomatologie (SO, NE, svátek 8 11 hod.) pro oblast Letohrad, Žamberk, Králíky, Lanškroun, Jablonné n/o MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: ZAŘAZENO AKTUÁLNĚ: Prohlášení hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka k poplatkům ve zdravotnictví Vážení spoluobčané, jak jistě víte, Zastupitelstvo Pardubického kraje přijalo návrh na úhradu regulačních poplatků krajem za pojištěnce ve zdravotnických zařízeních, která kraj založil nebo která zřizuje. K tomuto opatření jsme přistoupili po bez výsledném jednání s vládou, respektive s ministerstvem zdravotnictví, neochot ných přistoupit na rozumný kompromis. Naší snahou je na jedné straně řešit oprávněné potřeby zdravotnictví, avšak na straně druhé nepoškozovat sociálně slabé a nemocné spoluobčany a rodiny s malými dětmi. Tento náš krok pova žujeme zcela jednoznačně za sociální opatření, které má pomoci sociálně sla bým spoluobčanům, rodinám s dětmi a seniorům při řešení jejich situace v do bě zdravotních problémů. Prosíme vás proto, abyste takto k tomuto opatření přistupovali a využívali jej pouze v případě, kdy to osobní či rodinná situace přímo vyžaduje. Zároveň vás chci ubezpečit, že vyvineme veškeré úsilí, abychom formou zákona zdravotnické poplatky zrušili nebo výrazně omezili ve všech zařízeních. Jak již bylo uvedeno, naše opatření jsme mohli provést pouze v zařízeních, která kraj vlastní nebo zřizuje. Vyzvali jsme zároveň všechny ostatní instituce to hoto typu, aby se k nám připojily. Jsme si vědomi, že přístupnost k naší na bídce není vzhledem k rozmístění zařízení, která Pardubický kraj vlastní nebo zřizuje, pro všechny občany kraje stejná. Není to však naše vina. Pouze vinou vlády a jejích opatření nemůžeme stávající situaci řešit jinak, tedy způsobem, který by občanům umožnil plošné využívání ve všech částech republiky. Toto naše opatření má pouze dočasný charakter, a to do doby, než se nám v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky podaří prosadit podstatné a zároveň rozumné změny stávajícího zákona. Ten totiž do této chvíle neblaze postihuje řadu našich spoluobčanů a znemožňuje jim řádně využívat zdravotní péči. Naše politika má vést ke změně tohoto stavu. Mgr. Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje ( ) Přečetli jsme: Kraj platí lékaře lidem z města Kraj nás diskriminuje: Platí lékaře a recepty lidem z města, zatímco nám poplatky zůstanou. Tak si stěžují zástupci těch částí Pardubického kraje, které jsou nejvíce vzdálené nemocnicím. Podle nich rozhodnutí kraje platit za pacienty v krajských nemocnicích a lékárnách rozděluje lidi na dvě kategorie. Upo zorňuje na to například místostarosta Králík Čestmír Doubrava. Podle něj kraj zvýhodňuje ty, kteří žijí v blízkém okolí nemocnic, a naopak diskriminuje třeba právě lidi z Králicka. Ti jsou totiž nadále závislí na ordinacích a lékárnách soukromých lékařů a lékárníků, kteří musejí ze zákona poplatky vybírat. Tyto lidi druhé kategorie by cesta za ošetřením bez poplatků stála mnohem víc než ušetřený poplatek, upozorňuje Doubrava. Podle něj je rušení poplatku populis tickým gestem, které způsobilo nerovnoměrné podmínky pro obyvatel různých regionů kraje. Podobně mluví i místostarosta Lanškrouna Jan Šebrle. Lidé v těchto našich okrajových částech nemají možnost proplacení poplatku využít, říká Šebrle. Hejtman kraje Radko Martínek diskriminaci svým způsobem uznává. Podle něj ji ale nezavinil kraj. Nediskriminuje je kraj, ale diskriminuje je ministerstvo zdravotnictví, protože ono zavedlo nesmyslné poplatky a trvá na nich. Kraj udělal v rámci svých možností vše, říká Martínek. Lidé z Králík mají nejbližší nemocnici v Ústí nad Orlicí. Dělí je od ní čtyři cet kilometrů. Pokud tedy chtějí zdarma využít službu některé z ambulancí nemocnice nebo si v lékárně bez poplatku vyzvednout lék na recept, musí nej prve zaplatit cestu. Jeden směr vlakem či autobusem je přitom stojí přes šede sát korun. Navíc cesta veřejnou dopravou z Králík do nemocnice v Ústí nad Orlicí a zpět je minimálně půldenním martýriem, říká Doubrava. Podle hejtmana lidem, které krajské zúčtování s poplatky znevýhodnilo, pomůže další politický tlak sociálních demokratů. Obyvatelům Králík můžu vzkázat jediné: budeme dál pokračovat v našem úsilí a zvláště ty nesmyslné třicetikorunové poplatky u lékaře a poplatky v lékárnách se budeme snažit zrušit, říká Martínek. Skoncovat s poplatky v lékárnách by podle něj měli kraji pomoci sami lékárníci. Během tohoto týdne napíšu lékárníkům dopis a požádám je, aby se k naší aktivitě připojili, protože v poslední době je nic v očích veřejnosti tak nepoškodilo jako právě tento poplatek, říká hejtman. Lékárníci ostatně už leckde poplatky přestali vybírat. Uvažují o tom i v Krá líkách. Ale víc než snaha pomoci sociálním demokratům za tím zřejmě budou zákony trhu: snaží se totiž vyrovnat krajským lékárnám, které jsou teď ve vý hodě. Třicet korun vybrat musím, ale vrátím je pacientům v doplatku nebo jim nabídnu slevovou kartu. Třetí možností bude žádost na krajský úřad, aby lidem poplatky za položky na recept vrátil stejně jako protežovaným nemoc ničním lékárnám, řekl Jaromír Novák z králické lékárny U Černého orla. (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, )

7 LL 3 / 2009 AKTUÁLNĚ STRANA 7 Poplatky u lékařů aneb Jeden platí a druhý ne Podle novely zákona č. 48/1997 Sb. (Zákon o veřejném zdravotním pojiš tění) musí občané ČR od platit u lékařů tzv. regulační poplatky. Třicet korun za lékařské ošetření, třicet korun za každou položku na receptu, šedesát korun za den strávený v nemocnici a devadesát korun za ošetření na pohotovosti. Od však regulační poplatek nemusí hradit pacienti ve zdravotnických zařízeních zřízených nebo založených kraji (tzn. v nemocnicích, nemocničních ambulancích a lékárnách a na lékařské pohotovosti). Lanškrouna se však tyto výhody netýkají, a tak jsme se zeptali lidí, lékařů i lékáren, co na poplatky u lékařů a na placení v lékárnách říkají Paní Zdena (73): Mně poplatky u doktora nevadí. Myslím si, že u lékaře je to naprosto v pořádku. V lékárně mně to už tak jasné není. Ale u doktora je to v pořádku, i šedesát korun v nemocnici je v pořádku. Paní Jaroslava (68): Radši se mě na to neptejte. Musela bych být sprostá. Jsem důchodkyně a k doktorovi chodím často. Finančně se to vůbec nedá zvládnout. Pan Zdeněk (36): Tak ty se mi vůbec nelíbí. Slečna Kristýna (23): Já ani nevím, asi bych zrušila poplatky pro důchodce a pro děti. Pan Jiří (50): Co Vám mám na to říct? Platí se to. Musí se to platit. To víte, že s tím nesouhlasím, ale když to jinak nejde? Paní Radka (29): Mně je to vcelku jedno. Souhlasím s nimi jak kdy a v ja kém případě. To znamená, že poplatky v lékárnách bych zrušila, ale u lékaře bych je nechala. Zubařka MUDr. Gabriela Nováková: Já nevím, jestli jsem k hodnocení kompetentní. Hledím si své profese, při které respektuju politiku. Jsem nor mální člověk a věnuju se spíše zdraví než těmto věcem. Současné nastavení systému od pana Ratha bych však nazvala diskriminačním. Myslím, že je to celé nešikovné. MUDr. Bohumil Skála, PhD.: Já si myslím, že poplatky, pokud jsou o právněné, mohou přispět k regulaci nadbytečných návštěv. Poplatky měly nahradit nutnost zvyšování zdravotního pojištění, to je potřeba si uvědomit. Na nějakou dobu stagnovaly úhrady a tím pádem i lékárny využily toho, že i když se poplatky platí, navyšují ceny léků. Paní Marie (zaměstnankyně lékárny Regena): Lidé by to měli takhle platit. Všude na světě se tvrdě za zdraví platí. Tady stále přetrvává socialisticko komunistická představa, že zdraví nám hradí stát. Lidé by si svého zdraví měli vážit a měli by si připlatit. Takhle bych to řekla, s tím, že ony poplatky nejdou do naší kapsy. Jsou nám kompenzovány ztráty, ke kterým dochází díky tomu, že používáme speciální vzoreček, pomocí něhož se přepočítává hodnota léku na recept. Proto potom pacient platí třicet korun za položku na receptu. Ale ještě jednou říkám, že to v žádném případě není pro nás. Získané peníze slou ží na pokrytí ztráty už několikrát nám sáhli na marži. Podívejte se na značkové obchody. Ty mohou prodávat zboží za třicet procent původní ceny a ještě stále na tom mají získ. My na tom máme zisk opravdu minimální a ještě se všem nelíbí, že na tom máme nějakou marži. Pan Pavel (z lékárny Urban): Myslím, že poplatky nejsou špatný nápad. Podívejte se, dřív zdravotním pojišťovnám neustále chyběly peníze, dnes jsou díky reformě zdravotnictví schopné platit zařízením včas. Veronika Hegrová K REGULAČNÍM POPLATKŮM VE ZDRAVOTNICTVÍ V LL č.2 / 2009 se pan starosta zamýšlí nad regulačními poplatky ve zdra votnictví. Deklaruje svůj osobní nesouhlasný názor na opatření Pardubického kraje a vyjadřuje obavy z toho, že by některá politická strana mohla cosi dal šího nabízet občanům před volbami zadarmo. Dovolujeme si podotknout, že zdravotní péče v naší republice nebyla za darmo před zavedením regulačních poplatků a nebude zadarmo ani po je jich případném zrušení. Zdravotní péče je občanům poskytována na základě veřejného pojištění. Regulační poplatky ve skutečnosti nic neregulují a před stavují pouze navýšení plateb nemocenského pojištění či dokonce jakousi po kutu za nemoc. Jejich zavedení představuje nesystematický krok v nezapočaté reformě zdravotnictví. Doplatili na to zejména důchodci, kteří celý život pra covali a jimž na zdravotní péči strhávali z platu. Za zcela nemravné potom po važujeme vybírání poplatků za děti. Pan starosta má jistě právo na svůj osobní názor. Poznamenáváme ovšem, že pan starosta je členem politické strany, která regulační poplatky zavedla a v současné době je nechce zrušit. Jakožto člen Zastupitelstva Pardubického kraje pan starosta dne 29. ledna 2009 hlasoval proti úhradě regulačních po platků formou poskytnutí daru krajem. Dodáváme, že pokud by poplatky ne byly vůbec zavedeny, nebylo by nutné hledat způsob jak občany zbavit povin nosti je platit. MO ČSSD Lanškroun CO VY NA TO, PANE RADNÍ? Vážení přátelé, na stránkách Listů Lanškrounska jsem Vám slíbil, že se občas vyjádřím k některým aktuálním otázkám, které hýbou naším regionem. V současné době se řada lidí, a to i v Listech Lanškrounska, vyjadřuje k tématu zdravotnické poplatky. Je vhodné podotknout, že jako radní, který byl zvolen za ČSSD, jsem nebyl pověřen správou krajského zdravotnictví. Přesto mi dovolte, abych pouze vyslovil svůj osobní názor k tomuto problému. Předně je třeba zmínit, že ČSSD byla od samého počátku proti placení zdravotnických poplatků, a to zejmé na v případě dětí do 18 let a důchod ců. Zejména skupina důchodců, kde dochází k daleko větší potřebě lékař ské péče, je placením zdravotnických poplatků výrazně postižena. Ten, kdo je zaměstnán a pobírá odpovídající mzdu, je schopen bez jakýchkoliv pro blémů zdravotnický poplatek uhradit. Horší je to u důchodců, kde vedle o pakovaných úhrad poplatků v lékár nách za odebírané velké množství léků (v některých případech) musí počítat s dalšími poplatky za odborná vyšet ření apod. Kumulací těchto poplatků pak dochází k tomu, že naši důchodci jsou nuceni výrazně snížit své výdaje na základní své potřeby (jídlo, oble čení, kulturu apod.). ČSSD při hlasování o poplatcích navrhovala, aby právě této skupině, tj. skupině důchodců, byly zdravot nické poplatky prominuty. Návrh však nezískal v poslanecké sněmovně po třebnou podporu. Domnívám se, že pokud zdravotnická zařízení nemají dostatek prostředků na svůj provoz, což je pravdou, neměly by na uvedené doplácet právě příjmově slabé skupi ny, jako jsou např. právě důchodci. V rámci kraje bylo při posledním zasedání Zastupitelstva Pardubické ho kraje rozhodnuto, že poplatky ne budou vybírány ve všech zdravotnic kých zařízeních, které spravuje kraj a kde je možné takovéto opatření lépe prosadit. Vím, že vracení poplatků formou daru, tak jak to bylo přijato, a to pou ze někde, není systémovým řešením a přinese potíže tam, kde zdravot nické poplatky budou vybírány. Našim konečným cílem je a bylo, aby nebyly hrazeny zdravotnické po S pozdravem platky v případě dětí do 18 let, so ciálně potřebnými lidmi a důchodci, a to nikde. Na takovéto řešení však zatím nemáme ani síly, ani prostřed ky. Opatření, které krajská samo správa přijala, je proto nutné v těchto souvislostech chápat jako opatření přechodné, které má za cíl zmírnit do pad Julínkových reforem na některé skupiny občanů. V případě Ústí n/o., Pardubic, Svi tav, Chrudimi a Litomyšle lidé půjdou tam, kde nebudou nuceni zdravotnic ký poplatek zaplatit. Chápu proto některé lékárny, které nepatří do sítě nemocničních lékáren, které spravuje kraj, že se jim uvedený postup kraje nelíbí. Lékárníci sami se však mohou rozhodnout, že nebu dou u svých pacientů poplatky za re cepty vybírat a podpořit tak tlak ČSSD na zrušení zdravotnických poplatků. To, že řada lékáren se již rozhodla zdravotnické poplatky nevybírat, je reakcí právě na výše uvedené opatření kraje a o to vlastně, mimo jiné, šlo také. Cílem ČSSD, jak již jsem zmínil, je zrušit zdravotnické poplatky celo plošně, což lze učinit pouze zákonem. Pro schválení příslušného zákona ne má, při současném obsazení sněmov ny, ČSSD dostatek hlasů. Pokud však další praxe ukáže, že trvání na tom, aby byly hrazeny zdravotnické po platky není udržitelné, může se stát, že řada poslanců svůj názor na hra zení zdravotnických poplatků změní a bude hlasovat pro zrušení úhrady zdravotnických poplatků. Domníváme se, že stát má mož nosti, jak získat potřebné prostředky do zdravotnického systému. Nemohu se odpovědně vyjádřit k tomu, zda současné velké množství zdravotních pojišťoven má výrazný vliv na od čerpávání prostředků, určených prá vě na zdravotnictví. Je však jisté, že alespoň nějaký vliv to má, na tom se možná shodneme všichni. Stát si musí v rámci financování svých potřeb stanovit jasné priority, kam bude kolik prostředků směřovat. Zdravotnictví, dle mého názoru, je jas nou prioritou. Věřím, že se o uvede ném podaří přesvědčit nejen naše vo liče, ale i orgány, které o těchto záleži tostech rozhodují, tj. naše poslance Parlamentu ČR. JUDr. Stejskal Miroslav, starosta obce Výprachtice a radní PK Přečetli jsme: Poplatky? Finta staršího bráchy Těžko pochopit, co je vlastně záměrem krajského útoku na poplatky ve zdravotnictví. Chtějí snad sociální demokraté vytvořit fungující systém? Sotva. Spíš se zdá, že poplatková revoluce krajů má udělat ve zdravotnictví takový zmatek, který už nepůjde napravit jinak než úplným skartováním dosavadních reformních zákonů pravicové vlády. Kraje platí za pacienty to, co pacientům ukládá zákon. A platí jen v některých zařízeních, tedy jen za některé pacienty. Může takový systém fungovat? Dovolím si alegorii: Máma s tátou se rozhodli, že si mám jako plnoletý ko nečně přispívat na cestu do školy z vlastních peněz. Jenomže starší brácha, který si chce od rodičů půjčovat auto, vymyslel, že mne do školy bude vozit. Jezdíme autem našich a za jejich benzin. Sestra ale musí stále chodit na vlak. A platí si ho sama. Má totiž školu v jiném městě. Není to zmatek? (MF DNES Pardubický kraj, Martin Filip, )

