PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013"

Transkript

1 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013

2 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví) Tohoto kola projektu HEZR se zúčastnilo 60 hodnotitele (ekonomové, analytici, právníci, sociologové, lékaři, porodní asistentky, odborní žurnalisté, podnikatelé, manažeři, zástupci stavovských organizací, neziskových organizací, odborů a akademické obce). K hodnocení jsme expertům předložili volební programy (kapitola zdravotnictví) politických stran, které byly ochotny program zapůjčit k ohodnocení a mají reálnou šanci se do PSP ČR dostat. Jedná se o volební programy těchto stran: ANO ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS STRANA PRÁV OBČANŮ - ZEMANOVCI STRANA ZELENÝCH TOP 09 ÚSVIT PŘÍMÉ DEMOKRACIE Jednotlivá opatření jsou členy hodnotícího panelu HEZR hodnoceni v kategoriích: míra souhlasu s opatřením důležitost opatření pro společnost komentář k danému opatření

3 Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor člena hodnotícího panelu (dále jen HP) na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný. Stupnice: - 3 absolutní nesouhlas - 2 značný nesouhlas - 1 mírný nesouhlas 0 žádný přínos, status quo +1 souhlas se značnými výhradami +2 souhlas s mírnými výhradami +3 absolutní souhlas Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ní větší dopad. Komentáře hodnotícího panelu k opatřením Členové HP mohou svými komentáři zdůvodnit své hodnocení, vyjádřit se k jednotlivým opatřením a poukázat na jejich negativa či pozitiva. HEZR Rating HEZR Rating opatření Představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitost, které vycházejí z databáze údajů získaných od členů HP. Opatření s nejvyšším ratingem má podle HP největší přínos pro rozvoj země z hodnocených opatření. Opatření získávají rating ve škále od -300 do

4 Obsah hodnocených volebních programů (kapitola zdravotnictví)

5 1. Návrhy hnutí ANO pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Resortní program hnutí ANO oblast zdravotnictví Obsah opatření: Do systému standardní všeobecné zdravotní péče zařadíme jasně definovaný preventivní program. Občan, který řádně absolvuje předepsanou prevenci, bude oceněn v podobě bonusu v rámci zdravotního pojištění. Budeme prosazovat změnu systému tzv. regulačních poplatků. Zásadou bude spravedlnost a solidárnost, aby nebyli znevýhodněni chroničtí a sociálně slabší pacienti. Zrušíme poplatek za recept, za pobyt v nemocnici a poplatky pro seniory. Zasadíme se o prosazení kvalitního zákona o zdravotních pojišťovnách, cílem je zlepšení systému založeného na principech povinného, veřejného a solidárního zdravotního pojištění s možností připojistit se a se zajištěním přehledného toku finančních prostředků z pojišťoven. Každý klient zdravotní pojišťovny bude mít k dispozici seznam plně hrazených výkonů, prosadíme on-line veřejně přístupné účty pojišťoven za poskytnutou péči, pacienti si budou moci své účty kontrolovat. Zasadíme se o zastavení nákupu předražené zdravotnické techniky, zdravotnického materiálu a nekoncepčnímu budování zdravotnických zařízení a nákupům léčivých přípravků. V rámci zákona o zdravotnických zařízeních budeme prosazovat jejich jasné vymezení pro akutní, následnou a specializovanou péči a hustotu jejich sítě, krytou povinným pojištěním, občan tak bude vědět, které zařízení v jakém případě navštívit. Budeme prosazovat systémové dobudování specializovaných, špičkově vybavených pracovišť a efektivního a rychlého systému přepravy pacientů. Zřízení elektronických aukcí léků, zdravotnického materiálu a zdravotnické techniky s povinností zveřejňovat smlouvy včetně ceny na internetu. Zajistíme racionální a efektivní lékovou politiku tak, aby pro každého pacienta byl dostupný základní lék plně hrazen ze zdravotního pojištění. Ve spolupráci se SÚKL posílíme pro pacienty možnosti přístupu k vysoce inovativním lékům a léčebným metodám. Postavíme se proti zavádění komerčně řízené péče, proti společnému vlastnictví nemocnic a pojišťoven. Zajistíme narovnání sesterských a ošetřovatelských pozic, u kterých chceme jasně definovat práva a povinnosti těchto profesí s plnou odpovědností. URL zdroj:

