STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE Schváleno Valnou hromadou SOTM Verze Stránka 1

2 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie Oherová František Bartoš Ing. Martin Olbrich Luboš Šplíchal Na tvorbě dokumentu se kromě realizačního týmu podíleli svými připomínkami a podněty také starostové jednotlivých členských obcí. Stránka 2

3 OBSAH: 1. Úvod Analytická část...4. Úvod...4. Popis prostředí Charakteristika území Obyvatelstvo Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Hospodářství - podnikání a zaměstnanost Sociální, zdravotnická a školská infrastruktura Kulturní a společenský život Sport a sportovní aktivity Životní prostředí Cestovní ruch Geopark Železné hory Základní identifikační údaje SWOT analýza Strategická část Strategický cíl Specifické cíle Plánované aktivity Společné aktivity Konkrétní aktivity členských obcí Použité materiály Závěr...38 Stránka 3

4 1. Úvod Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale je základní koncepční rozvojový dokument, který v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje usiluje o efektivní řízení procesů plánování sociálně-ekonomického rozvoje území mikroregionu. Dokument by měl sloužit především k definování vlastní specifické vize regionu, nalezení a správnému formulování prioritních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, vytipování vhodných rozvojových projektů a navržení společných aktivit tak, aby tento region mohl uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a záměry, byl schopen se úspěšně adaptovat ekonomickým změnám (vzniklých především po vstupu naší republiky do EU) pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení v kritických produkčních faktorech a mohl efektivněji čerpat finanční prostředky z různých dotačních titulů (ČR i EU). Zhotovitelem Strategického plánu rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale je realizační tým ve složení Jan Macháček, Jan Řebíček, DiS., Lucie Oherová, František Bartoš, Ing. Martin Olbrich a Luboš Šplíchal. Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vychází i z podnětů a připomínek starostů jednotlivých členských obcí. 2. Analytická část. Úvod Myšlenka založení sdružení obcí vznikla již v roce Cílem bylo společně podpořit rozvoj obcí Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Perálec, Proseč, Hluboká a Zderaz. Na jejich území se nacházela přírodní rezervace Toulovcovy Maštale a Městské Maštale a byl zde potenciál, pomocí rozsáhlé sítě nově vytvořených cyklotras, podpořit rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Tyto obce jsou spolu od nepaměti úzce provázány. Občané jednotlivých obcí chodili do jedné školy, společně dojíždějí do zaměstnání, mají mezi sebou příbuzenské vztahy, vzájemně si pomáhají při řešení běžných záležitostí. V průběhu roku 2000 se sdružení rozrostlo o obce Hluboká, Nová Ves u Jarošova a Poříčí u Litomyšle. V roce 2001 sdružení vzniklo oficiálně jako dobrovolný svazek obcí. Od roku 2009 se členem sdružení stala obec Příluka. Cílem sdružení je rozvíjet dané území a zlepšovat vzhled obcí, vytvářet podmínky pro kvalitní život ve venkovské oblasti, pro kvalitní trávení volného času. S využitím potenciálu tohoto území chce rozvíjet především oblast cestovního ruchu. Cílem je nabídnout návštěvníkům širší a kvalitnější nabídku služeb, dostatečné množství atraktivit území, působit na více cílových skupin, prodloužit turistickou sezónu. Sdružení chce podporovat výstavbu nových a revitalizaci stávajících objektů v Stránka 4

5 mikroregionu k využití pro občanskou vybavenost, pro společenské, kulturní, sportovní a spolkové aktivity, pro trávení volného času obyvatel na venkově. Chce podporovat aktivity a akce v regionu. Chce podporovat obce v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury.. Popis prostředí.1. Charakteristika území Členské obce se nacházejí ve třech bývalých správních okresech a to Chrudimském, Svitavském, Orlickoústeckém a jsou součástí Pardubického kraje. Mikroregion se rozkládá na ploše ha a na 22 katastrálních územích. Sdružuje 11 obcí s počtem obyvatel do 500 a 1 město s počtem obyvatel nad Mapa mikroregionu Společnou charakteristikou tohoto území je převažující část obcí do 500 obyvatel, které se potýkají se shodnými či podobnými problémy jako je nedostatečná dopravní obslužnost, vzdálenost větších měst, nedostatek zejména kvalitních pracovních Stránka 5

