Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing"

Transkript

1 (referát na 5. výroční česko-slovenské sinologické konferenci ( ), Brno) Čínský islám a Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜 ). Podivuhodná syntéza islámu a konfuciánství za dynastií Ming a Qing Vladimír Liščák, Orientální ústav AV ČR, v.v.i., Praha Úvodem Při zpracovávání podkladů pro připravovanou publikaci Encyklopedie konfuciánství jsem zcela náhodou narazil na zajímavý a méně známý aspekt syntézy dvou myšlenkových systémů na území Číny, totiž islámu a konfuciánství za dynastií Ming (Dà Míng dìguó 大 明 帝 國, ) a Qing (Dà Qīng dìguó 大 清 帝 國, ). 1 Během 16. století, kdy byl islám v Číně již dostatečně etablován, začali čínští muslimové (Chuejové, Huízú 回 族, v čínském arabském ح ى ر و písmu 2, Tungsiangové, Dōngxiāngzú 東 鄉 族, a Salaři, Sālāzú 撒 拉 族 3 ) kriticky posuzovat své chápání islámských vědomostí a způsob, jak je předat budoucí generaci. Tradiční výuka na základě čistě arabských a perských pramenů již nebyla pro čínské muslimské obyvatelstvo vhodná, protože z větší části nebylo schopno číst vzácné islámské texty. Byla proto nutná rekonstrukce islámských znalostí a vzdělávání se zdůrazněním vzájemných průsečíků kulturního a náboženského dědictví čínské a muslimské komunity. Byl vytvořen nový systém vzdělávání v Síni písma (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ) 4, známý též pod názvem vzdělávání v mešitě (sìyuàn jiàoyù 寺 院 教 育 ), který využíval čínštinu jako vyučovací jazyk a zahrnoval aspekty tradičního čínského literátského vzdělávání, spolu s nově získanými islámskými prameny z původní vlasti. Následná standardizace a organizace výuky a pedagogické metody umožnily potulným učencům šířit tento systém po celé Číně. To také dovolilo vůdcům čínské muslimské náboženské obce vést přímý diskurs o islámu a šířit specifickou interpretaci náboženských 1 Stručné seznámení s problematikou viz Liščák (2011a). 2 Toto písmo, zvané čínsky nejčastěji xiǎo'érjīng 小 兒 經 ( ش د ش ي ى ع ), ale také xiǎo'érjǐn 小 兒 錦, xiǎojīng 小 經 nebo xiāojīng 消 經, používají čínští muslimové k zápisu zejména čínštiny (ale i dalších jazyků, jako tungsiangštiny či salarštiny) arabským písmem. Na rozdíl od arabštiny se v něm zapisují i samohlásky, podobně jako např. v ujgurštině. Toto písmo začali muslimové používat pro zápis čínštiny již za dynastie Tang (Táng Cháo 唐 朝 ), když se poprvé seznamovali s čínskou kulturou a jazykem. 3 Používám oficiální čínské pojmenování. Autonymum Tungsiangů je Sarta či Santa a Salarů Salır. 4 Jako Síň písma (jīngtáng 經 堂 ) byla označována mešita, kde islámské vzdělávání probíhalo. 1

2 znalostí. To se nejzřetelněji projevilo v tzv. Hanském kitábu 5, kanonizovaném souboru čínských islámských textů, sepsaných přibližně v letech Tato literatura vyjadřovala islámské principy slovníkem literární čínštiny a nový vzdělávací systém reflektoval specificky čínskou muslimskou interpretaci víry. Během středního období dynastie Ming a za dynastie Qing začali čínští Muslimové (Chuejové) 6 přijímat za své čínské charakteristiky svého dědictví. Po staletích kulturního i fyzického oddělení místních obyvatel a muslimských imigrantů se Arabové, Peršané a muslimové ze Střední Asie začali pomalu asimilovat. Po generacích prožitých v Číně a pod vlivem interetnických sňatků s místními obyvateli začala mizet řada původních rozdílů, jako například jazyk. 7 Vzhledem k izolaci od islámského území a potřebě vzdělávat ostatní čínské muslimy v islámské doktríně začalo několik muslimů do své propagace islámských znalostí začleňovat principy tradičního čínského vzdělání. 8 Výsledkem bylo, že muslimští literáti zřídili systém vzdělávání Síně písma (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ) 9, který věnoval hlavní pozornost čínskému islámskému kánonu, sestavenému z arabských, perských a čínských spisů. 10 Tento soubor čínských islámských textů, známý pod jménem Hanský kitáb (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜, též Hàn kètǎbù 漢 克 塔 布 ; Hān kitāb (ها کتاب 11, je jedinečný v dějinách islámské literatury svou syntézou islámu a konfuciánství. Jeho kompilátory byli učenci, kteří se sami označovali termínem huírú 回 儒 (muslimští [konfuciánští] učenci). 12 Zkoumání islámských a 5 Kitáb (kitāb (کتاب v arabštině znamená kniha, posvátná kniha, tedy v čínštině spíše jīng 經 než shū 書. 6 Většina čínských muslimských učenců pocházela z národa Chuejů (Huízú 回 族,,(ح ى ر و tedy čínských Muslimů. 7 Chuejové již po generace mluví čínskými dialekty, eventuálně i jazyky svých nečínských sousedů. Původní arabština, perština a turkické jazyky ovlivňují pouze částečně jazyk náboženské komunikace. 8 Čínští muslimové vzdělávacího systému Síně písma a autoři Hanského kitábu se více zajímali o ortodoxii než o ortopraxi. Islámské vědění tak odkazuje k islámské intelektuální tradici, jež se obrací k teologickým kořenům islámských hledisek, vcelku tak, jak byly chápány teosofickými autoritami. Kromě toho není omezeno na fikh (fiqh فقه ), islámskou právní vědu, která se zabývá výkladem šaríʿy (šarīʿah ششيعت ), ani na filosofii kalámu (ʿilm al-kalām عهى انكالو ), racionální teologie. 9 Vývoji tohoto systému v posledních 400 letech bylo nedávno věnováno dokonce dvoudenní Sympozium 2009 o otázkách vývoje čínského vzdělávání Síně písma (2009 Zhōngguó jīngtáng jiàoyù fāzhǎn wèntí yántǎohuì 2009 中 國 經 堂 教 育 發 展 問 題 研 討 會 ), konané v Hongkongu 18. a 19. února 2009 za účasti více než 40 domácích islámských učenců a imámů. Základní informace jsou dostupné na 10 Omezené jazykové dovednosti čínské muslimské komunity představovaly pro chápání islámu vážný problém. Pro základní výklad Koránu (al-qurʾān (انقشآ je nezbytná znalost arabštiny. Až do období dynastie Ming však byla u východních muslimů soupeřem arabštiny perština, která byla i jazykem súfíů (arabsky ṣūfī ص ىف ي, persky darwīš د س و يش ), islámských mystiků, kteří šířili islám po Asii. 11 Je zajímavé, že tento termín používají především čínští Muslimové, žijící v severozápadní Číně. Intelektuálové v jiných částech Číny uvedený soubor zahrnují obecně pod termín Zhōngwén yīsīlánjiào yìzhù 中 文 伊 斯 蘭 教 譯 註 (Islámské překlady a komentáře v čínském jazyce). Viz např. Lipman (1997). 12 Rú 儒 jsou primárně konfuciánští učenci, proto slovo konfuciánský dávám do hranaté závorky. Nicméně termín konfuciánský je i zde namístě, jelikož tito učenci využívali zejména neokonfuciánský slovník k 2

