Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích"

Transkript

1 Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009

2 Obsah 1 ÚVOD PRÁVNÍ PŘEDPISY V OCHRANĚ LESA ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OCHRANĚ LESA Bezpečnost práce a ochrana zdraví Pesticidy Aplikační technika INFORMAČNÍ SEZNAM ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH ČINNOST NA ÚSEKU OCHRANY ROSTLIN A OCHRANY LESA ZÁKON Č. 326/2004 SB., O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ( 1) ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ( 3) KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU ŠLECHTITELSKÉHO, ROZMNOŽOVACÍHO A REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU ( 6) SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ( 46-50) OCHRANA VČEL, ZVĚŘE, VODNÍCH ORGANISMŮ A DALŠÍCH NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ( 51) OZNAMOVACÍ A DOKLADOVÁ POVINNOST ( 60) MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY ( 61) ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE ( 70) MINISTERSTVO ( 71) ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA ( 72) OBECNÍ ÚŘADY A OBECNÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ( 73) POKUTY ( 78) ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY ( 86) SEZNAM REGISTROVANÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU LESA ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OCHRANĚ LESA POUŽITÍ PESTICIDŮ V PÁSMECH HYGIENICKÉ OCHRANY, RESP. V OCHRANNÝCH PÁSMECH ZÁSADY POZEMNÍ A LETECKÉ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ LITERATURA Obr. 1: Používání pesticidů v ochraně lesa Tab. 1: Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

3 1 Úvod Na zamezování vzniku poškození lesních porostů biotickými škodlivými činiteli se v podmínkách ČR vynakládají každoročně nemalé prostředky. Soustřeďují se především do následujících oblastí: obrana proti škodám působeným zvěří a hlodavci, obrana proti nežádoucí vegetaci ve školkách, výsadbách a kulturách, obrana před hmyzími škůdci a původci houbových onemocnění. Používá se při tom systému navzájem provázaných opatření biologického i technického rázu, jejichž součástí je i používání repelentních a pesticidních látek. V celorepublikovém měřítku se jedná o opatření aplikovaná v přepočtu na rozloze cca tis. ha lesních porostů (tj. ochranná a obranná opatření se každoročně provádějí v rozsahu 2 5 % celkové rozlohy lesa v ČR, což je nesrovnatelně méně než v zemědělství). Rozhodující podíl připadá na ochranu proti škodám působeným zvěří (zimní okus a ohryz, letní okus a loupání) a proti nežádoucí vegetaci (mechanické i chemické potlačování buřeně). Výběr pesticidních přípravků se neustále mění, objevují se nové látky, nové formulace přípravků, přibývá poznatků o šíři a mechanizmu účinku pesticidů a jejich chování v přírodním prostředí, zejména v půdě, vodě, rostlinách a v živých organizmech a o účincích toxikologických a ekotoxikologických. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., ve znění změny č. 236/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, ukládají vlastníkům lesa při přemnožení hmyzích škůdců činit bezodkladně taková opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo k zamezení dalšího šíření škůdce. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je nezbytné zabránit nadměrnému úhynu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo ničení jejich biotopů. Přednost je nutno dávat přípravkům, které vyhovují lépe zásadám integrované ochrany, zejména z hlediska ochrany necílových organizmů. Základním legislativním předpisem, který pokrývá celou oblast ochrany rostlin, tedy i lesa, je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Je doplněn a rozveden celou řadou vyhlášek. Zásadní normou upravující používání pesticidů v lesním hospodářství je Seznam povolených přípravků na ochranu lesa, který je zpracováván na podkladě Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydávaného Státní rostlinolékařskou správou. Smyslem této pracovní metodiky je poskytnout privátním poradcům v lesnictví a vlastníkům lesa základní informace o používání a nakládání s chemickými látkami při hospodaření v lesích. 2

