VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 PRAHA 2013

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA Policejní akademie České republiky v Praze za rok 2012 Předkládá: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor PRAHA 2013

3 Akademickým senátem Policejní akademie České republiky v Praze schváleno dne 16. dubna 2013 Autoři textu: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D.; Mgr. Jitka Bílá, Ph.D.; doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D.; doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.; Mgr. Eva Hanková; Mgr. Jarmila Chvostková; Mgr. Anna Lukešová; JUDr. Karel Novosad; doc. RNDr. Josef Požár CSc.; Milena Procházková; doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.; Mgr. Antonín Slabý, Ph.D.; JUDr. Ivana Stachová Policejní akademie České republiky v Praze, 2013 ISBN

4 Obsah 1 Úvod 5 2 Organizace Policejní akademie České republiky v Praze Organizační schéma školy Organizační schéma Fakulty bezpečnostního managementu Organizační schéma Fakulty bezpečnostně právní 8 3 Orgány Policejní akademie České republiky v Praze Akademičtí funkcionáři Akademický senát PA ČR Předsednictvo Členové akademické kurie Členové studentské kurie Vědecká rada PA ČR Externí členové Akademičtí zaměstnanci PA ČR Kolegium rektora 12 4 Fakulta bezpečnostního managementu Akademičtí funkcionáři Organizační členění Akademický senát Akreditované studijní programy a obory Počty studentů Počty zahraničních studentů 14 5 Fakulta bezpečnostně právní Akademičtí funkcionáři Organizační členění Akademický senát Akreditované studijní programy a obory Počty studentů Počty zahraničních studentů 17 6 Celoživotní vzdělávání 17 7 Zájem o studium 20 3

5 8 Poradenská činnost 21 9 Počty absolventů Doktorský studijní program Habilitační řízení Vědecké informace a komunikační technologie Knihovní fond Uživatelé, výpůjčky, dokumentační činnost Rešeršní činnost Počítačová síť Studijní informační systém Dostupnost počítačové sítě Připojení k internetu Věda a výzkum Výzkumná činnost Prezentace výsledků vědy a výzkumu Významná pracoviště pro výzkum a vývoj Spolupráce ve výzkumu a vývoji s jinými subjekty Mezinárodní spolupráce školy ve výzkumu a vývoji Akademičtí pracovníci Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání Přímá mezinárodní spolupráce vysokých škol Zapojení do mezinárodních programů Zahraniční mobilita Přehled zahraničních studentů studujících na PA ČR v roce Počty studentů, kteří vycestovali v roce 2012 v rámci programu LLP Erasmus na partnerskou školu do zahraničí Další aktivity Akce realizované na univerzitě Studentská vědecká a odborná činnost Informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Anotace v anglickém jazyce 40 4