6 2. Návrhy ČSSD pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2013, oblast zdravotnictví Obsah navrhovaných opatření: - Chceme kvalitní a prosperující zdravotnictví pro všechny potřebné bez finančních bariér, které bude poskytováno spravedlivě ohodnocenými zdravotnickými profesionály a v jehož centru bude stát pacient. - Prosazujeme zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principu neziskovosti, rovnosti a dostupnosti péče. - Základem financování systému je veřejné neziskové zdravotní pojištění. Nezastupitelnou roli v zajištění financování veřejného zdravotnictví musí hrát stát. - Zdravotní péče bude zajišťována především veřejnými neziskovými nemocnicemi státu i krajů a sítí převážně privátních ambulantních zdravotnických zařízení. - Naším dlouhodobým cílem je financování zdravotnictví na úrovni evropského průměru. - Zajistíme pravidelnou valorizaci příspěvku za státní pojištěnce. - Podpoříme další snížení počtu zdravotních pojišťoven a jejich vzájemné slučování. - Zajistíme stejnou úhradu za stejné výkony placenou všemi zdravotními pojišťovnami. - Prosadíme zveřejnění všech smluv pojišťoven se zdravotnickými zařízeními. - Vytvoříme systém veřejných neziskových nemocnic, na základě přijetí zákona o neziskových organizacích ve zdravotnictví, a zabráníme privatizaci veřejných nemocnic. - Hlavní slovo při stanovení sítě nemocnic a jejich změnách bude mít stát ve spolupráci s kraji. - Prosadíme efektivnější regulaci přístupu nových technologií do zdravotnictví ze strany státu. - Zajistíme dlouhodobě stabilní, dostatečné a spravedlivé úhrady všech typů nemocniční i ambulantní péče. - Zajistíme jistotu smluvního vztahu v rámci sítě soukromých ambulantních služeb. - Upravíme indikační seznam lázeňské péče tak, aby české lázně mohly poskytovat péči všem pacientům, kteří ji potřebují. - Prosadíme, aby byl v každé lékové skupině dostupný lék bez doplatku. - Zrušíme Julínkovy poplatky ve zdravotnictví. Zachováme pouze příspěvek na stravu v nemocnici ve výši 60 korun, který bude placen nejdéle 30 dní v roce. - Budeme usilovat o zlevnění léků snížením daně z přidané hodnoty na léky nebo jejich osvobozením od této daně. - Prosadíme růst platového ohodnocení zdravotníků jako základní prioritu, která bude postupně realizována v souladu s ekonomickou stabilizací českého zdravotnictví.

7 - V rámci veřejných neziskových nemocnic prosadíme jednotný způsob odměňování zdravotníků. - Zjednodušíme a sjednotíme systém specializačního vzdělávání zdravotníků. - Podpoříme roli státní hygienické služby v ochraně a podpoře veřejného zdraví i systém komplexních preventivních zdravotnických programů (prevence zhoubných nádorů, kardiovaskulárních chorob apod.). - Propojíme systém dlouhodobé zdravotní a sociální péče. - Posílíme preventivní zdravotní péči ve školách. - Zpřísníme ochranu mládeže před kouřením a působením dalších návykových látek. - Ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu. - Vrátíme nárok na nemocenskou i v prvních třech dnech nemoci. URL zdroj:

8 3. Návrhy KDU-ČSL pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program KDÚ-ČSL Obsah navrhovaných opatření: - Vytvoříme podmínky pro tvorbu standardů odborné lékařské péče (především pro vysoce nákladnou) a nastavíme úhradové standardy povinné pro všechny zdravotní pojišťovny. Tzv. nadstandardy připustíme pouze, pokud neohrozí dostupnost standardní péče pro všechny občany. - Vytvoříme pravidla pro utváření sítě zdravotnických zařízení financované z veřejného pojištění všemi zdravotními pojišťovnami a zajišťující srovnatelnou dostupnost péče. - Motivovat všechny občany ke zdravému životnímu stylu, vyšší odpovědnosti za své zdraví i uplatňování práv pacientů. - Rozšíříme kapacity pro rehabilitaci, dlouhodobou péči, hospice i péči o duševní zdraví včetně finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy a dalších vážných nemocí zkracujících produktivní věk stárnoucí populace. - Zlepšíme podmínky, které umožní ženám donosit dítě i v obtížných sociálních nebo rodinných podmínkách (utajené porody, babyboxy, urychlené adopce apod.), musí skončit administrativní a soudní průtahy prodlužující cestu k náhradnímu rodičovství. - Aktivně vystupovat proti snahám o legalizaci aktivní eutanazie. Budeme podporovat rozvoj hospicové péče. - Prosadíme sociálně únosnou míru spoluúčasti pacientů zavedeme limit pro placení poplatků za hospitalizaci na 30 dnů ročně. - Podpoříme další zlepšení právní ochrany zdravotníků včetně obrany před fyzickými útoky při výkonu zdravotnického povolání. - Prosadíme opatření pro zastavení úbytku praktických lékařů, zubních lékařů, gynekologů a dalších chybějících zdravotnických profesí. - Usnadníme převody lékařských praxí mezi lékaři (dědení, prodej). - Sjednotíme systém dalšího vzdělávání lékařů a sester. - Předložíme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. - Předložíme zákon o veřejných neziskových zdravotnických zařízeních a ve spolupráci s akademickou obcí a fakultními nemocnicemi dokončíme zákon o univerzitních nemocnicích. - Zřídíme dozorový orgán pro dohled nad zdravotními pojišťovnami. - Zlepšíme systém kontroly kvality poskytované péče ve spolupráci s profesními komorami. - Prosadíme navýšení plateb za státní pojištěnce. - Prosadíme snížení DPH na léky a zdravotnické prostředky.

