Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing"

Transkript

1 (referát na 5. výroční česko-slovenské sinologické konferenci ( ), Brno) Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing Vladimír Liščák, Orientální ústav AV ČR, v.v.i., Praha Úvodem Při zpracovávání podkladů pro připravovanou publikaci Encyklopedie konfuciánství jsem zcela náhodou narazil na zajímavý a méně známý aspekt syntézy dvou myšlenkových systémů na území Číny, totiž islámu a konfuciánství za dynastií Ming (Dà Míng dìguó 大 明 帝 國, ) a Qing (Dà Qīng dìguó 大 清 帝 國, ). 1 Během 16. století, kdy byl islám v Číně již dostatečně etablován, začali čínští muslimové (Chuejové, Huízú 回 族, v čínském arabském ح ى ر و písmu 2, Tungsiangové, Dōngxiāngzú 東 鄉 族, a Salaři, Sālāzú 撒 拉 族 3 ) kriticky posuzovat své chápání islámských vědomostí a způsob, jak je předat budoucí generaci. Tradiční výuka na základě čistě arabských a perských pramenů již nebyla pro čínské muslimské obyvatelstvo vhodná, protože z větší části nebylo schopno číst vzácné islámské texty. Byla proto nutná rekonstrukce islámských znalostí a vzdělávání se zdůrazněním vzájemných průsečíků kulturního a náboženského dědictví čínské a muslimské komunity. Byl vytvořen nový systém vzdělávání v Síni písma (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ) 4, známý též pod názvem vzdělávání v mešitě (sìyuàn jiàoyù 寺 院 教 育 ), který využíval čínštinu jako vyučovací jazyk a zahrnoval aspekty tradičního čínského literátského vzdělávání, spolu s nově získanými islámskými prameny z původní vlasti. Následná standardizace a organizace výuky a pedagogické metody umožnily potulným učencům šířit tento systém po celé Číně. To také dovolilo vůdcům čínské muslimské náboženské obce vést přímý diskurs o islámu a šířit specifickou interpretaci náboženských 1 Stručné seznámení s problematikou viz Liščák (2011a). 2 Toto písmo, zvané čínsky nejčastěji xiǎo'érjīng 小 兒 經 ( ش د ش ي ى ع ), ale také xiǎo'érjǐn 小 兒 錦, xiǎojīng 小 經 nebo xiāojīng 消 經, používají čínští muslimové k zápisu zejména čínštiny (ale i dalších jazyků, jako tungsiangštiny či salarštiny) arabským písmem. Na rozdíl od arabštiny se v něm zapisují i samohlásky, podobně jako např. v ujgurštině. Toto písmo začali muslimové používat pro zápis čínštiny již za dynastie Tang (Táng Cháo 唐 朝 ), když se poprvé seznamovali s čínskou kulturou a jazykem. 3 Používám oficiální čínské pojmenování. Autonymum Tungsiangů je Sarta či Santa a Salarů Salır. 4 Jako Síň písma (jīngtáng 經 堂 ) byla označována mešita, kde islámské vzdělávání probíhalo. 1