6 1 Úvod Z pohledu Policejní akademie České republiky v Praze lze rok 2012 charakterizovat jako úspěšný. Především se podařilo i v prostředí pokračujících úsporných opatření, která vyhlásila vláda České republiky, zajistit kontinuitu procesů v oblasti výuky, vědy a výzkumu i celoživotního vzdělávání. Díky motivovanému přístupu akademických pracovníků na obou fakultách i na univerzitních pracovištích byla dále rozvíjena kvalitní pedagogická i odborně vědecká činnost, o čemž svědčí konkrétní údaje uváděné dále v textu této výroční zprávy. Akreditované studijní programy bakalářského, magisterského i doktorského stupně i v podmínkách redukce personálních zdrojů, která proběhla zejména v roce 2011, splňují náročné standardy Akreditační komise, což dokládají úspěšně proběhlá řízení o prodloužení akreditací studijních oborů. V roce 2012 hodnotila účelová pracovní skupina jmenovaná Akreditační komisí kvalitu doktorského studijního programu na Policejní akademii ČR v Praze. Na základě doporučení této pracovní skupiny přijala následně Akreditační komise souhlasný závěr k prodloužení platnosti doktorského studijního programu Bezpečnostní management a kriminalistika, a to na dobu 8 let. Právě toto rozhodnutí nezávislé komise, která dle zákona o vysokých školách pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou, uměleckou a další tvůrčí činnost vysokých škol, vnímá Policejní akademie ČR v Praze s velkou satisfakcí a povzbuzením do budoucna. To beze zbytku platí i pro nový management, který nastoupil do vedení univerzity v polovině roku Z pozice rektora podporuji plnění dlouhodobého plánu rozvoje Policejní akademie ČR v Praze. Za jednu z priorit považuji reflektování poptávky i potřeb rezortu Ministerstva vnitra, Policie ČR a HZS ČR v obsahu i formě kurzů celoživotního vzdělávání. V druhé polovině roku 2012 proto započala koncepční práce na přípravě manažerského vzdělávání pro vrcholový management Policie ČR. Intenzivní pozornost byla věnována rovněž rozběhnutí habilitačního řízení, neboť náročné habilitační řízení je dobrou cestou ke zkvalitňování sestavy akademických pracovníků a příznivě se promítne i do kvality výuky. Pro druhou polovinu roku 2012 je významný i akcent položený na optimalizaci finančního řízení. Byla novelizována vnitřní předpisová základna na tomto úseku. Vedení a pověření zaměstnanci univerzity zajišťují kontrolu finančních a majetkových operací, dbají na dodržování hospodárnosti a účelnosti vynakládaných finančních prostředků. Výroční zpráva Policejní akademie ČR v Praze za rok 2012 nabízí podrobnější vhled do zmíněných témat i dalších základních oblastí života univerzity. doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor 5

7 2 Organizace Policejní akademie České republiky v Praze Název školy: Policejní akademie České republiky v Praze Používaná zkratka školy: PA ČR Adresa školy: Lhotecká 559/7 P. O. BOX Praha 4 Elektronická adresa školy: ID datové schránky: Webové stránky školy: u5maa9p http//:www.polac.cz Znak školy: 2.1 Organizační schéma školy (viz str. 7) 6

8 REKTOR kancelář rektora pracoviště administrativních a organizačních služeb personální oddělení sekce kvestora knihovna finanční oddělení útvar interního auditu a kontroly oddělení informačních technologií pracoviště interního auditu pracoviště spisové služby ekonomicko provozní útvar pracoviště kontroly oddělení technického provozu a logistiky oddělení materiálové a investiční oddělení provozu a údržby objektu oddělení provozu energet. zařízení objektu oddělení provozu stravovacích služeb polygrafické oddělení oddělení veřejných zakázek prorektor pro studijní a pedagogickou činnost studijní oddělení oddělení pro doktorské studium a akreditace prorektor pro zahraniční styky, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání oddělení mezinárodní spolupráce oddělení celoživotního vzdělávání prorektor pro vědu a výzkum oddělení vědy a výzkumu Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu

9 2.1.1 Organizační schéma Fakulty bezpečnostního managementu DĚKAN tajemník proděkan proděkan katedra jazyků katedra krizového řízení katedra managementu a informatiky katedra soukromoprávních disciplín katedra společenských věd katedra veřejné správy katedra veřejnoprávních disciplín Organizační schéma Fakulty bezpečnostně právní DĚKAN tajemník proděkan proděkan katedra bezpečnostních technologií katedra kriminalistiky katedra kriminální policie katedra kriminologie katedra policejních činností katedra profesní přípravy katedra trestního práva 8

10 3 Orgány Policejní akademie České republiky v Praze (stav k ) 3.1 Akademičtí funkcionáři doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro zahraniční styky, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání prorektorka pro vědu a výzkum pověřena řízením Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda akademického senátu Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. kvestor 3.2 Akademický senát PA ČR Předsednictvo doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda JUDr. Václav Mastný místopředseda JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. místopředseda JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. tajemník Bc. Alexandr Strach člen předsednictva Členové akademické kurie JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. JUDr. Jozef Bandžak, Ph.D. Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. Mgr. Josef Dubský 9

