Profesní poradce pro Pardubický kraj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní poradce pro Pardubický kraj"

Transkript

1 Profesní poradce pro Pardubický kraj EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í P R O J E K T J E S P O L U F I N A N C O V Á N E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE

2 Myslíš-li na rok dopředu, zasaď zrno, myslíš-li na pět let dopředu, zasaď strom, myslíš-li na celý život, vychovávej. (J. A. Komenský) Není důležité čím v životě jsme, ale velmi důležité je čeho chceme v životě dosáhnout... Touto publikací nechceme rozprášit dětské iluze o jednotlivých povoláních, ale lépe přiblížit profese, pro které se žáci základních škol rok co rok rozhodují... Co vlastně dělá kominík? A jak je pro nás ještě důležitý? Tyto otázky se mohou honit mladému žáčkovi hlavou... Vzpomene si, jak se každý chytne za knoflík, když ho spatří na ulici, jen tak pro štěstí... A co když kominíci nebudou? Neztratí se i štěstí? Zajisté ne, ale lidé přijdou o jedinečnou vzpomínku na staré časy a budou muset zaměstnávat více a více hasičů. Nechceme přijít o kvalitní řemeslníky a dělníky v technických profesích. Zanechme polemik a úvah nad kominíky a pojďme se podívat na jednotlivá povolání... Štěstěnu na Vaší straně při volbě povolání přeje realizační tým projektu Volba povolání v Pardubickém kraji

3 Aplikovaná chemie Kmenový obor: 2844M Kód a název: M/01, Aplikovaná chemie Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Chemický obor jednotný v celé republice pro všechny střední školy chemicky orientované. Žáci jsou po absolvování školy připraveni ke studiu na vysokých školách s chemickým zaměřením. Je to obor se širokou univerzální koncepcí se šesti různými zaměřeními. Zaměření si studenti volí až na závěr druhého ročníku. Pro každé ze zaměření jsou vyučovány různé odborné profilující předměty. Získané dovednosti jsou studenti schopni aplikovat v občanském životě i v odborné praxi z chemie a chemické technologie při řízení chemických výrob a v chemické laboratoři. Uplatnění naleznou jako technický, technicko-ekonomický a technickoekologický pracovník v oblastech technologické přípravy a technologického řízení chemických, chemicko-fyzikálních, chemicko-ekologických a jiných výrob, chemické kontrolní analýzy, výzkumu a vývoje, monitorování, ochrany a tvorby životního prostředí, informačních technologií v chemickém průmyslu hygienických službách a odpadovém hospodářství, státní správy.

4 Automechanik, technické práce v autoservisu Kmenový obor: 2368H Kód a název: H/01, Automechanik Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Automechanik provádí údržbu, opravy a seřizování silničních motorových vozidel, zejména stanovení příčiny poruchy, prozkoumání závad, stanovení způsobu oprav, provádí opravy a výměny jednotlivých součástí a dílů, systematickou údržbu, záruční opravy a prohlídky. Mezi nejpoužívanější pracovní prostředky patří ruční nářadí a pomůcky pro řemeslnou práci, např. klíče, šroubováky, dále maznice, měřidla, zkoušečky, diagnostické přístroje a hlavně šikovné ruce a neomezená pohyblivost celého těla. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, zručnost, technické myšlení, prostorová představivost, trpělivost, přesnost, schopnost organizovat si práci, dobrý zrak, fyzická zdatnost.

5 Autotronik Kmenový obor: 3941 Kód a název: L/01 Dosažený stupeň vzdělání: USO Způsob ukončení a certifikace: maturitní vysvědčení Pracovní náplní autotronika je řešení problémů spojených s provozem, diagnostikováním a prováděním oprav motorových vozidel hlavně v oblasti elektroniky. Studijní obor je zaměřen na elektronické řídící systémy v motorových vozidlech. Od oboru silniční doprava diagnostika motorových vozidel se liší větší specializací, o něco větším podílem praxe a naopak menším podílem obecné strojírenské přípravy. Součástí vzdělávacího programu je i absolvování výuky a výcviku za účelem získání řidičského oprávnění. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je absolvování maturitní zkoušky, zručnost, technické myšlení, trpělivost, přesnost, schopnost organizovat si práci..

