Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích"

Transkript

1 Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009

2 Obsah 1 ÚVOD PRÁVNÍ PŘEDPISY V OCHRANĚ LESA ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OCHRANĚ LESA Bezpečnost práce a ochrana zdraví Pesticidy Aplikační technika INFORMAČNÍ SEZNAM ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH ČINNOST NA ÚSEKU OCHRANY ROSTLIN A OCHRANY LESA ZÁKON Č. 326/2004 SB., O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ( 1) ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ( 3) KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU ŠLECHTITELSKÉHO, ROZMNOŽOVACÍHO A REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU ( 6) SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ( 46-50) OCHRANA VČEL, ZVĚŘE, VODNÍCH ORGANISMŮ A DALŠÍCH NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ( 51) OZNAMOVACÍ A DOKLADOVÁ POVINNOST ( 60) MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY ( 61) ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE ( 70) MINISTERSTVO ( 71) ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA ( 72) OBECNÍ ÚŘADY A OBECNÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ( 73) POKUTY ( 78) ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY ( 86) SEZNAM REGISTROVANÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU LESA ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OCHRANĚ LESA POUŽITÍ PESTICIDŮ V PÁSMECH HYGIENICKÉ OCHRANY, RESP. V OCHRANNÝCH PÁSMECH ZÁSADY POZEMNÍ A LETECKÉ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ LITERATURA Obr. 1: Používání pesticidů v ochraně lesa Tab. 1: Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

3 1 Úvod Na zamezování vzniku poškození lesních porostů biotickými škodlivými činiteli se v podmínkách ČR vynakládají každoročně nemalé prostředky. Soustřeďují se především do následujících oblastí: obrana proti škodám působeným zvěří a hlodavci, obrana proti nežádoucí vegetaci ve školkách, výsadbách a kulturách, obrana před hmyzími škůdci a původci houbových onemocnění. Používá se při tom systému navzájem provázaných opatření biologického i technického rázu, jejichž součástí je i používání repelentních a pesticidních látek. V celorepublikovém měřítku se jedná o opatření aplikovaná v přepočtu na rozloze cca tis. ha lesních porostů (tj. ochranná a obranná opatření se každoročně provádějí v rozsahu 2 5 % celkové rozlohy lesa v ČR, což je nesrovnatelně méně než v zemědělství). Rozhodující podíl připadá na ochranu proti škodám působeným zvěří (zimní okus a ohryz, letní okus a loupání) a proti nežádoucí vegetaci (mechanické i chemické potlačování buřeně). Výběr pesticidních přípravků se neustále mění, objevují se nové látky, nové formulace přípravků, přibývá poznatků o šíři a mechanizmu účinku pesticidů a jejich chování v přírodním prostředí, zejména v půdě, vodě, rostlinách a v živých organizmech a o účincích toxikologických a ekotoxikologických. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., ve znění změny č. 236/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, ukládají vlastníkům lesa při přemnožení hmyzích škůdců činit bezodkladně taková opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo k zamezení dalšího šíření škůdce. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je nezbytné zabránit nadměrnému úhynu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo ničení jejich biotopů. Přednost je nutno dávat přípravkům, které vyhovují lépe zásadám integrované ochrany, zejména z hlediska ochrany necílových organizmů. Základním legislativním předpisem, který pokrývá celou oblast ochrany rostlin, tedy i lesa, je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Je doplněn a rozveden celou řadou vyhlášek. Zásadní normou upravující používání pesticidů v lesním hospodářství je Seznam povolených přípravků na ochranu lesa, který je zpracováván na podkladě Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydávaného Státní rostlinolékařskou správou. Smyslem této pracovní metodiky je poskytnout privátním poradcům v lesnictví a vlastníkům lesa základní informace o používání a nakládání s chemickými látkami při hospodaření v lesích. 2

4 2 Právní předpisy v ochraně lesa Zákonné normy ukládající vlastníkovi povinnost zabezpečit ochranu lesa: - Zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který ukládá zjišťovat a evidovat výskyt škodlivých činitelů i způsobených poškození, preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škůdců, redukovat již přemnožené škůdce pod kalamitní stav a zamezovat dalšímu šíření; - Zákon č. 17/1992 Sb., v platném znění, o životním prostředí, který ukládá povinnost předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat jeho ohrožení; - Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který charakterizuje les jako významný krajinný prvek a stanoví jeho ochranu před poškozením a zničením; - Zákon č. 326/2004 Sb., v platném znění, o rostlinolékařské péči, který vlastníkům pozemků ukládá povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů. 2.1 Základní právní předpisy v oblasti používání pesticidů v ochraně lesa Právní předpisy v oblasti zásad správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích lze rozdělit do tří základních okruhů. Jsou to: - bezpečnost práce a ochrana zdraví, - pesticidy, - aplikační technika Bezpečnost práce a ochrana zdraví Základním právním předpisem, který se týká ochrany zdraví je zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění. Podle tohoto zákona je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci ( 132) a dbát na prevenci rizik vyskytujících se na pracovišti ( 132a). Nejde-li tato rizika dostatečně eliminovat pomocí technických prostředků nebo dalšími opatřeními, je povinen poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky ( 133a), které musí zaměstnance chránit před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. Na druhou stranu musí zaměstnanec dbát dle svých možností o vlastní bezpečnost, zdraví i o bezpečnost a zdraví dalších osob, tj. používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb., stanovuje požadavky na OOPP tak, aby splňovaly potřebná kritéria. Podrobně probírá jednotlivé skupiny OOPP a stanovuje jejich obecné vlastnosti, které musí splňovat. Další podmínky pro poskytování OOPP jsou uvedeny v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (ZAHRADNÍK 2006). 3

