STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020"

Transkript

1 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE Schváleno Valnou hromadou SOTM Verze Stránka 1

2 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie Oherová František Bartoš Ing. Martin Olbrich Luboš Šplíchal Na tvorbě dokumentu se kromě realizačního týmu podíleli svými připomínkami a podněty také starostové jednotlivých členských obcí. Stránka 2

3 OBSAH: 1. Úvod Analytická část...4. Úvod...4. Popis prostředí Charakteristika území Obyvatelstvo Dopravní infrastruktura Technická infrastruktura Hospodářství - podnikání a zaměstnanost Sociální, zdravotnická a školská infrastruktura Kulturní a společenský život Sport a sportovní aktivity Životní prostředí Cestovní ruch Geopark Železné hory Základní identifikační údaje SWOT analýza Strategická část Strategický cíl Specifické cíle Plánované aktivity Společné aktivity Konkrétní aktivity členských obcí Použité materiály Závěr...38 Stránka 3

4 1. Úvod Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale je základní koncepční rozvojový dokument, který v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje usiluje o efektivní řízení procesů plánování sociálně-ekonomického rozvoje území mikroregionu. Dokument by měl sloužit především k definování vlastní specifické vize regionu, nalezení a správnému formulování prioritních cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, vytipování vhodných rozvojových projektů a navržení společných aktivit tak, aby tento region mohl uskutečňovat svá strategická rozhodnutí a záměry, byl schopen se úspěšně adaptovat ekonomickým změnám (vzniklých především po vstupu naší republiky do EU) pomocí zlepšování vlastního konkurenčního postavení v kritických produkčních faktorech a mohl efektivněji čerpat finanční prostředky z různých dotačních titulů (ČR i EU). Zhotovitelem Strategického plánu rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale je realizační tým ve složení Jan Macháček, Jan Řebíček, DiS., Lucie Oherová, František Bartoš, Ing. Martin Olbrich a Luboš Šplíchal. Strategický plán rozvoje Sdružení obcí Toulovcovy Maštale vychází i z podnětů a připomínek starostů jednotlivých členských obcí. 2. Analytická část. Úvod Myšlenka založení sdružení obcí vznikla již v roce Cílem bylo společně podpořit rozvoj obcí Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Perálec, Proseč, Hluboká a Zderaz. Na jejich území se nacházela přírodní rezervace Toulovcovy Maštale a Městské Maštale a byl zde potenciál, pomocí rozsáhlé sítě nově vytvořených cyklotras, podpořit rozvoj cestovního ruchu v našem regionu. Tyto obce jsou spolu od nepaměti úzce provázány. Občané jednotlivých obcí chodili do jedné školy, společně dojíždějí do zaměstnání, mají mezi sebou příbuzenské vztahy, vzájemně si pomáhají při řešení běžných záležitostí. V průběhu roku 2000 se sdružení rozrostlo o obce Hluboká, Nová Ves u Jarošova a Poříčí u Litomyšle. V roce 2001 sdružení vzniklo oficiálně jako dobrovolný svazek obcí. Od roku 2009 se členem sdružení stala obec Příluka. Cílem sdružení je rozvíjet dané území a zlepšovat vzhled obcí, vytvářet podmínky pro kvalitní život ve venkovské oblasti, pro kvalitní trávení volného času. S využitím potenciálu tohoto území chce rozvíjet především oblast cestovního ruchu. Cílem je nabídnout návštěvníkům širší a kvalitnější nabídku služeb, dostatečné množství atraktivit území, působit na více cílových skupin, prodloužit turistickou sezónu. Sdružení chce podporovat výstavbu nových a revitalizaci stávajících objektů v Stránka 4

5 mikroregionu k využití pro občanskou vybavenost, pro společenské, kulturní, sportovní a spolkové aktivity, pro trávení volného času obyvatel na venkově. Chce podporovat aktivity a akce v regionu. Chce podporovat obce v oblasti základní dopravní a technické infrastruktury.. Popis prostředí.1. Charakteristika území Členské obce se nacházejí ve třech bývalých správních okresech a to Chrudimském, Svitavském, Orlickoústeckém a jsou součástí Pardubického kraje. Mikroregion se rozkládá na ploše ha a na 22 katastrálních územích. Sdružuje 11 obcí s počtem obyvatel do 500 a 1 město s počtem obyvatel nad Mapa mikroregionu Společnou charakteristikou tohoto území je převažující část obcí do 500 obyvatel, které se potýkají se shodnými či podobnými problémy jako je nedostatečná dopravní obslužnost, vzdálenost větších měst, nedostatek zejména kvalitních pracovních Stránka 5

