Klienti roku Rozřazení dle aktivity ( 135)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klienti roku 2013 - Rozřazení dle aktivity ( 135)"

Transkript

1 Analýza klientů Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Středisko náhradní rodinné péče, spolek 1, zpracovává již třetím rokem analýzu klientů, které mělo v daném roce v evidenci. Podrobněji se analýza zabývá zejména strukturou skupiny aktivních klientů. Klienti roku Rozřazení dle aktivity ( 1) 9; 29% Aktivní klienti 11; 8% ; 7% 7; 6% Jednorázoví klienti Navázaní klienti Neaktivní klienti Graf 1 Klienti roku 201 rozřazení dle aktivity V roce 201 mělo Středisko náhradní rodinné péče v evidenci celkem 1 klientů. Za klienta jsou zde považovány celé rodiny, popřípadě jednotlivci, pokud jde o samožadatele o NRP (tedy jedno klientské číslo = jeden spis = jeden klient). Se 7 z nich, tj. s 6 % 2 klientů, kteří byli v evidenci, byly pracovnice Střediska v průběhu roku 201 v osobním kontaktu. Těmto rodinám tedy byla v průběhu roku 201 poskytnuta alespoň jedna osobní konzultace, bylo jim zajištěno psychologické vyšetření dětí u prof. Vágnerové nebo se tito klienti zúčastnili některých z akcí pro rodiny s přijatými dětmi a zájemce o NRP. Tyto klienty označujeme jako klienty aktivní; 67 aktivních klientů pro rok 201 navázalo spolupráci se Střediskem již v předcházejících letech, zbývajících 8 aktivních klientů se na Středisko NRP obrátilo poprvé právě až v roce 201. Deseti klientům, tj. 7 % ze všech klientů, které mělo SNRP v roce 201 v evidenci, bylo poskytnuto pouze jednorázové osobní poradenství. Při těchto jednorázových konzultacích se na Středisko nejčastěji, a to v pěti případech, obraceli zájemci o některou z forem náhradní rodinné péče. V ostatních případech šlo o poradenství týkající se výchovy přijatých dětí, vzdělávání pěstounů či osobní konzultaci s mladou ženou, která byla v dětství osvojena a nyní pátrá po své biologické rodině. 1 Dále jen Středisko NRP, Středisko či SNRP. 2 Relativní hodnoty jsou zde zaokrouhlovány na celá čísla. 1

2 S 11 klienty, tj. 8 % ze všech klientů, které mělo SNRP v roce 201 v evidenci, byli pracovníci SRNP v roce 201 ve sporadickém kontaktu. Tito klienti byli na Středisko navázáni již z minulých let, ale v roce 201 neproběhla ani jedna osobní konzultace, klienti se neúčastnili akcí pro rodiny s přijatými dětmi a zájemce o NRP. Kontakt s těmito rodinami probíhal pouze prostřednictvím u či telefonu. Neaktivní klienti představovali v roce % ze všech klientů, které mělo SNRP v roce 201 v evidenci, tj. 9 klientů. Tito klienti byli aktivní v předcházejících letech, v roce 201 se ale z různých důvodů odmlčeli (viz graf 1). Aktivní klienti Střediska náhradní rodinné péče rok 201 Následná analýza se týká výhradně klientů, kteří byli v roce 201 aktivní. Tedy těch klientů, se kterými byly pracovnice Střediska v průběhu roku v osobním kontaktu, což pro účely této analýzy znamená, že s klienty proběhla v roce 201 alespoň jedna osobní konzultace, bylo jim zajištěno psychologické vyšetření dětí u prof. Vágnerové nebo se tito klienti zúčastnili některých z akcí pro rodiny s přijatými dětmi a zájemce o NRP. Rodiny s dětmi v NRP/Zájemci o NRP ( 7) 7; 9% 68; 91% Rodiny s dětmi v NRP Zájemci o NRP Graf 2 Rodiny s dětmi v NRP/Zájemci o NRP Do skupiny aktivních klientů řadíme jak klienty, kteří v náhradní rodinné péči dítě či děti již vychovávají, tak zájemce o některou z forem náhradní rodinné péče. Z počtu 7 aktivních klientů v roce 201 jich 91 %, tedy 68 klientů, již bylo náhradními rodiči, a 9 %, tedy 7 klientů, se na roli náhradních rodičů teprve připravovalo (viz graf 2). Po 2 letech neaktivity či na vlastní žádost se klienti vyřazují z evidence SNRP. 2