11 Mgr. Karel Kadlec, Ph.D. JUDr. Martin Kloubek, Ph.D. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Mgr. Alena Lukáčová, Ph.D. JUDr. Václav Mastný doc. JUDr. František Novotný, CSc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. Mgr. Jan Tvrdek Členové studentské kurie Marta Dzyubak Lucie Dumková Lukáš Miklas Petr Pachem Alexandr Strach Tomáš Zíka 3.3 Vědecká rada PA ČR Externí členové plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Policejní prezidium České republiky prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. děkan Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D. akademický pracovník, katedra trestního práva Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta plk. Ing. Pavel Kolář, CSc. ředitel Kriminalistický ústav Praha Jan Kubice ministr vnitra Ministerstvo vnitra 10

12 prof. JUDr. Jan Musil, CSc. ústavní soudce Ústavní soud České republiky prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. vedoucí katedry lékařských a humanitních oborů České vysoké učení technické, Fakulta biomedicínského inženýrství plk. Ing. Drahoslav Ryba generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra plk. prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. rektor Univerzita obrany v Brně doc. Ing. Milan Šnajder, CSc. ředitel úseku vědy a perspektivních programů Vojenský technický ústav letectva a PVO doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D. akademický pracovník, katedra evropského práva Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta Akademičtí zaměstnanci PA ČR doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. děkan Fakulta bezpečnostně právní doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro zahraniční styky, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání prorektorka pro vědu a výzkum pověřena řízením prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. katedra veřejné správy Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. JUDr. František Novotný, CSc. vedoucí katedra trestního práva doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc. vedoucí katedra policejních činností 11

13 prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc. pověřen řízením katedra soukromoprávních disciplín doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan Fakulta bezpečnostního managementu doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. katedra soukromoprávních disciplín prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. vedoucí katedra kriminalistiky 3.4 Kolegium rektora doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. rektor doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. prorektorka pro zahraniční styky, vnější vztahy a celoživotní vzdělávání prorektorka pro vědu a výzkum pověřena řízením Mgr. František Hřebík, Ph.D. prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. JUDr. František Novotný, CSc. předseda akademického senátu Mgr. Antonín Slabý, Ph.D. kvestor doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan Fakulta bezpečnostního managementu doc. PhDr. Marian Brzybohatý, Ph.D. děkan Fakulta bezpečnostně právní JUDr. Karel Novosad vedoucí studijní oddělení 12

14 4 Fakulta bezpečnostního managementu 4.1 Akademičtí funkcionáři doc. RNDr. Josef Požár, CSc. děkan JUDr. Zdeněk Kropáč proděkan pro studium a rozvoj místo proděkana pro vědu a výzkum není obsazeno JUDr. Václav Mastný tajemník 4.2 Organizační členění Fakultu bezpečnostního managementu (dále jen FBM ) tvořilo v roce 2012 sedm kateder a děkanát: katedra jazyků katedra krizového řízení katedra managementu a informatiky katedra soukromoprávních disciplín katedra společenských věd katedra veřejnoprávních disciplín katedra veřejné správy 4.3 Akademický senát Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBM tvoří: JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. předseda, Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D., Ing. PhDr. Viktor Červený, PhDr. Oxana Dlouhá, Mgr. Josef Dubský místopředseda, JUDr. Václav Mastný tajemník, JUDr. Pavel Liška, JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Studentskou komoru Akademického senátu FBM tvoří: Lucie Dumková, Marta Dzjubaková, Lukáš Miklas, Tomáš Zíka. Předsedou AS FBM byl do doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D., od tuto funkci vykonává JUDr. Mgr. Jan Bajura, Ph.D. 13

