Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař pilar@cityofprague.cz"

Transkript

1 Současný stav, východiska a perspektivy ústavní péče ve školských zařízeních PaedDr. Jiří Pilař Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

2 David Farrington, jedna z největších osobností britské kriminologie : Je pravděpodobné, že události, které se stanou mezi početím a třetím rokem života jsou prvními kroky ve vývojové řadě vedoucí k poruchám chování v dětství, případně k adolescentní delikvenci a zločinu v dospělosti.

3 Analýza stavu a dalšího vývoje mladých lidí po opuštění školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za období Ministerstvo vnitra a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha 2008

4 Cíle analýzy Získat reálnou představu o tom, jakým způsobem funguje systém péče o děti ohrožené sociálně patologickými jevy a o děti, které již mají zkušenost s trestnou činností Informovat vládu České republiky o problémech, které zásadním způsobem ovlivňují fungování systému Navrhnout opatření, která mohou pozitivně ovlivnit současný nevyhovující stav.

5 Legislativní vymezení Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 222/2003, zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

6 Legislativní vymezení Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Zákon č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, v platném znění Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném zněnízákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění Vyhláška č. 438/2006 Sb, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Etc

7 Ohrožené děti vymezení pojmu Z hlediska zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů jsou za ohrožené děti považovány: děti týrané, zneužívané a zanedbávané děti, které se ocitly mimo vlastní rodinu, děti cizince bez doprovodu dospělé osoby, děti vyžadující zvýšenou pozornost, delikventní a predelikventní děti: - děti zneužité k páchání trestné činnosti, kdy je dítě k takové činnosti donuceno aktivním nebo pasivním nátlakem (trestná činnost organizovaná dospělou osobou, staršími dětmi - nepřímé pachatelství), - děti páchající trestnou činnost pro zajištění základních životních potřeb (dítě na útěku, dítě bez domova, dítě v pozici živitele rodiny), - děti páchající trestnou činnost účelově.

8 Rozhodující místa systému Ministerstva (MŠMT, MPSV, MZ, MSp, MV) Orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) Soudy Policie ČR Zdravotnická zařízení Školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (DDÚ, DÚM, DD, DDŠ, VÚ)

9 Ministerstvo vnitra Zaměřuje se na problematiku odhalování, vyšetřování a objasňování trestné činnosti páchané na dětech a dětmi (včetně komerčního sexuálního zneužívání), Na koncepční a metodickou činnost v oblasti prevence, Na vytváření informačních systémů v oblasti prevence kriminality Na problematiku dětí - cizinců bez doprovodu. Základní právní předpisy a interní akty řízení upravující činnost Policie ČR ve vztahu k ohroženým dětem zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky závazný pokyn policejního prezidenta č. 8 ze dne 21. ledna 2002, kterým se upravuje systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži závazný pokyn policejního prezidenta č. 105 ze dne 1. prosince 2005, kterým se upravuje postup při pátrání po osobách a věcech.

10 Ministerstvo vnitra Slabiny a nedostatky Zrušení skupiny mládeže v rámci Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR (tato problematika byla převedena na odbor obecné kriminality, který je součástí Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezídia ČR). Specialisté na mládež v rámci útvarů Policie ČR (zejména okresních a jim na roveň postavených ředitelství) jsou současně pověřováni dalšími problematikami, což vede k jejich přetížení, zavalení administrativou a nepřítomností v terénu (potažmo neznalostí terénu, problematiky). Nedostatečná kooperace a provázání činností zúčastněných subjektů a institucí (Policie ČR, OSPOD, orgány justice,nno, školy a školská zařízení), Nedořešené postupy a návaznosti navracení dětí s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou zpět do zařízení (řešeno tak, že v praxi opakovaně selhává).