6 Elektrikář - silnoproud Kmenový obor: 2651H Kód a název: H/02 Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Obor je zaměřen na vnitřní instalace v obytných a průmyslových budovách. Absolvent provádí samostatně montáž světelných i zásuvkových obvodů v bytech, rodinných domcích či průmyslových objektech. Zná elektrotechnickou dokumentaci a dokáže se v ní orientovat. Umí navrhnout a instalovat i doplňkové slaboproudé obvody (telefonní linky, domovní zvonky, zabezpečovací techniku). Je schopen navrhnout a zhotovit domovní i průmyslový rozvaděč v souladu s platnými ČSN. Kromě samotné montáže je schopen samozřejmě i provádět opravy a údržbu elektrických rozvodů s použitím moderních měřících přístrojů. Zvládá i speciální způsoby montáže elektrické instalace v budovách, např. v sádrokartonech nebo celodřevěných stavbách. Uplatnění absolventa je především ve firmách, které se zabývají montáží a opravami instalací v budovách. Uplatní se rovněž jako živnostník (OSVČ) v tomtéž oboru. Jeho místo je též v oddělení elektroúdržby v průmyslových podnicích různého zaměření. V oblasti služeb může působit jako opravář elektrických spotřebičů.

7 Elektrotechnika mechatronika Kmenový obor: 2641M Kód a název: M/01 Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Absolvent školního oboru vzdělávání Mechanik elektrotechnik je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí zejména v oblasti elektrotechniky a v dalších příbuzných oborech. Může zastávat funkce konstrukčního, technologického a provozního charakteru, ale i další funkce v podobných útvarech. Absolvent je dále veden k tomu, aby se uměl uplatnit při práci s plány, výrobou, montáží, údržbou, testováním, opravami a s obsluhou elektrotechnických zařízení a strojů, přístrojů a rozvodných sítí z oblasti elektroniky, automatizace, regulační a měřící techniky, spotřební elektroniky, výpočetní techniky a elektronických sítí. Absolvent je veden tak, aby byl připraven dobře nejen teoreticky, ale projevil i manuální zručnost. Jeho uplatnění je v širokém rozsahu pracovních pozic tak, aby měl vytvořen pozitivní vztah k povolání a k práci, uvědomoval si rizika a dopady nezaměstnanosti pro jedince, rodinu a společnost a byl schopen získat aktuální přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru a povolání. Absolvent nalezne v praxi uplatnění jako elektrotechnik dispečer, elektrotechnik kontrolor jakosti, elektrotechnik mistr, elektrotechnik normovač, elektrotechnik projektant, elektrotechnik technický manažer provozu, elektrotechnik technolog.

8 Elektrotechnik Kmenový obor: 2642L Kód a název: L/001 Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Absolvent oboru Elektrotechnik je připraven a veden tak, aby našel uplatnění při práci montáž, seřizování, opravy a zkoušení elektrických zařízení s elektronickým řízením, ovládáním, jištěním a signalizací, s využitím moderních technologií, měřících a diagnostických metod, výuka projektování na počítači, programovatelné logické automaty pro řízení procesů v průmyslu, instalace a nastavování zabezpečovacích systémů, práce s výpočetní technikou, tabulkovými kalkulátory a textovými editory, využívání internetu. Uplatnění absolvent nalezne jako obsluha elektrických zařízení, nastavování a projektování elektrických zařízení.