5 Definice a požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin stanovují české státní normy: Prostředky na ochranu dýchacích orgánů: ČSN EN 132, ČSN EN 133, ČSN EN 136, ČSN EN 140, ČSN EN 141, ČSN EN 142, ČSN EN 143, ČSN EN 149, ČSN EN 405. Prostředky na ochranu očí a obličeje: ČSN EN 166. Prostředky na ochranu těla (ochranné oděvy): ČSN EN 368, ČSN EN 369, ČSN EN 464. Prostředky na ochranu hlavy: ČSN EN 812. Prostředky na ochranu rukou: ČSN EN Prostředky na ochranu nohou: ČSN EN Pesticidy Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, je základním právním předpisem, který se zabývá celou oblastí ochrany rostlin ve vztahu k pesticidům. Podle tohoto zákona lze k hubení škodlivých činitelů používat pouze schválené přípravky. V lesnictví je část ochrany lesa upravena zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. Oba tyto zákony jsou kompatibilní, nejsou v rozporu. České právní předpisy týkající se používání a nakládání s chemickými přípravky vycházejí z platné legislativy EU, konkrétně ze Směrnice Rady č. 91/414/EHS, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Nitrátová směrnice), ze dne 15. července Ve vyhlášce č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu lesa je z pohledu ochrany lesa významná část, uvádějící povinnost evidence používání přípravků. Jsou stanovena závazná pravidla, jak má tato evidence vypadat. Skladování přípravků je v zákoně o rostlinolékařské péči zmíněno pouze okrajově. Přípravky se musí skladovat samostatně, odděleně od dalších výrobků. Je nutné vést evidenci o skladovaných pesticidech a prošlé přípravky musí být skladovány odděleně od použitelných a musí být jednoznačně označeny. Technické podmínky skladování jsou uvedeny ve vyhlášce č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Povinnost ochrany včel a dalších necílových organismů při používání pesticidů a postupy při odběrech vzorků při šetření příčin úhynu včel, zvěře a ryb, uvádí vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin (ZAHRADNÍK 2006). 4

6 2.1.3 Aplikační technika Na základě zákona o rostlinolékařské péči, musí být vybrané mechanizační prostředky, sloužící k aplikaci a podléhající registraci, vedeny v registru, který vede Státní rostlinolékařská správa; ta také vydává rozhodnutí o registraci, na jehož podkladě smí být prostředek prodáván. Všechny prostředky určené k aplikaci pesticidů podléhají průběžnému kontrolnímu testování. Intervaly povinných kontrol a výjimky z testování uvádí vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin (ZAHRADNÍK 2006). 2.2 Informační seznam zákonů a předpisů upravujících činnost na úseku ochrany rostlin a ochrany lesa 1. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. 2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 3. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. 4. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění. 5. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 6. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 7. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. 8. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění. 9. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (novelizován zákonem č. 131/2006 Sb. a č. 249/2008 Sb.). 10. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 11. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů. 12. Vyhláška č. 101/1996 Sb., ve znění změny 236/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. 13. Vyhláška č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 14. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 15. Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin. 16. Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organizmů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu. 5

7 17. Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění (novelizována vyhláškou č. 371/2006 Sb.). 18. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organizmů, rostlin a rostlinných produktů, v platném znění. 19. Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče. 20. Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. 21. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemického přípravku, v platném znění. 22. Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů. 23. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 24. České státní normy. 6

8 3 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, je základní legislativní normou, která pokrývá celou oblast ochrany rostlin, tedy i lesa. V obecné rovině ukládá každému vlastníku pozemku s rostlinami nebo každému, kdo s rostlinami nebo jejich částmi nějak nakládá povinnost omezovat výskyt škodlivých činitelů a zamezovat jejich šíření, včetně plevelů, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a ohrožení zdraví osob nebo živočichů. Mohou se používat jenom přípravky a mechanizační prostředky k tomu schválené, a to způsobem, který nepoškozuje sousední porosty, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. Zákon zahrnuje dvě základní oblasti - oblast ochrany rostlin proti škodlivým organismům, včetně karantény a oblast pesticidů - používání, registrace, skladování a aplikační technika (ZAHRADNÍK 2006). V pracovní metodice jsou uvedena některá důležitá ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, která se přímo dotýkají oblasti ochrany lesa, resp. používání pesticidů v ochraně lesa. 3.1 Předmět úpravy ( 1) Tento zákon upravuje v souladu s předpisy Evropských společenství práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkající se a) b) c) d) e) f) ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám, ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí, registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin, uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků, omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, uvádění na trh, používání a kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. 7