9 - Zrušíme stropy pro platbu zdravotního pojištění. - Vytvoříme podmínky pro rovné příležitosti při získávání smluv mezi zdravotními pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. - Prosadíme důsledné oddělení vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. - Zasadíme se, aby úhrady za zdravotní výkony odpovídaly pro všechny obory skutečným nákladům na péči včetně přiměřeného krytí investic. - Zavedeme transparentní informovanost o tom, jaké léky, zdravotnické prostředky, výkony a preventivní programy budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. - Zasadíme se o dostupnou lázeňskou péči pro všechny potřebné klienty. URL zdroj:

10 4. Návrhy KSČM pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Program Komunistické strany Čech a Moravy, oblast zdravotnictví Obsah navrhovaných opatření: - Zrušení tzv. regulačních poplatků ve zdravotnictví - Zrušení stropu pro odvody na zdravotní a sociální pojištění - Prosazování vzniku páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren - Zajištění bezplatné léčebné a preventivní zdravotní péče na základě všeobecného zdravotního pojištění s důrazem na zachování její dostupnosti a kvality - Zavedení jedné veřejné zdravotní pojišťovny - Neomezování podílu zaměstnavatelů na proplácení náhrady mzdy v případě nemoci a zvýšení plnění nemocenské dávky u dlouhodobých nemocí - Převedení úrazového pojištění zaměstnanců zaměstnavateli z privátního sektoru na stát - Přehodnocení metodiky posuzování závislosti postižených a dalších osob na péči s cílem umožnit jim důstojný život - Stanovení pravidel pro marketingové pobídky farmaceutických firem, které se promítají do cen léků, a boj proti dalším druhům korupce ve zdravotnictví - Přesun těžiště zdravotní péče do oblasti prevence a výchova k větší odpovědnosti občana za své zdraví. - Zajištění následné rehabilitační a lázeňské péče jako nedílné součásti péče o zdraví. - Ochranu práva žen na rozhodování o vlastním těle, hrazení antikoncepce ze zdravotního pojištění na podporu plánovaného rodičovství. URL zdroj:

11 5. Návrhy ODS pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Část volebního programu ODS zabývající se sociální oblastí, péčí o seniory a zdravotnictvím. Obsah navrhovaných opatření: - Sociální politika podle ODS není o vysokých dotacích a dávkách, ale jejich adresnosti a zodpovědnosti za vlastní život a život své rodiny. - ODS chce zajistit systém dlouhodobé péče a podpořit nabídku odlehčovací a ambulantní péče. ODS podporuje hospicovou péči v domácím prostředí. - V oblasti sociálního systému chce ODS více spolupracovat s neziskovými organizacemi a zajistit stabilní financování sociálních služeb minimálně na tři roky dopředu. - ODS chce zlepšit systém posuzování invalidity a závislosti v souladu s uznávanou mezinárodní klasifikací ICF. ODS navrhuje daňové slevy pro lidi, kteří pečují o osoby ve 3. a 4. stupni závislosti. - Za zcela zásadní ODS považuje dlouhodobou finanční stabilitu zdravotnictví - nepovažuje za správné jen dolévat další a další peníze do neefektivního systému. - Proto ODS navrhuje legislativní úpravu v oblasti zdravotních pojišťoven, aby měly možnost skutečné soutěže o klienty a mohly si vytvářet vlastní síť smluvních zdravotnických zařízení. - Lidé by měli mít zároveň možnost vybrat si takový zdravotně pojistný program, který jim vyhovuje. - ODS je pro zachování regulačních poplatků a znovuzavedení možnosti legálně si připlatit za nadstandard. - ODS klade důraz na odpovědnost za vlastní zdraví např. podpora pravidla, aby lidi, kteří chodí k zubaři na předepsané preventivní prohlídky, měli bezplatné amalgámové plomby, zatímco ti, kteří prevenci zanedbávají, by takové plomby hradili. - Zlepšení informovanosti o možnostech péče, včetně té dlouhodobé ODS podporuje vznik informačních center v obcích s rozšířenou působností. URL zdroj:

12 6. Návrhy SPOZ pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program Strany práv občanů Zemanovci, oblast zdravotnictví Obsah navrhovaných opatření: - Uvážlivě a systematicky provádět kultivaci dosavadního systému tak, aby byl zachován jeho rozsah, vysoká úroveň a dostupnost. - Prosazovat vytvoření jednoho výběrového místa pro zdravotní i sociální pojištění. - Zakotvit práva a povinnosti pacientů a zdravotníků v zákoně o zdravotnických službách. - Připravit definici standardu, bezplatně krytého ze zdravotního pojištění, jehož součástí by byly u běžných onemocnění léky s ukončenou patentovou ochranou (generika). - Nepřipustit další zvyšování spoluúčasti. - Vyhodnotit důsledky navrhovaného zvýšení regulačního poplatku u ambulantního specialisty bez doporučení praktického lékaře. - Prosazovat solidární všeobecné zdravotní pojištění zahrnující standardní postupy zdravotní péče s možností připojištění k tzv. nadstandardům. - Koncepci nadstandardů zdravotní péče bude kontinuálně vytvářet komise složená ze zástupců Ministerstva zdravotnictví, České lékařské komory, České stomatologické komory, odborných společností, zdravotní pojišťoven a pacientů, a to v souladu s veřejným zájmem. - Bude vydáván seznam těchto nadstandardů, které budou hradit pacienti buď z připojištění, nebo z vlastních prostředků. - Vytvořit podmínky pro možnost zdravotního připojištění. - Sjednotit zákon o zdravotních pojišťovnách. - Zákonnou úpravou bude dáno jasné zadání zdravotním pojišťovnám, které zvýší jejich odpovědnost, přičemž stát získá větší roli při jejich kontrole. - Postupně zredukovat počet zdravotních pojišťoven na dvě až tři, tak aby se snížily provozní náklady na dvě procenta příjmu zdravotních pojišťoven. - Zjednodušit tvorbu maximálních cen a úhrad z veřejného zdravotního pojištění, a to nejenom pro léky, ale též pro zdravotnické prostředky. - Dosavadní Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami bude přepracován na seznam výkonů s hodnotami v korunách. - Odvody za státního pojištěnce budou každoročně valorizovány. - Při výběru zdravotního pojištění zrušit zastropování. - Bude zvýšena efektivita lékové politiky, a to i důsledným dodržením dosavadního zákona, který ukládá SÚKLu pravidelné přeceňování léků vzhledem k účinné látce a vzhledem k devizovému kurzu koruny.

13 - Striktně prosazovat registraci jen těch léků, u nichž jsou vědecky prokazatelné účinky. - Prosazovat uzákonění soutěže o ceny léků se stejnou účinnou látkou, přičemž Ministerstvo zdravotnictví bude vydávat positivní lékové listy s těmito vysoutěženými generickými léky, ty bude hradit plně zdravotní pojišťovna. - Zřízení komise pro farmakoekonomiku a komise pro vstup drahých technologií do smluvní sítě zdravotních pojišťoven. URL zdroj:

14 7. Návrhy Strany zelených pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Program Strany Zelených Část I: Zdraví v dobrých rukou Obsah navrhovaných opatření: - Provedeme nestranné vyhodnocení regulační funkce poplatků ve zdravotnictví. - Snížíme poplatek za pobyt na lůžku v nemocnici na 60 korun za den v souladu s nálezem Ústavního soudu ČR s maximální délkou platby za měsíc. - Zrušíme všechny regulační poplatky pro děti do 18 let. - Podpoříme zdravou výživu v základních školách aktualizací spotřebního koše pro školní jídelny, zastavením prodeje nezdravých potravin a doslazovaných nápojů ve školách. - Posilíme prevenci nemocí za významné účasti zdravotních pojišťoven. - Posílíme prevenci vzniku závislostí. - Podpoříme všeobecnou dostupnost kvalitní zdravotní péče. - Obnovíme páteřní síť veřejných zdravotnických zařízení. - Zprůhledníme smluvní vztahy lékařů a farmaceutických firem. - Zajistíme dostupnost léků a zdravotnického materiálu. - Navýšíme platby za státní pojištěnce jako akutní řešení, nutné je však zprůhlednění a zefektivnění celého systému. - Omezíme plýtvání s léky, prosadíme elektronické aukce na nákupy služeb a léků. - Podporujeme rozšiřování paliativní péče. Odmítáme ale zavádění euthanasie. - Umožníme informovanou volbu rodičů neočkovat dítě. - Podpoříme využití alternativní medicíny. - Nepřipustíme privatizaci veřejných zdravotních pojišťoven. - Podpoříme zákaz kouření v restauracích. - Podporujeme otevření systému veřejného zdravotního pojištění všem legálně pobývajícím cizincům na území České republiky bez ohledu na typ či účel pobytu. - Zpřístupníme informace o zdravotní péči a jejích podmínkách. - Podporujeme maximální transparentnost systému veřejného zdravotnictví. Informace o veřejném zdravotním pojištění, smlouvy mezi zařízeními a pojišťovnami nebo informace o výkonnosti a efektivitě jednotlivých zdravotnických zařízení musí být veřejně dostupné. - Stanovíme pravidla pro férový rozvoj digitalizace a informatizace zdravotnictví. URL zdroj:

15 8. Návrhy TOP 09 pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Volební program TOP 09 pro volby do Poslanecké sněmovny 2013 Obsah navrhovaných opatření: Cíle programu - Moderní stát má povinnost vytvářet podmínky pro co nejvyšší úroveň zdraví populace, kterou zdaleka nezajišťuje jen poskytování zdravotní péče, ale také výchova ke zdraví, zdravý životní styl, různá preventivní a bezpečnostní opatření, zajišťování kvalitního životního a pracovního prostředí, boj proti úrazům apod. - Budeme potlačovat škodlivé vlivy kouření, konzumace alkoholu a přejídání. Těžiště těchto snah spatřujeme mnohem spíše v prevenci, než v represivních opatřeních. - Našim cílem je zvýšení spokojenosti pacientů i zdravotníků a zvýšení efektivity systému. - Chceme zachování plurality a zákonem řízené konkurence poskytovatelů péče i zdravotních pojišťoven. - Zlepšíme dostupnost, kvalitu a bezpečí služeb pro pacienty, zvýšíme spravedlnost a předvídatelnost úhrad poskytovatelům z povinného veřejného zdravotního pojištění a podpoříme snadnější pohyb pacientů mezi zdravotními pojišťovnami. K dosažení těchto cílů prosazovat následující konkrétní opatření a nástroje: - Zachovat současnou vynikající úroveň veřejného zdravotnictví. - Zrychlit přístup k urgentním zdravotním službám v nemocnicích a dále zvyšovat dostupnost nejdražší péče ve specializovaných centrech pro všechny, kdo ji potřebují. - Dořešit organizaci a úhrady služeb na pomezí zdravotního a sociálního systému; pružné čerpání dlouhodobé péče o seniory, osob se zdravotním postižením a chronicky nemocných v rodinném prostředí dle skutečné potřeby. - Posilovat roli ambulantní péče praktických lékařů i specialistů. - Posilovat kompetence sester a dalších nelékařských pracovníků, odpovídající jejich vzdělání; zvýšit roli zdravotních asistentek tak, aby základní ošetřovatelské výkony prováděly bez přímého dohledu a nesly za ně odpovědnost. - Zvyšovat průměrné mzdy zdravotníků v souladu s růstem efektivity systému - Dopracovat legislativy pro definování nároku včetně nadstandardu, což by mělo přinést další zdroje pro péči a umožnit dobrovolné připojištění. - Sociálně citlivě zvyšovat finanční spoluúčast na zdravotních službách tak, aby bylo možno zachovat úroveň zdravotní péče bez zvyšování povinného zdravotního pojištění. - Zpřísnit dohled a podmínky hospodaření zdravotních pojišťoven a posílit konkurenci mezi nimi, včetně postupného zavádění prvků nominálního pojistného.