6 příležitostí, což způsobuje odchod mladých lidí za prací do měst, je zde málo kulturních, sportovních zařízení a služeb nejen pro obyvatele tohoto území, ale i pro turisty, což zabraňuje rychlejšímu rozvoji cestovního ruchu. Sousedícími mikroregiony Sdružení obcí Tolovcovy Maštale jsou Mikroregion Vysokomýtsko, Svazek obcí Košumberska na severu, Mikroregion Skutečsko Ležáky a Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko na západě, Kraj Smetany a Martinů, Svazek obcí AZASS a mikreregion Poličsko na jihu, Mikroregion Svitavsko, Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko Desinka, Mikroregion Litomyšlsko na východě. Mapa okolních mikroregionů a svazků.2. Obyvatelstvo Mikroregion sdružuje 11 obcí s počtem obyvatel do 500 a jedno město s počtem obyvatel nad Celkový počet obyvatel mikroregionu je 4939 (k ). Poměr mužů a žen je vyrovnán. Žije zde 40 cizinců pocházejících jak ze zemí EU tak mimo ně. Většina obyvatel mikroregionu bydlí v sídlech do 500 obyvatel, jedná se především o typické rodinné bydlení v rodinných domech nebo zemědělských usedlostech. Hustota zalidnění daného území je 49,28 obyvatel na km 2. Tato hustota osídlení odpovídá ryze venkovskému regionu s výrazným podílem venkovských sídel do 500 obyvatel. Ačkoliv celkový index stáří je pro mikroregion relativně příznivý, dochází zde k velké migraci především mladých lidí. Tyto procesy a odliv zejména mladšího obyvatelstva za prací a vzděláním z těchto oblastí je nutné řešit, neboť lidské zdroje jsou nezbytným prvkem pro rozvoj území. Tento odliv je dán zejména nedostatečnou dopravní obslužností území, nedostatkem kvalitní práce, špatnou občanskou vybaveností obcí. Dopravní dostupnost omezuje nejen dojížďku za prací, ale snižuje rovněž možnosti rozšiřování vzdělání, kulturního vyžití a to jak pro děti a mládež, tak pro dospělou populaci. Stránka 6

7 Počet obyvatel v obcích k celkem muži ženy cizinci EU i ne EU Bor u Skutče Hluboká Perálec Proseč Zderaz Nové Hrady Leština Budislav Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka CELKEM Zdroj: evidence obyvatel Ministerstva vnitra Vzdělanostní struktura obyvatel má mírně vyšší podíl osob se základním vzděláním a bez maturity a nižší podíl osob s vysokoškolským vzděláním. Méně příznivá struktura vzdělanosti souvisí mj. s nabídkou pracovních míst, v níž převažují méně kvalifikované pozice, dále s dostupností vzdělávání, sociální situací rodin atd. Nižší vzdělanost obyvatel většinou vede k nárůstu nezaměstnanosti, růstu podílu osob závislých na sociálních dávkách a k dalším sociálně patologickým jevům. Vzdělanostní struktura v obcích mikroregionu k Bez vzdělání Základní vč. neukončeného Střední včetně vyučení (bez maturity) Úplné střední (s maturitou) a vyšší odborné Vysokoškolské Bor u Skutče Hluboká Perálec Proseč Zderaz Nové Hrady Leština Budislav Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka CELKEM Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Stránka 7

8 Problémem mikroregionu je velké množství neobydlených a chátrajících domů, které znehodnocují vzhled obcí. Domy jsou ve většině případů v majetku fyzických osob, které zde nežijí, o nemovitosti se nestarají. Nemají ani zájem nemovitost prodat a tím dochází k jejich dalšímu chátrání. Domovní fond mikroregionu dle obydlení Trvale obydleno domů Neobydleno domů Neobydleno domů % Bor u Skutče % Hluboká % Perálec % Proseč % Zderaz % Nové Hrady % Leština % Budislav % Jarošov u Litomyšle % Nová Ves u Jarošova % Poříčí u Litomyšle % Příluka % CELKEM % Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů Dopravní infrastruktura Sídla regionu jsou spojena silnicemi II. a III. tříd. Tyto silnice jsou majetkem Pardubického kraje. Místní komunikace jsou majetkem obcí. Pro potřeby turistiky a cykloturistiky jsou mimo jiné využívány některé zemědělské a lesní obslužné komunikace, které jsou ve většině případů v soukromém vlastnictví. Nejbližší dálniční sjezd je v Humpolci a v Opatovicích nad Labem, oba jsou vzdálené zhruba 60 km. Silnice I. třídy č. 34 (Svitavy Havlíčkův Brod) se dotýká regionu na jižní části, silnice č. 35 (Hradec Králové Svitavy) asi 10 km severovýchodně od regionu. Plánovaná rychlostní komunikace bude ještě o několik kilometrů vzdálenější. Hromadnou regionální dopravu zajišťují výhradně autobusy. Sídla nejsou napojena na železniční síť, nejbližší železniční stanice místního významu jsou v Borové, v Krouně, ve Skutči a ve Žďárci u Skutče, na rychlostní koridor je možné nastoupit v České Třebové, vzdálené asi 30 km. Silnice II. a III. třídy: II / 357 Choceň Vysoké Mýto Leština Nové Hrady Bor u Skutče Proseč Borová Jimramov II / 358 Česká Třebová Litomyšl Nové Hrady Zderaz Perálec Skuteč Slatiňany II / 359 Litomyšl Dolní Újezd Poříčí u Litomyšle Budislav Proseč Zderaz Stránka 8