8 STRANA 8 REGION LL 3 / 2009 Přečetli jsme: Sousedi vyhořeli. Náš byt zničila voda... Přestože uplynul více než měsíc od události, která převrátila naruby život třinácti domácností z Rudoltic u Lanškrouna, lidé se stále nemohou vrátit domů. Jde o obyvatele bytovky ze sídliště Na Zámečku. Jejich dům vyhořel v polovině prosince. Někteří z nich se nastěhují zpátky až v létě. Bydlím u dcery v jedné ze sousedních bytovek. Mám kde být, kde spát, kde se najíst. Bohužel, dcera, která tady bydlela sotva měsíc, si kvůli mně ne může ani pořádně zařídit byt. Zaplnila jsem jim svými věcmi obývák i sklep, říká například Milena Wendligová. Ta musela po požáru opustit me zipatro třípodlažní bytovky. Zatímco horní byty kompletně vyhořely, dvě patra pod nimi zničila voda z po žárních stříkaček. Lidé teď bydlí u příbuzných, v ná hradních obecních bytech, tři rodiny už dostaly nové byty v dalších o becních bytovkách. Podle starostky Rudoltic Lenky Bártlové se nejdříve vrátí domů obyvatelé přízemí. Jejich byty by mohly být opravené už za měsíc. Celý dům, včetně rekonstrukce podkrovních místnos tí, bude opravený až v létě. Na bytovce vznikla škoda kolem pěti milionů korun. Obec ještě neví, zda ji celou zaplatí pojišťovna. Bohužel jsme zjistili, že dům byl pojištěný na deset milionů korun, přitom má podle znalce hodnotu šestnácti milionů, říká Bártlová. Obec proto zřejmě zvýší pojištění všech bytovek na sídlišti. Lidem z vyhořelých bytů, kterým oheň i voda zničily vybavení bytů, po máhají kromě úřadů také drobní dárci. Rudoltice vyhlásily veřejnou sbírku, která má nyní na kontě asi 25 tisíc korun. Její výtěžek půjde lidem, které po žár postihl. Přidáme k němu také finanční dary, které jsme dostali od obcí Lanš krounska, říká Bártlová. (MF DNES Pardubický kraj, ) Fota z postupu prací na opravách domu: Krasava Šerkopová Obec Rudoltice vyhlašuje výběrová řízení na PRONÁJEM TŘÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK Pro účast ve výběrovém řízení není podmínkou zařazení v Seznamu žadatelů o pronájem bytu ve vlastnictví obce Rudoltice, který je zveřejněný na úřední desce Obecního úřadu v Rudolticích. Základním kritériem výběrového řízení je nabídnutá výše předplaceného nájmu. Délka pronájmu: na dobu 20 let = 240 měsíců, cena nájmu: 60, Kč/m 2 Výše předplaceného nájmu: 50 % z celkové výše nájemného měsíčně 1. VOLNÝ BYT č. 8 v II. nadzemní podlaží, Rudoltice čp. 261 Velikost: 1+1, minimální výše předplaceného nájmu: , Kč Pokoj 18,00 m 2, kuchyň 8,98 m 2, koupelna 4,96 m 2, chodba 5,76 m 2 CELKEM výměra podlahové plochy 37,70 m 2. K bytu patří i sklep. V levém horním rohu obálky s přihláškou uveďte Neotevírat VŘ 261/8. 2. VOLNÝ BYT č. 13 v III. nadzemní podlaží, Rudoltice čp. 261 Velikost: 1+1, minimální výše předplaceného nájmu: , Kč Pokoj 20 m 2, kuchyň 7,79 m 2, koupelna 3,15 m 2, WC 1,76 m 2, chodba 7,65 m 2 CELKEM výměra podlahové plochy 40,35 m 2. K bytu patří i sklep. V levém horním rohu obálky s přihláškou uveďte Neotevírat VŘ 261/ VOLNÝ BYT č. 4 v II. nadzemní podlaží, Rudoltice čp. 264 Velikost: 2+1, minimální výše předplaceného nájmu: , Kč Pokoj 14,40 m 2, pokoj 10,25 m 2, kuchyň 7,34 m 2, koupelna 3,04 m 2, záchod 1,28 m 2, chodba 9,55 m 2 CELKEM výměra podlahové plochy 45,86 m 2. K bytu patří i sklep. V levém horním rohu obálky s přihláškou uveďte Neotevírat VŘ 264/4. Přihlášky zasílejte na adresu: Obecní úřad Rudoltice, Rudoltice čp. 95, Rudoltice, tel.: , e mail: Uzávěrka přihlášek dne: v hod. Vyhlášení vítěze výběrového řízení: na veřejném zasedání OZ Rudoltice, na kterém dojde k otevření obálek s nabídkami. K přihlášce je nutné doložit doklad o zaplacení jistiny ve výši , Kč, složené na účet obce Rudoltice, vedený u Komerční banky, a.s., expozitura Lanškroun č /0100, variabilní symbol: rodné číslo. Podáním nabídky zájemce souhlasí, že v případě odmítnutí podpisu nájemní smlouvy zaplacená jistina propadá jako smluvní pokuta. Nabídnutý předplacený nájem musí vítězný zájemce složit před podpisem nájemní smlouvy na účet č / Nájemní smlouvu je vítězný zájemce povinen uzavřít nejpozději do dvou týdnů ode dne vyhlášení vítěze výběrového řízení prostřednictvím RK Mouřenín, spol. s r.o. Byty si lze prohlédnout po předchozí domluvě s p. Da nielem Žáčkem na tel. č.: Vyhlašovatel si vyhrazuje právo u končit výběrové řízení bez udání důvodu. Plné znění výběrových řízení najdete na úřední desce na adrese OÚ Rudoltice Přečetli jsme: Lidem z vyhořelé bytovky v Rudolticích pomůže také kraj Rodinám z vyhořelé bytovky na Zámečku, které přišly 11. prosince o střechu nad hlavou, se rozhodl po moci i kraj. Rada Pardubického kraje vyhověla žádosti obce Rudoltice a do veřejné sbírky pošle finanční pří spěvek. Dohodli jsme se s kolegy v Radě Pardubického kraje, že poskytneme z rozpočtu kraje, respektive z jeho krizového fondu, částku 50 tisíc ko run, uvedl hejtman Radko Martínek. Chceme tak pomoci především obci dům opravit nebo alespoň zajistit ade kvátní náhradní bydlení pro obyvatele poničeného domu. Na kontě veřejné sbírky, kterou vyhlásila obec a která potrvá do konce června, je v současné době zhruba 27 tisíc korun. Stavební práce na domě poničeném ohněm a vodou z hašení pokračují. Předpokládá se, že budou ukončeny v po lovině roku. (Orlický deník, ) V Rudolticích se děti u zápisu plavily na pirátské lodi V úterý 3. února se konal v Základní škole a mateřské škole v Rudolticích zápis dětí předškolního věku do 1. třídy. Tento den je pro každé dítě významnou událostí a děti jsou plné očekávání. Uvítání dětí v letošním roce proběhlo na pirátské lodi Pipi dlouhé punčochy, v kterou se proměnila celá škola. Plavba začala v hodin v kajutě 1. tří dy, kde se sešli předškoláci za doprovodu svých rodičů. Slavnostního uvítání se ujala paní ředitelka Lenka Havlenová a starostka naší obce paní Bártlová, následně i paní učitelka Hamalová, která je speciálním pedagogem na škole. Na loď nastoupilo celkem 13 předškoláků (4 předškoláci byli nemocní). Již od prvních kroků provázeli každého předškoláčka žáci 5. ročníku, piráti, spo lu s veselou Pipi dlouhou punčochou po celé škole. Zatímco děti plnily různé úkoly na čtyřech ostrovech, čekalo rodiče malé pohoštění. Naše plavba skončila v hodin. Děti si sebou odnášely celou řadu pokladů a zážitků. Snad největším pokladem by la radost a uspokojení v srdci dítěte. A pro nás všechny, kteří jsme se plavby zúčastnili, to byly rozzářené dětské oči. Tímto bych ráda jak za sebe, tak za ostatní rodiče i děti podě kovala celému učitelskému ko lektivu za úsilí, které vložil do příprav spojených se zápisem, aby se stal tak vydařeným, ja kým byl. Markéta Žáčková Foto: Marcela Kolářová

9 LL 3 / 2009 DĚTI STRANA 9 Nová učebna na ZŠ nám. A. Jiráska V závěru roku 2008 jsme na naší škole posunuli úroveň výuky zase o stu peň výš. Po období plném plánování a příprav jsme zprovoznili novou učebnu vybavenou interaktivní tabulí, která skýtá velké využití moderních metod ve výuce a poskytuje žákům širší možnosti aktivního zapojení ve vyučovacích hodinách. Bez pomoci sponzorů by se však projekt nepodařilo zrealizovat. Náš dík patří p. senátorce L. Müllerové, která nám ochotně vyšla vstříc a po mohla radou a svými zkušenostmi. Děkujeme také firmám SCHOTT Electronic Packaging s.r.o.lanškroun a SEVEN K M, s.r.o., které škole poskytly chy bějící finanční prostředky. Velmi si jejich ochoty a vstřícnosti vážíme. ZŠ A. Jiráska Lanškroun Návštěva ZOO v Žichlínku ZOO v Žichlínku? Je to vůbec možné? Myslíte, že ne? Tak to se tedy o pravdu mýlíte. Předškoláci ze zdejší mateřské školy přišli na zápis do 1. roč níku a viděli, že to tak nemožné nemusí být. Společně s paní učitelkou Mgr. Jitkou Kosteleckou, která je celým zápisem provázela, potkali pana ošetřova tele, který právě hledal a sháněl ztracená zvířátka. Děti mu je ochotně pomohly najít. Tím, že poskládaly puzzle se slony, žirafami, lvy a opicemi je zavřely do klecí. Každou pak označily velkou značkou (písmenem). Malí pomocníci se také zúčastnili krmení dravé zvěře. Nejprve roztřídili ge ometrické tvary (krmivo) a poté každému zvířeti přinesli stanovený počet kousků. Na závěr panu ošetřovateli namalovali na památku obrázek a zazpívali písničku. To si neumíte představit, jak byl šťastný a rád, že do ZOO přišly tak šikovné a hodné děti a že to nakonec všechno dobře dopadlo. Všem jim moc poděkoval za jejich pečlivou práci a každému předal zvířátko z keramiky vyrobené staršími dětmi. Ještě si myslíte, že není možné navštívit ZOO v Žichlínku? Na všechny malé pomocníky, budoucí školáky, se těšíme na začátku září u nás ve škole. ZŠ a MŠ Žichlínek O prázdninách v DOMĚ pro tebe i pro mě Program Domu dětí a mládeže přilákal o pololetních prázdninách téměř 60 dětí. Některé daly přednost pohybu a zapojily se do sportovních aktivit plavání, stolní tenis, cvičení s Jíťou. Jiné našly zalíbení v klidnějších aktivitách. Z pestré nabídky si vybraly vý tvarné legrácky a tvoření pro šikul ky. Zájemci o šachy se sešli v Děl nickém domě u Prázdninové šachovnice. Děkujeme Městu Lanškroun za finanční podporu této akce. DDM Lanškroun, foto: Lenka Honzalová Netradiční vystoupení Lanškrounských mažoretek 7. února vystupovaly Lanškrounské čertice na Hasičském plese v Dolní Dobrouči, kam byly pozvané na předtančení. Svoji premiéru si tady vyzkoušelo duo Eva Neprašová a Markéta Dudychová, po nich vystoupila celá skupinka Čertic se skladbou Butterfly. I když si diváci mysleli, že už je to vše, to nej lepší se teprve chystalo. Na skladbu Pětatřicátníci již potřetí napochodovaly Čertice, ale nebyly sa my, následovali je místní hasiči přestrojení za mažoretky. Publikum, které už nic nečekalo, začalo bouřlivě aplaudovat. Pánové pochodovali perfektně, ne nechali se děvčaty vůbec zahanbit, publikum bylo nadšené a celou skladbu do provázelo všechny mažoretky bouřlivým potleskem a hlasitým skandováním. Na závěr si mažoreťáci došly pro paní vedoucí a několikrát ji provedli po sále jako poděkování za nácvik skladby. Dostala od nich také velikou kytici. Na trénink měli hasiči jen měsíc, takže jim patří velká poklona. Nebylo to jejich první podobné vystoupení. Pánové každoročně svoje publikum překvapí nějakou novou kulturní vložkou a není prý jednoduché znovu a znovu pře konávat staré úspěchy. Po Labutím jezeře a modní přehlídce přišly letos na řa du mažoretky, které s děvčaty nacvičili pod vedením jejich vedoucí p. Soni Marešové. Copak asi bude příští rok? LM, foto: Pavel Matějíček

10 STRANA 10 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE LL 3 / 2009 Známky pana Jurčáka Pan Vladislav Jurčák, valašský písmák, muzikant a kmocháček (kmotr) pro své kamarády vytváří již řadu let originální známky s jejich podobiznami. Kolekci dnes už několika stovek těchto výtvorů si můžete prohlédnout ve vstupní hale lanškrounského muzea až do 22. března U příležitosti vernisáže jeho výstavy jsem ho požádal o krátký rozhovor. Pane Jurčáku, vzpomeňte na svou první známku, kterou jste dělal. Nikdy na to nezapomenu. Můj přítel Vlastimil Brodský, který k nám často jezdil na dovolenou, mě na to navedl. Měl v Čechách na Slunečné chalupu, tam vždycky každou návštěvu fotil starým ruským aparátem, a pak fotky posílal. Moji fotku rozstříhal jen na takové pidihlavičky, zalepil nimi na známce Františka Škroupa a poslal mi to. Já mu to chtěl vrátit, a tak jsem našel v novinách jeho fotku ve zbroji a vy tvořil jsem mu známku, na které je ve zbroji. On se s tím pochlubil Horníčkovi a ten mu řekl: Doveď mi ho sem, toho Jurčáka. Já se z Horníčkem znal dokonce déle než s Brodským. Tož jsem za ním přijel a taky jsem mu vyvedl jednu známku a on na to říká: Tý vole to je dobré, tím by ses mohl živit! No a mě to začalo zajímat. Fotil jsem padesát let, ale v poslední době mě to už přestalo zajímat, jak přišla ta současná technika, tak už to nebylo nic pro mě! A tak jsem pro ty svoje známý začal dělat známky. Já to stříhám a lepím jako koláže na fotky. Dělám to už asi šest let, ale jen pro ty svoje kámoše a známý! Posílá to někdo normálně na obálce? Normálně se to posílá, ale vedle se musí nalepit opravdová známka. U nás na poště už jsou naučení, že přerazí jen tu známku, co platí, a tu originální nechají čistou. Samozřejmě to má řadu příhod. Když je nová úřednice na poště, tak za ní přijdu se svou známkou na dopise a ptám se: Stačí to? No jistě, ještě jste si přeplatil! A to já už na ni zvesela, jen se pořádně podívejte No bože, já su kráva! Text a foto: F. Teichmann Vlevo je dopis, který téměř na den přesně před rokem poslal režisér Mi loš Forman panu Jurčákovi. Známka Vlastimila Brodského vle vo nahoře je vůbec tou první znám kou, kterou pan Jurčák vytvořil. Známku zpěváka a herce Richarda Krajča vpravo dole netřeba komen tovat. Lanškroun jako na dlani Jana Vokálová vystavuje v galerii muzea své fotografie Lanškrouna, které spojuje motiv ptačí perspektivy. Jana fotografovala naše město z věží kostelů, ze střech a především z lanškrounského 106 metrů vysokého komínu bývalé teplárny. Jaké to bylo vylézt nahoru, vysvětluje v rozhovoru. Jano, jak moc to bylo těžké vylézt na komín? Byla to výzva i touha dokázat si, že na mám. Plánovala jsi dopředu, že z toho vznikne soubor fotografií? Ne, to byla shoda okolností. Bylo to samotné lezení těžší, než jsi si myslela? Fyzicky je to těžké, možná těžší, než jsem si myslela, ale ten zážitek za to stojí. Noční lezení bylo vůbec náročné. Bylo zima, foukalo a lezlo se bez jištění. Zajímavý je, že strach ti nedovolí spadnout. Vůbec jsem přesvědčená, že spadnout není tak docela jednoduchý. Těch míst ze kterých jsi Lanš kroun fotila z nadhledu, bylo něko lik. Byl komín tím jednoznačně nej zajímavějším místem? Jednoznačně bezkonkurenčním. Jaký je tvůj bezprostřední pocit z dnešní vernisáže? Chtěla bych moc poděkovat svým přátelům za pomoc i za pohotovou re akci na situaci, která nastala den před vernisáží. Přišla mi zpráva, že kamarád, který zajišťoval nápoje, měl autonehodu, ale oni mi pomohli s půjčením várnic, jejich instalací a dopravou občerstvení. Přátelé, jsem ráda, že vás mám! Máš v plánu nějaký nový projekt? Něco mě napadlo, ale svým pojetím by to byly fotky nejspíš pro Listy Lanškrounska. Souborně by se to mohlo jmenovat: Jak si nevážíme svého města. F. Teichmann, foto z vernisáže: L. Sitová Společenský dům prošel ostrou zkouškou Ples 4.C SZeŠ Lanškroun v pátek 6. února 2009 měl dát odpověď nejen na to, jak si podnikatelská třída poradí s organizací a programem plesu, ale pře devším to byla ostrá zkouška pro nového nájemce Společenského domu. Město se postaralo o generální úklid, opravu a výmalbu stěn, pronajímatel o zařízení a vybavení sálu re staurace i barů v přísálí. Vzhle dem k tomu, že sál takřka pras kal ve švech, neboť na ples dora zily stovky lidí, dalo by se v pří padě drobných potíží přimhouřit oko. Nebylo to ale třeba. Nové stoly i židle, koberce, pol strovaná křesílka i sedací sou pravy v přísálí, decentní osvět lení i novotou vonící bary svěd čily o tom, že Společenskému domu se blýská na lepší časy. Leckoho příjemně potěšily také příznivé ceny u pultů i v restauraci. Pro mě, jako přímého účastníka plesu, to byla příjemná zkušenost. Řekl bych návrat do starých dobrých časů. Z hlediska dlouhodobé prosperity to však zatím je jen dílčí vítězství. Spole čenský dům se musí popasovat s konkurencí a nabídnout následný dlouhodobě udržitelný program akcí. Doufejme, že se to podaří. FT

11 LL 3 / 2009 V LANŠKROUNĚ TO ŽIJE STRANA 11 Kadeřnice zcela vlevo lanškrounský úspěch v podání Lucie Tobiškové. EGYPT V LANŠKROUNĚ Dne proběhl na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Lanškrouně již 9. ročník Kalibr Cupu, tentokrát na téma Egypt. Soutěžili zde finalisté školních kol odborných dovedností třetích ročníků oboru Kadeřník kadeřnice a Kosmetička. Jednotlivá družstva byla složena ze soutěžící a modelky v soutěžních v kategoriích Vlasová tvorba, Make up a Nail art. Program moderovala Vendy Vaníčková agentura Autentik Praha. Výsledky: KOSMETIČKY MAKE UP zúčastnilo se 33 soutěžících ze 25 škol: 1. Bednářová Natálie, SOŠ obchodu, provozu hotelů a SOU Karlovy Vary 2. Kellnerová Veronika, SŠ Havířov Prostřední Suchá 3. Vojáčková Irena, Střední škola ekonomiky a služeb SČMSD s.r.o. Benešov KOSMETIČKY NAIL ART zúčastnilo se 22 soutěžících ze 17 škol: 1. Pashayeva Maria, SŠ Havířov Prostřední Suchá 2. Brunnerová Adriana, SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilhéřovice 3. Hornová Veronika, G,SOŠ,SOU Litoměřice KADEŘNICE zúčastnilo se 33 soutěžících ze 33 škol: 1, Štenclová Nikola, SOŠ a SOU Šumperk 2. Tobišková Lucie, SOŠ a SOU Lanškroun 3. Jahodová Barbora, SŠ oděvní a služeb Vizovice Foto: Karel Pácha a František Teichmann Jedné z modelek Licie Mihulíkové z Uherského Hradiště jsem se ze ptal, jak vytvořila ten úžasný smo tek fousů na jinak zcela bezvousé bradě. Udělala to moje kolegyně, které se to podařilo vymodelovat z vlastních vlasů a pak mi to přile pila na bradu. Dále pak už jen dodává, že nejhorší ze všeho pro ni byla příprava neh tů, neboť sedět tu a čekat bez hnutí je velmi náročné. Nicméně je tu ráda a soutěž hodnotí jako velmi zajíma vou zkušenost. Konkurence je prý veliká, ale své kamarádce, která urputně pracovala na nehtech, věří a doufá i v úspěšné umístění. Kosmetičky make up. Kosmetičky nail art Na fotografii nahoře vidíme sou středěnou Marii Pashayeva ze SŠ Havířov, Prostřední Suchá, která při soutěži nic nenechala náhodě a dopředu si promyslela jaké motivy využije. Nehty nepřezdobila a jed noduchou barevně expresivní kom binaci arabského západu slunce (o ranžová + tmavě modrá) doplnila kontrastní kresbou siluety poušt ních a beduínských motivů. Její neh ty zaujaly nejen mě, ale také porotu, díky níž zlato zaslouženě putovalo do Havířova.