16 - Posílit rovnoprávnost smluvních vztahů mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb; zavést povinnost zdravotních pojišťoven zveřejňovat všechny smlouvy. - Zmocnění zdravotních pojišťoven k bonifikaci pojištěnců, kteří dodržují prevenci, zdravý způsob života nebo doporučený způsob čerpání dlouhodobé péče. - Rozhodovat o financování nových diagnostických a léčebných metod na základě důkazů jejich vyšší medicínské účinnosti s možností nezávislého přezkoumání rozhodnutí. - Rozšířit funkčnost elektronické zdravotnické dokumentace tak, aby ji v případě souhlasu pacienta mohli s patřičným zajištěním ochrany dat bez problémů sdílet poskytovatelé služeb, kteří o pacienta pečují. - Odstátnit ministerstvem přímo řízené nemocnice a léčebny do podoby neziskových organizací, fakultní nemocnice změnit na nemocnice univerzitní s vyrovnaným zastoupením státu a škol ve správních radách. - Omezit povinné členství v České lékařské komoře (ČLK) pouze na ty lékaře, kteří pracují jako samostatní poskytovatelé zdravotního služeb, či jako vedoucí zaměstnanci typu primářů; u ostatních bude povinné členství nahrazeno povinnou registrací bez poplatkové povinnosti. - Zkrácené pracovní úvazky podpořit nižšími odvody na zdravotní pojištění, které nebudou zaměstnavatelé povinni doplácet do vyměřovacího základu z minimální mzdy. V oblasti zdravotního a sociálního pojištění zachovat významné zvýhodnění péče o děti v rodinném prostředí. - Zvláštní pozornost věnovat potřebě dlouhodobé kombinované sociálně-zdravotní péče. Tato péče musí zahrnovat i posouzení zdravotního stavu a poskytnutí péče, která je hrazena ze zdravotního pojištění. Tato péče bude poskytnuta těm, kteří se v důsledku poškození zdraví ocitnou v nepříznivé sociální situaci. - Podpořit paliativní a hospicovou péči. Tato péče musí být dostupná ve všech regionech. Podporovat vznik mobilních hospiců tak, aby se podařilo v největší možné míře přesunout lůžkovou nemocniční péči do péče domácí. URL zdroje: html html

17 9. Návrhy hnutí Úsvit přímé demokracie pro oblast zdravotnictví Primární zdroj: Program hnutí Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury Obsah opatření: Revize sytému poplatků s cílem zabránit zneužívání zdravotního systému. Chceme zachovat dostupnost zdravotnictví pro každého občana Zasadíme se za transparentní podmínky pro lékaře a nemocnice pomocí zveřejňování smluv s pojišťovnami a jednotného ceníku zdravotní péče. Zefektivníme investice do nemocnic zavedením nezávislého finančního auditu. Z těchto úspor se mohou navýšit například platy lékařů a ostatního zdravotního personálu. URL odkaz:

18 Výsledky 18. kola

19 Míra souhlasu s opatřením Míra souhlasu s opatřením (-3, +3) Míra souhlasu vyjadřuje názor hodnotitele na kvalitu, resp. jím očekávaný efekt navrhovaného nebo přijatého opatření, který může být od deklarovaného cíle odlišný.

20 Důležitosti opatření pro společnost (0-100%) Důležitost opatření pro společnost (%) Hodnotí se míra společenské důležitosti opatření, resp. oblasti, na kterou bude mít dopad. Čím je procentuální hodnota vyšší tím je opatření důležitější pro společnost, tím má na ni větší dopad.

21 HEZR Rating (-300, + 300) Rating HEZR představuje součin průměrné míry souhlasu a průměrného koeficientu důležitosti, které vycházejí z databáze údajů získaných od expertů HEZR. Opatření s nejvyšším ratingem má z hodnocených opatření podle HP HEZR největší přínos pro rozvoj země. HEZR - hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví rok 2013 přínos volebního programu pro rozvoj země RATING TOP 09 17,7 KDU-ČSL 13,75 ČSSD 6,7 ANO 5,7 STRANA ZELENÝCH -5 ODS -5,8 KSČM -28,5 SPOZ -60 ÚSVIZ PŘÍMÉ DEMOKRACIE -80 Graf 3. HEZR Rating (-300, +300) ANO ČSSD KDU- ČSL KSČM ODS SPO- ZEMAN OVCI STRANA ZELENÝ CH TOP 09 Rating 5,7 6,7 13,75-28,5-5, ,7-80 ÚSVIT