9 III / Budislav Jarošov u Litomyšle Nová ves u Jarošova III / Nové Hrady Příluka III / Perálec Hluboká Luže.4. Technická infrastruktura V roce 2001 provedly některé obce sdružení plošnou plynofikaci. Většina obcí je již plynofikována, pouze v obci Hluboká, Bor u Skutče a v některých místních částech města Proseč (Česká Rybná, Miřetín) plynofikace chybí. (Majitel a provozovatel je RWE - Východočeská plynárenská a.s.) Kromě Proseče, Zderazi, Nových Hradů, Poříčí u Litomyšle a části Budislavi není v obcích provedena kanalizace ani čistírna odpadních vod. Na přelomu roku 2011 a 2012 byla připojena na ČOV v Proseči obec Bor u Skutče. (Kanalizace i ČOV jsou majetkem obcí, které je zároveň provozují) Téměř všechny členské obce mají napojení na veřejný vodovod. (majitel - Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., provozovatel - Vodárenská společnost Chrudim, a.s. a VHOS a.s. Moravská Třebová.) Obec Perálec a Zderaz mají vlastní zdroj vody a jsou zároveň provozovateli. Všechny obce mají k dispozici pozemní telekomunikační připojení umožňující telefonní a internetové připojení, jehož majitelem a provozovatelem je Telefónica O2 Czech. Na území se nacházejí vysílače mobilních operátorů - Telefónica O2, Vodafone, T-Mobile, v některých oblastech je však pokrytí signálem nekvalitní. Na území se nachází také vysílače dvou poskytovatelů bezdrátového internetu - COMA Polička a Fortech Litomyšl. Všechny obce sdružení mají vypracované urbanistické studie nebo územní plány, dále mají zpracovaný vlastní program obnovy vesnice..5. Hospodářství - podnikání a zaměstnanost Podnikání: Venkovský prostor mikroregionu je zvýrazněn velkým podílem lesních pozemků (3371 ha). Zemědělská půda (5936 ha) je většinou ve vlastnictví soukromých osob a obhospodařují ho zemědělská družstva nebo soukromě hospodařící rolníci. Lesní pozemky jsou na rozdíl od zemědělské půdy ve vlastnictví několika hlavních subjektů a to firmy SIMO s.r.o., GERIMO s.r.o., Lesy ČR a města Litomyšl. Z hlediska klimatu jde o oblast mírně teplou, mírně vlhkou s intenzivním využíváním zemědělských půd. Stránka 9

10 Graf podílu druhů pozemků V hospodářské činnosti převažují činnosti v oblasti obchodu prodeje a oprav motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství (celkem 232 subjektů), dále pak následují činnosti v oblasti průmyslu (151 subjektů) a stavebnictví (147 subjektů). Graf hospodářské činnosti podle převažující činnosti Stránka 10

11 Na území regionu působí několik významných malých a středních firem, které zaměstnávají většinu obyvatel mikroregionu. Poměrně velké procento pracuje i v zemědělství, ostatní dojíždějí za prací do měst. Z působících subjektů v mikroregionu mají největší zastoupení živnostníci (celkem 688), následují ostatní právní formy (143), obchodní společnosti (51) a zemědělští podnikatelé (40). Graf podnikatelských subjektů podle právní formy Z důvodu nedostatečné dopravní obslužnosti a velké vzdálenosti od větších měst a dálničních komunikací nelze předpokládat příchod zásadních investorů do dané oblasti. Tato vzdálenost tvoří bariéry tradičního rozvoje, které lze jen těžko překonat. Proto je rozvoj mikroregionu orientován na netradiční formy rozvoje, kdy situaci může pozitivně ovlivnit širší spektrum pracovních příležitostí v dosahu svého bydliště. Zaměstnanost: Ze statistického údaje míry nezaměstnanosti v jednotlivých obcích je zřejmé, že zejména obce s obyvateli do 500 obyvatel mají vyšší míru nezaměstnanosti. Je to dáno již zmiňovaným nedostatkem kvalitních pracovních příležitostí, nedostatečnou dopravní obslužností, atd. Průměrná míra nezaměstnanosti v mikroregionu v roce 2011 činila 9,76%. Míra nezaměstnanosti na území mikroregionu je vyšší, než míra v Pardubickém kraji i ČR. Více pracovních příležitostí má město Proseč, ale jeho nezaměstnanost se taktéž pohybuje nad krajským průměrem (8,97%). Z grafu je zřejmé, že nejvyšší údaje jsou v obcích, které jsou vzdáleny od centra a mají horší spojení s okolím. Stránka 11