6 příležitostí, což způsobuje odchod mladých lidí za prací do měst, je zde málo kulturních, sportovních zařízení a služeb nejen pro obyvatele tohoto území, ale i pro turisty, což zabraňuje rychlejšímu rozvoji cestovního ruchu. Sousedícími mikroregiony Sdružení obcí Tolovcovy Maštale jsou Mikroregion Vysokomýtsko, Svazek obcí Košumberska na severu, Mikroregion Skutečsko Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na západě, Kraj Smetany a Martinů, Svazek obcí AZASS a mikreregion Poličsko na jihu, Mikroregion Svitavsko, Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka, Mikroregion Litomyšlsko na východě. Mapa okolních mikroregionů a svazků.2. Obyvatelstvo Mikroregion sdružuje 11 obcí s počtem obyvatel do 500 a jedno město s počtem obyvatel nad Celkový počet obyvatel mikroregionu je 4939 (k ). Poměr mužů a žen je vyrovnán. Žije zde 40 cizinců pocházejících jak ze zemí EU tak mimo ně. Většina obyvatel mikroregionu bydlí v sídlech do 500 obyvatel, jedná se především o typické rodinné bydlení v rodinných domech nebo zemědělských usedlostech. Hustota zalidnění daného území je 49,28 obyvatel na km 2. Tato hustota osídlení odpovídá ryze venkovskému regionu s výrazným podílem venkovských sídel do 500 obyvatel. Ačkoliv celkový index stáří je pro mikroregion relativně příznivý, dochází zde k velké migraci především mladých lidí. Tyto procesy a odliv zejména mladšího obyvatelstva za prací a vzděláním z těchto oblastí je nutné řešit, neboť lidské zdroje jsou nezbytným prvkem pro rozvoj území. Tento odliv je dán zejména nedostatečnou dopravní obslužností území, nedostatkem kvalitní práce, špatnou občanskou vybaveností obcí. Dopravní dostupnost omezuje nejen dojížďku za prací, ale snižuje rovněž možnosti rozšiřování vzdělání, kulturního vyžití a to jak pro děti a mládež, tak pro dospělou populaci. Stránka 6

7 Počet obyvatel v obcích k celkem muži ženy cizinci EU i ne EU Bor u Skutče Hluboká Perálec Proseč Zderaz Nové Hrady Leština Budislav Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka CELKEM Zdroj: evidence obyvatel Ministerstva vnitra Vzdělanostní struktura obyvatel má mírně vyšší podíl osob se základním vzděláním a bez maturity a nižší podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Méně příznivá struktura vzdělanosti souvisí mj. s nabídkou pracovních míst, v níž převažují méně kvalifikované pozice, dále s dostupností vzdělávání, sociální situací rodin atd. Nižší vzdělanost obyvatel většinou vede k nárůstu nezaměstnanosti, růstu podílu osob závislých na sociálních dávkách a k dalším sociálně patologickým jevům. Vzdělanostní struktura v obcích mikroregionu k Bez vzdělání Základní vč. neukončeného Střední včetně vyučení (bez maturity) Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné Vysokoškolské Bor u Skutče Hluboká Perálec Proseč Zderaz Nové Hrady Leština Budislav Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka CELKEM Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Stránka 7

8 Problémem mikroregionu je velké množství neobydlených a chátrajících domů, které znehodnocují vzhled obcí. Domy jsou ve většině případů v majetku fyzických osob, které zde nežijí, o nemovitosti se nestarají. Nemají ani zájem nemovitost prodat a tím dochází k jejich dalšímu chátrání. Domovní fond mikroregionu dle obydlení Trvale obydleno domů Neobydleno domů Neobydleno domů % Bor u Skutče % Hluboká % Perálec % Proseč % Zderaz % Nové Hrady % Leština % Budislav % Jarošov u Litomyšle % Nová Ves u Jarošova % Poříčí u Litomyšle % Příluka % CELKEM % Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů Dopravní infrastruktura Sídla regionu jsou spojena silnicemi II. a III. tříd. Tyto silnice jsou majetkem Pardubického kraje. Místní komunikace jsou majetkem obcí. Pro potřeby turistiky a cykloturistiky jsou mimo jiné využívány některé zemědělské a lesní obslužné komunikace, které jsou ve většině případů v soukromém vlastnictví. Nejbližší dálniční sjezd je v Humpolci a v Opatovicích nad Labem, oba jsou vzdálené zhruba 60 km. Silnice I. třídy č. 34 (Svitavy Havlíčkův Brod) se dotýká regionu na jižní části, silnice č. 35 (Hradec Králové Svitavy) asi 10 km severovýchodně od regionu. Plánovaná rychlostní komunikace bude ještě o několik kilometrů vzdálenější. Hromadnou regionální dopravu zajišťují výhradně autobusy. Sídla nejsou napojena na železniční síť, nejbližší železniční stanice místního významu jsou v Borové, v Krouně, ve Skutči a ve Žďárci u Skutče, na rychlostní koridor je možné nastoupit v České Třebové, vzdálené asi 30 km. Silnice II. a III. třídy: II / 357 Choceň Vysoké Mýto Leština Nové Hrady Bor u Skutče Proseč Borová Jimramov II / 358 Česká Třebová Litomyšl Nové Hrady Zderaz Perálec Skuteč Slatiňany II / 359 Litomyšl Dolní Újezd Poříčí u Litomyšle Budislav Proseč Zderaz Stránka 8