22 Komentáře hodnotitelů

23 Volební program ANO: Vladimír Dvořák: Nic původního, některé body jsou populistické fráze. Josef Jelínek: Výrazně převažují obecné sliby, včetně slibů, které by se velmi těžko plnily během jednoho volebního období. Program nenaznačuje z jakých zdrojů chce zvýšené náklady, respektive snížené příjmy (z regulačních poplatků) dofinancovávat. Adriana Liptáková: Pozitívne hodnotím snahu oceňovať občanov, ktorí dbajú o prevenciu. Pavel Košek: Z návrhů čiší populismus a nízká úroveň zájmu o oblast poskytování zdravotní péče. Autor programu pro oblast zdravotnictví čerpá svoje znalosti z denního tisku. Karel Erben: Hodnocení provádím ve vztahu k celospolečenské potřebě systémových změn ve zdravotnictví, které dříve nebo později musí přijít. Aby program obstál, musí obsahovat v hlavním segmentu činnosti zdravotnictví, kterým je problematika civilizačních chorob, posunutí těžiště činnosti od léčení těchto onemocnění k jejich primární prevenci. Z tohoto hlediska program hodně slibuje, ale nenaznačuje předpokládané principy řešení. Většina ostatních položek programu se pokouší napravovat křiklavé chyby stávajícího systému, které nebude třeba napravovat, protože zaniknou v případě, že se uplatní celopopulační prevence jako základ systémového řešení problémů zdravotnictví. Pokud se nahradí v léčení civilizačních chorob dosavadní převážně symptomatické léčení kauzálním, nebudou ostatní navrhovaná řešení významná. Zpracovatelé programu s těmito vztahy zřejmě nepočítají. Pavel Kubů: Předvolební sliby ANO v oblasti zdravotnictví spíš než program připomínají vánoční stromeček pod nímž každý najde to co hledá. Volební program by měl alespoň tu a tam obsahovat metody, které mají vést ke splnění jinak populisticky velmi svůdně namíchaných slibů. Slovní spojení jasně definovaný preventivní program je snad jen překlepem zaměňujícím jednotné za množné číslo. Snad i vedení tohoto hnutí chápe, že one size fits all neplatí pro prevenci nemocí a zároveň je takový postup v příkrém rozporu s individuální zdpovědnost za zdraví, kterou v jiných slibech navrhují.

24 Olga Kunertová: Jediné s čím souhlasím, je zákaz vlastnit současně zdravotní pojišťovnu, která operuje s penězi pacientů a soukromé ZZ, což je přímá cesta k tunelování veřejných prostředků. Jinak je program postaven hodně populisticky, navíc směrem ke zvyšování kontroly shora tedy směrem pryč od demokratických principů, jako je možná volba lékaře pacientem, rozhodování si o kvalitě a tedy také ceně léčby. Tzv. sociální spravedlnost musí být zajištěna státem, pakliže má být vůbec nějak zajišťována, nikoli z kapes bohatších spoluobčanů a už vůbec na na úkor samotných poskytovatelů zdravotní péče, jak je tomu dosud. Z mého pohledu tento základní problém program vůbec neřeší. Josef Mrázek: Program je v důležitých bodech, jako pojištění, poplatky, financování, úhrady, organizace systému a dalších, poloviční a chybující a autoři dost neporozuměli úkolu nebo ho neuměli řešit, jen vyřídili objednávku, za kterou bylo hodně peněz. Juraj Nemec: Väčšina navrhovaných opatrení sú skôr proklamácie, jako dosiahnuteľná realita. Program sa dotýka významných problémov, tie sú ale už dávno pomenované a žiadna vládnuca strana ich nedokázal riešiť. Odmietnutie plne platených služeb pre bohatých nie je vhodným riešením viď napr. Slovinsko. Podstatou systému při výraznej obmezenosti zdrojov by mala byť dostupnosť základného balíčka pre všetkých. Karel Rýdl: Dobrá reakce na očekávání veřejnosti. Tomáš Cikrt: Nejedná se o program, ale o snůšku frází opsaných z novin. Význam některých vět je nejasný, například: Postavíme se proti zavádění komerčně řízené péče, proti společnému vlastnictví nemocnic a pojišťoven. Máme tomu rozumět tak, že je ANO za nekomerční řízenou péči a co to je? ANO má v plánu postavit se proti právu celé EU, kde není zakázáno společné vlastnictví nemocnic a pojišťoven? Atd. Tady o program nejde, bude přizpůsoben po volbách, podle toho zda půjde ANO do koalice s pravicí, či levicí.

