Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice"

Transkript

1 Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta byl dne 3.března zveřejněn ve Sbírce zákonů, částka 30 s účinností od 2.dubna V plném znění je na adrese: Zákon upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a zároveň je harmonizuje s požadavky směrnic Evropského společenství, které byly v nezbytném případě do zákona zapracovány. Nová a základní terminologie používaná v zákoně Zdravotnické povolání souhrn činností a znalostí při výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Zdravotnický pracovník fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta. Akreditovaný zdravotnický magisterský studijní program studijní program všeobecné lékařství nebo zubní lékařství nebo farmacie, který splňuje podle stanoviska Ministerstva zdravotnictví minimální požadavky stanovené prováděcím právním předpisem k získání odborné způsobilosti jeho absolventů k výkonu zdravotnického povolání a který získal akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odborná způsobilost k výkonu povolání způsobilost k provádění vymezených činností, která se získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu, event. stanovením dalších podmínek dle tohoto zákona. Specializační vzdělávání příprava na výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jejímž ukončením se získává specializovaná způsobilost. Průkaz odbornosti dokument, který obsahuje průběžné záznamy o druhu a délce absolvované odborné praxe, o zařazení do specializačního vzdělávání, jeho průběhu, atestačních zkouškách, doškolení v případě přerušení výkonu povolání a absolvování celoživotního vzdělávání. Průkaz odbornosti nahrazuje stávající specializační index. Vzdělávací program dokument, který stanoví celkovou délku, rozsah a obsah příprav, zejména délku povinné praxe v oboru, včetně doplňkové praxe a typ pracoviště, na němž praxe má probíhat. Dále stanoví požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti a další nezbytné podmínky pro získání specializované způsobilosti. Vzdělávací program nahrazuje dosavadní specializační náplně. Specializovaná způsobilost k výkonu povolání způsobilost k výkonu vymezených činností, která se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Samostatný výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta výkon činností, ke kterým je lékař, zubní lékař a farmaceut způsobilý bez odborného dohledu, včetně provozování soukromé praxe, a to na základě vlastního zhodnocení a posouzení zdravotního stavu pacienta a s tím souvisejících okolností.

2 Výkon povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta pod odborným dohledem výkon činností v rozsahu stanoveném lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem oprávněným vykonávat povolání samostatně. Akreditace oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu udělené ministerstvem zdravotnickému zařízení, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě. Celoživotní vzdělávání je průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilostí odpovídající získané odbornosti v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta získává ten, kdo je odborně způsobilý, zdravotně způsobilý a bezúhonný. Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává na vyžádání posuzovaného lékaře, zubního lékaře, farmaceuta jeho registrující lékař nebo lékař pracovnělékařské péče, je-li posuzovaný zaměstnancem. Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání a další podmínky stanoví prováděcí právní předpis. Lékař, zubní lékař nebo farmaceut je povinen se podrobit lékařským prohlídkám za účelem posouzení zdravotní způsobilosti v termínech stanovených prováděcím právním předpisem nebo v odůvodněných případech na vyžádání zaměstnavatele nebo správního úřadu, který posuzovanému lékaři, zubnímu lékaři, farmaceutovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení. Dle 44, odst. 14 tohoto zákona lékaři, zubní lékaři, farmaceuti, kteří vykonávají zdravotnické povolání podle dosavadních právních předpisů, jsou povinni předložit doklad o zdravotní způsobilosti a o bezúhonnosti svému zaměstnavateli, jde-li o zaměstnance, nebo správnímu úřadu, který lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný či spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen. Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání a v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele nebo správního úřadu, lékařů, zubních lékařů, farmaceutů již vykonávajících zdravotnické povolání viz výše. Odborná a specializovaná způsobilost lékaře Odbornou způsobilost k výkonu povolání získává lékař absolvováním nejméně šestiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu všeobecné lékařství. Poté je oprávněn k provádění vymezených činností pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí. Specializovanou způsobilost získává lékař absolvováním a úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou a vydáním diplomu o specializaci ministerstvem. Získání specializované způsobilosti je podmínkou pro samostatný výkon povolání lékaře. Specializační vzdělávání se uskutečňuje formou celodenní průpravy v rozsahu odpovídajícím stanovené týdenní pracovní době dle 83a zákoníku práce nebo externí průpravy zkrácené nejvýše na polovinu stanovené doby s tím, že se celková doba průpravy adekvátně prodlužuje. Specializační vzdělávání se uskutečňuje při výkonu lékařského povolání podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů a může být přerušeno z důvodů pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, vojenské činné služby, civilní služby nebo vědecké činnosti, avšak nesmí být tímto přerušením zkráceno. Účast na specializačním vzdělávání podle tohoto zákona se považuje za zvyšování kvalifikace podle 142b a 143 zákoníku práce.