3 čínských koncepcí zdůrazňovaných v jejich dílech odhaluje, jak se sami považovali současně za Číňany i za muslimy. Je pro ně charakteristické používání specifického neokonfuciánského slovníku k zformulování islámského učení. Po několika generacích tak bylo islámské učení v arabštině a perštině zastíněno konfuciánským vzděláním čínských literátů. V rámci systému vzdělávání Síně písma byla vyučovacím jazykem čínština. Řada významných arabských a perských spisů byla přeložena do čínštiny. Tam, kde bylo nutné zachovat původní jazyk, používala se speciální transkripce pomocí čínských znaků. Vedle islámského vzdělání mnoho učitelů i žáků studovalo čínské konfuciánské klasické spisy a často získávali i příslušné konfuciánské úřední hodnosti. Literatura Hanského kitábu čínský islámský kánon Literatura Hanského kitábu pozdního období dynastie Ming a raného období dynastie Qing přijala za svou ideologii čínského muslimského vzdělávacího systému a proklamovala své odlišné vysvětlení islámské doktríny prostřednictvím jazyka klasické čínské literatury. Čínský islámský kánon vznikal v období let asi Za tu dobu bylo publikováno více než sto prací, z nichž mnohé vyšly v několika vydáních či reprintech. 13 Tyto práce vznikaly nezávisle a teprve později je učenci seskupili do uvedeného celku. Všechny z nich však měly přímý vztah k systému vzdělávání Síně písma a jeho učitelům (Petersen 2006: 36). K největším učencům, na něž se pozdější práce opakovaně odvolávaly, patřili Wáng Dàiyú 王 袋 輿 (asi / asi ), Mǎ Zhù 馬 注 (asi /1711) a Liú Zhì 劉 智 (asi / asi /1739). Tito význační vzdělanci z řad čínských Muslimů a jejich díla symbolizují období renesance čínského islámu (Leslie 1986: 4). Psali čínsky o pojmech z arabských a perských pramenů, aby objasnili jádro islámského vědění čínskému publiku. Používali zejména neokonfuciánskou (ale i buddhistickou a taoistickou) terminologii a snažili se předávat tradiční výklady islámské víry i její kompatibilitu s čínskými principy, a současně prosazovat nadřazenost islámu. Tato literární inovace se mohla objevit pouze tam, kde čínské učení mezi muslimy dospělo k bodu, kdy literáti, kteří uměli jak arabsky, tak čínsky, mohli uvažovat o překládání textů a myšlenek z jednoho jazyka do druhého (Lipman 1997: 73). objasnění islámského učení. Označení huírú se poprvé objevilo v roce 1680 v předmluvě k Ma Zhuovu (Mǎ Zhù 馬 注 ) Kompasu islámu (Qīngzhēn zhǐnán 清 真 指 南 ), kde je tak označeno jedenáct islámských učenců. Viz moderní vydání Mǎ Zhù (1989). Srv. též Benite (2005): 143, Leslie (1986) podrobně pojednává o padesáti devíti z těchto prací. 3