9 III / Budislav Jarošov u Litomyšle Nová ves u Jarošova III / Nové Hrady Příluka III / Perálec Hluboká Luže.4. Technická infrastruktura V roce 2001 provedly některé obce sdružení plošnou plynofikaci. Většina obcí je již plynofikována, pouze v obci Hluboká, Bor u Skutče a v některých místních částech města Proseč (Česká Rybná, Miřetín) plynofikace chybí. (Majitel a provozovatel je RWE - Východočeská plynárenská a.s.) Kromě Proseče, Zderazi, Nových Hradů, Poříčí u Litomyšle a části Budislavi není v obcích provedena kanalizace ani čistírna odpadních vod. Na přelomu roku 2011 a 2012 byla připojena na ČOV v Proseči obec Bor u Skutče. (Kanalizace i ČOV jsou majetkem obcí, které je zároveň provozují) Téměř všechny členské obce mají napojení na veřejný vodovod. (majitel - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., provozovatel - Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a VHOS a.s. Moravská Třebová.) Obec Perálec a Zderaz mají vlastní zdroj vody a jsou zároveň provozovateli. Všechny obce mají k dispozici pozemní telekomunikační připojení umožňující telefonní a internetové připojení, jehož majitelem a provozovatelem je Telefónica O2 Czech. Na území se nacházejí vysílače mobilních operátorů - Telefónica O2, Vodafone, T-Mobile, v některých oblastech je však pokrytí signálem nekvalitní. Na území se nachází také vysílače dvou poskytovatelů bezdrátového internetu - COMA Polička a Fortech Litomyšl. Všechny obce sdružení mají vypracované urbanistické studie nebo územní plány, dále mají zpracovaný vlastní program obnovy vesnice..5. Hospodářství - podnikání a zaměstnanost Podnikání: Venkovský prostor mikroregionu je zvýrazněn velkým podílem lesních pozemků (3371 ha). Zemědělská půda (5936 ha) je většinou ve vlastnictví soukromých osob a obhospodařují ho zemědělská družstva nebo soukromě hospodařící rolníci. Lesní pozemky jsou na rozdíl od zemědělské půdy ve vlastnictví několika hlavních subjektů a to firmy SIMO s.r.o., GERIMO s.r.o., Lesy ČR a města Litomyšl. Z hlediska klimatu jde o oblast mírně teplou, mírně vlhkou s intenzivním využíváním zemědělských půd. Stránka 9

10 Graf podílu druhů pozemků V hospodářské činnosti převažují činnosti v oblasti obchodu prodeje a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství (celkem 232 subjektů), dále pak následují činnosti v oblasti průmyslu (151 subjektů) a stavebnictví (147 subjektů). Graf hospodářské činnosti podle převažující činnosti Stránka 10