9 Zákon stanoví působnost správních úřadů na úseku rostlinolékařské péče, upravuje rozsah a výkon rostlinolékařského dozoru a nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, stanoví odborné rostlinolékařské činnosti a požadavky na odbornou způsobilost při jejich výkonu, náhradu nákladů za provedené odborné úkony a pokuty za porušování povinností stanovených tímto zákonem. 3.2 Základní povinnosti fyzických a právnických osob ( 3) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni a) b) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona popř. biocidní přípravky uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 120/2002 Sb.) a povolené rostlinolékařskou správou, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 3.3 Kontrola zdravotního stavu šlechtitelského, rozmnožovacího a reprodukčního materiálu ( 6) Kontrolu zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu při uznávacím řízení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a v případě lesních dřevin ministerstvo podle zvláštních právních předpisů, (tj. Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) a Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 3.4 Skladování přípravků ( 46-50) Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni zajistit a) b) uskladnění přípravků podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků, oddělené skladování přípravků s prošlou dobou použitelnosti, 8

10 c) d) průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji přípravků, včetně přípravků s prošlou dobou použitelnosti, splnění technických požadavků na skladování přípravků a další podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, (tj. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství). Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni na požádání informovat rostlinolékařskou správu o místech uskladnění přípravků. Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděny na trh. Tyto přípravky lze použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci. Laboratorní rozbory pro tento účel zajišťuje držitel rozhodnutí o registraci přípravku a provádí akreditovaná laboratoř. Na nakládání s nebezpečnými přípravky a přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy, se vztahuje též zvláštní právní předpis (tj. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na nakládání s vysoce toxickými přípravky se vztahuje zvláštní právní předpis (tj. 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 3.5 Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků ( 51) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního právního předpisu (tj. Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů) ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako a) b) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel (tj. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů) získané v souladu s opatřeními k ochraně včel; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné, nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby (tj. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), příslušnému orgánu Státní veterinární správy a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku. 9

11 Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o jejich registraci označeny standardními větami pro specifickou rizikovost R50 "Vysoce toxický pro vodní organismy", R51 "Toxický pro vodní organismy", R52 "Škodlivý pro vodní organismy", nebo R53 "Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí", smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny větrem do těchto vod nebo do nich budou následně splaveny deštěm. Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků nebezpečných pro včely a obratlovce a) b) projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena, a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení, projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby. Letecká aplikace přípravků zvlášť nebezpečných pro včely se zakazuje. Letecká aplikace jiných přípravků a látek, které účinkují na hmyz, musí být ošetřovatelem porostu nebo jinou osobou určenou uživatelem pozemku oznámena písemně obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozději 48 hodin před začátkem jejího provedení. Obecní úřad vyhlásí počátek letecké aplikace přípravků způsobem v místě obvyklým. 3.6 Oznamovací a dokladová povinnost ( 60) Podnikatelé, kteří dovážejí přípravky a pomocné prostředky nebo je vyrábějí na území České republiky, jsou povinni a) b) oznámit rostlinolékařské správě vždy do 15. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí názvy, čísla šarží a množství přípravků a pomocných prostředků jimi uvedených na trh v předcházejícím čtvrtletí, na vyžádání rostlinolékařské správě poskytnout informace o balení a dodat vzorky balení přípravků a pomocných prostředků, typických pro jejich dodávání formou zboží. Jestliže subjekt žádné přípravky na trh neuvedl, tak je povinen realizovat i oznámení o nulovém množství (adresa: Státní rostlinolékařská správa, sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, Brno). 10

12 Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo pomocné prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též číslo šarže prodaného přípravku nebo pomocného prostředku. Od platí, že právnické osobě, která se dopustí deliktu tím, že poruší ustanovení o oznamovací a dokladové povinnosti 60 lze uložit pokutu do výše Kč. Rozhodnutí o registraci přípravku na ochranu rostlin a povolení dalšího prostředku se uděluje na základě správního řízení vedeného Státní rostlinolékařskou správou. Ministerstvo zdravotnictví ČR formou toxikologických posudků ve vedených správních řízeních posuzuje vliv přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na zdraví lidí. Byla-li u přípravků, jejichž platná registrace již skončila, stanovena lhůta pro spotřebování zásob, je dovoleno po dobu této lhůty spotřebovat zakoupený přípravek v souladu s návodem na použití uvedeným na jeho etiketě, avšak nejdéle po dobu výrobcem garantované použitelnosti. 3.7 Mechanizační prostředky ( 61) Mechanizačním prostředkem se rozumí stroj nebo technické zařízení včetně doplňujících technologických součástí, určené k aplikaci přípravků formou postřiku nebo rosení ve venkovním prostředí nebo k moření osiv. Mechanizační prostředky mohou být uváděny na trh a používány při podnikatelské činnosti pouze tehdy, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního registru mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje a) b) c) d) poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu zásobní nádrže do 20 litrů včetně, určené výhradně pro účely výzkumu, vývoje nebo zkoušení, určené pro používání v uzavřených prostorách, s výjimkou strojů k moření osiv, určené pro používání ve venkovním prostředí, jsou-li vybaveny 1. horizontálním rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro plošný postřik nebo rosení s výjimkou typů určených k ošetření dopravních cest, drah, 2. rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro prostorový postřik nebo rosení, e) f) stroje určené pro aplikační technologie založené na plynování, zálivce a kapénkové aplikaci, na něž se nevztahuje zvláštní předpis o technických požadavcích na výrobky. 11