2 znalostí. To se nejzřetelněji projevilo v tzv. Hanském kitábu 5, kanonizovaném souboru čínských islámských textů, sepsaných přibližně v letech Tato literatura vyjadřovala islámské principy slovníkem literární čínštiny a nový vzdělávací systém reflektoval specificky čínskou muslimskou interpretaci víry. Během středního období dynastie Ming a za dynastie Qing začali čínští Muslimové (Chuejové) 6 přijímat za své čínské charakteristiky svého dědictví. Po staletích kulturního i fyzického oddělení místních obyvatel a muslimských imigrantů se Arabové, Peršané a muslimové ze Střední Asie začali pomalu asimilovat. Po generacích prožitých v Číně a pod vlivem interetnických sňatků s místními obyvateli začala mizet řada původních rozdílů, jako například jazyk. 7 Vzhledem k izolaci od islámského území a potřebě vzdělávat ostatní čínské muslimy v islámské doktríně začalo několik muslimů do své propagace islámských znalostí začleňovat principy tradičního čínského vzdělání. 8 Výsledkem bylo, že muslimští literáti zřídili systém vzdělávání Síně písma (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ) 9, který věnoval hlavní pozornost čínskému islámskému kánonu, sestavenému z arabských, perských a čínských spisů. 10 Tento soubor čínských islámských textů, známý pod jménem Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜, též Hàn kètǎbù 漢 克 塔 布 ; Hān kitāb (ها کتاب 11, je jedinečný v dějinách islámské literatury svou syntézou islámu a konfuciánství. Jeho kompilátory byli učenci, kteří se sami označovali termínem huírú 回 儒 (muslimští [konfuciánští] učenci). 12 Zkoumání islámských a 5 Kitáb (kitāb (کتاب v arabštině znamená kniha, posvátná kniha, tedy v čínštině spíše jīng 經 než shū 書. 6 Většina čínských muslimských učenců pocházela z národa Chuejů (Huízú 回 族,,(ح ى ر و tedy čínských Muslimů. 7 Chuejové již po generace mluví čínskými dialekty, eventuálně i jazyky svých nečínských sousedů. Původní arabština, perština a turkické jazyky ovlivňují pouze částečně jazyk náboženské komunikace. 8 Čínští muslimové vzdělávacího systému Síně písma a autoři Hanského kitábu se více zajímali o ortodoxii než o ortopraxi. Islámské vědění tak odkazuje k islámské intelektuální tradici, jež se obrací k teologickým kořenům islámských hledisek, vcelku tak, jak byly chápány teosofickými autoritami. Kromě toho není omezeno na fikh (fiqh فقه ), islámskou právní vědu, která se zabývá výkladem šaríʿy (šarīʿah ششيعت ), ani na filosofii kalámu (ʿilm al-kalām عهى انكالو ), racionální teologie. 9 Vývoji tohoto systému v posledních 400 letech bylo nedávno věnováno dokonce dvoudenní Sympozium 2009 o otázkách vývoje čínského vzdělávání Síně písma (2009 Zhōngguó jīngtáng jiàoyù fāzhǎn wèntí yántǎohuì 2009 中 國 經 堂 教 育 發 展 問 題 研 討 會 ), konané v Hongkongu 18. a 19. února 2009 za účasti více než 40 domácích islámských učenců a imámů. Základní informace jsou dostupné na 10 Omezené jazykové dovednosti čínské muslimské komunity představovaly pro chápání islámu vážný problém. Pro základní výklad Koránu (al-qurʾān (انقشآ je nezbytná znalost arabštiny. Až do období dynastie Ming však byla u východních muslimů soupeřem arabštiny perština, která byla i jazykem súfíů (arabsky ṣūfī ص ىف ي, persky darwīš د س و يش ), islámských mystiků, kteří šířili islám po Asii. 11 Je zajímavé, že tento termín používají především čínští Muslimové, žijící v severozápadní Číně. Intelektuálové v jiných částech Číny uvedený soubor zahrnují obecně pod termín Zhōngwén yīsīlánjiào yìzhù 中 文 伊 斯 蘭 教 譯 註 (Islámské překlady a komentáře v čínském jazyce). Viz např. Lipman (1997). 12 Rú 儒 jsou primárně konfuciánští učenci, proto slovo konfuciánský dávám do hranaté závorky. Nicméně termín konfuciánský je i zde namístě, jelikož tito učenci využívali zejména neokonfuciánský slovník k 2

3 čínských koncepcí zdůrazňovaných v jejich dílech odhaluje, jak se sami považovali současně za Číňany i za muslimy. Je pro ně charakteristické používání specifického neokonfuciánského slovníku k zformulování islámského učení. Po několika generacích tak bylo islámské učení v arabštině a perštině zastíněno konfuciánským vzděláním čínských literátů. V rámci systému vzdělávání Síně písma byla vyučovacím jazykem čínština. Řada významných arabských a perských spisů byla přeložena do čínštiny. Tam, kde bylo nutné zachovat původní jazyk, používala se speciální transkripce pomocí čínských znaků. Vedle islámského vzdělání mnoho učitelů i žáků studovalo čínské konfuciánské klasické spisy a často získávali i příslušné konfuciánské úřední hodnosti. Literatura Hanského kitábu čínský islámský kánon Literatura Hanského kitábu pozdního období dynastie Ming a raného období dynastie Qing přijala za svou ideologii čínského muslimského vzdělávacího systému a proklamovala své odlišné vysvětlení islámské doktríny prostřednictvím jazyka klasické čínské literatury. Čínský islámský kánon vznikal v období let asi Za tu dobu bylo publikováno více než sto prací, z nichž mnohé vyšly v několika vydáních či reprintech. 13 Tyto práce vznikaly nezávisle a teprve později je učenci seskupili do uvedeného celku. Všechny z nich však měly přímý vztah k systému vzdělávání Síně písma a jeho učitelům (Petersen 2006: 36). K největším učencům, na něž se pozdější práce opakovaně odvolávaly, patřili Wáng Dàiyú 王 袋 輿 (asi / asi ), Mǎ Zhù 馬 注 (asi /1711) a Liú Zhì 劉 智 (asi / asi /1739). Tito význační vzdělanci z řad čínských Muslimů a jejich díla symbolizují období renesance čínského islámu (Leslie 1986: 4). Psali čínsky o pojmech z arabských a perských pramenů, aby objasnili jádro islámského vědění čínskému publiku. Používali zejména neokonfuciánskou (ale i buddhistickou a taoistickou) terminologii a snažili se předávat tradiční výklady islámské víry i její kompatibilitu s čínskými principy, a současně prosazovat nadřazenost islámu. Tato literární inovace se mohla objevit pouze tam, kde čínské učení mezi muslimy dospělo k bodu, kdy literáti, kteří uměli jak arabsky, tak čínsky, mohli uvažovat o překládání textů a myšlenek z jednoho jazyka do druhého (Lipman 1997: 73). objasnění islámského učení. Označení huírú se poprvé objevilo v roce 1680 v předmluvě k Ma Zhuovu (Mǎ Zhù 馬 注 ) Kompasu islámu (Qīngzhēn zhǐnán 清 真 指 南 ), kde je tak označeno jedenáct islámských učenců. Viz moderní vydání Mǎ Zhù (1989). Srv. též Benite (2005): 143, Leslie (1986) podrobně pojednává o padesáti devíti z těchto prací. 3