4 2 Právní předpisy v ochraně lesa Zákonné normy ukládající vlastníkovi povinnost zabezpečit ochranu lesa: - Zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který ukládá zjišťovat a evidovat výskyt škodlivých činitelů i způsobených poškození, preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škůdců, redukovat již přemnožené škůdce pod kalamitní stav a zamezovat dalšímu šíření; - Zákon č. 17/1992 Sb., v platném znění, o životním prostředí, který ukládá povinnost předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat jeho ohrožení; - Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který charakterizuje les jako významný krajinný prvek a stanoví jeho ochranu před poškozením a zničením; - Zákon č. 326/2004 Sb., v platném znění, o rostlinolékařské péči, který vlastníkům pozemků ukládá povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů. 2.1 Základní právní předpisy v oblasti používání pesticidů v ochraně lesa Právní předpisy v oblasti zásad správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích lze rozdělit do tří základních okruhů. Jsou to: - bezpečnost práce a ochrana zdraví, - pesticidy, - aplikační technika Bezpečnost práce a ochrana zdraví Základním právním předpisem, který se týká ochrany zdraví je zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění. Podle tohoto zákona je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci ( 132) a dbát na prevenci rizik vyskytujících se na pracovišti ( 132a). Nejde-li tato rizika dostatečně eliminovat pomocí technických prostředků nebo dalšími opatřeními, je povinen poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky ( 133a), které musí zaměstnance chránit před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. Na druhou stranu musí zaměstnanec dbát dle svých možností o vlastní bezpečnost, zdraví i o bezpečnost a zdraví dalších osob, tj. používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb., stanovuje požadavky na OOPP tak, aby splňovaly potřebná kritéria. Podrobně probírá jednotlivé skupiny OOPP a stanovuje jejich obecné vlastnosti, které musí splňovat. Další podmínky pro poskytování OOPP jsou uvedeny v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (ZAHRADNÍK 2006). 3

5 Definice a požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin stanovují české státní normy: Prostředky na ochranu dýchacích orgánů: ČSN EN 132, ČSN EN 133, ČSN EN 136, ČSN EN 140, ČSN EN 141, ČSN EN 142, ČSN EN 143, ČSN EN 149, ČSN EN 405. Prostředky na ochranu očí a obličeje: ČSN EN 166. Prostředky na ochranu těla (ochranné oděvy): ČSN EN 368, ČSN EN 369, ČSN EN 464. Prostředky na ochranu hlavy: ČSN EN 812. Prostředky na ochranu rukou: ČSN EN Prostředky na ochranu nohou: ČSN EN Pesticidy Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, je základním právním předpisem, který se zabývá celou oblastí ochrany rostlin ve vztahu k pesticidům. Podle tohoto zákona lze k hubení škodlivých činitelů používat pouze schválené přípravky. V lesnictví je část ochrany lesa upravena zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. Oba tyto zákony jsou kompatibilní, nejsou v rozporu. České právní předpisy týkající se používání a nakládání s chemickými přípravky vycházejí z platné legislativy EU, konkrétně ze Směrnice Rady č. 91/414/EHS, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Nitrátová směrnice), ze dne 15. července Ve vyhlášce č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu lesa je z pohledu ochrany lesa významná část, uvádějící povinnost evidence používání přípravků. Jsou stanovena závazná pravidla, jak má tato evidence vypadat. Skladování přípravků je v zákoně o rostlinolékařské péči zmíněno pouze okrajově. Přípravky se musí skladovat samostatně, odděleně od dalších výrobků. Je nutné vést evidenci o skladovaných pesticidech a prošlé přípravky musí být skladovány odděleně od použitelných a musí být jednoznačně označeny. Technické podmínky skladování jsou uvedeny ve vyhlášce č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Povinnost ochrany včel a dalších necílových organismů při používání pesticidů a postupy při odběrech vzorků při šetření příčin úhynu včel, zvěře a ryb, uvádí vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin (ZAHRADNÍK 2006). 4

