Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing"

Transkript

1 (referát na 5. výroční česko-slovenské sinologické konferenci ( ), Brno) Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing Vladimír Liščák, Orientální ústav AV ČR, v.v.i., Praha Úvodem Při zpracovávání podkladů pro připravovanou publikaci Encyklopedie konfuciánství jsem zcela náhodou narazil na zajímavý a méně známý aspekt syntézy dvou myšlenkových systémů na území Číny, totiž islámu a konfuciánství za dynastií Ming (Dà Míng dìguó 大 明 帝 國, ) a Qing (Dà Qīng dìguó 大 清 帝 國, ). 1 Během 16. století, kdy byl islám v Číně již dostatečně etablován, začali čínští muslimové (Chuejové, Huízú 回 族, v čínském arabském ح ى ر و písmu 2, Tungsiangové, Dōngxiāngzú 東 鄉 族, a Salaři, Sālāzú 撒 拉 族 3 ) kriticky posuzovat své chápání islámských vědomostí a způsob, jak je předat budoucí generaci. Tradiční výuka na základě čistě arabských a perských pramenů již nebyla pro čínské muslimské obyvatelstvo vhodná, protože z větší části nebylo schopno číst vzácné islámské texty. Byla proto nutná rekonstrukce islámských znalostí a vzdělávání se zdůrazněním vzájemných průsečíků kulturního a náboženského dědictví čínské a muslimské komunity. Byl vytvořen nový systém vzdělávání v Síni písma (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ) 4, známý též pod názvem vzdělávání v mešitě (sìyuàn jiàoyù 寺 院 教 育 ), který využíval čínštinu jako vyučovací jazyk a zahrnoval aspekty tradičního čínského literátského vzdělávání, spolu s nově získanými islámskými prameny z původní vlasti. Následná standardizace a organizace výuky a pedagogické metody umožnily potulným učencům šířit tento systém po celé Číně. To také dovolilo vůdcům čínské muslimské náboženské obce vést přímý diskurs o islámu a šířit specifickou interpretaci náboženských 1 Stručné seznámení s problematikou viz Liščák (2011a). 2 Toto písmo, zvané čínsky nejčastěji xiǎo'érjīng 小 兒 經 ( ش د ش ي ى ع ), ale také xiǎo'érjǐn 小 兒 錦, xiǎojīng 小 經 nebo xiāojīng 消 經, používají čínští muslimové k zápisu zejména čínštiny (ale i dalších jazyků, jako tungsiangštiny či salarštiny) arabským písmem. Na rozdíl od arabštiny se v něm zapisují i samohlásky, podobně jako např. v ujgurštině. Toto písmo začali muslimové používat pro zápis čínštiny již za dynastie Tang (Táng Cháo 唐 朝 ), když se poprvé seznamovali s čínskou kulturou a jazykem. 3 Používám oficiální čínské pojmenování. Autonymum Tungsiangů je Sarta či Santa a Salarů Salır. 4 Jako Síň písma (jīngtáng 經 堂 ) byla označována mešita, kde islámské vzdělávání probíhalo. 1

2 znalostí. To se nejzřetelněji projevilo v tzv. Hanském kitábu 5, kanonizovaném souboru čínských islámských textů, sepsaných přibližně v letech Tato literatura vyjadřovala islámské principy slovníkem literární čínštiny a nový vzdělávací systém reflektoval specificky čínskou muslimskou interpretaci víry. Během středního období dynastie Ming a za dynastie Qing začali čínští Muslimové (Chuejové) 6 přijímat za své čínské charakteristiky svého dědictví. Po staletích kulturního i fyzického oddělení místních obyvatel a muslimských imigrantů se Arabové, Peršané a muslimové ze Střední Asie začali pomalu asimilovat. Po generacích prožitých v Číně a pod vlivem interetnických sňatků s místními obyvateli začala mizet řada původních rozdílů, jako například jazyk. 7 Vzhledem k izolaci od islámského území a potřebě vzdělávat ostatní čínské muslimy v islámské doktríně začalo několik muslimů do své propagace islámských znalostí začleňovat principy tradičního čínského vzdělání. 8 Výsledkem bylo, že muslimští literáti zřídili systém vzdělávání Síně písma (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ) 9, který věnoval hlavní pozornost čínskému islámskému kánonu, sestavenému z arabských, perských a čínských spisů. 10 Tento soubor čínských islámských textů, známý pod jménem Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜, též Hàn kètǎbù 漢 克 塔 布 ; Hān kitāb (ها کتاب 11, je jedinečný v dějinách islámské literatury svou syntézou islámu a konfuciánství. Jeho kompilátory byli učenci, kteří se sami označovali termínem huírú 回 儒 (muslimští [konfuciánští] učenci). 12 Zkoumání islámských a 5 Kitáb (kitāb (کتاب v arabštině znamená kniha, posvátná kniha, tedy v čínštině spíše jīng 經 než shū 書. 6 Většina čínských muslimských učenců pocházela z národa Chuejů (Huízú 回 族,,(ح ى ر و tedy čínských Muslimů. 7 Chuejové již po generace mluví čínskými dialekty, eventuálně i jazyky svých nečínských sousedů. Původní arabština, perština a turkické jazyky ovlivňují pouze částečně jazyk náboženské komunikace. 8 Čínští muslimové vzdělávacího systému Síně písma a autoři Hanského kitábu se více zajímali o ortodoxii než o ortopraxi. Islámské vědění tak odkazuje k islámské intelektuální tradici, jež se obrací k teologickým kořenům islámských hledisek, vcelku tak, jak byly chápány teosofickými autoritami. Kromě toho není omezeno na fikh (fiqh فقه ), islámskou právní vědu, která se zabývá výkladem šaríʿy (šarīʿah ششيعت ), ani na filosofii kalámu (ʿilm al-kalām عهى انكالو ), racionální teologie. 9 Vývoji tohoto systému v posledních 400 letech bylo nedávno věnováno dokonce dvoudenní Sympozium 2009 o otázkách vývoje čínského vzdělávání Síně písma (2009 Zhōngguó jīngtáng jiàoyù fāzhǎn wèntí yántǎohuì 2009 中 國 經 堂 教 育 發 展 問 題 研 討 會 ), konané v Hongkongu 18. a 19. února 2009 za účasti více než 40 domácích islámských učenců a imámů. Základní informace jsou dostupné na 10 Omezené jazykové dovednosti čínské muslimské komunity představovaly pro chápání islámu vážný problém. Pro základní výklad Koránu (al-qurʾān (انقشآ je nezbytná znalost arabštiny. Až do období dynastie Ming však byla u východních muslimů soupeřem arabštiny perština, která byla i jazykem súfíů (arabsky ṣūfī ص ىف ي, persky darwīš د س و يش ), islámských mystiků, kteří šířili islám po Asii. 11 Je zajímavé, že tento termín používají především čínští Muslimové, žijící v severozápadní Číně. Intelektuálové v jiných částech Číny uvedený soubor zahrnují obecně pod termín Zhōngwén yīsīlánjiào yìzhù 中 文 伊 斯 蘭 教 譯 註 (Islámské překlady a komentáře v čínském jazyce). Viz např. Lipman (1997). 12 Rú 儒 jsou primárně konfuciánští učenci, proto slovo konfuciánský dávám do hranaté závorky. Nicméně termín konfuciánský je i zde namístě, jelikož tito učenci využívali zejména neokonfuciánský slovník k 2