4 Obsah Hanského kitábu je různorodý: překlady arabských a perských děl, slovníky, gramatické práce, komentáře islámských textů a původní filosofická díla (Benite 2005: 119). Na rozdíl od tvrzení některých komentátorů nebyla většina těchto textů apologetickými pojednáními určenými nemuslimským literátům (Israeli 2002). Tyto texty nebyly ani základními vysvětleními principů islámu, určenými běžné muslimské veřejnosti. Spíše byly psány v sofistikovaném jazyce čínské literární tradice pro intelektuálně pokročilé muslimské adepty muslimsko-čínského vzdělávacího systému. Několik textů se rovněž snažilo informovat čínskou elitu o islámu. Ale to byl spíše sekundární aspekt jejich funkce. Navíc tento soubor čínsko-islámských textů nebyl dílem určeným k obracení na víru, ale byl primárně zaměřen na vzdělávání již existujícího muslimského společenství v jeho vlastním náboženství (Ford 1974: 147). Texty, jež byly primárně napsány za tím účelem, aby vysvětlily, jak porozumět islámskému učení, se nezaměřovaly na to, jak toto učení uvést do praxe. Jejich primárním zájmem nebylo ani, aby jakkoli přímo vysvětlovaly šaríʿu (šarīʿah ششيعت ), islámské právo, ani obsah Koránu (al-qurʾān (انقشآ a hadísů (ḥadīṯ حذيث ), ústně uchovávané výpovědi o činech a skutcích proroka Muhammada (Muḥammad يح ذ ). Spíše tyto spisy rozváděly podstatu islámského chápání Boha, vesmíru a duše (Murata 2000: 4). Hanský kitáb tak muslimské komunitě, která již nedovedla číst základní náboženské texty islámu v originále a interpretovat je, zprostředkoval v raných čínských textech její vlastní tradici. Jak ostatně naznačuje jeho napůl čínský, napůl arabský titul, islámská víra v něm byla formulována slovníkem klasické čínské literatury, což podtrhovalo duální čínskou a muslimskou identitu jeho autorů (Petersen 2006: 37). Autoři Hanského kitábu patřili ke škole Gédímù 格 迪 目 (z arabského al-qadīm اقذيى, starý, čínsky též Lǎojiào 老 教, staré učení ), jedné z nejstarších a nejortodoxnějších forem islámu v Číně. 14 Tato škola patřila k hanífovskému mazhabu (čínsky Hānǎifěi xuépài 哈 乃 斐 學 派, arabsky maḏhab Ḥanīfah ح يفت,(يزهة jedné ze čtyř základních sunnitských právních škol (Gladney 1991: 37 41; Dillon 1999: ). Většina z těch, kdo se účastnili programu čínského muslimského vzdělávání, byli potomci muslimských imigrantů z Arábie, Persie a Střední Asie, kteří do Číny přišli za mongolské 14 Gédímù patří spolu s Yīhèwǎní 伊 赫 瓦 尼 (Iḫwānī, z arabského al-iḫwān اإلخىا, Bratrstvo ) a Xīdàotáng 西 道 堂 (Sekta cesty Západu [Číny]) ke třem velkým školám čínského islámu (Zhōngguó de sān dà jiàopài 中 國 的 三 大 教 派 ). 4

5 nadvlády ve 13. a 14. století. 15 Ti si v průběhu generací získali dostatek bohatství a dostatečné společenské postavení, které umožňovalo jejich potomkům studovat na čínských akademiích a v místních mešitách. Vytvářel se tak okruh vzdělaných muslimů, kteří si udržovali svou muslimskou identitu, avšak potřebovali jí dát nový obsah. Tak začaly vznikat čínské muslimské texty (Benite 2005: 37 38). Třebaže autoři působili v různých centrech islámské vzdělanosti, byli spolu v neustálém dialogu. Tyto texty tak vznikaly z intelektuální spolupráce mezi několika učenci a jejich studenty v rámci vzdělávání Síně písma. Autoři se vzájemně znali, byli buď kolegy, příbuznými nebo měli vztah mistr žák (Petersen 2006: 38). Podobně jako ostatní čínští intelektuálové nevystupovali jako jednotlivci, ale jako členové uznávané intelektuální komunity (Benite 2005: 121). Kromě toho, že byli ve vzájemném styku a vzájemně si komentovali a kritizovali svá díla, byli v kontaktu i s mnoha dalšími subjekty nakladateli, sponzory, filantropy, editory, studenty apod. (Benite 2005: 29). Toto širší společenství muslimů a nemuslimů přímo umožňovalo autorům Hanského kitábu šířit jejich díla. Islámské vzdělávání v Číně Literatura Hanského kitábu byla přímým důsledkem nového vzdělávacího systému vzdělávání Síně písma, který umožnil muslimské elitě čelit škodlivým vlivům akulturace a zachovat aspekty jejího cizího (tj. nečínského) dědictví. Zakladatelem tohoto vzdělávacího systému byl muslimský vzdělanec chuejské národnosti Hú Dēngzhōu 胡 登 洲 ( ), pocházející z provincie Shǎnxī 陝 西. Zpočátku studoval čínskou klasickou konfuciánskou literaturu a dynastické anály, rozhodl se však nepodstoupit úřednické zkoušky, jejichž kandidáti měli otevřenou cestu ke státním úřadům. Jako příslušníkovi národa Chuejů (Muslimů) se mu zároveň dostalo klasického islámského vzdělání v místní mešitě, avšak byl zklamaný tím, že nemohl proniknout do významu islámských klasických děl. Vydal se tedy hledat vzdělání v muslimském světě: několik let cestoval po Střední Asii, mnoho let strávil v posvátné Mekce (Makkah يكت ). Vrátil se do Číny s novým chápáním islámu a zejména s knihami, které tuto znalost prokazovaly (Benite 2005: 39 42). Hú Dēngzhōuem zavedený systém islámského vzdělávání byl obdobný výuce v madrasách (madrasah يذسست ), náboženských školách rozšířených v muslimských komunitách, avšak od 15 Za dynastie Yuan (Dà Yuán Dìguó 大 元 帝 國, mongolsky Dai Ön Ulus) se muslimové podíleli na rozvoji vědy, techniky, lékařství i hospodářství Číny. Mongolští chánové (a zároveň čínští císařové) zvali perské astronomy, čerpali ze znalostí arabských lékařů, Peršané, Arabové a Ujguři byli využíváni jako výběrčí daní a odborníci na finančnictví. Poněkud podrobněji viz Liščák (2011): 33. 5