6 2.1.3 Aplikační technika Na základě zákona o rostlinolékařské péči, musí být vybrané mechanizační prostředky, sloužící k aplikaci a podléhající registraci, vedeny v registru, který vede Státní rostlinolékařská správa; ta také vydává rozhodnutí o registraci, na jehož podkladě smí být prostředek prodáván. Všechny prostředky určené k aplikaci pesticidů podléhají průběžnému kontrolnímu testování. Intervaly povinných kontrol a výjimky z testování uvádí vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin (ZAHRADNÍK 2006). 2.2 Informační seznam zákonů a předpisů upravujících činnost na úseku ochrany rostlin a ochrany lesa 1. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. 2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 3. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. 4. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění. 5. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 6. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 7. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. 8. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění. 9. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (novelizován zákonem č. 131/2006 Sb. a č. 249/2008 Sb.). 10. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 11. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů. 12. Vyhláška č. 101/1996 Sb., ve znění změny 236/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. 13. Vyhláška č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 14. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 15. Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin. 16. Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organizmů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu. 5

7 17. Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění (novelizována vyhláškou č. 371/2006 Sb.). 18. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organizmů, rostlin a rostlinných produktů, v platném znění. 19. Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče. 20. Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. 21. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemického přípravku, v platném znění. 22. Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů. 23. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 24. České státní normy. 6

8 3 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, je základní legislativní normou, která pokrývá celou oblast ochrany rostlin, tedy i lesa. V obecné rovině ukládá každému vlastníku pozemku s rostlinami nebo každému, kdo s rostlinami nebo jejich částmi nějak nakládá povinnost omezovat výskyt škodlivých činitelů a zamezovat jejich šíření, včetně plevelů, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a ohrožení zdraví osob nebo živočichů. Mohou se používat jenom přípravky a mechanizační prostředky k tomu schválené, a to způsobem, který nepoškozuje sousední porosty, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. Zákon zahrnuje dvě základní oblasti - oblast ochrany rostlin proti škodlivým organismům, včetně karantény a oblast pesticidů - používání, registrace, skladování a aplikační technika (ZAHRADNÍK 2006). V pracovní metodice jsou uvedena některá důležitá ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, která se přímo dotýkají oblasti ochrany lesa, resp. používání pesticidů v ochraně lesa. 3.1 Předmět úpravy ( 1) Tento zákon upravuje v souladu s předpisy Evropských společenství práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkající se a) b) c) d) e) f) ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám, ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí, registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin, uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků, omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, uvádění na trh, používání a kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. 7

9 Zákon stanoví působnost správních úřadů na úseku rostlinolékařské péče, upravuje rozsah a výkon rostlinolékařského dozoru a nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, stanoví odborné rostlinolékařské činnosti a požadavky na odbornou způsobilost při jejich výkonu, náhradu nákladů za provedené odborné úkony a pokuty za porušování povinností stanovených tímto zákonem. 3.2 Základní povinnosti fyzických a právnických osob ( 3) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni a) b) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona popř. biocidní přípravky uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 120/2002 Sb.) a povolené rostlinolékařskou správou, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 3.3 Kontrola zdravotního stavu šlechtitelského, rozmnožovacího a reprodukčního materiálu ( 6) Kontrolu zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu při uznávacím řízení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a v případě lesních dřevin ministerstvo podle zvláštních právních předpisů, (tj. Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) a Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 3.4 Skladování přípravků ( 46-50) Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni zajistit a) b) uskladnění přípravků podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků, oddělené skladování přípravků s prošlou dobou použitelnosti, 8

10 c) d) průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji přípravků, včetně přípravků s prošlou dobou použitelnosti, splnění technických požadavků na skladování přípravků a další podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, (tj. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství). Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni na požádání informovat rostlinolékařskou správu o místech uskladnění přípravků. Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděny na trh. Tyto přípravky lze použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci. Laboratorní rozbory pro tento účel zajišťuje držitel rozhodnutí o registraci přípravku a provádí akreditovaná laboratoř. Na nakládání s nebezpečnými přípravky a přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy, se vztahuje též zvláštní právní předpis (tj. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na nakládání s vysoce toxickými přípravky se vztahuje zvláštní právní předpis (tj. 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 3.5 Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků ( 51) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního právního předpisu (tj. Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů) ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako a) b) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel (tj. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů) získané v souladu s opatřeními k ochraně včel; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné, nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby (tj. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), příslušnému orgánu Státní veterinární správy a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku. 9