3 čínských koncepcí zdůrazňovaných v jejich dílech odhaluje, jak se sami považovali současně za Číňany i za muslimy. Je pro ně charakteristické používání specifického neokonfuciánského slovníku k zformulování islámského učení. Po několika generacích tak bylo islámské učení v arabštině a perštině zastíněno konfuciánským vzděláním čínských literátů. V rámci systému vzdělávání Síně písma byla vyučovacím jazykem čínština. Řada významných arabských a perských spisů byla přeložena do čínštiny. Tam, kde bylo nutné zachovat původní jazyk, používala se speciální transkripce pomocí čínských znaků. Vedle islámského vzdělání mnoho učitelů i žáků studovalo čínské konfuciánské klasické spisy a často získávali i příslušné konfuciánské úřední hodnosti. Literatura Hanského kitábu čínský islámský kánon Literatura Hanského kitábu pozdního období dynastie Ming a raného období dynastie Qing přijala za svou ideologii čínského muslimského vzdělávacího systému a proklamovala své odlišné vysvětlení islámské doktríny prostřednictvím jazyka klasické čínské literatury. Čínský islámský kánon vznikal v období let asi Za tu dobu bylo publikováno více než sto prací, z nichž mnohé vyšly v několika vydáních či reprintech. 13 Tyto práce vznikaly nezávisle a teprve později je učenci seskupili do uvedeného celku. Všechny z nich však měly přímý vztah k systému vzdělávání Síně písma a jeho učitelům (Petersen 2006: 36). K největším učencům, na něž se pozdější práce opakovaně odvolávaly, patřili Wáng Dàiyú 王 袋 輿 (asi / asi ), Mǎ Zhù 馬 注 (asi /1711) a Liú Zhì 劉 智 (asi / asi /1739). Tito význační vzdělanci z řad čínských Muslimů a jejich díla symbolizují období renesance čínského islámu (Leslie 1986: 4). Psali čínsky o pojmech z arabských a perských pramenů, aby objasnili jádro islámského vědění čínskému publiku. Používali zejména neokonfuciánskou (ale i buddhistickou a taoistickou) terminologii a snažili se předávat tradiční výklady islámské víry i její kompatibilitu s čínskými principy, a současně prosazovat nadřazenost islámu. Tato literární inovace se mohla objevit pouze tam, kde čínské učení mezi muslimy dospělo k bodu, kdy literáti, kteří uměli jak arabsky, tak čínsky, mohli uvažovat o překládání textů a myšlenek z jednoho jazyka do druhého (Lipman 1997: 73). objasnění islámského učení. Označení huírú se poprvé objevilo v roce 1680 v předmluvě k Ma Zhuovu (Mǎ Zhù 馬 注 ) Kompasu islámu (Qīngzhēn zhǐnán 清 真 指 南 ), kde je tak označeno jedenáct islámských učenců. Viz moderní vydání Mǎ Zhù (1989). Srv. též Benite (2005): 143, Leslie (1986) podrobně pojednává o padesáti devíti z těchto prací. 3