13 3.8 Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče ( 70) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou ministerstvo a rostlinolékařská správa. Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní správu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tj. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností). Kontrolní orgány posuzují, zda jsou při aplikaci přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků dodrženy podmínky jejich správného použití, včetně pokynů k ochraně zdraví lidí, zvířat, vod, včel, zvěře a vodních organismů. 3.9 Ministerstvo ( 71) Ministerstvo a) b) c) d) e) f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rostlinolékařské správy a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče, rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním některých odborných rostlinolékařských činností, rozhoduje o pověření právnické osoby zajišťováním výzkumu a vývoje nových metod a systémů ochrany rostlin a stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu, jmenuje Rostlinolékařskou radu ministerstva jako odborný poradní orgán pro oblast ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví, jehož úkolem je předkládat doporučení týkající se zejména ochrany státu před zavlékáním a šířením určitých škodlivých organismů a jejich potlačování, minimalizace rizik spojených s opatřeními na ochranu rostlin, priorit ve výzkumu, poradenství, rozvoje mezinárodních vztahů a koordinace aktivit na úseku rostlinolékařské péče, zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného sledování reziduí přípravků a nežádoucích produktů škodlivých organismů v rostlinných produktech a surovinách pro výrobu potravin a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku, zajišťuje s Ministerstvem životního prostředí koordinaci monitoringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých organismů a soustavného sledování nežádoucích vedlejších účinků registrovaných přípravků, metod a systémů ochrany rostlin a geneticky modifikovaných organismů uvedených na trh podle zvláštního právního předpisu na vybrané složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a půdu, soustřeďuje o nich informace a zajišťuje vypracování souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku, 12

14 g) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii včetně provádění bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství na tomto úseku, h) i) odpovídá za zajištění ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů v souladu se zvláštními právními předpisy Evropských společenství včetně vydání příslušných právních předpisů, žádá Komisi o poskytnutí finančních příspěvků podle zvláštního předpisu Evropských společenství k úhradě nákladů na nezbytná přijatá nebo plánovaná opatření k eradikaci nebo zamezení rozšiřování škodlivých organismů Rostlinolékařská správa ( 72) Rostlinolékařská správa je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství. Rostlinolékařská správa vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona zejména ve věcech a) ochrany rostlin a rostlinných produktů, b) c) d) e) f) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů přípravků a dalších prostředků, mechanizačních prostředků, rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut, odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu. Rostlinolékařská správa vydává Věstník, v němž zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropských společenství a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o registraci 13

15 přípravků a dalších prostředků, přehledy provozovatelů kontrolního testování mechanizačních prostředků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností ( 73) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení. Obecní úřady plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty týkající se 3, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty Pokuty ( 78) Ustanovení o pokutách za přestupky a jiné správní delikty fyzických a právnických osob je velmi podrobně rozvedeno v Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky ( 86) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, používá nebo přímo aplikuje anebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu a nebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel. Toto ustanovení se nevztahuje na drobný prodej přípravků v malospotřebitelském balení a skladování přípravků distributory, pokud tito zároveň neposkytují poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků. Odborně způsobilou fyzickou osobou v případě a) b) přípravků označených na základě rozhodnutí o jejich registraci jako vysoce toxické je osoba, která má odbornou způsobilost požadovanou podle zvláštního zákona (tj. 44b zákona č. 258/2000 Sb.), zacházení s přípravky při živnostenském podnikání nebo jako součásti zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství, nebo při prodeji přípravků a současném poskytování poradenství, jímž se ovlivňuje jejich používání, je osoba, která 14

16 1. splňuje podmínky odborné způsobilosti podle 82 odst. 2, nebo 2. má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky získané na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí podle odstavce 5 písm. a) nebo po absolvování odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky a úspěšně vykonané zkoušky v rámci tohoto kurzu, Žádost o provedení zkoušky odborné způsobilosti se podává u rostlinolékařské správy. 15

17 4 Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa je základní normou upravující používání pesticidů v lesním hospodářství. Je zpracován na podkladě Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, který v souladu s 39 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, vydává Státní rostlinolékařská správa (SRS). Rozhodnutí o registraci přípravků na ochranu rostlin je uděleno na základě zhodnocení SRS a na základě posudku Ministerstva zdravotnictví ČR. Přípravky, jejichž platná registrace již skončila, je obecně dovoleno, nebylo-li rozhodnuto jinak, spotřebovat v souladu s návodem na použití uvedeným na jejich etiketě, po době výrobcem garantované použitelnosti. Pro lesní hospodářství zpracovává obdobný seznam z pověření Ministerstva zemědělství ČR, úseku LH, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. Strnady, útvar ochrany lesa. Seznam obsahuje základní údaje o přípravcích registrovaných pro použití v lesích, k datu uzávěrky vydání Seznamu, povolených k uvádění na trh a používání a poskytuje nejzákladnější informace pro bezpečný způsob zacházení s nimi. Seznam uvádí jen základní podmínky závazné pro uvádění přípravků do oběhu, bezpečný způsob zacházení a stručné metodické pokyny a některé obecné informace o používání pesticidů v lesích. Seznam však rozsahem informací nenahrazuje jednotlivá vydaná rozhodnutí SRS o registraci přípravků a rovněž nenahrazuje návod k používání přípravků (ZAHRADNÍK 2007) Zásady používání pesticidů v ochraně lesa V Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa jsou podle platné legislativy podrobně rozebrány zásady používání pesticidů v lesním hospodářství. Významnou skutečností je, že dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči je od stanovena povinnost zabezpečit odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (lesa) a pomocnými prostředky v rámci podnikání. Všechny fyzické a právnické osoby, které při podnikatelské činnosti skladují, prodávají nebo přímo aplikují přípravky nebo poskytují poradenství při používání přípravků mají zákonem stanovenou povinnost zabezpečovat výkon těchto činností odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu. Odborně způsobilá fyzická osoba odpovídá svému zaměstnavateli za dodržení správné praxe ochrany rostlin a bezpečné zacházení s přípravky a každoročně proškoluje osoby, které budou zacházet s přípravky. Odborně způsobilá osoba svou způsobilost nabývá: - automaticky na základě dosaženého vzdělání (absolvování magisterských nebo doktorandských studijních programů, vysokoškolského vzdělání zaměřeného na rostlinolékařství nebo celoživotní vzdělávání na vysoké škole v oblasti zemědělství a přírodních věd zaměřeného na rostlinolékařství nebo získání vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství), - získáním platného osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky získaného na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí Státní rostlinolékařské správy. 16