11 Ministerstvo vnitra Navrhovaná řešení Zajistit pravidelné hodnocení efektivity projektů prevence kriminality Důsledně dodržovat vyčlenění specialistů na mládež v rámci příslušných útvarů Policie ČR pouze na danou problematiku, umožnit jim pravidelné vzdělávání a spolupráci s pracovníky dalších resortů pracujících s rizikovými a delikventními dětmi Sjednotit postup útvarů Policie ČR při zadržování dětí s nařízenou ústavní nebo uloženou ochrannou výchovou, zejména s ohledem na legislativu a součinnost se školskými zařízeními Vytvořit praktické možnosti pro kooperaci s dalšími subjekty péče o ohrožené děti (metodické pokyny, interní akty řízení) a důsledně je prosazovat v praxi činnosti zejména Policie ČR

12 Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Koordinuje a metodicky usměrňuje péči o děti s výchovnými problémy v rámci sociálně-právní ochrany dětí Podílí se na realizaci meziresortních aktivit v prevenci a práci s dětmi s výchovnými problémy včetně normotvorných aktivit Základní právní předpisy upravující činnost MPSV ve vztahu k ohroženým dětem Přesné vymezení činnosti je dáno zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, přičemž převážná část výkonu sociálně-právní ochrany dětí spočívá na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

13 Obecní úřad s rozšířenou působností Zřizují orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Zajišťují přímou péči o děti vyžadující zvýšenou pozornost, zejména se zaměřují na jejich trávení volného času, jejich kontakty s nepříznivými sociálními skupinami, na ohrožující vlivy rodinného prostředí, na spolupráci se školami a dalšími subjekty Spolupracují s krajskými úřady při pomoci dětem v rámci přípravy na povolání po ukončení povinné školní docházky, v rámci následné péče, usměrňují programy péče o problémové skupiny dětí, atp. Volí nejúčinnější prostředky pomoci dítěti s ohledem na jeho situaci, a to především v jeho vlastním prostředí

14 Orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) Ze zákona mají chránit práva a nároky dětí na příznivý vývoj a řádnou výchovu včetně jejich zájmů a působení na obnovení narušených funkcí rodiny Tedy především - preventivní práce vůči selhávání rodičovských funkcí, - pomoc rodinám jevícím se jako rizikové při řešení složitých situací - snaha na udržení rodiny pohromadě Nestátní subjekty jsou oprávněny vykonávat sociálně-právní ochranu dětí na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany ( 48 zákona).

15 Orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) Důsledky ztráty více než 20% pracovních míst od roku 2001 po delimitaci z okresů na obce s širší působností (250 až 500 rodin na jednoho sociálního pracovníka): - nesystémová práce postrádající prevenci selhávání rodiny, ne vždy promyšlené umísťování dětí do ústavní péče (někdy předčasné, někdy pozdní, někdy zbytečné) - absence práce s rodinou po odebrání dítěte v rámci její revitalizace pro možnost rychlého návratu dítěte zpět do původní rodiny - absence rané péče ve smyslu terapeutické intervence zaměřené na sociálně rizikovou rodinu jako jednu ze složek preventivní péče v raném věku dítěte (nízký socioekonomický status, věk a vzdělání rodičů, osaměle žijící rodič, zneužívání a týrání dítěte, zneužívání návykových látek u rodičů)

16 Orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) Řešení mezní odebrání dítěte z rodiny se stalo řešením standardním Patrně i proto máme více než 7500 dětí v ústavní péči školských výchovných zařízení Nejsou u nás markantním problémem děti ulice či děti kanálů Minimální spolupráce OSPOD a obce při přípravě návratu (sanace rodiny, zajišťování bydlení a práce) ústaváka zpět do domácího prostředí odmítání integrace do domácí komunity Ze strany sociálních služeb není přítomen záchytný systém, jenž by byl schopný vstřebat a ochránit ty jedince, jejichž osobnost je i po zplnolecení často na nižší mentální úrovni Z výše uvedeného vyplývá: Potřeba transformace systému včetně potřebného navýšení pracovních míst

17 Orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) Navrhovaná řešení: Zvyšovat počet pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí a zavést standardizované metodické postupy pro pracovníky OSPOD Podporovat navýšení prostředků na výkon sociálně-právní ochrany dětí obcemi v přenesené působnosti Zpracovat standardy výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně doporučujícího počtu pracovníků na určitý počet klientů Podporovat spolupráci s nestátním sektorem - hlavně v oblastech, kde je práce OSPOD z výše uvedených důvodů nedostačující (podpora formou finančních dotací, metodického vedení atp.). Sjednotit přímé vedení orgánů sociálně-právní ochrany dětí přímo pod MPSV.