4 Obsah Hanského kitábu je různorodý: překlady arabských a perských děl, slovníky, gramatické práce, komentáře islámských textů a původní filosofická díla (Benite 2005: 119). Na rozdíl od tvrzení některých komentátorů nebyla většina těchto textů apologetickými pojednáními určenými nemuslimským literátům (Israeli 2002). Tyto texty nebyly ani základními vysvětleními principů islámu, určenými běžné muslimské veřejnosti. Spíše byly psány v sofistikovaném jazyce čínské literární tradice pro intelektuálně pokročilé muslimské adepty muslimsko-čínského vzdělávacího systému. Několik textů se rovněž snažilo informovat čínskou elitu o islámu. Ale to byl spíše sekundární aspekt jejich funkce. Navíc tento soubor čínsko-islámských textů nebyl dílem určeným k obracení na víru, ale byl primárně zaměřen na vzdělávání již existujícího muslimského společenství v jeho vlastním náboženství (Ford 1974: 147). Texty, jež byly primárně napsány za tím účelem, aby vysvětlily, jak porozumět islámskému učení, se nezaměřovaly na to, jak toto učení uvést do praxe. Jejich primárním zájmem nebylo ani, aby jakkoli přímo vysvětlovaly šaríʿu (šarīʿah ششيعت ), islámské právo, ani obsah Koránu (al-qurʾān (انقشآ a hadísů (ḥadīṯ حذيث ), ústně uchovávané výpovědi o činech a skutcích proroka Muhammada (Muḥammad يح ذ ). Spíše tyto spisy rozváděly podstatu islámského chápání Boha, vesmíru a duše (Murata 2000: 4). Hanský kitáb tak muslimské komunitě, která již nedovedla číst základní náboženské texty islámu v originále a interpretovat je, zprostředkoval v raných čínských textech její vlastní tradici. Jak ostatně naznačuje jeho napůl čínský, napůl arabský titul, islámská víra v něm byla formulována slovníkem klasické čínské literatury, což podtrhovalo duální čínskou a muslimskou identitu jeho autorů (Petersen 2006: 37). Autoři Hanského kitábu patřili ke škole Gédímù 格 迪 目 (z arabského al-qadīm اقذيى, starý, čínsky též Lǎojiào 老 教, staré učení ), jedné z nejstarších a nejortodoxnějších forem islámu v Číně. 14 Tato škola patřila k hanífovskému mazhabu (čínsky Hānǎifěi xuépài 哈 乃 斐 學 派, arabsky maḏhab Ḥanīfah ح يفت,(يزهة jedné ze čtyř základních sunnitských právních škol (Gladney 1991: 37 41; Dillon 1999: ). Většina z těch, kdo se účastnili programu čínského muslimského vzdělávání, byli potomci muslimských imigrantů z Arábie, Persie a Střední Asie, kteří do Číny přišli za mongolské 14 Gédímù patří spolu s Yīhèwǎní 伊 赫 瓦 尼 (Iḫwānī, z arabského al-iḫwān اإلخىا, Bratrstvo ) a Xīdàotáng 西 道 堂 (Sekta cesty Západu [Číny]) ke třem velkým školám čínského islámu (Zhōngguó de sān dà jiàopài 中 國 的 三 大 教 派 ). 4

5 nadvlády ve 13. a 14. století. 15 Ti si v průběhu generací získali dostatek bohatství a dostatečné společenské postavení, které umožňovalo jejich potomkům studovat na čínských akademiích a v místních mešitách. Vytvářel se tak okruh vzdělaných muslimů, kteří si udržovali svou muslimskou identitu, avšak potřebovali jí dát nový obsah. Tak začaly vznikat čínské muslimské texty (Benite 2005: 37 38). Třebaže autoři působili v různých centrech islámské vzdělanosti, byli spolu v neustálém dialogu. Tyto texty tak vznikaly z intelektuální spolupráce mezi několika učenci a jejich studenty v rámci vzdělávání Síně písma. Autoři se vzájemně znali, byli buď kolegy, příbuznými nebo měli vztah mistr žák (Petersen 2006: 38). Podobně jako ostatní čínští intelektuálové nevystupovali jako jednotlivci, ale jako členové uznávané intelektuální komunity (Benite 2005: 121). Kromě toho, že byli ve vzájemném styku a vzájemně si komentovali a kritizovali svá díla, byli v kontaktu i s mnoha dalšími subjekty nakladateli, sponzory, filantropy, editory, studenty apod. (Benite 2005: 29). Toto širší společenství muslimů a nemuslimů přímo umožňovalo autorům Hanského kitábu šířit jejich díla. Islámské vzdělávání v Číně Literatura Hanského kitábu byla přímým důsledkem nového vzdělávacího systému vzdělávání Síně písma, který umožnil muslimské elitě čelit škodlivým vlivům akulturace a zachovat aspekty jejího cizího (tj. nečínského) dědictví. Zakladatelem tohoto vzdělávacího systému byl muslimský vzdělanec chuejské národnosti Hú Dēngzhōu 胡 登 洲 ( ), pocházející z provincie Shǎnxī 陝 西. Zpočátku studoval čínskou klasickou konfuciánskou literaturu a dynastické anály, rozhodl se však nepodstoupit úřednické zkoušky, jejichž kandidáti měli otevřenou cestu ke státním úřadům. Jako příslušníkovi národa Chuejů (Muslimů) se mu zároveň dostalo klasického islámského vzdělání v místní mešitě, avšak byl zklamaný tím, že nemohl proniknout do významu islámských klasických děl. Vydal se tedy hledat vzdělání v muslimském světě: několik let cestoval po Střední Asii, mnoho let strávil v posvátné Mekce (Makkah يكت ). Vrátil se do Číny s novým chápáním islámu a zejména s knihami, které tuto znalost prokazovaly (Benite 2005: 39 42). Hú Dēngzhōuem zavedený systém islámského vzdělávání byl obdobný výuce v madrasách (madrasah يذسست ), náboženských školách rozšířených v muslimských komunitách, avšak od 15 Za dynastie Yuan (Dà Yuán Dìguó 大 元 帝 國, mongolsky Dai Ön Ulus) se muslimové podíleli na rozvoji vědy, techniky, lékařství i hospodářství Číny. Mongolští chánové (a zároveň čínští císařové) zvali perské astronomy, čerpali ze znalostí arabských lékařů, Peršané, Arabové a Ujguři byli využíváni jako výběrčí daní a odborníci na finančnictví. Poněkud podrobněji viz Liščák (2011): 33. 5