15 4.4 Akreditované studijní programy a obory FBM má akreditovány dva studijní programy: a) Bakalářský studijní program Veřejná správa se studijním oborem Bezpečnostní management ve veřejné správě. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky. b) Magisterský studijní program Veřejná správa se studijním oborem Bezpečnostní management ve veřejné správě. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky. Absolventi FBM jsou připravováni především k plnění řídících funkcí v organizačních složkách státu a v organizacích bezpečnostního systému na základním, středním i vyšším stupni řízení. Předpokládá se, že se někteří absolventi uplatní i v orgánech EU, případně v dalších mezinárodních orgánech a institucích s bezpečnostní problematikou. Absolventi tohoto studijního oboru získají vědomosti a dovednosti v oblastech řízení bezpečnosti a rizika, krizového řízení a s ním spojených procesů. 4.5 Počty studentů Aktuální počty studentů studujících na FBM PA ČR v Praze jsou uvedeny ke dni zahájení akademického roku 2012/2013. Celkový počet všech zapsaných studentů podle studijních programů na FBM činí ) Bakalářský studijní program Veřejná správa Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě (B 71) V tomto studijním oboru je zapsáno v prezenční formě studia 206 studentů, v kombinované formě studia 235 studentů, celkem 441 studentů 2) Magisterský studijní program Veřejná správa Studijní obor Bezpečnostní management ve veřejné správě (N 71) V prezenční formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce 82 studentů, v kombinované formě 135 studentů, civilistů i policistů, celkem 217 studentů 4.6 Počty zahraničních studentů V akademickém roce 2011/2012 studovalo na FBM celkem 9 studentů ze zahraničí, z toho 9 studentů v bakalářských studijních programech. V magisterském studijním programu nebyl zapsán žádný zahraniční student. 14

16 5 Fakulta bezpečnostně právní 5.1 Akademičtí funkcionáři doc. PhDr. Marian Brzybohatý, PhD. děkan doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc. proděkan pro studium a rozvoj doc. JUDr. Ivana Zoubková, CSc. proděkanka pro vědu a výzkum Mgr. Jozef Tóth tajemník 5.2 Organizační členění Fakultu bezpečnostně právní (dále jen FBP ) tvořilo v roce 2012 sedm kateder a děkanát: katedra policejních činností katedra bezpečnostních technologií katedra kriminalistiky katedra kriminologie katedra profesní přípravy katedra kriminální policie katedra trestního práva 5.3 Akademický senát Komoru akademických pracovníků Akademického senátu FBP tvoří: JUDr. František Novotný předseda, pplk. JUDr. David Zámek, Ph.D. tajemník, pplk. JUDr. Josef Hrudka místopředseda, Ing. Bc. Luděk Michálek, JUDr. Martin Kloubek, Ph.D., pplk. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D., doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc., doc. Ing. Jaroslav Suchánek, CSc. Studentskou komoru Akademického senátu FBP tvoří: Lukáš Andráško, Alexandra Fojtíková, Marcela Havrlíková, Bc. Magdalena Šormová, Zdeňka Šimanovská. 15

17 5.4 Akreditované studijní programy a obory Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou na FBP akreditovány následující studijní programy a studijní obory: a) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostně právní studia. Platnost akreditace do Forma výuky prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky. b) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijními obory Kriminalistika a další forenzní disciplíny a Policejní činnosti. Platnost akreditace do Forma výuky prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 3 roky. c) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Policejní management a kriminalistika. Platnost akreditace do Forma studia prezenční a kombinovaná; standardní doba studia 2 roky. d) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia se studijním oborem Bezpečnostně strategická studia. Platnost akreditace do Forma studia prezenční; standardní doba studia 2 roky. 5.5 Počty studentů Ke dni zahájení akademického roku 2012/2013 bylo na FBP zapsáno ve všech studijních programech a studijních oborech celkem 1877 studentů. 1) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Bezpečnostně právní studia (B60) V tomto studijním oboru je zapsáno celkem 876 studentů, v prezenční formě studia 397 a v kombinované formě studia 479 studentů civilních i policistů. 2) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Kriminalistika a další forenzní disciplíny (B 61) Studijní obor je určen ke studiu policistů a pouze v kombinované formě studia, pro tento akademický rok je v něm zapsáno 38 studentů. 3) Bakalářský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Policejní činnosti (B 62) Tento studijní obor je realizován v kombinované formě studia s počtem 508 studentů. 16