4 Obsah Hanského kitábu je různorodý: překlady arabských a perských děl, slovníky, gramatické práce, komentáře islámských textů a původní filosofická díla (Benite 2005: 119). Na rozdíl od tvrzení některých komentátorů nebyla většina těchto textů apologetickými pojednáními určenými nemuslimským literátům (Israeli 2002). Tyto texty nebyly ani základními vysvětleními principů islámu, určenými běžné muslimské veřejnosti. Spíše byly psány v sofistikovaném jazyce čínské literární tradice pro intelektuálně pokročilé muslimské adepty muslimsko-čínského vzdělávacího systému. Několik textů se rovněž snažilo informovat čínskou elitu o islámu. Ale to byl spíše sekundární aspekt jejich funkce. Navíc tento soubor čínsko-islámských textů nebyl dílem určeným k obracení na víru, ale byl primárně zaměřen na vzdělávání již existujícího muslimského společenství v jeho vlastním náboženství (Ford 1974: 147). Texty, jež byly primárně napsány za tím účelem, aby vysvětlily, jak porozumět islámskému učení, se nezaměřovaly na to, jak toto učení uvést do praxe. Jejich primárním zájmem nebylo ani, aby jakkoli přímo vysvětlovaly šaríʿu (šarīʿah ششيعت ), islámské právo, ani obsah Koránu (al-qurʾān (انقشآ a hadísů (ḥadīṯ حذيث ), ústně uchovávané výpovědi o činech a skutcích proroka Muhammada (Muḥammad يح ذ ). Spíše tyto spisy rozváděly podstatu islámského chápání Boha, vesmíru a duše (Murata 2000: 4). Hanský kitáb tak muslimské komunitě, která již nedovedla číst základní náboženské texty islámu v originále a interpretovat je, zprostředkoval v raných čínských textech její vlastní tradici. Jak ostatně naznačuje jeho napůl čínský, napůl arabský titul, islámská víra v něm byla formulována slovníkem klasické čínské literatury, což podtrhovalo duální čínskou a muslimskou identitu jeho autorů (Petersen 2006: 37). Autoři Hanského kitábu patřili ke škole Gédímù 格 迪 目 (z arabského al-qadīm اقذيى, starý, čínsky též Lǎojiào 老 教, staré učení ), jedné z nejstarších a nejortodoxnějších forem islámu v Číně. 14 Tato škola patřila k hanífovskému mazhabu (čínsky Hānǎifěi xuépài 哈 乃 斐 學 派, arabsky maḏhab Ḥanīfah ح يفت,(يزهة jedné ze čtyř základních sunnitských právních škol (Gladney 1991: 37 41; Dillon 1999: ). Většina z těch, kdo se účastnili programu čínského muslimského vzdělávání, byli potomci muslimských imigrantů z Arábie, Persie a Střední Asie, kteří do Číny přišli za mongolské 14 Gédímù patří spolu s Yīhèwǎní 伊 赫 瓦 尼 (Iḫwānī, z arabského al-iḫwān اإلخىا, Bratrstvo ) a Xīdàotáng 西 道 堂 (Sekta cesty Západu [Číny]) ke třem velkým školám čínského islámu (Zhōngguó de sān dà jiàopài 中 國 的 三 大 教 派 ). 4

5 nadvlády ve 13. a 14. století. 15 Ti si v průběhu generací získali dostatek bohatství a dostatečné společenské postavení, které umožňovalo jejich potomkům studovat na čínských akademiích a v místních mešitách. Vytvářel se tak okruh vzdělaných muslimů, kteří si udržovali svou muslimskou identitu, avšak potřebovali jí dát nový obsah. Tak začaly vznikat čínské muslimské texty (Benite 2005: 37 38). Třebaže autoři působili v různých centrech islámské vzdělanosti, byli spolu v neustálém dialogu. Tyto texty tak vznikaly z intelektuální spolupráce mezi několika učenci a jejich studenty v rámci vzdělávání Síně písma. Autoři se vzájemně znali, byli buď kolegy, příbuznými nebo měli vztah mistr žák (Petersen 2006: 38). Podobně jako ostatní čínští intelektuálové nevystupovali jako jednotlivci, ale jako členové uznávané intelektuální komunity (Benite 2005: 121). Kromě toho, že byli ve vzájemném styku a vzájemně si komentovali a kritizovali svá díla, byli v kontaktu i s mnoha dalšími subjekty nakladateli, sponzory, filantropy, editory, studenty apod. (Benite 2005: 29). Toto širší společenství muslimů a nemuslimů přímo umožňovalo autorům Hanského kitábu šířit jejich díla. Islámské vzdělávání v Číně Literatura Hanského kitábu byla přímým důsledkem nového vzdělávacího systému vzdělávání Síně písma, který umožnil muslimské elitě čelit škodlivým vlivům akulturace a zachovat aspekty jejího cizího (tj. nečínského) dědictví. Zakladatelem tohoto vzdělávacího systému byl muslimský vzdělanec chuejské národnosti Hú Dēngzhōu 胡 登 洲 ( ), pocházející z provincie Shǎnxī 陝 西. Zpočátku studoval čínskou klasickou konfuciánskou literaturu a dynastické anály, rozhodl se však nepodstoupit úřednické zkoušky, jejichž kandidáti měli otevřenou cestu ke státním úřadům. Jako příslušníkovi národa Chuejů (Muslimů) se mu zároveň dostalo klasického islámského vzdělání v místní mešitě, avšak byl zklamaný tím, že nemohl proniknout do významu islámských klasických děl. Vydal se tedy hledat vzdělání v muslimském světě: několik let cestoval po Střední Asii, mnoho let strávil v posvátné Mekce (Makkah يكت ). Vrátil se do Číny s novým chápáním islámu a zejména s knihami, které tuto znalost prokazovaly (Benite 2005: 39 42). Hú Dēngzhōuem zavedený systém islámského vzdělávání byl obdobný výuce v madrasách (madrasah يذسست ), náboženských školách rozšířených v muslimských komunitách, avšak od 15 Za dynastie Yuan (Dà Yuán Dìguó 大 元 帝 國, mongolsky Dai Ön Ulus) se muslimové podíleli na rozvoji vědy, techniky, lékařství i hospodářství Číny. Mongolští chánové (a zároveň čínští císařové) zvali perské astronomy, čerpali ze znalostí arabských lékařů, Peršané, Arabové a Ujguři byli využíváni jako výběrčí daní a odborníci na finančnictví. Poněkud podrobněji viz Liščák (2011): 33. 5