6 ostatních islámských škol se lišil jednak v tom, že vyučovacím jazykem byla čínština, jednak tím, že čínští muslimové vedle knih psaných arabsky a persky používali knihy psané čínsky (a to islámské i neislámské, včetně čínských klasických knih a oficiálních historií) (Benite 2005: 75). Protože většina studentů měla omezené znalosti jazyků islámu (arabštiny a perštiny), učební pomůcky k výuce Koránu a jiných islámských textů zahrnovaly i čínskou fonetickou transliteraci (Lipman 1997: 50). Systém vzdělávání Síně písma vznikl v severozápadní Číně, kde muslimové žili v rozsáhlých společenstvích a byli v častém styku s muslimy ze Střední Asie. Rozkvětu se však dočkal ve velkých městech východní Číny s jejich kosmopolitním obyvatelstvem a velkým počtem učitelů a studentů. Města delty Dlouhé řeky a Jiāngnánu 江 南, tedy oblasti jižně od dolního toku Dlouhé řeky, produkovala učence, kteří sestavovali islámská díla s čínskými charakteristikami. Tato města, Quánzhōu 泉 州, Hángzhōu 杭 州, Yángzhōu 揚 州, Níngbō 寧 波, Sūzhōu 蘇 州 a Nánjīng 南 京, byla velkými obchodními a intelektuálními centry s dlouhou tradicí sbírání knih a knihtisku, s mnoha držiteli nejvyšších úřednických hodností a se zámožnými a vzdělanými muslimskými obyvateli (Benite 2005: 21 22). Docházelo k začleňování muslimských komunit do okolního městského prostředí, přičemž tyto komunity využívaly vzdělávací síť ke sjednocování svých rozptýlených příslušníků. Vznikaly tak velké izolované muslimské komunity (Lipman 1984). Jedním z nejvýznamnějších islámských center se nakonec stal Nánjīng, kde působil jak Wáng Dàiyú 王 袋 輿 (čínsko-arabsky د ى ي ى,(و ا první autor Hanského kitábu, tak Liú Zhì 劉 智, jeho nejplodnější autor. Zde, vedle islámského vzdělání, mnoho učitelů a studentů studovalo konfuciánské klasické knihy a často získávali i oficiální úřednické tituly. 16 Bohatý kulturní život a společenství vzdělanců ve velkých městech Jiāngnánu umožňovaly rozkvět čínskomuslimského vzdělání. Místní muslimští vzdělanci prostřednictvím vzniku a šíření specificky čínské formy islámského vzdělání, podloženého konfuciánským vzděláním a učením, utvářeli svou identitu jako čínská elita a sami se i považovali za součást kultury čínské elity Např. titul míngjīng 明 經 ([učenec] chápající klasická díla) se několikrát objevuje v Zhào Cànově 趙 燦 Genealogii předávání a linii klasického učení (Jīngxué xì chuánpǔ 經 學 系 傳 譜 ) z doby kolem roku Viz Benite (2005): Titul míngjīng byl jedním z titulů udělovaných absolventům metropolitních zkoušek jìnshìkē 進 士 科 za dynastií Sui, Tang a na počátku dynastie Song. 17 Autoři literatury Hanského kitábu a učenci-učitelé v Síni písma běžně používali pro příslušníky své komunity čínské tituly, jako např. jīngshī 經 師 (učitel klasické literatury, zejména Koránu), xuézhě 學 者 (učenec), duānshì,إياو 端 士 (korektní literát) či prostě shì 士 (literát). Nahrazovali jimi tak cizí tituly, jako např. imám (imām čínsky āhōng 阿 訇, někdy též psáno āhéng 阿 衡, āhóng 阿 洪 ), které používali např. čínští Muslimové (Chuejové). Srv. Benite (2005): 36, ; Jīn Jítáng (1985). 6

