Vytváření sdílených hodnot 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vytváření sdílených hodnot 2012"

Transkript

1 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice

2

3 OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství a nákup 4 Výroba a distribuce 4.1 Naši zaměstnanci 4.2 Ekologická udržitelnost 5 Výrobky a spotřebitelé Vědecký přístup k řešení výživových potřeb Vysoce kvalitní potraviny s nutriční hodnotou Uspokojení výživových požadavků spotřebitelů se specifickými potřebami Zlepšení povědomí a znalostí o výživě a podpora zdravého životního stylu Zlepšení dostupnosti potravin 6 Sociální a charitativní projekty str. 7 str. 9 str. 11 str. 14 str. 16 str. 19 str. 25 str. 25 str. 27 str. 29 str. 31 str. 33 str. 34

4 Vybrané ukazatele (ČR+SR) 4

5 5 V Nestlé sdílíme přesvědčení, že základem pro náš podnikatelský úspěch musí být řízení našich činností způsobem, který odpovídá nejvyšším standardům podnikatelského chování a přísným požadavkům udržitelnosti životního prostředí. Tyto požadavky jsou obsaženy v Zásadách podnikání společnosti Nestlé a dalších závazných dokumentech. Záměrem Nestlé je však jít ještě dále, nad rámec udržitelnosti, a vytvářet hodnotu jak pro společnost, ve které působí, tak pro své akcionáře. Toto nazýváme vytvářením sdílené hodnoty. Nestlé se zaměřuje při vytváření hodnoty na tři oblasti výživu, hospodaření s vodou a rozvoj venkova které jsou nezbytné pro dosažení obchodního úspěchu i pro řešení tíživých sociálních potřeb. Z těchto tří oblastí je výživa primární oblastí, kde Nestlé vytváří hodnotu pro společnost a je základem pro vytváření hodnoty pro akcionáře. Paul Bulcke generální ředitel Nestlé S.A.

6 Vytváření sdílených hodnot je specifický přístup k oblasti společenské odpovědnosti firmy. Není zaměřen na dosahování externě stanovených kritérií nebo na filantropii. Představa vítězů a poražených pro tento model společenské odpovědnosti firmy není vhodná: podnikání může pomáhat rozvoji společnosti a společnost může pomáhat zlepšovat podnikání. Mark Kramer, profesor Harvardovy univerzity

7 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 7 Společensky odpovědné chování firem bývá často stále hodnoceno především podle podpory závažných veřejných témat formou charity, dárcovství, sponzoringu, dobrovolnictví apod. Je však důležité si uvědomit, jak významný může pro řešení společensky důležitých témat být přínos dlouhodobě prosperujícího podniku. Nestlé, které každodenně prodává miliony výrobků spotřebitelům po celém světě, patří mezi nejvýznamnější nákupčí potravinářských surovin - kávy, kakaa, cukru či mléka. Zaměstnává na zaměstnanců a potraviny a nápoje vyrábí ve více než 440 výrobních závodech v 81 zemích. V USA byl vyvinut profesory Harvardovy university Michaelem Porterem a Markem Kramerem koncept vytváření sdílených Creating Shared Value and Rural Development Summary Report 2010 hodnot ( CSV - creating shared value ), aby posoudil příspěvek podniku k rozvoji společnosti v průběhu vytváření hodnot v celém hodnotovém řetězci. Společnost se potýká s řadou problémů - stárnutím obyvatelstva, růstem obezity, nezdravým životním stylem, nedostatečným povědomím o výživě, nízkou kupní sílou, plýtváním vodou a energií, ekologickými zátěžemi včetně odpadů i obalů apod. Podnikání nemůže - a ani si neklade za cíl - řešit všechny problémy společnosti, ale potenciál pro řešení řady společenských témat je při aplikaci CSV větší, než si mnohé firmy uvědomují. Nestlé usiluje This is a summary o to, report. aby se A full online Rural Development společenská report is available odpovědnost on our updated Creating Shared Value website a ekologická at a sociální A message from our Chairman and CEO 4 About this report udržitelnost 5 Material issuespromítaly do všech 6 Global food security and rural poverty 9 Nestlé s contributions to rural development 10 Overview: Rural impact of Nestlé s factories and farmer programmes 12 Impact of Nestlé factories on rural development aspektů vytváření hodnot 20 Impact of Nestlé farmer programmes on rural development 32 Nestlé Creating Shared Value Advisory Board 34 Challenges and opportunities 36 Nutrition při podnikání 38 Water - od výběru, auditování a spolupráce s dodavateli, přes nákup surovin, design obalů, výrobu, logistiku, Accompanying reports vzdělávání a rozvoj zaměstnanců až po inovaci výrobků a dialog Table of contents 2 Cover: Farmers Jaswinder Singh and Jasveer Kaur deliver milk to a chilling centre in Nestlé s milk district in Rajasthan, India. Annual Report 2010 Corporate Governance Report 2010; 2010 Financial Statements Figures highlighted throughout the report The brands in italics are registered with this symbol are tracked as Key trademarks of the Nestlé Group. Zprávy o celosvětových Performance Indicators and summarised in zkušenostech Nestlé the Rural Development section of the KPI table inside the front flap. při vytváření sdílených hodnot jsou dostupné na internetu: www. nestle.com se spotřebiteli. Usilujeme o podnikání způsobem, který přináší dlouhodobě udržitelné hodnoty nejen akcionářům, ale také zaměstnancům, spotřebitelům, dodavatelům, místním komunitám a dalším. Charita a sponzorování různých potřeb přitom určitě nezanikne, o čemž svědčí i mnohé naše externí projekty. Nicméně řešení či ulehčení řady sociálních či ekologických potřeb společnosti nemusí - v důsledku CSV - tolik záviset na firemním dárcovství, jako je tomu u tradičního pohledu na firemní společenskou odpovědnost (tzv. CSR). Právě proto, že jde o součást byznysu, může vytváření sdílené hodnoty být předvídatelnějším a přirozenějším způsobem, jak se firma může spolupodílet na řešení některých společenských témat.

8 8 Pro Nestlé se stalo vytváření sdílených hodnot nedílnou součástí způsobu podnikání a firemní kultury. Základní hodnoty a zásady, tvořící firemní kulturu a rámec pro etiku podnikání, jsou vtěleny do směrnic, platných pro Nestlé celosvětově. Jsou sdíleny se všemi zaměstnanci, začleněny do vzdělávacích programů a jejich znalost a dodržování jsou rovněž předmětem auditů. Klíčovým dokumentem jsou Zásady podnikání společnosti Nestlé. Dávají pevný základ pro dodržování základních zásad, pravidel a kodexů etiky podnikání a politiky udržitelnosti. Jsou zároveň základním rámcem, o který se opírá koncept vytváření sdílené hodnoty. Jsou rozděleny do 10 klíčových zásad pro podnikání, které se týkají spotřebitelů, lidských práv a pracovních postupů, našich zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků a životního prostředí. Odrážejí zároveň náš soulad s mezinárodně přijatými standardy etiky, zodpovědného podnikání a udržitelnosti, jako jsou zásady dohody OSN UN Global Compact, Kodex Světové zdravotnické organizace pro marketing náhražek mateřského mléka, úmluvy Mezinárodní organizace práce, Úmluva OSN o právech dítěte, směrnice OECD pro nadnárodní společnosti apod. Každá z 10 zásad je zároveň jasně a přehledně propojena s příslušnými podrobnějšími směrnicemi Nestlé pro tu kterou oblast, vč. odkazu na jejich úložiště na internetu. Zásady podnikání společnosti Nestlé a další významné dokumenty jsou k dispozici v českém jazyce na

9 9 2 Hodnotový řetězec Nestlé Koncept vytváření sdílených hodnot zohledňuje vztah všech firemních aktivit k vnějšímu prostředí a společnosti, kde firma podniká. Na tvorbě sdílených hodnot se tak podílí řetězec navazujících činností počínaje nákupem surovin a vlivem na zemědělství, přes výrobu a distribuci, až po inovace, uplatnění výrobků na trhu a komunikaci se spotřebiteli. Ve všech částech tohoto řetězce sledujeme externí dopady aktivit Nestlé, resp. jejich přínosy pro různé skupiny zainteresovaných a řešení jejich specifických potřeb. Tento pohled také určuje strukturu pohledu na společenskou odpovědnost Nestlé v České republice a na Slovensku. Řetězec přidávání hodnoty Zemědělství a nákup Výroba a distribuce Výrobky a spotřebitelé Přísné kvalitativní nároky při nákupu surovin Významné objemy nákupu od domácích dodavatelů Vysoké standardy v oblasti ekologie, bezpečnosti práce a péče o zaměstnance Inovace výrobků dle požadavků spotřebitelů zaměřená na moderní výživu a aktivní životní styl Hodnota pro Nestlé Zajištění kvalitních surovin a služeb za přijatelné ceny Snížení výrobních a distribučních nákladů Pozice předního potravinářského výrobce Hodnota pro společnost Významný vliv na nepřímou zaměstnanost Posílení konkurenceschopnosti našich dodavatelů Zaměstnanost Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Snižování ekologické zátěže Široká nabídka kvalitních potravin Informování spotřebitelů o výživových vlastnostech potravin

10 Požadujeme, aby naši dodavatelé, agenti, subdodavatelé a jejich zaměstnanci jednali čestně, s integritou a slušně, a aby dodržovali naše pevné a trvalé standardy. Obdobně jsme odpovědni vůči našim vlastním zákazníkům. Zásady podnikáni společnosti Nestlé