12 STRANA 12 ROZHOVOR LL 3 / 2009 TY SE TO HRÁT STEJNĚ NIKDY NENAUČÍŠ, BĚŽ RADĚJI TRÉNOVAT! Rozhovor s dlouholetým trenérem volejbalu Liborem Tomiškou Tak nějak mohla znít slova tehdej šího trenéra mladých volejbalistů adresovaná Liboru Tomiškovi. Jen málokdo mohl tušit, že trénováním volejbalového potěru stráví další desít ky let a vydrží mu to až do důchodu. Dnes se v Lanškrouně pravidel nému tréninku volejbalu věnuje na 160 dětí do 18 let a místní oddíl platí za jeden z nejlepších v republice, což dokládá i nejeden mistrovský titul z poslední doby. Někdy se trochu hanlivě říká, že ten, kdo něco neumí, to jde učit. Na příkladu Libora To mišky se ukazuje, že to může být mi mořádně šťastné rozhodnutí. Po téměř čtyřiceti letech, kdy trénujete mladé volejbalisty, byste mohl znát odpověď na otázku, jak se pozná vo lejbalový talent? První předpoklad je být zapálený třikrát až čtyřikrát týdně na hřišti a musí ho podporovat rodiče. Podpora v ro dině, to je základ všeho. Teprve potom se přidávají předpoklady jako je so matotyp, pohybový talent atd. Dokonce jedna z prvních věcí v dotazníku ma lých volejbalových talentů je otázka na to, jestli rodiče sportují a jaký mají ke sporu vztah. Ve větších městech to možná tak velkou roli nehraje, protože tam si trenéři vybírají z většího počtu zájemců. Musí tam být samozřejmě i chuť dítěte sportovat. Mnohokrát se nám stalo, a i dnes stává, že holky hrají volejbal především proto, že mají v kolektivu ka marádky. Ono to je dáno tím, že když děti začínají sportovat, tak z 90% nevědí, co jdou dělat. Jdou tam proto, že tam již chodí kamarádka, že zde poznávají přátelství. Teprve, když se vytvoří opravdová parta, tak na ně lze přitlačit a chtít i nějaký ten dril pravidelného tréninku. Takže kamarádství je pro úspěch týmového sportu, jako je volejbal asi zásadně důležitou věcí? Volejbal je mimořádně kolektivní sport a pokud se nevytvoří parta, tak nelze dosáhnout žádného úspěchu. Tam individualita, i kdyby byla sebevětší, nedosáh ne ničeho. Musí to být opravdu ta pravá volejbalová parta! Není někdy skličující, kolik různých drobných třeba i osobních faktorů v konečném důsledku ovlivňuje výsledek zápasu? To je specifikum volejbalu a řekl bych, že to ovlivňuje výsledek ještě více než třeba u podobně kolektivních sportů, jako je hokej nebo fotbal. Když jeden jediný z té šestice nepracuje na 100%, tak to okamžitě odnese celý tým. Dalších pět hráčů je tam pak k ničemu. Využívá se těchto slabých článků při zápase k rozložení soupeře? Samozřejmě, toho se dá takticky velice dobře využít. To je jasně dané. Jak mile se objeví u soupeře slabší nebo labilnější hráč, podává se servis na něj. Někdy se bohužel setkáme i s cílenou verbální provokací, která má za úkol zvýšit nervozitu nejistého hráče. Výsledkem je, že na to zajde celý tým. Čím to, že se v desetitisícovém Lanškrouně dnes hraje tak výborný mládež nický volejbal? Tady bylo obrovské zázemí volejbalu už řadu let před tím, než jsem do ně ho vstoupil já. Už od konce čtyřicátých a padesátých let stačí vzpomenout Zdeňka Hainzla, Mirka Bohma, pana Hejla a mnoho dalších. Tady už byl vytvořený veliký základ volejbalu a vždycky to tady byl jeden z těch nejvý znamnějších sportů. Dnes sem vodí děti na tréninky nejen rodiče, bývalí hráči, ale už i prarodiče, kteří na kurtech také strávili kus svého mládí. Když se dělá nábor volejbalistů, tak sem chodí především děti z těchto volejbalových rodin. Třeba Zdeněk Hainzl trénoval především děvčata a musely jich být za ta léta stovky. I díky tomu je pořád kde brát mladé hráče a hráčky. Velkou naší podporou je také zázemí, které máme na volejbalových kurtech. Za to bych chtěl poděkovat všem starším volejbalistům, kteří se o kurty sta rají a vytváří nám tak klubové prostředí, kde se rádi sejdeme i po tréninku. Díky této možnosti neformálního setkávání se oddíl nejen drží nad vodou, ale taky skutečně žije, to je osa našeho klubu. Čím to bylo, že se v Lanškrouně vždycky o trochu více dařilo ve volej Libor Tomiška během tréninku juniorek v lednu 2009 bale děvčatům než klukům? Bylo to tím, že tu byla vždycky veliká základna dívek. Ale já bych s touto formulací tak úplně nesouhlasil, že se tu dařilo jen děvčatům. Byl tady trenér chlapců Ota Farber, kterému se dařilo jak v lize dorostenců, tak na na přeborech republiky. Tento trenér položil základ úspěšného týmu mužů v sedmdesátých létech. Pak se tady spoustu let hrála chlapecká dorostenecká liga, ke které se v nedávném čase podařilo znovu vrátit trenérům Evě Mrázové, Romaně Kolderové a Radku Janischovi. V loňském roce byli žáci na přeboru republiky na druhém místě a vyhráli Český pohár. V současné mládežnické české reprezentaci hrají dva odchovanci z Lanškrouna! V extralize žen máme v současné době dvě hráčky a u další je předpoklad, že do naší nejvyšší soutěže zamíří. Vzpomeňte na nějaký mimořádný lanškrounský talent, který se významně prosadil ve světovém volejbale. Když budu mluvit o děvčatech, tak jednoznačně Blanka Staňková, která hrá la v reprezentaci Československa, hrála na mistrovství světa v Brazílii. Několik let hrála profesionální volejbal v Brně a poté v zahraničí ve Francii a Řecku. Čím se jí podařilo prosadit, co na ní bylo tak výjimečné? Tak byla pohybový talent, byla vysoká, ale přesto je to případ toho, co už jsem říkal na začátku o přístupu, kamarádství a rodině. Ona si jednou, jak se říká udělala koleno a šest neděl ho měla v sádře. Přesto nevynechala jediný trénink. Já jí říkal: Tak Blanko, běž se třeba učit. Ne, to by nešlo, já bych jednou vy nechala a pak bych byla pozadu! zněla její odpověď. Čili dnes se běžně stává, že některé děvče má úraz a já ji pak na tréninku měsíc nebo dva neuvidím. Ona nechyběla snad nikdy, ona tím volejbalem absolutně žila. Ale zdaleka tady nebyla jenom Blanka! Určitě musím zmínit také děvčata Mirka Bohma. Jak Romanu Kolderovou, která se může pochlubit bronzem z juniorského mistrovství Evropy, tak Evu Mrázovou, které hrály extraligu žen v Ostravě i Praze. Dnes se volejbalu věnují dál jako trenérky našeho klubu. Romana trénovala kluky, kteří ještě loni již pod vedením Radka Janische, hrá li první ligu juniorů. Eva Mrázová loni vyhrála Český pohár se staršími žá ky. Dva kluci od nich jsou nyní v mladežnických reprezentacích. Určitě se mu sím zmínit i Evě Krskové, která nás též reprezentovala na juniorském mistrov ství Evropy. Já se v této souvislosti musím vrátit k té rodině. Pokud má hráč podporu doma, tak uspěje a nemusí to být supertalent. Nemrzí Vás někdy to, že v Lanškrouně se hraje v uvozovkách jen po juniorskou ligu a nikdy se tady nebude hrát extraliga žen nebo mužů? Ono to jinak nelze, jsme malé město. Nikdy jsem ale neuvažoval o tom, že bych šel trénovat někam jinam já jsem takový domácí typ! V čem byl Váš volejbalový problém, že jste se příliš neuplatnil v roli hráče a opravdu velké úspěchy jste si vychutnal až jako trenér? Tak určitě je to výška. Tenkrát se hráč pod 185 centimetrů moc neuplatnil. Dnes je to ještě o deset patnáct centimetrů víc! To je první věc, no a já nikdy ne byl pohybově moc nadaný. Já snad nikdy neměl z tělocviku jedničku! Já tělocvik neměl nikdy rád a je tak docela paradox, že už skoro čtyřicet let trénuji!

13 LL 3 / 2009 ROZHOVOR STRANA 13 Nicméně se ukazuje, že i když člověk není špičkový hráč, může se stát špičkovým trenérem. Co byste ze své letité praxe poradil dnešním začínajícím trenérům, co je tím hlavním receptem, díky kterému se dají mladí hráči strhnout k tvrdému tréninku i výborným výsledkům? Především musím oponovat termínu špičkový trenér. Nikdy jsem se jím necítil a určitě jím ani nejsem. Spíš jsem měl kliku na dobré kluky, holky a především i na kolegy trenéry/ky, i z řad rodičů. Chce to být především psycholog a ke každé hráčce přistupovat individuálně. Nejde brát všechny jedním šmahem. Některá hráčka potřebuje občas ulevit, na jinou naopak platí zátěž. Člověk by měl mít trpělivost a najít si čas a prostor, aby rozuměl jejich starostem. Já když jsem začínal, tak jsem se hodně učil od těch starších a studoval jsem také literaturu. Zkoušel jsem si to především na své dceři a pak jsem to realizoval při tréninku celého týmu. Nevytýkala Vám dodatečně dcera některé vaše metody? No samozřejmě. Třeba se jí nelíbilo, že když byl nějaký průšvih v mančaftu, tak to kolikrát nejdřív odnesla ona, i když za to třeba nemohla. Pak bylo zle ještě doma, protože dcera doma brečela. Taťka ji totiž vynadal, i když to pokárání mělo směřovat jinam. Jenže já abych mohl efektivně někomu něco vytknout, musel jsem nejdřív začít u své dcery. Tím asi trochu trpěla. Bezmála čtyřicet let trénování několikrát týdně, k tomu víkendové zápasy, to muselo dost zásadně ovlivňovat chod celé rodiny. Jak moc ovlivnil volejbal váš osobní život? No, když to vezmu s odstupem, tak rodina to odnesla v tom smyslu, že jsem většinu volného času věnoval volejbalu. Po pětadvaceti letech manželství, které proběhlo, myslím, docela v pohodě, jsme se ženou v klidu rozvedli. I když je to soukromá věc, tak není, co tajit. Oba jsme měli jiné zájmy. Naším rozchodem rodina ale neutrpěla, protože děti už byly v té době dospělé a samostatné. Je ale stoprocentně jasné, že volejbal má na rozvodu s mou ženu svou zásluhu. Zkuste porovnat dnešní volejbal s tím volejbalem, který se hrál na konci šedesátých let. Rozdíl je to v mnoha směrech. Ať už metodika, která využívá moderní prostředky, jako je třeba video, různé záznamy herních činností jednotlivých hráčů, sledování kolektivní taktiky a mnoho dalších věcí. Dnes už i u některých týmů mládeže pracuje celý realizační tým. Nedá se srovnat volejbal sedmde sátých let s devadesátými, ani devadesátá léta s jedenadvacátým stoletím. Žá kyně dnes hrají volejbal, který dřív nehrály juniorky. Jednoznačně je to mnohem náročnější na psychickou i fyzickou kondici. Je to ale i tím, že somatotyp žákyň je dnes jiný, než byl před léty. Ve vývoji dětí došlo k akceleraci. Jsou dříve vyspělejší po tělesné i duševní stránce. Dnes i těch vrcholových sportovních středisek je více a pokud se Lanškroun chce udržet na špici, musí tomu dát velký srdce! Ten potenciál vidím v tom, že děti chodí trénovat rády, že se na volejbal těší. A to není v některých městských klubech vůbec samozřejmost. Proč se neudržel projekt volejbalové třídy na ZŠ Dobrovského? Hlavní problém byl v nastavení systému. Když dnes kterémukoliv řediteli základní školy v Lanškrouně řeknete, že jeho žák přejde do sportovní třídy na Dobrovského, tak nás příští rok do své školy dělat nábor už ani nepustí. Pře stupy dětí mezi školami, to byl obrovský problém. Potýkali se s tím trenéři všude, i v Olomouci, to nebylo nic specificky lanškrounské. Teď od nového roku se zřídila sportovní střediska, která mohou sepsat smlouvu s kteroukoliv školou. Děti tak budou moci být vedené ve středisku a zároveň zůstat ve své škole. Můžou mít dokonce nějakou hodinu tělocviku navíc, ale to záleží na konkrétní dohodě. Ono ani na té škole Dobrovského neměly nic víc, než hodinu tělocviku na vrch. Myšlenka myslím, že to byla dobrá, ale ve stávajících podmínkách neprosaditelná. Jak jste na tom s volejbalem dnes Vy sám? Já už léta nechodím hrát. Před nedávnem jsem dost vážně marodil, a tak jsem dnes rád, že můžu bez potíží chodit na tréninky mezi děti. I když nějaký ten pohyb potřebuju, tak volejbal hrát nechodím. Upřímně řečeno, já už ho nehraju ani rekreačně takových pětadvacet let. Dokonce si nejsem jistý, jestli by mě mezi sebe veteráni vůbec chtěli. Při tréninku, hlavně u těch mladších, musím některé herní činnosti předvést, což ještě snad zvládám, ale mezi hráči na hřišti to už bych se asi jen motal a překážel! Jaký názor máte na beachvolejbal a podobné moderní volejbalové trendy? S touhle otázkou jste u mě dost narazil. Mně se beach nelíbí. Hráči ho rádi hrají a je u toho asi i spousta zábavy, ale pro mě je to nudný sport. Možná se to někomu zdá být zajímavé, že tam běhají pěkná, méně oděná děvčata, ale mně se to z hlediska volejbalu nelíbí. Je to vlastně úplně jiný sport než volejbal a vytváří se tam jiné návyky. Například míč zadarmo od soupeře chci, aby hráčky zásadně braly prsty. Když přijdou z beache, kde se to nesmí, tak na to pak zapomínají a je z toho veliký konflikt. Já ty hráče chápu a chápu i to, že je to baví. Já jim to ani nezakazuju, ale když se po prázdninách vrátí a z beache přejdou do haly, tak je to dva až tři měsíce práce, než se zpátky vrátí na svou techniku. Dorostenci 1967 foto z utkání krajského přeboru dorostenců v červnu 1967 Paramo Pardubice TJ Lanškroun. Hráči stojící zleva: Šolc Stanislav, Smejkal Luboš, Luňák Zdeněk, klečící zleva: Kuběnka Zdeněk, Urban Jiří, Malínský Stanislav, Tomiška Libor. Dorostenci liga 1970 foto je z utkání 1. ligy dorostenců TJ Teplice TJ Lanškroun v září 1970, hráči klečící zleva: Horáček Miroslav, Vystavěl Ondřej, Poláček Pavel, Sedlák Lubomír, Faltus Josef, Jambrich Ilja, ležící: Krsek Josef, Pecháček Jaroslav, stojící: trenér Tomiška Libor Žáci 1977 foto je z turnaje žáků v březnu 1977 v Liberci: Stojící zleva: Zdeněk Kamenský (trenér), Šembera Jindřich, Janků Pavel, Kylar Milan, Muroň Lubomír, Smejkal Ladislav, Kamenský Zdeněk, Libor Tomiška (trenér). Klečící zleva: Roubal Jiří, Liška Jaroslav, Dušek Jan, Kresan Jiří.