18 4) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Policejní management a kriminalistika (N 61) Studijní obor je realizován v kombinované i prezenční formě studia. V prezenční formě studia je zapsáno v tomto akademickém roce celkem 435 studentů. V kombinované formě studia je zapsáno 311 studentů a v prezenční formě studia je zapsáno 124 studentů. 5) Magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia Studijní obor Bezpečnostně strategická studia (N 62) Studijní obor je realizován v prezenční formě studia s počtem 20 studentů. 5.6 Počty zahraničních studentů V roce 2012 studovalo na FBP celkem 10 zahraničních studentů, z toho 7 studentů v bakalářských programech a 3 studenti v magisterském studijním programu. 6 Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání je na PA ČR organizováno v souladu s 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, a Řádem celoživotního vzdělávání PA ČR. Obsahově vychází celoživotní vzdělávání na PA ČR ze zásad uvedených v Koncepci celoživotního vzdělávání příslušníků Policie ČR, která zahrnuje standardní a aktualizovanou nabídku vzdělávacích příležitostí, orientovanou na kurzy k problematice právní, odborně bezpečnostní, řídící, pedagogické, společenskovědní apod. Z hlediska organizačního probíhá celoživotní vzdělávání formou krátkodobých i dlouhodobých kurzů, které po obsahové stránce zajišťují odborné katedry a další pracoviště. Seznam kurzů celoživotního vzdělávání PA ČR v roce 2012 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků 1. Kvalifikační kurz kriminalistických znalců PA ČR KRIM Lidská práva globalizace bezpečnost PA ČR KVPD Trestněprávní ochrana práv duševního vlastnictví PA ČR KTRP Domácí násilí PA ČR KSV

19 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků 5. Komunikace s veřejností PA ČR KSV English for policing PA ČR KJ Rozvoj manažera manažerské dovednosti PA ČR KMI Psychologická podpora SKPV PA ČR KSV Moc a nemoc médií PA ČR KSV Tvorba, legalizace a odčerpávání výnosů z trestné činnosti PA ČR KPP Mezinárodní smluvní právo PA ČR KVPD Environmentální kriminalita PA ČR OVR Metodika, indikace, detekce a dokumentace užití návykových látek u řidičů v policejní praxi PA ČR KBS Vybrané problémy úpadkového práva PA ČR OVR Okolnosti vylučující protiprávnost s akcentem na nutnou obranu a oprávněné použití zbraně PA ČR KTRP Právní odpovědnost ve zdravotnictví PA ČR KVS Problematika loterií, her a sázek PA ČR OVR Extremismus a islamismus PA ČR KSV Kriminalistickotaktické aspekty výslechu osoby, jejíž totožnost utajujeme utajeného svědka PA ČR KRIM Aktuální trendy v oblasti sociálních deviací PA ČR KSV Teorie a praxe profesní sebeobrany, střelecké a kondiční přípravy PA ČR KPP Geografické informační systémy PA ČR KMI zrušen 23. Stalking (nebezpečné pronásledování) PA ČR KSV Psychologie obětí kriminality PA ČR KSV Zákoník práce PA ČR KSPD Pobyt cizinců na území ČR a správní řízení PA ČR KPP Aplikace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů do praxe PA ČR KSPD