6 ostatních islámských škol se lišil jednak v tom, že vyučovacím jazykem byla čínština, jednak tím, že čínští muslimové vedle knih psaných arabsky a persky používali knihy psané čínsky (a to islámské i neislámské, včetně čínských klasických knih a oficiálních historií) (Benite 2005: 75). Protože většina studentů měla omezené znalosti jazyků islámu (arabštiny a perštiny), učební pomůcky k výuce Koránu a jiných islámských textů zahrnovaly i čínskou fonetickou transliteraci (Lipman 1997: 50). Systém vzdělávání Síně písma vznikl v severozápadní Číně, kde muslimové žili v rozsáhlých společenstvích a byli v častém styku s muslimy ze Střední Asie. Rozkvětu se však dočkal ve velkých městech východní Číny s jejich kosmopolitním obyvatelstvem a velkým počtem učitelů a studentů. Města delty Dlouhé řeky a Jiāngnánu 江 南, tedy oblasti jižně od dolního toku Dlouhé řeky, produkovala učence, kteří sestavovali islámská díla s čínskými charakteristikami. Tato města, Quánzhōu 泉 州, Hángzhōu 杭 州, Yángzhōu 揚 州, Níngbō 寧 波, Sūzhōu 蘇 州 a Nánjīng 南 京, byla velkými obchodními a intelektuálními centry s dlouhou tradicí sbírání knih a knihtisku, s mnoha držiteli nejvyšších úřednických hodností a se zámožnými a vzdělanými muslimskými obyvateli (Benite 2005: 21 22). Docházelo k začleňování muslimských komunit do okolního městského prostředí, přičemž tyto komunity využívaly vzdělávací síť ke sjednocování svých rozptýlených příslušníků. Vznikaly tak velké izolované muslimské komunity (Lipman 1984). Jedním z nejvýznamnějších islámských center se nakonec stal Nánjīng, kde působil jak Wáng Dàiyú 王 袋 輿 (čínsko-arabsky د ى ي ى,(و ا první autor Hanského kitábu, tak Liú Zhì 劉 智, jeho nejplodnější autor. Zde, vedle islámského vzdělání, mnoho učitelů a studentů studovalo konfuciánské klasické knihy a často získávali i oficiální úřednické tituly. 16 Bohatý kulturní život a společenství vzdělanců ve velkých městech Jiāngnánu umožňovaly rozkvět čínskomuslimského vzdělání. Místní muslimští vzdělanci prostřednictvím vzniku a šíření specificky čínské formy islámského vzdělání, podloženého konfuciánským vzděláním a učením, utvářeli svou identitu jako čínská elita a sami se i považovali za součást kultury čínské elity Např. titul míngjīng 明 經 ([učenec] chápající klasická díla) se několikrát objevuje v Zhào Cànově 趙 燦 Genealogii předávání a linii klasického učení (Jīngxué xì chuánpǔ 經 學 系 傳 譜 ) z doby kolem roku Viz Benite (2005): Titul míngjīng byl jedním z titulů udělovaných absolventům metropolitních zkoušek jìnshìkē 進 士 科 za dynastií Sui, Tang a na počátku dynastie Song. 17 Autoři literatury Hanského kitábu a učenci-učitelé v Síni písma běžně používali pro příslušníky své komunity čínské tituly, jako např. jīngshī 經 師 (učitel klasické literatury, zejména Koránu), xuézhě 學 者 (učenec), duānshì,إياو 端 士 (korektní literát) či prostě shì 士 (literát). Nahrazovali jimi tak cizí tituly, jako např. imám (imām čínsky āhōng 阿 訇, někdy též psáno āhéng 阿 衡, āhóng 阿 洪 ), které používali např. čínští Muslimové (Chuejové). Srv. Benite (2005): 36, ; Jīn Jítáng (1985). 6