6 ostatních islámských škol se lišil jednak v tom, že vyučovacím jazykem byla čínština, jednak tím, že čínští muslimové vedle knih psaných arabsky a persky používali knihy psané čínsky (a to islámské i neislámské, včetně čínských klasických knih a oficiálních historií) (Benite 2005: 75). Protože většina studentů měla omezené znalosti jazyků islámu (arabštiny a perštiny), učební pomůcky k výuce Koránu a jiných islámských textů zahrnovaly i čínskou fonetickou transliteraci (Lipman 1997: 50). Systém vzdělávání Síně písma vznikl v severozápadní Číně, kde muslimové žili v rozsáhlých společenstvích a byli v častém styku s muslimy ze Střední Asie. Rozkvětu se však dočkal ve velkých městech východní Číny s jejich kosmopolitním obyvatelstvem a velkým počtem učitelů a studentů. Města delty Dlouhé řeky a Jiāngnánu 江 南, tedy oblasti jižně od dolního toku Dlouhé řeky, produkovala učence, kteří sestavovali islámská díla s čínskými charakteristikami. Tato města, Quánzhōu 泉 州, Hángzhōu 杭 州, Yángzhōu 揚 州, Níngbō 寧 波, Sūzhōu 蘇 州 a Nánjīng 南 京, byla velkými obchodními a intelektuálními centry s dlouhou tradicí sbírání knih a knihtisku, s mnoha držiteli nejvyšších úřednických hodností a se zámožnými a vzdělanými muslimskými obyvateli (Benite 2005: 21 22). Docházelo k začleňování muslimských komunit do okolního městského prostředí, přičemž tyto komunity využívaly vzdělávací síť ke sjednocování svých rozptýlených příslušníků. Vznikaly tak velké izolované muslimské komunity (Lipman 1984). Jedním z nejvýznamnějších islámských center se nakonec stal Nánjīng, kde působil jak Wáng Dàiyú 王 袋 輿 (čínsko-arabsky د ى ي ى,(و ا první autor Hanského kitábu, tak Liú Zhì 劉 智, jeho nejplodnější autor. Zde, vedle islámského vzdělání, mnoho učitelů a studentů studovalo konfuciánské klasické knihy a často získávali i oficiální úřednické tituly. 16 Bohatý kulturní život a společenství vzdělanců ve velkých městech Jiāngnánu umožňovaly rozkvět čínskomuslimského vzdělání. Místní muslimští vzdělanci prostřednictvím vzniku a šíření specificky čínské formy islámského vzdělání, podloženého konfuciánským vzděláním a učením, utvářeli svou identitu jako čínská elita a sami se i považovali za součást kultury čínské elity Např. titul míngjīng 明 經 ([učenec] chápající klasická díla) se několikrát objevuje v Zhào Cànově 趙 燦 Genealogii předávání a linii klasického učení (Jīngxué xì chuánpǔ 經 學 系 傳 譜 ) z doby kolem roku Viz Benite (2005): Titul míngjīng byl jedním z titulů udělovaných absolventům metropolitních zkoušek jìnshìkē 進 士 科 za dynastií Sui, Tang a na počátku dynastie Song. 17 Autoři literatury Hanského kitábu a učenci-učitelé v Síni písma běžně používali pro příslušníky své komunity čínské tituly, jako např. jīngshī 經 師 (učitel klasické literatury, zejména Koránu), xuézhě 學 者 (učenec), duānshì,إياو 端 士 (korektní literát) či prostě shì 士 (literát). Nahrazovali jimi tak cizí tituly, jako např. imám (imām čínsky āhōng 阿 訇, někdy též psáno āhéng 阿 衡, āhóng 阿 洪 ), které používali např. čínští Muslimové (Chuejové). Srv. Benite (2005): 36, ; Jīn Jítáng (1985). 6

7 Islámské texty dostupné čínské muslimské inteligenci byly většinou od perských autorů. Zatímco arabština byla jazykem Koránu a většiny islámských klasických děl, perština byla primárním prostředkem islámské výuky od Persie na východ. Arabské a perské texty dostupné v Číně na začátku 18. století jsou zaznamenány v předmluvách ke dvěma Liú Zhìovým hlavním dílům z let 1704 a Tyto dva seznamy zahrnují šedesát šest a šedesát osm různých záznamů s titulem každého díla v čínské fonetické transliteraci a v překladu (Leslie a Wassel 1982). Protože tyto seznamy neobsahovaly tituly v původních jazycích, je značně obtížné identifikovat originální texty. Někdy však tyto originály mohou být i imaginární. Aby svým překladům do čínštiny dodali větší vážnosti, autoři často tvrdili, že vycházejí z arabských a perských originálů. A i když tyto originály skutečně existovaly, jejich překladatelé je spíše přepisovali a přetvářeli, než aby překládali filosofické představy a koncepce súfismu do přijatelné čínštiny. Perské súfijské texty a Hanský kitáb V celém korpusu Hanského kitábu byly spolehlivě identifikovány čtyři skutečné překlady originálních islámských textů. Všechny čtyři napsali perští súfíové a v muslimském světě se těší velké úctě. Prvním z nich byl Merṣād al-ʿebād men al-mabdāʾ elāʾl-maʿād (Cesta sluhů Božích od počátku k návratu), který napsal Najm al-dīn Rāzī يشصاد انعباد ي ان بذا انی ان عاد (asi جى انذي ساصی ), významný představitel súfijského řádu Kubrāwiyya.کبشاويت 18 Tento text se vyhýbá vyumělkovanému jazyku a vysvětluje své poselství o přirozenosti lidského bytí, cestu k Bohu prostřednictvím obrazů každodenního jazyka. Proto je také mimořádně populární ve východních islámských zemích. Uvedený text přeložil roku 1651 Wǔ Zǐxiān 伍 子 先 pod názvem Guīzhēn yàodào yìyí 歸 真 要 道 譯 義 (Základní fakta o návratu k pravdě. Překlad a interpretace). Překlad se stal tak populárním, že vznikaly nové verze pod novými názvy a i ty byly používány k výuce v Síni písma. Všechny pozdější odkazy v čínských islámských textech používají k označení této knihy Wǔ Zǐxiānův čínský titul (Benite 2005: 127, pozn. 20). Druhý z uvedených textů je Maqṣad-e Aqṣā Kubrāwiyya, ʿAzīz al-dīna Nasafīho (Nejzazší cíl) jiného mistra řádu يقصذ اقصى (zemř. asi 1300) 19, poskytující kratší, sušší عضيض انذي سفي a systematičtější výklad vztahu mezi Bohem, vesmírem a dokonalou lidskou bytostí (al-insān al-kāmil انكايم,اإل سا též persky ensān-e kāmel ا سا كايم ). Existují dva překlady tohoto textu 18 Anglický překlad viz Najm al-din Razi (1982). 19 Anglický překlad viz Ridgeon (2002). 7