11 Na území regionu působí několik významných malých a středních firem, které zaměstnávají většinu obyvatel mikroregionu. Poměrně velké procento pracuje i v zemědělství, ostatní dojíždějí za prací do měst. Z působících subjektů v mikroregionu mají největší zastoupení živnostníci (celkem 688), následují ostatní právní formy (143), obchodní společnosti (51) a zemědělští podnikatelé (40). Graf podnikatelských subjektů podle právní formy Z důvodu nedostatečné dopravní obslužnosti a velké vzdálenosti od větších měst a dálničních komunikací nelze předpokládat příchod zásadních investorů do dané oblasti. Tato vzdálenost tvoří bariéry tradičního rozvoje, které lze jen těžko překonat. Proto je rozvoj mikroregionu orientován na netradiční formy rozvoje, kdy situaci může pozitivně ovlivnit širší spektrum pracovních příležitostí v dosahu svého bydliště. Zaměstnanost: Ze statistického údaje míry nezaměstnanosti v jednotlivých obcích je zřejmé, že zejména obce s obyvateli do 500 obyvatel mají vyšší míru nezaměstnanosti. Je to dáno již zmiňovaným nedostatkem kvalitních pracovních příležitostí, nedostatečnou dopravní obslužností, atd. Průměrná míra nezaměstnanosti v mikroregionu v roce 2011 činila 9,76%. Míra nezaměstnanosti na území mikroregionu je vyšší, než míra v Pardubickém kraji i ČR. Více pracovních příležitostí má město Proseč, ale jeho nezaměstnanost se taktéž pohybuje nad krajským průměrem (8,97%). Z grafu je zřejmé, že nejvyšší údaje jsou v obcích, které jsou vzdáleny od centra a mají horší spojení s okolím. Stránka 11

12 Průměrná míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu v roce Sociální, zdravotnická a školská infrastruktura Sociální péče: Ve městě Proseč se nachází dům s pečovatelskou službou a bezbariérový dům s chráněnými byty. Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a rodinní příslušníci ji nemohou zajistit. Kapacita Pečovatelské služby Proseč je 70 klientů. Současně se zajišťuje tato služba i v obci Bor u Skutče. Dalším poskytovatelem je Centrum sociálních služeb v Chotovicích, kde má své zázemí Farní charita Nové Hrady u Skutče. Poskytuje charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozuje denní centrum, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, potravinovou pomoc pro potřebné atd. Svou činností a poskytováním služeb zasahuje do třech okresů - Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim. Zdravotnické služby: Zdravotnické zařízení a služby jsou pouze v některých obcích mikroregionu. V obci Proseč, Nové Hrady a Budislav je ordinace praktického lékaře, ordinace dětského a dorostového lékaře a stomatologa je v Proseči a v Nových Hradech, ordinace ženského lékaře a lékárna je ve městě Proseč. V obci Zderaz je ordinace lékaře specialisty. Za odbornými lékaři dojíždějí obyvatelé mikroregionu většinou do Hlinska, Skutče, nemocnice Litomyšl a nemocnice Chrudim. Záchranná Stránka 12

13 zdravotnická služba vyjíždí k naléhavým případům z Hlinska, z Chrudimi a z Litomyšle. Od bude v provozu záchranná zdravotnická služba ve Skutči. Školství: Vzdělání je v regionu omezeno pouze na základní. Základní devítiletá škola je ve městě Proseč, 1. stupeň základní školy je v obci Perálec, Budislav a Nové Hrady. Kvalita základního školství je na dobré úrovni. Střední školy pro všeobecné vzdělávání jsou vcelku dobře přístupné v okolních městech (Litomyšl, Chrudim). Péče o děti v předškolním věku je zajišťována mateřskými školami v obcích Proseč, Perálec, Nové Hrady, Budislav, Jarošov u Litomyšle a Příluka. Základní umělecká škola je ve městě Skuteč, její učitelé dojíždějí a zajišťují výuku v oboru hudebním, výtvarném a tanečním v Proseči..7. Kulturní a společenský život Kulturní a společenský život v obcích mikroregionu není na dostatečné úrovni. Jsou zde nedostatečné prostory pro společenský život a spolkové aktivity. V některých obcích tato zařízení chybí úplně. Kulturní zařízení mají obce Perálec, Proseč, Zderaz, Budislav a Poříčí u Litomyšle, středisko pro volný čas dětí a mládeže je v obci Perálec a Zderaz. Centrem kulturního života jsou také knihovny, které jsou zdrojem informací a podílejí se svými aktivitami také na trávení volného času nejen dětí a mládeže. Knihovny zároveň umožňují přístup na internet široké veřejnosti. Kromě obce Hluboká a Leština mají všechny obce mikroregionu knihovnu. V obcích mikroregionu působí řada spolků, svazů a klubů. Téměř v každé z členských obcí působí sbor dobrovolných hasičů, dále pak jsou to spolky sportovního a kulturního zaměření, organizace s přírodní tematikou, církve a ostatní organizace zaměřené na děti, ženy, muže a rodiny. Tyto spolky zajišťují pro místní obyvatele různé kulturně společenské a sportovní akce jako jsou například karnevaly, plesy, výstavy, různá sportovní klání, atd. Jednou z nejvýznamnějších akcí mikroregionu jsou každoročně konané cyklistické závody, které každým rokem přilákají stovky závodníků a diváků, jejich počet se každoročně zvyšuje. Mezi významné kulturně společenské akce patří například Městské slavnosti s jarmarkem, Den řemesel, letní kino, Proseč Terézy Novákové a Malá Proseč Terézy Novákové, výstava chovatelů a živý Betlém, které se konají ve městě Proseč. Významné kulturně společenské akce v ostatních obcích: Setkání rodáků, Setkání obcí, Módní přehlídky. Významné osobnosti spjaté s tímto krajem: Teréza Nováková - česká spisovatelka, která si v Proseči zakoupila dům, žila zde a napsala zde své romány a povídky (Děti čistého živého, Drašar, na Librově gruntě ) a také její syn Arne Novák, literární kritik a profesor dějin československé literatury. Stránka 13