12 Průměrná míra nezaměstnanosti v jednotlivých obcích mikroregionu v roce Sociální, zdravotnická a školská infrastruktura Sociální péče: Ve městě Proseč se nachází dům s pečovatelskou službou a bezbariérový dům s chráněnými byty. Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění, tělesného nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc fyzické osoby a rodinní příslušníci ji nemohou zajistit. Kapacita Pečovatelské služby Proseč je 70 klientů. Současně se zajišťuje tato služba i v obci Bor u Skutče. Dalším poskytovatelem je Centrum sociálních služeb v Chotovicích, kde má své zázemí Farní charita Nové Hrady u Skutče. Poskytuje charitní pečovatelskou službu, osobní asistenci, provozuje denní centrum, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, potravinovou pomoc pro potřebné atd. Svou činností a poskytováním služeb zasahuje do třech okresů - Svitavy, Ústí nad Orlicí a Chrudim. Zdravotnické služby: Zdravotnické zařízení a služby jsou pouze v některých obcích mikroregionu. V obci Proseč, Nové Hrady a Budislav je ordinace praktického lékaře, ordinace dětského a dorostového lékaře a stomatologa je v Proseči a v Nových Hradech, ordinace ženského lékaře a lékárna je ve městě Proseč. V obci Zderaz je ordinace lékaře specialisty. Za odbornými lékaři dojíždějí obyvatelé mikroregionu většinou do Hlinska, Skutče, nemocnice Litomyšl a nemocnice Chrudim. Záchranná Stránka 12

13 zdravotnická služba vyjíždí k naléhavým případům z Hlinska, z Chrudimi a z Litomyšle. Od bude v provozu záchranná zdravotnická služba ve Skutči. Školství: Vzdělání je v regionu omezeno pouze na základní. Základní devítiletá škola je ve městě Proseč, 1. stupeň základní školy je v obci Perálec, Budislav a Nové Hrady. Kvalita základního školství je na dobré úrovni. Střední školy pro všeobecné vzdělávání jsou vcelku dobře přístupné v okolních městech (Litomyšl, Chrudim). Péče o děti v předškolním věku je zajišťována mateřskými školami v obcích Proseč, Perálec, Nové Hrady, Budislav, Jarošov u Litomyšle a Příluka. Základní umělecká škola je ve městě Skuteč, její učitelé dojíždějí a zajišťují výuku v oboru hudebním, výtvarném a tanečním v Proseči..7. Kulturní a společenský život Kulturní a společenský život v obcích mikroregionu není na dostatečné úrovni. Jsou zde nedostatečné prostory pro společenský život a spolkové aktivity. V některých obcích tato zařízení chybí úplně. Kulturní zařízení mají obce Perálec, Proseč, Zderaz, Budislav a Poříčí u Litomyšle, středisko pro volný čas dětí a mládeže je v obci Perálec a Zderaz. Centrem kulturního života jsou také knihovny, které jsou zdrojem informací a podílejí se svými aktivitami také na trávení volného času nejen dětí a mládeže. Knihovny zároveň umožňují přístup na internet široké veřejnosti. Kromě obce Hluboká a Leština mají všechny obce mikroregionu knihovnu. V obcích mikroregionu působí řada spolků, svazů a klubů. Téměř v každé z členských obcí působí sbor dobrovolných hasičů, dále pak jsou to spolky sportovního a kulturního zaměření, organizace s přírodní tematikou, církve a ostatní organizace zaměřené na děti, ženy, muže a rodiny. Tyto spolky zajišťují pro místní obyvatele různé kulturně společenské a sportovní akce jako jsou například karnevaly, plesy, výstavy, různá sportovní klání, atd. Jednou z nejvýznamnějších akcí mikroregionu jsou každoročně konané cyklistické závody, které každým rokem přilákají stovky závodníků a diváků, jejich počet se každoročně zvyšuje. Mezi významné kulturně společenské akce patří například Městské slavnosti s jarmarkem, Den řemesel, letní kino, Proseč Terézy Novákové a Malá Proseč Terézy Novákové, výstava chovatelů a živý Betlém, které se konají ve městě Proseč. Významné kulturně společenské akce v ostatních obcích: Setkání rodáků, Setkání obcí, Módní přehlídky. Významné osobnosti spjaté s tímto krajem: Teréza Nováková - česká spisovatelka, která si v Proseči zakoupila dům, žila zde a napsala zde své romány a povídky (Děti čistého živého, Drašar, na Librově gruntě ) a také její syn Arne Novák, literární kritik a profesor dějin československé literatury. Stránka 13