7 Islámské texty dostupné čínské muslimské inteligenci byly většinou od perských autorů. Zatímco arabština byla jazykem Koránu a většiny islámských klasických děl, perština byla primárním prostředkem islámské výuky od Persie na východ. Arabské a perské texty dostupné v Číně na začátku 18. století jsou zaznamenány v předmluvách ke dvěma Liú Zhìovým hlavním dílům z let 1704 a Tyto dva seznamy zahrnují šedesát šest a šedesát osm různých záznamů s titulem každého díla v čínské fonetické transliteraci a v překladu (Leslie a Wassel 1982). Protože tyto seznamy neobsahovaly tituly v původních jazycích, je značně obtížné identifikovat originální texty. Někdy však tyto originály mohou být i imaginární. Aby svým překladům do čínštiny dodali větší vážnosti, autoři často tvrdili, že vycházejí z arabských a perských originálů. A i když tyto originály skutečně existovaly, jejich překladatelé je spíše přepisovali a přetvářeli, než aby překládali filosofické představy a koncepce súfismu do přijatelné čínštiny. Perské súfijské texty a Hanský kitáb V celém korpusu Hanského kitábu byly spolehlivě identifikovány čtyři skutečné překlady originálních islámských textů. Všechny čtyři napsali perští súfíové a v muslimském světě se těší velké úctě. Prvním z nich byl Merṣād al-ʿebād men al-mabdāʾ elāʾl-maʿād (Cesta sluhů Božích od počátku k návratu), který napsal Najm al-dīn Rāzī يشصاد انعباد ي ان بذا انی ان عاد (asi جى انذي ساصی ), významný představitel súfijského řádu Kubrāwiyya.کبشاويت 18 Tento text se vyhýbá vyumělkovanému jazyku a vysvětluje své poselství o přirozenosti lidského bytí, cestu k Bohu prostřednictvím obrazů každodenního jazyka. Proto je také mimořádně populární ve východních islámských zemích. Uvedený text přeložil roku 1651 Wǔ Zǐxiān 伍 子 先 pod názvem Guīzhēn yàodào yìyí 歸 真 要 道 譯 義 (Základní fakta o návratu k pravdě. Překlad a interpretace). Překlad se stal tak populárním, že vznikaly nové verze pod novými názvy a i ty byly používány k výuce v Síni písma. Všechny pozdější odkazy v čínských islámských textech používají k označení této knihy Wǔ Zǐxiānův čínský titul (Benite 2005: 127, pozn. 20). Druhý z uvedených textů je Maqṣad-e Aqṣā Kubrāwiyya, ʿAzīz al-dīna Nasafīho (Nejzazší cíl) jiného mistra řádu يقصذ اقصى (zemř. asi 1300) 19, poskytující kratší, sušší عضيض انذي سفي a systematičtější výklad vztahu mezi Bohem, vesmírem a dokonalou lidskou bytostí (al-insān al-kāmil انكايم,اإل سا též persky ensān-e kāmel ا سا كايم ). Existují dva překlady tohoto textu 18 Anglický překlad viz Najm al-din Razi (1982). 19 Anglický překlad viz Ridgeon (2002). 7

8 do čínštiny, napsané pravděpodobně stejným autorem. První překlad pořídil Shě Yùnshàn 舍 蘊 善 ( ) v roce 1679 pod názvem Yánzhēnjīng 研 真 經 (Kniha o zkoumání pravdy). Druhým překladem je nedatovaná práce připsaná Pò Nàchīovi 破 納 痴, což je považováno za Shě Yùnshànův pseudonym. Titul díla je Guīzhēn bìyào 歸 真 必 要 (Přehled cesty návratu k pravdě). Zbylé dva texty, Ašeʿʿat al-lamaʿāt (Odlesky), napsal ʿAbd al-raḥmān Jāmī نىايح (Paprsky záblesků) 20 a Lawāyeḥ اشعهج انه عاث ( ), slavný učenec عبذ انشح جايی súfijského řádu Naqšbandiyya. قشب ذيت První z nich přeložil v 17. století Pò Nàchī pod názvem Zhāoyuán mìjué 昭 元 秘 訣 (Mystické tajemství původu jasu), překlad však byl publikován poprvé až roku 1927 (Petersen 2006: 32). Druhé z uvedených děl přeložil Liú Zhì kolem roku 1751 pod názvem Zhēnjìng zhāowēi 真 境 昭 微 (Pravá metoda k osvětlení původu). O uvedené překlady se opírala řada raných autorů Hanského kitábu, když psali své interpretace terminologie a pojmů. Vznikl nový literární žánr, zvaný čínsky rènzhǔxué 認 主 學,(عقيذة (doslova: nauka o poznávání Boha), který zahrnoval islámskou teologii (ʿaqīdah أصىل a základy Božské jednoty (uṣūl al-tawḥīd (أصىل انذي základy náboženství (uṣūl al-dīn.(انتىحيذ Zhào Càn 趙 燦 ve své Genealogii předávání a linii klasického učení (Jīngxué xì chuánpǔ 經 學 系 傳 譜 ) z doby kolem roku označil díla Najm al-dīna Rāzīho, ʿAzīz al-dīna Nasafīho a ʿAbd al-raḥmāna Jāmīho za tři klasická díla základního učení o lidské přirozenosti a božském mandátu. Jejich šíření mezi vzdělanci vedlo k určité interpretaci islámu, který zdůrazňoval otázky víry, přirozenosti lidské existence a poznání Boha (Petersen 2006: 33). Neokonfuciánství a islám Autoři Hanského kitábu používali evidentně konfuciánské termíny a témata k tomu, aby vysvětlili islám, zprostředkovali vzájemnou kompatibilitu obou systémů a vytvořili představu o své víře srozumitelnou jejich muslimským a nemuslimským kolegům literátům. Používání neokonfuciánských myšlenek se s postupem doby stávalo výraznější a bylo charakteristickým rysem u Liú Zhìa, předního autora Hanského kitábu. Jak uvádí Leslie (1986: 119), téměř 20 Tento text je komentářem k perskému klasickému dílu Lamaʿāt ن عاث (Záblesky) od Faḫr ad-dīna ʿIrāqīho století. ( ), súfijského filosofa a mystika 13. فخشانذي عشاقی 21 Toto dílo zachycuje úspěchy vzdělávání Síně písma a podává přehled o jeho dějinách, včetně učitelů, studentů, programu, literárních výstupů a zřizování škol při mešitách. 8

