Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví. Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích"

Transkript

1 Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Zásady správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2009

2 Obsah 1 ÚVOD PRÁVNÍ PŘEDPISY V OCHRANĚ LESA ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OCHRANĚ LESA Bezpečnost práce a ochrana zdraví Pesticidy Aplikační technika INFORMAČNÍ SEZNAM ZÁKONŮ A PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍCH ČINNOST NA ÚSEKU OCHRANY ROSTLIN A OCHRANY LESA ZÁKON Č. 326/2004 SB., O ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY ( 1) ZÁKLADNÍ POVINNOSTI FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB ( 3) KONTROLA ZDRAVOTNÍHO STAVU ŠLECHTITELSKÉHO, ROZMNOŽOVACÍHO A REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU ( 6) SKLADOVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ( 46-50) OCHRANA VČEL, ZVĚŘE, VODNÍCH ORGANISMŮ A DALŠÍCH NECÍLOVÝCH ORGANISMŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ ( 51) OZNAMOVACÍ A DOKLADOVÁ POVINNOST ( 60) MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY ( 61) ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY VE VĚCECH ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PÉČE ( 70) MINISTERSTVO ( 71) ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA ( 72) OBECNÍ ÚŘADY A OBECNÍ ÚŘADY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ( 73) POKUTY ( 78) ODBORNÁ ZPŮSOBILOST PRO NAKLÁDÁNÍ S PŘÍPRAVKY ( 86) SEZNAM REGISTROVANÝCH PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU LESA ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ PESTICIDŮ V OCHRANĚ LESA POUŽITÍ PESTICIDŮ V PÁSMECH HYGIENICKÉ OCHRANY, RESP. V OCHRANNÝCH PÁSMECH ZÁSADY POZEMNÍ A LETECKÉ APLIKACE PŘÍPRAVKŮ LITERATURA Obr. 1: Používání pesticidů v ochraně lesa Tab. 1: Adresář subjektů pověřených MZe ke konání odborných kurzů k získání znalostí správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

3 1 Úvod Na zamezování vzniku poškození lesních porostů biotickými škodlivými činiteli se v podmínkách ČR vynakládají každoročně nemalé prostředky. Soustřeďují se především do následujících oblastí: obrana proti škodám působeným zvěří a hlodavci, obrana proti nežádoucí vegetaci ve školkách, výsadbách a kulturách, obrana před hmyzími škůdci a původci houbových onemocnění. Používá se při tom systému navzájem provázaných opatření biologického i technického rázu, jejichž součástí je i používání repelentních a pesticidních látek. V celorepublikovém měřítku se jedná o opatření aplikovaná v přepočtu na rozloze cca tis. ha lesních porostů (tj. ochranná a obranná opatření se každoročně provádějí v rozsahu 2 5 % celkové rozlohy lesa v ČR, což je nesrovnatelně méně než v zemědělství). Rozhodující podíl připadá na ochranu proti škodám působeným zvěří (zimní okus a ohryz, letní okus a loupání) a proti nežádoucí vegetaci (mechanické i chemické potlačování buřeně). Výběr pesticidních přípravků se neustále mění, objevují se nové látky, nové formulace přípravků, přibývá poznatků o šíři a mechanizmu účinku pesticidů a jejich chování v přírodním prostředí, zejména v půdě, vodě, rostlinách a v živých organizmech a o účincích toxikologických a ekotoxikologických. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, a vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., ve znění změny č. 236/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa, ukládají vlastníkům lesa při přemnožení hmyzích škůdců činit bezodkladně taková opatření, která povedou k redukci škůdce pod kalamitní stav, k odstranění škod nebo k zamezení dalšího šíření škůdce. Ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je nezbytné zabránit nadměrnému úhynu volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo ničení jejich biotopů. Přednost je nutno dávat přípravkům, které vyhovují lépe zásadám integrované ochrany, zejména z hlediska ochrany necílových organizmů. Základním legislativním předpisem, který pokrývá celou oblast ochrany rostlin, tedy i lesa, je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů. Je doplněn a rozveden celou řadou vyhlášek. Zásadní normou upravující používání pesticidů v lesním hospodářství je Seznam povolených přípravků na ochranu lesa, který je zpracováván na podkladě Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin vydávaného Státní rostlinolékařskou správou. Smyslem této pracovní metodiky je poskytnout privátním poradcům v lesnictví a vlastníkům lesa základní informace o používání a nakládání s chemickými látkami při hospodaření v lesích. 2

4 2 Právní předpisy v ochraně lesa Zákonné normy ukládající vlastníkovi povinnost zabezpečit ochranu lesa: - Zákon č. 289/1995 Sb., v platném znění, o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který ukládá zjišťovat a evidovat výskyt škodlivých činitelů i způsobených poškození, preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škůdců, redukovat již přemnožené škůdce pod kalamitní stav a zamezovat dalšímu šíření; - Zákon č. 17/1992 Sb., v platném znění, o životním prostředí, který ukládá povinnost předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat jeho ohrožení; - Zákon č. 114/1992 Sb., v platném znění, o ochraně přírody a krajiny, který charakterizuje les jako významný krajinný prvek a stanoví jeho ochranu před poškozením a zničením; - Zákon č. 326/2004 Sb., v platném znění, o rostlinolékařské péči, který vlastníkům pozemků ukládá povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organizmů včetně plevelů. 2.1 Základní právní předpisy v oblasti používání pesticidů v ochraně lesa Právní předpisy v oblasti zásad správného používání a nakládání s chemickými přípravky při hospodaření v lesích lze rozdělit do tří základních okruhů. Jsou to: - bezpečnost práce a ochrana zdraví, - pesticidy, - aplikační technika Bezpečnost práce a ochrana zdraví Základním právním předpisem, který se týká ochrany zdraví je zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění. Podle tohoto zákona je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci ( 132) a dbát na prevenci rizik vyskytujících se na pracovišti ( 132a). Nejde-li tato rizika dostatečně eliminovat pomocí technických prostředků nebo dalšími opatřeními, je povinen poskytnout svým zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky ( 133a), které musí zaměstnance chránit před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu práce. Na druhou stranu musí zaměstnanec dbát dle svých možností o vlastní bezpečnost, zdraví i o bezpečnost a zdraví dalších osob, tj. používat stanovené osobní ochranné pracovní prostředky. Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb., stanovuje požadavky na OOPP tak, aby splňovaly potřebná kritéria. Podrobně probírá jednotlivé skupiny OOPP a stanovuje jejich obecné vlastnosti, které musí splňovat. Další podmínky pro poskytování OOPP jsou uvedeny v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (ZAHRADNÍK 2006). 3