14 Bratři Mannové němečtí, světově uznávaní spisovatelé, kteří po převzetí moci nacisty museli oba se svými rodinami svou zemi opustit. Požádali v Čechách o udělení domovského práva a byla to Proseč, která jim jako jediná vyšla vstříc. Roku 1935 zde získal domovské právo Heinrich Mann s rodinou a o rok později také Thomas Mann, nositel Nobelovy ceny za literaturu, se svojí rodinou. Tímto krokem jim zastupitelé Proseče zachránili pravděpodobně život. Alois Metelák - významný sklář, architekt, návrhář a malíř, narodil se v Martinicích. František Josef Čečetka - narozen v Nových Hradech, český spisovatel historických námětů (romány, dramata, o české kultuře) i děl pro děti a mládež. Bratři Čapkové - (Karel Čapek a Josef Čapek) Budislav, Dům bratří Čapků (Dům spisovatelů), byl postaven v roce 1938 z podnětu Karla Čapka a podle projektu jeho bratra Josefa. Karel Čapek, zakladatel Českého PEN klubu a bytostný demokrat, byl hlavním aktérem manifestačně protifašistického 16. Světového kongresu PEN klubů, který se konal v Praze v roce Výtěžek kongresu s finančním přispěním Karla Čapka dal vzniknout domu, který byl určen pro práci, setkávání i odpočinek českých spisovatelů. Sám Čapek se stavby nedožil, ale z úcty k němu je dům dodnes spojován s jeho jménem. V roce 2000 byl objektu zaslouženě udělen status kulturní památky. Bohuslav Martinů návštěvy Proseče. Bohuslav Martinů český hudební skladatel, který se narodil v Poličce a do Proseče pravidelně přijížděl na návštěvy za Bernardem Kosinerem. Bernard Kosiner básník, prozaik, umělecký kritik jeden ze zakladatelů české rozhlasové kritiky, žil v Proseči, do Proseče dovedl celou řadu osobností tehdejšího uměleckého života, jeho švagr byl Rudolf Fleischmann (iniciátor udělení domovského práva pro bratry Mannovi). Jan Theodorich Doležal - český lesnický buditel a spisovatel, narodil se v myslivně na Posekanci, byl první český lesnický redaktor, od r začal vydávat první český lesnický časopis Háj. Působil v Krucenmburku, vychovával a vyučoval lesní praktiky. Zasloužil se významně o rozvoj české lesnické literatury a povznesení úrovně lesnictví. Přispíval do četných časopisů a naučných slovníků. Je to velká osobnost českého lesnictví. Na myslivně je dodnes pamětní deska..8. Sport a sportovní aktivity Na území mikroregionu se nachází 2 tělocvičny a několik sportovišť pro provozování letních sportů. Ve městě Proseč je fotbalové hřiště, multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem o rozměru 40 x 22 metrů, multifunkční hřiště U rezervátoru s umělým kazetovým povrchem a rozměry 30 x 15 metrů. V místních částech Záboří, Česká Stránka 14

15 Rybná a Miřetín se nacházejí hřiště pro míčové hry. Pro děti od 3 do 12 let je zde Farské hřiště u katolické fary, dále hřistě U rezervátoru a v místní části Česká Rybná, kde je nové dětské hřiště Rybeňáček. U základní školy je tělocvična, která je v technicky nevyhovujícím stavu. Tělocvična je také v obci Budislav. V obci Poříčí u Litomyšle se nachází nové víceúčelové hřiště, které je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin. Povrch hřiště tvoří umělá tráva s křemičitým vsypem. Dále je zde nové dětské hřiště pro děti od 3 do 12 let. V obci Jarošov u Litomyšle, Hluboká, Nová Ves u Jarošova, Nové Hrady, Příluka (2x) a Budislav (3x) se nachází hřiště a v obci Budislav, Hluboká, Nové Hrady a Zderaz se nachází ostatní zařízení pro tělovýchovu. Koupaliště je v obci Bor u Skutče, Budislav, Nové Hrady, Poříčí u Litomyšle a Zderaz..9. Životní prostředí Ve zmíněném regionu se nacházejí přírodní rezervace Maštale, přírodní památka Pivnice a Střítežská rokle a přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Přírodní rezervace Maštale byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 1. prosince 1993 a OkÚ Svitavy dne 26. června 1992 a zaujímá území v povodí horního toku Novohradky na rozmezí České tabule (Loučenské tabule) a Českomoravské vrchoviny. Nachází se na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích Bor u Skutče, Budislav, Jarošov u Litomyšle, Leština, Nové Hrady, Paseky, Podměstí, Proseč a Zderaz. Větší část rezervace se nachází v jihovýchodním okraji okresu Chrudim. Oblast má charakter zvlněného reliéfu, generelně ukloněného k severu; rozdíl mezi nejvyšším místem na jihu (Posekanec, 554 m) a nejnižším na severu (řečiště Novohradky u Polanky) je téměř 200 m. Celková plocha rezervace je 1083,6 hektarů. Podstatná část oblasti je tvořena sedimenty svrchní křídy, zejména glaukonitickými pískovci cenomanu, na kterých se zachovaly "ostrůvky" spodnoturonských slínovců. Denudací křídových sedimentů bylo místy odkryto krystalické podloží (zejména ruly a granitoidy), a to jednak v jižní části chráněného území, jednak na dně některých roklí. Největší geomorfologickou hodnotou studovaného území jsou pískovcové skalní útvary - tzv. Budislavské skály. V podstatě jde o soustavu skalnatých údolí, zaříznutých místy až do výše 60 m do pískovců i podložních krystalických hornin. Na rozmezí těchto petrologických struktur jsou místy výrazné pramenné horizonty. Údolí vyhloubily pramenné toky a pobočky Novohradky. Svahy údolí tvoří pískovcové skalní stěny, místy rozčleněné (zvětráváním a svahovými pohyby blokového typu) do samostatných útvarů - věží a pilířů, nebo výčnělků, rozsedlin, bloků apod. Místy jsou též náznaky vývoje skalních měst (např. v Toulovcových a Městských maštalích). Významné jsou výskyty drobných tvarů diferencovaného zvětrávání a odnosu nesourodých pískovců dle různě odolných Stránka 15