9 všechny islámské spisy v čínštině jsou prodchnuty konfuciánstvím, pasážemi o moudrých vládcích Yáovi 堯 a Shùnovi 舜 a citacemi z Konfucia a Mencia. Jednou z nejdůležitějších technik autorů Hanského kitábu, jak zformulovat to, že se sami považují za muslimy, a přitom reprezentovat jejich komunitu v rámci literátské kultury pozdní císařské Číny, bylo spojování proroka Muhammada se starověkými čínskými mudrci. Islám se tak stal součástí určité části čínského myšlení, jež vytvářeli, uchovávali a šířili čínští muslimští učenci dàa 道 islámu (Benite 2005: 179). Jejich dílo vymezovalo chápání Muhammada jako mudrce tím, že ho líčilo jako hlasatele vědění a vzor správného chování. Tato interpretace učinila Muhammada součástí čínské tradice a činila ho kulturně srozumitelnou postavou v interpretačních kategoriích čínské (hanské) společnosti (Benite 2005: 171). Otevřený odkaz na konfuciánské myšlenky byl záměrným pokusem překlenout vnímanou propast mezi oběma tradicemi a uvolnit místo muslimské tradici v oblasti čínské filosofie. Líčení islámu jako hlavního dàa či cesty mezi mnohými pomohlo umístit islám do čínského zorného úhlu, aniž by ztratil některý ze svých základních principů. K tomu autoři vytvořili literární korpus, který se vzepřel konvencím tím, že sloučil islámskou víru s konfuciánskými pojmy a terminologií. Přesto však výslovně a často odkazovali na skutečnost, že předávají učení (jiào 教 ) a cestu (dào) staré jako lidstvo samo (Frankel 2005: 70). Pokus učenců pochopit cestu nejvyššího mudrce, Muhammadovo dào, znamenal uplatnit čínské charakteristiky islámu. Vykreslování Muhammada jako mudrce a učení islámu jako jeho dào byly rozhodující pro odstraňování propasti mezi islámem a čínskými filosofickými systémy. Zatímco čínští muslimští autoři shledávali neokonfuciánské morální učení slučitelné s islámskou zbožností, cítili, že totéž učení chybí v jejich koncepci nejvyšší bytosti. Často srovnávali Boha za využití terminologie z různých čínských škol a vymezovali jeho vznešenost v porovnání s nimi. Jejich popisy a vysvětlení byly vždy v dialogu s čínskou tradicí, neboť právě tyto domácí myšlenky utvářely myšlení čínsky vzdělaných muslimů. Na účast čínsko-muslimské elity v širším vědeckém úsilí se čínští literáti a muslimská komunita dívali odlišně. Hledisko čínských literátů je obtížné formulovat, protože konfuciánsky vzdělaní literáti většinou literaturu Hanského kitábu ignorovali. Od dynastie Ming oficiální čínské záznamy a osobní zprávy se stále více zmiňovaly o muslimech, avšak velmi málo o jejich dílech či vzdělávacím systému. To málo, co bylo zmíněno, se často uvádělo v předmluvách k jednotlivým dílům nebo na nápisech v mešitách. 9

10 V podstatě až do roku 1782 majoritní čínská společnost nepovažovala soubor muslimské literatury, známý jako Hanský kitáb, za autoritativní. Po té, co byl uvězněn a vyslýchán jistý potulný muslim, který měl u sebe několik textů Hanského kitábu, byla císaři Qianlongovi (Qiánlóngdì 乾 隆 帝, vládl ) předložena kopie Liú Zhìových Pravdivých záznamů o nejvyšším mudrci islámu (Tiānfāng zhìshèng shílù 天 方 至 聖 實 錄 ). 22 Ten ji přehlédl, opatřil císařskou pečetí s nápisem přečteno císařem Qianlongem (Qiánlóng yùlǎn zhī bǎo 乾 隆 御 覽 之 寶 ) a napsal na ni schvalovací komentář. Teprve toto oficiální uznání, které samozřejmě přineslo autorovi věhlas, zároveň demonstrovalo, že čínská společnost přijala hodnoty neokonfuciánsko-islámského dialogu (Benite 2005: 232; Petersen 2006: 45). Závěrem Hledání čínské muslimské identity tak předcházelo zkoumání toho, co to znamená být zároveň Číňan a muslim. Autoři Hanského kitábu vnímali pružnost těchto kulturních kategorií muslimští literáti si tak museli uvědomit své postavení v rámci společnosti císařské Číny a zároveň stanovit muslimskou identitu. Historické dědictví islámu v Číně ovlivnilo vnímání muslimů v rámci širší čínské společnosti i mezi jednotlivými muslimy. Tím, že autoři Hanského kitábu a vůdčí osobnosti systému vzdělávání Síně písma vytvořili originální pojetí a šířili ho prostřednictvím novátorských pedagogických metod, obnovili muslimskou identitu. Islám byl chápán jako kompatibilní, integrální a doplňující myšlenkový systém k neokonfuciánství a byl nakonec zahrnut do čínské tradice, již sám zahrnoval. Autoři Hanského kitábu sdělovali své islámské poselství v jazyce přístupném soudobým, již akulturovaným muslimům, a zároveň se svým cizím náboženstvím seznamovali Číňany. Z jejich prací poznáváme i to, jak jedinci, kteří byli zároveň muslimy i Číňany, chápali sebe a svůj svět. Bibliografie 22 Tato práce vznikla v letech Je životopisem proroka Muhammada, zároveň však poskytuje i autobiografické poznámky o autorovi. Cestoval hodně po Číně, kde navštěvoval knihovny a vyhledával knihy. Právě jeho návštěva Konfuciova rodiště v roce 1721 ho inspirovala k sepsání tohoto životopisu proroka Muhammada. Vydal se znovu po Číně hledat texty o Prorokovi. Zpět do Nankingu se vrátil až v roce 1724 a životopis dokončil. 10