25 Volební program ČSSD: Adriana Liptáková: Rozsiahly populistický program s orientáciou na socialistické zdravotníctvo, ktorá môže pritiahnuť voličov. Vladimír Dvořák: Snaha o návrat ke zdravotnictví před rokem Záměr zrušit minimální spoluúčast pacientů, kterou v ČR v současnosti máme a která je hluboce pod průměrem zemí EU. Realizace programu by vedla k finančnímu kolapsu zdravotních pojišťoven. Pavel Košek: Předvolební klišé vhodná pro transparenty. Tomáš Cikrt: Nejsilnější strana levice i celých voleb nedokázala za cca 7 let práce v opozici sepsat moderní levicový zdravotnický program. Reaguje pouze na aktuální problémy a improvizuje. Nabízená řešení jsou buď nereálná, nebo neúměrně zatíží zdravotnický rozpočet a povedou k omezování zdravotní péče (valorizace plateb státu, zrušení poplatků, financování na evropské úrovni, snížení DPH u léků, záchrana lázeňství, růst platů). Za velké negativum považuji snahu destruovat systém veřejného zdravotního pojištění a omezit pluralitu českého zdravotnictví ( zabráníme privatizaci veřejných nemocnic, striktní stanovení sítě,), zvětšit roli státu tam, kde selhává (čili v provozování nemocnic), snížit efektivitu zakonzervováním stávajících smluvních vztahů. Vytvoření sítě veřejných neziskových nemocnic skončí politickými handly a posílením neefektivity. Snižování počtu pojišťoven bude dirigováno seshora, hlavní roli budou opět hrát politické a obchodní zájmy a ne efektivita systému, sníží se míra konkurence, z níž mají prospěch pacienti. Dokonce hrozí extrém, jakýsi duopol jedna státní a jedna jiná Agel pojišťovna, které si rozdělí trh a pacient nebude mít na výběr. Je tu zřetelná snaha vůbec po anglicku opustit systém veřejného zdravotního pojištění (hlavní roli při tvorbě sítě má mít dle ČSSD stát a trochu kraje). Pozitiva: - zveřejnění všech smluv pojišťoven se zdravotnickými zařízeními. Zjednodušení a sjednocení systému specializačního vzdělávání zdravotníků. Za pozitivum by bylo možné považovat i propojení dlouhodobé zdravotní a sociální péče, ale konkrétní představa chybí. Stejně tak jsou zcela prázdné řeči o prevenci místo zbožných přání, je třeba vytvořit motivace v systému, prevence se nedá nadirigovat.

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace

proti praxi zdravotních pojišťoven je možná SOLIDARITU POTŘEBUJÍ VŠECHNY GENERACE Arnošt Goldflam rovný přístup Lidé s autismem a integrace 3 září 2012 8. ročník ISSN 1801-8718 odborný čtvrtletník pro management ústavů sociální péče Financování sociálních služeb: rovný přístup 2 5 Arnošt Goldflam ČESKÝ DIVADELNÍK, SPISOVATEL A PEDAGOG SOLIDARITU

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky

RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky leden 2001 číslo 1 ročník 1 VOX PEDIATRIAE VOX PEDIATRIAE časopis praktických dětských lékařů RSV infekce u dětí Speleoterapie v léčbě astmatu Test s chloridem železitým Kazuistiky tiráž... VOX PEDIATRIAE

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013

Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020. Praha, srpen 2013 Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020 Praha, srpen 2013 Obsah Úvod 1 1 Vymezení základních pojmů 3 2 Východiska Koncepce 6 2.1 Komplexní model práce s bezdomovci 6 2.2

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi

Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Projekt Paliativní péče v České republice Koncepce paliativní péče v ČR Pracovní materiál k odborné a veřejné diskusi Autoři

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v plénu složeném z předsedy Pavla Rychetského a soudců Stanislava Balíka, Jaroslava Fenyka, Jana Filipa, Vojena Güttlera, Pavla

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21

E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 E u r o p e a n h e a l t h f o r A l l s e r i e s N o. 6 ZDRAVÍ 21 Osnova programu Zdraví pro všechny v Evropském regionu Světové zdravotnické organizace Předmluva Praha 2000 Zdraví se týká nás všech.

Více

Pro spravedlivou společnost

Pro spravedlivou společnost ZMĚNA 77 Možná si řeknete, že toto není ucelený volební program, ale jen jednotlivé ZMĚNY. A máte pravdu. Soustředili jsme se na to, čemu rozumíme, co známe z vlastní praxe a co nám přijde opravdu důležité.

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více