3 Zařazení do specializačního oboru provádí na žádost uchazeče ministerstvo zdravotnictví. Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, případně specializované způsobilosti a průkaz odbornosti, pokud byl již dříve vydán. Cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Ministerstvo zařadí uchazeče do oboru, vydá vzdělávací program příslušného oboru a průkaz odbornosti, nebyl-li vydán již dříve. Vzdělávací program stanoví celkovou dobu specializačního vzdělávání, rozsah a obsah přípravy, délku povinné a doplňkové praxe, typ pracoviště, na kterém praxe má probíhat, minimální délku praxe absolvovanou na pracovišti akreditovaného zařízení, požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti, předpoklady ke složení atestační zkoušky atd. Každému lékaři, který je zařazen do specializačního vzdělávání, přidělí akreditované pracoviště školitele se specializovanou způsobilostí v oboru. Školitel dohlíží na odbornou stránku výkonu zdravotnického povolání, průběžně hodnotí teoretické znalosti a praktické dovednosti uchazeče. Do specializačního vzdělávání lze započítat část doby studia v doktorském studijním programu, pokud odpovídá minimálně polovině stanovené týdenní pracovní doby a obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu; dále odbornou praxi absolvovanou v cizině nebo v jiném oboru specializace, pokud praxe odpovídá obsahem příslušnému vzdělávacímu programu. O uznání této praxe rozhoduje ministerstvo na základě posouzení žádosti doplněné doklady potvrzujícími absolvovanou praxi. Atestační zkouška se koná v závěru specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem. Zkouška se koná podle zkušebního řádu před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem. V případě neúspěchu může být opakována nejvýše dvakrát a s odstupem minimálně 1 roku. Po úspěšném vykonání zkoušky vydá ministerstvo diplom o specializaci. Přerušení výkonu povolání lékaře nemá vliv na získanou odbornou a specializovanou způsobilost, která zůstává přerušením nedotčena. Dojde-li k přerušení výkonu povolání lékaře na dobu delší než 5 let v průběhu předcházejících 6 let, je lékař povinen se bezodkladně doškolit v rozsahu nejméně 60 pracovních dní na pracovišti pod vedením lékaře s příslušnou specializovanou způsobilostí, který provede záznam o doškolení do průkazu odbornosti. Specializační obory stanovené přílohou zákona jsou: 1. alergologie a klinická imunologie 2. anesteziologie a resuscitace 3. angiologie 4. audiologie a foniatrie 5. cévní chirurgie 6. dermatovenerologie 7. dětská a dorostová psychiatrie 8. dětská dermatovenerologie 9. dětská gastroenterologie a hepatologie 10. dětská gynekologie 11. dětská chirurgie 12. dětská kardiologie 13. dětská nefrologie 14. dětská neurologie 15. dětská onkologie a hematoonkologie 16. dětská otorinolaryngologie 17. dětská pneumologie 18. dětská radiologie 19. dětská revmatologie 20. dětská urologie 21. dětské lékařství 22. diabetologie 23. dorostové lékařství

4 24. endokrinologie 25. epidemiologie 26. gastroenterologie 27. geriatrie 28. gerontopsychiatrie 29. gynekologie a porodnictví 30. hematologie a transfúzní lékařství 31. hrudní chirurgie 32. hygiena a epidemiologie 33. hygiena dětí a dorostu 34. hygiena obecná a komunální 35. hygiena výživy 36. hyperbarická medicína a oxygenoterapie 37. chirurgie 38. infekční lékařství 39. intenzívní medicína 40. intervenční radiologie 41. kardiochirurgie 42. kardiologie 43. klinická biochemie 44. klinická farmakologie 45. klinická onkologie 46. korektivní dermatologie 47. lékařská genetika 48. lékařská mikrobiologie 49. maxilofaciální chirurgie 50. návykové nemoci 51. nefrologie 52. neonatologie 53. neurochirurgie 54. neurologie 55. neuroradiologie 56. nukleární medicína 57. oftalmologie 58. otorinolaryngologie 59. ortopedie 60. paliativní medicína a léčba bolest 61. patologická anatomie 62. plastická chirurgie 63. popáleninová medicína 64. posudkové lékařství 65. pracovní lékařství 66. praktické lékařství pro děti a dorost 67. praktické lékařství pro dospělé 68. psychiatrie 69. radiační onkologie 70. radiologie a zobrazovací metody 71. rehabilitační a fyzikální medicína 72. reprodukční medicína 73. revmatologie 74. rodinné lékařství 75. sexuologie 76. soudní lékařství 77. tělovýchovné lékařství 78. tuberkulóza a respirační nemoci 79. úrazová chirurgie (traumatologie) 80. urgentní medicína 81. urologie