11 11 3 Zemědělství a nákup Sdílená hodnota pro společnost a specifické skupiny: Podpora konkurenceschopnosti našich dodavatelů díky přísným nárokům na kvalitu, bezpečnost, ale také etiku a udržitelnost. Nepřímý kladný vliv na zaměstnanost u dodavatelských firem, podpora tuzemské (ČR, resp. SR - cukr, mléko, obaly apod.) ekonomiky. U klíčových mezinárodně získávaných surovin (kakao, káva apod.) podpora sociální a ekologické udržitelnosti v rozvojových zemích. Sdílená hodnota pro Nestlé: Zajištění optimální kombinace ceny, množství a kvality ve víceletém výhledu. Předpoklady pro kontrolu nákladů a dlouhodobou udržitelnost vlastního podnikání. Výroba potravin a nápojů ve více než 440 závodech Nestlé na celém světě znamená, že je naše společnost významným odběratelem zemědělských surovin, materiálů, obalů, služeb, jakož i energií, strojů a zařízení. Suroviny pro výrobu nakupuje Nestlé od zpracovatelů původních zemědělských produktů, ale v řadě zemí - v závislosti na technologickém profilu výroby - i přímo od farmářů, např. mléko či kávová zrna. Na českém a slovenském trhu nakupujeme pro potřeby výroby již zpracované suroviny od zpracovatelů zemědělské produkce. V řadě oblastí patříme k významným odběratelům dané kategorie. Od domácích zpracovatelů odebíráme každoročně v řádu mnoha tisíců tun cukr, sušené mléko, mlynářské výrobky, těstoviny, sůl, škroby a sirupy. Až 100% cukru, přes 90% mléka a mléčných surovin, na 55% zeleniny a těstovin pro výrobu kulinářských výrobků a přes 40% škrobů a sirupů nakupujeme na českém a slovenském trhu. Od místních výrobců nakupujeme také významnou část obalového materiálu - např. 100% vlnité lepenky, přes 70% hliníkové fólie apod. Významné jsou i rozsahy těchto nákupů - například papír a vlnitou lepenku nakupujeme ročně v hodnotě 100 milionů Kč za každou kategorii. Nestlé nakupuje rovněž energie, logistické, dopravní a další služby. Patří také mezi největší zadavatele reklamy v ČR a SR. Jen za suroviny a materiály pro výrobu utratí Nestlé v české a slovenské ekonomice celkově ročně řádově přes 3 miliardy Kč. Z více jak 60% se jedná o tuzemské dodavatele. Našim spotřebitelům garantujeme vysokou kvalitu konečných výrobků a trváme proto na přísných kvalitativních standardech ze strany

12 12 našich dodavatelů surovin, materiálů, obalů i služeb (vč. skladovacích, distribučních, dopravních, laboratorních apod.). Součástí této spolupráce jsou i audity kvality, které u dodavatelů uskutečňujeme. Ročně uskutečňujeme v ČR a SR na 40 auditů kvality, což vede k důslednému uplatňování či zdokonalování systémů zajištění kvality našich dodavatelů i k posílení jejich konkurenceschopnosti. dodavatelé, kteří vyhověli náročným kritériím, mohli ucházet o dodávky nejen pro Nestlé, ale i pro další značkové firmy, což rozšiřuje příležitosti uplatnění těchto dodavatelů. Nestlé postupně zahrnuje všechny klíčové suroviny do programu sledovatelnosti zpět na farmu tak, abychom si byli jisti, že tyto suroviny byly získány dodavateli při respektování zásad ekologické Nestlé jako výrobní společnost působí globálně a proto v řadě zemí hraje významnou roli nákup od velkoobchodních dodavatelů i přímá spolupráce s farmáři. To se týká například výkupu části spotřeby kávy či mléka, ale rovněž kakaových bobů. Nestlé se podílí na iniciativě SAI (Iniciativa pro udržitelné zemědělství) a poskytuje farmářům poradenství vlastních odborníků při zvládání moderních postupů pěstování, péče o rostliny, Audity kvality nejsou jedinou součástí celkového zodpovědného přístupu k udržitelnému získávání surovin a materiálů. Vyžadujeme, aby součástí schvalování každého dodavatele pro Nestlé bylo přijetí etického Kodexu pro dodavatele Nestlé. Zároveň uplatňujeme nástroje kontroly dodržování Kodexu našimi dodavateli, ať již na místní či mezinárodní úrovni. Jako jeden z moderních nástrojů stále výrazněji Nestlé prosazuje využití systému SEDEX, jehož součástí je i nezávisle auditované dodržování zásad ekologické a sociální udržitelnosti zapojenými dodavateli. Využití SEDEX podporuje mezinárodní sdružení značkových výrobců (AIM). Na 5000 uskutečněných auditů umožňuje, aby se a sociální udržitelnosti. Příkladem jsou již probíhající dlouhodobé projekty, týkající se kakaa, kávy či palmového oleje, záběr surovin je však mnohem širší a zahrne i další klíčové suroviny jako mléko a cukr. boje proti škůdcům, zavlažování apod. Součinnost s řadou organizací či certifikačních schémat ( 4C, RSPO, UTZ, Rainforrest Alliance, FSC, Fair Trade apod.) je součástí širšího, komplexního přístupu k tématice udržitelnosti a získávání klíčových Nescafé Plán byl vyhlášen v roce V jeho rámci bude do roku 2020 investováno celkem 350 mil. CHF a dalších 150 mil. CHF v rámci NESPRESSO. Do roku 2015 bude zdvojnásoben objem přímo nakupované kávy od farmářů na tun ročně, veškerá přímo nakupovaná káva bude splňovat kritéria udržitelnosti nevládní organizace Rainforrest Alliance a asociace pro kávu 4C (Common Code for Coffee Community). Do roku 2020 Nestlé poskytne farmářům na 220 milionů sazeniček kávovníku s vysokými výnosy a odolných vůči nákazám. Na více než farmářů Nestlé rozšíří své programy technické pomoci, poskytované vlastními agronomy. To vše farmářům umožní zvýšit výnosy z jejich plantáží i jejich příjmy. Více na sustainability

13 13 Kakaový plán Nestlé byl vyhlášen v roce Osvěta a trénink farmářů umožní zvýšit výnosy i odolnost rostlin, dosáhnout lepší kvality a tím i výhodnějších cen pro farmáře. Do roku 2019 má projít naším tréninkem na farmářů v produkčních zemích. V Pobřeží Slonoviny, kde se pěstuje přes 40% světové produkce kakaa, otevřelo Nestlé výzkumné a vývojové centrum, jehož úkolem je mj. od roku 2012 dodávat farmářům na 1 milion vysoce výnosných a odolných sazenic kakaovníků ročně. Poskytnutí kvalitnějších odolnějších sazenic kakaovníku umožní farmářům zaměnit původní kakaovníky. V součinnosti s International Cocoa Initiative (ICI) usilujeme, aby děti v komunitách pěstujících kakao měly přístup ke vzdělání a nebyly vykořisťovány. S cílem zajistit vyloučení dětské práce při pěstování kakaa se Nestlé stalo členem Fair Labor Association. Nestlé je spoluzakladatelem UTZ Certified Cocoa, které usiluje o vytvoření systému udržitelnosti při pěstování kakaa. Více na www. thecocoaplan.com. Na financování Kakaového plánu se podílejí všichni výrobci Nestlé, užívající kakao, včetně Nestlé Česko (závod Zora). surovin a materiálů z udržitelných zdrojů. Právě na projektech jako je např. Nescafé Plán nebo Kakaový plán Nestlé lze dobře ilustrovat i koncept sdílené hodnoty. V zemích, kde je po tomto typu certifikace výrazná spotřebitelská poptávka, jako v Británii či Skandinávii, již byly uvedeny na trh výrobky např. s certifikací Rainforrest Alliance (káva Nestlé Roma) nebo Fair Trade (Nescafé Partners Blend, káva Zoégas, tyčinka KitKat). Palmový olej. Ničení tropických deštných lesů, včetně důsledků rostoucího používání biopaliv jako faktoru, které se na tomto procesu podílí, považujeme za jeden z nejzávažnějších mezinárodních ekologických problémů. Stali jsme se aktivním členem organizace Kulatý stůl pro udržitelný palmový olej (RSPO). Prozkoumali jsme náš dodavatelský řetězec a přijali konkrétní akční plány. V roce 2010 jsme vstoupili do partnerství s organizací The Forest Trust (TFT). Společně s ní stanovilo Nestlé pravidla pro zodpovědné získávání surovin a materiálů (Responsible Sourcing). Náš závazek do roku 2015 dosáhnout plnou (100%) udržitelnost palmového oleje, tj. získávat certifikovaný palmový olej, se nám daří plnit. V roce 2011 bylo certifikáty pokryto již 50% všech našich nákupů palmového oleje a 100% nákupů pro naši výrobu v ČR. Víte že: v roce 2009 byla vyhlášena Cena Nestlé za vytváření sdílené hodnoty, jejíž součástí je investice až do výše švýcarských franků, s cílem podpořit a ocenit vynikající inovace, zaměřené na zlepšení přístupu k vodě, zlepšení života farmářů a venkovských komunit nebo na poskytování hodnotné výživy. První cena byla udělena v roce 2010 organizaci IDE Cambodia International Development Enterprises, která uplatňuje tržní postupy pro zvýšení příjmů chudého venkovského obyvatelstva v Kambodži. IDE přidá ke své stávající síti 60 nezávislých drobných podnikatelů (tzv. farmářských poradců) dalších 36 tak, aby rozšířila služby drobným farmářům, pomohla zvýšit jejich produktivitu (poradenství, kvalitní setba, hnojiva, zavlažování apod.), zvýšila jejich příjmy a záběr rozšířila na řádově osob na kambodžském venkově.