16 vrstevních poloh a puklin. V přírodní rezervaci je rozmanitý výskyt vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). Přírodní památka Pivnice byla zřízena vyhláškou OkÚ Chrudim dne 10. prosince Přírodní památka se nachází v okrese Chrudim mezi obcí Zderaz a místní částí obce Hluboká - Dolany. Hranice území je vedena od vrcholů dvou výrazných ostrých lesních výběžků, situovaných jižně od obce Zderaz, a to směrem severním ve dvou souběžných liniích po terénním zlomu, tj. hraně tvořící přechod od svažitého k rovinnému charakteru lesa. Severní okraj rezervace tvoří příčný zářez mezi lesními porosty viditelně rozdílného stáří a typu, opatřený pruhovým značením (dva rovnoběžně podélné a kruhové červené pásy viditelné na kmenech hraničních stromů). Rozloha území přírodní památky je 34,37 ha. Účel zřízení této přírodní památky je ochrana úzkého kaňonu zaříznutého v opukách a měkkých pískovcích, vyznačujícího se skalními výchozy s geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary). Dále ochrana vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty a mechy). V témže roce byl zřízen přírodní park Údolí Krounky a Novohradky. Posláním přírodního parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami, jako jsou zejména: břehové porosty podél vodních toků, rozptýlená zeleň, podmáčené louky a navazující lesní porosty. Nadmořská výška přírodního parku kolísá mezi 320 a 450 metry nad mořem. Podloží je tvořeno podél toku Novohradky pískovcem a opukou, podél toku Krounky žulou. Z lesních porostů převládají smíšené lesy. Součástí přírodního parku je též několik lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Jedná se zejména o drobné potůčky, vodní plochy, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a bukohabrové porosty. Mezi vyskytující se vzácné druhy rostlin a živočichů patří například lilie zlatohlavá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čolek velký, ledňáček říční, čáp černý a další. Rozloha parku na území obcí sdružení je 221 ha. Za přírodní památku Střítežská rokle byl koncem roku 2002 vyhlášen i sousední málo známý údolní zářez, ústící do Novohradky u osady Podchlum. Rokle pod obcí Střítež je jen obtížně průchodná a mezi pískovcovými stěnami se mnohde zužuje do soutěskovitých úseků. Romantiku přírodní scenérie zde dokreslují trouchnivějící kmeny popadaných stromů. Hranice území je vedena po vnější hranici lesa východně a jihovýchodně od místní části (osada Střítež) obce Hluboká. Rozloha území památky je 16,5 ha. Účelem zřízení této památky je ochrana cenného geologického a geomorfologického útvaru - rokle strmě zaříznuté do podložních opuk a pískovců s protékajícím potokem a tůňkami. Dále se zde nachází významné rozmnožiště silně ohroženého živočišného druhu - mloka skvrnitého. Příroda, nacházející se na území obcí Maštale je krásná a neponičená civilizací. Rozmanité geologické podmínky v různých částech území způsobily, že krajina nemá jednotný ráz, ale střídají se zde různé reliéfy povrchu a rozmanitá rostlinná skladba. Značná rozloha území nebyla postižena scelováním pozemků v období socialistické kolektivizace a zůstalo zde množství rozptýlené zeleně, která tvoří krajinu malebnou, vhodnou pro rekreaci a odpočinek. Stránka 16

17 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE Vodohospodářsky významné toky na území mikroregionu Název Novohradka Krounka Přitéká do Chrudimka Novohradka Délka toku v km 48,5 23,3 Správce toku Povodí Labe s.p. Povodí Labe s.p. Památkově chráněné objekty na území členských obcí Obec Proseč k.ú. Proseč u Skutče Proseč u Skutče Proseč u Skutče Perálec Budislav Budislav Budislav Budislav Nové Hrady Příluka Jarošov Poříčí u Litomyšle Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Nové Hrady u Skutče Příluka Jarošov u Litomyšle Mladočov Mladočov Číslo rejstříku / / / / 10298/ / / / / / / / /65933 Název sousoší Nejsvětější Trojice stará škola evangelická čp. 7 dům čp. 61 na náměstí kostel sv. Jana Křtitele pomník sovětských vojáků rodinný dům bratří Čapků, s původním oplocením čp. 27 myslivna s pamětní deskou Terezy Novákové čp. 111 hrad Boží dům, zřícenina a archeologické stopy kostel sv. Jakuba Většího křížová cesta socha sv. Jana Nepomuckého zámek čp. 1 fara čp. 48 zvonice zvonička kostel sv. Bartoloměje fara čp. 1 Stránka 17