14 STRANA 14 ROZHOVOR LL 3 / 2009 Někdy se to dokonce nedá už ani odstranit. Je nějaký jiný sport, který lze naopak mladým volejbalistům doporučit? Tak samozřejmě atletika, gymnastika. To je základ všech sportů! Když by se dítě do deseti let aktivně věnovalo těmto sportům, tak vůbec nemusí dělat volejbal! Nábory přípravek v první druhé třídě by byly zbytečné, vždyť my je tam učíme i kotrmelec! Úplně by stačilo, kdyby s volejbalem začínaly děti v deseti letech! Vy jste trénoval jak kluky, tak děvčata. Dočetl jsem se, že děvčata na sebe dokáží být v tréninku tvrdší než kluci. Potvrdíte mi tuto informaci? Ano, to je pravda, ale láme se to okolo patnácti let. Do těchto let trenér chlapeckého oddílu spotřebuje 70% energie na to, aby kluky ukáznil, aby vů bec dělali to, co po nich chcete. Kdežto děvčata doslova zobají z ruky, docházka na trénink, cílevědomost i píle jsou u nich jednoznačně lepší. Když ale kluk hraje volejbal ještě v šestnácti, tak ho bude hrát i v padesáti! Kdežto u děvčat je to jinak. V šestnácti (dnes i dříve, asi jsem pozadu) se poprvé zamilují, zhrou tí se dosavadní svět a veškeré zájmy jdou stranou. V téhle věkové skupině s volejbalem skončí 60 80% dívek. Nepřišla na Vás po těch letech trénování nějaká krize ve formě vyhoření? Ne nikdy. Já tu krizi neměl. Kdybych ji měl, tak bych s tím asi praštil. Když se rodina začala už tak trochu sypat, tak jsem si samozřejmě snažil ujasnit priority. Vyplynulo z toho pro mě jediné: Když už to dělám takový roky, tak to budu dělat dál. Naopak v poslední době, asi tím, že už jsem v důchodu a mám více času, mě to baví ještě víc. Mně je šedesát let a já to řeknu na rovinu tím, že často řeším pubertální problémy děvčat, tak žiju v tak trochu jiném světě! No pro tože když přijdu na pivo, tak se moji vrstevníci nejčastěji baví o nemocech! I proto se držím u toho volejbalu a třeba řeším, jak to udělat, když o víkendu hrajeme a v pátek večer mají holky ples! Vy s mnohými děvčaty asi strávíte více času než jejich tátové? No to určitě. Na soustředěních, trénincích i o víkendech se samozřejmě řeší i ty osobnější vztahové problémy. Ne že by se mě ptali na radu, to ne. To se spíš já s nějakým tím moudrem pokouším vetřít. Pokud mám pocit, že se v tom moc potácí, tak jim říkám: Z toho si nic nedělej, si najdeš jiného Frantu... Tohle řešíme, ale to k tomu asi patří. V poslední době se mnohá sportovní střediska potýkají s finančními pro blémy. Jak je na tom v tomto ohledu lanškrounský volejbal? Pokud se zachová současný tok peněz, tak si myslíme, že nemáme žádný extra problém. Samozřejmě, že se nám třeba pravidelně zvedá nájem na hale, ale peníze se nám stále daří shánět. Větší problém byly před nedávnem děti. Tam nám velikou konkurenci dělají taneční kroužky, mažoretky a podobně. Dříve jsme tady žádnou konkurenci v dívčí složce neměli. Kromě volejbalu tu byl snad už jen tenis. On je ten volejbal ve srovnání s jinou pohybovou aktivitou strašně náročný a dítě, které přijde na volejbal, tak v podstatě tři roky nejde hrát. Myslím si, že kdyby v oddíle nefungovala parta, tak kolikrát to dítě ani neví, proč tam chodí. U jiných zájmových činností se dá za půl roku vystupovat! Není pro Vás v poslední době problém hokej, který určitě odčerpá určitou část kluků? Opak je pravdou. Jirka Roubal dělal nábor na družstvo kluků. Já mu říkal (a i on sám měl pochybnosti), že jich nedá dohromady víc než deset a dnes jich tam má pětatřicet. Sice ve věku třída, ale je jich dost. Přemýšlel jsem o tom, čím to je a došel jsem k názoru, že je to věc tradice. 80% těch kluků jsou děti našich bývalých volejbalistů a volejbalistek. Je hrozně znát, že tu volejbal žije už přes šedesát let! Jak vypadá Váš současný trenérský týden? V pondělí mám dva tréninky mladší žákyně a juniorky. V úterý mám volno a ve středu navazuje to samé, co v pondělí. Ve čtvrtek trénuji mladší žákyně a v pátek juniorky. V pátek také většinou odjíždíme na zápasy, takže volno mám každý týden v úterý! Jaká věc dnes podle vás nejvíce komplikuje život lanškrounským volej balistům a potažmo i dalším sportovcům? Jednoznačně a už spoustu let tu chybí ještě jedna regulérní sportovní hala. Trochu mě mrzí, že investice do zimního stadionu řešení tohohle problému oddálila. Zatím máme zázemí na hale SOŠ a SOU díky podpoře vedení školy a díky podpoře města. Prostřednictvím sportovní komise pak máme alespoň z části tréninky mládeže z čeho zaplatit. Ale ten problém haly se netýká jen volejbalu. Florbal, badminton a další sporty nemají pořádné zázemí. A to už vůbec nemluvím o tělocvičnách místních škol Dobrovského, Jiráskova a gymnázium, to snad ani nejsou tělocvičny! Sportovní hala, to je to, co mi tu chybí! Bohužel mám obavu, že já už se nové nedožiju! Momentálně hala není díky projektu lehkoatletického stadionu v kurzu. Atletické zázemí asi chybí školám, ale atletický oddíl tady nikdy nebyl a tak stavbu stadionu považuji za vyhozené peníze. Hokejisti tu měli tradici a zimní stadion tu tradici oživil, to mělo smysl. Lehkoatletickému stadionu nerozumím. Ač jsem fanda atletiky a považuji ji za základ všech sportů, mám obavu, že se to tu nechytne! Frantisek Teichmann, foto: autor a archiv L. Tomišky Mladší žákyně 1984 foto je z utkání krajského přeboru mladších žákyň v květnu Stojící zleva: Kuběnková Vlaďka, Skalická Eliška, Ing. Mojmír Králík (trenér), Tomišková Lenka, Staňková Blanka, Libor Tomiška (trenér), Šebrlová Petra, Šilarová Monika. Klečící zleva: Mačátová Táňa, Kadlecová Stáňa, Felcmanová Věra, Pokorná Martina, Černohousová Jana. (Na tomto i následujících fotech jsou uvedena dívčí jména.) Juniorky 1990 foto je z období, kdy se naše hráčky staly přebornicemi ČSFR v dubnu 1990 v Senici: stojící zleva: Pokorná Martina, Mertová Iva, Libuše Šilarová (trenér), Beránková Irena, Ing. Mojmír Králík (trenér), Morávková Daniela, Šebrlová Petra, Libor Tomiška (trenér), Beranová Naďa. Klečící zleva: Krejčová Ivona, Skalová Sabina, Kuběnková Vlaďka, Staňková Blanka, Šilarová Monika. Mladší žákyně 1994 foto je z Vánočního turnaje r.1994 v Přerově: Stojící zleva: Lubomír Dymák (trenér), Josef Jonáš (trenér), Petranová Lucie, Hemrlíková Lucie, Polanská Simona, Dymáková Michaela, Mikeladzová Eva, Resslerová Petra, Libor Tomiška (trenér), Milan Riess (trenér). Klečící zleva: Oberajterová Vlaďka, Šimková Renáta, Benešová Oldřiška, Jonášová Eva, Riessová Martina, Neugebauerová Katka, Stejskalová Lenka.

15 LL 3 / 2009 POZVÁNKY STRANA 15 V knihovně otevřena výstava o Zámečku a o drátenickém řemesle Ve vstupních prostorách knihovny máte možnost shlédnout výstavu foto grafiií, pohlednic a cenných listin týkajících se historie i současnosti Zámečku u Rudoltic. Zalaminované fotografie na velkých tablech uspořádala a popiskami opatřila kastelánka Zámečku paní Krasava Šerkopová. Dále si můžete prohléd nout keramické a skleněné střepy, železné hřebíky a zbytky pivních lahví, kte ré se našly v okolí Zámečku. Výstavní skříň v prvním patře je zaplněna drátěnými výrobky Kateřiny Kad láčkové a ukázkami z drátenické práce paní Krasavy Šerkopové. Po zahájení letní prohlídkové sezóny bude toto rukodělné a tvůrčí řemeslo představováno, jak na fotografiích, tak i samotné výrobky přímo na Zámečku. Naše výstavka by se měla průběžně doplňovat nebo obměňovat o výrobky dráteníků z tzv. Cechu dráteníků, kteří budou reagovat na naši výzvu. Výstava fotografií Zámečku a ukázky z tvorby dráteníků potrvá v městské knihovně do 30. dubna Děkujeme paní Krasavě Šerkopové za zapůjčení fotografií a vystavených předmětů. Text a foto: Mgr. Linda Matlasová LETOŠNÍ SOUTĚŽ NA ZÁMEČKU DRÁTOVÁNÍ 3 v 1 ÚKOL: VYROBIT TROJROZMĚRNÉ DEKORAČNÍ PŘEDMĚTY 3v1 Vyhlašujeme soutěž, které se mohou účastnit všichni, kteří drátují, učí se to nebo třeba kvůli tomu s tím začnou. Do hlavní soutěže může být přihlášen výrobek z jakéhokoli typu drátu, spoje nesmí být svařované ani pájené, měl by být vyrobený pouze drátenickou tech nikou tzv. smykovací výplet (smyčkování). Nezáleží na tvaru, může být zvolen různý, jen musí být dodržena podmínka, že nejmenší výrobek bude uzavřen ve větším a ten zase ve větším, přiloženy mohou být různé dekorační předměty, to už záleží na fantazii a tvořivosti účastníků. Na vzorové fotografii jsou 3 v 1 vajíčka. Všechny výrobky budou už nastálo vystaveny na Zámečku, a zahájí tak stále doplňovanou výstavku drátenických výrobků současnosti. Vracet se HUDEBNÍ NEŠPORY Váženípřátelé z Lanškrounska i okolí, milovníci krásné hudby i slova, staršovstvo Českobratrské církve evangelické v Lanškrouně, vás zve na HUDEBNÍ NEŠPORY, která se budou konat o nedělích vždy v 16 hodin ve dnech 5. a a Mimořádně též v sobotu v hod. Hrát a zpívat na nich budou vynikající uměci: Bohumír Rabas, Michal Polák, Jaroslav Bohdal, Hana Švobová, Lenka Jansová a Tomáš Krejča. Bohumír Rabas je vynikající varhaník, laureát me zinárodních soutěží a varhaníkem v kostele církve husitské na Staroměstském náměstí v Praze. Jaroslav Bohdal je členem Symfonického orchestru českého rozhlasu, absolvent mezinárodních stáží ve Švýcarsku a Americe. Hana Švobová studuje na AMU a účinkuje v několika operách. Lenka Jansová je učitelkou ZUŠ v Lanškrouně. Tomáš Krejča vystudoval konzervatoř ve hře na housle, dále studuje skladbu a je skladatelem. Michal Polák vystudoval AMU v Praze, studoval i další vysoké školy mimo republiku. Je uznávaným virtuosem na akordeon i mimo naši republiku. Na koncertě 28. února uslyšíte hrát a zpívat HANU ŠVO BOVOU, TOMÁŠE KREJČU a LENKU JANSOVOU. budou pouze na zvláštní žádost. Nepoužívejte proto příliš drahé materiály. U soutěžních výrobků bude hodnocen jak vzhled (jejich provedení), tak nápad. Všechny výrobky by měly jít dobře zavěsit, a měly by být ošetřeny proti vlhku. V porotě bude minimálně jeden profesionální dráteník. Kat. A amatéři drátující pro potěšení Kategorie B poloprofesionálové, pří ležitostně své výrobky prodávající Kat. C dráteníci (profesní), živící se vý robou z drátu, členové i nečlenové Cechu uměleckých dráteníků Čech a Moravy Kategorie D děti do 16 let, starší bu dou už soutěžit v kat. A Do druhé zároveň probíhající a stejnou porotou hodnocené soutěže se mohou přihlásit za stejných podmínek výrobci se svými dalšími výrobky je to soutěž o NEJHEZČÍ A NEJZAJÍMAVĚJŠÍ VELIKONOČNÍ VA JÍČKO, ZVONEK nebo OVOCE. Tyto výrobky mohou být trojrozměrné i ploché, měly by jít zavěsit. Jeden výrobce se může účastnit obou soutěží i s několika výrobky. Soutěž je určena všem, kteří mají šikovné ruce, chtějí si své výrobky po rovnat s ostatními a dozvědět se názor profesionála na svoji práci. Přihlásit se k účasti v soutěži a dozvědět se další informace je možno už nyní (až do ) u kastelánky na tel Výrobky by měly být zaslány nebo odevzdány nejpozději do Budou instalovány na Zámečku a je budou moci začít prohlížet a hodnotit první návštěvníci, účastníci tradičního Běhu do Zámeckého vrchu. Návštěvníci budou moci tajným hlasováním vybírat nejzajímavější výrobek. Jeho autor na podzimní akci Uzavírání sezony dostane cenu návštěvníků. V každé kategorii budou uděleny ceny za nejlepší a za nejzajímavější vý robek. Krasava Šerkopová Na koncertě 5. dubna bude na programu houslový recitál JAROSLAVA BOHDALA pro sólové housle. Na koncertě 26. dubna uslyšíte hru na varhany v podání BOHUMÍRA RABASE, který bude též doprovázet HANU ŠVOBOVOU při zpěvu BIBLICKÝCH PÍSNÍ Antonína Dvořáka. Na koncertě 24. května bude hrát virtuos na akordeon Michal Polák po návratu z koncertního turné v Dánsku a Holandsku. Hudební nešpory nejsou v Lanškrouně obvyklé. Většinou se pořádají jen ve velkých sborech měst, jako je Praha nebo Brno. Rád bych upozornil na to, že nešpory jsou jistým druhem bohoslužby, kde uměci dokazují, jak hospodaří s talentem, hřivnou, která jim byla dána do vínku. Mají přinášet radost a potěšení, kdy lidé oslavují Boha, a radují se ze všech darů, které se jim dostávají. Hraje se církevní i jiná radostná hudba, při níž člověk může zapomenout na všechny strasti denního života a raduje se z krásy hudby. Hudba zde není vnímána kriticky s jejím rozborem, jak bývá zvykem na některých koncertech, ale člověk by ji měl vnímat city a s otevřeným srdcem. Nechat se jí vést do krásnějších sfér lidství a radosti, lásky k lidem. Pokud se to stane, dodá mu další sílu do všech bojů denního světa, povzbuzení k pomoci potřebnějším než je sám. Vždyť všichni víme, jak mnoho pomůže třeba jen účast a dobré slovo. Proto také všichni křesťané umělci rádi hrají na takových shromážděních bez nároků na honorář. Bořivoj Janecký