20 Poř. číslo Název Organizuje Datum Počet účastníků 28. Nový občanský zákoník PA ČR KSPD Přesunut do r Trestní odpovědnost právnických osob PA ČR KTRP Korupční jednání a možnosti prevence PA ČR KRE Trestněprávní ochrana a trestní odpovědnost mládeže Přesunut do r PA ČR KTRP Sociálně patologické jevy PA ČR KSV Hospodářská kriminalita PA ČR OCŽV Zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti v praxi policejního orgánu PA ČR ODSA Trestněprávní ochrana před korupcí PA ČR KTRP Finanční šetření a kontrola kriminality, legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Požární prevence, právo a jeho aplikace v oblasti požární prevence, vyšetřování příčin požárů (kriminalistické metody a spolupráce s Policií ČR) Trestné činy v dopravě na pozemních komunikacích PA ČR ODSA PA ČR ODSA PA ČR KTRP Ohledání místa činu PA ČR KRIM Kybernetická trestná činnost, aktuální otázky Odhalování a vyšetřování pojistných podvodů PA ČR KTRP PA ČR ODSA C e l k e m Poznámka: KRIM katedra kriminalistiky KMI katedra managementu a informatiky KTV katedra profesní přípravy KVS katedra veřejné správy KRE katedra kriminologie KSPD katedra soukromoprávních disciplín KTRP katedra trestního práva KVPD katedra veřejnoprávních disciplín KBS katedra policejních činností KSV katedra společenských věd KPP katedra kriminální policie OVR oddělení vzdělávání a rozvoje KJ katedra jazyků OCŽV oddělení celoživotního vzdělávání KRIZ katedra krizového řízení ODSA oddělení doktorského studia a akreditací 19

21 V roce 2012 bylo na PA ČR připraveno 41 odborných a specializačních kurzů celoživotního vzdělávání, kterých se zúčastnilo 1412 účastníků. V tomto počtu kurzů jsou i dva dlouhodobé (semestrální) kurzy, které připravují příslušníky Policie ČR na odhalování, dokumentování a vyšetřování hospodářské kriminality a závažných trestných činů (vražd) a pro výkon znalecké nebo kriminalistickotechnické činnosti ve znaleckých pracovištích Policie ČR. Náplň kurzu hospodářské kriminality je zaměřena na zvýšení teoretických znalostí týkajících se základů práva souvisejícího s hospodářskou kriminalitou. Zároveň účastníci kurzu získávají praktická doporučení zkušených lektorů, jak efektivně odhalovat, dokumentovat a vyšetřovat tuto trestnou činnost. Kurz kriminalistických znalců zahrnuje metodiku a taktiku znaleckého zkoumání všech druhů. Absolventi si během kurzu osvojí převážnou většinu kriminalistické technické činnosti. Z plánovaného počtu 41 kurzů se z organizačních důvodů neuskutečnil pouze jeden. Termín jednoho kurzu byl přesunut do začátku roku 2013 a jeden kurz byl sloučen s kurzem plánovaným v roce Cílovou skupinu kurzů celoživotního vzdělávání tvoří pracovníci vyššího a středního managementu. Jedná o příslušníky Policie ČR a HZS ČR, kteří mají zájem zejména o kurzy profesní. Dále se jedná především o zaměstnance státní a veřejné správy, kteří již mají vysokoškolské vzdělání a získávají zde znalosti důležité pro zvýšení své kvalifikace. Nabízené kurzy jsou orientovány na aktuální problémy, např. trestněprávní ochranu před korupcí, manažerské dovednosti, daňovou kriminalitu, korupční jednání a možnosti prevence, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Celkový program a zaměření vycházel ze zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, a Koncepce celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Policie ČR a MV ČR. 7 Zájem o studium Zájem uchazečů o studium na PA ČR pro akademický rok 2012/2013 Skupina oborů Kód skupiny kmenových oborů podaných přihlášek přihlášených Počet přijatých přihlášek přijatých zapsaných právo, právní a veřejnosprávní činnost