11 Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o jejich registraci označeny standardními větami pro specifickou rizikovost R50 "Vysoce toxický pro vodní organismy", R51 "Toxický pro vodní organismy", R52 "Škodlivý pro vodní organismy", nebo R53 "Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí", smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny větrem do těchto vod nebo do nich budou následně splaveny deštěm. Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků nebezpečných pro včely a obratlovce a) b) projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena, a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení, projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby. Letecká aplikace přípravků zvlášť nebezpečných pro včely se zakazuje. Letecká aplikace jiných přípravků a látek, které účinkují na hmyz, musí být ošetřovatelem porostu nebo jinou osobou určenou uživatelem pozemku oznámena písemně obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozději 48 hodin před začátkem jejího provedení. Obecní úřad vyhlásí počátek letecké aplikace přípravků způsobem v místě obvyklým. 3.6 Oznamovací a dokladová povinnost ( 60) Podnikatelé, kteří dovážejí přípravky a pomocné prostředky nebo je vyrábějí na území České republiky, jsou povinni a) b) oznámit rostlinolékařské správě vždy do 15. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí názvy, čísla šarží a množství přípravků a pomocných prostředků jimi uvedených na trh v předcházejícím čtvrtletí, na vyžádání rostlinolékařské správě poskytnout informace o balení a dodat vzorky balení přípravků a pomocných prostředků, typických pro jejich dodávání formou zboží. Jestliže subjekt žádné přípravky na trh neuvedl, tak je povinen realizovat i oznámení o nulovém množství (adresa: Státní rostlinolékařská správa, sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, Brno). 10

12 Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo pomocné prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též číslo šarže prodaného přípravku nebo pomocného prostředku. Od platí, že právnické osobě, která se dopustí deliktu tím, že poruší ustanovení o oznamovací a dokladové povinnosti 60 lze uložit pokutu do výše Kč. Rozhodnutí o registraci přípravku na ochranu rostlin a povolení dalšího prostředku se uděluje na základě správního řízení vedeného Státní rostlinolékařskou správou. Ministerstvo zdravotnictví ČR formou toxikologických posudků ve vedených správních řízeních posuzuje vliv přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na zdraví lidí. Byla-li u přípravků, jejichž platná registrace již skončila, stanovena lhůta pro spotřebování zásob, je dovoleno po dobu této lhůty spotřebovat zakoupený přípravek v souladu s návodem na použití uvedeným na jeho etiketě, avšak nejdéle po dobu výrobcem garantované použitelnosti. 3.7 Mechanizační prostředky ( 61) Mechanizačním prostředkem se rozumí stroj nebo technické zařízení včetně doplňujících technologických součástí, určené k aplikaci přípravků formou postřiku nebo rosení ve venkovním prostředí nebo k moření osiv. Mechanizační prostředky mohou být uváděny na trh a používány při podnikatelské činnosti pouze tehdy, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního registru mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje a) b) c) d) poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu zásobní nádrže do 20 litrů včetně, určené výhradně pro účely výzkumu, vývoje nebo zkoušení, určené pro používání v uzavřených prostorách, s výjimkou strojů k moření osiv, určené pro používání ve venkovním prostředí, jsou-li vybaveny 1. horizontálním rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro plošný postřik nebo rosení s výjimkou typů určených k ošetření dopravních cest, drah, 2. rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro prostorový postřik nebo rosení, e) f) stroje určené pro aplikační technologie založené na plynování, zálivce a kapénkové aplikaci, na něž se nevztahuje zvláštní předpis o technických požadavcích na výrobky. 11