18 Další zajímavé objekty a body zájmu v jednotlivých obcích Památné stromy Zvláště chráněná území Bor u Skutče Hluboká - PP Pivnice PP Střítežská rokle VKP mimo území CHKO Kostely, kapličky, zvoničky Ostatní atraktivity území Dub letní- jednotlivý strom PR Maštale - - Záchranná stanice Pasíčka Přírodní koupaliště - Kaplička v Hluboké Územím prochází turistická Kaplička ve Stříteži trasa od Předhradí do Luže, Perálec kaple Nejsvětějšího srdce Pána Ježíše v Kutříně Proseč Lípa srdčitá jednotlivý strom Javor klen jednotlivý strom, Lípa u statku v České Rybné jednotlivý strom Dub letní jednotlivý strom Buk lesní jednotlivý strom Olše lepkavá jednotlivý strom 2 ks - Lípa srdčitá skupina stromů Dub letní jednotlivý strom PR Maštale Zderaz - PR Maštale PP Pivnice Mokřad u koupaliště Lom farský kopec Tůně ne Farském kopci I. Tůně ne Farském kopci II. Rybník na prosečském potoce Pastvisko Martinský potok I. Martinský potok II. Katolický kostel sv. Mikuláše Evangelický kostel Kaplička v k.ú. Paseky u Proseče Kaplička v k.ú. Martinice u Skutče Zvonička v k.ú. Česká Rybná Pomník generála Svatoně a kapitána Sošky v k. ú. Paseky u Proseče Pomník obětem I. a II. světové války u ZŠ v k.ú. Proseč u Skutče Pomník obětem I. a II. sv. války u Rychtářových sadů v k.ú. Záboří u Proseče Pomník obětem I. a II. světové války u čp. 133 v k.ú. Česká Rybná Pomník obětem II. světové války v lukách v k.ú. Česká Rybná Pomník padlého australského vojáka Lawrence Saywella v k.ú. Miřetín Košumberk Dětské hřiště s umělým povrchem Volně přístupná zahrada MŠ s herními prvky Dům čp. 74 v domě žila a tvořila spisovatelka Teréza Nováková Hájovna na Posekanci Multifunkční hřiště u základní školy s umělým trávníkem Multifunkční hřiště U rezervátoru s umělým kazetovým povrchem Dětské hřiště u katolické fary Hřistě U rezervátoru Dětské hřiště v místní části Česká Rybná Letní kino - Kaplička sv. Jana Nepomuckého Pískovcová skalní obydlí Zderazský domeček Studánka Kapalice Koupaliště u Renospondu Stránka 18

19 Nové Lípa srdčitá jednotlivý strom PR Maštale - kaplička Koupaliště Roudná Hrady Leština Kaplička v Leštině Kaplička v místní části Podhořany a Doubravice Víceúčelové hřiště Dětské hřiště Dětský koutek s herními prvky v místní části Podhořany a Doubravice Budislav Střítezského dub jednotlivý strom PR Maštale Ekumenický Kostel Boží lásky Jarošov u Litomyšle Nová Ves u Jarošova Poříčí u Litomyšle Příluka Louky u Budislavi Pod Buky Velké Hradisko Malé Hradisko Na skalách - - Stepní stráň u osady Olšany Dřevěná zvonice Lidová architektura na takzvané Závsi Kaplička Tenisový kurt Lípa Na Tvrzi jednotlivý strom Lípa v Příluce jednotlivý strom Zámeček Socha Habala střežící Velké Hradisko Přehrada Kamenné Sedliště - Hůra Kaple v Poříčí Kaple v místní části Zrnětín Dětské hřiště Víceúčelové sportovní hřiště - - Kaplička Panny Marie Karmelské Lidová stavební architektura v obci Veřejný sportovní areál Stránka 19