7 Islámské texty dostupné čínské muslimské inteligenci byly většinou od perských autorů. Zatímco arabština byla jazykem Koránu a většiny islámských klasických děl, perština byla primárním prostředkem islámské výuky od Persie na východ. Arabské a perské texty dostupné v Číně na začátku 18. století jsou zaznamenány v předmluvách ke dvěma Liú Zhìovým hlavním dílům z let 1704 a Tyto dva seznamy zahrnují šedesát šest a šedesát osm různých záznamů s titulem každého díla v čínské fonetické transliteraci a v překladu (Leslie a Wassel 1982). Protože tyto seznamy neobsahovaly tituly v původních jazycích, je značně obtížné identifikovat originální texty. Někdy však tyto originály mohou být i imaginární. Aby svým překladům do čínštiny dodali větší vážnosti, autoři často tvrdili, že vycházejí z arabských a perských originálů. A i když tyto originály skutečně existovaly, jejich překladatelé je spíše přepisovali a přetvářeli, než aby překládali filosofické představy a koncepce súfismu do přijatelné čínštiny. Perské súfijské texty a Hanský kitáb V celém korpusu Hanského kitábu byly spolehlivě identifikovány čtyři skutečné překlady originálních islámských textů. Všechny čtyři napsali perští súfíové a v muslimském světě se těší velké úctě. Prvním z nich byl Merṣād al-ʿebād men al-mabdāʾ elāʾl-maʿād (Cesta sluhů Božích od počátku k návratu), který napsal Najm al-dīn Rāzī يشصاد انعباد ي ان بذا انی ان عاد (asi جى انذي ساصی ), významný představitel súfijského řádu Kubrāwiyya.کبشاويت 18 Tento text se vyhýbá vyumělkovanému jazyku a vysvětluje své poselství o přirozenosti lidského bytí, cestu k Bohu prostřednictvím obrazů každodenního jazyka. Proto je také mimořádně populární ve východních islámských zemích. Uvedený text přeložil roku 1651 Wǔ Zǐxiān 伍 子 先 pod názvem Guīzhēn yàodào yìyí 歸 真 要 道 譯 義 (Základní fakta o návratu k pravdě. Překlad a interpretace). Překlad se stal tak populárním, že vznikaly nové verze pod novými názvy a i ty byly používány k výuce v Síni písma. Všechny pozdější odkazy v čínských islámských textech používají k označení této knihy Wǔ Zǐxiānův čínský titul (Benite 2005: 127, pozn. 20). Druhý z uvedených textů je Maqṣad-e Aqṣā Kubrāwiyya, ʿAzīz al-dīna Nasafīho (Nejzazší cíl) jiného mistra řádu يقصذ اقصى (zemř. asi 1300) 19, poskytující kratší, sušší عضيض انذي سفي a systematičtější výklad vztahu mezi Bohem, vesmírem a dokonalou lidskou bytostí (al-insān al-kāmil انكايم,اإل سا též persky ensān-e kāmel ا سا كايم ). Existují dva překlady tohoto textu 18 Anglický překlad viz Najm al-din Razi (1982). 19 Anglický překlad viz Ridgeon (2002). 7

8 do čínštiny, napsané pravděpodobně stejným autorem. První překlad pořídil Shě Yùnshàn 舍 蘊 善 ( ) v roce 1679 pod názvem Yánzhēnjīng 研 真 經 (Kniha o zkoumání pravdy). Druhým překladem je nedatovaná práce připsaná Pò Nàchīovi 破 納 痴, což je považováno za Shě Yùnshànův pseudonym. Titul díla je Guīzhēn bìyào 歸 真 必 要 (Přehled cesty návratu k pravdě). Zbylé dva texty, Ašeʿʿat al-lamaʿāt (Odlesky), napsal ʿAbd al-raḥmān Jāmī نىايح (Paprsky záblesků) 20 a Lawāyeḥ اشعهج انه عاث ( ), slavný učenec عبذ انشح جايی súfijského řádu Naqšbandiyya. قشب ذيت První z nich přeložil v 17. století Pò Nàchī pod názvem Zhāoyuán mìjué 昭 元 秘 訣 (Mystické tajemství původu jasu), překlad však byl publikován poprvé až roku 1927 (Petersen 2006: 32). Druhé z uvedených děl přeložil Liú Zhì kolem roku 1751 pod názvem Zhēnjìng zhāowēi 真 境 昭 微 (Pravá metoda k osvětlení původu). O uvedené překlady se opírala řada raných autorů Hanského kitábu, když psali své interpretace terminologie a pojmů. Vznikl nový literární žánr, zvaný čínsky rènzhǔxué 認 主 學,(عقيذة (doslova: nauka o poznávání Boha), který zahrnoval islámskou teologii (ʿaqīdah أصىل a základy Božské jednoty (uṣūl al-tawḥīd (أصىل انذي základy náboženství (uṣūl al-dīn.(انتىحيذ Zhào Càn 趙 燦 ve své Genealogii předávání a linii klasického učení (Jīngxué xì chuánpǔ 經 學 系 傳 譜 ) z doby kolem roku označil díla Najm al-dīna Rāzīho, ʿAzīz al-dīna Nasafīho a ʿAbd al-raḥmāna Jāmīho za tři klasická díla základního učení o lidské přirozenosti a božském mandátu. Jejich šíření mezi vzdělanci vedlo k určité interpretaci islámu, který zdůrazňoval otázky víry, přirozenosti lidské existence a poznání Boha (Petersen 2006: 33). Neokonfuciánství a islám Autoři Hanského kitábu používali evidentně konfuciánské termíny a témata k tomu, aby vysvětlili islám, zprostředkovali vzájemnou kompatibilitu obou systémů a vytvořili představu o své víře srozumitelnou jejich muslimským a nemuslimským kolegům literátům. Používání neokonfuciánských myšlenek se s postupem doby stávalo výraznější a bylo charakteristickým rysem u Liú Zhìa, předního autora Hanského kitábu. Jak uvádí Leslie (1986: 119), téměř 20 Tento text je komentářem k perskému klasickému dílu Lamaʿāt ن عاث (Záblesky) od Faḫr ad-dīna ʿIrāqīho století. ( ), súfijského filosofa a mystika 13. فخشانذي عشاقی 21 Toto dílo zachycuje úspěchy vzdělávání Síně písma a podává přehled o jeho dějinách, včetně učitelů, studentů, programu, literárních výstupů a zřizování škol při mešitách. 8

