Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.detipatridomu.cz/"

Transkript

1 Hezký den rádi bychom Vás seznámili s jednou z forem náhradní rodinné péče, která je dle našeho názoru širokou veřejností poněkud opomíjená, a to především z důvodu malé informovanosti. Na úvod si dovolíme citovat občanské sdružení Děti patří domů. Hostitelská péče je pojem, který se běžně používá pro realizaci pobytu dítěte umístěného v dětském domově u fyzických osob jiných než rodičů, který se řídí se dle 30 zákona 359/1999 o sociální ochraně dětí. Hostitelská péče má v České republice poměrně dlouhou historii, avšak po celou dobu byla realizována živelně, bez přesněji vymezených pravidel, především na základě iniciativy angažovaných pracovníků ústavů. Na základě této živelnosti vzniklo mnoho forem a způsobů realizace HP odvíjejících se od různého přístupu jednotlivých pracovníků. Nejednotnost je dnes tak zřejmá i u odborníků zabývající se náhradní rodinnou péčí či péčí o ohrožené děti. K HP pak bývá v některé literatuře řazena např. i návštěva dobrovolníků (ať ve skupině či jednotlivě) v dětských domovech a kojeneckých ústavech, návštěvy dětí z ústavů u jejich vychovatelů či například bývá pokládána za zvláštní druh pěstounské péče. Vymezení hostitelské péče dle Děti patří domů, o.s. tak jak ji propagujeme a podporujeme, se odvíjí od hlavního smyslu a významu HP. Tím je poskytnutí modelu funkčních vztahů, příkladu běžné rodiny, navázání citového pouta, prožití úspěchu, rozšíření psychosociálního zázemí. 1

2 Hostitelská péče je specifická forma péče o děti z dětských domovů, které jezdí na návštěvy do rodin (víkendové či prázdninové pobyty). Je možno ji definovat jako dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v dětském domově s rodinou hostitelů, kteří nejsou biologickými příbuznými dítěte. Hostitelská péče je převážně realizovaná u dětí, které mají objektivně nižší šance na pěstounskou péči. Hlavním účelem hostitelské péče je poskytnout těmto dětem možnost zažít fungování běžné rodiny, především vztahů v ní a možnost navázání citového vztahu, nalezení motivace k vlastnímu pozitivnímu chování. Hostitelská péče může být také realizovaná formou občasných setkání dětí z dětských domovů a jejich spolužáků ze školy či kamarádů. Rodiče těchto kamarádů umožňují dětem z dětského domova trávit víkendy popř. část prázdninových pobytů se svými dětmi. Hostitelská péče je vhodná pouze pro některé děti. Týká se především dětí školního věku, které jsou již schopny pochopit, že půjde pouze o dočasné pobyty. Hostitelská péče je nevhodná pro malé děti, které se snadno a rychle citově naváží na hostitelskou rodinu a nedokáží rozumově zpracovat nutnost návratu zpět do dětského domova. Toto všechno si musí rovněž uvědomit rodiny, které chtějí nabízet tuto formu pomoci dětem z dětského domova. Zájemce o hostitelskou péči je při návštěvě, při informativní schůzce v dětském domově poučen o skutečnosti, že po celou dobu pobytu dítěte v jeho péči přebírá za dítě plnou právní odpovědnost., že po dobu pobytu dítěte v jeho péči si zajistí pracovní volno své či jiného dospělého příslušníka hostitelské rodiny, a to za účelem zajištění řádného dohledu nad svěřeným dítětem. V případě jeho přetrvávajícího zájmu o hostitelskou péči se zájemce obrátí na magistrát města či městský úřad a udělí souhlas k vyžádání opisu z rejstříku trestů, příslušný obecní úřad provede sociální šetření. 2