9 Elektrikář - slaboproud technické práce v autoservisu Kmenový obor: 2651H Kód a název: H/01 Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Žáci se naučí připojovat, opravovat a udržovat elektrické přístroje, stroje a zařízení. Provádějí elektrické instalace, instalují elektrická vedení a rozvody, připojují, kontrolují, zkoušejí a měří elektrospotřebiče, elektrické přístroje a součástky. Uplatní se při výkonu povolání elektrikář a v četných příbuzných povoláních, ve výrobních i nevýrobních organizacích a všude tam, kde je nutné odborné zajištění údržby a provozu elektrických zařízení.

10 Geodézie a kartografie geodézie a katastr nemovitostí Kmenový obor: 3646M Kód a název: M/01 Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Žáci se během studia naučí používat nejmodernější přístroje pro zaměřování terénu (např. totální stanice, GPS), získané údaje dále početně i graficky zpracovávat s využitím moderní výpočetní techniky a geodetického softwaru. Jsou připravováni na činnosti spojené s evidencí pozemků a staveb, na vytváření a využívání mapových děl a geografických informačních systémů. Získávají znalosti v oboru geodézie, fotogrammetrie, mapování, kartografie a dálkový průzkum Země. Absolventi jsou kvalifikovaní střední odborní pracovníci v zeměměřictví a katastru nemovitostí jak ve státní správě, tak ve sféře podnikatelské. Naleznou uplatnění na pozicích referent katastru nemovitostí, geodet, důlní měřič, kartograf, fotogrammetr, operátor geografických informačních systémů. Studium je vhodné i pro dívky.

11 Chemik práce v chemické výrobě Kmenový obor: 2852H Kód a název: H/01, Chemik - laborant Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Chemik laborant je kvalifikovaný pracovník, který provádí širokou škálu laboratorních činností založených na chemických a fyzikálně-chemických procesech. Mezi pracovní činnosti spadá odměřování a ředění roztoků, stanovování koncentrace a dalších sledovaných vlastností roztoků i dalších látek, odběry vzorků životního a pracovního prostředí, jejich vyhodnocování a vydávání atestů, cejchování analytických závaží, teploměrů a kalibračních kapalin pomocí etalonů, seřizování, nastavování a programování používaných přístrojů, ověřování jejich správné funkce, laboratorní práce vývojového a výzkumného charakteru, rozbory látek instrumentálními technikami (filtrace, srážení, promývání, sušení, žíhání, tavení, rozklady vzorků, mineralizace, zkoušky tvrdosti, houževnatosti, stanovování ph, destilace, kalibrace a údržba procesních analyzátorů, zkoušky vlastností makromolekulárních látek, příprava barvících postupů různých druhů materiálů včetně výpočtů, stálostní zkoušky a tónování, vybarvovací zkoušky barev na různých materiálech (kůži, textilu, papíru, dřevu, pryži), kontrola pracovního procesu a výsledků práce, validace a statistické vyhodnocení výsledků, čištění, údržba technického vybavení a provádění jednoduchých oprav, vedení příslušné dokumentace atd.

12 Instalatér instalatérské práce Kmenový obor: 3652H Kód a název: H/001, Instalatér Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Instalatér zhotovuje, instaluje, zkouší, opravuje a rekonstruuje vodovodní, plynovodní a kanalizační potrubí a s nimi spojená zařízení (baterie, ventily, vany, dřezy, záchody, plynové spotřebiče, výměníkové stanice atd.). Zabývá se zejména řezáním, ohýbáním a svařováním trubek, vysekáváním otvorů pro trubky do zdi, osazováním a připojováním zařizovacích předmětů na vnitřní rozvody. Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční instalatérské nářadí a pomůcky (svěráky, klíče, závitnice, pilky), zednické sekáče, měřidla pro tlakové zkoušky a šikovné ruce. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty. praktické činnosti, fyzika. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, technické myšlení, zručnost, prostorová představivost, spolehlivost a přesnost.