14 Bratři Mannové němečtí, světově uznávaní spisovatelé, kteří po převzetí moci nacisty museli oba se svými rodinami svou zemi opustit. Požádali v Čechách o udělení domovského práva a byla to Proseč, která jim jako jediná vyšla vstříc. Roku 1935 zde získal domovské právo Heinrich Mann s rodinou a o rok později také Thomas Mann, nositel Nobelovy ceny za literaturu, se svojí rodinou. Tímto krokem jim zastupitelé Proseče zachránili pravděpodobně život. Alois Metelák - významný sklář, architekt, návrhář a malíř, narodil se v Martinicích. František Josef Čečetka - narozen v Nových Hradech, český spisovatel historických námětů (romány, dramata, o české kultuře) i děl pro děti a mládež. Bratři Čapkové - (Karel Čapek a Josef Čapek) Budislav, Dům bratří Čapků (Dům spisovatelů), byl postaven v roce 1938 z podnětu Karla Čapka a podle projektu jeho bratra Josefa. Karel Čapek, zakladatel Českého PEN klubu a bytostný demokrat, byl hlavním aktérem manifestačně protifašistického 16. Světového kongresu PEN klubů, který se konal v Praze v roce Výtěžek kongresu s finančním přispěním Karla Čapka dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání i odpočinek českých spisovatelů. Sám Čapek se stavby nedožil, ale z úcty k němu je dům dodnes spojován s jeho jménem. V roce 2000 byl objektu zaslouženě udělen status kulturní památky. Bohuslav Martinů návštěvy Proseče. Bohuslav Martinů český hudební skladatel, který se narodil v Poličce a do Proseče pravidelně přijížděl na návštěvy za Bernardem Kosinerem. Bernard Kosiner básník, prozaik, umělecký kritik jeden ze zakladatelů české rozhlasové kritiky, žil v Proseči, do Proseče dovedl celou řadu osobností tehdejšího uměleckého života, jeho švagr byl Rudolf Fleischmann (iniciátor udělení domovského práva pro bratry Mannovi). Jan Theodorich Doležal - český lesnický buditel a spisovatel, narodil se v myslivně na Posekanci, byl první český lesnický redaktor, od r začal vydávat první český lesnický časopis Háj. Působil v Krucenmburku, vychovával a vyučoval lesní praktiky. Zasloužil se významně o rozvoj české lesnické literatury a povznesení úrovně lesnictví. Přispíval do četných časopisů a naučných slovníků. Je to velká osobnost českého lesnictví. Na myslivně je dodnes pamětní deska..8. Sport a sportovní aktivity Na území mikroregionu se nachází 2 tělocvičny a několik sportovišť pro provozování letních sportů. Ve městě Proseč je fotbalové hřiště, multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem o rozměru 40 x 22 metrů, multifunkční hřiště U rezervátoru s umělým kazetovým povrchem a rozměry 30 x 15 metrů. V místních částech Záboří, Česká Stránka 14