8 do čínštiny, napsané pravděpodobně stejným autorem. První překlad pořídil Shě Yùnshàn 舍 蘊 善 ( ) v roce 1679 pod názvem Yánzhēnjīng 研 真 經 (Kniha o zkoumání pravdy). Druhým překladem je nedatovaná práce připsaná Pò Nàchīovi 破 納 痴, což je považováno za Shě Yùnshànův pseudonym. Titul díla je Guīzhēn bìyào 歸 真 必 要 (Přehled cesty návratu k pravdě). Zbylé dva texty, Ašeʿʿat al-lamaʿāt (Odlesky), napsal ʿAbd al-raḥmān Jāmī نىايح (Paprsky záblesků) 20 a Lawāyeḥ اشعهج انه عاث ( ), slavný učenec عبذ انشح جايی súfijského řádu Naqšbandiyya. قشب ذيت První z nich přeložil v 17. století Pò Nàchī pod názvem Zhāoyuán mìjué 昭 元 秘 訣 (Mystické tajemství původu jasu), překlad však byl publikován poprvé až roku 1927 (Petersen 2006: 32). Druhé z uvedených děl přeložil Liú Zhì kolem roku 1751 pod názvem Zhēnjìng zhāowēi 真 境 昭 微 (Pravá metoda k osvětlení původu). O uvedené překlady se opírala řada raných autorů Hanského kitábu, když psali své interpretace terminologie a pojmů. Vznikl nový literární žánr, zvaný čínsky rènzhǔxué 認 主 學,(عقيذة (doslova: nauka o poznávání Boha), který zahrnoval islámskou teologii (ʿaqīdah أصىل a základy Božské jednoty (uṣūl al-tawḥīd (أصىل انذي základy náboženství (uṣūl al-dīn.(انتىحيذ Zhào Càn 趙 燦 ve své Genealogii předávání a linii klasického učení (Jīngxué xì chuánpǔ 經 學 系 傳 譜 ) z doby kolem roku označil díla Najm al-dīna Rāzīho, ʿAzīz al-dīna Nasafīho a ʿAbd al-raḥmāna Jāmīho za tři klasická díla základního učení o lidské přirozenosti a božském mandátu. Jejich šíření mezi vzdělanci vedlo k určité interpretaci islámu, který zdůrazňoval otázky víry, přirozenosti lidské existence a poznání Boha (Petersen 2006: 33). Neokonfuciánství a islám Autoři Hanského kitábu používali evidentně konfuciánské termíny a témata k tomu, aby vysvětlili islám, zprostředkovali vzájemnou kompatibilitu obou systémů a vytvořili představu o své víře srozumitelnou jejich muslimským a nemuslimským kolegům literátům. Používání neokonfuciánských myšlenek se s postupem doby stávalo výraznější a bylo charakteristickým rysem u Liú Zhìa, předního autora Hanského kitábu. Jak uvádí Leslie (1986: 119), téměř 20 Tento text je komentářem k perskému klasickému dílu Lamaʿāt ن عاث (Záblesky) od Faḫr ad-dīna ʿIrāqīho století. ( ), súfijského filosofa a mystika 13. فخشانذي عشاقی 21 Toto dílo zachycuje úspěchy vzdělávání Síně písma a podává přehled o jeho dějinách, včetně učitelů, studentů, programu, literárních výstupů a zřizování škol při mešitách. 8

9 všechny islámské spisy v čínštině jsou prodchnuty konfuciánstvím, pasážemi o moudrých vládcích Yáovi 堯 a Shùnovi 舜 a citacemi z Konfucia a Mencia. Jednou z nejdůležitějších technik autorů Hanského kitábu, jak zformulovat to, že se sami považují za muslimy, a přitom reprezentovat jejich komunitu v rámci literátské kultury pozdní císařské Číny, bylo spojování proroka Muhammada se starověkými čínskými mudrci. Islám se tak stal součástí určité části čínského myšlení, jež vytvářeli, uchovávali a šířili čínští muslimští učenci dàa 道 islámu (Benite 2005: 179). Jejich dílo vymezovalo chápání Muhammada jako mudrce tím, že ho líčilo jako hlasatele vědění a vzor správného chování. Tato interpretace učinila Muhammada součástí čínské tradice a činila ho kulturně srozumitelnou postavou v interpretačních kategoriích čínské (hanské) společnosti (Benite 2005: 171). Otevřený odkaz na konfuciánské myšlenky byl záměrným pokusem překlenout vnímanou propast mezi oběma tradicemi a uvolnit místo muslimské tradici v oblasti čínské filosofie. Líčení islámu jako hlavního dàa či cesty mezi mnohými pomohlo umístit islám do čínského zorného úhlu, aniž by ztratil některý ze svých základních principů. K tomu autoři vytvořili literární korpus, který se vzepřel konvencím tím, že sloučil islámskou víru s konfuciánskými pojmy a terminologií. Přesto však výslovně a často odkazovali na skutečnost, že předávají učení (jiào 教 ) a cestu (dào) staré jako lidstvo samo (Frankel 2005: 70). Pokus učenců pochopit cestu nejvyššího mudrce, Muhammadovo dào, znamenal uplatnit čínské charakteristiky islámu. Vykreslování Muhammada jako mudrce a učení islámu jako jeho dào byly rozhodující pro odstraňování propasti mezi islámem a čínskými filosofickými systémy. Zatímco čínští muslimští autoři shledávali neokonfuciánské morální učení slučitelné s islámskou zbožností, cítili, že totéž učení chybí v jejich koncepci nejvyšší bytosti. Často srovnávali Boha za využití terminologie z různých čínských škol a vymezovali jeho vznešenost v porovnání s nimi. Jejich popisy a vysvětlení byly vždy v dialogu s čínskou tradicí, neboť právě tyto domácí myšlenky utvářely myšlení čínsky vzdělaných muslimů. Na účast čínsko-muslimské elity v širším vědeckém úsilí se čínští literáti a muslimská komunita dívali odlišně. Hledisko čínských literátů je obtížné formulovat, protože konfuciánsky vzdělaní literáti většinou literaturu Hanského kitábu ignorovali. Od dynastie Ming oficiální čínské záznamy a osobní zprávy se stále více zmiňovaly o muslimech, avšak velmi málo o jejich dílech či vzdělávacím systému. To málo, co bylo zmíněno, se často uvádělo v předmluvách k jednotlivým dílům nebo na nápisech v mešitách. 9