9 všechny islámské spisy v čínštině jsou prodchnuty konfuciánstvím, pasážemi o moudrých vládcích Yáovi 堯 a Shùnovi 舜 a citacemi z Konfucia a Mencia. Jednou z nejdůležitějších technik autorů Hanského kitábu, jak zformulovat to, že se sami považují za muslimy, a přitom reprezentovat jejich komunitu v rámci literátské kultury pozdní císařské Číny, bylo spojování proroka Muhammada se starověkými čínskými mudrci. Islám se tak stal součástí určité části čínského myšlení, jež vytvářeli, uchovávali a šířili čínští muslimští učenci dàa 道 islámu (Benite 2005: 179). Jejich dílo vymezovalo chápání Muhammada jako mudrce tím, že ho líčilo jako hlasatele vědění a vzor správného chování. Tato interpretace učinila Muhammada součástí čínské tradice a činila ho kulturně srozumitelnou postavou v interpretačních kategoriích čínské (hanské) společnosti (Benite 2005: 171). Otevřený odkaz na konfuciánské myšlenky byl záměrným pokusem překlenout vnímanou propast mezi oběma tradicemi a uvolnit místo muslimské tradici v oblasti čínské filosofie. Líčení islámu jako hlavního dàa či cesty mezi mnohými pomohlo umístit islám do čínského zorného úhlu, aniž by ztratil některý ze svých základních principů. K tomu autoři vytvořili literární korpus, který se vzepřel konvencím tím, že sloučil islámskou víru s konfuciánskými pojmy a terminologií. Přesto však výslovně a často odkazovali na skutečnost, že předávají učení (jiào 教 ) a cestu (dào) staré jako lidstvo samo (Frankel 2005: 70). Pokus učenců pochopit cestu nejvyššího mudrce, Muhammadovo dào, znamenal uplatnit čínské charakteristiky islámu. Vykreslování Muhammada jako mudrce a učení islámu jako jeho dào byly rozhodující pro odstraňování propasti mezi islámem a čínskými filosofickými systémy. Zatímco čínští muslimští autoři shledávali neokonfuciánské morální učení slučitelné s islámskou zbožností, cítili, že totéž učení chybí v jejich koncepci nejvyšší bytosti. Často srovnávali Boha za využití terminologie z různých čínských škol a vymezovali jeho vznešenost v porovnání s nimi. Jejich popisy a vysvětlení byly vždy v dialogu s čínskou tradicí, neboť právě tyto domácí myšlenky utvářely myšlení čínsky vzdělaných muslimů. Na účast čínsko-muslimské elity v širším vědeckém úsilí se čínští literáti a muslimská komunita dívali odlišně. Hledisko čínských literátů je obtížné formulovat, protože konfuciánsky vzdělaní literáti většinou literaturu Hanského kitábu ignorovali. Od dynastie Ming oficiální čínské záznamy a osobní zprávy se stále více zmiňovaly o muslimech, avšak velmi málo o jejich dílech či vzdělávacím systému. To málo, co bylo zmíněno, se často uvádělo v předmluvách k jednotlivým dílům nebo na nápisech v mešitách. 9