15 Rybná a Miřetín se nacházejí hřiště pro míčové hry. Pro děti od 3 do 12 let je zde Farské hřiště u katolické fary, dále hřistě U rezervátoru a v místní části Česká Rybná, kde je nové dětské hřiště Rybeňáček. U základní školy je tělocvična, která je v technicky nevyhovujícím stavu. Tělocvična je také v obci Budislav. V obci Poříčí u Litomyšle se nachází nové víceúčelové hřiště, které je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Povrch hřiště tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem. Dále je zde nové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. V obci Jarošov u Litomyšle, Hluboká, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady, Příluka (2x) a Budislav (3x) se nachází hřiště a v obci Budislav, Hluboká, Nové Hrady a Zderaz se nachází ostatní zařízení pro tělovýchovu. Koupaliště je v obci Bor u Skutče, Budislav, Nové Hrady, Poříčí u Litomyšle a Zderaz..9. Životní prostředí Ve zmíněném regionu se nacházejí přírodní rezervace Maštale, přírodní památka Pivnice a Střítežská rokle a přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule (Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny. Nachází se na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Paseky, Podměstí, Proseč a Zderaz. Větší část rezervace se nachází v jihovýchodním okraji okresu Chrudim. Oblast má charakter zvlněného reliéfu, generelně ukloněného k severu; rozdíl mezi nejvyšším místem na jihu (Posekanec, 554 m) a nejnižším na severu (řečiště Novohradky u Polanky) je téměř 200 m. Celková plocha rezervace je 1083,6 hektarů. Podstatná část oblasti je tvořena sedimenty svrchní křídy, zejména glaukonitickými pískovci cenomanu, na kterých se zachovaly "ostrůvky" spodnoturonských slínovců. Denudací křídových sedimentů bylo místy odkryto krystalické podloží (zejména ruly a granitoidy), a to jednak v jižní části chráněného území, jednak na dně některých roklí. Největší geomorfologickou hodnotou studovaného území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Na rozmezí těchto petrologických struktur jsou místy výrazné pramenné horizonty. Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné (zvětráváním a svahovými pohyby blokového typu) do samostatných útvarů - věží a pilířů, nebo výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských maštalích). Významné jsou výskyty drobných tvarů diferencovaného zvětrávání a odnosu nesourodých pískovců dle různě odolných Stránka 15

16 vrstevních poloh a puklin. V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany. Hranice území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce Zderaz, a to směrem severním ve dvou souběžných liniích po terénním zlomu, tj. hraně tvořící přechod od svažitého k rovinnému charakteru lesa. Severní okraj rezervace tvoří příčný zářez mezi lesními porosty viditelně rozdílného stáří a typu, opatřený pruhovým značením (dva rovnoběžně podélné a kruhové červené pásy viditelné na kmenech hraničních stromů). Rozloha území přírodní památky je 34,37 ha. Účel zřízení této přírodní památky je ochrana úzkého kaňonu zaříznutého v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujícího se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary). Dále ochrana vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). V témže roce byl zřízen přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Posláním přírodního parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami, jako jsou zejména: břehové porosty podél vodních toků, rozptýlená zeleň, podmáčené louky a navazující lesní porosty. Nadmořská výška přírodního parku kolísá mezi 320 a 450 metry nad mořem. Podloží je tvořeno podél toku Novohradky pískovcem a opukou, podél toku Krounky žulou. Z lesních porostů převládají smíšené lesy. Součástí přírodního parku je též několik lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty. Mezi vyskytující se vzácné druhy rostlin a živočichů patří například lilie zlatohlavá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čolek velký, ledňáček říční, čáp černý a další. Rozloha parku na území obcí sdružení je 221 ha. Za přírodní památku Střítežská rokle byl koncem roku 2002 vyhlášen i sousední málo známý údolní zářez, ústící do Novohradky u osady Podchlum. Rokle pod obcí Střítež je jen obtížně průchodná a mezi pískovcovými stěnami se mnohde zužuje do soutěskovitých úseků. Romantiku přírodní scenérie zde dokreslují trouchnivějící kmeny popadaných stromů. Hranice území je vedena po vnější hranici lesa východně a jihovýchodně od místní části (osada Střítež) obce Hluboká. Rozloha území památky je 16,5 ha. Účelem zřízení této památky je ochrana cenného geologického a geomorfologického útvaru - rokle strmě zaříznuté do podložních opuk a pískovců s protékajícím potokem a tůňkami. Dále se zde nachází významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého. Příroda, nacházející se na území obcí Maštale je krásná a neponičená civilizací. Rozmanité geologické podmínky v různých částech území způsobily, že krajina nemá jednotný ráz, ale střídají se zde různé reliéfy povrchu a rozmanitá rostlinná skladba. Značná rozloha území nebyla postižena scelováním pozemků v období socialistické kolektivizace a zůstalo zde množství rozptýlené zeleně, která tvoří krajinu malebnou, vhodnou pro rekreaci a odpočinek. Stránka 16