14 14 4 Výroba a distribuce Sdílená hodnota pro společnost a specifické cílové skupiny: Zaměstnanost, kvalitní pracovní místa a zvyšování kvalifikace zaměstnanců zvl. v komunitách dle sídla ředitelství (Praha 12, Bratislava) a výrobních závodů (Olomouc, Holešov, Prievidza). Zodpovědný přístup k životnímu prostředí, kontrola a snižování ekologické zátěže, součinnost s místní samosprávou. Sdílená hodnota pro Nestlé: Konkurenční výhoda kvalitní, motivovaní a produktivní zaměstnanci. Kontrola a snižování neproduktivních nákladů, zavádění progresivních ekologicky, energeticky a materiálově šetrných postupů a technologií, zaměřených na snižování ztrát. Výroba Nestlé v ČR a SR probíhá ve třech závodech, které patří ve své kategorii k nejvýznamnějším ve střední Evropě. Závod ZORA Olomouc je zaměřen na výrobu čokoládových cukrovinek, SFINX Holešov na sortiment nečokoládových cukrovinek a portfolio závodu Prievidza tvoří dehydratované kulinářské výrobky (polévky, bujóny, hotová jídla). Za celkovou produkci závodů v Olomouci a Holešově platí ročně naši tuzemští a zahraniční zákazníci řádově přes 5,3 mld. Kč, za potraviny z továrny v Prievidze utržíme ročně na 1,5 mld. Kč. Naše závody exportují zboží za více než 2,4 mld. Kč ročně z ČR a za téměř 1,2 mld. Kč ze SR. Nestlé byla součástí potravinářství již v bývalém Československu. Před rokem 1948 provozovala Nestlé moderní mlékárenské závody (včetně výroby kojenecké výživy) v Moravském Krumlově a v Hlinsku. Roku 1992 jsme se stali opět strategickým investorem do české a slovenské potravinářské výroby. Projekt restrukturalizace z let vytvořil předpoklady pro dlouhodobou perspektivu našich závodů. Konkrétním příkladem investic z relativně nedávné doby může být zahájení výroby aerované čokolády na nové lince v závodu ZORA (2007), investice do projektu výroby bujónů pro trhy v zemích EU v Prievidze, instalace nové výrobní linky v závodu SFINX (2011) apod. V období například naše každoroční investice do závodů v ČR činily v průměru na 170 mil. Kč a naše investice za totéž období do našich výrobních kapacit na Slovensku činily řádově v průměru 110 mil. Kč ročně.

15 Všechna pracoviště Nestlé Česko a Nestlé Slovensko tj. výrobní závody v Olomouci, Holešově a Prievidze a kanceláře ředitelství v Praze a Bratislavě mají certifikaci o souladu našeho systému řízení s mezinárodními normami ISO. Tzv. kombinovanou certifikaci, zahrnující jak řízení kvality (ISO 9001), tak OHSAS (Bezpečnost práce), ISO (Životní prostředí) a ISO (Bezpečnost výrobků), uskutečnila společnost Bureau Veritas. Certifikace se opírá o integrovaný systém řízení Nestlé NIMS (Nestlé Integrated Management System). 15

16 Naši zaměstnanci nezbytností. Vzdělávání je propojeno s každoročním cyklem hodnocení výkonu a kariérních rozvojových potřeb zaměstnance. Nedílnou součástí odborného růstu je získávání zkušeností v rámci tuzemských projektů a iniciativ (např. NCE Nestlé Continuous Excellence), který zapojuje stovky pracovníků napříč profesemi, od manažerů po dělníky, ale také do mezinárodních projektů vč. přidělení k práci v zahraničí, které se každoročně týká desítek našich pracovníků. Nestlé zaměstnává v Česku a na Slovensku bezmála 3000 zaměstnanců mnoha profesí. Na ředitelství v Praze a v bratislavské kanceláři pracuje celkem několik set pracovníků. Další stovky našich obchodních zástupců navštěvují denně prodejní místa po celé zemi od velkých obchodních řetězců až po venkovské samoobsluhy, od benzinových čerpadel až po nemocnice či veterinární ordinace. V našich 3 výrobních závodech pracuje na 2100 zaměstnanců, z toho na 1500 na Moravě a na 600 na Slovensku. Nestlé se svými nároky na kvalifikaci a mezinárodně konkurenceschopnou kvalitu výstupů je zaměstnavatelem, který nabízí kvalitní pracovní místa a zázemí moderní světové firmy. Rozvoji a vzdělávání zaměstnanců je věnována velká pozornost, což je přínosné jak pro ně samotné, tak pro firmu a její konkurenceschopnost. Různými formami vzdělávání a tréninku, s důrazem na učení se ze zkušenosti a praxe, prochází každoročně každý zaměstnanec. Jde o širokou škálu aktivit od mezinárodních odborných školení v zahraničí (např. kurzy Rive Reine International Training Centre, Švýcarsko) po specializované odborné tréninky v tuzemsku, od rozvoje osobnostních a manažerských dovedností až po aplikace SAP. Velký význam přikládáme i tréninku a návykům v oblasti bezpečnosti práce a prevence úrazů vč. defenzivní jízdy apod. V roce 2011 jsme snížili úrazovost s pracovní neschopností (LTIFr) za srovnatelné období roku 2010 z 2,3 na 1,5. Příslušný indikátor celkové úrazovosti (TRIFr) pro celý trh ČR/SR dosáhl 2,6 a naším cílem je jej nadále snižovat. Součástí vzdělávání je také výuka angličtiny, která je pro práci v mezinárodním prostřední Jedním z klíčových projektů, jak umožnit lépe skloubit pracovní a soukromý život, je program spolupráce při rodičovské dovolené. Každoročně jde o mnoho desítek osob, které představují pro naši firmu významný pracovní potenciál. Zdaleka nejde jen o využití možnosti tzv. práce z domova. Osou programu je pravidelný vzájemný kontakt, poskytování informací o dění ve firmě, o projektech a příležitostech, a postupná řízená integrace zpět do pracovního procesu s cca 5ti měsíčním předstihem před nástupem. To umožňuje oběma stranám lépe plánovat své kroky, rotaci na pracovištích, překlenout informační deficit, obnovit pracovní návyky a předejít situacím, kdy by umístění po rodičovské ( na poslední chvíli ) znamenalo pro obě strany složité dilema.

17 17 Součástí naší práce jsou i konzultace a případové studie (např. v oblasti marketingu ve spolupráci s VŠE). Nabízíme pracovní stáže, zaměřené na studenty převážně ekonomických, zemědělských, chemicko- -technologických a technických škol a na jejich zapojení do projektů v centrále i na závodech. V roce 2011 jsme vyhlásili 2 letý graduate program pro absolventy VŠ se specializací inženýr v oboru strojírenství, chemie a farmacie, jakož i potravinářské technologie. Tento program umožní účastníkům s dobrou znalostí angličtiny podílet se na mezinárodních projektech a prohloubit vlastní praktické zkušenosti v oblastech jako projektové řízení, postupy při optimalizaci nákladů, Lean, Six Sigma apod. O specifických programech pro zaměstnance, spojených s tématikou výživy a zdravého životního stylu, pojednává příslušná část kapitoly Výrobky a spotřebitelé. Kromě stávajících zaměstnanců máme zájem i o naše možné budoucí spolupracovníky a spolupracovnice. Nestlé se účastní veletrhů pracovních příležitostí na vybraných VŠ s cílem představit studentům příležitosti, které nabízíme, zvýšit oboustranné povědomí o vzájemných nárocích a představit Nestlé jako perspektivně atraktivního zaměstnavatele. Návštěvnické centrum při našem závodě ZORA využíváme pro propagaci směrem ke školní mládeži i učňovským oborům, důležitým pro naši výrobu. Závod ZORA podporuje v SOU Štursova v Olomouci od 1. ročníku výuku učňů v oboru Cukrovinkář s cílem po ukončení studia získat kvalifikované pracovníky do výroby. Závod Prievidza dlouhodobě spolupracuje se Spojenou školou Nováky na základě každoroční dohody o zabezpečení praktického vyučování žáků. V závodě probíhá odborný výcvik studujících učebního oboru mechanik strojů a zařízení.

18 Ochrana životního prostředí je sdílená zodpovědnost a vyžaduje spolupráci všech částí společnosti. Jako největší světová potravinářská firma jsme i nadále připraveni hrát vedoucí roli v oblasti našeho vlivu. Paul Bulcke, generální ředitel Nestlé s.a.