16 STRANA 16 NÁZORY LL 3 / 2009 O Unii a něčem navíc Jsem člověk líný i pracovitý. Tak nějak uprostřed. Obdivuji své pra covité předky: plivli si do dlaní, vzali kosu na pole nebo sekyru do lesa. Po kose a sekyře netoužím. Takový ka brňák nejsem. Ale jejich moudrá slova S chutí do toho a půl je hotovo ja ko pobídku k práci beru. Dějiny Evropy minulého století při pomínají pecen chleba: jeho půlka je tvrdá, okoralá válkami a miliony mrt vých jedovatá. Druhá jako by byla z jiného těsta. Ale to platí jen pro ty země, které nebyly zotročeny stalin ským impériem sahajícím od Kam čatky po naši Šumavu. Spoluprací se sjednocovaly. Smlouvy z oblastí eko nomiky přecházely do politiky a do vztahů mezi národy. Státy část svých svrchovaných práv přenášely na nad národní útvar nazvaný Unií. Koncem osmdesátých let nastaly problémy: ekonomický růst se zpomalil, hlasy kritizující vliv úředníků ve vedení U nie sílily. Ústava měla ji stmelit. Za mítnuta Francií a Nizozemím pře stala platit. Po mnohaletém váhání a hledání kompromisů byla vydána Lisabonská smlouva. Irsko ji odmítlo, my jako mudrlanti ji zkoumáme. O světe za zdí jsme pravdu neznali. Poslouchali jsme oficiální propagan du, že kapitalismus prohnilým impe rialismem dosáhl svého vrcholu a po dle zákonů vývoje světa se zhroutí. Stejně hluše nám zněly sliby o bohaté socialistické budoucnosti. Bylo nám jako hladovému, který nevěří, že mu bude brzy lépe. Žili jsme v totalitním systému, v němž strana povýšená na stát vydávala zákony, podle nich vlád la a soudila. Poměry pomalu se zlepšovaly. Po otřesu způsobeném měnovou refor mou jsme se vzpamatovali, samoob sluhy nás osvobodily od front, od še desátých let přibývalo aut a chat a ten, komu stačilo zajištění základních ži votních potřeb, mohl spokojeně usí nat. A s ním tisíce milicionářů a stati síce privilegovaných členů strany, kte ří obstáli v prověrkách po vpádu so větských vojsk. A co ostatní? Tisíce jich emigrova lo, mezi nimi mnoho nadaných a schop ných. Stateční a odvážní, nazývaní disidenty, sváděli boj s režimem jen v Praze, jinde panoval zdánlivý klid živený výstavbou bytů, rekreacemi domácími i zahraničními a dosaže nou životní úrovní, protože jsme ne znali lepší. Každý žijeme svůj vlastní život. Za tímco Gott za okupace ve spolupráci s komunistickým tajemníkem pro kul turu prožíval vrchol své kariéry (Von dráčková rovněž tak), Marta Kubišo vá musela střídat různá zaměstnání. Pádem diktatury stali jsme se Ev ropany. Vstup do Unie se nám otev řel. Představy miliardových investic nás omračovaly. Brzy přišlo vystříz livění. Nařizovalo se, jaký povrch mu sí mít řeznický špalek, přeli jsme se o takovou maličkost, jako jsou olo moucké tvarůžky, určovalo se nám množství vyrobeného cukru. Přesto jsem pro Unii zvedl ruku. Chápu ji jako budoucnost Evropy sjednocené a připravené k obraně proti jakému koliv hrozícímu nebezpečí. Proto ne můžeme stát stranou. Na půl roku máme předsednictví Unie. Není to nic světoborného nebo splnění kousku Libušina proroctví. Můžeme světu ukázat, jací jsme. První kroky nebyly špatné: Topolánek byl úspěšný v Moskvě, z Palestiny se vzty čenou hlavou se vrátil Schwarzen berg. Zato sklonit ji můžeme při po hledu do naší sněmovny. Paroubek odmítl smír s Topolánkem po dobu evropského předsednictví. Není mi sympatický, ale přesto mně ho bylo trochu líto: v záběru ze sněmovny se dí v první řadě, nad ním stojí s papí rem v ruce Rath, kterého poslouchá jako žáček svého učitele. Staří členové strany Škromach a Urban tomu při hlížejí. Sociální demokraté mají jediný program: bodáním do občanských demokratů nedovolit, aby se vzpama tovali ze své porážky v krajských vol bách. Jejich zbraní je rušení zdravot nických poplatků a sliby. Přitom vědí, že tyto poplatky měly zmenšovat čer nou díru v každoročním rozpočtu: je jí splácení téměř bilionového stát ního dluhu. Dělají to, co lidé rádi slyší, protože v nich vidí své budoucí voliče. Předsednictví Unie, kterým může me Evropu přesvědčit o svých schop nostech, nás bude stát několik miliard. Věřím, že nebudou utraceny zbytečně. I když za Topolánkem nestojí velmoc jako za francouzským prezidentským šansoniérem. Jaroslav Špaček Přečetli jsme: Třídit odpad má stále smysl Ceny druhotných surovin se vyvíjejí cyklicky a papíru zvlášť. V současné době není odbyt, a tudíž ceny klesají a firmám se nezaplatí ani náklady na odvoz. V minulosti se to už stalo několikrát. Řešením může být vyčkat, až se situace obrátí, což může trvat půl roku i déle. Smysl má odpad třídit stále. Z papíru se vyplatí vytřídit zvlášť noviny a časopisy a zavézt je do sběrny. Směsný papír je lepší dát do městských kontejnerů. Je to nepříjemné, protože lidé se učí třídit a takový problém je může odradit. Pokud se ale lidé naučí odvážet odpad na sběrné dvory, surovina se neztratí. Jiří Bureš, ředitel Ekocentra Paleta Pardubice (Mladá fronta DNES Pardubický kraj, ) Holocaust zcela sežehnutý Holocaust zcela vyjadřuje krutý úděl, dlouhá tisíciletí pronásledovaného národa, národa Židů. Holocaust při vyslovení tohoto slova se mi vybaví zlo, jež dosáhlo svého vrcholu v období nacistického režimu. Nejpostiženějším a tímto zlem nejpronásledovanějším národem byli beze sporu Židé. S důslednou pečlivostí byli zbavováni základních lidských práv, důstojnosti i osobní identity. Byli systematicky ničeni a bezohledně likvidováni. Velmi mnoho jich zemřelo krutou a potupnou smrtí v koncentračních táborech. Někteří unikli tomuto údělu díky pomoci odvážných jednotlivců, kterým ne bylo lhostejné neštěstí druhých. Hrstka jich přežila běsnění nacistického vyhla zovacího plánu. Židovský národ si tak v letech prošel nejkrutějším obdobím svých dějin. V poválečném období se začaly sčítat škody, zmařené životy... Postupně, během let, se někteří z přeživších rozhodli otevřít znovu své rány. Odhodlali se vyprávět svůj příběh, svoji osobní zkušenost, jež v období holo caustu prodělali, proto, aby se nezapomnělo a tím už nikdy neopakovalo zlo, jež už jednou nabylo děsivých rozměrů. Mezi příběhy, které mě oslovily, se objevil jeden natolik dojemný, že v mém srdci zanechal hlubokou stopu. Tak hlubokou, že jsem jeho autorce vyjádřila svoji lítost nad krutým osudem několika slovy věnovaných významnému dni 27. ledna, který je dnem památky obětem holocaustu, v Listech Lanškrounska. Příběh se jmenuje Přežít s vlky a je propagován jako pravdivý příběh židovské dívenky Mishy Defonsecy. Shodou náhod jsem o několik dní později objevila na internetu, informaci o tom, že paní Misha Defonseca se po 11 letech, od vy dání knihy, přiznala k tomu, že si tento příběh pouze vymyslela, nikdy nebyla Židovkou a období II. světové války prožila v bezpečí v Belgii. Protože jsem tomuto prohlášení z počátku nechtěla věřit, pokusila jsem se vyhledat další in formace, které mě již přesvědčily. Naplnilo mne zármutkem a naprostým nepochopením zjištění, že se může objevit někdo, kdo je schopen profitovat na neštěstí židovského národa v ob dobí holocaustu. Takový člověk nejen, že neštěstí druhých využívá ke svému prospěchu, ale vrhá i stín pochybnosti na skutečná autentická svědectví, jež nám byla předložena s dobrými úmysly a v zájmu historie. Konec konců mne může těšit, že tak krutým osudem, o kterém píše Misha Defonseca v knize Přežít s vlky, si skutečně nemusel nikdo projít. Znepokojuje mne však jedna věc a to, že ač třeba nevědomky tak autorka může nahrávat hnutím zabývajícím se popíráním holocaustu. Iva Hrdinová Dopis z Domova pro seniory Vážení přátelé, kdo si koupí Listy Lanškrounska, nemusí číst nic jiného. Tam je všechno, co se děje ve městě. Když to vezmete od první stránky, tak si přečtete, co projednala městská rada. Pak nám pan starosta popřál v prvním čísle k novému roku hodně zdraví. Městská policie já vždycky žasnu, co všechno musí řešit. Taktéž Policie ČR. Překvapilo mne, že museli uklidňovat opilou ženu. Hasičský sbor kdo by to řekl, že bude hořet i v zimě? Pak kalendář pana starosty. No, to když jsem probrala, jestli to všechno zvlá dá, tak to bych chtěla vidět, když přijde domů, jak je unavený. Já bych mu přála, aby mu zazpíval Michal Tučný: Když si báječnou ženskou vezme bá ječný chlap. Aby mu rozuměla a zařídila to, co nejvíc potřebuje a to je ticho! Co s týče politiky, do toho já se nepletu. Mne zajímá, jak žijeme kulturně. Podle fotografií můžeme vidět, že Lanškroun vždy vynikal ve sportu a turistice. V Listech se mi líbila Fotokronika roku Je udělaná vkusně a výstižně, každý si mohl najít, co chce vidět. Osobně si vážím našeho pana děkana Zbyška. Chodí za starými lidmi. Byl tu s námi i na Štědrý den, proto jsem si ráda přečetla s ním rozhovor. Kolem Vánoc každý vzpomíná na své drahé, kteří již nejsou mezi námi. On umí všech ny povzbudit. Děkuji mu, že se chce soustředit na seniory. Ať se mu veškeré plány podaří uskutečnit! Nedávno jsem si přečetla článek od jedné maminky, jak přivedla k zápisu svého prvňáčka. Jak byla mile překvapena tím přijetím. Tou krásnou atmo sférou, kdy předávali deváťáci slabikář. Přítomni byli rodiče i prarodiče. Když jsem si to přečetla, tak jsem si vzpomněla na svůj první den ve škole. V roce 1927 šla celá třída do kostela, kde za nás byla sloužena mše svatá. Pak jsem šli do školy. Pro nás byl pan učitel někdo! Nikdo se nedovolil ani špitnout, ruce za zády. Dnes je všechno jiné. Děti jsou chytřejší a drzejší, často si s nimi neví rady ani pan učitel. V televizi v programu Máte slovo od paní Jílkové jsme taky slyšeli, jak se chovají děti k učitelům. Paní ředitelka to ne chtěla ani říct, co si dovolili dva žáci k paní učitelce. A ta je bezmocná. Uho dit je nesmí a rodiče? Přijdou do školy na pohovor a stěžují si na učitele Nesmím zapomenout napsat, že se mi líbila v Listech vzpomínka na kapelu Orion, které jsem fandila. Pamatuji si dobře pana Kopeckého a další hudebníky této skupiny. Často na ně vzpomínám. Škoda že netrvá nic věčně. Takových obětavých lidí je málo. Proto děkuji panu Viktoru Novákovi za tuto vzpo mínku. Všechny zdraví Anežka Šimečková

17 LL 3 / 2009 PŘEČTĚTE SI STRANA 17 Společenská kronika NAROZENÍ: Daniela Suchá, Damníkov Magdalena Švecová, Damníkov Matyáš Minář, Poděbradova Radim Dajč, Škroupova Marie Hudcová, Žichlínek Daniel Stuchlík, B. Smetany Tereza Vlková, B. Smetany Štěpánka Šeflová, Tatenice Tomáš Pavlíček, Tatenice Matěj Motyčka, B. Martinů Šimon Šembera, Lubník Adriana Jurečková, Lubník Roman Vomočil, Žichlínek Martin Janoušek, Boži Modrého 946 SŇATKY: Jiří Chmelík a Klára Boušková, Sázava 2 Martínek VZPOMÍNÁME: Bohumil Bukáček, U Papíren 193, 77 let Petr Heger, Husova 243, 28 let Karel Prokop, Žichlínek 33, 88 let Irena Mertová, Dobrovského 66, 82 let Josef Kuběnka, Dolní Heřmanice 70, 70 let Růžena Junková, Dolní Třešňovec 109, 88 let Marta Kyselová, Janáčkova 1003, 89 let Josef Vališ, Čenkovice 11, 59 let Alois Divílek, Janáčkova 1003, 85 let Ludmila Šebrlová, Jungmanova 874, 88 let Jan Vogel, Valteřice 6, 72 let Marie Lorencová, Sázava 42, 98 let Terezka Upozornění pro rodiče Redakce může zařadit údaj do společenské kroniky pouze na základě písem ného souhlasu. Proto rodiče narozeného dítěte musí v případě, že si přejí uve řejnění v LL, vyplnit a podepsat Souhlas s uveřejněním osobních údajů ve Společenské kronice LL". Redakce má dobrou spolupráci s ordinací MUDr. Míky, kde souhlas sestřička vyplní, maminka ho podepíše a vše nám pak jednou měsíčně předají. Bohužel s jinými dětskými doktory se nám domluvit nepodařilo. Formuláře si proto můžete vyzvednout u p. Štrauchové na úřadě (přízemí) nebo přímo v TG Tisku (proti Penny marketu). Sem je také potřeba podepsaný souhlas odevzdat. V poslední době nabízejí LL také možnost zveřejnění fotografie miminka. Rodiče, kteří mají o tuto bezplatnou službu v rámci Společenské kroniky zá jem, mohou poslat fotografii mailem do redakce. Redakce LL PODĚKOVÁNÍ Děkuji neznámému nálezci, který v podvečerních hodinách našel v Penny marketu pouzdro s brýlemi a nechal je v pokladně. Z Vašeho poctivého počínání jsem měla velkou radost! Děkuji i zaměst nancům a pokladním v Penny. Hezký den všem. Marta Beranová VYZNEJTE SE VE VAŠICH PENĚZÍCH (5) Pokud budete pořizovat bydlení, můžete vhodnou kombinací hypotéky a státní dotace ušetřit 110 tisíc na úrocích. Na financování bydlení je možné využít státem dotovaného úvěru s velmi příznivým úrokem 2%. Státní fond rozvoje bydlení tak umožňuje významně snížit celkové náklady na splacení úvěru. Programů na podporu bydlení je hned několik. Jedním z nich je v rámci Podpory mladých Úvěr 300, který je určený pro mladé rodiny do 36 let vě ku a splatnost je až 20 let. Úvěr se státní podporou lze kombinovat se standardní hypotékou. Pokud byste využili této možnosti a snížili tak celkovou výši hy potéky o 300 tisíc, ušetříte při dvacetileté splatnosti na úrocích 110 tisíc (při úroku na hypotéce 5%). Splátku jistiny lze navíc odložit až o deset let. To může jednak pomoci vy vážit rodinné cash flow nebo ušetřené zdroje využít k vyššímu zhodnocení. Státní fond rozvoje bydlení má v nabídce i jiné programy jejich přehled najdete na adrese Pořizování bydlení je finančně velmi náročné. Vyplatí se proto zvážit všech ny možnosti a nejednat příliš unáhleně. Při financování bydlení lze na vhodné kombinaci produktů ušetřit i dalšími způsoby, ale o tom zase někdy příště. Miroslav Frydrych Mezinárodní konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a ve střední Evropě Ústav pro studium totalitních režimů pořádá tuto konferenci ve spolupráci s Úřadem vlády ČR při příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Konferenci zahájí úvodním proslovem premiér ČR Mirek Topolánek. Termín: dubna 2009, místo: Praha, Lichtenštejnský palác Program konference bude rozčleněn do tří panelů: 1) Český a slovenský odboj proti komunistickému režimu (Aktivní přípravy ozbrojených převratů s cílem svrhnout komunistický režim, shromažďování zbraní za účelem přípravy ozbrojené akce, příprava politických programů po případném pádu komunistického režimu, aktivity cizích zahra ničních služeb na území českých zemích a činnost tzv. agentů chodců, aktivní vystupování proti funkcionářům KSČ atd.) 2) Český a slovenský odpor proti komunistickému režimu (Aktivity, jejichž cílem bylo podrývat autoritu komunistického režimu, osla bovat postavení komunistické strany v Československu letákové akce, samiz dat, církevní aktivity, veřejné protesty proti politice režimu atd.) 3) Československý zahraniční odboj a odboj v jednotlivých zemích Pro aktivní účastníky konference Ústav pro studium totalitních režimů za jistí ubytování v Praze, uhrazení nákladů na dopravu do Prahy a rovněž část stravování během konference. Konferenční poplatek se neplatí. V Žamberku se začíná rýsovat další ročník festivalu JamRock JamRock 2009 navazuje na úspěšný loňský první ročník žambereckého festivalu, který je často označován za festival s historicky nejvyšší účastí na prvním ročníku. Letos se koná na stejném místě od 4. do 6. června. Navazovat je na co, a tak se organizátoři snažili zachovat festivalu jeho tvář. I letos se můžete těšit na překrásný přírodní areál Pod Rozárkou, na vystoupení toho nejlepšího, co lze slyšet v českých hitparádách, na více než příznivou cenu vstupného a nadstandardní zázemí festivalového areálu. Nový ročník ale musí jít dál. Při výběru kapel se tak zalovilo i v zahraničních vodách a původně dvoudenní festival bude rozšířen o ochutnávkový čtvrtek, kterým celý festival začne. Z kapel, které tento rok zahrají na JamRocku, ur čitě zaujme první potvrzený zahraniční účinkující v podobě německých IO. Uskupení, které už není v Čechách úplným nováčkem, je tvořeno třemi čtvrti nami nezapomenutelných Guano Apes. Jak jim to šlape s novým zpěvákem Charlesem Simmonsem z USA, se budeme moci přesvědčit právě v Žamber ku. Mezi klasické české headlinery festivalu budou nesporně patřit Kryštof a Chinaski. Určitě se neztratí ani právě vycházející hvězda Marek Ztracený s novou kapelou, který letos získal ocenění za objev roku Zlatý Slavík Předprodej: 290, Kč (do ); 330, (do ). V tuto chvíli potvrzení účinkující: Chinaski, Doktor PP, IO (ex Guano Apes, DE), Kryštof, Lety Mimo, Michal Hrůza, Mig 21, No Name (SK), Support Lesbiens, UDG a další budou následovat. Přečetli jsme: Kniha představí šumné vily Již jen několik týdnů zbývá do křtu nové knihy Slavné vily Pardubického kraje. Autoři v ní představují pět desítek šumných vil, rodinných domů a víkendových letovisek. Nejstarší vybrané stavby jsou ze druhé poloviny 19. století, nejnovější z posledních let. Ve své práci se autoři věnují nejen architek tům a jejich dílům, ale i zadavatelům staveb, tedy jejich majitelům. Patří mezi ně známé osobnosti, lékaři a univerzitní profesoři Eduard Albert a Otto Piffl, prů myslníci František Wiesner a Florián Hernych nebo malíř Vysočiny Gustav Porš. V publikaci je nejvíc zastoupena šesti vilami Choceň, pardubických vil autoři vybrali pět. Choceň považuji za významnou zvláště proto, že se tam ve třicátých letech dvacátého století etabloval významný architekt Čeněk Mužík. Jeho vily v Krawcově ulici považuji za jedny z nejpozoruhodnějších v kraji. Ze starších staveb je velmi zajímavá Hernychova vila v Ústí nad Orlicí od Matěje Blechy a z nových například stavby Přemysla Kokeše v Lanškrou ně či Patrika Zamazala v Nekoři, který je specialistou na dřevěné stavby, uvedl jeden ze spoluautorů knihy Jakub Potůček z olomouckého Muzea umění. V publikaci nechybějí díla vůdčího ducha české moderní architektury Jana Kotěry a v jeho stopách jdoucího Josefa Gočára. Vysokou úroveň bydlení v prv ní polovině 20. století reprezentují například vila Miroslava Vyskočila v Čes ké Třebové, vila Jiřího Matuly v Hlinsku nebo rodinné domy od architekta Karla Řepy a Bedřicha Adámka v Pardubicích. Ryze venkovských staveb je v knize šest například chalupa Maxe Švabinského na Kozlově, vila továrníka Löw Beera v Chrastavci, dům Václava Klofáče v Dobříkově nebo rodinný dům v Korouhvi od slavného architekta Bohuslava Fuchse. Kniha je již desátým svazkem vydavatelství Foibos v rámci projektu Slavné vily Čech, Moravy a Slezska. Jejimi autory jsou Pavel Panoch, Miroslav Kaňka, Zdeněk Lukeš, Jakub Potůček a fotograf Štěpán Bartoš. Stejný tým se podílí na výstavě věnované slavným vilám Pardubického kraje, která bude přístupná od 27. února do 10. května 2009 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Během vernisáže se uskuteční křest knihy. (MF DNES P.kraj, )