18 Orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) Podporovat operativní výměnu informací mezi resorty (např. Systém včasné intervence) Podporovat práci s rodinou (budování komplexního systému práce s rodinou, provázané spolupráce mezi jednotlivými subjekty sociální sféry) Podporovat další rozvoj náhradní rodinné péče (rozvoj dalších forem náhradní péče, zvyšování odborné podpory náhradních rodičů, finanční podpora) Podporovat vzdělávání pracovníků sociálně-právní ochrany dětí Posilovat na úrovni krajů vytváření sítě služeb sociální prevence prostřednictvím podpory plánování sociálních služeb vycházející z aktivního zjišťování jejich potřebnosti. (finanční, metodické, kontrolní)

19 Resort spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti Dle zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Ministerstvo spravedlnosti ústředním orgánem státní správy pro soudy, státní zastupitelství, vězeňství, probaci a mediaci. Vytváří podmínky k řádnému výkonu uvedených institucí po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné a dohlíží způsobem a v mezích zákonem stanovených na řádné plnění jejich úkolů Zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, minister-stvo sleduje a vyhodnocuje postup vrchních, krajských a okresních soudů v řízení a rozhodování pouze z hlediska dodržování zásad důstojnosti jednání a soudcovské etiky a zda v řízení nedochází ke zbytečným průtahům

20 Resort spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti Dle zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, je úkolem vytvářet státnímu zastupitelství podmínky k řádnému výkonu jeho působnosti, zejména po stránce personální, organizační, hospodářské, finanční a výchovné, a dohlížet způsobem a v mezích tímto zákonem stanovených na řádné plnění úkolů státnímu zastupitelství svěřených Dle zákona č. 257/2000 Sb., o probační a mediační službě, ministerstvo při výkonu státní správy vytváří podmínky k řádnému výkonu probace a mediace, zejména po stránce personální, organizační, hospodářské a finanční. Pokud jde o roli Probační a mediační služby, vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením.

21 Resort spravedlnosti Probační a mediační služba Stále malá personální kapacita i materiální vybavení PMS snižuje efektivitu ukládaných opatření a neumožňuje službě působit s potřebnou efektivností a účinností v celém trestním řízení. Popsaná situace zvyšuje rizika spíše formálního uplatňování příslušných postupů. Vytváří předpoklady k projednání trestní věci v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, případně vazba byla nahrazena jiným opatřením. Poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, Sleduje a kontroluje chování obviněného a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život Spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí Usiluje o účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů spojených s trestnou činností Organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality Vychází ze součinnosti sociální práce a práva (zejména trestního)

22 Resort spravedlnosti Vězeňská služba České republiky Zabezpečuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, a to sítí věznic. Výkon vazby a trestu odnětí svobody osob mladších 18i let je realizován ve třech zařízeních : Kapacita věznice Všehrdy celkem 584 ubytovacích míst pro výkon trestu, z toho 101 míst pro mladistvé odsouzené muže - využito dnes na 67,3%. Kapacita věznice Opava celkem 450 ubytovacích míst pro výkon trestu, z toho 59 míst pro mladistvé odsouzené muže - využito dnes na 66,3%. Kapacita věznice Světlá n/s celkem 520 ubytovacích míst pro výkon vazby a výkon trestu ( 518 míst pro výkonu trestu odnětí svobody), z toho 4 místa pro mladistvé odsouzené ženy - využito dnes na 0%.