5 Definice a požadavky na osobní ochranné pracovní prostředky pro práci s přípravky na ochranu rostlin stanovují české státní normy: Prostředky na ochranu dýchacích orgánů: ČSN EN 132, ČSN EN 133, ČSN EN 136, ČSN EN 140, ČSN EN 141, ČSN EN 142, ČSN EN 143, ČSN EN 149, ČSN EN 405. Prostředky na ochranu očí a obličeje: ČSN EN 166. Prostředky na ochranu těla (ochranné oděvy): ČSN EN 368, ČSN EN 369, ČSN EN 464. Prostředky na ochranu hlavy: ČSN EN 812. Prostředky na ochranu rukou: ČSN EN Prostředky na ochranu nohou: ČSN EN Pesticidy Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, je základním právním předpisem, který se zabývá celou oblastí ochrany rostlin ve vztahu k pesticidům. Podle tohoto zákona lze k hubení škodlivých činitelů používat pouze schválené přípravky. V lesnictví je část ochrany lesa upravena zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích. Oba tyto zákony jsou kompatibilní, nejsou v rozporu. České právní předpisy týkající se používání a nakládání s chemickými přípravky vycházejí z platné legislativy EU, konkrétně ze Směrnice Rady č. 91/414/EHS, o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Nitrátová směrnice), ze dne 15. července Ve vyhlášce č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu lesa je z pohledu ochrany lesa významná část, uvádějící povinnost evidence používání přípravků. Jsou stanovena závazná pravidla, jak má tato evidence vypadat. Skladování přípravků je v zákoně o rostlinolékařské péči zmíněno pouze okrajově. Přípravky se musí skladovat samostatně, odděleně od dalších výrobků. Je nutné vést evidenci o skladovaných pesticidech a prošlé přípravky musí být skladovány odděleně od použitelných a musí být jednoznačně označeny. Technické podmínky skladování jsou uvedeny ve vyhlášce č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. Povinnost ochrany včel a dalších necílových organismů při používání pesticidů a postupy při odběrech vzorků při šetření příčin úhynu včel, zvěře a ryb, uvádí vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin (ZAHRADNÍK 2006). 4

6 2.1.3 Aplikační technika Na základě zákona o rostlinolékařské péči, musí být vybrané mechanizační prostředky, sloužící k aplikaci a podléhající registraci, vedeny v registru, který vede Státní rostlinolékařská správa; ta také vydává rozhodnutí o registraci, na jehož podkladě smí být prostředek prodáván. Všechny prostředky určené k aplikaci pesticidů podléhají průběžnému kontrolnímu testování. Intervaly povinných kontrol a výjimky z testování uvádí vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin (ZAHRADNÍK 2006). 2.2 Informační seznam zákonů a předpisů upravujících činnost na úseku ochrany rostlin a ochrany lesa 1. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění. 2. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. 3. Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. 4. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění. 5. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 6. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění. 7. Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, v platném znění. 8. Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, v platném znění. 9. Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (novelizován zákonem č. 131/2006 Sb. a č. 249/2008 Sb.). 10. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 11. Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů. 12. Vyhláška č. 101/1996 Sb., ve znění změny 236/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže. 13. Vyhláška č. 495/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 14. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. 15. Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organizmů a dalších necílových organizmů při použití přípravků na ochranu rostlin. 16. Vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organizmů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu. 5

7 17. Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění (novelizována vyhláškou č. 371/2006 Sb.). 18. Vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organizmů, rostlin a rostlinných produktů, v platném znění. 19. Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče. 20. Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin. 21. Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemického přípravku, v platném znění. 22. Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů. 23. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. 24. České státní normy. 6

8 3 Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, je základní legislativní normou, která pokrývá celou oblast ochrany rostlin, tedy i lesa. V obecné rovině ukládá každému vlastníku pozemku s rostlinami nebo každému, kdo s rostlinami nebo jejich částmi nějak nakládá povinnost omezovat výskyt škodlivých činitelů a zamezovat jejich šíření, včetně plevelů, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí a ohrožení zdraví osob nebo živočichů. Mohou se používat jenom přípravky a mechanizační prostředky k tomu schválené, a to způsobem, který nepoškozuje sousední porosty, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. Zákon zahrnuje dvě základní oblasti - oblast ochrany rostlin proti škodlivým organismům, včetně karantény a oblast pesticidů - používání, registrace, skladování a aplikační technika (ZAHRADNÍK 2006). V pracovní metodice jsou uvedena některá důležitá ustanovení zákona o rostlinolékařské péči, která se přímo dotýkají oblasti ochrany lesa, resp. používání pesticidů v ochraně lesa. 3.1 Předmět úpravy ( 1) Tento zákon upravuje v souladu s předpisy Evropských společenství práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkající se a) b) c) d) e) f) ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám, ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí, registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin, uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků, omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, uvádění na trh, používání a kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin. 7