19 Ekologická udržitelnost Mezi prioritní oblasti, kam soustředíme svoji pozornost a nemalé investice, patří zejména voda, energie a obaly. VODA Kvalita a dostupnost vody je zásadní podmínkou pro život, ale i pro výrobu potravin. Nestlé se obává, že v nadcházejících letech budeme čelit v oblasti vody vážné celosvětové krizi. Této hrozbě se snažíme předcházet nejen našimi aktivitami, ale i podporou trvale udržitelných postupů v celém dodavatelském řetězci. Nestlé celosvětově usiluje o zodpovědné využívání vodních zdrojů. Situace ve střední Evropě se samozřejmě liší od problematiky jiných částí světa. V České a Slovenské republice Nestlé nevlastní zdroje pitné vody, ani s balenou vodou přímo neobchoduje.*) V našem regionu není kritický nedostatek vody. Přesto jsme si vědomi toho, že jako významný potravinářský výrobce máme v oblasti hospodaření s vodou velkou zodpovědnost. Dostupnost čisté vody má pro nás zásadní význam. Je nejen přímou součástí našich výrobků, potřebujeme ji také pro technologické účely a následně i naši spotřebitelé pro přípravu našich výrobků. Naše hlavní pozornost se soustředí na hospodaření s vodou na závodech. Snažíme se dosáhnout co nejlepších výsledků v úsporách vody ve výrobě, aniž bychom ohrozili bezpečnost a kvalitu našich výrobků. V následujících odstavcích jsou ukázány některé příklady hospodaření s vodou na našich závodech. V závodě Prievidza na Slovensku se vyrábí široký sortiment kulinářských výrobků pod značkou MAGGI a CARPATHIA. V zájmu snižování spotřeby pitné vody ve výrobě zde bylo rozhodnuto využít podzemních zdrojů vody. Realizoval se nový projekt chlazení ve výrobě, kdy se v chladících okruzích použila studniční voda. Spotřeba pitné vody z městského vodovodu se tím snížila cca o 20%. Další investice v závodě Prievidza se týkala odpadních vod. Rekonstrukcí jednotné kanalizační sítě v areálu závodu se snížily ukazatele znečištěni odpadních vod. Zároveň byl vybudován kontrolní měřící bod v místě napojení na městskou kanalizaci. Výstavbou dešťové kanalizace zaústěné přes lapač tuhých nečistot a lapač ropných látek přímo do řeky Handlovka se snížilo zatížení městské čistírny odpadních vod vodami z povrchového odtoku. *) Pozn.: V omezeném rozsahu jsou balené vody z portfolia Nestlé (Perrier, Vittel, San Pellegrino, Contrex, Aquarel) dováženy přímo ze zahraničí nezávislými dovozci.

20 Závod Zora Olomouc se zabývá výrobou čokoládových cukrovinek (ORION, DELI, apod.). I zde se využívá k technologickým účelům (chlazení) podzemní voda ze tří studní, což umožňuje ušetřit 15 % pitné vody a snížit tak odběr z veřejné vodovodní sítě. V minulých letech byla rekonstruována kanalizace a vybudováno vnitrozávodové předčištěni odpadních vod s česlemi a lapači tuků. Původní zařízení nestačilo nárůstu výroby a našim požadavkům na kvalitu odpadních vod. Tato nová investice v řádech milionů Kč splnila očekávání ohledně snížení obsahu znečišťujících látek ve vypouštěné odpadní vodě (zejména BSK a CHSK). V roce 2009 jsme zde uvedli do provozu moderní technologické zařízení na bázi tepelného čerpadla. To slouží pro chlazení vody, která chladí výrobní zařízení a současně pro ohřev vody ohřívající tanky na čokoládovou hmotu. Toto řešení představuje významný příspěvek k ochraně životního prostředí a odrazilo se zejména v úspoře vody a energie. V roce 2010 byl realizován velmi progresivní projekt na úsporu pitné vody. Instalací recirkulačního systému ledové vody pro technologie výroby čokoládových hmot a produkci tabulek došlo v rámci závodu ke snížení spotřeby pitné vody o cca 18%. m3/t Spotřeba vody v m3 na výrobu 1 tuny výrobku Sfinx Zora Prievidza Závod Sfinx Holešov je výrobcem nečokoládových cukrovinek BON PARI, JOJO a dalších. Významným opatřením ke snížení spotřeby vody byla aplikace reversní osmózy v kotelně závodu. Její plné zavedení přineslo úsporu 7% celkových nákladů za vodu. I zde umožňuje čerpání vody z podzemních zdrojů (dva vlastní vrty) významnou úsporu pitné vody. Dodávka z veřejného vodovodu se pohybuje pouze kolem 20% celkové spotřeby vody závodu. Dodržení ukazatelů vypouštěných odpadních vod přispívá nedávno vybudovaný předčišťovací stupeň pro odpadní vody. 20 ENERGIE A EMISE Spotřeba energie v naší společnosti je dána hlavně procesy přetváření surovin do hotových výrobků jedná se zejména o zahřívání, vaření, chlazení, balení, čištění aj. Díky systematickému přístupu a používání moderních technologií se daří spotřebu energie na tunu hotového výrobku neustále snižovat a tím zlepšovat efektivní využiti energie. Snaha o energetickou hospodárnost pozitivně přímo ovlivňuje naše emise skleníkových plynů. V našich provozech jsme významně snížili emise CO2 a i nadále se zavazujeme v tomto trendu pokračovat. V závodě Prievidza byl realizován v roce 2006 projekt s názvem Optimalizace energetického systému, který přinesl roční úsporu energie ve výši 18%. Za tento projekt jsme získali čestné uznání v soutěži Nejlepší projekt energetiky pořádané Ministerstvem hospodářství SR. GJ/t Spotřeba energie v GJ na výrobu 1 tuny výrobku Sfinx Zora Prievidza Nestlé Slovensko se v roce 2010 rozhodlo investovat do nové technologie při rekonstrukci osvětlovací soustavy skladu hotových výrobků v Prievidzi. Byla nahrazena moderními svítidly s luminiscenčními LED diodami. Instalace osvětlení s LED diodami je výhodná nejen z hlediska úspor energie, ale také úspor pracovní síly při údržbě osvětlovacího systému díky vysoké životnosti světelných zdrojů. Ve stejném roce jsme v Prievidzi

21 21 uvedli do provozu moderní kogenerační jednotku, která přispěla ke snižování emisí skleníkových plynů. Další snižování spotřeby elektřiny v Zoře bylo umožněno díky investici do nové moderní výrobní linky v roce Ve Sfinxu byly v roce 2010 vyměněny parní kotle a tím jsme dosáhli dalšího snížení spotřeby energie k výrobě páry. Dále se Sfinx zaměřil na detekci a následnou eliminaci úniků stlačeného vzduchu z rozvodů a zařízení. OBALY Obaly mají pro bezpečné a čerstvé potraviny zásadní důležitost. Chrání je, ale zároveň poskytují spotřebiteli v místě nákupu důležité informace o značkovém výrobku včetně nutričních i environmentálních informací. Nestlé volí integrovaný přístup: snaží se o snižování hmotnosti obalů, zajišťuje recyklaci a využití obalů, vyvíjí obaly z obnovitelných zdrojů a podporuje rozvoj veřejných systémů využívání obalových odpadů. Naše aktivity v oblasti obalů zahrnují také systematické užívání nového systému PIQET, což je nástroj, který umožňuje rychlým způsobem vyhodnotit vliv obalu na životní prostředí. Umí posoudit až 8 ukazatelů (emise CO2, spotřebu vody a energie, množství odpadu, aj.) Může porovnat obal nového a starého výrobku, vyhodnotit ekologické aspekty změny obalu nebo srovnání obalu s obalem konkurenčním. PIQET je založen na LCA metodě (posuzování životního cyklu) a získané výsledky hrají důležitou roli při rozhodování o obalech. Jako konkrétní příklad využívání nástroje PIQET je možno uvést inovaci skupinového obalu čokolády Aero, kde jsme díky změně konstrukce kartonu ušetřili ročně 27t papíru a zároveň omezili náš vliv na životní prostředí v emisích CO2, spotřebě energie a vody. Značka Friskies (potrava pro zvířata) se také soustředí na odpovědnější budoucnost. Zmenšením obalů výrobků (obsah zůstal nezměněn) docílila celoevropskou úsporu 600t obalových materiálů a 300t CO2. Více informací naleznete na friskies.eu/responsibility odvozených od tonáže obalového materiálu, uváděného spolu s výrobky na trh, jsou finančně podporovány systémy sběru a třídění komunálního odpadu v jednotlivých obcích, aby bylo dosaženo požadované míry využití a recyklace obalového odpadu. Naší aktivní účastí v systému EKO-KOM přispíváme k ochraně životního prostředí. Surovinami, které vzniknou díky vytřídění a recyklaci obalových odpadů, je možné nahradit primární suroviny. Na základě studie LCA, která posuzovala dopady recyklace, byly prokázány úspory energie, vody a snížení emisí skleníkových plynů. Díky podílu Nestlé na systému tak byly sníženy emise skleníkových plynů v roce 2010 téměř o 11 tisíc tun CO2 ekv. To představuje úsporu Pevný odpad snížen o 8% Emise CO2 sníženy o 11% Spotřeba vody snížena o 13% AERO 35g - původní AERO 35g - nový Spotřeba energie snížena o 10% Již v roce 1997 společnost Nestlé, ještě v rámci bývalé společnosti Čokoládovny, založila spolu s několika dalšími významnými firmami neziskovou společnost EKO-KOM, která v ČR spoluvytváří moderní evropský systém využívání obalového odpadu na základě sdílené odpovědnosti všech, kteří obaly na trh uvádějí. Z příspěvků účastníků,