23 Soudy Resort spravedlnosti Rozhodující článek při umístění dítěte do ústavní péče I přes zákon 218/2003 Sb. se situace nelepší - pomalé reakce na delikventní jednání a na změny chování dětí a leckdy Nesystémové ukládání ochranné a ústavní výchovy, jakož i malý počet ukládání ochranných výchov v rozhodovací praxi soudů» problém s diferenciací dětí podle míry společenské narušenosti v ústavech Při aplikaci zákona č. 218/2003 Sb. jsou v některých případech stíhány i bagatelní trestné činy, není dostatečně využíváno možnosti vyřídit věc mimo soudní jednání a je nedostatečně využívána škála výchovných opatření.

24 Resort spravedlnosti Soudy Neznalost prostředí výchovných zařízení ( 93,odst.1, zákona 218/2003 Sb.)» nepřesnosti v rozhodování Často zautomatizovaný přístup k jednotlivým případům aniž by se v potřebné míře seznámily s causou» nepřesnosti v rozhodování Minimální spolupráce s ústavy při stanovení trestu či výchovného opatření» nepřesnosti v rozhodování Absence soudních znalců speciálních pedagogů při rozhodování o dítěti» nepřesnosti v rozhodování

25 Resort spravedlnosti Státní zastupitelství (SZ) Působí zejména v trestním řízení a v trestních věcech mladistvých; dále v trestním řízení ve věcech trestných činů páchaných na dětech a na mládeži, jako orgán veřejné obžaloby a orgán dozoru v přípravném řízení trestním Zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně dalších zákonů a 29 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních,, byla působnost SZ rozšířena o dozor nad dodržováním právních předpisů v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení, ochranná nebo ústavní výchova, a v jiných místech, kde je podle zákonného oprávnění omezována osobní svoboda. Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů - nejvyšší státní zástupce je oprávněn podat návrh na popření otcovství proti matce, otci nebo dítěti anebo opatrovníkovi, vyžaduje-li to zájem dítěte. Po nabytí účinnosti citovaného zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže je státní zastupitelství oprávněno podat návrh na zahájení řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného.

26 Resort spravedlnosti Státní zastupitelství (SZ) Podle zákona č. 109/2002 Sb., je OSZ oprávněno podat návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy, zrušení uložené ochranné výchovy, uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na základě nařízené ústavní výchovy. OSZ je oprávněno vstoupit do zahájeného řízení i ve věcech určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení, uložení výchovného opatření podle zákona o rodině, nařízení ústavní výchovy a prodloužení ústavní výchovy, pozastavení, omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti. U všech státních zastupitelství byly zřízeny samostatné specializace ve věcech dětí a mládeže - ve věcech trestních, ve věcech protiprávních činů a na trestné činy spáchané na mládeži - na úseku netrestním na sociálně právní ochranu dětí občanskosoudním řízení ve věcech dětí mladších 15 let a trestně neodpovědných mladistvých podle zvláštního zákona SZ spolupracují - v trestní oblasti zejména s Policií ČR, OSPOD a Probační a mediační službou ČR. - v netrestní oblasti působnosti spolupracují SZ zejména se soudy, obecními úřady s rozšířenou působností, OSPOD, se školami, a školskými poradenskými zařízeními

27 Navrhovaná řešení: Resort spravedlnosti Novelizovat zákon č. 218/2003 Sb., případně jiné související právní předpisy Zaměřit školení soudců na oblast ukládání ochranné a ústavní výchovy, zejména pokud jde o vhodnost volby ukládání jednotlivých druhů výchovy Spolupráce soudců s jinými subjekty v této oblasti Školení soudců zaměřit na možnost využívat ve větším rozsahu nevazební opatření náhradou za vazbu Klást důraz na prohlubování specializace soudců a státních zástupců - školení soudců a státních zástupců v oblasti zacházení s mladistvými, a to i s přesahem mimo ryze trestní problematiku, aby měli komplexní představu o celé problematice, aby se orientačně orientovali v psychice dětí Zavedení zákazu zveřejňování jakýchkoliv informací, na jejichž základě by byla možná identifikace dětí, které vystupují v trestním řízení jako oběti nebo jako svědci