18 Zkoušku k prokázání odborných znalostí bez kurzu mohou absolvovat osoby s vysokoškolským vzděláním bez specializace na ochranu rostlin nebo rostlinolékařství a s úplným středním odborným vzděláním zakončeným maturitou (zemědělské a ostatní střední školy, gymnázium). Kurz v rozsahu 40 hodin před absolvováním zkoušky musí splnit osoby se střední odborným a nižším vzděláním. V případě zacházení s vysoce toxickými přípravky (T+) musí všechny odborně způsobilé osoby absolvovat zvláštní zkoušku u hygienické služby. V Seznamu je uvedena klasifikace a označování výrobků, s podrobným členěním podle účinku na včely, zvěř, ryby, ptáky, vodní bezobratlé, řasy, půdní makroorganizmy, půdní mikroorganizmy a podle vlivu na životní prostředí. Dále klasifikace a označování přípravků podle přípustnosti použití v 2. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů, klasifikace podle hořlavosti a toxicity. Seznam člení skupiny přípravků na insekticidy, atraktanta hmyzu, biologické přípravky, repelenty, rodenticidy, fungicidy, arboricidy, herbicidy a pomocné látky. Vysvětluje termíny jako jsou ochranná lhůta, registrační číslo a zmiňuje se o zásadách použití osobních ochranných pracovních prostředků pro práci s přípravky na ochranu rostlin. V hlavní části Seznamu je formou tabulky rozepsán seznam přípravků povolených v ochraně lesa s platnou registrací a seznam přípravků, jejichž platnost registrace skončila, ale je povoleno je spotřebovat. V Seznamu jsou zmíněny i zásady pozemní a letecké aplikace přípravků a přiložena tabulka se seznamem přípravků pro leteckou aplikaci. Na závěr jsou uvedeny sbírky zákonů a prováděcích předpisů upravujících činnost na úseku ochrany rostlin a ochrany lesa a také adresy a kódy organizací uvedených v Seznamu. 4.2 Použití pesticidů v pásmech hygienické ochrany, resp. v ochranných pásmech Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa vymezuje přípustnost použití přípravků v pásmech hygienické ochrany (příslušné kódy se vztahují na PHO stanovená před ). V 1. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů jsou z používání vyloučeny všechny přípravky. Toto omezení se doporučuje i u nově zřizovaných ochranných pásem (ochranné pásmo stanovené po ) v případě ochranného pásma 1. stupně. V PHO stanovených před jsou pro použití v ostatních pásmech přípravky rozděleny do následujících skupin a jejich použití je upraveno takto: PHO 1 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). PHO 2 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve vnitřní části 2. PHO povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek: 17

19 - použití mimo období, kdy lze do 24 hodin očekávat dešťové srážky, - použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami, - použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a že bude vyloučeno ošetření svažitých pozemků (nad 15 ), kde je riziko splachu do povrchových vod, - zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech, - důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků. PHO 3 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). PHO 4 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. PHO. Přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán). PHO 5 : Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. PHO vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin (včetně krmiv) určených pro výrobu dětské výživy. PHO 6 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. PHO. Přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí 4.3 Zásady pozemní a letecké aplikace přípravků Při aplikaci přípravků (pozemní i letecké) mohou být používány mechanizační prostředky zapsané v úředním registru těchto prostředků s výjimkou přístrojů o objemu zásobníku kapaliny do 20 litrů nebo zařízení určených výhradně pro vědecké a pokusné účely. Úřední registr mechanizačních prostředků vede Státní rostlinolékařská správa v Brně, která každoročně vydává seznam registrovaných mechanizačních prostředků. Každý registrovaný mechanizační prostředek podléhá povinnosti pravidelného kontrolního testování, obvykle jednou za dva roky, které spočívá v přezkoušení jeho funkční způsobilosti. Výsledkem kontrolního testování je doklad o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku. Příprava před ošetřováním lesních porostů zahrnuje: - soupis ploch určených k ošetření dle výskytu škodlivého činitele a jejich výměra, - určení vhodného přípravku a jeho dávky z hlediska účinnosti na škodlivého činitele, - posouzení vhodnosti a možnosti aplikace přípravku z hlediska ochrany vodních zdrojů, chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí soustavy Natura 2000, chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů, zvěře, ryb, včel a jiných organizmů, - určení a zajištění aplikační techniky, určení termínu zásahu. 18