3 Struktura klientů dle formy NRP ( 7) Osvojitelé Pěstouni a poručníci 2; % Osvojitelé a zároveň pěstouni či poručníci ; % ; % 8; 11% ; % Osvojitelé, kteří poskytují i hostitelskou péči Rodina, jež dříve poskytovala hostitelskou péči Zájemci o osvojení Zájemci o pěstounskou péči Zájemci o osvojení nebo pěstounskou péči Graf Struktura klientů dle formy NRP V roce 201 osvojitelské rodiny tvořily % aktivních klientů. Z celkového počtu 7 aktivních klientů jich tedy již mělo dítě či děti svěřené do osvojení. Pěstounské či poručenské rodiny tvořily % aktivních klientů, což je 2 klientů z celkového počtu 7. V 11 % náhradních rodin žily děti svěřené jak do osvojení, tak do pěstounské či poručenské péče. Středisko v roce 201 aktivně spolupracovalo s 8 takovými rodinami. Mezi aktivními klienty byla samostatně vymezena také 1 osvojitelská rodina, která poskytuje souběžně ještě hostitelskou péči dítěti z ústavního prostředí, a 1 klientská rodina, která dříve poskytovala hostitelskou péči, dnes již žádné děti v NRP svěřené nemá, ale je nadále s těmito dětmi, nyní již dospělými mladými lidmi, v kontaktu a pomáhá jim řešit jejich problémy. Graf zachycuje rovněž počty zájemců o jednotlivé formy náhradní rodinné péče, kteří byli v roce 201 aktivní. Pro lepší vizuální rozlišení zájemců o NRP od náhradních rodin, které již mají dítě či děti ve své péči, jsou počty zájemců o NRP v grafu mírně odděleny od náhradních rodin; % ze všech aktivních klientů v roce 201 tvořili zájemci o osvojení, tj. klienti. Rovněž % tvořili zájemci, kteří uvažovali nad oběma formami náhradní rodinné péče, tedy jak nad přijetím dítěte do adopce, tak do pěstounské péče. Pouze 1 aktivní klient měl v úmyslu přijmout dítě výhradně do pěstounské péče.

4 Bydliště ( 7) ; % 2; % 1; 1% Praha Středočeský kraj 16; 21% Ústecký kraj 0; 67% Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Graf Bydliště Praha 1 Praha 12 Praha Aktivní klienti roku Bydliště -podrobnější popis Prahy Praha Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha Graf Bydliště podrobnější popis Aktivní klienti roku 201 pocházeli především z Prahy, popřípadě pak ze Středočeského kraje. Dále byli klienti z kraje Vysočina, 2 z Moravskoslezského kraje, 1 z Ústeckého kraje, 1 z Pardubického kraje, 1 z Královéhradeckého kraje a 1 z kraje Zlínského. Klienti bydlící v Praze tvořili ve sledovaném roce 67 % všech aktivních klientů, středočeští klienti pak představovali 21 % ze všech aktivních klientů (viz graf ). Z podrobnějšího grafu můžeme vyčíst také to, ve které pražské městské části klienti žili. Nejvíce zastoupena byla Praha, v ní žilo 2 % aktivních klientů, kteří bydlí v Praze, poté následovala Praha, kde žilo 16 % klientů z Prahy, a Praha 6, kde žilo 1 % klientů bydlících v Praze.