11 Pozn.: Uvádím pouze použitou literaturu. Citované prameny čínské muslimské produkce vyšly v mnoha vydáních, kromě toho jsou všechny dostupné volně ke stažení na čínském internetu. Benite, Zvi Ben-Dor (2005). The Dao of Muhammad: A Cultural History of Chinese Muslims in Late Imperial China. Cambridge, MA: Harvard University Press. Dillon, Michael (1999). China s Muslim Hui Community: Migration, Settlement, and Sects. Richmond, UK: Curzon Press. Frankel, James D. (2005). Liu Zhi s Journey Through Ritual Law to Allah s Chinese Name: Conceptual Antecedents and Theological Obstacles to the Confucian-Islamic Harmonization of the Tianfang Dianli. Ph.D. Dissertation. Columbia University. Ann Arbor: UMI Dissertations Publishing. Gladney, Dru (1991). Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People s Republic, Cambridge, MA: Harvard University Press. Israeli, Raphael (2002). Islam in China. Religion, Ethnicity, Culture, and Politics. Laham, MD: Lexington Books. Jīn Jítáng 金 吉 堂 (1985). Wáng Dàiyú āhéng zhuán 王 岱 舆 阿 衡 传 (Životopis imáma Wang Daiyuho), in: Zhōngguó yīsīlánjiào shǐ cānkǎo zīliào xuǎnbiān, 中 国 伊 斯 兰 教 史 参 考 资 料 选 编 (Výběr materiálů k dějinám čínského islámu), eds. Lǐ Xìnghuá 李 兴 华 a Féng Jīnyuán 冯 今 源. Yínchuān 銀 川 : Níngxià rénmín chūbǎnshè 宁 夏 人 民 出 版 社, vol. 1 ( 上 册 ): 110. Leslie, Donald Daniel a M. Wassel (1982). Arabic and Persian Sources Used by Liu Chih, Central Asiatic Journal 26: Leslie, Donald Daniel (1986). Islam in Traditional China. Canberra: Canberra College of Advanced Education. 11

12 Lipman, Jonathan Neaman (1984). Patchwork Society, Network Society: A Study of Sino- Muslim Communities, in: Islam in Asia, vol. 2, ed. Raphael Israeli. Boulder: Westview Press. Lipman, Jonathan Neaman (1997). Familiar strangers: a history of Muslims in Northwest China. Seattle: University of Washington Press. Liščák, Vladimír (2011). Čínský islám a (neo)konfuciánství. Podivuhodná syntéza dvou systémů za dynastií Ming a Čching. Nový Orient 66/2: Mǎ Zhù 馬 注 (1989). Qīngzhēn zhǐnán 清 真 指 南 (Kompas islámu). Xīníng: Qīnghǎi rénmín chūbǎnshè 西 寧 : 青 海 人 民 出 版 社. Murata, Sachiko (2000). Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yu s Great Learning of the Pure and Real and Liu Chih s Displaying the Concealment of the Real Realm. Albany: State University of New York Press. Najm al-din Razi (1982). The Path of God s Bondsmen from Origin to Return. Přel. Hamid Algar. Delmar, NY: Caravan Books. Petersen, Kristian (2006). Reconstructing Islam: Muslim Education and Literature in Ming- Qing China, The American Journal of Islamic Social Sciences 23/3: Ridgeon, Lloyd (2002). Persian Metaphysics and Mysticism: Selected Treatises of `Aziz Nasafi. Richmond: Curzon. Abstract: Chinese Islam and Han Kitab. A wonderful synthesis of the Islam and Confucianism during the Ming and Qing Dynasties During the sixteenth century when Islam was already established in China, Chinese Muslims began to critically examine their understanding of Islamic knowledge and how to transmit it to future generations. Traditional tutelage based on purely Arabic and Persian sources 12

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin

Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Ústav religionistiky Konfucianismus v období dynastií Han, Wei a Západních Jin dizertační práce Autor: Dušan Vávra Školitel: doc. PhDr. Olga Lomová, CSc. Brno