13 Klempíř klempířské práce ve strojírenství Kmenový obor: 2355H Kód a název: H/02, Klempíř strojírenská výroba Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Klempíř strojní je kvalifikovaný pracovník, který vykonává odborné klempířské práce při zhotovování plechových výrobků. Pracovními činnostmi jsou v tomto případě čtení a použití technických podkladů, montáž zařízení včetně provádění funkčních zkoušek, obsluha jednoúčelových strojů a linek, ohýbání rozvinutých tvarů dílců podle orýsování a maket, oplechování dveří, oken. Absolventi jsou připraveni pro výrobu a opravy silničních a kolejových vozidel, letadel, popř. vzduchotechnických rozvodů, kovového nábytku a vybavení apod. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty: praktické činnosti, fyzika. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, zručnost, tělesná obratnost, technické myšlení, prostorová představivost, přesnost, fyzická zdatnost.

14 Klempíř klempířské práce ve stavebnictví Kmenový obor: 3655H Kód a název: H/01 Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Stavební klempíř je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně zhotovovat a opravovat klempířské díly a výrobky, zejména ohýbáním, stříháním, vysekáváním, nýtováním, svařováním a jiným zpracováním plechu, stanovováním tvarů, rozměrů a spotřeby plechu na základě výkresů, zhotovováním rovných a tvarových klempířských výrobků nebo dílců. Dále je schopen provádět vlastní montáž a opravy souvisejících stavebních klempířských výrobků. Nejpoužívanějšími pracovními prostředky jsou ruční a pákové nůžky, kleště, kladiva, sekáče, měřidla, svařovací agregáty, pájky a další ruční i strojní pomůcky a zařízení pro zpracování plechů. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, zručnost, tělesná obratnost, technické myšlení, prostorová představivost, přesnost, fyzická zdatnost.

15 Kominík Kmenový obor: 3656 Kód a název: H/01 Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Tento obor vzdělání lze realizovat v těchto formách vzdělávání: 3 roky v denní formě vzdělávání nebo 1 1,5 roku v denní formě vzdělávání ve zkráceném studiu pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou. Délka večerního, dálkového nebo kombinovaného vzdělávání je nejvýše o 1 rok delší než délka vzdělávání v denní formě. Dosažený stupeň vzdělání střední vzdělání s výučním listem.

16 Lakýrník lakýrnické práce Kmenový obor: 2361H Kód a název: H/01, Lakýrník Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Lakýrník provádí natírání, lakování, tmelení a další způsoby nanášení povrchů na předměty a objekty nejrůznějšího charakteru. Jeho pracovními činnostmi jsou příprava povrchu pro lakýrnické práce (opalování či seškrabávání starých nátěrů, smirkování, čištění, odmašťování), míchání a ředění barev, natírání povrchů štětcem, stříkání nátěrovými hmotami, práškování v elektrostatickém poli nebo elektroforézou, natírání a stříkání nápisů stříkací barvou přes šablonu, vykrývání nápisů a znaků barvou, tmelení povrchu ploch, broušení jednotlivých vrstev tmelených ploch ručně nebo strojně za sucha nebo pod vodou, napodobování přirozené barvy kovů, mramorů nebo dřeva, písmomalířské, dekorační nebo propagační práce. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, zručnost, čistotnost, trpělivost, dobrý zrak a barvocit.

17 Mechanik - elektronik Kmenový obor: 2643 Kód a název: L/001 Dosažený stupeň vzdělání: USO Způsob ukončení a certifikace: maturitní vysvědčení Mechanik elektronik je schopen samostatné realizace jednotlivých obvodů elektrických systémů podle technické dokumentace, instalace kabelových rozvodů, ovládá znalost funkcí jednotlivých prvků, obvodů i funkčních celků systémů. Je schopen vykonávat montáž, seřizování, oživování, provoz a diagnostiku elektronických systémů. Dovedností mechanika je navrhnout jednodušší části systémů a zařízení, ovládání běžných a speciálních měřících přístrojů, stanovení jejich přesnosti a citlivosti, práce s číslicovou a výpočetní technikou, schopnost číst elektrotechnickou, strojírenskou a jednodušší stavební dokumentaci. Možnost dalšího vzdělávání je ve studiu na vysokých školách (včetně vojenských) v ČR i v zemích EU a vyšších odborných školách. Široké uplatnění naleznou absolventi v technickohospodářských funkcích, jako pracovníci v elektrotechnických oborech a v příbuzných i odlišných oborech, v nichž jsou elektrická zařízení aplikována.