17 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE Vodohospodářsky významné toky na území mikroregionu Název Novohradka Krounka Přitéká do Chrudimka Novohradka Délka toku v km 48,5 23,3 Správce toku Povodí Labe s.p. Povodí Labe s.p. Památkově chráněné objekty na území členských obcí Obec Proseč k.ú. Proseč u Skutče Proseč u Skutče Proseč u Skutče Perálec Budislav Budislav Budislav Budislav Nové Hrady Příluka Jarošov Poříčí u Litomyšle Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Příluka Jarošov u Litomyšle Mladočov Mladočov Číslo rejstříku / / / / 10298/ / / / / / / / /65933 Název sousoší Nejsvětější Trojice stará škola evangelická čp. 7 dům čp. 61 na náměstí kostel sv. Jana Křtitele pomník sovětských vojáků rodinný dům bratří Čapků, s původním oplocením čp. 27 myslivna s pamětní deskou Terezy Novákové čp. 111 hrad Boží dům, zřícenina a archeologické stopy kostel sv. Jakuba Většího křížová cesta socha sv. Jana Nepomuckého zámek čp. 1 fara čp. 48 zvonice zvonička kostel sv. Bartoloměje fara čp. 1 Stránka 17

18 Další zajímavé objekty a body zájmu v jednotlivých obcích Památné stromy Zvláště chráněná území Bor u Skutče Hluboká - PP Pivnice PP Střítežská rokle VKP mimo území CHKO Kostely, kapličky, zvoničky Ostatní atraktivity území Dub letní- jednotlivý strom PR Maštale - - Záchranná stanice Pasíčka Přírodní koupaliště - Kaplička v Hluboké Územím prochází turistická Kaplička ve Stříteži trasa od Předhradí do Luže, Perálec kaple Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše v Kutříně Proseč Lípa srdčitá jednotlivý strom Javor klen jednotlivý strom, Lípa u statku v České Rybné jednotlivý strom Dub letní jednotlivý strom Buk lesní jednotlivý strom Olše lepkavá jednotlivý strom 2 ks - Lípa srdčitá skupina stromů Dub letní jednotlivý strom PR Maštale Zderaz - PR Maštale PP Pivnice Mokřad u koupaliště Lom farský kopec Tůně ne Farském kopci I. Tůně ne Farském kopci II. Rybník na prosečském potoce Pastvisko Martinský potok I. Martinský potok II. Katolický kostel sv. Mikuláše Evangelický kostel Kaplička v k.ú. Paseky u Proseče Kaplička v k.ú. Martinice u Skutče Zvonička v k.ú. Česká Rybná Pomník generála Svatoně a kapitána Sošky v k. ú. Paseky u Proseče Pomník obětem I. a II. světové války u ZŠ v k.ú. Proseč u Skutče Pomník obětem I. a II. sv. války u Rychtářových sadů v k.ú. Záboří u Proseče Pomník obětem I. a II. světové války u čp. 133 v k.ú. Česká Rybná Pomník obětem II. světové války v lukách v k.ú. Česká Rybná Pomník padlého australského vojáka Lawrence Saywella v k.ú. Miřetín Košumberk Dětské hřiště s umělým povrchem Volně přístupná zahrada MŠ s herními prvky Dům čp. 74 v domě žila a tvořila spisovatelka Teréza Nováková Hájovna na Posekanci Multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem Multifunkční hřiště U rezervátoru s umělým kazetovým povrchem Dětské hřiště u katolické fary Hřistě U rezervátoru Dětské hřiště v místní části Česká Rybná Letní kino - Kaplička sv. Jana Nepomuckého Pískovcová skalní obydlí Zderazský domeček Studánka Kapalice Koupaliště u Renospondu Stránka 18