5 82. veřejné zdravotnictví 83. vnitřní lékařství Minimální délka specializačního vzdělávání lékařů je stanovena na 4 roky, další podmínky a požadavky budou stanoveny ve vzdělávacích programech. Tímto zákonem se ruší dosavadní systém specializací I. a II. stupně. Obory jsou uvedeny v abecedním seznamu, na stejné úrovni, ale v případě úzkých specializací se předpokládá nejdříve absolvování odborné praxe podle vzdělávacího programu v širším, dříve základním oboru (př. dětská gynekologie a gynekologie a porodnictví). Z celkového počtu 83 specializačních oborů je 68 stávajících oborů (u některých došlo ke změně názvu př. pediatrie na dětské lékařství), z nich většina má vzdělávací programy kompatibilní se zeměmi EU a specializace v těchto oborech může být automaticky uznávána, 15 oborů je zavedeno nově (př. angiologie, praktické lékařství pro děti a dorost, rodinné lékařství). Odborná a specializovaná způsobilost zubního lékaře Odbornou způsobilost k výkonu povolání získává zubní lékař absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia, které obsahuje teoretickou a praktickou výuku v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu zubní lékařství nebo stomatologie (pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004). Poté je oprávněn k provádění činnosti preventivní, protetické, diagnostické, léčebné a dispenzární péče. Podmínkou pro samostatný výkon povolání zubního lékaře je dostačující absolvování nového studijního programu zubní lékařství; v případě absolventů studijního programu stomatologie je však nezbytné absolvovat dále ještě odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení v minimální délce 36 měsíců pod vedením lékaře, který je způsobilý k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře s minimální 5letou praxí v oboru. Odborná praxe musí být vykonávána v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, pokud je vykonávána v kratší pracovní době, nejméně v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby, adekvátně se prodlužuje. Odborná praxe může být přerušena z důvodů pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, vojenské činné služby, civilní služby nebo vědecké činnosti, avšak nesmí být tímto přerušením zkrácena. Do odborné praxe může ministerstvo započítat praxi absolvovanou v cizině, pokud odpovídá obsahem, rozsahem a délkou příslušnému vzdělávacímu programu. Žádost o započtení s úředně ověřeným dokladem v českém jazyce zasílá zubní lékař ministerstvu. Specializovanou způsobilost získává zubní lékař absolvováním a úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou, na jejímž základě vydá ministerstvo diplom o specializaci v příslušném specializačním oboru. Získání specializované způsobilosti je podmínkou pro samostatný výkon povolání zubního lékaře v oboru získané specializace. Specializační vzdělávání zubních lékařů se uskutečňuje při výkonu povolání zubního lékaře podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů. Specializační vzdělávání, zařazení do oboru, organizace, průběh a ukončení se uskutečňuje obdobně jako u lékařů. Podobně je tomu i v případě přerušení výkonu povolání. Specializační obory pro zubní lékaře stanovené přílohou zákona jsou: 1. ortodoncie 2. orální a maxilofaciální chirurgie Minimální délka specializačního vzdělávání zubních lékařů je stanovena na 3 roky, další podmínky, požadavky budou stanoveny ve vzdělávacích programech. U obou oborů dochází ke změně názvu z původní čelistní ortopedie a stomatologické chirurgie. Odborná a specializovaná způsobilost farmaceuta