22 22 energie cca 263 milionů MJ, což je srovnatelné s produkcí všech elektráren v ČR za 8 hodin. Na Slovensku je situace obdobná. Nestlé, spolu s několika dalšími významnými společnostmi, založilo v roce 2003 společnost ENVI-PAK. Tato společnost vytváří na Slovensku systém využívání odpadů z obalů na obdobných principech jako EKO-KOM. I zde je základem sdílená zodpovědnost subjektů celého odpadového řetězce od producentů obalů, přes obchodníky, zákazníky, sběrové společnosti až po recyklátory. Oba systémy získaly exkluzivní právo od organizace PRO EUROPE umísťovat na své obaly mezinárodní symbol Zelený bod jako doklad o splnění svých závazků v oblasti využívání obalových odpadů. Společnost Nestlé má právo tuto ochrannou známku v ČR a SR užívat. Rovněž kávové automaty byly přeprogramovány tak, aby nevydávaly jednorázové plastové kelímky a používáním kávových hrnečků jsme ušetřili nejméně ks kelímků ročně, což představuje úsporu 400 kg plastu. Díky pozitivnímu přístupu zaměstnanců k tomuto projektu se nám na ředitelství v Praze za rok 2010 podařilo snížit spotřebu elektrické energie o 13,7 % a spotřebu vody o 25 % v porovnání s rokem Rovněž systematická výchova zaměstnanců k ekologičtější a zároveň ekonomičtější jízdě přináší výsledky. Meziroční porovnání pohonných hmot 2011/2010 ukazuje snížení spotřeby o 10%. Zapojili jsme se do externího projektu Zelená firma, který umožňuje v naší centrále zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií a přispět tak k jejich efektivní recyklaci. Další důležitou oblastí, kde se významně projevuje vliv na životní prostředí, jsou logistické služby. Nestlé v ČR a SR nevlastní skladové centrum ani neprovozuje přepravní služby, nicméně zodpovědnost vůči životnímu prostředí v této oblasti je pro nás důležitá. Už při výběru dodavatelů logistických služeb je pro nás ochrana životního prostředí významným kritériem. Společně s našimi partnery sledujeme emise CO2 v dopravě a skladech a společnými projekty se je snažíme snižovat. Tyto projekty se soustředí na optimalizaci dopravy (využití železnice, maximální využití kapacity aut, aj.) a zároveň její hospodárnost (školení řidičů, aj.). Jako konkrétní příklad můžeme uvést např. v roce 2011 navýšení železniční dopravy ze závodu Zora Olomouc do distribučního skladu v Čechách o 30%, což snížilo roční emise z přepravy zboží o 5%. Životní prostředí ovlivňujeme hlavně v našich závodech, ale myslíme i na naše kancelářské činnosti na ředitelstvích v Praze a Bratislavě. V roce 2010 jsme vyhlásili projekt Zelená kancelář, ve kterém se aktivně účastní naši zaměstnanci. Projekt působí na kolegy v kancelářích, aby se zamysleli nad svým chováním a snažili se zmenšit svůj negativní vliv na životní prostředí. Soustředíme se zejména na oblast energie, dopravy a odpadu. Např. byl snížen počet sdílených tiskáren a byly přednastaveny na oboustranný tisk, čímž byla dosažena významná úspora papíru.

23 ekologické projekty Nestlé jako přední potravinářská společnost se prioritně zaměřuje na podporu projektů v oblasti výživy a zdravého životního stylu. Zdravé životní prostředí však s touto oblastí úzce souvisí. Protože nám není lhostejné, kde žijeme, snažíme se část našich prostředků zaměřit i na různé ekologické projekty. Nestlé je od roku 2003 generálním partnerem soutěže Velká cena Nestlé a Českých sběrných surovin. Tato soutěž ve sběru papíru a dalších surovin je organizována pro všechny základní, speciální a mateřské školy z Prahy a Středočeského kraje pod záštitou ministra životního prostředí, Magistrátu hlavního města Prahy a Středočeského kraje. Projekt vede děti k osvojení ekologických návyků, díky projektu se šetří přírodní zdroje zhodnocením velkého množství surovin, které se po důkladném vytřídění a zpracování uvádí zpět do oběhu. Pravidelně se zúčastní více než sto škol a přes dětí. V místech sídla ředitelství Nestlé a našich závodů v ČR (Modřany, Olomouc, Holešov) probíhá od roku 2005 pravidelně grantové řízení ve prospěch aktivit neziskového sektoru zaměřených na podporu zdravého životního stylu ve zdravém životním prostředí. V každé lokalitě je z řady uchazečů vybráno cca 3-5 projektů. Granty se vyhlašují ve spolupráci s místními úřady a rovněž vyhodnocování návrhů probíhá v součinnosti s nimi. V minulosti byly v oblasti životního prostředí podpořeny např. tyto projekty: úklid Mlýnského potoka a Bystřice v Olomouci projekt Biozahrada v Holešově ekologické výukové programy pro Prahu 12 rekonstrukce záchranné stanice dravců a sov v Praze 12 Nestlé spolupracuje již od roku 2003 s městem Prievidza na společném projektu pod názvem Ekorok s Nestlé. Cílem projektu je podpora výchovy mladé generace k ochraně životního prostředí a zdravému životnímu stylu. Účastní se základní a mateřské školy z Prievidze, vyvrcholením každoroční spolupráce a činnosti dětí je celoměstská prezentace projektu při příležitosti Dne Země. Do projektu je každým rokem zapojeno přes 4600 dětí a celkem 19 škol. 23 V roce 2012 zahájilo Nestlé spolupráci s významnou ekologickou organizací Nadace partnerství na projektu Nestlé pro vodu v krajině. Jeho cílem je hledání přírodě blízkých řešení, která by pomohla zadržovat vodu v krajině, předcházet riziku povodní i šetrně hospodařit s vodou. Nedílnou součástí konkrétních výstupů projektu je i zvyšování povědomí široké veřejnosti o možnostech zmírňovat problémy spojené s vodou v naší republice.

24 Všude na světě znamená název Nestlé příslib spotřebiteli, že výrobek je bezpečný a má vysoký standard. Naším klíčovým cílem je zvyšovat kvalitu života našich spotřebitelů nabízet možnost zvolit si chutnější a zdravější potraviny a nápoje a podporovat zdravý životní styl. Zavazujeme se k odpovědné a spolehlivé spotřebitelské komunikaci, která spotřebitelům umožňuje uplatňovat jejich právo na poučenou volbu a podporuje zdravější stravování. Zásady podnikáni společnosti Nestlé

25 25 5 Výrobky a spotřebitelé Sdílená hodnota pro společnost a specifické cílové skupiny spotřebitelů: Nabídka nutričně kvalitní alternativy v příslušné kategorii potravin, kvalitní výrobky s nutriční hodnotou resp. s prokázanými benefity, uspokojení specifických výživových nároků určitých skupin (kojenci, sportovci, nemocní apod.), poskytnutí výživových informací pro poučenou vlastní volbu spotřebitelů při nákupu potravin, dostupnost kvalitních značkových potravin a nápojů pro nízkopříjmové skupiny. Sdílená hodnota pro Nestlé: Konkurenční výhoda, poučenější a loajálnější spotřebitelé značkových výrobků, větší prodej a využití příležitosti pro růst podílu na trhu vč. specifických segmentů (výživa pro děti, klinická výživa, výživa pro sportovce, výživa pro domácí mazlíčky apod.), lepší porozumění a angažovanost zaměstnanců, získávání nových spotřebitelů, pro něž by standardní formáty značkových potravin byly málo dostupné. Vědecký přístup k řešení výživových potřeb Již počátek našeho podnikání je spojen s vědeckým přístupem chemika a lékárníka Henriho Nestlé, který roku 1867 vynalezl novou kategorii potravin. Jeho kojenecká výživa na bázi sušeného mléka zachránila životy mnoha dětí a pomohla snížit tehdejší alarmující výši kojenecké úmrtnosti. a vývojových centrech zaměřených na potraviny a nápoje po celém světe 34 miliardám Kč. Ústředním bodem naší globální výzkumné a vývojové sítě je Výzkumné centrum Nestlé (Nestlé Research Center) sídlící ve švýcarském Lausanne. Zde probíhá základní výzkum zaměřený na výživu, její zdravotní přínosy, kvalitu a bezpečnost potravin. Výzkum je zaměřen na všechny výrobkové kategorie, s důrazem Podnikání současného Nestlé se opírá o široké portfolio potravin a nápojů pro řešení výživových potřeb různých specifických skupin spotřebitelů. Součástí naší společnosti je největší soukromá výzkumná a vývojová organizace, kterou tvoří okolo zaměstnanců. Jen za rok 2008 odpovídaly investice Nestlé v 26 výzkumných, technologických Amerika Evropa a Střední východ Výzkumná a vývojová Výzkumné centrum Nestlé centra Lausanne, Švýcarsko Fremont, Michigan Výzkumná a vývojová Spojené státy americké centra Minneapolis, Minnesota, Amiens, Francie Spojené státy americké Tours, Francie Queretaro, Mexico Rzeszow, Polsko Solon, Ohio, Osthofen, Německo Spojené státy americké Sansepolcro, Itálie Centra technologie produktů Sderot, Izrael Marysville, Ohio, Centra technologie produktů Spojené státy americké Beauvais, Francie St. Joseph a St. Louis, Broc, Švýcarsko Missouri, Spojené státy americké Lisieux, Francie Orbe, Švýcarsko Singen, Německo Vittel, Francie York, Velká Británie Asie Výzkumná a vývojová centra Peking, Čína Šanghaj, Čína Singapur