13 3.8 Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče ( 70) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou ministerstvo a rostlinolékařská správa. Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní správu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tj. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností). Kontrolní orgány posuzují, zda jsou při aplikaci přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků dodrženy podmínky jejich správného použití, včetně pokynů k ochraně zdraví lidí, zvířat, vod, včel, zvěře a vodních organismů. 3.9 Ministerstvo ( 71) Ministerstvo a) b) c) d) e) f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rostlinolékařské správy a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče, rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním některých odborných rostlinolékařských činností, rozhoduje o pověření právnické osoby zajišťováním výzkumu a vývoje nových metod a systémů ochrany rostlin a stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu, jmenuje Rostlinolékařskou radu ministerstva jako odborný poradní orgán pro oblast ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví, jehož úkolem je předkládat doporučení týkající se zejména ochrany státu před zavlékáním a šířením určitých škodlivých organismů a jejich potlačování, minimalizace rizik spojených s opatřeními na ochranu rostlin, priorit ve výzkumu, poradenství, rozvoje mezinárodních vztahů a koordinace aktivit na úseku rostlinolékařské péče, zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného sledování reziduí přípravků a nežádoucích produktů škodlivých organismů v rostlinných produktech a surovinách pro výrobu potravin a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku, zajišťuje s Ministerstvem životního prostředí koordinaci monitoringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých organismů a soustavného sledování nežádoucích vedlejších účinků registrovaných přípravků, metod a systémů ochrany rostlin a geneticky modifikovaných organismů uvedených na trh podle zvláštního právního předpisu na vybrané složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a půdu, soustřeďuje o nich informace a zajišťuje vypracování souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku, 12

14 g) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii včetně provádění bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství na tomto úseku, h) i) odpovídá za zajištění ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů v souladu se zvláštními právními předpisy Evropských společenství včetně vydání příslušných právních předpisů, žádá Komisi o poskytnutí finančních příspěvků podle zvláštního předpisu Evropských společenství k úhradě nákladů na nezbytná přijatá nebo plánovaná opatření k eradikaci nebo zamezení rozšiřování škodlivých organismů Rostlinolékařská správa ( 72) Rostlinolékařská správa je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství. Rostlinolékařská správa vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona zejména ve věcech a) ochrany rostlin a rostlinných produktů, b) c) d) e) f) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů přípravků a dalších prostředků, mechanizačních prostředků, rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut, odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu. Rostlinolékařská správa vydává Věstník, v němž zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropských společenství a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o registraci 13

15 přípravků a dalších prostředků, přehledy provozovatelů kontrolního testování mechanizačních prostředků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností ( 73) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení. Obecní úřady plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty týkající se 3, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty Pokuty ( 78) Ustanovení o pokutách za přestupky a jiné správní delikty fyzických a právnických osob je velmi podrobně rozvedeno v Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky ( 86) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, používá nebo přímo aplikuje anebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu a nebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel. Toto ustanovení se nevztahuje na drobný prodej přípravků v malospotřebitelském balení a skladování přípravků distributory, pokud tito zároveň neposkytují poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků. Odborně způsobilou fyzickou osobou v případě a) b) přípravků označených na základě rozhodnutí o jejich registraci jako vysoce toxické je osoba, která má odbornou způsobilost požadovanou podle zvláštního zákona (tj. 44b zákona č. 258/2000 Sb.), zacházení s přípravky při živnostenském podnikání nebo jako součásti zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství, nebo při prodeji přípravků a současném poskytování poradenství, jímž se ovlivňuje jejich používání, je osoba, která 14

16 1. splňuje podmínky odborné způsobilosti podle 82 odst. 2, nebo 2. má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky získané na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí podle odstavce 5 písm. a) nebo po absolvování odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky a úspěšně vykonané zkoušky v rámci tohoto kurzu, Žádost o provedení zkoušky odborné způsobilosti se podává u rostlinolékařské správy. 15