18 STRANA 18 SPORT LL 3 / 2009 Výsledky hokejistů TJ Orli Lanškroun KP mužů, , HBM Lanškroun: TJ Orli Lanškroun HC Skuteč 6:8 (3:2; 2:3; 1:3) Sestava: Toman (Buchta) Hajtmar, Jurka, Jirků, Pachl, Janků, Kollert, Motl Doha, Langr D., Kilčický Štěpař, Kotoulek, Hank Bednář, Tichý, Skalický Stránský. Branky: Doha 2, Hank 2, Kotoulek, Štěpař, nahrávky: Langr 2, Hank 2, Štěpař 2, Kotoulek 2, Kilčický Vedoucí tým přeboru začal u nás zostra a po pěti minutách vedl 0:2. Lanš krounští se nesložili a v polovině utkání vedli po pěkné hře 4:2. Favorit doká zal do přestávky vyrovnat, ale ve 47. min. jsme opět vedli, tentokrát 6:5. Rych lý a atraktivní zápas rozhodla pro sebe v závěru Skuteč třemi přesnými zásahy. KP mužů, , ZS Svitavy: TJ Svitavy TJ Orli Lanškroun 5:0 (1:0; 1:0; 3:0) Sestava: Toman Jirků, Janků, Novák, Motl Doha, Langr D., Kilčický Štěpař, Kotoulek, Hank Bednář, Tichý, Skalický. Na otevřeném svitavském stadiónu našim nepomohla ani výrazná herní pře vaha. Celou polovinu hrací doby svítil stav 1:0, který naši hráči přes řadu šancí nedokázali změnit. Závěr už byl jen dokonáním zmaru a debakl 5:0 na ledě beznadějně posledního celku je ostudný. KP mužů, 1. 2., HBM Lanškroun: TJ Orli La Sokol Čestice 8:7 po prodloužení (2:2; 4:1; 1:4; 1:0) Sestava: Toman (32. Buchta) Motl, Jirků, Janků, Hajtmar Pilavka, Kotoulek, Kilčický Štěpař, Hank, Doha Bednář, Tichý, Skalický. Branky: Pilavka 5, Kilčický, Hank, Doha, nahrávky: Kotoulek 4, Tichý 2, Pilavka, Doha Poslední zápas základní části kraj ského přeboru k nám přivedl hou ževnatého a bojovného soupeře. Po vyrovnané první třetině domácí při dali a hosté zastavovali pohledné kombinace pouze za cenu faulů. Tři využité přesilovky nám zajistily tří brankové vedení před poslední tře tinou. Jenže Čestice dál bojovaly, tlakem si vynutily naše chyby a šest minut před koncem bylo po násko ku. Obrat pak dokonaly brankou ve vlastním oslabení v 58. minutě. Zá pas zachránil Doha chladnokrev ným blafákem 82 sekund před kon cem. V prodloužení neproměnili hosté trestné střílení a o šťastné vý hře Lanškrouna rozhodl nejlepší hráč zápasu, šestibodový Rosťa Pilavka. LEDNOVÉ ŠACHOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ Krajská soutěž družstev Letošní šachový rok začal 10. ledna 2009 prvním kolem Krajské soutěže družstev mládeže. V Lanškrouně se sešlo osm čtyřčlenných družstev. ŠKM postavil dva týmy, které se pustily do sedmikolového klání na dvakrát 25 minut s ostatními soupeři. Třetí místo našich mladíků je velmi dobré. Konečná tabulka: Poř. Tým + = Skóre Body 1 DDM Hlinsko , DDM ALFA Pardubice D , ŠKM Lanškroun C ,0 9 4 Ústí nad Orlicí B , DDM Svitavy B ,0 6 6 ŠKM Lanškroun D ,0 4 7 DDM Svitavy C , DDM ALFA Pardubice E ,0 0 Lanškroun C: Šach. Jméno Body % 1 Karlík Mikuláš 3,0 42,9 2 Havelka Josef 5,5 78,6 3 Kolomý Adam 3,0 42,9 4 Brejša Adam 4,0 57,1 Lanškroun D: Šach. Jméno Body % 1 Šabacký Petr 0,0 0,0 2 Vondra Martin 0,5 7,1 3 Knoll Martin 2,0 28,6 4 Pešek Petr 2,5 35,7 ZŠ Dobrovského Lanškroun na krajském kole Přeboru škol v šachu Letošní krajské kolo Přeboru škol tříd se konalo 14. ledna v Pardubi cích. Do bojů o dvě postupová místa na Mistrovství České republiky zasáhla mezi osmi nejlepšími školními týmy z kraje i dvě družstva z Lanškrouna. Hrálo se sedm kol na dvakrát 20 minut. Čtveřice mladíků z Dobrovského školy Lanškroun, ve složení Dominik Marek, Jan Paukert, Vít Jursa a Martin Knápek, patřila k favoritům. V průběhu turnaje si drželi druhé postupové místo a v šestém kole zaútočili na první pozici, ze které je už soupeři nesesadili. Tři z nich se už počtvrté probojovali do republikového finále Přeboru škol. Dobré šachové lanškrounské zázemí podtrhlo třetím místem družstvo ZŠ Lanškroun KONEČNÁ TABULKA krajského přeboru mužů po základní části: Z V VP PP P skóre body 1. HC Skuteč : HC Spartak Polička : HC Spartak Choceň B : Lokomotiva Č. Třebová : Sokol Semechnice : TJ Lanškroun : TJ Sokol Čestice : TJ Svitavy : KP juniorů, , ZS Skuteč: HC Skuteč TJ Orli La 10:2 (Brejša, Resler) KP juniorů, , HBM Lanškroun: TJ Orli Lanškroun HC Litomyšl 3:4 po prodl. (Minář 2, Boruch) KP juniorů, , ZS Mor. Třebová: Slovan Mor. Třebová TJ Orli Lanškroun 6:1 (Mík) Junioři po zbytečném vyloučení ztratili zápas s Litomyšlí, ve kterém vedli dvě minuty před koncem 3:2. Žákovská liga, , HBM Lanškroun: TJ Orli Lanškroun HC Chotěboř 8:6 starší (Pražák 5, Vlček 2, Nastoupil), 11:1 ml. (Kačerovský 3, Masopust 2, Svatoš 2, Janisch, Kristek, Mareš, Marek D.) Žákovská liga, 25.1., ZS Choceň: Spartak Choceň TJ Orli La 8:4 starší (Nastoupil 2, Pražák, Kačerovský), 9:2 mladší (Hrabal, Svatoš) Žákovská liga, , HBM Lanškroun: TJ Orli La HC Hlinsko 3:9 st. (Nastoupil, Kačerovský, Vlček), 7:4 ml. (Masopust 3, Kačerovský 3, Sedláček) Přes jednu výhru jsou starší žáci nadále desátí. Mladší žáci se zabydleli na pá té příčce, když rozstříleli osmou Chotěboř, podlehli druhé Chocni a ve velmi důležitém utkání v závěru porazili šesté Hlinsko. Soupeř porážku psychicky neunesl a došlo po skončení zápasu ke strkanicím na ledě i v hledišti. KP přípravek, , ZS Mor. Třebová: Spartak Choceň TJ Orli Lanškroun 1:6 A týmy (Krč 2, Boščík M. 2, Boščík D., Čada), 6:6 B týmy (Preisner 4, Gregora 2) Slovan Mor. Třebová TJ Orli Lanškroun 2:4 A týmy (Boščík M., Boščík D., Čada, Zedníček), 0:8 B týmy (Kadavý 4, Preisner 2, Andrle 2) KP přípravek, , ZS Skuteč: HC Skuteč TJ Orli Lanškroun 3:3 A týmy (Krč, Zedníček, Čada), 0:8 B týmy (Preisner 5, Kadavý 3) HC Litomyšl TJ Orli La 5:1 A týmy (Boščík D.), 14:1 B týmy (Mareš) A tým bodoval ve třech zápasech ze čtyř a postoupil na 8. místo ve vyrovnaném středu tabulky mezi 5. až 9. příčkou. B tým měl stejnou bilanci a je stále pátý, 10 bodů za vedoucí Litomyšlí, 3 body za čtvrtou Chrudimí a 11 bodů před šestým Hlinskem. Jan Ruščák, foto: Petr Mareš na Jiráskově náměstí. Jediným kazem byla odměna hráčům, neboť všichni dostali maxilízátko za 6.90 Kč. Hráči se už začínají připravovat na finále, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. března 2009 v Malenovicích. Z výsledků jednotlivců je jasné, že nejlepším lanškrounským hráčem byl Vít Jursa, ale i ostatní odehráli vynikající partie. Konečná tabulka: Body Poř. 1. ZŠ Polabiny I 2, , ZŠ Sezemice 1,5 1 0,5 2 1, , ZŠ Dobrovského La , , ZŠ Litomyšl 1 3, ,5 2,5 15, ZŠ Chrást 0 2 0, , ZŠ A. Jiráska La 2 2, , ZŠ Kyjevská ,5 2 1, ZŠ Polabiny III ,5 0, Výsledky jednotlivců ZŠ Dobrovského: Marek Dominik 4,5b., 64%; Pau kert Jan 5b., 71%; Jursa Vít 7b., 100%; Knápek Martin 5b., 71% Výsledky jednotlivců ZŠ Jiráskova (foto vpravo): Vu Antonín 4b., 57%; Scheuerová V. 2b., 29%; Doleček Matěj 5 b., 71%; Karlík Mikuláš 4b., 57% Finále krajského přeboru družstev starších žáků Uskutečnilo se v sobotu dne 17. ledna 2009 ve Svitavách, ze dvou skupin do něj postoupilo po třech nejlepších družstvech. V posledních třech kolech prokázalo nejlepší formu družstvo 2222 ŠK Polabiny C, které zvítězilo ve

19 LL 3 / 2009 SPORT STRANA kolo LHL VÝSLEDKY: 1. liga: Kačeři z LA Soma 5:7 (Ruščák 2, Vičar, Juřina, Šembera Najman 2, Fišer 2, Skoumal 2, Nedoma) Klas Nekoř Žraloci D. Čermná 0:7 (Havel 2, Resler 2, Paštika Marcel 2, Karpíšek) HOPR Soren Třebovice 1:7 (Horák Dvořák 3, Hejč 2, Gremlica M., Straka) Lazy Neckers CBA Nuget 1:8 (Sršeň Jan Budina M. 5, Andrle, Valigura, Janků) 2. liga: Sršni Zábřeh Hoštejn 2:5 (Amanatidis, Hohn D. Minář, Spáčil, Axmann O., Diblík, Krňávek) RYDO Forez 6:2 (Nešický 2, Ledr 2, Hajsler, Kroulík Moučka 2) Petrovice Tatenice 1:2 (Marek L. Holčák, Steidl) 3. liga: Bobři Qanto Bystřec 0:4 (Hejl 3, Krátký) Greenhorns OEZ Letohrad 0:3 (Řehák M., Škorpil, Pavlík) Wild Band Snakes D. Dobrouč 0:3 (Krejčí L. 2, Exler) Ostrov Customs R.W. 0:2 (Milták J., Halva) 4. liga: Format Verměřovice Žichlínek 1:6 (Sklenář T. Motl Jan 3, Langr, Skalický, Hána) Rybníkáři Cyklo 0:8 (Černý 2, Krč 2, Koutský, Jedousek, Junek, Šembera) Yellow Sharks H. Třešňovec 9:2 (Mačát 2, Nesejt, Vaňous, Hubina, Mareš, Smejkal, Dvořák, Nagy Mačát, Hryzlík) Dramatické poslední kolo uzavřelo kvalifikační část LHL a rozdalo karty pro vrchol sezóny boj o konečné pořadí. Hned šest týmů v něm nedokázalo vstřelit branku a s nulou skončila všechna utkání třetí ligy. Již pátou nulu si připsal také nejlepší brankář LHL Libor Hrdina (Qanto Bystřec) s průměrem Kanadskému bodování vévodí Michal Budina (CBA Nuget), který do kázal nashromáždit ve 12 zápasech 63 body (37+26). I další příčky patří jeho spoluhráčům druhému Gerešovi (57 bodů) a třetímu Křesinovi (32). Dru hou ligu ovládl Šumavský Tygr René Andrle s 26 body, třetí Marek Kocian (Wild Band Zábřeh) s 19 body. Šesti kanadskými body v posledním zápase se dostal do čela čtvrté ligy Jiří Černý (Cyklo team) s 35 body. Zatímco o medailových příčkách první ligy již bylo rozhodnuto, musela o se stupu rozhodnou až minitabulka vzájemných utkání Hopru, Žraloků a Klasu. Právě Žraloci poslali výhrou 7:0 Nekoř o patro níž. Závěr druhé ligy byl ve znamení boje o druhou postupovou příčku za Tygry. Sršni potřebovali výraznou výhru nad Hoštejnem, jenže prohráli 2:5. Rydo naopak uhrálo potřebnou výhru a čekalo na zakolísání Tatenic. Ty se ujaly ve dení nad Petrovicemi v 6. minutě a v tu chvíli byly na postup. Jenže v polovině zápasu soupeř vyrovnal a tento stav vyhovoval Rydu. V závěru druhé třetiny se Petrovicím zranil brankář Rubeš a betony musel obout hráč Jakub Novák. Přes tento handicap Petrovice dál statečně odolávaly, až v 57. minutě vsítil tatenický Jan Steidl postupový gól. Nejvyrovnanější situace na obou pólech byla ve třetí lize. Medvědi Bystřec museli v posledním vystoupení porazit Bobry. S bezchybným Liborem Hrdi nou v brance se jim to podařilo. Možná i proto, že soupeř už měl postup jistý. V bitvě o sestup porazila Celnická rudá křídla Ostrov 2:0. Jak Cyklo team, tak Žichlínek ukázali, že do čtvrté ligy nepatří a vymění si místa ve třetí lize s Ostrovem a Greenhorny. Rozhodla o tom výhra Žichlínku nad Formatem 6:1, podpořená sedmým hattrickem Jana Motla. V boji o únik z poslední příčkyvyužili Žlutí žraloci absence brankářské jedničky Třešňovce Milana Jaroše ke snadné výhře 9:2. TABULKY PO DRUHÉ ČÁSTI LHL: Poř. tým z v r p skóre body 1. liga: 1. CBA Nuget Šumperk : Soma engineering : HC Lazy Neckers : HC Soren Třebovice : Hopr Zábřeh : Žraloci D. Čermná : Klas Nekoř : Kačeři z LA : liga: 1. Šumavští Tygři : Tatenice : RYDO Č. Třebová : HC Sršni Zábřeh : HC Petrovice : Hoštejn : Forez Ostrov : liga: 1. Medvědi Bystřec : Bobři : OEZ Letohrad : Customs Red Wings : Snakes D.Dobrouč : Wild Band Zábřeh : Ostrov : Greenhorns : liga: 1. Cyklo Team : Žichlínek : Format Verměřovice : Horní Čermná : Rybníkáři : LA Yellow Sharks : Horní Třešňovec : 35 1 Zvýrazněné týmy postupují / sestupují do vyšší / nižší ligy. všech zápasech a vybojovalo si nejen prvenství, ale i postup do 1. ligy mladšího dorostu. Naše družstvo odjíždělo k zápa sům bez dvou hráčů základní sestavy a na výsledcích to bylo znát (6. místo). Nejlépe zahrál na první šachovnici Jakub Vaculík (na fotografii) se ziskem 1,5 bodu, dále hráli Štěpán Kolomý (1b), Vít Jursa (0,5b), Jan Paukert (0,5b), Matěj Doleček (0,5) a Adam Kolomý. 1. liga 7. kolo (Polička, ) Do soupeře (TJ Štefanydes Polička) jsme se pustili s chutí, přijeli jsme pře ci vyhrát! Po první odehrané hodině je stav 1 : 1 a na naše celkové vítězství by nevsadil ani největší optimista. Za další hodinu je skóre 2 : 2 a soupeři nám po malu gratulují k vítězství. Lukáš otočil partii a stojí na výhru, Pepa má s dvojicí střelců lepší vyhlídky. Ale za půl hodiny je vše jinak, Lukášovi odevzdává soupeř věž, ale za věčný šach. Lukáš se s tím nechce smířit a putuje s králem do středu šachovnice a dostává mat. Osud zápasu visí na poslední partii. Pepa přehrává soupeře a můžeme jet domů, s remízou 3:3 jsou nakonec spokojeni všichni. (Své partie vyhráli Patrik Krušina, Antonín Vu a Josef Krátký.) Pololetní turnaj V rámci pololetních akcích DDM pro lanškrounskou mládež se 30. ledna 2009 hrál v Dělnickém domě šachový turnaj na dvakrát 15 minut. Sešlo se deset hráčů, utkali se každý s každým. Po třech hodinách lítých bojů, i když jsme nepoznali celkového vítěze, si hráči vybrali mezi drobnými cenami, na které přispělo město Lanškroun, a potom už spěchali na oběd. Výsledky: 1. Kolomý Adam, Kolomý Štěpán, Marek Michal (všichni 8 b.), 4. Knápek Martin (5,5 b.), 5. Brejša Adam, Havelka Josef (oba 4,5 b.), 7. Marek Dominik (3 b.), 8. Kuťák Daniel (2,5 b.), 9. Knoll Martin (1 b.), 10. Hrnčíř Filip (0) Jiří Krištof

20 STRANA 20 SPORT, INZERCE LL 3 / 2009 ORTOPEDICKÁ AMBULANCE ZÁBŘEH MUDr. MATUŠKA JIŘÍ, budova C polikliniky Zábřeh, Školská 13 nabízí léčbu RÁZOVOU VLNOU. Jedná se o novou a účinnou metodu při léčbě bolestí kloubů, šlach a úponů (jako např. tenisový loket, patní ostruhy). Ordinační doba: Po, St, Čt a Objednávka na telefonu: Rekvalifikační kurz účetnictví v České Třebové v termínu: Výuka angličtiny a němčiny v Lanškrouně v malých skupinách nebo indivi duálně v pracovních dnech od 13 do 20 hod. od září do června. Agentura ORLIVA Mgr. Luboš Smejkal, Purkyňova 104, Lanškroun. Tel.: , LHL los 3. části pá Lazy Neckers Nuget ne HOPR SOMA Žichlínek Wild Band Yellow Sharks Greenhorns po Petrovice Kačeři Sršni Medvědi Snakes Forez út RYDO Hoštejn Nuget HOPR čt Ostrov Format pá Soren Lazy Neckers H.Třešňovec Yel. Sharks SOMA Tatenice so Forez Žichlínek Kačeři RYDO OEZ Snakes ne Medvědi Bobři Nekoř Petrovice Revize elektroinstalací, spotřebičů, hromosvodů Alarmy Zabezpečení budov Regulace vytápění úspory Kamerové systémy Tel: tech.cz Tygři Žraloci Greenhorns Hor. Čermná po Hoštejn Sršni Wild Band Customs út Tygři Soren čt Format Greenhorns pá Rybníkáři Horní Třešňovec Tatenice Nuget Žraloci SOMA so Hoštejn Medvědi Sršni Kačeři RYDO Nekoř Srdečně zveme všechny táborníky a turisty na vzpomínkovou akci věnovanou našemu kamarádovi: MEMORIÁL OTY JURENA, ZMT, se koná ve dnech v prostorách areálu Kempu U Zámečku v Záměli u Potštejna. Spaní ve vlastních stanech, možnost ubytování v chatce, občerstvení na místě, trasy individuální po krásách okolí (rozhledna Vrbice, hrad Pot štejn, hrad Litice). Večer posezení na sále, odměna pro účastníky diplom Info: Fr. Uma , Křížovi , Inzerce v LISTECH LANŠKROUNSKA Podmínky pro zájemce o podnikatelskou inzerci: cena za 1 cm 2 12 Kč. Strana Cena při opakované inzerci Uvedené ceny A4 1x 2x a více celoročně jsou bez DPH, za publikaci 1/ inzerce v jednom 1/ čísle LL. Představujeme vám: 3500 Kč / strana. Řádková inzerce soukromá pod značkou a podnikatelská: 40 Kč/řádek + DPH. Soukromá řádková inzerce do tří řádků zdarma, plošná (foto aj.): 6 Kč/1 cm 2.