18 Mechanik plastikářských strojů a zařízení Kmenový obor: 2344L Kód a název: L/01 Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Úspěšným studiem získají studenti úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Naučí se seřizovat, obsluhovat a kontrolovat pracovní prostředky a zařízení, používat běžné a mechanizované nástroje, osvojí si dovednosti při ručním opracování materiálů a základům strojního obrábění (soustružení, frézování a vrtání). Naučí se zásadám manipulace s materiálem a předpisům pro používání dopravních a zdvihacích zařízení. Dále získají znalosti v navrhování technologických postupů pro výrobu jednoduchých součástí a stanovení optimálních montážních postupů. Osvojí si základní práce s výpočetní technikou a s aplikačními programy, zejména v oblasti technologické dokumentace, např. při kreslení technických výkresů (CAD) a tvorbě CNC programů (CAM). Naučí se používat při výrobě, montáži a servisních pracích vhodné komunální i speciální nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, měřící a diagnostické pomůcky a zařízení. Příprava je ve vyšších ročnících zaměřena na obsluhu a seřizování strojů na zpracování plastů, včetně tvorby jednodušších programů pro číslicově řízené stroje, na oblast mechatroniky a řízení s využitím programovatelných automatů PLC ve spojení s tekutinovými mechanismy (pneumatika, hydraulika apod.) a elektromechaniky.

19 Mechanik elektrotechnických zařízení Kmenový obor: 2652H Kód a název: H/001, Elektromechanik pro zařízení a přístroje Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Mechanik elektrotechnických zařízení je kvalifikovaný pracovník, který provádí samostatné práce a dílčí i celkové řízení prací v oblasti elektronických výrobků a zařízení. Absolvent učebního oboru získá široký základ nejen v oblasti elektrotechnických znalostí, ale i další specifickou odbornou způsobilost zaměřenou na určitou skupinu zařízení např. chladírenská a klimatizační technika, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel. Hlavní činností jsou odborné práce ve výrobě elektronických prvků a sestav, provádění oprav, údržby, seřizování, renovace a montáže elektronických zařízení, sestavování, zkoušení a opravy výpočetní techniky, vysílací techniky, měřicích, laboratorních a zdravotnických přístrojů.

20 Mechanik elektronického zařízení Kmenový obor: 2653 Kód a název: H/001 Dosažený stupeň vzdělání: USO Způsob ukončení a certifikace: maturitní vysvědčení Mechanici elektronického zařízení jsou připraveni na výrobu, montáže, opravy a údržbu elektrotechnických výrobků a zařízení, aplikaci základních poznatků z elektrotechniky při výrobě, zhotovování a opravu základních prvků elektronických obvodů, jednotlivých funkčních celků, zařízení spotřební, investiční elektroniky, měřící a řídící techniky. Absolvent se umí orientovat v oblasti číslicové techniky, řídící a automatizační techniky a spotřební a průmyslové techniky, v provedení mechanických a elektrotechnických prací, montáži, seřizování, oživování, diagnostice provozních stavů, provozování a oprav elektrotechnických systémů. Mezi jeho schopnosti a dovednosti patří umět zvolit nejvhodnější systém a jeho prvky s ohledem na specifika prostředí, číst základní technickou dokumentaci,na jejímž základě zhotoví složité části zařízení, schopnost měřit základní elektrické veličiny, parametry elektrotechnických prvků a obvodů, nahradit aktivní prvky elektrotechnických obvodů ekvivalentními prvky a uživatelská znalost práce na počítači. Absolvent může pokračovat ve studiu v nástavbových maturitních oborech, a to i v oborech se strojním zaměřením na středních odborných učilištích. Uplatnění nalezne v kvalifikovaných dělnických profesích.