17 4 Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa je základní normou upravující používání pesticidů v lesním hospodářství. Je zpracován na podkladě Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, který v souladu s 39 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, vydává Státní rostlinolékařská správa (SRS). Rozhodnutí o registraci přípravků na ochranu rostlin je uděleno na základě zhodnocení SRS a na základě posudku Ministerstva zdravotnictví ČR. Přípravky, jejichž platná registrace již skončila, je obecně dovoleno, nebylo-li rozhodnuto jinak, spotřebovat v souladu s návodem na použití uvedeným na jejich etiketě, po době výrobcem garantované použitelnosti. Pro lesní hospodářství zpracovává obdobný seznam z pověření Ministerstva zemědělství ČR, úseku LH, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. Strnady, útvar ochrany lesa. Seznam obsahuje základní údaje o přípravcích registrovaných pro použití v lesích, k datu uzávěrky vydání Seznamu, povolených k uvádění na trh a používání a poskytuje nejzákladnější informace pro bezpečný způsob zacházení s nimi. Seznam uvádí jen základní podmínky závazné pro uvádění přípravků do oběhu, bezpečný způsob zacházení a stručné metodické pokyny a některé obecné informace o používání pesticidů v lesích. Seznam však rozsahem informací nenahrazuje jednotlivá vydaná rozhodnutí SRS o registraci přípravků a rovněž nenahrazuje návod k používání přípravků (ZAHRADNÍK 2007) Zásady používání pesticidů v ochraně lesa V Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa jsou podle platné legislativy podrobně rozebrány zásady používání pesticidů v lesním hospodářství. Významnou skutečností je, že dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči je od stanovena povinnost zabezpečit odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (lesa) a pomocnými prostředky v rámci podnikání. Všechny fyzické a právnické osoby, které při podnikatelské činnosti skladují, prodávají nebo přímo aplikují přípravky nebo poskytují poradenství při používání přípravků mají zákonem stanovenou povinnost zabezpečovat výkon těchto činností odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu. Odborně způsobilá fyzická osoba odpovídá svému zaměstnavateli za dodržení správné praxe ochrany rostlin a bezpečné zacházení s přípravky a každoročně proškoluje osoby, které budou zacházet s přípravky. Odborně způsobilá osoba svou způsobilost nabývá: - automaticky na základě dosaženého vzdělání (absolvování magisterských nebo doktorandských studijních programů, vysokoškolského vzdělání zaměřeného na rostlinolékařství nebo celoživotní vzdělávání na vysoké škole v oblasti zemědělství a přírodních věd zaměřeného na rostlinolékařství nebo získání vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství), - získáním platného osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky získaného na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí Státní rostlinolékařské správy. 16

18 Zkoušku k prokázání odborných znalostí bez kurzu mohou absolvovat osoby s vysokoškolským vzděláním bez specializace na ochranu rostlin nebo rostlinolékařství a s úplným středním odborným vzděláním zakončeným maturitou (zemědělské a ostatní střední školy, gymnázium). Kurz v rozsahu 40 hodin před absolvováním zkoušky musí splnit osoby se střední odborným a nižším vzděláním. V případě zacházení s vysoce toxickými přípravky (T+) musí všechny odborně způsobilé osoby absolvovat zvláštní zkoušku u hygienické služby. V Seznamu je uvedena klasifikace a označování výrobků, s podrobným členěním podle účinku na včely, zvěř, ryby, ptáky, vodní bezobratlé, řasy, půdní makroorganizmy, půdní mikroorganizmy a podle vlivu na životní prostředí. Dále klasifikace a označování přípravků podle přípustnosti použití v 2. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů, klasifikace podle hořlavosti a toxicity. Seznam člení skupiny přípravků na insekticidy, atraktanta hmyzu, biologické přípravky, repelenty, rodenticidy, fungicidy, arboricidy, herbicidy a pomocné látky. Vysvětluje termíny jako jsou ochranná lhůta, registrační číslo a zmiňuje se o zásadách použití osobních ochranných pracovních prostředků pro práci s přípravky na ochranu rostlin. V hlavní části Seznamu je formou tabulky rozepsán seznam přípravků povolených v ochraně lesa s platnou registrací a seznam přípravků, jejichž platnost registrace skončila, ale je povoleno je spotřebovat. V Seznamu jsou zmíněny i zásady pozemní a letecké aplikace přípravků a přiložena tabulka se seznamem přípravků pro leteckou aplikaci. Na závěr jsou uvedeny sbírky zákonů a prováděcích předpisů upravujících činnost na úseku ochrany rostlin a ochrany lesa a také adresy a kódy organizací uvedených v Seznamu. 4.2 Použití pesticidů v pásmech hygienické ochrany, resp. v ochranných pásmech Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa vymezuje přípustnost použití přípravků v pásmech hygienické ochrany (příslušné kódy se vztahují na PHO stanovená před ). V 1. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů jsou z používání vyloučeny všechny přípravky. Toto omezení se doporučuje i u nově zřizovaných ochranných pásem (ochranné pásmo stanovené po ) v případě ochranného pásma 1. stupně. V PHO stanovených před jsou pro použití v ostatních pásmech přípravky rozděleny do následujících skupin a jejich použití je upraveno takto: PHO 1 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). PHO 2 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve vnitřní části 2. PHO povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek: 17

