Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona."

Transkript

1 Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů byl dne 3. března 2004 zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, částka 30 s účinností 1.dubna Zákon upravuje podmínky získávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče, celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků a vzdělávání jiných odborných pracovníků a podmínky pro uznávání způsobilostí k výkonu zdravotnického povolání pro státní příslušníky členských států EU a pro státní příslušníky mimo členské státy. Vymezení některých základních pojmů užívaných v zákoně Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zdravotnický pracovník - fyzická osoba, která vykonává zdravotnické povolání podle tohoto zákona. Jiný odborný pracovník - fyzická osoba provádějící činnosti, které nejsou poskytováním zdravotní péče, ale s poskytováním této péče přímo souvisejí. Akreditovaný magisterský nebo bakalářský studijní obor - studijní obor v rámci příslušného studijního programu, který byl akreditován MŠMT. Akreditovaný zdravotnický magisterský nebo bakalářský studijní obor - akreditovaný studijní obor, kterému bylo uděleno souhlasné stanovisko MZ ke způsobilosti absolventů vykonávat zdravotnické povolání. Způsobilost k výkonu povolání - zahrnuje odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Výkon povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka - výkon činností stanovených tímto zákonem a prováděcím právním předpisem, dále řídící, metodická, koncepční, kontrolní, výzkumná a vzdělávací činnost v příslušném oboru nebo činnost související s poskytováním zdravotní péče. Výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu - výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta; činnosti, které zdravotnický pracovník může vykonávat i bez indikace lékaře, zubního lékaře a farmaceuta stanoví tento zákon a prováděcí předpis. Výkon povolání pod odborným dohledem - výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady a pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí.

2 Výkon povolání pod přímým vedením - výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při stálé přítomnosti a podle pokynů zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Odborná způsobilost k výkonu povolání - způsobilost k provádění vymezených činností, která se získává absolvováním příslušného studijního oboru nebo studijního programu nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu. Specializační vzdělávání - příprava na výkon povolání zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, kterou uskutečňuje akreditované zařízení podle vzdělávacího programu. Ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou se získává specializovaná způsobilost. Průkaz odbornosti - dokument, který obsahuje průběžné záznamy o druhu a délce získaného vzdělání, vykonaných zkouškách, průběhu celoživotního vzdělávání a druhu a délky vykonávané činnosti při výkonu povolání zdravotnických pracovníků. Vzdělávací program - dokument, který stanoví délku, rozsah a obsah přípravy, zejména počet požadovaných kreditů, počet hodin praktického a teoretického vyučování, a výuková pracoviště, na kterých praxe probíhá, popřípadě další požadavky pro získání způsobilosti. Specializovaná způsobilost k výkonu povolání - způsobilost k výkonu vymezených činností, která se získává úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou. Akreditace - oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu nebo jeho části schváleného ministerstvem pro obor specializačního vzdělávání, certifikovaný kurz nebo akreditovaný kvalifikační kurz udělené ministerstvem zdravotnickému zařízení, jiné právnické osobě nebo fyzické osobě. Celoživotní vzdělávání je průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilostí zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Mezi formy celoživotního vzdělávání patří specializační vzdělávání, certifikované kurzy, inovační kurzy, odborné stáže, školicí akce, konference, publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost a samostatné studium. Způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka Způsobilost k výkonu povolání získává ten, kdo je odborně způsobilý, zdravotně způsobilý a bezúhonný. Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař, u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče. Seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka a další podmínky stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č.470/2004 Sb.). Zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovník je povinen se podrobit lékařským prohlídkám za účelem posouzení zdravotní způsobilosti v termínech stanovených prováděcím právním předpisem nebo v odůvodněných případech na vyžádání zaměstnavatele nebo správního úřadu, který zdravotnickému pracovníkovi poskytujícímu zdravotní péči vlastním jménem, vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Za bezúhonného se považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen.