21 Montáž strojů a zařízení Kmenový obor: 2344L Kód a název: L/01, Mechanik strojů a zařízení Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Mechanik strojů a zařízení je schopen ručně a strojně obrábět materiály, svařovat a po zaškolení řezat kyslíkem, vyrábět a montovat strojní součásti, sestavovat, opravovat a oživovat strojírenské výrobky, diagnostikovat a odstraňovat poruchy na složitých strojích a zařízeních, zajišťovat předávací a opravárenský servis. Jeho hlavní činností je čtení technických výkresů, schémat a sestavení, orientace v technické dokumentaci, podle které dovede určit tvar, rozměry, tolerance a drsnost opracování, určení pomocných materiálů pro zpracování detailů, seřizování a obsluha pomocných ručních a mechanických strojků a zařízení, ovládání základních elektrotechnických prací a postupů. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty: fyzika, matematika, praktické činnosti.

22 Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení Kmenový obor: 3658H Kód a název: H/01 Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list, svářečský certifikát Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací, obsluha vodárenských zařízení a odečítač vodoměrů. Po doplnění středního vzdělání s maturitou je absolvent připraven pro povolání vodárenský technik. Sociální partneři: všechny podniky a organizace zabývající se úpravou a dopravou pitné vody a čištěním odpadních vod ( Veolia, Vodovody a kanalizace,obce ).

23 Nástrojař nástrojařské práce Kmenový obor: 2352H Kód a název: H/01 Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Učební obor umožňující získání vědomostí a praktických dovedností potřebných při výrobě a opravách nástrojů, výrobních pomůcek a přípravků v náročné strojírenské výrobě. Žák se naučí číst dílenské výrobní výkresy součástí a sestav, rozumí údajům uvedeným v technologických postupech. Dovede sestavit do celků a funkčně vyzkoušet např. jednoduché řezné nástroje, nástroje pro tváření za tepla nebo za studena, svařovací, vrtací, montážní a kontrolní přípravky, kovové slévárenské modely nebo speciální měřidla. Součástí výuky je práce s PC, tvorba řídících programů pro CNC obráběcí stroje, studium cizího jazyka. Výuka klade důraz na tvůrčí technické myšlení žáků, a proto patří tento obor k náročnějším strojírenským učebním oborům. Absolvent je schopen vykonávat náročné nástrojařské práce v kusové a sériové výrobě. Je schopen číst výkresy složitých součástí a sestav a umí podle této dokumentace součásti zhotovit s požadovanou přesností. Dokáže obsluhovat všechny druhy kovoobráběcích strojů včetně číslicově řízených CNC strojů. Svoji manuální zručnost dokáže uplatnit též ve strojní údržbě v podnicích různého zaměření. Uplatní se i v kontrolních odděleních strojních provozů, provádějících mezioperační a finální kontroly strojírenských výrobků. Dokáže provozovat též samostatnou živnostenskou činnost.

24 Obráběč kovů obráběčské práce Kmenový obor: 2356H Kód a název: H/01 Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Obráběč kovů vykonává činnosti v určité technologii strojního obrábění - soustružení, frézování, vrtání nebo broušení, popř. dalších technologiích třískového obrábění. Jeho pracovní náplní je obsluha již seřízených a na správné parametry nastavených obráběcích strojů (tj. soustruhů, frézek, brusek, vrtaček, vyvrtávaček, hoblovek, různých automatů či poloautomatů), výměna nástrojů na obráběcích strojích, upínání materiálů a polotovarů, měření obrobených součástí pevnými a posuvnými měřidly, základní seřizování obráběcích strojů, ruční práce při úpravě obrobku, čištění a základní údržba obráběcích strojů. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, popř. zaučení, přesnost, rychlost reakce, smysl pro techniku.