5 Děti v náhradních rodinách ( 196) Děti v osvojení ; 27% 6; % ; 2% Děti v pěstounské a poručenské péči Děti v hostitelské péči 7; 8% Biologické děti náhradních rodičů Graf 6 Děti v náhradních rodinách Aktivní klienti roku 201 měli dohromady 196 dětí. Z tohoto počtu bylo nejvíce dětí, tj. 8 %, v pěstounské či poručenské péči; % z těchto dětí vyrůstalo v osvojitelských rodinách a 2 % dětí navštěvovala naše klienty ve formě hostitelské péče; 27 % dětí představovalo biologické děti v těchto rodinách. Do celkového počtu dětí byly započítány i děti již odrostlé, které v některých případech již i žily samostatně, přesto jsou ale stále součástí rodiny a při práci s rodinami na ně muselo být pamatováno (viz graf 6) Počet dětí v rodině Jedno dítě Dvě děti Tři děti Čtyři děti Pět dětí Šest dětí Sedm dětí Osm dětí Devět dětí Deset dětí Jedenáct dětí Dvanáct dětí Graf 7 Počet dětí v rodině Pokud se na rodiny, jež jsou zařazeny do kategorie aktivních klientů za rok 201, podíváme z hlediska jejich velikosti, přesněji z hlediska počtu dětí v rodině, zjistíme, že nejčastěji náhradní rodiny pečují o dvě děti, tj. ve 2 %. Ve 2 % rodiny pečují o jedno dítě, v 16 % rodiny pečují o tři děti a ve 1 % rodiny pečují o čtyři děti. Nejpočetnější rodinu Střediska tvořil manželský pár s 12 dětmi, z nichž některé byly již zletilé a žily samostatně (viz graf 7).

6 Děti v NRP - Pohlaví ( 12) 7; 2% 68; 8% Chlapci Dívky Graf 8 Děti v NRP pohlaví Celkem 2 % dětí, které měly naše aktivní rodiny v roce 201 v NRP, byla děvčátka, 8 % tvořili chlapci. Naše rodiny měly tedy v náhradní rodinné péči celkem 7 dívek a 68 chlapců (viz graf 8) děti do let roky - 6 let 7 let - let 11 let - 1 let 1 let - 18let více než 18 let 0 Děti v NRP - Věková struktura Graf 9 Děti v NRP věková struktura Věk dětí, které jsou či byly v náhradní rodinné péči našich klientů, kteří byli v roce 201 aktivní, jsme zaznamenali pomocí věkových skupin. Z celkového počtu 12 přijatých dětí jich 27 % bylo do 6 let věku, 67 % dětí bylo do 1 let a 21 % dětí bylo již zletilých (viz graf 9). 6

7 měsíc více než 1 měsíc - 2 měsíce více než 2 měsíce - měsíce více než měsíce - 6 měsíců více než 6 měsíců - měsíců více než měsíců - 1 rok více než 1 rok - 1, roku více než 1, roku - 2 roky více než 2 roky - roky více než roky- roky více než roky - let více než let - 6 let více než 6 let - 7 let více než 7 let - let více než let - 1 let Více než 1 let Graf Věk dětí při příchodu do náhradní rodiny Do stávajících náhradních rodin přišlo 26 % dětí do půl roku věku, 0 % dětí do jednoho roku věku, 8 % dětí do let věku a 79 % do 6 let věku; 8 % dětí přišlo do náhradních rodin ve věku vyšším než let. Závěr Analýza klientů SNRP za rok 201 byla zpracovávána v průběhu měsíců února a března roku 201. Jedná se o kvantitativní analýzu, jež se soustředí zejména na skupinu klientů, které označujeme jako klienty aktivní, tedy ty, se kterými proběhla v roce 201 alespoň jedna osobní konzultace, kterým bylo zajištěno psychologické vyšetření dětí nebo se tito klienti zúčastnili některé z akcí pro rodiny s přijatými dětmi a zájemce o NRP. V roce 201 mělo Středisko náhradní rodinné péče v evidenci celkem 1 klientů. Se 7 z nich byly pracovnice Střediska v průběhu roku 201 v osobním kontaktu, tyto klienty označujeme jako aktivní. Deseti klientům bylo poskytnuto pouze jednorázové osobní poradenství, s 11 klienty byly pracovnice SRNP v roce 201 ve sporadickém kontaktu, o těchto klientech hovoříme jako o klientech navázaných; 9 klientů bylo v daném roce vedeno jako neaktivní, neboť s nimi v daném roce pracovnice SNRP nebyly v kontaktu. Jejich poslední aktivita ale nebyla starší dvou let, po uplynutí této lhůty jsou již klienti pro neaktivitu vyřazováni z evidence. 7