19 - použití mimo období, kdy lze do 24 hodin očekávat dešťové srážky, - použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami, - použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a že bude vyloučeno ošetření svažitých pozemků (nad 15 ), kde je riziko splachu do povrchových vod, - zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech, - důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků. PHO 3 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). PHO 4 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. PHO. Přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán). PHO 5 : Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. PHO vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin (včetně krmiv) určených pro výrobu dětské výživy. PHO 6 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. PHO. Přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí 4.3 Zásady pozemní a letecké aplikace přípravků Při aplikaci přípravků (pozemní i letecké) mohou být používány mechanizační prostředky zapsané v úředním registru těchto prostředků s výjimkou přístrojů o objemu zásobníku kapaliny do 20 litrů nebo zařízení určených výhradně pro vědecké a pokusné účely. Úřední registr mechanizačních prostředků vede Státní rostlinolékařská správa v Brně, která každoročně vydává seznam registrovaných mechanizačních prostředků. Každý registrovaný mechanizační prostředek podléhá povinnosti pravidelného kontrolního testování, obvykle jednou za dva roky, které spočívá v přezkoušení jeho funkční způsobilosti. Výsledkem kontrolního testování je doklad o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku. Příprava před ošetřováním lesních porostů zahrnuje: - soupis ploch určených k ošetření dle výskytu škodlivého činitele a jejich výměra, - určení vhodného přípravku a jeho dávky z hlediska účinnosti na škodlivého činitele, - posouzení vhodnosti a možnosti aplikace přípravku z hlediska ochrany vodních zdrojů, chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí soustavy Natura 2000, chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů, zvěře, ryb, včel a jiných organizmů, - určení a zajištění aplikační techniky, určení termínu zásahu. 18

20 Při aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku nesmí uživatel postupovat v rozporu s návodem k použití, zejména nesmí překročit nejvyšší dávku a krátit uvedené bezpečnostní lhůty. Pozemní ošetřování Jedná se především o ošetření ve školkách, ochranu kultur a mlazin, popř. menších ploch lesních porostů a ošetření dřevní hmoty. K ošetření větších ploch, kde nasazení letecké techniky není efektivní a terénní podmínky jsou příznivé, se volí traktorové nebo samojízdné aplikátory. Na menších plochách v nesjízdném terénu se využívají zádové či přenosné přístroje. Pozemními přístroji se postřikuje do rychlosti větru 6 m/s. Při zmlžování, zejména při vyvíjení termomechanických a studených aerosolů platí zásada, že od aplikace se ustoupí, přesahuje-li síla větru 1 m/s. Aplikace tohoto druhu jsou nejvhodnější časně ráno nebo navečer. Za trvale podmračeného počasí a příznivých dalších povětrnostních podmínek lze ošetřovat po celý den. Za deště a krátce před ním a po něm se zásadně neošetřuje, s výjimkou případů (přípravků), u nichž je tato možnost výslovně uvedena. Letecké ošetřování Letecké zásahy proti škodlivým činitelům v lesích jsou v současnosti dotovány Ministerstvem zemědělství ve všech lesích bez rozdílu vlastnictví. Potřeba leteckých zásahů je odborně posouzena pracovníky Lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i. Strnady. Vlastní objednávka leteckých prací se zadává formou veřejné zakázky ve výběrovém řízení nebo výzvou. Letecká společnost, která zakázku získá, na základě smlouvy s Ministerstvem zemědělství zabezpečí komplexní dodávku letecké práce s veškerým pozemním zabezpečením a splněním všech povinnností ošetřovatele podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů. Ve smyslu ustanovení zákona č. 326/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 327/2004 Sb. letecká společnost před aplikací opatří údaje o stanovištích včelstev a o hromadném letu včel v oblasti aplikace a je povinna dodržet zákonná ustanovení o použití přípravků pro včely toxických nebo škodlivých. Dále oznámí nejméně 48 hodin předem počátek ošetření obecním úřadům, v jejichž katastrálním území aplikace proběhne. Majitel nebo správce lesa informuje předem o připravované letecké aplikaci krajský úřad, městský úřad obce s rozšířenou působností, hygienickou službu, státní rostlinolékařskou správu (obvodní oddělení) a požádá je o vyjádření. Dále připraví mapy v měřítko 1: se zakreslenými plochami k ošetření, s vyznačenými výměrami a s uvedením použitého přípravku. Spolupracuje s pracovníky lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i. Strnady, kteří určují termín zásahu 5 dnů předem, určují sled prací a hodnotí kvalitu a účinnost zásahu. 19