10 V podstatě až do roku 1782 majoritní čínská společnost nepovažovala soubor muslimské literatury, známý jako Hanský kitáb, za autoritativní. Po té, co byl uvězněn a vyslýchán jistý potulný muslim, který měl u sebe několik textů Hanského kitábu, byla císaři Qianlongovi (Qiánlóngdì 乾 隆 帝, vládl ) předložena kopie Liú Zhìových Pravdivých záznamů o nejvyšším mudrci islámu (Tiānfāng zhìshèng shílù 天 方 至 聖 實 錄 ). 22 Ten ji přehlédl, opatřil císařskou pečetí s nápisem přečteno císařem Qianlongem (Qiánlóng yùlǎn zhī bǎo 乾 隆 御 覽 之 寶 ) a napsal na ni schvalovací komentář. Teprve toto oficiální uznání, které samozřejmě přineslo autorovi věhlas, zároveň demonstrovalo, že čínská společnost přijala hodnoty neokonfuciánsko-islámského dialogu (Benite 2005: 232; Petersen 2006: 45). Závěrem Hledání čínské muslimské identity tak předcházelo zkoumání toho, co to znamená být zároveň Číňan a muslim. Autoři Hanského kitábu vnímali pružnost těchto kulturních kategorií muslimští literáti si tak museli uvědomit své postavení v rámci společnosti císařské Číny a zároveň stanovit muslimskou identitu. Historické dědictví islámu v Číně ovlivnilo vnímání muslimů v rámci širší čínské společnosti i mezi jednotlivými muslimy. Tím, že autoři Hanského kitábu a vůdčí osobnosti systému vzdělávání Síně písma vytvořili originální pojetí a šířili ho prostřednictvím novátorských pedagogických metod, obnovili muslimskou identitu. Islám byl chápán jako kompatibilní, integrální a doplňující myšlenkový systém k neokonfuciánství a byl nakonec zahrnut do čínské tradice, již sám zahrnoval. Autoři Hanského kitábu sdělovali své islámské poselství v jazyce přístupném soudobým, již akulturovaným muslimům, a zároveň se svým cizím náboženstvím seznamovali Číňany. Z jejich prací poznáváme i to, jak jedinci, kteří byli zároveň muslimy i Číňany, chápali sebe a svůj svět. Bibliografie 22 Tato práce vznikla v letech Je životopisem proroka Muhammada, zároveň však poskytuje i autobiografické poznámky o autorovi. Cestoval hodně po Číně, kde navštěvoval knihovny a vyhledával knihy. Právě jeho návštěva Konfuciova rodiště v roce 1721 ho inspirovala k sepsání tohoto životopisu proroka Muhammada. Vydal se znovu po Číně hledat texty o Prorokovi. Zpět do Nankingu se vrátil až v roce 1724 a životopis dokončil. 10

11 Pozn.: Uvádím pouze použitou literaturu. Citované prameny čínské muslimské produkce vyšly v mnoha vydáních, kromě toho jsou všechny dostupné volně ke stažení na čínském internetu. Benite, Zvi Ben-Dor (2005). The Dao of Muhammad: A Cultural History of Chinese Muslims in Late Imperial China. Cambridge, MA: Harvard University Press. Dillon, Michael (1999). China s Muslim Hui Community: Migration, Settlement, and Sects. Richmond, UK: Curzon Press. Frankel, James D. (2005). Liu Zhi s Journey Through Ritual Law to Allah s Chinese Name: Conceptual Antecedents and Theological Obstacles to the Confucian-Islamic Harmonization of the Tianfang Dianli. Ph.D. Dissertation. Columbia University. Ann Arbor: UMI Dissertations Publishing. Gladney, Dru (1991). Muslim Chinese: Ethnic Nationalism in the People s Republic, Cambridge, MA: Harvard University Press. Israeli, Raphael (2002). Islam in China. Religion, Ethnicity, Culture, and Politics. Laham, MD: Lexington Books. Jīn Jítáng 金 吉 堂 (1985). Wáng Dàiyú āhéng zhuán 王 岱 舆 阿 衡 传 (Životopis imáma Wang Daiyuho), in: Zhōngguó yīsīlánjiào shǐ cānkǎo zīliào xuǎnbiān, 中 国 伊 斯 兰 教 史 参 考 资 料 选 编 (Výběr materiálů k dějinám čínského islámu), eds. Lǐ Xìnghuá 李 兴 华 a Féng Jīnyuán 冯 今 源. Yínchuān 銀 川 : Níngxià rénmín chūbǎnshè 宁 夏 人 民 出 版 社, vol. 1 ( 上 册 ): 110. Leslie, Donald Daniel a M. Wassel (1982). Arabic and Persian Sources Used by Liu Chih, Central Asiatic Journal 26: Leslie, Donald Daniel (1986). Islam in Traditional China. Canberra: Canberra College of Advanced Education. 11