9 Zákon stanoví působnost správních úřadů na úseku rostlinolékařské péče, upravuje rozsah a výkon rostlinolékařského dozoru a nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, stanoví odborné rostlinolékařské činnosti a požadavky na odbornou způsobilost při jejich výkonu, náhradu nákladů za provedené odborné úkony a pokuty za porušování povinností stanovených tímto zákonem. 3.2 Základní povinnosti fyzických a právnických osob ( 3) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje, vyrábí, zpracovává anebo uvádí na trh rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty, a vlastník pozemku nebo objektu nebo osoba, která je užívá z jiného právního důvodu, jsou povinni a) b) zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat, používat k ošetřování rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů proti škodlivým organismům pouze přípravky, další prostředky a mechanizační prostředky povolené k používání podle tohoto zákona popř. biocidní přípravky uváděné na trh podle zvláštního právního předpisu (Zákon č. 120/2002 Sb.) a povolené rostlinolékařskou správou, a to způsobem, který nepoškozuje okolní porost, zdraví lidí a zvířat nebo životní prostředí. 3.3 Kontrola zdravotního stavu šlechtitelského, rozmnožovacího a reprodukčního materiálu ( 6) Kontrolu zdravotního stavu množitelských nebo reprodukčních porostů a rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu při uznávacím řízení zajišťuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a v případě lesních dřevin ministerstvo podle zvláštních právních předpisů, (tj. Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) a Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin). 3.4 Skladování přípravků ( 46-50) Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni zajistit a) b) uskladnění přípravků podle jejich druhů, a to odděleně od jiných výrobků a přípravků určených k likvidaci jako odpad a mimo dosah látek, které by mohly ovlivnit vlastnosti skladovaných přípravků, oddělené skladování přípravků s prošlou dobou použitelnosti, 8

10 c) d) průběžné vedení dokladové evidence o příjmu a výdeji přípravků, včetně přípravků s prošlou dobou použitelnosti, splnění technických požadavků na skladování přípravků a další podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, (tj. Vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství). Podnikatelé, kteří skladují přípravky, jsou povinni na požádání informovat rostlinolékařskou správu o místech uskladnění přípravků. Přípravky, u nichž prošla doba použitelnosti, nesmí být uváděny na trh. Tyto přípravky lze použít v rámci podnikání, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že jejich chemické a fyzikální vlastnosti se shodují s podmínkami stanovenými v rozhodnutí o jejich registraci. Laboratorní rozbory pro tento účel zajišťuje držitel rozhodnutí o registraci přípravku a provádí akreditovaná laboratoř. Na nakládání s nebezpečnými přípravky a přípravky, které obsahují geneticky modifikované organismy, se vztahuje též zvláštní právní předpis (tj. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Na nakládání s vysoce toxickými přípravky se vztahuje zvláštní právní předpis (tj. 44a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 3.5 Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při používání přípravků ( 51) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikání používá přípravky nebo biocidní přípravky uvedené na trh podle zvláštního právního předpisu (tj. Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů) ve venkovním prostředí, nesmí aplikovat přípravky nebo biocidní přípravky, které jsou podle rozhodnutí o registraci označené jako a) b) nebezpečné nebo zvláště nebezpečné pro včely, pokud nemá k dispozici informace o umístění stanovišť včelstev v dosahu alespoň 5 km od hranice pozemku, na němž má být aplikace provedena, a o směrech hromadného letu včel (tj. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů) získané v souladu s opatřeními k ochraně včel; toto ustanovení se vztahuje i na aplikaci jiných přípravků a látek, jejichž použití je pro včely nebezpečné, nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné pro suchozemské obratlovce na pozemku, který je součástí honitby, pokud nebyla tato aplikace oznámena oprávněnému uživateli honitby (tj. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů), příslušnému orgánu Státní veterinární správy a rostlinolékařské správě, a to nejpozději 3 dny před zahájením aplikace přípravku. 9

11 Přípravky, které jsou podle rozhodnutí o jejich registraci označeny standardními větami pro specifickou rizikovost R50 "Vysoce toxický pro vodní organismy", R51 "Toxický pro vodní organismy", R52 "Škodlivý pro vodní organismy", nebo R53 "Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí", smějí být aplikovány jen v takových vzdálenostech od povrchových vod, které vylučují, že tyto přípravky při aplikaci dopadnou nebo budou zaneseny větrem do těchto vod nebo do nich budou následně splaveny deštěm. Vlastník pozemku nebo jiná oprávněná osoba, která využívá pozemek v rámci podnikání a hodlá na něm používat přípravky, jsou povinni s dostatečným předstihem před aplikací přípravků nebezpečných pro včely a obratlovce a) b) projednat opatření k ochraně včel s chovateli včel, jejichž stanoviště včelstev je v dosahu do 5 km od hranic pozemku, na němž má být aplikace provedena, a s místně příslušným obecním úřadem; jménem chovatelů včel může jednat jejich zástupce, nebo, jde-li o sdružení chovatelů včel, osoba oprávněná jednat za toto sdružení, projednat opatření k ochraně zvěře s oprávněným uživatelem honitby. Letecká aplikace přípravků zvlášť nebezpečných pro včely se zakazuje. Letecká aplikace jiných přípravků a látek, které účinkují na hmyz, musí být ošetřovatelem porostu nebo jinou osobou určenou uživatelem pozemku oznámena písemně obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být provedena, a to nejpozději 48 hodin před začátkem jejího provedení. Obecní úřad vyhlásí počátek letecké aplikace přípravků způsobem v místě obvyklým. 3.6 Oznamovací a dokladová povinnost ( 60) Podnikatelé, kteří dovážejí přípravky a pomocné prostředky nebo je vyrábějí na území České republiky, jsou povinni a) b) oznámit rostlinolékařské správě vždy do 15. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí názvy, čísla šarží a množství přípravků a pomocných prostředků jimi uvedených na trh v předcházejícím čtvrtletí, na vyžádání rostlinolékařské správě poskytnout informace o balení a dodat vzorky balení přípravků a pomocných prostředků, typických pro jejich dodávání formou zboží. Jestliže subjekt žádné přípravky na trh neuvedl, tak je povinen realizovat i oznámení o nulovém množství (adresa: Státní rostlinolékařská správa, sekce přípravků na ochranu rostlin, Zemědělská 1a, Brno). 10