22 8 Poradenská činnost V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, poskytuje PA ČR poradenské služby studentům v oblasti studijní orientace, profesního zaměření po ukončení studia, pedagogické práce učitelů, sebepoznání a seberozvoje a v některých právních otázkách. Poradenské služby jsou zajišťovány odborníky z oddělení celoživotního vzdělávání (dále jen OCŽV ), katedry společenských věd a z ostatních kateder a pracovišť PA ČR. V roce 2012 pořádala PA ČR Den otevřených dveří (dále jen DOD ) v termínech a Cílem DOD bylo umožnit civilní a odborné veřejnosti seznámit se s obsahovým zaměřením studia na PA ČR, s podmínkami přijímacího řízení a materiálním zabezpečením výuky i života studentů. Zájemcům o studium na PA ČR poskytuje studijní oddělení informace o obsahu studijních programů, o podmínkách a způsobu přijímacího řízení, o konání DOD. Zájemci se obracejí s žádostí o informace telefonicky nebo e mailem, tento způsob v roce 2012 využilo 31 zájemců. 9 Počty absolventů Počty absolventů v roce 2012, včetně cizinců Skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost Kód skupiny kmenových oborů Studenti se studijním programem Bc. navazující Mgr. Ph.D. Studentů celkem Doktorský studijní program Doktorský studijní program (dále jen DSP ) Bezpečnostně právní studia, studijní obor Bezpečnostní management a kriminalistika, který je realizován jako celouniverzitní, byl poprvé schválen rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) v roce Forma studia DSP je pouze kombinovaná. Rozhodnutím MŠMT ze dne byla platnost akreditace příslušného DSP prodloužena do

23 Informace o počtu studentů v doktorském studijním programu V roce 2012 bylo v doktorském studijním programu zapsáno 96 studentů, z toho 2 studenti ze zahraniční. Studijní program v roce 2012 úspěšně ukončil 1 student obhajobou disertační práce. 11 Habilitační řízení Habilitační řízení v oboru Bezpečnostní management a kriminalistika, které je realizováno na univerzitě, bylo schváleno rozhodnutím MŠMT na dobu platnosti do Dne byl pokynem rektora vydán Řád habilitačního řízení na PA ČR, který upravuje podmínky pro podání návrhu na zahájení habilitačního řízení, jeho náležitosti a upřesňuje postup habilitačního řízení na PA ČR. V roce 2012: byl podán jeden návrh na zahájení habilitačního řízení, ke dni probíhá habilitační řízení u 4 uchazečů o jmenování docentem (tři z roku 2011 a jeden z roku 2012), Vědecká rada PA ČR v Praze schválila návrh na jmenování habilitační komise u jednoho uchazeče, uskutečnila se jedna obhajoba habilitační práce, při níž návrh na jmenování docentem nezískal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady, proto habilitační řízení bylo zastaveno v souladu s 72 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. 12 Vědecké informace a komunikační technologie 12.1 Knihovní fond a) Velikost knihovního fondu Dílčí knihovna Tituly Svazky studijní knihovna speciální knihovna vědecká knihovna Celkem

24 b) Přírůstky a úbytky v roce 2012 Dílčí knihovna Přírůstek tituly Přírůstek svazky Úbytek svazky studijní knihovna speciální knihovna vědecká knihovna Celkem Počet nově vytvořených záznamů v e katalogu knihovny Přírůstek v roce 2012 Úbytek v roce 2012 Tituly neuváděno Přírůstková čísla Uživatelé, výpůjčky, dokumentační činnost a) Zapsaní uživatelé Celkem je zapsáno uživatelů služeb Knihovny PA ČR. Počet realizovaných výpůjček: Počet realizovaných rezervací uživateli: 227. Částka vybraná za nedodržení termínu vrácení zápůjčky: , Kč. b) Dokumentační činnost V roce 2012 bylo odebíráno celkem 68 titulů odborných časopisů, z toho 54 titulů časopisů domácí provenience, 13 titulů časopisů zahraniční provenience a 1 titul denního tisku. V hodnoceném období bylo pracovníky knihovny dokumentačně zpracováváno celkem 50 titulů časopisů a denního tisku, z toho 40 domácích a 10 zahraničních. Zpracované anotační záznamy jsou ukládány do AKS T Series. Meziroční přírůstek činí záznamů. Celkově databáze anotovaných dokumentačních záznamů obsahuje záznamů. 23