6 Odbornou způsobilost k výkonu povolání získává farmaceut absolvováním nejméně pětiletého prezenčního studia v akreditovaném zdravotnickém magisterském studijním programu farmacie, obsahujícího teoretickou a praktickou výuku, z toho nejméně 6 měsíců praxe v lékárně nebo studijního programu farmacie, pokud byl zahájen nejpozději v akademickém roce 2003/2004 a absolvováním odborné praxe ve zdravotnickém zařízení v délce 36 měsíců v průběhu předcházejících 5 let nebo specializace I. stupně v základním oboru podle dosavadních právních předpisů. Po získání odborné způsobilosti může farmaceut samostatně vykonávat činnost při přípravě lékových forem léčivých přípravků, při výrobě a kontrole léčiv, při kontrole léčiv v lékárně a v laboratoři pro kontrolu léčiv, při skladování a distribuci léčiv u distributora léčiv, při přípravě, kontrole, skladování a výdeji léčiv v lékárnách a při poskytování odborných informací o léčivech. Specializovanou způsobilost získává farmaceut absolvováním a úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou a vydáním diplomu o specializaci ministerstvem nebo absolvováním doplňující odborné praxe podle vzdělávacího programu v akreditovaném zařízení, které vydá osvědčení o jejím ukončení. Získání specializované způsobilosti atestační zkouškou je podmínkou pro samostatný výkon činností v laboratořích (jiných než v případě odborné způsobilosti), činností při ochraně veřejného zdraví, v zařízeních transfúzní služby, na odděleních nukleární medicíny, klinického farmaceuta a pro výkon vzdělávací, výzkumné, vývojové a revizní činnosti. Zařazení do doplňující odborné praxe podává uchazeč akreditovanému zařízení, v němž má praxe probíhat. Součástí žádosti jsou úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, event. specializované způsobilosti a průkaz odbornosti; cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Získání specializované způsobilosti absolvováním doplňující odborné praxe je podmínkou pro samostatný výkon činnosti při vedení lékárny a při přípravě zvlášť náročných lékových forem. Specializační vzdělávání a doplňující odborná praxe farmaceutů se uskutečňuje při výkonu povolání farmaceuta podle vzdělávacích programů jednotlivých specializačních oborů. Specializační vzdělávání a doplňující odborná praxe, jeho organizace, průběh a ukončení se uskutečňuje obdobně jako lékařů. Podobně je tomu i v případě přerušení výkonu povolání. Specializační obory stanovené přílohou zákona jsou: farmaceutické technologie klinická farmacie laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví nemocniční lékárenství radiofarmaka veřejné lékárenství Minimální délka specializačního vzdělávání farmaceutů je stanovena na 4 roky, další podmínky, požadavky budou stanoveny ve vzdělávacích programech. Přechodná ustanovení Specializovanou způsobilost získávají lékaři se specializací I. stupně v základních oborech (podle dosavadních právních předpisů anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, patologická anatomie, pediatrie, psychiatrie, radiodiagnostika, radioterapie, urologie nebo hygiena a epidemiologie) v obdobných oborech specializačního vzdělávání stanovených v příloze tohoto zákona, pokud si doplní chybějící část odborné praxe stanovené vzdělávacím programem příslušného specializačního oboru do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. ( 44, odst. 1, věta 1.-5.) Specializovanou způsobilost v obdobných oborech bez doplnění odborné praxe získávají lékaři se specializací I. stupně v základním oboru, kteří získali osvědčení České lékařské komory k výkonu

7 soukromé lékařské praxe a nejméně 5 z posledních 6 let nepřetržitě vykonávali zdravotnické povolání lékaře. ( 44, odst. 1, věta 6.) Specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro dospělé získávají lékaři se specializací I. stupně v základním oboru všeobecné lékařství a specializovanou způsobilost v oboru praktické lékařství pro děti a dorost získávají lékaři se specializací I. stupně v základním oboru pediatrie, pokud v oboru pediatrie pracují déle než 3 roky, z toho alespoň 1 rok v primární péči. ( 44, odst. 2, věta ) Specializovanou způsobilost v obdobných oborech specializačního vzdělávání podle tohoto zákona získávají lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci II. stupně v základních oborech (anesteziologie a resuscitace, dermatovenerologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interní lékařství, klinická biochemie, lékařská mikrobiologie, neurologie, oftalmologie, ortopedie, otorinolaryngologie, patologická anatomie, pediatrie, psychiatrie, radiodiagnostika, radioterapie, všeobecné lékařství nebo urologie). ( 44, odst. 3) Specializovanou způsobilost v obdobných oborech specializačního vzdělávání podle tohoto zákona získávají lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci v nástavbovém oboru.( 44, odst. 4) Způsobilost k samostatnému výkonu povolání zubního lékaře získávají zubní lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci I. stupně v základním oboru stomatologie a absolvovali odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení v minimální délce 36 měsíců. ( 44, odst. 5) Specializovanou způsobilost zubního lékaře v oboru ortodoncie získávají zubní lékaři, kteří podle dosavadních právních předpisů získali specializaci v nástavbovém oboru čelistní ortopedie, a zubní lékaři se specializací v nástavbovém oboru stomatologická chirurgie získávají specializovanou způsobilost v oboru orální a maxilofaciální chirurgie. ( 44, odst. 5) Specializovanou způsobilost farmaceuta v oboru farmaceutická technologie podle tohoto zákona získávají farmaceuti, kteří získali podle dosavadních právních předpisů specializaci v základním oboru farmaceutická technologie I. stupně nebo v základním oboru farmaceutická technologie I. stupně a nástavbovém oboru léčivé rostliny nebo organopreparáty a mikrobiologické a imunobiologické přípravky nebo radioaktivní přípravky nebo technologie lékových forem nebo organizace a řízení farmacie. ( 44, odst. 7) Specializovanou způsobilost farmaceuta v oboru klinická farmacie podle tohoto zákona získávají farmaceuti, kteří získali podle dosavadních právních předpisů specializaci v základním oboru klinická farmacie I. stupně nebo v základním oboru klinická farmacie I. stupně a nástavbovém oboru biochemická a toxikologická analytika nebo biologické a mikrobiologické kontrolní metody nebo farmakologie a toxikologie léčiv nebo radioaktivní přípravky. ( 44, odst. 7) Specializovanou způsobilost farmaceuta v oboru veřejné lékárenství podle tohoto zákona získávají farmaceuti, kteří získali podle dosavadních právních předpisů specializaci v základním oboru lékárenství I. stupně nebo specializaci v základním oboru lékárenství I. stupně a nástavbovém oboru galenická farmacie nebo laboratorní diagnostika nebo léčivé rostliny nebo veterinární farmacie. ( 44, odst. 7) Specializovanou způsobilost farmaceuta v oboru nemocniční lékárenství podle tohoto zákona získávají farmaceuti, kteří získali podle dosavadních právních předpisů specializaci v základním oboru lékárenství II. stupně nebo specializaci v základním oboru klinická farmacie I. stupně a nástavbovém oboru organizace a řízení farmacie nebo specializaci v základním oboru lékárenství I. stupně a nástavbovém oboru farmakologie a toxikologie léčiv nebo organizace a řízení farmacie. ( 44, odst. 7) Specializovanou způsobilost farmaceuta v oboru laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví podle tohoto zákona získávají farmaceuti, kteří získali podle dosavadních právních