12 Podnikatelé, kteří prodávají přípravky nebo pomocné prostředky, jsou povinni v dokladu o jejich prodeji uvést též číslo šarže prodaného přípravku nebo pomocného prostředku. Od platí, že právnické osobě, která se dopustí deliktu tím, že poruší ustanovení o oznamovací a dokladové povinnosti 60 lze uložit pokutu do výše Kč. Rozhodnutí o registraci přípravku na ochranu rostlin a povolení dalšího prostředku se uděluje na základě správního řízení vedeného Státní rostlinolékařskou správou. Ministerstvo zdravotnictví ČR formou toxikologických posudků ve vedených správních řízeních posuzuje vliv přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na zdraví lidí. Byla-li u přípravků, jejichž platná registrace již skončila, stanovena lhůta pro spotřebování zásob, je dovoleno po dobu této lhůty spotřebovat zakoupený přípravek v souladu s návodem na použití uvedeným na jeho etiketě, avšak nejdéle po dobu výrobcem garantované použitelnosti. 3.7 Mechanizační prostředky ( 61) Mechanizačním prostředkem se rozumí stroj nebo technické zařízení včetně doplňujících technologických součástí, určené k aplikaci přípravků formou postřiku nebo rosení ve venkovním prostředí nebo k moření osiv. Mechanizační prostředky mohou být uváděny na trh a používány při podnikatelské činnosti pouze tehdy, jsou-li rostlinolékařskou správou zapsány do úředního registru mechanizačních prostředků. Toto ustanovení se nevztahuje na stroje a) b) c) d) poháněné ručně, motoricky nebo stlačeným plynem o objemu zásobní nádrže do 20 litrů včetně, určené výhradně pro účely výzkumu, vývoje nebo zkoušení, určené pro používání v uzavřených prostorách, s výjimkou strojů k moření osiv, určené pro používání ve venkovním prostředí, jsou-li vybaveny 1. horizontálním rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro plošný postřik nebo rosení s výjimkou typů určených k ošetření dopravních cest, drah, 2. rámem se dvěma nebo jednou tryskou pro prostorový postřik nebo rosení, e) f) stroje určené pro aplikační technologie založené na plynování, zálivce a kapénkové aplikaci, na něž se nevztahuje zvláštní předpis o technických požadavcích na výrobky. 11

13 3.8 Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče ( 70) Orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče jsou ministerstvo a rostlinolékařská správa. Na úseku rostlinolékařské péče vykonávají ve vymezeném rozsahu státní správu též obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností (tj. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností). Kontrolní orgány posuzují, zda jsou při aplikaci přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků dodrženy podmínky jejich správného použití, včetně pokynů k ochraně zdraví lidí, zvířat, vod, včel, zvěře a vodních organismů. 3.9 Ministerstvo ( 71) Ministerstvo a) b) c) d) e) f) je odvolacím orgánem proti rozhodnutí rostlinolékařské správy a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče, rozhoduje na základě žádosti o pověření fyzické nebo právnické osoby prováděním některých odborných rostlinolékařských činností, rozhoduje o pověření právnické osoby zajišťováním výzkumu a vývoje nových metod a systémů ochrany rostlin a stanoví hlavní úkoly rostlinolékařské péče v oblasti vědy a výzkumu, jmenuje Rostlinolékařskou radu ministerstva jako odborný poradní orgán pro oblast ochrany rostlin v zemědělství a lesnictví, jehož úkolem je předkládat doporučení týkající se zejména ochrany státu před zavlékáním a šířením určitých škodlivých organismů a jejich potlačování, minimalizace rizik spojených s opatřeními na ochranu rostlin, priorit ve výzkumu, poradenství, rozvoje mezinárodních vztahů a koordinace aktivit na úseku rostlinolékařské péče, zajišťuje s Ministerstvem zdravotnictví koordinaci soustavného sledování reziduí přípravků a nežádoucích produktů škodlivých organismů v rostlinných produktech a surovinách pro výrobu potravin a krmiv a vypracovává souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku, zajišťuje s Ministerstvem životního prostředí koordinaci monitoringu a ochrany proti šíření invazních škodlivých organismů a soustavného sledování nežádoucích vedlejších účinků registrovaných přípravků, metod a systémů ochrany rostlin a geneticky modifikovaných organismů uvedených na trh podle zvláštního právního předpisu na vybrané složky životního prostředí, zejména vodní prostředí a půdu, soustřeďuje o nich informace a zajišťuje vypracování souhrnné hodnotící zprávy za Českou republiku, 12

14 g) odpovídá za plnění závazků na úseku rostlinolékařské péče, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii včetně provádění bezprostředně závazných předpisů Evropských společenství na tomto úseku, h) i) odpovídá za zajištění ochrany proti zavlékání a šíření jednotlivých škodlivých organismů v souladu se zvláštními právními předpisy Evropských společenství včetně vydání příslušných právních předpisů, žádá Komisi o poskytnutí finančních příspěvků podle zvláštního předpisu Evropských společenství k úhradě nákladů na nezbytná přijatá nebo plánovaná opatření k eradikaci nebo zamezení rozšiřování škodlivých organismů Rostlinolékařská správa ( 72) Rostlinolékařská správa je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství. Rostlinolékařská správa vykonává působnost podle ustanovení tohoto zákona zejména ve věcech a) ochrany rostlin a rostlinných produktů, b) c) d) e) f) opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů, popřípadě invazních škodlivých organismů přípravků a dalších prostředků, mechanizačních prostředků, rostlinolékařského dozoru a řízení ve věcech rostlinolékařské péče včetně nařizování mimořádných rostlinolékařských opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut, odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k jejich výkonu. Rostlinolékařská správa vydává Věstník, v němž zveřejňuje informace o dokumentech z oblasti rostlinolékařské péče vydaných orgány Evropských společenství a jinými mezinárodními institucemi, informace o výskytu škodlivých organismů, přehledy o registraci 13