25 12.3 Rešeršní činnost a) ARI profily Celkem bylo aktualizováno 40 titulů ARI profilů (zpracovávaných s půlroční periodicitou), které obsahují 80 pokračování. V uvedených zpracovaných ARI profilech bylo použito celkem anotačních záznamů z databáze T Series a zahraničních bází dat, volně dostupných na webu Knihovny PA ČR v Praze a na internetu. b) Rešerše V roce 2012 bylo zpracováno 88 jednorázových rešerší. Použito v nich bylo celkem záznamů z báze dat T Series a volně dostupných zahraničních databází Počítačová síť V roce 2012 byly prioritami rozvoje v oblasti ICT zejména počítačová síť a její zabezpečení a údržba. Z tohoto pohledu došlo k instalaci nových páteřních prvků sítě LAN a Intrusion Prevention System. V rámci obnovy výpočetní techniky došlo k umístění nové techniky na učebny katedry krizového řízení a katedry managementu a informatiky. Celkem bylo na tyto učebny umístěno 79 počítačů. Obnova výpočetní techniky a zejména sjednocení operačního systému probíhalo i na ostatních odděleních PA ČR. V roce 2012 byly vytvořeny a uvedeny do provozu zcela nové webové stránky. Současně docházelo k obnově používaného aplikačního software Studijní informační systém Studijní informační systém (dále jen SIS ) je používán pedagogy a studenty obou fakult. Některé funkce byly rozšířeny a přidány v souladu s poptávkou jednotlivých kateder a uživatelů systému. Studenti využívali možnosti přihlásit se k studijním předmětům a k rozvrhu (v rámci kreditního systému). SIS je průběžně aktualizován. Z důvodu omezených kapacitních možností internetového připojení se vyskytly problémy v přihlašovacím procesu Dostupnost počítačové sítě Na PA ČR je v provozu téměř 600 počítačů, včetně notebooků. Většina počítačů je připojena do sítě umožňující přístup na internet (prostřednictvím sítě LAN). V současnosti PA ČR nedisponuje možností připojení do internetové sítě prostřednictvím bezdrátového připojení (WiFi). Studentům je k dispozici 79 počítačů umístěných v učebnách. Dále jsou v hale učebního bloku instalovány informační kiosky s přístupem na internet, rovněž volně přístupné i v mimopracovní době. V Knihovně PA ČR je studentům zřízen přístup do vnitřní sítě MV ČR (intranet), ve studovně vědecké knihovny je k dispozici sedm počítačů a ve studijní knihovně tři počítače. 24

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu

PRO SCHŮZI VLÁDY. Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Ministerstvo vnitra Č. j.: MV-3116-6/OAM-2010 V Praze dne 29. ledna 2010 Výtisk č. 1 PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2009 a návrh dalšího postupu Důvod předložení

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Přerov 2. 10. 2012 Vypracoval: RNDr. Vladislav Polívka ředitel školy Schválila školská rada 10. 10. 2012 PhDr. Dagmar Cagášková předsedkyně školské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008

Program Iniciativy Společenství EQUAL. Roční implementační zpráva za rok 2007. červen 2008 Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Program Iniciativy Společenství EQUAL Roční implementační zpráva za rok 2007 červen 2008 Verze schválená MV CIP EQUAL 20. 6. 2008 Seznam zkratek Zkratka

Více

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31.

Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. ledna 2004 do 31. Čtvrtá a pátá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. ledna 2004 do 31. července 2008 Vláda ČR vzala zprávu na vědomí usnesením ze dne 9. března

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Vyšší odborná škola sociálně právní Jasmínová 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 info@vossp.cz, www.vossp.cz I. Základní údaje o škole 1. Přesný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více