8 předpisů specializaci v základním oboru farmaceutická analytika I. nebo II. stupně nebo farmaceutická analytika I. stupně a nástavbovém oboru biochemická a toxikologická analytika nebo biochemická mikrobiologická kontrolní metoda nebo organizace a řízení farmacie. ( 44, odst. 7) Změna zákona č.95/2005 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákonem č.125/2005 Sb. ze dne 22.února 2005 došlo ke změně zákona č.95/2004 Sb. v 3, odst. 2 a 3, které se týkají zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Změna : Odst 2 3 zní: V odůvodněných případech na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a správního úřadu, který zdravotnickému pracovníkovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu3), jde-li o zdravotnického pracovníka poskytujícího zdravotní péči vlastním jménem, je zdravotnický pracovník povinen doložit zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékařským posudkem, který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče. Odst.3 3 zní: Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen4). Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 90 dnů. Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu zdravotnického povolání, a v odůvodněných případech též na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, nebo správního úřadu, který lékaři, zubnímu lékaři nebo farmaceutovi vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu3).

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH

R o č n í k 2004. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH R o č n í k 2004 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 12 Vydáno: PROSINEC 2004 Kč OBSAH ZÁVAZNÁ OPATŘENÍ 7. Výsledky dohodovacího řízení o hodnotách bodu a výši úhrad zdravotní

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4802 Sbírka zákonů č. 373 / 2011 373 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah ČÁST PRVNÍ... 3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.1. Předmět úpravy...

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Osobní rozsah zdravotního pojištění ÚPLNÉ NĚNÍ ÁKONA č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 242/1997 Sb., č. 2/1998 Sb., č. 127/1998

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 206/2009 Sb. - stav k 7. 7.2009 206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2

(4) Autorizace podle tohoto zákona je zvláštní podmínkou provozování živnosti. 2 ZÁKON č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady

crdux0041ci8 Drážní úřad 121 06 Praha 2 - Vinohrady Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 - Vinohrady crdux0041ci8 CRDUX0041CI8 Č. j.: DUCR-12061/12/Jr Metodický pokyn pro získání všeobecné odborné způsobilosti pro vydání licence strojvedoucího (úplné

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H :

ČESKÁ REPUBLIKA O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 99 Rozeslána dne 6. listopadu 2014 Cena Kč 122, 234. Zákon o státní službě O B S A H : 235. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 455 ZÁKON ze dne 2. října 1991 o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb. zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 49/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 49/1997 Sb. ZÁKON ze dne 6. března 1997 o civilním letectví

Více

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální

ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální Strana 4058 Sbírka zákonů č. 318 / 2012 318 ZÁKON ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více