28 Ministerstvo zdravotnictví Zodpovědnost za dostupnost a kvalitu zdravotních služeb pro děti a mládež (včetně péče lůžkové) Podpora preventivních programů pro děti a mládež a podpora rodin s dětmi se zdravotním postižením Podpora opatření proti zanedbávaní, zneužívaní, týraní, komerčnímu a sexuálnímu zneužívaní dětí a mladistvých Ochrana a podpora veřejného zdraví, zdravého životního prostředí pro děti a jejich zdravého životního stylu Prevence a léčba zneužívání návykových látek Systém kojeneckých ústavů a dětských domovů do 3 let (mají statut zdravotnického zařízení; v roce 2005 bylo v ČR celkem 38 KÚ a DD do 3 let věkus cca lůžky, ve kterých bylo umístěno 1840 dětí, z nich cca 80% do rodin původních 50% či náhradních 30%)

29 Zdravotnická zařízení Pravidelná odmítání dětí se závažnými poruchami chování psychiatrickými léčebnami, byť jsou důsledkem psychického onemocnění, či jsou v akutní intoxikaci po abusu drog - Čím známější případ ve své komplikovanosti, tím pravděpodobnější je odmítnutí žádosti o umístění dítěte v léčebně, byť pouze na přechodnou dobu Můžeme hovořit o snaze mnohých zdravotnických zařízení vyhýbat se problematickým jedincům s poruchami chování (viz jejich propouštění z důvodu neplnění léčebného režimu) Zklidnění nadměrnou medikací před propuštěním zpět do ústavu (zklidnění, které během pár dnů odezní)

30 Nestátní neziskové organizace V rámci systému OSPOD více využívat možností spolupráce a dělením se o kompetence eliminovat alespoň částečně nedostatek sociálních pracovnic Vznik soukromých dětských domovů, které jsou součástí sítě školských zařízení osvědčuje se Nastavit stejná pravidla pro ubytovací zařízení nestátní i státní (krajská) ustavit povinnost psychologických vyšetření pracovníků ve všech institucích, v nichž jsou ubytovány děti a dbát na jejich odbornost (dítě v krizi potřebuje vedle empatie i odborný přístup, ne jenom naivní snahu pomoci) Dotační systém upravit i pro možnost víceletých zakázek

31 Resort školství Působnost MŠMT ve vztahu k dětem ohroženým sociálně patologickými jevy: oblast vzdělávání (školy a školská zařízení) včetně zpracovaného systému prevence sociálně patologických jevů, systém poradenství ve školství, výkon institucionální péče ve školských zařízeních MŠMT

32 Resort školství Pedagogicko psychologické poradenství: Vytváří podpůrný článek vzdělávacího systému Poskytuje odborné zázemí v oblasti hledání vhodných vzdělávacích cest u žáků, jejichž proces vzdělávání je znesnadněn a vyžaduje tvorbu individuálních vzdělávacích programů Poskytuje služby zejména žákům a jejich rodičům před započetím vzdělávání a v jeho průběhu, zejména při řešení vzdělávacích problémů Orientuje se na žáky se specifickými poruchami učení i chování, na žáky mimořádně nadané a na žáky, jejichž vývoj byl ovlivněn znevýhodňujícím socioekonomickým prostředím Zvýšená péče je věnována prevenci a následným opatřením v oblasti výskytu sociálně patologických jevů

33 Resort školství Pedagogicko psychologické poradenství: Školskými zařízeními poskytujícími specializované poradenské služby jsou pedagogicko-psychologické poradny (PPP), speciálně pedagogická centra (SPC) a střediska výchovné péče (SVP). Pedagogicko-psychologické poradny poskytují komplexní poradenské služby všem dětem, jejich rodičům a pedagogickým pracovníkům s cílem předcházet možným školním problémům. Speciálně pedagogická centra poskytují komplexní poradenské služby v péči o děti se zdravotním postižením. Střediska výchovné péče působí převážně na úrovni sekundární prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže s rizikovými projevy v chování. Pracují s dětmi, pomáhají rodičům nebo jiným zákonným zástupcům dětí, vytvářejí preventivní programy v oblasti sociálních dovedností, chování a prospěchu, poskytují pedagogické a psychologické služby směřující k včasnému odstranění problémových projevů v chování dětí a mladistvých způsobených nesprávnou výchovou v rodině nebo nevhodným sociálním prostředím.