10 V podstatě až do roku 1782 majoritní čínská společnost nepovažovala soubor muslimské literatury, známý jako Hanský kitáb, za autoritativní. Po té, co byl uvězněn a vyslýchán jistý potulný muslim, který měl u sebe několik textů Hanského kitábu, byla císaři Qianlongovi (Qiánlóngdì 乾 隆 帝, vládl ) předložena kopie Liú Zhìových Pravdivých záznamů o nejvyšším mudrci islámu (Tiānfāng zhìshèng shílù 天 方 至 聖 實 錄 ). 22 Ten ji přehlédl, opatřil císařskou pečetí s nápisem přečteno císařem Qianlongem (Qiánlóng yùlǎn zhī bǎo 乾 隆 御 覽 之 寶 ) a napsal na ni schvalovací komentář. Teprve toto oficiální uznání, které samozřejmě přineslo autorovi věhlas, zároveň demonstrovalo, že čínská společnost přijala hodnoty neokonfuciánsko-islámského dialogu (Benite 2005: 232; Petersen 2006: 45). Závěrem Hledání čínské muslimské identity tak předcházelo zkoumání toho, co to znamená být zároveň Číňan a muslim. Autoři Hanského kitábu vnímali pružnost těchto kulturních kategorií muslimští literáti si tak museli uvědomit své postavení v rámci společnosti císařské Číny a zároveň stanovit muslimskou identitu. Historické dědictví islámu v Číně ovlivnilo vnímání muslimů v rámci širší čínské společnosti i mezi jednotlivými muslimy. Tím, že autoři Hanského kitábu a vůdčí osobnosti systému vzdělávání Síně písma vytvořili originální pojetí a šířili ho prostřednictvím novátorských pedagogických metod, obnovili muslimskou identitu. Islám byl chápán jako kompatibilní, integrální a doplňující myšlenkový systém k neokonfuciánství a byl nakonec zahrnut do čínské tradice, již sám zahrnoval. Autoři Hanského kitábu sdělovali své islámské poselství v jazyce přístupném soudobým, již akulturovaným muslimům, a zároveň se svým cizím náboženstvím seznamovali Číňany. Z jejich prací poznáváme i to, jak jedinci, kteří byli zároveň muslimy i Číňany, chápali sebe a svůj svět. Bibliografie 22 Tato práce vznikla v letech Je životopisem proroka Muhammada, zároveň však poskytuje i autobiografické poznámky o autorovi. Cestoval hodně po Číně, kde navštěvoval knihovny a vyhledával knihy. Právě jeho návštěva Konfuciova rodiště v roce 1721 ho inspirovala k sepsání tohoto životopisu proroka Muhammada. Vydal se znovu po Číně hledat texty o Prorokovi. Zpět do Nankingu se vrátil až v roce 1724 a životopis dokončil. 10

11 Pozn.: Uvádím pouze použitou literaturu. Citované prameny čínské muslimské produkce vyšly v mnoha vydáních, kromě toho jsou všechny dostupné volně ke stažení na čínském internetu. Benite, Zvi Ben-Dor (2005). The Dao of Muhammad: A Cultural History of Chinese Muslims in Late Imperial China. Cambridge, MA: Harvard University Press. Dillon, Michael (1999). China s Muslim Hui Community: Migration, Settlement, and Sects. Richmond, UK: Curzon Press. Frankel, James D. (2005). Liu Zhi s Journey Through Ritual Law to Allah s Chinese Name: Conceptual Antecedents and Theological Obstacles to the Confucian-Islamic Harmonization of the Tianfang Dianli. Ph.D. Dissertation. Columbia University. Ann Arbor: UMI Dissertations Publishing. Gladney, Dru (1991). Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People s Republic, Cambridge, MA: Harvard University Press. Israeli, Raphael (2002). Islam in China. Religion, Ethnicity, Culture, and Politics. Laham, MD: Lexington Books. Jīn Jítáng 金 吉 堂 (1985). Wáng Dàiyú āhéng zhuán 王 岱 舆 阿 衡 传 (Životopis imáma Wang Daiyuho), in: Zhōngguó yīsīlánjiào shǐ cānkǎo zīliào xuǎnbiān, 中 国 伊 斯 兰 教 史 参 考 资 料 选 编 (Výběr materiálů k dějinám čínského islámu), eds. Lǐ Xìnghuá 李 兴 华 a Féng Jīnyuán 冯 今 源. Yínchuān 銀 川 : Níngxià rénmín chūbǎnshè 宁 夏 人 民 出 版 社, vol. 1 ( 上 册 ): 110. Leslie, Donald Daniel a M. Wassel (1982). Arabic and Persian Sources Used by Liu Chih, Central Asiatic Journal 26: Leslie, Donald Daniel (1986). Islam in Traditional China. Canberra: Canberra College of Advanced Education. 11

12 Lipman, Jonathan Neaman (1984). Patchwork Society, Network Society: A Study of Sino- Muslim Communities, in: Islam in Asia, vol. 2, ed. Raphael Israeli. Boulder: Westview Press. Lipman, Jonathan Neaman (1997). Familiar strangers: a history of Muslims in Northwest China. Seattle: University of Washington Press. Liščák, Vladimír (2011). Čínský islám a (neo)konfuciánství. Podivuhodná syntéza dvou systémů za dynastií Ming a Čching. Nový Orient 66/2: Mǎ Zhù 馬 注 (1989). Qīngzhēn zhǐnán 清 真 指 南 (Kompas islámu). Xīníng: Qīnghǎi rénmín chūbǎnshè 西 寧 : 青 海 人 民 出 版 社. Murata, Sachiko (2000). Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yu s Great Learning of the Pure and Real and Liu Chih s Displaying the Concealment of the Real Realm. Albany: State University of New York Press. Najm al-din Razi (1982). The Path of God s Bondsmen from Origin to Return. Přel. Hamid Algar. Delmar, NY: Caravan Books. Petersen, Kristian (2006). Reconstructing Islam: Muslim Education and Literature in Ming- Qing China, The American Journal of Islamic Social Sciences 23/3: Ridgeon, Lloyd (2002). Persian Metaphysics and Mysticism: Selected Treatises of `Aziz Nasafi. Richmond: Curzon. Abstract: Chinese Islam and Han Kitab. A wonderful synthesis of the Islam and Confucianism during the Ming and Qing Dynasties During the sixteenth century when Islam was already established in China, Chinese Muslims began to critically examine their understanding of Islamic knowledge and how to transmit it to future generations. Traditional tutelage based on purely Arabic and Persian sources 12