3 Získávání způsobilosti zdravotnického pracovníka a. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti absolvováním: nejméně 3letého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru nebo 3letého studia na vyšších zdravotnických školách nebo studia na střední zdravotnické škole (časově limitováno) nebo akreditovaného bakalářského studijního oboru nebo 3letého studia na vyšších odborných školách + akreditovaného kvalifikačního kurzu Výše uvedenou odbornou způsobilost po absolvování příslušného studia získávají : všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant, zdravotně sociální pracovník, optometrista, ortoptista, asistent ochrany veřejného zdraví, ortotik-protetik, nutriční terapeut, zubní technik, dentální hygienistka, zdravotnický záchranář, farmaceutický asistent, biomedicínský technik, radiologický technik (detailně viz zákon, hlava II, díl 1). b. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu po získání odborné a specializované způsobilosti absolvováním nejméně 5letého akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru + specializačního vzdělávání nebo nejméně 5letého akreditovaného magisterského studijního oboru + specializačního vzdělávání nebo akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru + specializačního vzdělávání nebo akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru + specializačního vzdělávání nebo 3letého studia na vyšších zdravotnických školách nebo studia na střední zdravotnické škole + specializačního vzdělávání nebo akreditovaného magisterského nebo bakalářského studijního oboru + akreditovaného kvalifikačního kurzu +specializačního vzdělávání. Do získání specializované způsobilosti pracují pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Výše uvedenou odbornou způsobilost získávají: klinický psycholog, klinický logoped, fyzioterapeut, radiologický fyzik, odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, biomedicínský inženýr, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví (detailně viz zákon, hlava II, díl 2). c. Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu zdravotnického povolání pod odborným dohledem nebo přímým vedením absolvováním studia na střední zdravotnické škole nebo zdravotnické odborné škole nebo studia na střední škole nebo středním odborné škole + akreditovaného kvalifikačního kurzu nebo akreditovaného kvalifikačního kurzu. Tato způsobilost se týká: zdravotnického asistenta, laboratorního asistenta, ortotickoprotetického technika, nutričního asistenta, zubního technika, dezinfektora, řidiče vozidla ZZS, ošetřovatele, maséra, laboratorního pracovníka, zubní instrumentářky, řidiče dopravy raněných, autoptického laboranta, sanitáře (detailně viz zákon, hlava II, díl 3). d. Způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka

4 odbornou způsobilost k výkonu povolání jiného odborného pracovníka získává absolvováním akreditovaného magisterského studijního programu v oborech psychologie, speciální pedagogika, matematicko-fyzikálního nebo přírodovědného nebo elektrotechnického nebo sociálního zaměření nebo akreditovaného bakalářského studijního programu v oborech matematickofyzikálního nebo přírodovědného nebo elektrotechnického nebo sociálního zaměření nebo - studia na vyšších nebo středních odborných školách v oborech matematickofyzikálního nebo přírodovědného nebo elektrotechnického nebo sociálního zaměření odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání získává absolvováním specializačního vzdělávání nebo kvalifikačního kurzu (detailně viz zákon, hlava III) Specializační vzdělávání Úspěšným ukončením specializačního vzdělávání atestační zkouškou získává zdravotnický pracovník specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností. Specializační vzdělávání uskutečňuje akreditované zařízení podle vzdělávacího programu, který stanoví rovněž požadovaný počet kreditů vyžadovaný k atestační zkoušce. Účast na specializačním vzdělávání podle tohoto zákona se považuje za prohlubování kvalifikace podle zákoníku práce. Zařazení do specializačního oboru provádí na žádost uchazeče ministerstvo zdravotnictví. Součástí žádosti (formulář na v dokumentech) je průkaz odbornosti (uchazeč si opatří v IPVZ, studijní oddělení, Ruská 85, Praha 10), úředně ověřené kopie dokladů o získané odborné způsobilosti, případně specializované způsobilosti. Cizí státní příslušníci přikládají rozhodnutí ministerstva o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky. Ministerstvo po zařazení zašle vzdělávací program příslušného oboru a průkaz odbornosti, nebyl-li vydán již dříve. Za průběh specializačního vzdělávání odpovídá akreditované pracoviště, které každému uchazeči přidělí školitele se specializovanou způsobilostí v oboru, který je rovněž zapsán v Registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Školitel dohlíží na odbornou stránku výkonu zdravotnického povolání, průběžně hodnotí teoretické znalosti a praktické dovednosti uchazeče. Atestační zkouška se koná v závěru specializačního vzdělávání po splnění všech požadavků stanovených vzdělávacím programem. Zkouška se koná podle zkušebního řádu před oborovou atestační komisí jmenovanou ministerstvem. Po úspěšném vykonání zkoušky vydá ministerstvo diplom o specializaci v příslušném oboru. V případě neúspěchu může být opakována nejdříve za 12 měsíců. Obory specializačního vzdělávání jsou stanoveny nařízením vlády č.463/2004 Sb. 1. Všeobecná sestra Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči Perioperační péče Ošetřovatelská péče v pediatrii Komunitní ošetřovatelská péče Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech Audiologie Práce sestry v nukleární medicíně Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Práce sestry v pracovním lékařství Ošetřovatelská péče v transfuzní službě