15 přípravků a dalších prostředků, přehledy provozovatelů kontrolního testování mechanizačních prostředků a jiné významné informace pro veřejnost a vyhlašuje opatření proti zavlékání a rozšiřování nebezpečných škodlivých organismů Obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností ( 73) Obecní úřady přijímají oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládají je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení. Obecní úřady plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel při používání přípravků. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají ve svých obvodech přestupky nebo jiné správní delikty týkající se 3, jde-li o výskyt a šíření plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí nebo zdraví lidí nebo zvířat, a ukládají odstranění zjištěných nedostatků se stanovením lhůty Pokuty ( 78) Ustanovení o pokutách za přestupky a jiné správní delikty fyzických a právnických osob je velmi podrobně rozvedeno v Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky ( 86) Fyzická nebo právnická osoba, která při podnikatelské činnosti přípravky skladuje, prodává spotřebitelům, používá nebo přímo aplikuje anebo poskytuje poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků, musí mít výkon těchto činností zabezpečen odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu a nebo musí mít tuto odbornou způsobilost sám podnikatel. Toto ustanovení se nevztahuje na drobný prodej přípravků v malospotřebitelském balení a skladování přípravků distributory, pokud tito zároveň neposkytují poradenství, jímž se ovlivňuje používání přípravků. Odborně způsobilou fyzickou osobou v případě a) b) přípravků označených na základě rozhodnutí o jejich registraci jako vysoce toxické je osoba, která má odbornou způsobilost požadovanou podle zvláštního zákona (tj. 44b zákona č. 258/2000 Sb.), zacházení s přípravky při živnostenském podnikání nebo jako součásti zemědělské výroby, popřípadě lesního hospodářství, nebo při prodeji přípravků a současném poskytování poradenství, jímž se ovlivňuje jejich používání, je osoba, která 14

16 1. splňuje podmínky odborné způsobilosti podle 82 odst. 2, nebo 2. má platné osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky získané na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí podle odstavce 5 písm. a) nebo po absolvování odborného kurzu správné praxe v ochraně rostlin a bezpečného zacházení s přípravky a úspěšně vykonané zkoušky v rámci tohoto kurzu, Žádost o provedení zkoušky odborné způsobilosti se podává u rostlinolékařské správy. 15

17 4 Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa je základní normou upravující používání pesticidů v lesním hospodářství. Je zpracován na podkladě Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, který v souladu s 39 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, vydává Státní rostlinolékařská správa (SRS). Rozhodnutí o registraci přípravků na ochranu rostlin je uděleno na základě zhodnocení SRS a na základě posudku Ministerstva zdravotnictví ČR. Přípravky, jejichž platná registrace již skončila, je obecně dovoleno, nebylo-li rozhodnuto jinak, spotřebovat v souladu s návodem na použití uvedeným na jejich etiketě, po době výrobcem garantované použitelnosti. Pro lesní hospodářství zpracovává obdobný seznam z pověření Ministerstva zemědělství ČR, úseku LH, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti v. v. i. Strnady, útvar ochrany lesa. Seznam obsahuje základní údaje o přípravcích registrovaných pro použití v lesích, k datu uzávěrky vydání Seznamu, povolených k uvádění na trh a používání a poskytuje nejzákladnější informace pro bezpečný způsob zacházení s nimi. Seznam uvádí jen základní podmínky závazné pro uvádění přípravků do oběhu, bezpečný způsob zacházení a stručné metodické pokyny a některé obecné informace o používání pesticidů v lesích. Seznam však rozsahem informací nenahrazuje jednotlivá vydaná rozhodnutí SRS o registraci přípravků a rovněž nenahrazuje návod k používání přípravků (ZAHRADNÍK 2007) Zásady používání pesticidů v ochraně lesa V Seznamu registrovaných přípravků na ochranu lesa jsou podle platné legislativy podrobně rozebrány zásady používání pesticidů v lesním hospodářství. Významnou skutečností je, že dle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči je od stanovena povinnost zabezpečit odbornou způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin (lesa) a pomocnými prostředky v rámci podnikání. Všechny fyzické a právnické osoby, které při podnikatelské činnosti skladují, prodávají nebo přímo aplikují přípravky nebo poskytují poradenství při používání přípravků mají zákonem stanovenou povinnost zabezpečovat výkon těchto činností odborně způsobilou fyzickou osobou, která je u ní v zaměstnaneckém poměru nebo jiném smluvním vztahu. Odborně způsobilá fyzická osoba odpovídá svému zaměstnavateli za dodržení správné praxe ochrany rostlin a bezpečné zacházení s přípravky a každoročně proškoluje osoby, které budou zacházet s přípravky. Odborně způsobilá osoba svou způsobilost nabývá: - automaticky na základě dosaženého vzdělání (absolvování magisterských nebo doktorandských studijních programů, vysokoškolského vzdělání zaměřeného na rostlinolékařství nebo celoživotní vzdělávání na vysoké škole v oblasti zemědělství a přírodních věd zaměřeného na rostlinolékařství nebo získání vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství), - získáním platného osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky získaného na základě úspěšně vykonané zkoušky před komisí Státní rostlinolékařské správy. 16