26 26 a Slovensko pracují aplikační skupiny ve všech 3 závodech Zora, Sfinx i Prievidza. na výživu dětí a výživu zaměřenou na speciální potřeby jako je výživa seniorů, sportovní výkonnost, redukce hmotnosti, atd. Mezi externí partnery Výzkumného centra Nestlé patří renomované instituty a univerzity jako je Harvardova univerzita nebo Londýnská královská univerzita. Součástí výzkumné sítě Nestlé se od roku 2010 stal výzkumný ústav Nestlé Institute of Health Sciences, jehož cílem je působit na pomezí potravinářství a farmaceutického průmyslu a opírat se přitom o vědecké poznání o lidském zdraví s cílem předcházet a léčit zdravotní stavy jako jsou diabetes melitus, obezita, kardiovaskulární onemocnění či Alzheimerova choroba. Na základní výzkum navazuje proces transformování nových poznatků do výrobkových inovací prostřednictvím 10 center technologie produktů (Product Technology Centres), které se specializují na jednotlivé kategorie potravin. Tuto síť dále doplňuje 15 výzkumných a vývojových center po celém světě. Poznatky celé globální organizace využívá 280 aplikačních skupin na konkrétních trzích, které odpovídají za vývoj potravin a nápojů, přesně splňujících potřeby a preference místních spotřebitelů. Na našem trhu pokrývajícím Českou republiku Spolupracujeme úzce se Společností pro výživu (SPV) po několika liniích od tématiky veřejného, např. školního stravování až po program výživové osvěty pro děti, zastřešené konceptem Nestlé Healthy Kids. Podporujeme odbornou publikační činnost např. v oblasti potravinářské chemie a technologie. Realizujeme projekt Modrá kniha, napomáhající vzdělávání pediatrů a odborníků na dětskou výživu. Podílíme se i na dialogu se státními orgány i odbornou veřejností o odborné tématice potravin pro zvláštní výživu, zvl. v rámci výboru výrobců kojenecké výživy Českého sdružení pro značkové výrobky a Asociace výrobců klinické výživy. Česká a Slovenská republika Aplikační skupiny Zora, Olomouc Sfinx, Holešov Carpathia, Prievidza Víte, že... Naše značka Orion vyvinula čokoládu zaměřenou na zdravotní přínosy již před více než 80 léty. Vitamínová čokoláda zdůrazňovala svou hodnotu přímo na obalu, jehož podobu navrhl dvorní designér značky - avantgardní výtvarník Zdenek Rykr ( )

27 27 Vysoce kvalitní potraviny s nutriční hodnotou Víte, že... Káva je výborným zdrojem polyfenolů - antioxidantů. Jde především o kyselinu chlorogenovou a také kyselinu kávovou a melanoidiny. Také káva bez kofeinu obsahuje přibližně stejné množství antioxidantů. Ty působí jako ochrana proti oxidačnímu poškození, v organismu se váží na volné radikály a neutralizují je. Nestlé uvedlo jako první na náš trh i značku NESCAFÉ Green blend, jejíž receptura je založena na směsi pražených a nepražených, zelených kávových zrn. Průběžně inovujeme celé naše portfolio, abychom vycházeli vstříc nejnovějším poznatkům v oblasti výživy a spotřebitelským požadavkům. Jde například o snižování obsahu cukru, soli a tuků ve výrobcích při zachování vynikající chuti a výživové hodnoty. Tam, kde je to vhodné, obohacujeme naše výrobky o důležité mikronutrienty. Jde například o vitamíny, železo, vápník a další minerální látky. V podmínkách českého a slovenského trhu probíhají inovace receptur ve všech kategoriích vyráběných v našich závodech. V čokoládovně Zora Olomouc jsme v minulých letech upravili receptury celého širokého portfolia výrobků značky Orion tak, abychom redukovali obsah transmastných kyselin pod 3% TFA z celkového obsahu tuku ve výrobku. Zároveň pokračuje projekt přechodu na přísady výhradně přírodního původu, jak je tomu již u řady čokolád s mléčnou náplní pro děti Orion, u tabulkových čokolád Orion a dalších výrobků. V našem sortimentu jsme přešli výhradně na přírodní barviva ať již jde o tyčinky Deli či Margot, oblíbené Arabesky či jiné cukrovinky. Využití přírodních přísad je nedílnou součástí inovací sortimentu cukrovinek vyráběných ve Sfinxu Holešov. Již řadu let jsou na trhu naše oblíbené Lentilky bez umělých barviv. Byl dokončen přechod celé řady Jojo a BonPari na výhradně přírodní barviva. Výrobky jsou také obohaceny dalšími důležitými mikronutrienty například vitamínem C, vápníkem a hořčíkem, obsahují přírodní šťávy apod. V sortimentu bonbónů pro dospělé nabízíme řadu mentolových furé Anticol s eukalyptem obohacených zinkem, které pomáhají zmírňovat obtíže při nachlazení. Pozitivní účinky bylinných silic a aromat také přináší různé varianty Hašlerek a dalších mentolových bonbónů. Víte, že... Součástí společnosti Nestlé je divize Nestlé Professional. Je odborným partnerem pro gastronomická zařízení, hotely, restaurace, další zařízení veřejného stravování, pracoviště i veřejné prostory. Nabídka obsahuje potraviny, teplé nápoje a kulinářské speciality špičkové kvality značek jako Maggi, Chef, Nestlé, Nescafé, Nesquik, Nestea, Buondi a dalších. Nestlé Professional poskytuje rovněž odborné vedení a zázemí týmu Culinary Nestlé Team, který sdružuje od roku 2003 profesionální kuchaře, úspěšně reprezentující naši gastronomii na mezinárodních soutěžích. Zázemí pro odborné prezentace a semináře poskytuje Kuchařské studio v budově Nestlé v Praze - Modřanech. Divize vydává rovněž odborný časopis o výživě Nutri Pro. Více informací na a napojovesystemy.

28 28 V rámci výroby dehydratovaných polévek a bujónů v Prievidzi jsme realizovali projekt snížení podílu sodíku v našich recepturách o 15% a tato iniciativa pokračuje. Zároveň průběžně posilujeme zastoupení přírodních složek v kulinářských výrobcích. Vlajkovou lodí tohoto trendu je řada polévek Maggi Ze zahrádky, jejíž složení se zvýšeným podílem ingrediencí zaručuje vynikající chuť, i když její receptury neobsahují přidaný glutamát sodný ani konzervační látky. Varianta doporučená dětem Maggi Ze zahrádky Junior má navíc významně snížený podíl soli. Významnými inovacemi prochází také portfolio výrobků, které jsou pro náš trh vyráběny v partnerských závodech inz Katka 195x124.ai :13:55 Nestlé v dalších zemích. Například řada cereálií Nestlé přešla na koncept celozrnné mouky a souběžně probíhá postupná redukce obsahu sodíku i cukru v těchto oblíbených snídaních, konzumovaných s mlékem či jogurtem. Dalším projektem je monitoring výživových charakteristik celého portfolia. Tímto nástrojem zjišťujeme, které naše výrobky mají tzv. nutriční základ, tedy zda splňují limity pro veřejností citlivě vnímané živiny a pro klíčové nutrienty své kategorie. Tyto limity jsou stanoveny na základě doporučení Světové zdravotnické organizace, Kodexu Alimentarius a legislativních požadavků dané země. Inovace a renovace výrobků jsou řízeny tak, aby se přísná kriteria pro nutriční základ dařilo postupně plnit. Zároveň jsou výrobkové inovace spojeny s procedurou nazvanou 60/40+. Označení znamená tzv. slepý senzorický test, který je úspěšný, pokud 60% respondentů preferuje náš výrobek ve srovnání s jeho přímým konkurentem. Zároveň je na každý inovovaný výrobek kladen požadavek, aby spotřebiteli přinášel navíc ještě výživovou výhodu ve srovnání s konkurencí, například obohacení některou ze zdraví prospěšných látek nebo naopak snížený obsah jedné či více citlivě vnímaných látek.