13 generally evaded a Muslim population that, for the most part, could no longer read the available rare Islamic texts. The subsequent reconstruction of Islamic knowledge and education emphasized the intersections between the Chinese and the Muslim communities cultural and religious heritages. The new specialized educational system, Scripture Hall education (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ), utilized Chinese as the language of instruction and incorporated aspects of traditional Chinese literati education in collaboration with newly retrieved Islamic sources from the Muslim heartland. This is most clearly displayed through the Han Kitab (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜, also Hàn kètǎbù 漢 克 塔 布 ; Hān kitāb کتاب,(ها the canonized corpus of Chinese Islamic texts (c ). This literature articulated Islamic principles through the lexicon of literary Chinese and replicated the ideology highlighted by the educational network, employing obvious Neo-Confucian terms and themes to explain Islam. 13

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem

Vzdělávání dětí a žáků z rodin s nízkým ekonomickým statusem Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem, působností a významem

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY

PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Pracovní konference: MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ŠKOLSTVÍ PŘI ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ DO BĚŽNÝCH ŠKOL Ostrava, 11.1.2012 PŘÍKLAD Z PRAXE: SPOLUPRÁCE ŠKOLY, SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A RODINY Leona Nováková

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu

Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Podíl studentů na výzkumu dějin českého pravopisu; pořádání konferencí v rámci projektu Pavel Kosek Týden vědy Ústav českého jazyka (18.11. 2009 10.00 13.00 hod.) Výzkum dějin českého pravopisu Jeden z

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU

NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU NÁVOD K PRACOVNÍMU LISTU JAKÉ MÁM ORGANIZAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI? Autor: Michala Čičváková, Národní centrum Europass ANOTACE Žáci se naučí používat slovník DISCO a využívat ho pro vyplnění osobních

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií?

Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií? Čínská lidová republika - Úplná svoboda médií? Až přijedou média do Číny, dáme jim úplnou svobodu informovat. (...) Jsme si jistí, že příchod Her do Číny nejen podpoří naši ekonomiku, ale také zlepší sociální

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU BILL WARNER International CSPI LLC, 2010 This edition CSPI International, 2015 Bill Warner PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY Z anglického originálu

Více

Psychologie literatury

Psychologie literatury Psychologie literatury Vyučující: Mgr. Martin Švanda Tel.: 532290382 E-mail: svanda@psu.cas.cz Syllabus, jarní semestr 2005 Charakteristika kurzu: Cílem kurzu je seznámit posluchače se základními pojmy,

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise.

nské informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. informatiku, nské informatiky Ústav informatiky AV ČR R v.v.i. http://www.euromise. Vzdělávání v biomedicínsk nské informatice a ezdraví s podporou informačních a komunikačních technologií Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. Evropské centrum pro medicínskou informatiku, statistiku a epidemiologii

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014

Kognitivní technologie. Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie Akademie managementu a komunikace PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D. 22. 3. 2014 Kognitivní technologie: přehled témat 1. Logika a počítačové jazyky v kognitivních technologiích: vliv

Více

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8

Interview - video http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6ulwqhwu PN8 Amr Chálid, islám ovládne Evropu do 20-ti let Egypťan Amr Chálid, Jak islamizovat Evropu, 2. 11. 2011 http://zpravy.ihned.cz/svet-blizky-vychod/c1-53482070-muslimovepropadli-kouzlu-televiznich-kazatelu-nejoblibenejsi-z-nich-vestil-osudevropy

Více

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR

BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR BOZP TRENDY VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ V ZEMÍCH EU A V ČR PhDr. Lidmila KLEINOVÁ, CSc KONSTATOVÁNÍ Každá státní instituce zodpovědná za BOZP v každé evropské zemi si v rámci svých kompetencí a zodpovědností

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Předmluva. Vladimír Liščák

Předmluva. Vladimír Liščák 10 Předmluva Tato knížka si nečiní ambice být vyčerpávajícím přehledem (v kladném i negativním smyslu toho slova) dějin a kultury Číny na to by nestačilo ani několikasvazkové kompendium. V rámci těchto

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína

Základy filozofie. Předřecká východní filozofie - Čína Základy filozofie Předřecká východní filozofie - Čína Čína Klasickou čínskou filozofii ovlivnily především dva duchovní směry (často mylně označované jako náboženství): konfucianismus taoismus Existují

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Emocionální a interpersonální inteligence

Emocionální a interpersonální inteligence Emocionální a interpersonální inteligence MODELY První model emoční inteligence nabídli Salovey a Mayer v roce 1990. Emoční inteligence se v jejich formálním pojetí týká zpracovávání emočních informací

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Laboratorní asistent Laboratorní asistent Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Dosažený stupeň vzdělání : střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více