18 Zkoušku k prokázání odborných znalostí bez kurzu mohou absolvovat osoby s vysokoškolským vzděláním bez specializace na ochranu rostlin nebo rostlinolékařství a s úplným středním odborným vzděláním zakončeným maturitou (zemědělské a ostatní střední školy, gymnázium). Kurz v rozsahu 40 hodin před absolvováním zkoušky musí splnit osoby se střední odborným a nižším vzděláním. V případě zacházení s vysoce toxickými přípravky (T+) musí všechny odborně způsobilé osoby absolvovat zvláštní zkoušku u hygienické služby. V Seznamu je uvedena klasifikace a označování výrobků, s podrobným členěním podle účinku na včely, zvěř, ryby, ptáky, vodní bezobratlé, řasy, půdní makroorganizmy, půdní mikroorganizmy a podle vlivu na životní prostředí. Dále klasifikace a označování přípravků podle přípustnosti použití v 2. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů, klasifikace podle hořlavosti a toxicity. Seznam člení skupiny přípravků na insekticidy, atraktanta hmyzu, biologické přípravky, repelenty, rodenticidy, fungicidy, arboricidy, herbicidy a pomocné látky. Vysvětluje termíny jako jsou ochranná lhůta, registrační číslo a zmiňuje se o zásadách použití osobních ochranných pracovních prostředků pro práci s přípravky na ochranu rostlin. V hlavní části Seznamu je formou tabulky rozepsán seznam přípravků povolených v ochraně lesa s platnou registrací a seznam přípravků, jejichž platnost registrace skončila, ale je povoleno je spotřebovat. V Seznamu jsou zmíněny i zásady pozemní a letecké aplikace přípravků a přiložena tabulka se seznamem přípravků pro leteckou aplikaci. Na závěr jsou uvedeny sbírky zákonů a prováděcích předpisů upravujících činnost na úseku ochrany rostlin a ochrany lesa a také adresy a kódy organizací uvedených v Seznamu. 4.2 Použití pesticidů v pásmech hygienické ochrany, resp. v ochranných pásmech Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa vymezuje přípustnost použití přípravků v pásmech hygienické ochrany (příslušné kódy se vztahují na PHO stanovená před ). V 1. pásmu hygienické ochrany vodních zdrojů jsou z používání vyloučeny všechny přípravky. Toto omezení se doporučuje i u nově zřizovaných ochranných pásem (ochranné pásmo stanovené po ) v případě ochranného pásma 1. stupně. V PHO stanovených před jsou pro použití v ostatních pásmech přípravky rozděleny do následujících skupin a jejich použití je upraveno takto: PHO 1 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). PHO 2 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). Ve vnitřní části 2. PHO povrchových vodních zdrojů může být přípravek použit za těchto podmínek: 17

19 - použití mimo období, kdy lze do 24 hodin očekávat dešťové srážky, - použití s výjimkou vnitřní části 2. PHO povrchového zdroje vod, který slouží přímo k odběru vodárnami, - použití za předpokladu, že bude dodržen 50 m široký neošetřený pás směrem k vodnímu toku nebo 10 m směrem k nejbližšímu odvodňovacímu kanálu a že bude vyloučeno ošetření svažitých pozemků (nad 15 ), kde je riziko splachu do povrchových vod, - zajištění zvýšeného dozoru, případně sledování reziduí v indikovaných případech, - důsledné zohlednění rozsahu zaplevelení a nezbytnosti ošetření daných pozemků. PHO 3 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních vod (pokud není v konkrétních případech 2. PHO rozděleno na vnitřní a vnější část, platí omezení pro celé 2. pásmo). PHO 4 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je přípravek vyloučen z použití v celém 2. PHO. Přípravek se nesmí aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán). PHO 5 : Přípravek je vyloučen z použití v celém 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod a v 3. PHO vodárenských nádrží. Přípravek není dovoleno aplikovat v blízkosti míst zásobovaných studniční vodou (posuzuje místně příslušný vodohospodářský orgán) a nesmí být použit na pozemcích k pěstování surovin (včetně krmiv) určených pro výrobu dětské výživy. PHO 6 : Přípravek je vyloučen z použití ve vnitřní části 2. PHO zdrojů podzemních i povrchových vod. Pokud není toto pásmo rozděleno na vnitřní a vnější část, je vyloučen z použití v celém 2. PHO. Přípravek je zakázáno používat jako celoplošný postřik v blízkosti vodotečí 4.3 Zásady pozemní a letecké aplikace přípravků Při aplikaci přípravků (pozemní i letecké) mohou být používány mechanizační prostředky zapsané v úředním registru těchto prostředků s výjimkou přístrojů o objemu zásobníku kapaliny do 20 litrů nebo zařízení určených výhradně pro vědecké a pokusné účely. Úřední registr mechanizačních prostředků vede Státní rostlinolékařská správa v Brně, která každoročně vydává seznam registrovaných mechanizačních prostředků. Každý registrovaný mechanizační prostředek podléhá povinnosti pravidelného kontrolního testování, obvykle jednou za dva roky, které spočívá v přezkoušení jeho funkční způsobilosti. Výsledkem kontrolního testování je doklad o funkční způsobilosti mechanizačního prostředku. Příprava před ošetřováním lesních porostů zahrnuje: - soupis ploch určených k ošetření dle výskytu škodlivého činitele a jejich výměra, - určení vhodného přípravku a jeho dávky z hlediska účinnosti na škodlivého činitele, - posouzení vhodnosti a možnosti aplikace přípravku z hlediska ochrany vodních zdrojů, chráněných území, evropsky významných lokalit, ptačích oblastí soustavy Natura 2000, chráněných a zvláště chráněných druhů živočichů, zvěře, ryb, včel a jiných organizmů, - určení a zajištění aplikační techniky, určení termínu zásahu. 18

20 Při aplikaci přípravku na ochranu rostlin nebo dalšího prostředku nesmí uživatel postupovat v rozporu s návodem k použití, zejména nesmí překročit nejvyšší dávku a krátit uvedené bezpečnostní lhůty. Pozemní ošetřování Jedná se především o ošetření ve školkách, ochranu kultur a mlazin, popř. menších ploch lesních porostů a ošetření dřevní hmoty. K ošetření větších ploch, kde nasazení letecké techniky není efektivní a terénní podmínky jsou příznivé, se volí traktorové nebo samojízdné aplikátory. Na menších plochách v nesjízdném terénu se využívají zádové či přenosné přístroje. Pozemními přístroji se postřikuje do rychlosti větru 6 m/s. Při zmlžování, zejména při vyvíjení termomechanických a studených aerosolů platí zásada, že od aplikace se ustoupí, přesahuje-li síla větru 1 m/s. Aplikace tohoto druhu jsou nejvhodnější časně ráno nebo navečer. Za trvale podmračeného počasí a příznivých dalších povětrnostních podmínek lze ošetřovat po celý den. Za deště a krátce před ním a po něm se zásadně neošetřuje, s výjimkou případů (přípravků), u nichž je tato možnost výslovně uvedena. Letecké ošetřování Letecké zásahy proti škodlivým činitelům v lesích jsou v současnosti dotovány Ministerstvem zemědělství ve všech lesích bez rozdílu vlastnictví. Potřeba leteckých zásahů je odborně posouzena pracovníky Lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i. Strnady. Vlastní objednávka leteckých prací se zadává formou veřejné zakázky ve výběrovém řízení nebo výzvou. Letecká společnost, která zakázku získá, na základě smlouvy s Ministerstvem zemědělství zabezpečí komplexní dodávku letecké práce s veškerým pozemním zabezpečením a splněním všech povinnností ošetřovatele podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů. Ve smyslu ustanovení zákona č. 326/2004 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 327/2004 Sb. letecká společnost před aplikací opatří údaje o stanovištích včelstev a o hromadném letu včel v oblasti aplikace a je povinna dodržet zákonná ustanovení o použití přípravků pro včely toxických nebo škodlivých. Dále oznámí nejméně 48 hodin předem počátek ošetření obecním úřadům, v jejichž katastrálním území aplikace proběhne. Majitel nebo správce lesa informuje předem o připravované letecké aplikaci krajský úřad, městský úřad obce s rozšířenou působností, hygienickou službu, státní rostlinolékařskou správu (obvodní oddělení) a požádá je o vyjádření. Dále připraví mapy v měřítko 1: se zakreslenými plochami k ošetření, s vyznačenými výměrami a s uvedením použitého přípravku. Spolupracuje s pracovníky lesní ochranné služby VÚLHM v.v.i. Strnady, kteří určují termín zásahu 5 dnů předem, určují sled prací a hodnotí kvalitu a účinnost zásahu. 19