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání

Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání Applied Scholastics Klíč k efektivnímu vzdělávání Bertil Persson Toto je česká verze podle anglického vydání Applied Scholastics, The Key to Efficient Education, Stockholm, 2006. Přeložila Zuzana Tomková

Více

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí

Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ A STŘEDNÍ PEDAGOGICKÁ ŠKOLA LITOMYŠL, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 22 Domácí vzdělávání u nás a v zahraničí Seminární práce Marta Bačovská, DiS. D1B - Předškolní pedagogika 2010/2011

Více

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol

Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol Jitka Svitáková Plzeň 2013 Západočeská univerzita

Více

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH

SHIATSU. Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI OBSAH SHIATSU Japonská masáž pro zdraví a dobrou kondici ELAINE LIECHTI Nakladatelství Alternativa Elišky Přemyslovny 380, 156 00 Praha 5 OBSAH 1. Co je Shiatsu?... 5 2. Historie Shiatsu... 23 3. Podstata a

Více

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU

ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU 30 ANALÝZA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EU Abstrakt: Studie informuje o dílčím cíli 2 projektu Centra, v rámci jehož řešení vypracujeme analytické studie o vzdělávacích systémech ve třech vybraných

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ Zdravotně sociální fakulta Katedra sociální práce Jakékoliv užití tohoto díla podléhá autorskému zákonu a povinnosti užití platných citačních norem Diskriminace z důvodu

Více

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta

Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Tematický okruh Lidé a čas v prvouce 1. ročníku základní školy jako didaktická aplikace Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky

Více

CJA001: Úvod do studia českého jazyka

CJA001: Úvod do studia českého jazyka Masarykova univerzita Fakulta filozofická CJA001: Úvod do studia českého jazyka (poznámky z přednášek) Brno 2007 Přednášky c doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr., 2006 Zpracování c Jaromír Hradílek, 2007 Sazba

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

U N I V E R Z I T A K A R L O V A

U N I V E R Z I T A K A R L O V A U N I V E R Z I T A K A R L O V A Pedagogická fakulta ÚSTAV PROFESNÍHO ROZVOJE PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLSTVÍ Centrum školského managementu Církevní škola z pohledu řídícího pracovníka a z pohledu na personalistiku

Více

MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE

MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE GEOGRAFIE ROK 2011 ČÍSLO 4 ROČNÍK 116 EVA JANSKÁ, ALENA PRŮŠVICOVÁ, ZDENĚK ČERMÁK MOŽNOSTI VÝZKUMU INTEGRACE DĚTÍ VIETNAMCŮ V ČESKU: PŘÍKLAD ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRAHA-KUNRATICE JANSKÁ, E., PRŮŠVICOVÁ, A., ČERMÁK,

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

s jevů antisemitismem

s jevů antisemitismem Další problém představuje, že někteří lidé se řadě v roli obětí antisemitismu a holocaustu. V tomto světle se utváří podvědomá domněnka, že Židé musejí být oproti jiným národům lepší, že jsou to lidé vyšších

Více

Umění, kultura a kreativní ekologie

Umění, kultura a kreativní ekologie Umění, kultura a kreativní ekologie Panel 1A: Z pohledu expertů Rod Fisher ředitel organizace International Intelligence on Culture, Velká Británie Panelová diskuze Umění, kultura a kreativní ekologie

Více

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL

Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL 1 Integrovaná výuka cizího jazyka a odborného předmětu CLIL sborník z konference Texty tohoto Sborníku recenzovala Mgr.Gabriela Klečková, Ph.D., FPE ZČU v Plzni. Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze,

Více

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol.

Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. 249. publikace Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Tomáš Janík a kol. Brno 2007 Edice: Pedagogický

Více

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1

Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Sociální konflikty a revoluce v historické sociologii Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové 1 Stanislav Holubec 2 přehledové stati Social Conflicts and Revolutions in Historical Sociology

Více

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ

CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ Chem. Listy 92, 894-911 (1998) CO BYLA ALCHYMIE? STŘEDNÍ EVROPA V 16. A 17. STOLETÍ VLADIMÍR KARPENKO Katedra fyzikální a makromolekulami chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 2030,128

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků

ROZUMMĚNÍ. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků. Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Praha 2013 ROZUMMĚNÍ Literatura Romů ve výuce (nejen) romských žáků Obsah Jak rozumět ROZUMmění?

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ SOCIOLOGIE MÉDIA Tereza Köhlerová Jan Závodný Pospíšil Lucie Sára Závodná Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...7 SEZNAM TÉMAT...8

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie

Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů. Pohled historické sociologie STATI Vývoj a plánování měst ve střední Evropě v období komunistických režimů Pohled historické sociologie JIŘÍ MUSIL * Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha Urban Development and Planning in

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU

THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU White Paper Series Série Bílé knihy THE CZECH LANGUAGE IN THE DIGITAL AGE ČEŠTINA V DIGITÁLNÍM VĚKU Ondřej Bojar Silvie Cinková Jan Hajič Barbora Hladká Vladislav Kuboň Jiří Mírovský Jarmila Panevová Nino

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568)

V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) V. Středověk (tradičně 476 1492) A. Stěhování národů (4. 6. století, tradičně 375 568) Pronikání barbarských kmenů zejména do Západořímské a Východořímské říše bylo součástí rozsáhlého souhrnu migrací,

Více