25 Pokrývač pokrývačské práce Kmenový obor: 3669H Kód a název: H/01 Pokrývač Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Pokrývač je schopen provádět základní pokrývačské práce na sklonitých a plochých střechách, tj. kladení, opravy a údržbu skládaných a povlakových krytin, zhotovování doplňkových vrstev střešního pláště, montáž jednoduchých klempířských konstrukcí na střechách. Absolvent oboru pokrývač se uplatní ve stavebních firmách v povolání pokrývač, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele.

26 Servis a opravy strojů a zařízení Kmenový obor: 2345L Kód a název: L/01, Mechanik seřizovač Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Mechanik seřizovač je schopen samostatně obsluhovat, seřizovat popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky, kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Jeho hlavní činností je správně a samostatně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy, vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech a provádět příslušné výpočty, seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené konvenční stroje (soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a vyvrtávačky) s tvrdým programem a číslicově řízené obráběcí stroje. Mechanik seřizovač je schopen po absolvování praxe seřizovat a obsluhovat nejmodernější obráběcí stroje s NC a CNC řízením.

27 Stavebnictví Kmenový obor: 3647M Kód a název: M/01, Stavebnictví Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Studijní obor Stavebnictví připravuje žáky pro činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků ve všech oblastech stavebnictví. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění absolventů v oblastech činnosti stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, ve výrobě stavebních dílců a betonářského zboží, ve stavebních laboratořích,na úseku správním, v oblasti výzkumu a ve sféře podnikatelské v souladu s podmínkami stanovenými Živnostenským zákonem. Spojení všeobecného a odborného vzdělání vytváří základní předpoklady k provádění uvedených činností. Nespornou výhodou je možnost uplatnění v kterémkoliv místě republiky. Význam odborné stavební profese spočívá v tom, že výsledky pracovního úsilí přežívají díky svému trvalému charakteru. Pomáhají utvářet vzhled měst i vesnic a jsou vnímány širokou veřejností. Studium je vhodné i pro dívky.

28 Strojírenství Kmenový obor: 2341M Kód a název: M/01, Strojírenství Dosažený stupeň vzdělání: ÚSO Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška, maturitní vysvědčení Absolvent oboru strojírenství je připraven k vykonávání vysoce kvalifikovaných dělnických činností, které souvisejí se zaváděním mechanizace, automatizace a komplexní robotizace ve výrobním procesu. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru. Jeho pracovní náplní je manipulační práce, obsluha strojů a zařízení, montážní práce, provádění běžných kontrolních činností, čištění strojů a zařízení, spolupráce při jejich údržbě. Dále má základní znalosti o výpočetní technice a ovládá práce s výpočetní technikou (příprava vstupních dat, orientace ve vstupních údajích, předpoklady pro přípravu programů, uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu).

29 Technické lyceum Kmenový obor: 7842 Kód a název: M/001 Dosažený stupeň vzdělání: USO Způsob ukončení a certifikace: maturitní vysvědčení Studijní obor Technické lyceum je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru. Cílem studijního oboru je zvýšit zájem žáků o studium technických oborů a vybavit je takovými kognitivními, studijními a dalšími dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia technických disciplín. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě který odpovídá úrovni všeobecného vzdělávání, avšak s prohloubenou výukou některých profilujících všeobecně vzdělávacích předmětů, k nimiž patří především matematika a přírodovědné předměty. Součástí vzdělávacího obsahu jsou i základy odborného vzdělávání opírající se o obecně technické disciplíny a klíčové dovednosti vytvářející profil technicky orientovaného vysokoškolského vzdělávání. Toto učivo plní průpravnou funkci ve vztahu k předpokládanému vysokoškolskému studiu. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení technického myšlení, vytváření dovedností analyzovat a řešit problémy, aplikovat získané vědomosti, samostatně studovat a uplatňovat při studiu efektivní pracovní metody a postupy.