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN

NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN NOVELY ROSTLINOLÉKAŘSKÉ LEGISLATIVY PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA OCHRANU ROSTLIN Ing. Jan Šamánek Státní rostlinolékařská správa Oblastní odbor SRS Brno jan.samanek@srs.cz PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PŘÍPRAVKŮ NA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců

Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Nové předpisy ES jako součást právních norem ČR a povinnosti zemědělců Praktické dopady zavedení projektu ES udržitelné používání pesticidů do českého práva 1 Udržitelné používání pesticidů Co to je? =

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SRS Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství

Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v ekologickém zemědělství Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny Bioinstitut, o.p.s., Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Přípravky na ochranu rostlin registrované v České republice, které je možné použít v

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK... 16 1. ÚVOD... 17 2. PÉČE O BOZP JAKO SOUČÁST ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PRA VI DLA...19 2.1 Význam BOZP a její místo v řízení... 19 2.2 Struktura BOZP...22

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4330 Sbírka zákonů č. 344 / 2011 Částka 122 344 ZÁKON ze dne 26. října 2011, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE, KTERÝ JAKO PODNIKATEL CHOVÁ VČELY PRO ÚČELY PODNIKÁNÍ Ministerstvo zemědělství Odbor živočišných komodit Č.j.: 23224/2013-MZE-17210 V Praze dne 26. dubna 2013 ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ POHOTOVOSTNÍHO PLÁNU PRO PŘÍPAD VZNIKU NEBEZPEČNÉ NÁKAZY VČEL CHOVATELE,

Více

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs. ODBORNÁ ZPŮSOBILOST NA PYROTECHNICKÉ VÝROBKY Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva Jilmová 759/12 130 00 Praha 3 Žižkov www.cuzzs.cz 1. Odborná způsobilost dle práva ES SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Více

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

326/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. dubna 2004. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. dubna 2004 o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 626/2004 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 131/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., č. 189/2008

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 242/2000 Sb. ZÁKON ze dne 29. června 2000 o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 553/2005 Sb.,

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada

Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin. Ing. Krnáčová Lada Legislativní předpisy vztahující se k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin Ing. Krnáčová Lada Vstup ČR do Evropské unie 1. května 2004. Vstupem ČR do Evropského společenství jsme byli povinni přijmout

Více

DO vyplývající z příslušného právního předpisu

DO vyplývající z příslušného právního předpisu Obor působnosti Specifikace území DO vyplývající z příslušného právního předpisu Právní předpis Typ správního úkonu 01 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí včetně posouzení

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě

Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě Informace k novelám živnostenského zákona a novele zákona o silniční dopravě I. Dnem 01.06.2012 nabyl účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě (dále též

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o.

Změny v podmíněnosti od roku 2014. Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti od roku 2014 Lubomír Smrček Agroteam CZ s.r.o. Změny v podmíněnosti v roce 2014 Novela č. 400/2013 Sb., vydána dne 11. prosince 2013, účinnost od 1. ledna 2014 Obsahem novely je: Změna

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 510 Sbírka zákonů č. 25 / 2008 Částka 11 25 ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI

HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz HRDP MÉNĚ PŘÍZNIVÉ OBLASTI A OBLASTI S ENVIRONMENTÁLNÍMI OMEZENÍMI Obecně: Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců

Více

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

25_2008_Sb.txt INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Parlament se usnesl na

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje, s vyznačením navrhovaných změn V. 267/2002 SB. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne ze dne ze dne 29. května 2002, o informačním systému

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 11 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen

Více

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II

SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II SESTAVOVÁNÍ PLÁNU MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ a NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II NÁRODNÍ LESNICKÝ PROGRAM II Nejvyšší koncepční materiál lesního hospodářství Pro období do roku 2013 Schválen vládou ČR 1. 10. 2008

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik

Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Doporučení Rady pro výzkum, vývoj a inovace k certifikaci metodik Pojem "certifikovaná " je zaveden Metodikou hodnocení výsledků výzkumu, vývoje a inovaci jako jeden z výsledků výzkumu, experimentálního

Více

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř

Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014. volně žijící zvěř Povinné akce Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2014 volně žijící zvěř Zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči ve znění pozdějších předpisů 19 odst. 5 citace: Uživatel honitby je povinen

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena

JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01. 15.července 2012. Neomezena MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE Č. 4/2012 O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJU Zpracovatel: Schváleno: Účinnost od: Účinnost do: Přílohy: JUDr. Ivana Bukovská, vedoucí odboru obč.-spr.agend RMK dne 12.7.2012, usnesení č.1123-01

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na "prodej ze dvora"

PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Jak na prodej ze dvora PRODEJ MALÉHO MNOŽSTVÍ VLASTNÍCH PRODUKTŮ ( Prodej ze dvora ) Cíle prezentace Definovat prodej ze dvora Stanovit komodity, které lze prodávat Stanovit množství daných komodit a místa prodeje Tvorba legislativy

Více

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení

Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy. - plakátové sdělení Zkušenosti se základním hodnocením rizika ekologické újmy - plakátové sdělení Formulář základního hodnocení Část A 1. Obchodní firma, název nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení, sídlo nebo bydliště,

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ V Praze dne: 30. 8. 2011 Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje: Značka: 140169/2011/KUSK SZ_140169/2011/KUSK ing. Alexandra Máslová, l. 788 OŽP/Más ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 OPATŘENÍ DOBRÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ZVÍŘAT V roce 2015 je připravováno (jako součást Jednotné žádosti) nové opatření Dobré životní podmínky zvířat. Toto opatření je cíleno

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský

Klíčová akce č. 16. Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství. Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Klíčová akce č. 16 Řešit institucionální vztah státu k lesům a lesnímu hospodářství Ing. Vlastibor Ryšánek Ing. Tomáš Dohnanský Definice úkolu 1) Vyjasnit a sjednotit působení státu v péči o krajinu a

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan BOZP 5 odpovědnost a povinnost zaměstnavatele Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_09 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14

Vysoké učení technické v Brně SMĚRNICE REKTORA Č. 14 Vysoké učení technické v Brně V Brně 23. března 2001 Čj.: 366/9140/2001 Rozdělovník: tajemníci a vedoucí útvarů fakult, vedoucí rektorátních pracovišť, ředitelství KM Zpracoval: Ing. Josef Navrátil, JUDr.

Více

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Pracovní metodika Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní dotační program Ministerstva životního prostředí České republiky pro období 2009-2018 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 5. ledna 2015 Ing. Eva Gregušová KUZL 60230/2014 KUSP 60230/2014

Více

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů

Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Š K O L E N Í P L A V Č Í K Ů Seminární práce Hygienické zásady bazénů a koupališť Autor: Romana Andrysíková Datum: 20. 4. 2011 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Legislativa vztahující se ke koupalištím..4 2.1. 2.1.

Více

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment

Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Nakládání se závadnými látkami po novelizaci vyhlášky 450/2005 Sb. RNDr. Viktor Kliment Cíle novely havarijní vyhlášky Požadavky vzniklé novelou vodního zákona (novelizace 150/2010 Sb.): odborně způsobilá

Více

Nepovolené přípravky a jejich používání

Nepovolené přípravky a jejich používání Nepovolené přípravky a jejich používání Ing. Pavel Minář, Ph.D. Odbor přípravků na ochranu rostlin Obsah Charakteristika nepovolených přípravků Okolnosti používání Rizika Jak je rozpoznat Jak se jim vyhnout

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz

MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký kraj b.karesova.kvsh@svscr.cz Vyhláška č. 289/2007 Sb. o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství MVDr. Blanka Karešová KVS pro Královéhradecký

Více

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek

Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Česká inspekce životního prostředí v oblasti dozoru chemických látek Ing. Hana Malinová ČIŽP Ředitelství Odbor odpadového hospodářství, odd. chemických látek 10.11.2011 Praha 1 České inspekce životního

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006

Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 Zákon č. 59/2006 Sb. ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky Ústí nad Labem 4/2014 Ing. Jaromír Vachta Účel a působnost

Více

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

388/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 388/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 10.září 1991 o Státním fondu životního prostředí České republiky Změna: 334/1992 Sb. Změna: 254/2001 Sb. Změna: 482/2004 Sb. Změna: 346/2009 Sb. Změna: 227/2009

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Směrnice rektora č. ZS 1/2015 V Brně dne 6. února 2015 č.j. 115 058/2015 Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury Veterinární a farmaceutické

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná

(1) Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie 1 ) a stanoví technické požadavky na přepravitelná Strana 2133 208 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. června 2011 o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení Vláda nařizuje podle 22 a k provedení 2 písm. d), 11 odst. 1, 2 a 9, 11a odst. 2, 12 a

Více

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

25/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečiťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlaovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou

ZŘIZOVACÍ LISTINA. stává veřejnou výzkumnou institucí nazvanou MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ Těšnov 17 117 05 Praha 1 IČ: 00020478 V Praze dne.6.2006 Čj.: 22973/2006-11000 ZŘIZOVACÍ LISTINA veřejné výzkumné instituce Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i.,

Více

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie

Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody. Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Právní omezení rekreačních aktivit vyplývající z legislativy ochrany přírody Jaroslav Knotek Ústav aplikované a krajinné ekologie Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 2 odst. 2 písm. k) Ochrana

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: Datum účinnosti od: 1. ledna 2002

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Datum přijetí: Datum účinnosti od: 1. ledna 2002 1 z 37 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil předpisu: Titul předpisu: Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

Více

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258

Čj.: KHSSC 45619/2014. 1. Pravomoc k výkonu kontroly: 82 odst. 2 písm. b), písm. o) zákona 258 Čj.: KHSSC 45619/2014 PROTOKOL o kontrole pořízený z kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

Více

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010

Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytované jednotlivými kraji v roce 2010 Vypracovala: Ing. Stanislava Postlová a kolektiv, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, pobočka České

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

21/1979 Sb. VYHLÁŠKA. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu 21/1979 Sb. VYHLÁŠKA Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 22. ledna 1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Více

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411.

stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů Evropských společenství k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Euleg080411. PŘEHLED LEGISLATIVY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A ČESKÉ REPUBLIKY v oblasti ochrany druhů volně včetně Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně (CITES) stav k 11. 4. 2008 Přehled platných předpisů

Více

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod

Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007. Úvod Písemná zpráva podle 39 zákona č. 312/2002 Sb. za rok 2007 Identifikační údaje: instituce: Institut pro místní správu Praha sídlo: Dlážděná 6, Praha 1, PSČ 110 00 Úvod Institut pro místní správu Praha

Více