3 1. Jak tedy vypadá hostitelská péče v praxi našeho dětského domova? Zkušenosti s tzv. hostitelskou péčí máme v našem zařízení velmi dobré. Tuto formu NRP využíváme posledních cca 7let. V současnosti mají své hostitelské rodiny 4děti (kapacita našeho DD je 24 dětí). V minulosti se dokonce díky dlouhodobému docházení chlapce do HR rozhodla hostitelská rodina pro formu poručenské péče a chlapec nyní již čtvrtým rokem vyrůstá v rodině. Děti chodí do svých hostitelských rodin na víkendy, některé chodí se svými hostiteli na procházky, sportovní utkání, na celodenní výlety. 2. Jakým způsobem vyhledáváme vhodné rodiny pro hostitelskou péči? Zájemci o hostitelskou rodinu se v našem případě objevují především sami mezi spolužáky dětí, které dochází do škol a mateřských školek v okolí našeho dětského domova. Díky několika fungujícím hostitelským rodinám, které se o svých aktivitách dále šíří mezi svými známými, se nám průběžně hlásí další zájemci o hostitelskou péči.v poslední době, snad právě díky velmi dobré pověsti našeho dětského domova, se objevují také zájemci o hostitelskou péči z řad veřejnosti. Impulsem bývají různé články v novinách či v regionálním televizním vysílání o akcích, kterých se naše děti účastnily. V nejbližší době budeme informace pro možné zájemce o jakoukoli formu náhradní rodinné péče prezentovat i na www stránkách našeho domova (http://www.ddhavirov.wz.cz) 3.Jaké jsou podle nás nutné kroky před realizací hostitelské péče v dětském domově S ohledem na bezpečí a zdravý vývoj našich dětí požadujeme u všech zájemců o hostitelskou péči prověření rodiny příslušným OSPOD. Postupujeme dle Zákona č. 359/1999 Sb. O sociálně právní ochraně dětí 30: 3

4 Ústavní zařízení může jen po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou působností povolit dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova, dočasný pobyt u rodičů, popřípadě jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 14 kalendářních dnů při jednom pobytu. Tato doba může být prodloužena na základě písemného souhlasu okresního úřadu. Bylo-li dítě v takovém ústavním zařízení na základě žádosti rodičů nebo jiných zákonných zástupců, je možno povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu rodičů nebo jiných zákonných zástupců, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. Přípravě dítěte na takové setkání s hostitelskou rodinou i přípravě hostitelské rodiny je věnována velká péče, naší prioritou je zabránit případnému dalšímu duševnímu poškození dětí, které jsou v ústavním zařízení. S oběmi zainteresovanými stranami jsou vedeny rozhovory ještě před samotným prvním setkáním. Kmenoví vychovatelé dítě vhodné pro HP vždy na takovéto setkání předem připraví. Zájemci o hostitelskou péči poskytneme hned v úvodu řadu praktických základních doporučení ve smyslu: Upozorňujeme zájemce na skutečnost, že v případě zájmu rodičů je povinen umožnit dítěti kontakt s nimi, případně může být v dostatečném časovém úseku zrušena vycházka či pobyt s ohledem na návštěvu či pobyt u rodičů. Zájemce o hostitelskou péči bere na vědomí, že jej dítě bude oslovovat teto nebo strejdo. Zájemce o hostitelskou péči se může dotazovat na všeobecné informace o dítěti u ředitele, sociální pracovnice nebo vychovatele zařízení, případně sociální pracovnice dítěte u příslušného městského úřadu dle jeho bydliště. Zájemce o hostitelskou péči nemůže vyjednávat návštěvy u lékaře, v PPP, měnit školské zařízení. Veškeré záležitosti, problémy a nejasnosti týkající se dítěte je povinen konzultovat s pracovníky dětského domova. Zájemce o hostitelskou péči je dále upozorněn i na fakt, že hostitelská péče je vykonávána bez nároku na odměnu. Za veškeré věci, které budou dítěti ze strany hostitelské rodiny poskytnuty, nenese dětský domov žádnou odpovědnost. Je důležité, aby si zájemci o hostitelskou péči uvědomovali, že vztah hostitelské rodiny a dítěte z dětského domova by neměl být založen na hmotných statcích, ale na uspokojování citových potřeb dítěte. 4