30 Tesař tesařské práce Kmenový obor: 3664H Kód a název: H/001, Tesař Dosažený stupeň vzdělání: SO Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list Tesař je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného zhotovování, montáže, demontáže a údržby dřevěných konstrukcí, prvků a bednění. Mezi jeho pracovní činnosti patří měření, rozvrhování, orýsování, řezání a opracovávání jednotlivých dřevěných prvků pro tesařské konstrukce, montáž různých druhů tesařských výrobků, např. krovů střech, typizovaných montovaných skladišť, stolů, lavic, dveří, bednění tvarově členitých konstrukcí, montáž dřevěných konstrukcí pro zabezpečení budov proti zřícení, zakládání dřevěných staveb, provádění údržby a oprav tesařských konstrukcí a konzervace dřeva. Předpokladem pro úspěšný výkon povolání je vyučení, zručnost, tělesná obratnost, fyzická zdatnost, prostorová představivost, schopnost pracovat v týmu, dobrý zrak a sluch.

PROFESNÍ PORADCE 2011

PROFESNÍ PORADCE 2011 PROFESNÍ PORADCE 2011 FIRMA ČLENEM DOBRÝ ŘEMESLNÍK Dobrý řemeslník nemusí spoléhat na dobrého nadřízeného, aby uspěl. Naopak, každý šéf dobré výrobní fi rmy je závislý na kvalitní řemeslné práci. A je-li

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV, KOUŘÍLKOVA 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Přerov 2014 Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍ PROFIL PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ 1) Charakteristika profesní uplatnitelnosti Absolvent tříletého učebního oboru je připraven vykonávat činnosti související s povoláním provozní montér vodovodů a kanalizací,

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH

AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH AKTUÁLNÍ TRENDY A PŘEHLED NOVINEK V OBORECH ELEKTROTECHNIKA STAVEBNICTVÍ STROJÍRENSTVÍ TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa

Šťasten je národ, který oplývá dobrými školami, dobrými knihami a dobrými předpisy nebo zvyky ve výchově mládeže. J. A. Komenský, Štěstí národa 2 Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Zedník 36-67-H/01 Zedník 1. 9. 2009 36-67-H/01 Zedník 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Zedník Zedník Název školy Adresa Osvoboditelů 380, 440 58 Louny IČ 14451042 REDIZO Kontakty

Více

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji

Podpora technického vzdělávání v Karlovarském kraji Vyhodnocení dotazníkového šetření Zpracovala: Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje březen 2015 Obsah Seznam grafů... 2 Seznam tabulek... 2 Základní údaje o šetření a respondentech... 3 Vyhodnocení

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos

Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce. Demokritos Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové členky Rady Pardubického kraje... 2 Seznam používaných zkratek... 3 Přehlídky středních škol... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Autotronik 39-41-L/01 Autotronik Platnost od: 1. 9. 2009 Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 1.1. Identifikační údaje... 3 1.2. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník Kompletní ŠVP Mechanik elektrotechnik od 1.9.2010 1 Identifikační údaje Název ŠVP Datum 16.10.2009 Platnost od 1.9.2010 Forma vzdělávání Koordinátor Délka studia v letech: Mechanik elektrotechnik denní

Více

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník

Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník Střední škola zemědělská Přerov, Osmek 47 Školní vzdělávací program Strojník Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

39-41-L/01 AUTOTRONIK

39-41-L/01 AUTOTRONIK Školní vzdělávací program pro obor 39-41-L/01 AUTOTRONIK Identifikační údaje: Název instituce: Střední škola automobilní Holice Zřizovatel : Pardubický kraj Název RVP: Autotronik Název ŠVP: Autotronik

Více