21 LL 3 / 2009 SPORT STRANA 21 Volejbal výsledky Sobota liga žen ve Svitavách, 21. a 22. kolo: TJ Svitavy VO TJ Lanškroun A 3 : 1 (25:15, 16:25, 25:21, 25:20), 3 : 1 (25:23, 25:22, 15:25, 25:23) Sestava: Strnadová Blanka, Mrázová Andrea, Kristková Markéta, Drozdová Jana, Vlčková Klára, Matějková Katka, Janyšková Radka, Jurčanová Anna, Roubalová Sabina, Marková Petra. Komentář k utkáním Radka Janyšková: Tento soupeř nám vždy dělal problémy, ale věděly jsme, že na něj máme, jelikož nepatří do přední části tabulky. Hned v prvním setu prvního zápasu bylo vidět, že se na nás soupěřky značně při pravily, a to hlavně hrou v poli a svými bloky, přes které jsme se jen těžko do stávaly. Ve druhém setu se jakoby vše otočilo, soupeřky jsme dokázaly dostat pod sebe a ony tak začaly dělat chyby vyhrály jsme s velkou převahou bodů. Třetí set byl na začátku velice vyrovnaný. Stejné tempo jsme držely téměř do koncovky, ale bohužel soupeřky měly více štěstí a set vyhrály. Čtvrtý, tedy po slední set, se hrál v podobném duchu jako set předešlý. Hráčky Svitav však měly výborné pole a naši hru snadno přečetly. Celkově jsme prohrály 1:3. Ani ve druhém zápase jsme neměly tolik štěstí. První set se zdál být velice vyrovnaný a rozhodla až koncovka. Druhý set byl podobný, ovšem naše chy by byly znatelnější a soupeřky toho snadno využívaly. Třetí set však znamenal značnou změnu! Začaly jsme hrát ve větší pohodě, přestaly jsme dělat tolik zbytečných chyb, dokázaly jsme soupeřky dostat pod sebe, velký náskok bodů už nepustit a vyhrály jsme. Ve čtvrtém setu jsme získaly opět převahu nad soupeřkami my, ale rozdíl několika bodů nám nevydržel, hráčky Svitav nás postupně dotahovaly, až nakonec set těsně vyhrály. Tyto dvě prohry nás hodně mrzí, jelikož se hráčky ze Svitav určitě daly porazit. Jejich hra však byla pestrá a nás tak zaskočily. Nesmíme ale věšet hlavu, jelikož soutěž je teprve v polovině. Musíme bojovat dál o každé vítězství. 1. liga juniorek v Lanškrouně, finálová skupina II. 3. a 4. kolo: VO TJ Lanškroun Slavia Hradec Králové 2 : 3 (25:19, 22:25, 20:25, 25:19, 14:16), 3 : 1 (25:18, 18:25, 25:18, 25:21) Sestava: Jirásková Hana, Zachařová Veronika, Paďourová Iveta, Ficnarová Adéla, Chládková Bára, Jelínková Markéta, Míková Kristýna. Komentář k utkáním Libor Tomiška: Soupeř, který svoji základní skupinu vyhrál o fous, překvapil výborným blokem i solidním útokem. V prvém utkání se lanškrounským volejbalistkám nedařilo na příjmu podání, a tak byl po většinu času veden útok z kůlu, kde Kristýna s Veronikou to měly proti vysokým blokařkám soupeře hodně těžké. Přesto se utkání dotáhlo do pátého setu, kde rozhodly dva míče ve pro spěch soupeře. Ve druhém utkání se zlepšil pří jem, Hanka na nahrávce více vyu žívala středové hráčky (Adélu) a vítězství bylo naše! Vzhledem ke chřipce, která naše hráčky trápí, je vítězství opět cenné a v tabulce jsme prozatím na velmi nadějném druhém místě. 1. liga kadetek v Jihlavě, skupina M o udržení, 3. a 4. kolo: Sokol Bedřichov VO TJ Lanškroun 3 : 0 (25:15, 25:22, 25:20), 3 : 0 (25:20, 25:18, 25:14) Sestava: Picková Kristýna, Kolderová Natálie, Svatoňová Veronika, Ma rešová Veronika, Brožková Lucie, Zechovská Zuzana, Komínková Michaela, Šemberová Martina. Komentář k utkáním Lucka Brožková: Družstvo Sokola Bedřichov skončilo v první polovině druhé, tzn. tabulkově nejlepší ze soupeřů z moravské skupiny, se kterými se utkáme. Bohužel soupeřky byly nad naše současné možnosti, měly jsme z počátku velký problém z dálky servírovaným plachtícím podáním a pokud se nám podařilo se soupeřkami držet krok, tak v koncovce vždy nám dokázaly, že dnes jsou lepší. Na nástěnce místního týmu mají tučným písmem: Aby se někdo mohl stát osobností a ovlivňovat ostatní, musí dokázat svoji herní kva litu. Když dosáhneš vysoké úrovně a dokážeš si udržet určitou konstantní vý konnost, znamená to, že jsi udělal první krok. Další velmi důležitý krok je tvo je chování a vystupování. Já osobně, podle mé filosofie a také z pozice kapitána, jsem vždy byl k dispozici především pro družstvo, nikdy jsem nestavěl do po předí svoji osobu ani ve hře ani v soukromí, vždy bylo na prvním družstvo a spo luhráči. Vše, co jsem dělal, jsem dělal pro tým a spoluhráče. Oni to pravdě podobně pochopili také a domnívám se, že potom na hřišti jsi s těmito vlast nostmi respektován, můžeš pomoci ostatním a můžeš je ovlivňovat. Nesmíme zapomenout, že volejbal je hra celého družstva a ne jednotlivce. Ne všichni hrá či jsou schopni se vyrovnat se složitostí volejbalu, nejsou na stejné úrovni, proto musí přijít pomoc od spoluhráčů. Skoro všichni hráči potřebují pomoc v některých herních činnostech někdo víc, někdo méně. Je velmi důležité, aby vztahy v družstvu byly dobré a družstvo mělo schopnost jeden druhému po máhat. Mně se volejbal líbí, protože je to kolektivní sport a pomáhat svým spo luhráčům je pro mě základ. Andre LUCCHETA nejlepší hráč MS 1990 Krajský přebor žen I. třídy v Žamberku, 21. a 22. kolo: Sokol Žamberk VO TJ Lanškroun B 3 : 1 (25:23, 20:25, 25:16, 25:20), 3 : 2 (24:26, 25:27, 25:21, 27:25, 15:9) Sestava: Šebrlová Hana, Šebrlová Zuzana, Jehličková Petra, Jurčová Eva, Váně Hana, Betlachová Veronika, Hřebíčková Marcela. Marodka zavinila, že naše hráčky odjížděly do Žamberka pouze v sedmi. Na víc se v průběhu prvního utkání zranila další hráčka, takže zbytek družstva to měl hodně těžké. Přesto ve druhém utkání se už vedlo 2 : 0 na sety, ale dotáh nout utkání do vítězného konce se nepodařilo. Krajský přebor mužů I. třídy v Pardubicích, 21. a 22. kolo: Sokol Pardubice VO TJ Lanškroun A 3 : 1 (25:17, 15:25, 25:19, 25:22), 3 : 1 (25:12, 25:22, 17:25, 25:18) Sestava: Havlena Ondřej, Pfeifer Jiří, Pfeifer Jakub, Janisch Filip, Valúšek Milan, Rybka Michal, Peškar Michal, Marek Lukáš. Ve druhé polovině soutěže se našim hráčům nedaří a připsali si do tabulky další dvě porážky. Neděle Oblastní přebor mladších žákyň v Prostějově, 4. kolo: VO TJ Lanškroun OP Prostějov 2 : 0 (25:14, 25:17), Sokol Bohuňovice 2 : 0 (25:3, 25:9), PVK Přerov 1 : 2 (25:12, 17:25, 13:15) Sestava: Šilarová Jana, Chrobáková Aneta, Ponomarevová Nicola, Kulhán ková Michaela, Macháčková Zuzana, Fišerová Kristýna, Polášková Zuzana, Kovářová Kristýna. Chřipková epidemie družstvo nijak zvlášť nepoznamenala, takže děvčata odjela k utkáním takřka kompletní, což dávalo naději na solidní výsledek. Naděje se vcelku vyplnila, i když porážka s Přerovem v tie breaku se zdá z pozice trenéra úplně zbytečná! Sobota liga žen v Lanškrouně, 23. a 24. kolo: VO TJ Lanškroun A DDM Brno 3 : 0 (25:22, 25:18, 25:17), 3 : 0 (25:23, 30:28, 25:19) Sestava: Strandová Blanka, Mrázová Andrea, Kristková Markéta, Matějková Kateřina, Drozdová Jana, Šedá Tereza, Vlčková Klára, Janyšková Radka, Míková Kristýna, Marková Petra, Jurčanová Anna. Komentář k utkáním Jana Drozdová: Brněnské hráčky se v tabulce drží zhruba v půlce a tím pádem jsme viděly šanci na vítězství a odražení se z nepříjemného devátého místa v tabulce. Do prvního zápasu jsme nastoupily s velikou bojov ností, chutí a nadšením, soupeřky naopak nejspíš nabyly dojmu, že získat ví tězství nebude příliš těžké, protože v první půlce soutěže si z našich vzájemných zápasů odnesly právě ony dvě výhry. První set jsme vyhrály rozdílem tří bodů a dva následující sety byly zcela v naší režii. Bez větších problémů jsme vyhrály zápas s čistým skóre 3:0. Do druhého zápasu jsme nastoupily s jas ným cílem získat další výhru. Od začátku bylo vidět, že i brněnské hráčky nechtějí z Lanškrouna odjet s prázdnou a budou se o vítězství prát víc než v prvním utkání. První set jsme v koncovce lépe zvládly my. V druhém byl stav nejvíce vyrovnaný a rozhodovala až napínavá koncovka, kdy se štěstí přiklonilo na naši stranu. Ve třetím setu už soupeřky nebyly tolik nabité bojovností, tak že i druhý zápas skončil naším vítězstvím. Brněnské hráčky jsme přehrály té měř ve všech herních činnostech, dařilo se nám na síti a velice dobře i ve hře v poli, ve které ale soupeřky byly také výborné. Hodně ale chybovaly na síti, kde ztrácely spoustu bodů dotyky o síť. Krajský přebor žen I. třídy v Chocni, 23. a 24. kolo: VK Choceň VO TJ Lanškroun B 3 : 2 (24:26, 25:18, 22:25, 25:18, 15:12), 3 : 2 (25:16, 25:22, 19:25, 16:25, 15:9) Dvě těsné prohry posunuly naše hráčky na šesté místo v tabulce. Neděle Krajský přebor mužů I. třídy v Lanškrouně, 23. a 24. kolo: VO TJ Lanškroun A Orel Letohrad 2 : 3 (26:24, 22:25, 25:27, 25:22, 10:15), 0 : 3 (15:25, 18:25, 23:25) Sestava: Dušek Tomáš, Havlena Matouš, Havlena Ondřej, Horáček Adam, Kolder Ondřej, Pfeifer Jiří, Pfeifer Jakub, Strohner Martin, Janisch Filip, Peškar Michal, Rybka Michal. Soupeř, posílen do druhé poloviny soutěže o druholigové hráče Sokola Hnátnice, přehrál naše mladíky větší zkušeností v rozhodujících balónech, kdy se rozhodovaly koncovky setů. Ve druhém utkání překvapili hráči soupeře lepší kondicí a v utkání hladce zvítězili. Pro naše hráče tyto porážky znamenají posun na nepříjemné sedmé místo tabulky. Libor Tomiška Foto: Petr Mareš

22 STRANA 22 SPORT LL 3 / 2009 Lyžařský Přejezd Jeseníků 2009 Když se o nějaké akci v Lanškrouně říká, že je tradiční, tak to už musí mít pořádně vysoký počet ročníků. Laťka je vysoká. Například třídenní lyžařský Přejezd Jeseníků 2009 se jel už po třiatřicáté! Celkem 120 běžkařů vyrazilo v pátek 23. ledna za větrného počasí na prv ní etapu přejezdu. Autobusy je odvezly z místa srazu v Lanškrouně na start na Skřítku a odtud se jelo prvních 34 km, s převýšením mezi 650 a 1500 metrů do večerního cíle v Koutech nad Desnou. V sobotu se pokračovalo nejdelší e tapou 41 kilometrů do Starého Města pod Králickým Sněžníkem, převýšení bylo mezi 550 a 1450 metrů. Nedělní etapa byla kratší, 26 km, ale zase mezi 550 a 1300 metry převýšení. Takové lyžařské akce už jsou dnes vzácností daří se je pořádat díky tro chu spartánským, ale nekompromisně kvalitním formám ubytování, stravo vání a dopravy. Typickým rysem Přejezdu Jeseníků je jeho vyprodanost : Když si někdo vymyslí, že jej pojede, není to vůbec snadné uskutečnit. Dostane příležitost jedině, když se nepřihlásí některý z tra dičních účastníků. Celkový počet lidí je totiž limitovaný na oněch 120, což odpovídá všem kapacitám, jež jsou k dispozici. Při vyšších počtech by už nešlo dodržet kvalitu služeb a servisu. Jako každá akce se silným citovým nábojem má i Přejezd Jeseníků svůj nadšený organizační tým s mnohaletými zkušenostmi. Vyjmenujme je napřeskáčku, a tak, jak se mezi sebou oslovují: Zdeněk Beran (ten akci už řadu let vede), Jarda Bratr Novák, Míra Urban, Jiřka Vosátková, Honza Kolomý, Bóďa Pacovský, Franta Šembera, Jarda Chládků, Jirka Skalický, Áda Novák, a ještě další, tak jak jsou zapotřebí. Letošní Přejezd měl dobré sněhové podmínky z osmdesáti procent prašan, jinak firn, oproti jiným letům se nevyskytovaly zledovatělé úseky. Příští 34. ročník Přejezdu Jeseníků 2010 je naplánovaný na dny 22. až 24. ledna Jiří Kohout, foto: Matěj Frank Další fotografie na ZPRÁVY Z BADMINTONU Další triumf Elišky Smejkalové Předposlední sezónní turnaj Grand Prix C mládeže do 13 a 17 let se uskutečnil v sobotu ve sportovní hale v Dobrušce. V kategorii do 13 let se objevila opět celá krajská špička dívek a chlapců včet ně našich dvou zástupců Pavla Jáneše ml. a Elišky Smejkalové již v pozici fa voritky, krajské hráčky č.1 a sedmnácté hráčky v ČR podle posledních vý konnostních tabulek. Mezi chlapci do 13 let startoval Pavel Jáneš ml., který neměl vůbec špatný den. Postoupil mezi posledních 8 hráčů ve dvouhře a na šel svého přemožitele až ve Šťástkovi v boji o postup do semifinále. Ve čtyř hře se svým spoluhráčem dokonce obsadili místo. V mixu Pavel s Eliš kou skončili na 5. až 8. místě (na fotografii). Eliška Smejkalová měla možnost jako nasazená hráčka ve dvouhře vynechat první kolo a soustředit se až na následná tři utkání, kde popravila tři hráčky z hradeckého Montasu. V prvním svém vystoupení porazila s přehledem sna živou Doubkovou, která neodolala nátlakové hře naší hráčky. Semifinále již bylo náročnější, ale ani Tajovská nestačila Eliščinu tempu. Finále hrála Eliška se svoji již tradiční soupeřkou Žanetou Holečkovou, která nastoupila velmi dobře rozehraná a zahřátá z odehrané čtyřhry krátce před tímto finále. Elišce trvalo déle, než překonala tento zahřívací handicap a to byl i jeden z důvodů, proč prohrála první set. Druhý set vyhrála i trochu se štěstím po tuhém boji do posledního míčku.v rozhodujícím třetím už excelovala a své soupeřce neda rovala ani deset bodů z potřebných jednadvaceti, které by Holečková potřebo vala k vítězství. Tento poslední set již byl hrán rozdílem i jedné výkonnostní třídy ve prospěch naší hráčky. Ve čtyřhře dívek Eliška spolu s Veronikou Ostrou z Dobrušky skončily na druhém místě Opět jsme měli velkou radost z úspěchů obou našich mladých hráčů při jejich vystoupení na tak důležitém sportovním podniku. Foto: Jiří Smejkal III. turnaj ze série Infit Cup v Lanškrouně Někdy je lepší být na začátku pesimistou než optimistou, protože pak jste mile překvapení kolik nadšenců se vám sejde. Tato ústřední věta se plně po tvrdila při další rekordní účasti hráčů i počtu diváků v neděli ve Sportovní hale Střelnice. Hlavně účast 21 začátečníků (nejstarší 58 let) byla skvělá, když dále se zúčastnilo i 10 žen (nejstarší 50 let) a 13 pokročilých mu žů. Šest nejvzdálenějších účastníků bylo až z polské Poznaně. Diváků se od hadem na balkóně během devítihodinového turnaje vystřídalo přes stovku a chvílemi to vypadalo při povzbuzování oblíbených hráčů jako v hledišti ho kejového arény. Ale dost už bylo statistik a nyní k výsledkům. Lze napsat, že celý turnaj byl v rukou favoritů a někteří i obhájili prvenství z listopadu minulého roku. Své vítězství mezi začátečníky obhájil Martin Ducháč z Nového Města nad Metují před Josefem Zerzánem z Osíku u Lito myšle a Honzou Stejskalem. Mezi pokročilými se na nejvyšší stupeň dostal Zdeněk Doležel z brněnské Premiéry, když ve finále porazil celkově druhého Tomáše Šplíchala (Brno). Třetí se umístil Leoš Poříz z Jihlavy. V ženách si odnesly vavříny vítězů: naše hráčka Natálie Kyselicová, br něnská Barbora Kubíková a třetí v pořadí Blanka Švobová z lanškrounského oddílu. Ve čtyřhře mužů vyhrála sehraná dvojice Barták s Pořízem(oba Jihlava) před Doleželem se Šplíchalem a Kubíčkem s Klecerem. První místo čtyřhry žen se stalo kořistí brněnských hráček Klecerové s Kubíkovou, za nimi skončily lanškrounské dvojice Smejkalová, Švobová a třetí Hanzlíčková s Kyselicovou. V mixu bylo pořadí: 1. Klecer, Klecerová, 2. Šplíchal, Kubíková a o 3. a 4. místo se podělily dvojice Doležel se Zuzanou Koutkovou (Lanškroun) a Hrdina s Kyselicovou (oba Lanškroun). Ceny pro vítěze dodaly Infit, s.r.o.šumperk, Sympatex GmbH, Outlost Europe GmbH z Německa, Bema, s.r.o., a Viva, s.r.o., z Lanškrouna. Závěrečný turnaj Infit Cupu se připravuje na neděli Podrobné výsledky, fotografie a žhavé novinky najdete na našem oddílovém webu: Jiří Dinga za badmintonový oddíl