19 Nové Lípa srdčitá jednotlivý strom PR Maštale - kaplička Koupaliště Roudná Hrady Leština Kaplička v Leštině Kaplička v místní části Podhořany a Doubravice Víceúčelové hřiště Dětské hřiště Dětský koutek s herními prvky v místní části Podhořany a Doubravice Budislav Střítezského dub jednotlivý strom PR Maštale Ekumenický Kostel Boží lásky Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka Louky u Budislavi Pod Buky Velké Hradisko Malé Hradisko Na skalách - - Stepní stráň u osady Olšany Dřevěná zvonice Lidová architektura na takzvané Závsi Kaplička Tenisový kurt Lípa Na Tvrzi jednotlivý strom Lípa v Příluce jednotlivý strom Zámeček Socha Habala střežící Velké Hradisko Přehrada Kamenné Sedliště - Hůra Kaple v Poříčí Kaple v místní části Zrnětín Dětské hřiště Víceúčelové sportovní hřiště - - Kaplička Panny Marie Karmelské Lidová stavební architektura v obci Veřejný sportovní areál Stránka 19

20 .10. Cestovní ruch Významným zdrojem tohoto území jsou různé turistické cíle, které zvyšují atraktivitu dané oblasti a napomáhají rozvoji cestovního ruchu. Jsou to zejména rozhledny, muzea, kostely, kapličky a některé kulturně společenské a sportovní akce pořádané v mikroregionu. Za zmínku stojí Muzeum dýmek v Proseči, které odráží historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a zachovalo se zde doposud. Součástí muzea je i expozice historie prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky skla i nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák. Díky Teréze Novákové se v Proseči pravidelně pořádá literární soutěž Malá a Velká Proseč Terézy Novákové, kde se shromažďují literární díla z celé republiky. Na území mikroregionu byly vystavěny 3 rozhledny, které každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Toulovcova rozhledna se nachází na Jarošovském kopci mezi obcemi Budislav a Jarošov u Litomyšle, její výška je 15 metrů. V lokalitě na Pasekách nad Prosečí začala v roce 2004 výstavba rozhledny Terezka, jejíž výška je 25 metrů. Od roku 2005 slouží veřejnosti rozhledna "Borůvka", která stojí u obce Hluboká. Borůvka je v pořadí třetí rozhlednou, kterou realizovalo Sdružení obcí Toulovcovy Maštale. Rozhledna je vysoká 18,5 m, Všechny rozhledny nabízejí překrásný rozhled do kraje a širokého okolí. Dalším významným lákadlem pro turisty je přírodní rezervace Maštale, která se nachází na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích obcí mikroregionu. V rezervaci jsou zajímavé skalní útvary tvořené cenomanskými pískovci, zasázené v lesních porostech s převahou boru. Zajímavým turistickým cílem je i planetární stezka. Jedná se o model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tomuto poměru odpovídají velikosti modelů těles znázorňující Slunce a všechny planety naší sluneční soustavy, ale i jejich vzájemné vzdálenosti, které se musí při prohlídce naučné stezky ujít. Na každé zastávce návštěvník najde model planety a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. V obci Zderaz se nachází Pískovcové sklepy. Jedná se o systém zderazských pískovcových sklepů, v minulosti částečně obydlených. Sloužily nejčastěji k ukládání zemědělských přebytků. V jednom ze sklepů byla umístěna i kovárna, v dalším skalní obydlí a 4 sklepy byly využity jako chlévy. Z původních cca 40 doložených sklepů jich je v současnosti dochováno pouze 27. Ostatní byly buď zasypány, nebo podlehly lokální těžbě písku či nové zástavbě. V obci nové Hrady se nachází rokokový zámek vybudovaný v letech hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré. Ve slavnostním rokokovém sále zámku se konají koncerty, přednášky a recepce, zvláště pak romantické svatební obřady. Součástí prohlídky zámku je expozice nábytkového umění z UPM Praha a periodické výstavy v Zámecké galerii. Opravený barokní špýchar v zámeckém areálu v Nových Hradech se proměnil v První české muzeum cyklistiky, kde jsou vystaveny Stránka 20

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ

Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ Pilotní strategie území Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF) 1 OBSAH 1. Důvody ke vzniku dokumentu

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA

STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA Dokument neprošel jazykovou korekturou a stylistickou úpravou 1/49 OBSAH 1 VIZE MĚSTA MILEVSKA... 3 1.1 Infrastruktura a životní prostředí... 3 1.2 Podnikání

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více