20 .10. Cestovní ruch Významným zdrojem tohoto území jsou různé turistické cíle, které zvyšují atraktivitu dané oblasti a napomáhají rozvoji cestovního ruchu. Jsou to zejména rozhledny, muzea, kostely, kapličky a některé kulturně společenské a sportovní akce pořádané v mikroregionu. Za zmínku stojí Muzeum dýmek v Proseči, které odráží historii tohoto řemesla, které je pro prosečsko typické a zachovalo se zde doposud. Součástí muzea je i expozice historie prosečska, dobového oblečení, nádobí, keramiky skla i nábytku. Jsou zde zmíněny i významné osobnosti spjaté s tímto krajem spisovatelka Teréza Nováková, bratři Mannové nebo Alois Metelák. Díky Teréze Novákové se v Proseči pravidelně pořádá literární soutěž Malá a Velká Proseč Terézy Novákové, kde se shromažďují literární díla z celé republiky. Na území mikroregionu byly vystavěny 3 rozhledny, které každoročně přilákají tisíce návštěvníků. Toulovcova rozhledna se nachází na Jarošovském kopci mezi obcemi Budislav a Jarošov u Litomyšle, její výška je 15 metrů. V lokalitě na Pasekách nad Prosečí začala v roce 2004 výstavba rozhledny Terezka, jejíž výška je 25 metrů. Od roku 2005 slouží veřejnosti rozhledna "Borůvka", která stojí u obce Hluboká. Borůvka je v pořadí třetí rozhlednou, kterou realizovalo Sdružení obcí Toulovcovy Maštale. Rozhledna je vysoká 18,5 m, Všechny rozhledny nabízejí překrásný rozhled do kraje a širokého okolí. Dalším významným lákadlem pro turisty je přírodní rezervace Maštale, která se nachází na rozmezí okresu Chrudim a Svitavy, na katastrálních územích obcí mikroregionu. V rezervaci jsou zajímavé skalní útvary tvořené cenomanskými pískovci, zasázené v lesních porostech s převahou boru. Zajímavým turistickým cílem je i planetární stezka. Jedná se o model sluneční soustavy v měřítku 1:1 miliardě. Tomuto poměru odpovídají velikosti modelů těles znázorňující Slunce a všechny planety naší sluneční soustavy, ale i jejich vzájemné vzdálenosti, které se musí při prohlídce naučné stezky ujít. Na každé zastávce návštěvník najde model planety a informační tabuli, na níž jsou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. V obci Zderaz se nachází Pískovcové sklepy. Jedná se o systém zderazských pískovcových sklepů, v minulosti částečně obydlených. Sloužily nejčastěji k ukládání zemědělských přebytků. V jednom ze sklepů byla umístěna i kovárna, v dalším skalní obydlí a 4 sklepy byly využity jako chlévy. Z původních cca 40 doložených sklepů jich je v současnosti dochováno pouze 27. Ostatní byly buď zasypány, nebo podlehly lokální těžbě písku či nové zástavbě. V obci nové Hrady se nachází rokokový zámek vybudovaný v letech hrabětem Jeanem-Antoinem Harbuvalem de Chamaré. Ve slavnostním rokokovém sále zámku se konají koncerty, přednášky a recepce, zvláště pak romantické svatební obřady. Součástí prohlídky zámku je expozice nábytkového umění z UPM Praha a periodické výstavy v Zámecké galerii. Opravený barokní špýchar v zámeckém areálu v Nových Hradech se proměnil v První české muzeum cyklistiky, kde jsou vystaveny Stránka 20

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ

MašTale. TurisTické okruhy. Přírodní rezervace BUDISLAVSKÝ OKRUH PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE POSEKANECKÝ OKRUH DUDYCHOVA JESKYNĚ DUDYCHOVA JESKYNĚ PÍSKOVCOVÉ SKLEPY MĚSTSKÉ MAŠTALE TurisTické y Přírodní rezervace MašTale TOULOVCOVY MAŠTALE KOLUMBOVO VEJCE BUDISLAVSKÝ POSEKANECKÝ 3 Autem z Proseče do Vranic (v Nové Vsi u Jarošova

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Pošná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zubrnice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Malečov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu Úslava SWOT analýza obcí

Aktualizace strategie rozvoje mikroregionu Úslava SWOT analýza obcí ------- ------- AKTUALIZACE 2006 1 BLOVICE - vyhovující dopravní obslužnost - přirozené spádové centrum regionu - zpracován ÚP - bezdrátové připojení k Internetu - rozvoj malého a středního podnikání -

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Celkový počet odpovědí respondentů: 506

Celkový počet odpovědí respondentů: 506 MIKROREGION LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ: DOTAZNÍK ISÚ Celkový počet odpovědí respondentů: 56 Slopné 4,35% Velký Ořechov,59% Název obce respondenta Želechovice nad Dřevnicí 7,31% Biskupice 1,98% Březnice 2,9 Bohuslavice

Více

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života

Přístup ke strategii rozvoje. Priorita 4. Životní prostředí. Priorita 5. Cestovní ruch. Priorita 6. Sport, kultura, volný čas, kvalita života Obsah: 1. Aktualizace místního programu obnovy venkova Obec Tršice Plánovací období 2011-2020 Touto aktualizací se mění místní program obnovy vesnice (plán rozvoje obce) schválen ZO dne 29.10.2003 po číslem

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu

Obce a podpora venkovského cestovního ruchu VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Obce a podpora venkovského cestovního ruchu PaeDdr. Václav Petrus I. Obecné předpoklady Zk. 128/2000 Sb. o obcích, orgány obce Zk. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech,

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL.

Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring naplňování cílů SPL Monitorovací indikátory byly zvoleny na základě cílů a priorit ISÚ a SPL. Monitoring je zaměřen na: a) sledování naplnění cílů SPL a PRV prostřednictvím projektů podpořených

Více

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e

www.survio.com Souˇ casn a kvalita ˇ zivota ve Vaˇsem mˇ estˇ e www.survio.com Současná kvalita života ve Vašem městě Obsah 1 Základní údaje 3 2 Náhled dotazníku 4 3 Statistika respondentů 7 4 Přehled odpovědí 8 1. Váš věk.......................................................

Více