5 Perfuziologie 2. Porodní asistentka Perioperační péče Ošetřovatelská péče v gynekologické intenzivní péči Ošetřovatelská péče v intenzivní péči o novorozence a kojence Komunitní péče v porodní asistenci 3. Ergoterpeut Ergoterapie v pediatrii Ergoterapie v geriatrii Ergoterapie v psychiatrii Ergoterapie v neurologii Ergoterapie v traumatologii, ortopedii a revmatologii 4. Zdravotní laborant Cytodiagnostika Klinická biochemie Hematologie a transfuzní služba Histologie Sexuologie Lékařská genetika Lékařská imunologie Lékařská mikrobiologie Toxikologie Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví 5. Zubní technik Ortodoncie Fixní a snímatelné náhrady 6. Asistent ochrany veřejného zdraví Epidemiologie Hygiena dětí a mladistvých Hygiena obecná a komunální Hygiena práce Hygiena výživy a předmětů běžného užívání 7. Farmaceutický asistent

6 Příprava radiofarmak Farmaceutická kontrola Léčivé rostliny Zdravotnické prostředky Příprava náročných lékových forem 8. Zdravotnický záchranář Obor: Zdravotnické operační středisko 9. Nutriční terapeut Výživa dětí Komunitní nutriční péče Výživa v těžkých stavech 10. Biomedicínský technik Klinická technika se zaměřením na analýzu a zpracování biosignálů Klinická technika se zaměřením na diagnostické zdravotnické přístroje Klinická technika se zaměřením na laboratorní zdravotnické přístroje Klinická technika se zaměřením na diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje Klinická technika se zaměřením na terapeutické zdravotnické přístroje Perfuziologie 11. Psycholog ve zdravotnictví Klinická psychologie Dětská klinická psychologie 12. Logoped Obor: Klinická logopedie 13. Fyzioterapeut Aplikovaná fyzioterapie Fyzioterapie v neurologii Fyzioterapie ve vnitřním lékařství Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii

7 Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii 14. Radiologický fyzik Radiologická fyzika v radioterapii Radiologická fyzika v radiodiagnostice Radiologická fyzika v nukleární medicíně 15. Odborný pracovník v laboratorních metodách Hematologie a transfúzní služba Klinická biochemie Lékařská imunologie Nukleární medicína Ochrana veřejného zdraví Soudní toxikologie Lékařská mikrobiologie Klinická genetika Klinická antropologie Příprava radiofarmak 16. Biomedicínský inženýr Klinické inženýrství se zaměřením na analýzu a zpracování biosignálů Klinické inženýrství se zaměřením na diagnostické zdravotnické přístroje Klinické inženýrství se zaměřením na laboratorní zdravotnické přístroje Klinické inženýrství se zaměřením na diagnostické zobrazovací zdravotnické přístroje Klinické inženýrství se zaměřením na terapeutické zdravotnické přístroje Perfuziologie 17. Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Epidemiologie Hygiena dětí a dorostu Hygiena obecná a komunální Hygiena práce Hygiena výživy a předmětů běžného užívání 18. Zdravotničtí pracovníci uvedení v 4 28 zákona č.96/2004 Sb. Obor: Organizace a řízení zdravotnictví

8 Přechodná ustanovení Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle tohoto zákona přizná ministerstvo zdravotnickému pracovníkovi, pokud získal odbornou nebo specializovanou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání podle dřívějších právních předpisů způsobem neodpovídajícím tomuto zákonu. O způsobilost musí písemně požádat ministerstvo (www.mzcr.cz). Za specializační vzdělávání se považuje pomaturitní specializační studium a speciální průprava, které zdravotničtí pracovníci nebo jiní odborní pracovníci absolvovali podle dosavadních právních předpisů. Do 2 let od nabytí účinnosti zákona probíhá specializační vzdělávání podle dosavadních právních předpisů. Fyzické osoby zařazené do specializačního pomaturitního studia nebo speciální průpravy podle dosavadních právních předpisů ji dokončí podle těchto předpisů. Jiní odborní pracovníci, kteří složili specializační zkoušku do konce roku 2009 podle dosavadních právních předpisů, jsou považováni za zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu v příslušném oboru činnosti. Jiní odborní pracovníci (s výjimkou absolventů psychologie), kteří ke dni nabytí účinnosti zákona vykonávali povolání jiného odborného pracovníka nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu. Speciální průpravu jiných odborných pracovníků s vysokoškolským vzděláním podle dosavadních právních předpisů i nadále zajišťuje v příslušných oborech Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Analogicky bude provádět i specializační vzdělávání těchto kategorií pracovníků s vysokoškolským vzděláním po vypracování vzdělávacích programů příslušných specializačních oborů. Všechny informace, včetně kompletních vzdělávacích programů příslušných specializačních oborů budou bezprostředně po schválení zveřejněny na webové stránce IPVZ. Specializační vzdělávání všech ostatních kategorií zdravotnických povolání bude i nadále zajišťovat Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č.96/2004 Sb.) Zákonem č.125/2005 Sb. ze dne 22.února 2005 došlo ke změně zákona č.95/2004 Sb. v 3, odst. 2 a 3, které se týkají zdravotní způsobilosti a bezúhonnosti. Změna: Odst.2 3 zní: Zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovní na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, na vyžádání správního úřadu, který mu vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu4), je v odůvodněných případech povinen doložit zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékařským posudkem3, který vydává registrující praktický lékař nebo lékař závodní preventivní péče. Odst.3 3 zní: Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s poskytováním zdravotní péče, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen5). Doklad o bezúhonnosti se vyžaduje vždy před zahájením výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného

9 pracovníka nebo též v jiných odůvodněných případech; zdravotnický pracovník a jiný odborný pracovník na vyžádání zaměstnavatele, jde-li o zaměstnance, a zdravotnický pracovník, který poskytuje zdravotní péči vlastním jménem, na vyžádání správního úřadu, který mu vydal oprávnění k provozování zdravotnického zařízení podle zvláštního právního předpisu4, je povinen doložit svoji bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců.

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice

Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Podmínky získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta v České republice Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti

Více

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí

2 Vymezení základních pojmů. Pro účely tohoto zákona se rozumí 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy práva Evropských společenství 1) a upravuje 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Parlament

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

poskytovatele lůžkové péče

poskytovatele lůžkové péče Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (včetně LDN), dětských odborných léčebných ústavech, poskytovateli vykazujícími ošetřovací den

Více

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKON č. 563/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Citace: 563/2004 Sb. Částka: 190/2004 Sb. Na straně (od-do): 10333-10345

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory...

povolání v oborech...2 3. Podmínky a postup pro přijetí nelékaře na vzdělávací akce - konference a semináře pro nelékařské obory... Příručka pro účastníka vzdělávacích aktivit projektu Tato příručka je určena pro účastníka vzdělávacích aktivit v rámci projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pracovníků ve zdravotnictví

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002)

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) Postup při uzavírání smluv s poskytovateli primární ambulantní péče (pracoviště smluvní odbornosti 001 a 002) 1 OBSAH ČÁST A... 4 OBECNÁ ČÁST... 4 Pojmy... 4 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní způsobilost

Více

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách

Postup při uzavírání smluv. s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách Postup při uzavírání smluv s poskytovateli zdravotních služeb v ozdravovnách OBSAH: ČÁST A.... 3 OBECNÁ ČÁST... 3 Pojmy... 3 Čl. 1 Odborná, specializovaná a zvláštní odborná způsobilost lékařů... 3 Čl.

Více

Tematický plán pro rok 2014

Tematický plán pro rok 2014 Odbor vzdělávání, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kapitola 1 06. 10. 2014 0 Motto: Investice do vědění nesou nejvyšší úrok. B. Franklin Obsah Obsah 1 Úvod... 4 2 Činnosti

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah

Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah Pracovní dokument odborného kolegia pro tvorbu věcného záměru zákona o sociálních pracovnících a profesní komoře (profesní zákon) Obsah ČÁST PRVNÍ... 3 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 1.1. Předmět úpravy...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 59 Rozeslána dne 2. června 2008 Cena Kč 78, O B S A H : 189. Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti

Více

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE

SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE SYSTÉM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ V ČESKÉ REPUBLICE Jana Krejčíková Profese lékaře je tradiční profesí s historií sahající do nejstarších dob lidské civilizace, která měla prakticky vždy určité výsadní

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Strana 4730 Sbírka zákonů č. 372 / 2011 Částka 131 372 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Parlament se usnesl na tomto

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 108 Rozeslána dne 8. září 2008 Cena Kč 90, O B S A H : 329. Vyhláška o centrální evidenci exekucí 330. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 206/2009 Sb. - stav k 7. 7.2009 206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009

185/2009 Sb. VYHLÁŠKA. Strana 1 / 17. ze dne 17. června 2009 185/2009 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2009 o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů Změna: 361/2010 Sb. Změna: 286/2013 Sb. Ministerstvo

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Bakalářské/kombinované Bakalářská práce Alena Vagenknechtová Celoživotní vzdělávání zdravotníka nelékařského oboru farmaceutický asistent Praha 2011 Vedoucí bakalářské

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více