8 U skupiny aktivních klientů se analýza dále zabývala těmito tématy: poměr rodin s dětmi v NRP k zájemcům o NRP, struktura klientů dle formy NRP, ve které vychovávají děti nebo o kterou žádají, bydliště klientů, počet dětí v náhradních rodinách, počet dětí v jedné rodině, pohlaví dětí v NRP, věková struktura dětí v NRP, věk dětí při příchodu do stávajících náhradních rodin. Rok 201 byl výjimečný mimo jiné v tom, že od 1. ledna vešla v platnost novela zákona č. 9/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která mimo jiné přinesla pro pěstouny povinnost uzavírání dohod s doprovázejícími organizacemi a povinnost vzdělávání v rozsahu minimálně 2 hod. za rok. SNRP se rozhodlo o pověření k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče nepožádat, nicméně pěstounům je umožněno v případě jejich zájmu a souhlasu jejich doprovázející organizace účastnit se vzdělávacích programů a využívat dalších služeb SRNP. Za SNRP zpracovala Mgr. Pavla Pokorná 8

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně

Struktura dotazů na poradně Adopce.com za rok 2013 - vyjádřeno procentuélně Analýza dotazů na poradně Adopce.com (celkem 88 dotazů, 91 odpovědí) Tato analýza rozkrývá strukturu dotazů na poradně Adopce.com v sekci Rady odborníků za rok 1. Poradna funguje na principu volné diskuse

Více

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku)

Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Průvodce pro zájemce o náhradní rodinnou péči a osvojení (v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku) Obsah 1. Co je náhradní rodinná péče?...2 2. Pěstounská péče na přechodnou dobu...4 3. Jak

Více

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ

VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ VÝZKUM PRAXE NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A ZKUŠENOSTI AKTÉRŮ S TOUTO PRAXÍ Věduna Bubleová, Ondřej Novák, Marie M. Vágnerová, Jan Paleček, Olga Šmídová-Matoušová, Filip Vyskočil VÝZKUM PRAXE

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2013 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci... 3 2. Přehled o činnosti v roce 2013...

Více

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014

Aktuální otázky. Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Aktuální otázky PÉČE O DĚTI SEPAROVANÉ OD RODIČŮ Sborník z XIV. celostátního semináře Brno, 24. 25. 9. 2014 Seminář Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů organizuje TRIADA-Poradenské centrum,

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014. Výroční zpráva 2014 Strana 1 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, za rok 2014 Strana 1 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci...3 2. Sociální služby v roce 2014...5 2.1

Více

Může se stát. pěstounem

Může se stát. pěstounem www.nadacnifondjt.cz Může se stát? pěstounem Manuál pro pracovníky Úřadu práce ČR Jak aktivně nacházet náhradní rodiče - profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Úvod Jedním z cílů sociální reformy je zjednodušení systému sociální ochrany, zefektivnění práce orgánů státní správy, snížení administrativní zátěže pro uživatele

Více

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj.

Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. Organizátor projektu: Tento projekt spolufinancuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ústecký kraj. 15. Poznámky Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt:

Více

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí

Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Výroční zpráva za rok 2014 Zpracováno dle potřeb a požadavků získaných prostředků ze státních dotací a grantů obcí Organizace: Středisko náhradní rodinné péče, spolek Datum vzniku: 12. 9. 1994 od 1. 1.