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin

Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Otázky k písemné části zkoušky: Soubor otázek ke zkouškám z odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin Část a) Správná praxe v ochraně rostlin a bezpečné zacházení s přípravky: 1.

Více

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD

Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009 Obsah 1. Úvod...4 2. Významné směrnice EU týkající se ochrany vod...5 2.1. 2000/60/EHS

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění

Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění Zákon o hnojivech a navazující prováděcí předpisy zpracované v podobě úplného znění 2009 Vydalo: Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 http: www.mze.cz, e-mail: info@mze.cz ISBN 978-80-7084-877-7

Více

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění zákona č. 349/2009 Sb. a zákona č. 381/2009 Sb. Strana 196 Sbírka zákonů č. 18 / 2010 Částka 5 18 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona

Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn. 2 Působnost zákona Úplné znění novelou dotčených ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., s vyznačením navrhovaných změn (1) Zákon se vztahuje na nakládání se všemi odpady, s výjimkou a) odpadních vod 2), b) odpadů drahých kovů

Více

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů

254/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2001. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 2 Vymezení pojmů 254/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Změna: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Změna: 20/2004 Sb. (část) Změna: 413/2005

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. O PRŮVODCI... 3 1.2. ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2015... 5 1.3. ZDROJE

Více

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu

Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 - neobsahuje jazykovou a grafickou úpravu Textový podklad pro příručku Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. O Průvodci 1.2. Změny v oblasti kontrol podmíněnosti pro rok 2015 1.3. Zdroje informací 1.4.

Více

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin

Právní předpisy. pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 1 Právní předpisy pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin 2 obsah Publikace obsahuje úplná znění těchto právních předpisů: 1)

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008

Úplné znění nařízení komise (ES) č. 889/2008 Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 320/2002

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

Základní ustanovení ( 1-4)

Základní ustanovení ( 1-4) 185/2001 Sb. znění účinné od 1. 6. 2015 Ustanovení části šestnácté nabývá účinnosti dnem 14 června 2001. Ustanovení 31 odst. 5 a 38 odst. 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 nabývají účinnosti dnem 23. února 2002. Ustanovení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů

185/2001 Sb. ZÁKON. Strana 1 / 146. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD

4.1.101 PŘÍPUSTNÉ STUPNĚ ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH VOD Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.1.101 PŘÍPUSTNÉ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů č. 123/2000 Sb. strana 1/32 ZÁKON ze dne 15. dubna 2000 o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 130/2003 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 130/2003 Sb. (část) Změna:

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení. Předmět úpravy. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění zákonů č. 477/2001 Sb., č. 76/2002 Sb., č. 275/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 167/2004 Sb.,

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více