34 Středisko výchovné péče Jsou součástmi vybraných diagnostických ústavů a výchovných ústavů Jejich činnost je definovaná dle 16 až 17 zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních Účelem střediska je předcházet vzniku a rozvoji negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování Pracují převážně na úrovni prevence sekundární Podmínkou přijetí je svobodné rozhodnutí dítěte a jeho zákonných zástupců Pracoviště ambulantní - celodenní (stacionární) - lůžková (internátní) Pracuje se převážně s celou rodinou, na úpravě konstelace v ní

35 Středisko výchovné péče Nabízí a poskytuje všestranně preventivní výchovnou péči a psychologickou pomoc dětem a mládeži s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem a mládeži propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti Poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v oblasti výchovy a vzdělávání žáků s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji Spolupracuje na zpracování plánů aktivit prevence sociálně patologických jevů a drogových závislostí na území své působnosti Zpracovává odborné podklady na vyžádání soudů, policie a OSPOD pro jejich rozhodnutí, vč. ústavní výchovy Spolupracuje s probační a mediační službou

36 Systém školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy

37 Resort školství Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Institucionální výchova je vykonávána v soustavě školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, tj. diagnostických ústavů, dětských domovů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů Pravidla pro její výkon jsou stanovena zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů V institucionální péči školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy je v současné době umístěno zhruba 7600 dětí.

38 Legislativní vymezení Zákon č. 383/2005 Sb., kterým se mění zákon 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb., zákona č. 222/2003, zákona č. 134/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) Vyhláška č. 438/2006 Sb, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven na výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

39 Účel a působnost zařízení Zajištění základního práva dítěte na výchovu a vzdělávání v rámci mezinárodních smluv o lidských právech Zacházení s dítětem v zájmu plného rozvoje jeho osobnosti Účelem zařízení je zajišťovat dítěti ( let) na základě rozhodnutí soudu náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání Účelem preventivně výchovných zařízení, které jsou součástí systému, je předcházení vzniku a rozvoji negativních projevů a zmírňování či odstraňování důsledků již vzniklých poruch chování

40 Účel a působnost zařízení Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči či jinými osobami, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy Poskytují také péči dětem které nejsou občany ČR dětem cizincům bez doprovodu Mohou poskytovat péči i nezaopatřeným osobám starším 18 (19) let až do 26 let, připravují-li se na budoucí povolání Poskytují možnost k náboženské výchově s ohledem na rodinnou tradici a rozumové schopnosti dítěte

41 Účel a působnost zařízení Poskytuje se stravování, ubytování, ošacení Učební pomůcky a potřeby Úhrady nezbytně nutných nákladů na vzdělávání a zdravotní péči včetně nákladů na dopravu do místa školy Kapesné, osobní dary a věcná pomoc Náklady na kulturní, oddechovou a sportovní činnost Náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu

42 Účel a působnost zařízení - vzdělávání Pro děti se závažnými poruchami chování se zřizují ve výchovných zařízeních školy základní a střední, s odpovídajícími vzdělávacími programy Pro vysvědčení používají školy tiskopisy a razítko s názvem a adresou školy s vynecháním názvu výchovného zařízení snaha předejít stigmatizaci dítěte

43 Účel a působnost zařízení Specifické vzdělávací potřeby v odstupňovaném rozsahu pro děti: Samostatné přiměřeně věku Samostatné vyžadující občasnou kontrolu Vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu Nesamostatné vyžadující stálou kontrolu Vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči

44 Organizační struktura Dětský diagnostický ústav (3 15 let věku) - Dětský domov (3 18 let) - Dětský domov se školou (12-15 let) - Výchovný ústav pro mládež (12 18 let) Diagnostický ústav pro mládež ( let věku) - Dětský domov - Dětský domov se školou - Výchovný ústav pro mládež

45 Resort školství Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Pět skupin dětí umísťovaných do výchovných zařízení: Oboustranní sirotci (zanedbatelný počet) Děti ohrožené sociálně patologickými jevy - ze sociálně slabého a neuspořádaného prostředí Děti rizikové s výchovnými problémy (záškoláci, experimentátoři s návykovými látkami, etc.) Děti rizikové s výchovnými problémy na základě psychiatrické či neurologické diagnózy Děti se zkušeností s kriminalitou v níž by pravděpodobně dále pokračovaly

46 Resort školství Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Typy školských výchovných zařízení: Diagnostické ústavy (DDÚ, DÚM) 14 zařízení - kapacita 530 průměr 38 lůžek /1 DÚ Dětské domovy (DD) 150 zařízení kapacita 5310 průměr 35 lůžek /1 DD Dětské domovy se školou (DDŠ) 29 zařízení kapacita 1030 průměr 35 lůžek /1 DDŠ Výchovné ústavy (VÚ) 34 zařízení kapacita 1426 průměr 42 lůžek / 1 VÚ C E L K E M : 225 zařízení o kapacitě 8237 lůžek a fyzickém stavu asi dětí, průměr 37 dětí /1 zařízení

47 Republikové normativy Školské zařízení NIV celkem Kč Mzdy/ odvody Dětský domov / Dětský domov se školou / Výchovný ústav / Dětský diagnost. ústav Diagnost. ústav pro mládež / / Internát SVP / ONIV

48 Vývoj počtu výchovných zařízení D D D Ú DDŠ + VÚ

49 Vývoj počtu dětí/zařízení dětí o 18% více!!! zařízení (x100) o 32% více

50 Vývoj počtu dětí/zaměstnanců /z toho pedagogů dětí o 18% více!!! zaměstnanců o 51% více z toho pedagogů o 81% více

51 Výdaje na zařízení CELKEM v tis. o 75% více Investice v tis. o 40% více Neinv estice v tis. o 89% více

52 Potřeby kapacit v krajích Pha StČ JhČ Plz KV ÚST Lib HK Pu Vys JM Ol Zl MSL

53 Organizace zařízení V dětských domovech a dětských domovech se školou jsou základní organizační jednotkou rodinné skupiny - dětský domov 6 8 dětí - dětský domov se školou 5 8 dětí V diagnostických a výchovných ústavech výchovné skupiny - diagnostický ústav 4 8 dětí - výchovný ústav 5 8 dětí V zařízeních (v jedné budově či jednom areálu) lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 výchovných skupin

IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ

IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ IV. ÚKOLY REPUBLIKOVÉHO VÝBORU PRO PREVENCI KRIMINALITY A JEDNOTLIVÝCH RESORTŮ REPUBLIKOVÝ VÝBOR PRO PREVENCI KRIMINALITY 1. Realizovat národní podobu projektu Systém včasné intervence a týmu pro mládež

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o.

Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, p.o. Výroční zpráva za rok 2015 Název organizace: Trojlístek centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,p.o. Zřizovatel: Kraj Vysočina Statutární

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Dagmar Neugebauerová OSPOD Brno sever Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti Realizace všech zákonných

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová

Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Otázky kvality a kvantity pohybových aktivit v kontextu sociálně patologických jevů Mgr. Hana Bednářová Anotace: Dětem a mládeži se sociálně patologickými projevy chování, bývá soudně nařízena ústavní

Více

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE

LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ A MLÁDEŽE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Aktualizováno v únoru 2012 23 606 (10.2.2012) 1 724 (10.2.2012) Vězeňská služba zajišťuje provoz vězeňských zařízení, výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