20 Při aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku nesmí uživatel postupovat v rozporu s návodem k použití, zejména nesmí překročit nejvyšší dávku a krátit uvedené bezpečnostní lhůty. Pozemní ošetřování Jedná se především o ošetření ve školkách, ochranu kultur a mlazin, popř. menších ploch lesních porostů a ošetření dřevní hmoty. K ošetření větších ploch, kde nasazení letecké techniky není efektivní a terénní podmínky jsou příznivé, se volí traktorové nebo samojízdné aplikátory. Na menších plochách v nesjízdném terénu se využívají zádové či přenosné přístroje. Pozemními přístroji se postřikuje do rychlosti větru 6 m/s. Při zmlžování, zejména při vyvíjení termomechanických a studených aerosolů platí zásada, že od aplikace se ustoupí, přesahuje-li síla větru 1 m/s. Aplikace tohoto druhu jsou nejvhodnější časně ráno nebo navečer. Za trvale podmračeného počasí a příznivých dalších povětrnostních podmínek lze ošetřovat po celý den. Za deště a krátce před ním a po něm se zásadně neošetřuje, s výjimkou případů (přípravků), u nichž je tato možnost výslovně uvedena. Letecké ošetřování Letecké zásahy proti škodlivým činitelům v lesích jsou v současnosti dotovány Ministerstvem zemědělství ve všech lesích bez rozdílu vlastnictví. Potřeba leteckých zásahů je odborně posouzena pracovníky Lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i. Strnady. Vlastní objednávka leteckých prací se zadává formou veřejné zakázky ve výběrovém řízení nebo výzvou. Letecká společnost, která zakázku získá, na základě smlouvy s Ministerstvem zemědělství zabezpečí komplexní dodávku letecké práce s veškerým pozemním zabezpečením a splněním všech povinnností ošetřovatele podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů. Ve smyslu ustanovení zákona č. 326/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 327/2004 Sb. letecká společnost před aplikací opatří údaje o stanovištích včelstev a o hromadném letu včel v oblasti aplikace a je povinna dodržet zákonná ustanovení o použití přípravků pro včely toxických nebo škodlivých. Dále oznámí nejméně 48 hodin předem počátek ošetření obecním úřadům, v jejichž katastrálním území aplikace proběhne. Majitel nebo správce lesa informuje předem o připravované letecké aplikaci krajský úřad, městský úřad obce s rozšířenou působností, hygienickou službu, státní rostlinolékařskou správu (obvodní oddělení) a požádá je o vyjádření. Dále připraví mapy v měřítko 1: se zakreslenými plochami k ošetření, s vyznačenými výměrami a s uvedením použitého přípravku. Spolupracuje s pracovníky lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i. Strnady, kteří určují termín zásahu 5 dnů předem, určují sled prací a hodnotí kvalitu a účinnost zásahu. 19

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR

SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION SRS - správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území ČR 1. workshop projektu OP VK 2.2: Inovace a rozšíření výuky

Více

Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin. Šumvald

Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin. Šumvald Informace o změnách právní úpravy při používání přípravků na ochranu rostlin Šumvald 26.4.2012 Kontakt: Ing. Ladislav Prečan Státní rostlinolékařská správa pracoviště Olomouc Šlechtitelů 23, 779 00 Olomouc

Více

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče

333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče 333/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2004 o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 88

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Soubor testových otázek z oblasti nakládání s přípravky písemná část

Soubor testových otázek z oblasti nakládání s přípravky písemná část Soubor testových otázek z oblasti nakládání s přípravky písemná část Otázka 1: Otázka 2: Otázka 3: Otázka 4: Otázka 5: Otázka 6: Otázka 7: Otázka 8: Otázka 9: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody

Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Rámcová směrnice EU (2009/128/ES) o udržitelném používání pesticidů a její význam pro hygienu vody Ing. Martina Chvátalová chvatalova@szu.cz Konzultační den Hygieny životního prostředí 24.listopadu 2010,

Více

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP

Správa dokumentů OP. Přednáška KGG/UOZP Správa dokumentů OP Přednáška KGG/UOZP Ze zákona č. 114 Sb. Ústřední sbírku listin ochrany přírody (USOP) vede z pověření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR www.nature.cz, www.drusop.cz Podrobnosti

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Státní veterinární správa 25. a Nasavrky. Jméno: Ing. Petr Born Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Státní veterinární správa 25. a 26. 2. 2014 - Nasavrky Jméno: Ing. Petr Born Sloučení SRS ÚKZÚZ (zákon č. 279/2013 Sb.) + = Ústřední kontrolní a zkušební

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Zákon č. 174/1968 Sb.

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon č. 174/1968 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice S ohledem na činnost firmy podávám(e) 1) : Jednotné podací místo: Ústřední

Více

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

338/2005 Sb. vyhlašuje ZÁKON. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 338/2005 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 575/1990 Sb., zákonem č. 159/1992 Sb.,

Více

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE

LETECKÁ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN (POR) INSTRUKCE PRO ŽADATELE ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí.