29 Uspokojení výživových požadavků spotřebitelů se specifickými potřebami 29 Na uspokojování specifických výživových potřeb je zaměřena divize Nestlé Nutrition. Nestlé podporuje kojení jako nejvhodnější způsob výživy kojenců, avšak matkám, které kojit nemohou, nabízí kojeneckou výživu nejvyšší kvality. Společnost Nestlé je průkopníkem v oboru kojenecké výživy s tradicí od roku Registrace tzv. Nestléovy dětské moučky pro náš trh proběhla již v roce 1890 a před rokem 1948 vyráběla Nestlé v Československu kojeneckou výživu ve dvou tehdy moderních závodech v Moravském Krumlově a v Hlinsku. Nestlé Nutrition nabízí novou generaci kojeneckých výživ Nestlé Beba Premium a dětem, které mají zvýšené riziko vzniku alergie, nabízíme výživu z řady Beba H.A. Premium. V kritickém období zavádění nemléčných příkrmů je dítě vystaveno vyššímu riziku vzniku infekcí a průjmů. Výrobky Beba Premium a Beba H.A. Premium přirozeně posilují obranyschopnost díky obsahu aktivních bakterií Bifidus BL, které se nacházejí ve střevě plně kojených dětí. Nestlé Junior mléko Bifidus 1+ je nová mléčná výživa vyvinutá podle nároků batolat ve věku od jednoho roku. Obsahuje přátelské bakterie Bifidus BL, které pomáhají posilovat přirozenou obranyschopnost dětí. Nestlé vyvinulo také novou mléčnou výživu Junior mléko Bifidus 2+. Nabízíme také příkrmy - mléčné a nemléčné kaše, mlíčko s kaší, přesnídávky a speciální sušenky. O vědecký výzkum Nestlé se rovněž opírá nabídka specialit Beba Sensitive. Je určena pro děti, které trpí nadýmáním, průjmy, zácpou, bolestí bříška a kolikami. Beba A.R. proti ublinkávání má hydrolyzovanou bílkovinu Opti ProHA, která zajišťuje krátký gastrický čas a je možné ji použít i pro kojence s rizikem vzniku alergií. Kaše Nestlé Sinlac je určena pro miminka s alergií na lepek a bílkoviny kravského Zodpovědnost a etika komerční komunikace vůči spotřebitelům je i reputačním faktorem, ovlivňujícím hodnotu značky i postoje investorů. Nestlé se po několikaletém přísném hodnocení stalo v roce 2011 prvním a dosud jediným výrobcem kojenecké výživy, zařazeným do indexu odpovědného investování Financial Times FTSE4Good. mléka, Nestlé Alfaré při poruchách trávení a vstřebávání a Nestlé AL 110 při intoleranci laktózy a pro realimentaci po průjmu. Nestlé Althéra je hypoalergenní, nutričně kompletní formule pro děti trpící potravinovými alergiemi, zvláště pak alergií na bílkovinu kravského mléka a bílkovinu sóji. Beba Alprem LC-PUFA je výživa s hydrolyzovanou bílkovinou pro předčasně narozené děti a novorozence s nízkou a velmi nízkou porodní hmotností. Víte, že... Proti znárodnění závodů Nestlé v roce 1948 protestovala Československá pediatrická společnost zastoupená mimo jiné Prof. Dr. Josefem Švejcarem. Ve svém oficiálním dopisu Ministerstvu výživy uvádí, že jest ve všeobecném zájmu veřejném, obzvláště pak zdravotním a vyživovacím, aby stávající výrobky, které pokládáme pro kojence a děti za nepostradatelné, mohly být firmou Nestlé v ČSR nadále vyráběny. V otázkách výzkumnických na poli dětské dietetiky navazující na funkci lékařského a vědeckého odděl. jmenované firmy, očekáváme, že bude umožněna výroba dalších pro děti potřebných preparátů.

30 Víte, že... Nestlé vyvinula specializovaný nástroj MNA ( Mini Nutritional Assessment ), výživový test pro včasné odhalení rizika podvýživy u seniorů. Tento klinicky prověřený a mezinárodně uznávaný test, jako jediný screeningový nástroj navržený pro použití speciálně u seniorů, se užívá na klinikách, v pečovatelských domech a nemocnicích. Je k dispozici i na cz. Každý senior nebo rodinný příslušník má možnost jej vyplnit, během pár minut zjistit stav výživy a v případě potřeby získat námět na okamžitý zásah. V roce 2010 se Nestlé rozhodla založit specializovanou společnost Nestlé Health Science (NHS), jejíž portfolio se bude postupně stále více opírat o výsledky nového výzkumného ústavu Nestlé Institute of Health Sciences. NHS má ambici stát se průkopníkem v nově vznikající oblasti mezi potravinářským a farmaceutickým průmyslem a uvádět na trh vědeckým výzkumem podložené inovace v oblasti na míru šité výživy s cílem předcházet a léčit zdravotní stavy jako jsou diabetes melitus, obezita, kardiovaskulární onemocnění či Alzheimerova choroba. Na našem trhu NHS již distribuuje výrobky klinické výživy Nestlé pro pacienty, kterým pomáhají zajišťovat jejich speciální výživové potřeby. V současné době naše portfolio zahrnuje přes 35 výrobků. Jedná se o kompletní řadu enterální výživy a to jak standardní, speciální, imunomodulační (podporující funkci imunitního systému), tak i sippingové (tj. k popíjení). Prodáváme je pod značkami Novasource, Isosource, Resource a Impact. Za zmínku jistě stojí, že například Impact patří mezi nejlépe vědecky dokladovanou řadu imunomodulační výživy na světě. Speciální složení výrobků Impact pozitivně ovlivňuje průběh imunitní reakce a tím mimo jiné urychluje např. hojení po operaci a snižuje riziko vzniku infekce. Kromě výživy nabízíme pod značkou Compat i výrobky zdravotnické techniky, které jsou určené pro snadnější a přesnější podávání enterální výživy. Naše výrobky jsou dodávány do nemocnic, zdravotních zařízení a lékáren. Zejména v lékárnách se můžete setkat s řadou Resource, jejíž produkty pomáhají starším a nemocným lidem doplňovat energii a potřebné živiny. Nestlé uvádí na trh rovněž výrobky, určené výkonným sportovcům pod značkou PowerBar. Ty jsou v současnosti do prodeje v ČR a SR uváděny nezávislými prodejci. Nejvyhledávanějšími jsou tyčinky a gely, které zajišťují sportovcům dostatečný přísun energie v kombinaci s vyváženým poměrem minerálů ve formě stravitelné i při vytrvalostní zátěži.

31 Strictly for internal use. The contents of this document are to be used solely for the purpose of training within Nestlé. They are not to be in the possession of, or shown to, persons not directly involved in the training. Zlepšení povědomí a znalostí o výživě a podpora zdravého životního stylu 31 Nestlé si je vědomo své role v odpovědné komunikaci se spotřebiteli, zvláště s dětmi. V naší celosvětově platné směrnici Zásady komunikace Nestlé se spotřebiteli jsme se dobrovolně zavázali dodržovat řadu požadavků, jako jsou například omezení, pokud jde o zobrazení přiměřenosti v reklamě na potraviny a podpora aktivního životního stylu. Součástí závazků, jdoucích nad rámec tzv. samoregulačních kodexů reklamy, je navíc například náš dobrovolný závazek omezit komerční komunikaci na děti ve věku 6 až 12 let a úplně se vzdát komunikace na děti do 6 let. Dobrovolný závazek přehledně uvádět výživové informace na našich obalech je vyjádřen tzv. Nutričním kompasem Nestlé na každém obalu. Na zadní straně obalů uvádíme standardizovanou tabulku, která uvádí množství energie a 7 živin v jedné doporučené porci, i jako procento z doporučeného denního množství (GDA) energie a živin, přijímaných potravou. Informace o množství a percentuálním podílu na denním příjmu energie v jedné porci je uvedena i v ikoně na přední straně obalu. Dalšími částmi kompasu jsou okénka Víte, že a Pamatujte si. V prvním z těchto okének se objevuje informace o výživových výhodách našich výrobků, například obohacování vitamíny a minerály, zatímco v druhém okénku najde spotřebitel různé informace z oblasti výživy, například jak zařadit výrobek do svého vyváženého jídelníčku. Součástí Nutričního kompasu Nestlé je okénko Nestlé kontakt, které dává spotřebiteli možnost spojit se s našimi operátorkami spotřebitelského servisu, které mu poskytnou odpovědi na jeho další případné dotazy. Od konce roku 2010 Nestlé zastřešila své aktivity na podporu zdravého životního stylu projektem Plus pro Vás od Nestlé, jehož ústředním bodem je internetový portál www. plusprovas.cz a sk. Tento projekt je nástrojem pro všestrannou vzájemnou komunikaci mezi námi a našimi spotřebiteli. Poskytuje jim údaje o nutričních výhodách našich inovovaných výrobků, různé další informace, rady a tipy ohledně zdravého životního stylu pro jednotlivce i celé rodiny, od kojenců po teenagery, jakož i pro majitele domácích mazlíčků. S ohledem na svou interaktivní povahu dává také naší společnosti cennou zpětnou vazbu od spotřebitelů ohledně našich výrobků a projektů. Přeměna ve společnost, zaměřenou na oblast výživy a zdravého životního stylu, se odráží i v naší firemní kultuře. Podporujeme rozvoj a informovanost zaměstnanců v oblasti výživy a zdravého životního stylu, a to díky výživovým školením, pořádáním každoročních akcí na podporu pohybu a zdravého životního stylu, a v neposlední řadě i díky řadě zaměstnaneckých výhod v této oblasti. Výše uvedený projekt Plus pro Vás od Nestlé je využíván také jako rámec pro zapojení našich zaměstnanců. Nejvýznamnějším výživovým školením, které je v Nestlé globálně řízeno, je třístupňový cyklus s názvem NQ - Nutriční kvocient. polyfenoly porce trans mastné kyseliny BIO antioxidanty fytonutrienty Používejte své NQ Toto moderní školení s využitím interaktivních her absolvuje na základní úrovni každý zaměstnanec Nestlé. Návazný pokročilý modul je připraven pro ty z našich zaměstnanců, kteří přicházejí do běžného kontaktu s našimi zákazníky a spotřebiteli. Nejvyšší stupeň je již specializovaný pro každou kategorii potravin a absolvují ho všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na vývoji a inovacích v rámci dané výrobkové skupiny. Svoje výživové znalosti si dále mohou naši zaměstnanci zdokonalit i díky e-learningovému intranetovému programu.