12 Lipman, Jonathan Neaman (1984). Patchwork Society, Network Society: A Study of Sino- Muslim Communities, in: Islam in Asia, vol. 2, ed. Raphael Israeli. Boulder: Westview Press. Lipman, Jonathan Neaman (1997). Familiar strangers: a history of Muslims in Northwest China. Seattle: University of Washington Press. Liščák, Vladimír (2011). Čínský islám a (neo)konfuciánství. Podivuhodná syntéza dvou systémů za dynastií Ming a Čching. Nový Orient 66/2: Mǎ Zhù 馬 注 (1989). Qīngzhēn zhǐnán 清 真 指 南 (Kompas islámu). Xīníng: Qīnghǎi rénmín chūbǎnshè 西 寧 : 青 海 人 民 出 版 社. Murata, Sachiko (2000). Chinese Gleams of Sufi Light: Wang Tai-yu s Great Learning of the Pure and Real and Liu Chih s Displaying the Concealment of the Real Realm. Albany: State University of New York Press. Najm al-din Razi (1982). The Path of God s Bondsmen from Origin to Return. Přel. Hamid Algar. Delmar, NY: Caravan Books. Petersen, Kristian (2006). Reconstructing Islam: Muslim Education and Literature in Ming- Qing China, The American Journal of Islamic Social Sciences 23/3: Ridgeon, Lloyd (2002). Persian Metaphysics and Mysticism: Selected Treatises of `Aziz Nasafi. Richmond: Curzon. Abstract: Chinese Islam and Han Kitab. A wonderful synthesis of the Islam and Confucianism during the Ming and Qing Dynasties During the sixteenth century when Islam was already established in China, Chinese Muslims began to critically examine their understanding of Islamic knowledge and how to transmit it to future generations. Traditional tutelage based on purely Arabic and Persian sources 12

13 generally evaded a Muslim population that, for the most part, could no longer read the available rare Islamic texts. The subsequent reconstruction of Islamic knowledge and education emphasized the intersections between the Chinese and the Muslim communities cultural and religious heritages. The new specialized educational system, Scripture Hall education (jīngtáng jiàoyù 經 堂 教 育 ), utilized Chinese as the language of instruction and incorporated aspects of traditional Chinese literati education in collaboration with newly retrieved Islamic sources from the Muslim heartland. This is most clearly displayed through the Han Kitab (Hàn kètǎbǔ 漢 克 塔 卜, also Hàn kètǎbù 漢 克 塔 布 ; Hān kitāb کتاب,(ها the canonized corpus of Chinese Islamic texts (c ). This literature articulated Islamic principles through the lexicon of literary Chinese and replicated the ideology highlighted by the educational network, employing obvious Neo-Confucian terms and themes to explain Islam. 13

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská

Metodický list. Příjemce: Základní škola Integra Vsetín. Světová náboženství. Název materiálu Autor. Mgr. Martina Borská Projekt: Zlepšení podmínek pro vzdělávání Příjemce: Základní škola Integra Vsetín Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3764 Název materiálu Autor Světová náboženství Mgr. Martina Borská Metodický list

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

JZ Asie kolébka tří náboženství

JZ Asie kolébka tří náboženství JZ Asie kolébka tří náboženství Základní škola a Mateřská škola, Otnice, okres Vyškov Mgr. Vojáčková Ludmila Číslo a název klíčové aktivity: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Interní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku

03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku 03. 07. 2016 17:53 1/5 Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti ve starověku Úvod Má práce má název Hlavní mezníky při studiu člověka

Více

Předmluva: Proč Konfucius?

Předmluva: Proč Konfucius? Obsah Kapitola první, Cesty nebes a země 11 Kapitola druhá, Cesta srdce a duše 27 Kapitola třetí, Cesta světa 45 Kapitola čtvrtá, Cesta přátelství 69 Kapitola pátá, Cesta ctižádosti 87 Kapitola šestá,

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

06 Klasicismus, osvícenství

06 Klasicismus, osvícenství 06 Klasicismus, osvícenství Otázka číslo: 1 Klasicismus se datuje do období: 16./17. století 17./18. století 18./19. století Otázka číslo: 2 Centrem klasicismu je: Anglie Itálie Francie Otázka číslo: 3

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13

Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání 9 Předmluva překladatelů 11 Kapitola 1: Na úvod 13 1.1 Coje to čínština? 14 1.1.1 Standardní čínština... 15 1.1.2 Šíření standardní čínštiny putonghua v ČLR... 17

Více

Nejstarší formy komunikace

Nejstarší formy komunikace Nejstarší formy komunikace Název školy Číslo projektu Autor Název šablony www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice CZ.1.07/1.5.00/34.0370 Mgr. Klára Masařová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Komentář k pracovnímu listu

Komentář k pracovnímu listu Komentář k pracovnímu listu Název: Islám Cíle aneb K čemu by práce s tímto pracovním listem měla vést: Cílem PL je procvičit a upevnit si znalosti o islámu, zároveň jej zasadit do souvislostí s ostatními

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika

Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Požadavky na diplomové práce v oboru Religionistika Diplomovou prací má student prokázat, že zvládl základy vědecké práce, tedy že zvládl metodologii oboru, je schopen samostatně pojednat o zvoleném tématu,

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Příbram Vojna 2013: Josef Märc Projektová výuka, současné dějiny a šťastná babička komunistka (50. léta v Československu) Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: H/01 Truhlář. Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 33-56-H/01 Truhlář Název školního vzdělávacího programu: TRUHLÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Sada:

Více

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura)

Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Novinky literatury pro děti říjen 2007 (Naučná literatura) Klíč ke slohu aneb Nerudou snadno a rychle?!: pro 2. stupeň ZŠ i pro nižší ročníky víceletých gymnázií. /Marie Hanzová a Eva Schneiderová. Praha:

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I

Výukový materiál. VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook. December 28, Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I VY_32_INOVACE_d_5_01.notebook Výukový materiál Na co navazujeme ze středověku a raného novověku I zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) Předmět:

Více

Databáze českých meter

Databáze českých meter Databáze českých meter 1795 1825 KVĚTA SGALLOVÁ Představením Thesauru českých meter raného obrození chceme upozornit bohemistickou odbornou veřejnost na databázi, která vznikla v Ústavu české literatury

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: 1. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí se vznikem, působností a významem

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Obsah Předmluva... 6 Úvod... 8 Základy Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Dům a okolí Orientace...108 Prostředí...118 Místo...132 Město...144 Žít a pracovat podle

Více

Badatelsky orientované vyučování matematiky

Badatelsky orientované vyučování matematiky Libuše Samková Badatelsky orientované vyučování matematiky 29. října 2013 IBME = Inquiry based mathematics education = Výuka matematiky založená na inquiry Co to je inquiry? Anglicko-český slovník nám

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium.