5 4.Jaký vztah preferujeme mezi hostitelskou rodinou a dětským domovem, jak probíhá komunikace mezi hostitelskou rodinou a dětským domovem? Vztah hostitelských rodin a kmenových vychovatelů dětského domova je postaven především na vzájemné důvěře a schopnosti prodiskutovávat spolu navzájem veškeré nástrahy, které s pobytem dítěte v hostitelské rodině souvisí. Po návštěvě dítěte v hostitelské rodině je možnost s vychovateli či s vedením dětského domova probrat průběh realizovaného pobytu a společně hledat cesty k vyřešení případných problémů. Běžnou praxí tedy je, že víkendové a prázdninové pobyty hlásí hostitelské rodiny telefonicky, osobně nebo písemně našemu dětskému domovu zhruba 14 dní před jejich uskutečněním. Vycházky cca 3 dny předem. Hostitelské rodiny akceptují, že se toto děje s ohledem na dlouhodobý program a plán akcí v dětském domově. Dosavadní spolupráce jednotlivých hostitelských rodin s naším dětským domovem je dobrá. 5. Shrnu-li vše, co bylo v tuto chvíli řečeno. Hlavní smysl hostitelské péče tedy vidíme v tom, že děti mají příležitost zažít fungování běžné rodiny, především vztahů v ní a možnost navázání nových vztahů, nalezení motivace k vlastnímu pozitivnímu chování. Umožnit dětem možnost naučit se navazovat kontakty i prostřednictvím jiných lidí než jen vychovatelů a zaměstnanců DD. Strávit volný čas v jiném, než pouze institucionálním prostředí. 5

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu Návrat dítěte do původní rodiny závěrečná zpráva z realizace projektu Realizátor projektu: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Finančně podpořeno: Nadace Terezy Maxové Doba realizace projektu:

Více

Dohoda o službě Asistovaný kontakt

Dohoda o službě Asistovaný kontakt Příloha č. 1 Dohoda o službě Asistovaný kontakt Smluvní strany I. Poskytovatel: Zastoupený (dále jen Poskytovatel ) Uživatelé: Uživatel 1.: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen Uživatel

Více

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství

METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství. METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství METODIKA přípravy k pěstounství Metodika přípravy k pěstounství 2011 Poprvé

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp

Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp Jeroným Klimeš: Hostitelství 1/8 Jak správně budovat hostitelství PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://www.klimes.us/nrp 1. Hostitelství je zmatený termín Význam pojmu hostitelství nemá v praxi jasné

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce

Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana Solařová Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Praktický průvodce Metodika vyhodnocování Jindřich Racek Hana

Více

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb

Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji. Analýza potřeb a služeb Péče o ohrožené děti ve Středočeském kraji Analýza potřeb a služeb Poděkování Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI METODIKA PODPŮRNÝCH AKTIVIT PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Podpora pěstounských a osvojitelských rodin s romskými dětmi, Arteterapie, Klub náhradních rodin, VTI Pavla Pokorná, Alena Vávrová, Jana Frantíková,

Více

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE

OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE OTÁZKY Z OBLASTI PĚSTOUNSKÉ PÉČE Vzdělávání pro pěstouny a zájemce o pěstounskou péči Tato brožura je součástí projektu č. 352014 Více dětí do rodin Rozšíření a zkvalitnění vzdělávání pro pěstouny, který

Více

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách

Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Královéhradecký kraj Metodika dobrovolnictví v sociálních službách Zpracovatel: HESTIA, o.s. Název projektu: Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II. Registrační číslo

Více

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea

Metodika. Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou. Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Metodika Zprostředkování kontaktu dítěte s vlastní rodinou Centrum náhradní rodinné péče Amalthea Autorka: Mgr. Monika Semerádová tým pracovníků Centra náhradní rodinné péče verze k 23.10. 2012 OBSAH 1.

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání

Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Návrhy opatření a změn politiky zaměstnanosti ve vztahu k rovnosti příležitostí, které přispějí ke zlepšení situace žen v rodině a zaměstnání Číslo projektu: E/01/1/043 OBSAH Úvod 3 Úprava pracovněprávních

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY manuál implementace STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY pro pověřené osoby podle 48 odst. 2 písm. d) až f) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí MPSV 2014 PRÁVO NA DĚTSTVÍ O B S

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Analýza stavu dětských práv v České republice

Analýza stavu dětských práv v České republice Analýza stavu dětských práv v České republice Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče Autoři: Mgr. Jan Folda (editor, Sdružení SOS dětských vesniček) Mgr. Alena Svobodová (Poradna

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více