32 32 Projekt Modrá kniha Specializovaný vzdělávací projekt pro českou a slovenskou odbornou lékařskou veřejnost, připravený týmem kojenecké výživy Nestlé Nutrition. Opírá se o mezinárodní odborné zkušenosti Nestlé Nutrition Institute a série publikací Annales Nestlé, které jsou uznávaným mezinárodním zdrojem vědeckých poznatků. V rámci projektu Modrá kniha jsou každoročně vybírána původní témata, zajímavá pro českou i slovenskou odbornou lékařskou veřejnost. První Modrá kniha byla vydána již v roce Na těchto publikacích s Nestlé každoročně spolupracují nejvýznamnější lékařské kapacity ze špičkových klinických pracovišť z oborů dětské gastroenterologie, imunologie, pediatrie a neonatologie. Projekt Modrá kniha je svého druhu jedinečný. Díky němu získávají informace nejen lékaři z řad pediatrů, ale i studenti na lékařských fakultách, pro které jsou často Modré knihy základním aktuálním materiálem z oboru dětské výživy a gastroenterologie Výživa novorozenců a kojenců Neprospívání kojenců a batolat Lipidy ve výživě Alergie kojeneckého věku Naléhavé situace v pediatrii Nové pohledy na výživu kojenců a batolat Celiakie Mimořádné situace ve výživě novorozenců a kojenců Gastroezofageální reflux u dětí Součástí zdravého životního stylu je vyváženost mezi příjmem energie z potravy a jejím výdejem. Na naši spotřebitelskou komunikaci proto navazují i aktivity na podporu fyzického pohybu ve zdravém prostředí pro veřejnost s důrazem na děti a mládež. V celostátním měřítku hraje významnou roli projekt ORION FLORBAL CUP pro české a slovenské základní školy, uskutečňovaný ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (ČR) a Asociáciou športu na školách (SR). Akce se účastní každoročně přes dětí na 2. stupni základních škol. Ve školním roce 2012/2013 spouštíme první fázi projektu výživové osvěty pro děti na 1. stupni základních škol. Na vývoji projektu spolupracujeme se Společností pro výživu a předními výživovými odborníky. Cílem projektu, který spadá pod celosvětový rámcový projekt Nestlé Healthy Kids (projekt Nestlé Zdravé děti ) je poskytnout nástroj pro výživovou orientaci dětí v základních školách v ČR i SR tak, aby získaly správné výživové návyky a osvojily si základy povědomí o zdravém životním stylu, vyvážené pestré stravě a roli fyzické aktivity a pohybu. především do oblasti podpory pohybu a sportu v SR. V SR je též významná i přímá pravidelná podpora Nestlé projektu sdružení Úsmev ako dar Športové hry detských domovov, jehož se každoročně účastní přes 500 dětí ze 40 domovů. Aktivně se též podílíme na společných aktivitách v rámci potravinářského průmyslu např. jako členové Potravinářské komory podporujeme projekt pro zdravý životní styl školáků Hravě žij zdravě. Mezi další nástroje podpory pohybové aktivity a povědomí o zdravém životním stylu patří každoroční grantová řízení pro 3-5 projektů neziskových organizací (Olomouc, Holešov, Praha 12) v ČR a usměrňování daňové asignace

33 33 Zlepšení dostupnosti potravin Jako významný potravinářský výrobce poskytujeme samozřejmě i bezplatné potravinové dary. Jsou určeny českým i slovenským Potravinovým bankám, ale i dalším partnerům, kteří je distribuují mezi potřebné, jako je např. Červený kříž (např. dětská léčebna ČČK Bukovany), dětské domovy a centra, např. dětské centrum při Fakultní Thomayerově nemocnici, zařízení pro handicapované Nový domov v Prievidzi a další. Naše spolupráce s organizacemi, distribuujícími bezplatně potraviny, probíhá každoročně a darováním našich výrobků jim pomáháme uspokojit potřeby jejich klientů v oblasti stravování. Humanitární dary potravin jsme s to poskytnout i nárazově, při nečekaných přírodních pohromách. V případě letních provodní na Moravě v roce 2009 jsme ve spolupráci s Centrem pomoci ADRA dodali do povodňového centra v Novém Jičíně bezmála 1400 kartonů různých druhů potravin v hodnotě přes Kč, určených pro distribuci do nejvíce postižených obcí. Při rozsáhlých povodních na východním Slovensku v roce 2010 prostřednictvím Potravinové banky Slovenska poskytla naše společnost obyvatelům povodní postižených oblastí darem celkem přes 6 tun potravin v hodnotě 44 tisíc EUR. V uvedených případech jde typicky o polévky, omáčky, dehydratovaná hotová jídla či bramborové kaše MAGGI a CARPATHIA, rozpustné kávy NESCAFÉ, cukrovinky ORION, JOJO a BON PARI, cereální tyčinky FITNESS i dětské výživy NESTLÉ. Víte, že... S ohledem na rozsah nízkopříjmových skupin mezi spotřebiteli v řadě zemí světa vyvinula Nestlé specifický model PPP ( Popularly Positioned Products dostupné výrobky ), kdy nabízí kvalitní značkové potraviny za dostupnou cenu v odpovídajícím formátu, vyvinutém právě pro tyto spotřebitele. Typickým představitelem tohoto konceptu jsou jednoporcové samostatně prodávané bujonové kostičky MAGGI, oblíbené např. v řadě afrických zemí. Celosvětově Nestlé vidí v PPP jeden ze svých růstových faktorů. V současnosti na něj připadá ne méně než 8% tržeb a podíl postupně roste. Záběr tohoto rostoucího portfolia je široký od kulinářských výrobků po nápoje a cukrovinky, řádově jde o 4000 různých typů výrobků. Těžiště vývoje a nabídky PPP je zaměřeno trhy tzv. rozvojových zemí.

34 34 6 Sociální a charitativní projekty V naší zprávě o společenské odpovědnosti cestou vytváření sdílených hodnot záměrně nestavíme do popředí charitativní projekty, i když podpora znevýhodněných a potřebných je tradiční součástí působení Nestlé, Českou republiku a Slovenskou republiku nevyjímaje. Uvědomujeme si, že i tato oblast je důležitá a že ji nelze řešit jen cestou standardního komerčního provozu. Naše partnerství s Nadací Terezy Maxové dětem podporuje náhradní rodinnou péči prostřednictvím společného projektu Adopce.com. Poskytuje snadno dostupné informační zázemí všem zájemcům o toto téma a tím usnadňuje dětem z dětských domovů a kojeneckých ústavů cestu do nových rodin. Za více než 10 let spolupráce jsme byli v roce 2011 oceněni čestnou cenou Zlaté srdce. Na Slovensku je naším hlavním partnerem Společnost přátel dětí z dětských domovů Úsmev ako dar. Společnost ocenila významný přínos Nestlé projektům pro děti v náhradní péči. Tradičním vrcholem naší každoroční spolupráce je podpora vánočního benefičního koncertu Úsmev ako dar. Tato partnerství na republikové úrovni doplňují vybrané projekty v místech našeho působení, jako je například partnerství se zařízením pro děti s mentálním a kombinovaným postižením Modrý Klíč, podpora projektů Sociální automobil, Speciálních olympiád v Olomouci či centra speciální péče v Prievidzi. Od roku 2008 se Nestlé zapojila do projektu měření investic do komunity (CCI) v ČR i SR podle mezinárodní metodiky London Benchmarking Group (LBG) Autorem ceny Zlaté srdce je výtvarník R. Plesl

35 Nestlé Česko s.r.o. ředitelství Mezi Vodami 31, Praha 4 tel fax Nestlé Česko s.r.o. závod ZORA Tovární 13, Olomouc tel fax Nestlé Česko s.r.o. závod SFINX Nestlé Slovensko s.r.o. závod PRIEVIDZA Palackého 134, Holešov tel fax Košovská cesta 11, Prievidza tel (46) fax (46) Nestlé Slovensko s.r.o. kanceláře Bratislava Teslova 19, Bratislava 2 tel (2) fax (2)

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CÍL 10: ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ DO ROKU 2015 ZAJISTIT BEZPEČNĚJŠÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, V NĚMŽ VÝSKYT ZDRAVÍ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NEBUDE PŘESAHOVAT MEZINÁRODNĚ SCHVÁLENÉ NORMY Zdraví kromě jiných

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Unilever plán udržitelného rozvoje 2013. Pokrok a podpora zmen

Unilever plán udržitelného rozvoje 2013. Pokrok a podpora zmen Unilever plán udržitelného rozvoje 2013 Pokrok a podpora zmen O společnosti Unilever Každý den používají naše výrobky 2 miliardy spotřebitelů Naše výrobky se prodávají ve více než 190 zemích Naše prodeje

Více

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU?

JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? JAK VYUŽÍT PŘEDNOSTI KAPITALISTICKÉHO SYSTÉMU? Soubor hlavních myšlenek příspěvků, zaměřených na toto téma a publikovaných v prestižním časopisu Harvard Business Review v roce 2011. Sestavil: prof. ing.

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

Národní strategický plán

Národní strategický plán Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 2013 ČESKÁ REPUBLIKA červenec 2007 Materiál pro jednání vlády ČR Obsah O B S A H str. 2 1. Obecný popis odvětví 3 2. SWOT analýza odvětví a

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA STAVU OBORU VČELAŘSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Autorský kolektiv tvořili odborníci Českého svazu včelařů, o. s., a Výzkumného ústavu včelařského, s. r. o., pod vedením RNDr. Václava Švamberka. 1. Úvod

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více