Ochrana životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a ochrana zvířat před škodlivými vlivy zevního prostředí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.3.102 VETERINÁRNÍ

Více

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn Citace: 338/2005 Sb. Druh předpisu: Úplné znění zákona Částka: 120/2005

Více

Datum: , revidováno , , ,

Datum: , revidováno , , , ČR ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ, organizační složka státu SEKCE ZEMĚDĚLSKÝCH VSTUPŮ ODBOR PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Korespondenční adresa: Zemědělská 1a, 613 00 BRNO Vytvořil/telefon:

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Právní předpisy v ochraně životního prostředí

Právní předpisy v ochraně životního prostředí Právní předpisy v ochraně životního prostředí zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon

Související právní předpisy: Nařízení EMAS Vodní zákon povrchových stanoví vodoprávní úřad nejvýše přípustné hodnoty jejich množství a znečištění. Při tom se vychází z nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. nadpis vypuštěn 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2004 4. volební období 435/2 Pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ

V Y H L Á Š K A č. 13/1997. o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ V Y H L Á Š K A č. 13/1997 o zřízení přírodní památky RÁJECKÁ TŮŇ Rada města Brna se usnesla na své R2/lO6 schůzi konané dne 27. 3. 1997 vydat podle ustanovení 36 a násl., 76 odst. 4 a 77 odst. 3 z. ČNR

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1991 Vyhlásené: 01.11.1991 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 437 Z Á K O N České národní

Více

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání

Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků. Téma: Rovnocennost vzdělání Seminář ke vzdělávání úředníků územních samosprávných celků Téma: Rovnocennost vzdělání Mgr. Jan Roneš dne 2. března 2016 1 Vybrané legislativní předpisy Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 371/2006 Sb. (část) Změna: 371/2006 Sb. Změna: 146/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.6.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Ü Posouzení rizik pro složky životního prostředí Předmětem hodnocení je stanovení rizik aplikace pro půdu, vodu a vzduch. Zahrnuje cesty rozkladu účinných látek a metabolitů, pohyblivost a setrvávání v

Více

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice Číslo jednotného registru Jednotné podací místo: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, odbor osiv a sadby registrace firem Za opravnou 4 150 06 Praha 5 - Motol JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE

Více

Informace o výsledcích postregistrační kontroly zemědělských subjektů v České republice v roce 2010 a 2011 a nové informace o změnách v legislativě.

Informace o výsledcích postregistrační kontroly zemědělských subjektů v České republice v roce 2010 a 2011 a nové informace o změnách v legislativě. Informace o výsledcích postregistrační kontroly zemědělských subjektů v České republice v roce 2010 a 2011 a nové informace o změnách v legislativě. Seminář: Integrovaná ochrana rostlin a povinnosti zemědělců

Více

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Základy arboristiky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Základy arboristiky Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Zákon č. 114/1992 Sb. ve znění předpisů následujících Vyhláška MŽP 395/1992

Více

Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové. Sněmovní tisk č.: 270/4

Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové. Sněmovní tisk č.: 270/4 Pozměňovací návrh poslankyně Soni Markové Sněmovní tisk č.: 270/4 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 26. února 2002 Datum účinnosti od: 1. října 2002

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: 26. února 2002 Datum účinnosti od: 1. října 2002 1 z 13 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin Citace: 91/2002 Sb. Částka: 40/2002 Sb. Na straně (od-do): 2008-2206

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství.

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí pomoci na základě OP Zemědělství. 14 Podopatření 1.3.4. - Zalesňování zemědělsky nevyužívaných půd Investiční záměr: a) zalesnění zemědělsky nevyužívaných zemědělských

Více

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení

Počet stran: 7. Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení C1 Přehled právních předpisů využitelných při přípravě na krizové situace a jejich řešení Všechny níže uvedené právní předpisy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů. 1. ÚSTAVNÍ POŘÁDEK ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Rizikové práce

Rizikové práce 5.17.10.12. Rizikové práce http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/kategorizacepraci/rizikove-prace Podmínky a povinnosti při provozování rizikových prací stanovuje Zákon č. 258/2000 Sb. Rizikovou prací

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ochrana zdrojů pitné vody Ing. Lenka Klašková, Ing. Pavel Minář, Ph.D. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Pesticidní látky, které jsou hlavními složkami přípravku na ochranu rostlin, a jejich

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Přehled zkušebních okruhů

Přehled zkušebních okruhů Přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle přílohy č. 2 k nařízení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 245/2011 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 245/2011 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 245/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2994 Sbírka zákonů č. 245 / 2011 Částka 89 245 ZÁKON ze dne 20. července 2011, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Setkání zástupců provozoven kontrolního testování

Setkání zástupců provozoven kontrolního testování ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Setkání zástupců provozoven kontrolního testování Brno 27.2.2013 Program - Informace o SRS - Legislativní změny - On-line

Více

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Nařízení č. 1/2004 ze dne 19. ledna 2004, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Moravský Krumlov vydává dne 19. ledna 2004 na základě ust. 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s.

ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM. dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Ecological Consulting a.s. ROZSAH OVĚŘOVANÝCH ZNALOSTÍ ZKOUŠKA Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ČINNOSTEM FYZICKÝCH OSOB ZAJIŠŤUJÍCÍCH ÚKOLY V PREVENCI RIZIK V OBLASTI BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ecological

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1987 Vyhlásené: 23.12.1987 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1988 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 108 Z Á K O N České národní rady ze

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR

Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Problematika oznamování a povolování biocidních přípravků uváděných na trh v ČR Mgr. Jan Mikoláš Ministerstvo zdravotnictví Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví Oddělení Registru

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Ochrana včel v právních předpisech

Ochrana včel v právních předpisech Ochrana včel v právních předpisech Česká republika patří mezi první země, které legislativně upravily ochranu včel při použití přípravků na ochranu rostlin. První právní úprava ochrany včel spadá již do

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Legislativa v ochraně lesa Petr Zahradník Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16.2.1998 o uvádění biocidních přípravků na trh

Více

Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky Nebezpečné chemické látky Povinnosti zaměstnavatelů základní informace Bezpečnost práce začíná u každého z nás Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky: (ve

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 199 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 6. 352 9. funkční období 352 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004

Více

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1

OBSAH. ZÁKON č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY... 1 OBSAH Zkratky právních předpisů........................................ XI Seznam předpisů citovaných v komentáři.......................... XIV Předmluva...................................................

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 732 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 37 11. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon, kterým se

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqybh4xl) III.

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ornaqybh4xl) III. III. Platné znění vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění navrhovaných změn Tato vyhláška stanoví

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

Strana 1 / 13. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. ledna 2012. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Změna: 326/2012 Sb.

Strana 1 / 13. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. ledna 2012. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin. Změna: 326/2012 Sb. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 326/2012 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2011 Cena Kč 100, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2011 Cena Kč 100, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2011 Cena Kč 100, O B S A H : 245. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE. č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE č. 24/2011, kterým se zřizuje přírodní rezervace Borkovická blata Rada Jihočeského kraje vydává dne 19. 7. 2011 podle 77a odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

Více

Legislativa a systém požární ochrany

Legislativa a systém požární ochrany 5.5.1. Legislativa a systém požární ochrany http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-po/legislativa-a-system-pozarniochrany Základní podmínky požární bezpečnosti a podmínky pro účinnou ochranu života, zdraví

Více

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009

BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ se sídlem v Brně, 656 06 Brno, Hroznová 2 BULLETIN SEMENÁŘSKÉ KONTROLY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 1/2009 Ing. Jaroslav Schenk Vedoucí oddělení osiva a sadby Brno

Více

Kontrola podmíněnosti (cross compliance)

Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrola podmíněnosti (cross compliance) Kontrolované požadavky platné pro rok 2009 Schváleno dne 13.11.2008 MZe 2008 č.j. 40854/2008:180 00 oblastí pro účely Kontroly podmíněnosti Oblasti kontrolované

Více

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.

Ochrana vody, půdy a lesa. JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Ochrana vody, půdy a lesa JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. Právní režim ochrany vod Povrchové a podzemní vody, (odpadní vody) - zákon č. 254/2001 Sb., o vodách Pitná voda - zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3),

a) o pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa ( 3 odst. 3), Orgány státní správy lesů a) obecní úřady obcí s rozšířenou působností, b) kraje, c) ministerstvo. Státní správu lesů ve vojenských lesích, které jsou v působnosti Ministerstva obrany, vykonává v rozsahu

Více

Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky Část A Chemické látky a přípravky podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2.

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002

Tichá a kol.: Slovník pojmů užívaných v právu životního prostředí, ABF, Praha 2004 Petržílek: Politika trvale udržitelného rozvoje, MŽP, Praha 2002 Metodické listy kombinovaného studia pro předmět Právo životního prostředí Metodický list číslo 1 Lektor: JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D. Literatura: Petržílek P.: Legislativa udržitelného rozvoje a nové

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

č. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

č. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin č. 32/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 326/2012 Sb. (k 1.11.2012) mění, celkem 17 novelizačních bodů

Více

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby

Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva. Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Výroba osiva požadavky na kvalitu osiva a sadby, úřední zkoušky, uznávání osiva Ing. Barbora Dobiášová ÚKZÚZ, odbor osiv a sadby Přehled současné legislativy Zákon č. 219/2003 Sb., o oběhu osiva a sadby,

Více

Kontroly deratizace a jejich právn

Kontroly deratizace a jejich právn Kontroly deratizace a jejich právn vní podklady Pavel Rödl - prodl@volny.cz Státní zdravotní ústav, Praha 23. Pečenkovy epidemiologické dny 22. - 24. 9. 2009 Hotel Gustav Mahler, Křížová 4, 568 01 Jihlava

Více

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin

Správné. a bezpečné. používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin Správné a bezpečné používání přípravků na ochranu rostlin 2 Obsah Předmluva 4 Úvod 5 Obecné a právní podmínky používání přípravků 6 na ochranu

Více

Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa

Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa Vybraná ustanovení lesního zákona a vyhlášky ve vztahu k ochraně lesa Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů Vymezení některých

Více

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ Zákonné povinnosti profesionálních uživatelů při nakládání s přípravky na ochranu rostlin v České republice, jak v oblasti zemědělství, tak i v jiných odvětvích

Více

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Agronom pro obiloviny (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Agronom pro obiloviny (kód: 41-070-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Agronom Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná způsobilost

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rostlinolékařské péči

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o rostlinolékařské péči ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Více