Sinologii (bakalářské studium) lze studovat jednooborově. Bakalářské tříleté studium je zároveň přípravou pro navazující magisterské studium. SINOLOGIE SIN Sinologii (magisterské studium) lze studovat dvouoborově (tj. v kombinaci s jiným oborem), jako jednooborové studium s blokem volitelných předmětů (specializačním blokem předmětů), nebo jako

Více

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost

Historická interpretace 3. Žáci by se měli naučit identifikovat různé způsoby, kterými je reprezentována minulost Národní učební osnovy pro Anglii DĚJĚPIS Stupeň 1 1. Cíle: a) umístit události a objekty v chronologickém pořadí b) používat obecná slova a fráze spojované s chodem času (např. před, po, kdysi dávno, minulost)

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 20. Problematika vymezení pojmu minorita. Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 20. www.ssgbrno.cz Vytvořila: PhDr. Andrea Kousalová, DUM číslo: DUM 20 číslo: 20 Problematika Problematika vymezení vymezení pojmu pojmu Strana: 1 Škola, Šmahova 110 Ročník 1. ročník

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑

Etnografie a národnostní politika ČLR. Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Etnografie a národnostní politika ČLR Identita zahraničních Číňanů Huáqiáo 華 僑 Čínská migrace Zdroje a motivace migrace do zahraničí: Minulost: Nedostatek zemědělské půdy (růst populace, civilizační rozvoj,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527. U Hřiště 527, Velešín. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527. U Hřiště 527, Velešín. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527 U Hřiště 527, 382 32 Velešín Identifikátor: 600 170 349 Termín konání

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013

OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Žalanského 68/54 Praha 17- Řepy OZNÁMENÍ REKTORKY č. 8/2013 čl. 1 Odborné publikační aktivity akademických pracovníků VŠRR Informace o předávání dat do IS VaVaI

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Pokyny pro zpracování bakalářských prací

Pokyny pro zpracování bakalářských prací Grafická a multimediální laboratoř Vysoká škola ekonomická v Praze 2014 Pokyny pro zpracování bakalářských prací Obsah Struktura bakalářské práce... 2 Vstupní část práce... 2 Hlavní textová část práce...

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice

Průřezová témata mezipředmětové vztahy. Úvod do dějepisu - typy pramenů - vnímání času. Raný středověk. učebnice A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 7. 5 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení vybírá a užívá vhodné

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel CZ.1.07/1.5.00/ Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci

Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Vyhodnocení plnění Politiky druhotných surovin České republiky za období 2014 až 2016 Příloha č. 10 Závěrečná zpráva z Pilotního projektu Pracovník pro recyklaci Závěrečná zpráva z pilotního ověřování

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství

CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ. Filosofie náboženství CESTA K HRANICÍM A ZA NĚ Filosofie náboženství 2 Průvodce: filosofie náboženství - 1.část 7.1 ÚVOD: ČLOVĚK JE KONEČNÁ BYTOST 7.2 ZROD FILOSOFIE NÁBOŽENSTVÍ Z KRIZE VĚROHODNOSTI MÝTICKÉHO VÝKLADU SVĚTA

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

Vývoj světové a české literatury I.

Vývoj světové a české literatury I. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Vývoj světové a české literatury I. 02 Starověká orientální literatura AUTOR: Mgr. Lenka Kutalová DATUM : 26.5.2012 Osnova Mezopotámie - sumerská literatura Egypt

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY

TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY TEORIE PRÁVA 12. SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY Mgr. Martin Kornel SVĚTOVÉ PRÁVNÍ SYSTÉMY - PŘEHLED Kontinentální právní systém Angloamerický právní systém Islámský právní systém Další právní systémy --------------

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk

Více

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY

PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY CENTRUM PRO STUDIUM POLITICKÉHO ISLÁMU BILL WARNER International CSPI LLC, 2010 This edition CSPI International, 2015 Bill Warner PRÁVO ŠARÍA PRO NEMUSLIMY Z anglického originálu

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK

Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník. Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Kód a název oboru vzdělání: 6551H/01 Kuchař číšník Název školního vzdělávacího programu: KUCHAŘ ČÍŠNÍK Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí

Dle Heideggera nestačí zkoumat jednolivá jsoucna, ale je třeba se ptát, co umožňuje existenci jsoucen tzn. zkoumat... bytí Filozofie 06 Základní zadání k sérii otázek: V uvedených charakteristikách a tezích týkajících se moderní filosofie doplňte z nabízených adekvátní pojem, termín či slovo. Otázka číslo: 1 MARTIN HEIDEGGER

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 282 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 30.3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický list

Více

Konstruktivistické principy v online vzdělávání

Konstruktivistické principy v online vzdělávání Konstruktivistické principy v online vzdělávání Erika Mechlová Ostravská univerzita ESF Čeladná, 4.11.2005 Teorie poznání Teorie poznání, noetika - část filozofie Jak dospíváme k vědění toho, co víme Co

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

Proč je na světě tolik bohů?

Proč je na světě tolik bohů? Proč je na světě tolik bohů? Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Petr Kostka Proč je na světě tolik bohů? e-kniha Copyright Albatros Media a. s., 2017 Všechna

Více

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice

Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Kritéria evaluace elektrotechnické a elektronické stavebnice Čestmír Serafín, Lenka Partíková Souhrn Hodnocení učebních pomůcek používaných ve vyučovacím procesu patří mezi základní kompetence učitele.

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Veřejná Správa BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZAČLEŇOVÁNÍ SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH SKUPIN DO VZDĚLÁVACÍHO PROCESU A JEJICH UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE S VYUŽITÍM PODPORY ZDROJŮ Z ESF SOCIAL

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více