Více

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Filip Vyskočil PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE Středisko náhradní rodinné péče, spolek Praha 2014 PRÁVNÍ ÚPRAVA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE I. LEGISLATIVNÍ RÁMEC

Více

Informace o náhradní rodinné péči v kostce.

Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Informace o náhradní rodinné péči v kostce. Autor textu: Bc. Alena Krausová Projekt: Získávání zájemců o náhradní rodinnou péči a podpora žadatelů v Ústeckém kraji Náborová kampaň: Zasaďte se o spokojené

Více

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice Situační analýza Autoři: Mgr. Jan Folda (editor), Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Hana

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Pěstounská péče na přechodnou dobu současná úprava a úvahy de lege ferenda Lenka Večeřová 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO OBLASTI PORADENSTVÍ A DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A N A L Ý Z A Projekt OP VK Společně v dalším vzdělávání DPP č. 68/2013 Vy Vývoj na trhu práce v ČR a Jihomoravském kraji v aktuálním kontextu práce s dospělými osobami MOŽNÉ DOPADY VÝVOJE TRHU PRÁCE DO

Více

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče

Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Podpora rodin v rámci dohod o výkonu pěstounské péče Aneţka Schindlerová Vedoucí práce: Mgr. Anna Lazecká Olomouc 2014 Prohlašuji, ţe jsem

Více

1. K odlišení výše odměny pečující osoby, pokud je třeba o dítě pečovat celodenně - ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA

1. K odlišení výše odměny pečující osoby, pokud je třeba o dítě pečovat celodenně - ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA Připomínky Střediska náhradní rodinné péče k návrhu zákona, kterým se mění zákon č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a další zákony, který byl rozeslán do opakovaného meziresortního připomínkového

Více

Systém náhradní rodinné péče

Systém náhradní rodinné péče Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém náhradní rodinné péče Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ

UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Kateřina TOMANOVÁ UNIVERZITA PARDUBICE FILOZOFICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Kateřina TOMANOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Názor na profesionalizaci pěstounské péče v okrese Mělník Kateřina Tomanová Bakalářská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče

MASARYKOVA UNIVERZITA. Problémy a rozpory pěstounské péče MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Problémy a rozpory pěstounské péče Bakalářská práce Brno 2014 Vypracovala: Zuzana Kuchynková Vedoucí práce: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.

Více

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství

JÁ PĚSTOUN. Příručka pro zájemce o pěstounství JÁ PĚSTOUN Příručka pro zájemce o pěstounství 2 Jsou situace, které zažijete jen v rodině. Hledáme rodiče, kteří umějí darovat lásku a pochopení. Staňte se pěstounem a pomozte opuštěným a ohroženým dětem

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Pěstounská péče. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Pěstounská péče Foster care Bakalářská diplomová práce Kamila Geryková,DiS. Vedoucí bakalářské

Více

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti

Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti Metodika přípravy k pěstounství Zkušenosti a doporučení z realizace pilotní přípravy zájemců o pěstounství včetně finanční a kapacitní náročnosti 2011 Poprvé vydáno organizací Amalthea o. s. v roce 2011

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný

Analýza poskytovatelů sociálních služeb pro město Slaný Analýza poskytovatelů sociálních pro město Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje město Slaný, duben 2007 Obsah 1. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ... 3 2. CÍL A PŘEDMĚT ANALÝZY... 5 3.

Více

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY PROFESIONÁLNÍ PĚSTOUNSKÁ PÉČE V SYSTÉMU NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lada Neradová Sociální práce 2009-2012 Vedoucí bakalářské

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu Návrat dítěte do původní rodiny závěrečná zpráva z realizace projektu Realizátor projektu: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Finančně podpořeno: Nadace Terezy Maxové Doba realizace projektu:

Více

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY

PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINY Zápis ze setkání Termín konání: pátek 13. 3. 2015 Časové rozvržení: 9:30 12:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Koliště 19 zasedací

Více

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná

Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností Jana Barvíková Kamila Svobodová Anna Šťastná VÚPSV v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou

Více