23 LL 3 / 2009 PROGRAM AKCÍ V REGIONU STRANA 23 Volejbal program doma: Sobota VO TJ Lanškroun A Sokol Frýdek Místek B, 2. liga žen, 27. a 28. kolo 10 a 14 hodin, sportovní hala Střelnice VO TJ La TJ Přímětice Znojmo, 1. liga kadetek, sk. o udržení, 7. a 8. kolo a hod., sport. hala Střelnice Lanškrounská amatérská volej balová liga (LAVL), 4. kolo 9.00 hodin, tělocvična SzeŠ Sobota VO TJ La Slovácká Slávia Uherské Hradiště, 1. liga juniorek, finálová skupina, 7. a 8. kolo 10 a 14 hod., sportovní hala Střelnice Volejbal program venku: Sobota Sokol Nasavrky VO TJ La B KP žen I. třídy, 27. a 28. kolo VK Litomyšl VO TJ Lanškroun A KP mužů I. třídy, 27. a 28. kolo Sobota Tatran Litovel VO TJ La A 2. liga žen, 29. a 30. kolo Český pohár starších žákyň v Ústí n/l., 1. osmička 3. kolo (pokračuje v neděli) Neděle Sokol Kerhartice B VO TJ La C, Bystřec, okr. přebor mužů, 7. kolo Hokej program doma: KP junioři TJ Lanškroun HC Světlá n/s KP mladší žáci TJ Lanškroun HC Litomyšl KP junioři TJ Lanškroun HC Spartak Polička KP žáci TJ La HC Slovan M. Třebová KP žáci TJ Lanškroun HC Skuteč Hokej program venku: Chrudim KP minihokej 3. tříd 16. kolo KP žáci HC Spartak Polička TJ Lanškroun Hlinsko KP minihokej 3. tříd 17. kolo Třetí zápas čtvrtfinále mužů: Zápasy juniorů skupina B jsou plánovány na dny 20., 21. a BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI Hala B. Modrého: Středa: Sobota a neděle: Městské muzeum Lanškroun nám. A. Jiráska zámek, tel.: Otevírací doba celoročně: Út Pá So Ne LANŠKROUN JAKO NA DLANI fotografie Jany Vokálové Výstava potrvá do PLESY: ALBRECHTICE: Pátek 20. února od hod. PLES TJ ALBRECHTICE v kulturním centru obce (bývalá škola) Vstupné 60, Kč, bohatá tombola DOLNÍ TŘEŠŇOVEC: Sbor dobrovolných hasičů vás zve na akce konané v místním pohostinství: od 20 hodin MAŠKARNÍ DISKOBÁL Vstupné: masky 40 Kč, ostatní 80 Kč od 14 hodin DĚTSKÝ KARNEVAL Masky zdarma, ostatní 30 Kč LUBNÍK: MAŠKARNÍ PLES Pořádá TJ Lubník od 20 hod. na sále, hraje: Variace Letohrad RUDOLTICE: ZŠ a MŠ Rudoltice srdečně zve na MAŠKARNÍ KARNEVAL v sobotu 14. února 2009 od 14 hod. Občerstvení a tombola zajištěny HASIČSKÝ PLES od 20 hod. v sále kulturního domu ŽICHLÍNEK: Hasičský ples Sobota 21. února ve hodin tradiční RYBÁŘSKÝ PLES pořádá ČRS MO Lanškroun Hudba: CHARLIE S BOYS Svitavy Moravská Třebová, vstupné 100, Kč Doprava bude objednána dle potřeby. Občerstvení zajištěno, bohatá tombola Ples ORPA LANŠKROUN: Pátek v 19.30, sál zámku 10. společenský večer s tancem (setkání učitelů, rodičů, žáků a příz nivců školy pořádá ZUŠ). V progra mu vystoupí žáci hudebního a taneč ního oboru. K tanci a poslechu hraje HBM trio. Občerstvení, tombola. HOKEJOVÝ PLES se koná dne od 20 hodin v sále Společenského domu v Lanš krouně. Vstupné 150 Kč, v předpro deji 120 Kč. Předprodej zajišťuje Mo nika Fořtová v prodejně jízdních kol a doplňků, Nádražní 155, Lanškroun. VČELÍ PRODUKTY OČIMA LÉKAŘE přednáška MUDr. Jany Hajduškové pro laickou veřejnost v sobotu od 9 hod. v sále zámku HOROSTĚNA LANŠKROUN Otevřeno: ST 19 21, PÁ 18 21, NE hod. nám. A. Jiráska 1, tel., fax: v hodin sál zámku TROMBONY SE VRÁTILY Po veleúspěšné premiéře před dvěma lety opět s velkolepou hudební show různých hudebních stylů se vrací lanš krounský trombonový sextet, tento krát i s rytmickou sekcí. Vstupné dobrovolné v hodin sál zámku NAŠE ZDRAVÍ V NAŠICH RUKOU Přednáší paní Ilona Chromcová. O tibetské a čínské medicíně 5000 let staré, čínském pentagramu, zdravém životním stylu a správném stravování Dozvíte se: jak poslouchat své tělo, jak mu vyhovět a pomoci, jak před cházet onemocněním a jak řešit pří padný zdravotní problém. Přijďte si nás nezávazně zdarma poslechnout od hodin MASOPUST hod. průvod masek 14 hod. program na nám. J. M. Marků v hodin sál zámku SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ ANKETY MLÁDEŽ REPRE ZENTUJE MĚSTO v hodin sál zámku LIBOR JANEČEK KYTAROVÝ RECITÁL Je absolventem brněnské konzerva toře. Od roku 1992 účinkuje v kon certním duu Instrumental tandem, které se zaměřuje na interpretaci la tinskoamerické hudby Astora Piazzo ly. Věnuje se sólové koncertní činnos ti, od roku 2002 vystupuje též v Triu Bel Canto(kytara flétna zpěv) a s flét nistou Vítězslavem Drápalem v ko morním duu. Pravidelně nahrává pro Český rozhlas a rádio Proglas. Repertoár Libora Janečka zahrnuje skladby různých slohových období se zaměřením na hudbu barokní, španěl skou a jihoamerickou. V recitálu zazní skladby: J. S. Bacha, F. Sora, A. Bar riose, A. Laura, H. V. Lobose, Š. Raka v hodin sál zámku DIVADELNÍ SOUBOR E. VOJANA BRNĚNEC LEONARD GERSH: MOTÝLI Co je víc? Milovat, nebo být volný jako motýl? Love story plná humoru a nečekaných poznání K napsání motýlů inspiroval Gershe podle vlastních slov rozhlasový po řad. Šlo o zpověď slepého mladého muže, který vyprávěl o svém životě a pocitech. Jeho schopnost vyrovnat se s handicapem Gershe upoutala. Vstupné: 80, Kč T. G. Masaryka 3, tel.: a 15. února 17 a hod. 14. února hodin SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH (ČR) 104 min. Náhoda svedla dohromady profesora Kardu, Vikiho Cabadaje a Mariku Kar dovou...po 25 letech. Vstupné: 69, Kč Mládeži přístupno JARNÍ FILMOVÉ PRÁZDNINY: Ve spolupráci s DDM Lanškroun. 16. února hodin VESMÍRNÍ OPIČÁCI (USA) Šimpanzí kosmonaut zachraňuje zo tročené mimozemšťany. 80 min. Vstupné: 34, Kč Mládeži přístupno 17. února hodin KUNG FU PANDA (USA) Je tlustý, je chlupatý min. Vstupné: 34, Kč Mládeži přístupno 18. a 19. února 14 a 16 hodin MADAGASKAR 2 90min. Stále spolu. Stále ztraceni. Vstupné: 44, Kč Mládeži přístupno 20. února hodin KOZÍ PŘÍBĚH POVĚSTI STARÉ PRAHY (ČR ) Staré pražské legendy v prvním čes kém 3D animovaném filmu. 80 min. Vstupné: 34, Kč Mládeži přístupno února hodin * AUSTRÁLIE (USA) 170 min. Britská aristokratka (N. Kidmanová) se vydává do Austrálie převzít dědictví po manželovi a nachází H. Jackmana. Vstupné: 64, Kč Mládeži přístupno 19. února hodin * ONI (USA) 85 min. Z čeho máte doopravdy strach? Vstupné: 59, Kč Mládeži nepřístupno 20. února hodin KOZÍ PŘÍBĚH (ČR) 80 min. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno hodin * ČTVERY VÁNOCE (USA) Když už to nemůžete u příbuzných vydržet, zakřičte JMELÍ. 82 min. Vstupné: 69, Kč Do 12 let nevhodné a 17 hodin LOVECKÁ SEZÓNA 2 (USA) Vyhraje dravější. 76 min. Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno 23. a hodin * STMÍVÁNÍ (USA) 122 min. Začínáš mi pít krev, lásko. To sedí. Vstupné: 64, Kč Mládeži nepřístupno 25. února 17 a hod. 26. února hodin OCAS JEŠTĚRKY (ČR) 90 min. Věštba mu sdělila, že umře v 29 le tech. V tento rok ho opustí žena i se synem. Dodá životu smysl nová láska? Vstupné: 69, Kč Mládeži přístupno 27. února 17 a hod. 28. února hodin * JAK SE ZBAVITI PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM (USA) Vstupné: 59, Kč Mládeži přístupno Programy označené * jsou titulkovány

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI

ZPRÁVA O BEZPEČNOTNÍ SITUACI POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE územní odbor Nový Jičín obvodní oddělení Policie ČR Nový Jičín Č.j.KRPT-26326 /ČJ-2014-070414 Nový Jičín 31. ledna 2014 Výtisk

Více

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Územní odbor Mělník. Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014. KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Územní odbor Mělník Č. j.: KRPS - 44570/Čj-2014-0106UO Mělník 6. února 2014 Počet listů: 5 Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku

VÝTAH Z U S N E S E N Í. Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015. Bc. Kateřina Gregorová, vedoucí oddělení majetku odboru investic a majetku VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 24.08.2015 451/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost společnosti Farma Jirásek s. r. o., Horní Třešňovec 66, Lanškroun, IČO: 27461645 (čj. MULA

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 02.02.2015 30/2015 Rada města Lanškroun projednala žádost Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha 1, IČO: 67775845 (čj. MULA 2791/2015 ze dne 26.01.2015) o připojení

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích

O B E C Č U Č I C E. okres Brno - venkov. OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích O B E C Č U Č I C E okres Brno - venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních poplatcích OBEC ČUČICE okres Brno venkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ČUČICE č. 3 / 2003 o místních

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 33535/2014 Počet listů dokumentu: 2 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 14. října 2014 Zápis

Více

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE

HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE Media Monitoring TÉMA 1. Helicopter emergency medical service, Letecká záchranná služba 2. Rafťáci VYHOTOVENO 15.1.2010 MONITOROVANÉ ZDROJE Tištěná média Televize a rozhlas Agenturní zpravodajství OBDOBÍ

Více

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002

Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 Město Lanškroun Rozpočet 2002 schválený 26.2.2002 kap. Název Příjmy Výdaje 09 lesní hospodářství - lesní hospodářství 1 000,00 600,00 - biocentrum Žichlínek 60,00 celkem za kap. 09 1 000,00 660,00 10 doprava

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou

OBEC JANOV NAD NISOU. Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou OBEC JANOV NAD NISOU Směrnice pro činnost Obecní policie Janov nad Nisou Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecní policie (dále jen OP) je orgánem obce Janov nad Nisou, který v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Mapa stránek Praha 3

Mapa stránek Praha 3 ŘAD Úřední deska Aktuálně Volba prezidenta republiky Volná pracovní místa Potřebuji vyřídit X Tiskopisy Organizační struktura ÚMČ Praha 3 Tajemník Odbor kancelář úřadu Oddělení personální práce a mezd

Více

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 4/2010, o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo města Lanškroun se na svém zasedání dne 22.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. 145/2010 vydat na základě ustanovení

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru

Finanční odbor. Zápis č. 2 z jednání finančního výboru nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 6822/2013 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně dne 28. února 2013

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 1393/2014 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 17. ledna 2014 Zápis

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod.

Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Zápis č. 8/2012 ze zasedání ZO Vinaře, konaného dne 14. listopadu 2012 od 19:00 hod. Přítomni: Ing. Josef Čížek, Jan Gerenda, Miloš Břeň, Lenka Hypešová, Karel Bárta a Josef Brom. Nepřítomni: Jiří Novák.

Více

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce

Aktuální analýza kriminality na území Moravskoslezského kraje a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce Aktuální analýza kriminality na území a prevence kriminality jako nedílná součást policejní práce OSTRAVA 3. října 2012 Městské ředitelství Ostrava Moravskoslezského kraje Územní odbory Bruntál, Frýdek-Místek,

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet. obce Nítkovice za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Závěrečný účet obce Nítkovice za rok 2014 Obec Nítkovice, IČO 00 544 591 Údaje o obci Adresa: Obec Nítkovice

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010

Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 Obecně závazná vyhláška obce Ţichlínek č. 2/2010 o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo obce Žichlínek se na svém zasedání dne 14.12.2010 rozhodlo svým usnesením č. XII.981 vydat na základě ustanovení

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015

VÝTAH Z USNESENÍ. Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun ze dne 13.07.2015 377/2015Rada města Lanškroun se seznámila se stavem kotelny v Kině Lanškroun, T. G. Masaryka 3, Lanškroun, IČO: 00854140, a uložila odboru investic

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 4 Počet listů příloh: 1 Čj.: MULA 6821/2010 V Lanškrouně 22.02.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 03.03.2010 Předkladatel:

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Obec Vidochov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Obec Vidochov Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Vidochov vydalo dne 24. 9. 2007 v souladu s ustanovením ust. 10 písm.d) a ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000

Více

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO TŘEBOŇ. Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třeboně se

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Bernartice nad Odrou Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍTKOVICE Č.1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nítkovice se usneslo dne 12.7.2005 vydat podle ustanovení 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Pravidla - ztráty a nálezy

Pravidla - ztráty a nálezy Pravidla - ztráty a nálezy Číslo dokumentu: SAM 3208 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 07.05.20105 Účinnost od : 01.06.2015 Platnost do: Zpracoval: JUDr. Jitka Kubová 30.04.2015 Přezkoumal: Mgr.

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Čl. 1 Předmět poplatku

Čl. 1 Předmět poplatku M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 2/2003 ze dne 28. dubna 2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, tel. 465 385 220, fax. 465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Horní Heřmanice Datum jednání

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie

Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Volební noviny č. 2 Budeme prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením městské policie Hnutí NEZÁVISLÍ a sdružení PRO Vratimov bude prosazovat a podporovat zvýšení bezpečnosti v obci zřízením

Více

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC POLIČNÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC POLIČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE POLIČNÁ Č. 6/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009

Městská knihovna Lanškroun. Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Městská knihovna Lanškroun Zpráva a o činnosti a hospodaření v roce 2009 Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení

OBEC KOROUHEV. Článek 1 Základní ustanovení strana 1/5 OBEC KOROUHEV Obecně závazná vyhláška obce Korouhev č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU

Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU Praha 30.11.2004 sekr. 41238/2004 Směrnice kvestorky č. 3/2004 o cestovních náhradách na AMU S platností od 01.12. 2004 vydávám tuto směrnici o cestovních náhradách na AMU Cestovní náhrady v tuzemsku a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

SMLOUVA O NÁJMU DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU uzavřená dle 630 a násl. Obchodního zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami: Après la montagne s.r.o., provozovna (id.č. 1008704202):,, Česká republika IČO 29058023, DIČ CZ29058023 / /

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 12. 12. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík

Více