1. Státní správa - ústřední orgány státní správy a další úřady výčet kompetencí v systému péče o ohrožené děti

1. Státní správa - ústřední orgány státní správy a další úřady výčet kompetencí v systému péče o ohrožené děti Příloha č. 1 Stručná charakteristika systému péče o ohrožené děti v ČR I. Rámcový přehled hlavních institucí a subjektů 1. Státní správa - ústřední orgány státní správy a další úřady výčet kompetencí v

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Tisková zpráva ze dne 19. ledna 2009 Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti Vláda na svém zasedání dne 19. ledna 2009 schválila Návrh opatření k transformaci a sjednocení systému péče o

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat,

Obsah prezentace Role a úloha MŠMT v primární prevenci Strategické dokumenty (Strategie MŠMT a krajské plány prevence) Metodické doporučení Co dělat, Aktuální informace MŠMT k oblasti primární prevence rizikového chování III. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování Karlovy Vary 2012 Ing. Radka Heřmánková odbor speciálního vzdělávání

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010

SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY. Karlovy Vary 2010 SYSTÉM VČASNÉ INTERVENCE KARLOVY VARY Karlovy Vary 2010 Příprava projektu Dlouhodobá kvalitní spolupráce subjektů péče o ohrožené děti Komise a pracovní skupina prevence kriminality Grantový systém města

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER

Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Zprávy K OBSAHU ČINNOSTÍ ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÝCH CENTER Hana Smejkalová Speciální pedagog, psycholog a sociální pracovník by měli tvořit v tomto minimálním zastoupení základní odborný

Více

Činnosti PMS v trestním řízení

Činnosti PMS v trestním řízení Postavení PMS PMS jako složka ministerstva spravedlnosti přispívá k efektivnímu řešení věcí projednávaných soudy. Mezi její přinos patří zejména zrychlení, zefektivnění a zjednodušení trestního řízení

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy

Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Přehled právních předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy Následující informativní přehled uvádí právní předpisy v resortu školství, mládeže a tělovýchovy ve znění účinném k 1. 6. 2014. Členění

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3. Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Přehled platných právních předpisů nezbytných pro řízení školy Právní stav ke dni 1.1. 2013 Seznam obsahuje právní předpisy

Více

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr.

Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání. Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi. Bc. Klára Jalovcová Mgr. Metodika společné práce týmů o.s. Dům tří přání Význam spolupráce a návaznosti služeb pro rodiny s dětmi Bc. Klára Jalovcová Mgr. Irena Kulhánková Naše tři přání Prvním přáním je, aby rodinám byla poskytnuta

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice

KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014. Základní definice č. j.: Spr 00562/2015-022 KOMENTÁŘ KE STATISTICKÉMU VYHODNOCENÍ ČINNOSTI PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBY ZA ROK 2014 Základní definice Základní statistickou jednotkou v případě tohoto statistického vyhodnocení

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Kriminalita dětí a mládeže

Kriminalita dětí a mládeže Kriminalita dětí a mládeže Největším lákadlem ke špatným skutkům je naděje na beztrestnost. Cicero Marcus Tullius Kriminalita mládeže zahrnuje jednání osob do věku 18 let. Důsledkem je překročení právních

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti

Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Transformace a sloučení systému péče o ohrožené děti Petr Nečas ministr práce a sociálních věcí 3. dubna 2008 Hlavní problém Ochrana dětí včr nedosahuje úrovně odpovídající úrovni vyspělých evropských

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence

Obsah. Definice oborů, pojetí normy, poruchy chování, přístupy k poruchám z pohledu psychoterapie, agresivní klienti, možnosti intervence Terénní pracovník pro práci s osobami ohroženými sociálním vyloučením Rozsah: 30 hodin (20 hodin teoretické výuky, 80 hodin praxe) Akreditace: MPSV ČR (2008/399 PK) Cílová skupina: pracovníci v sociálních

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více