Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013"

Transkript

1 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat /33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Na jednání ZMČ dne informoval starosta městské části v bodě 17/23/2013 o záměru prodat nemovitost č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice. V souladu s touto informací a znaleckým posudkem na odhad ceny předmětné nemovitosti byl dne zveřejněn záměr na prodej této nemovitosti. Minimální kupní cena dle znaleckého posudku byla stanovena ve výši ,- Kč. Výše nabídnuté částky byla jediným a rozhodujícím kritériem pro prodej. V termínu dle zveřejněného záměru byly doručeny 4 nabídky: 1. Roman Vávra, Budyšínská 377/15, Praha 8 Dolní Chabry 2. Lubomír Španihel, Na Blatech 829/12, Praha 8 3. Karolína Čermáková, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň 4. Jiří Tumpach, Severní II 588/19, Praha 4 Spořilov Komise konstatovala, že všechny nabídky splnily kritérium minimální stanovené ceny, a doporučila zastupitelstvu městské části schválit prodej nemovitosti č. p. 7 uchazeči s nejvyšší nabídkou ,- Kč, tj. paní Karolíně Čermákové, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň. V případě, že nedojde k podpisu smlouvy nebo neuhrazení kupní ceny, doporučuje komise jednat s dalším uchazečem s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice paní Karolíně Čermákové, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň za částku ,- Kč. Kupní smlouva bude podepsána do Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího. 2/33/2013 Zvýšení kapacity počtu žáků v základní škole Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Vyjádření hygienické stanice umožňuje maximální počet žáků v základní škole v počtu 525. V současnosti je možno přijmout maximální počet 450 žáků. Ředitelka základní školy chce do budoucna vytvořit předpoklady pro pružnou reakci na vyšší počet žáků, než v současnosti může přijmout. V případě schválením zastupitelstvem městské části bude zvýšení kapacity schvalovat magistrát hlavního města, se kterým byla záležitost konzultována. Zvýšení kapacity bude platit od školního roku 2014/2015, žádost na magistrát se však musí podat do konce září Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice souhlasí se zvýšením počtu žáků základní školy Satalice, K Cihelně 137, Praha-Satalice na 525 žáků od školního roku 2014/2015.

2 3/33/2013 Návrh na směnu části pozemku parc. č. 939/93 k. ú. Satalice za část pozemku parc. č. 939/57 k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Na městskou část Praha-Satalice se obrátil vlastník pozemku parc. č. 939/57 k. ú. Satalice pan Mgr. Jan Velešík, Šimkova 666/16, Praha-Satalice, se žádostí o směnu části jeho pozemku (cca 1 m 2 ) za část pozemku parc. č. 939/93 k. ú. Satalice (cca 1 m 2 ), který je ve správě městské části Praha-Satalice a hraničí s pozemkem 939/57. Důvodem je zejména skutečnost, že bývalé vedení městské části objednalo zhotovení zděné plynoměrné přípojky a přípojky elektrické energie právě na pozemku par.č. 939/57 k. ú. Satalice v rámci akce Radiovka v roce 2003 a v rámci výstavby komunikací došlo k posunutí hranic pozemků proti katastru nemovitostí (podobně jako u manželů Hadaričových), a tak zděná plynoměrná přípojka leží na pozemku manželů Velešíkových a část oplocení je již na pozemku svěřeném městské části. K odkoupení či směnám pozemků za bývalého vedení městské části ovšem nedošlo. Zmíněné přípojky slouží pro společnost KAMAT a také pro vlastníka pozemku parc. č. 939/114 k. ú. Satalice. Rozdíl ve výměře ploch by doplatil žadatel dle cenové mapy. Po provedeném zaměření bylo zjištěno, že výměry obou pozemků jsou po zaokrouhlení identické, tj. 1 m 2, a může dojít ke směně bez dalších finančních vyrovnání. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje směnu části pozemku parc. č. 939/93 (po oddělení 939/127)k. ú. Satalice o výměře 1 m 2, který je ve správě městské části Praha-Satalice, za část pozemku parc. č. 939/57 (po oddělení 939/126)k. ú. Satalice o výměře 1 m 2, který je ve společném jmění manželů Mgr. Jana Velešíka a Mgr. Janete Velešíkové, Šimkova 666/16, Praha-Satalice. Žadatel uhradí polovinu nákladů za vyhotovení geometrického plánu. Každá ze stran si uhradí návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. 4/33/2013 Návrh na uložení věcného břemene do pozemku parc.č.987/14 v k.ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Dne zaslala spol. Vegacom a.s. žádost o uložení nového el. kabelu NN v délce cca 14m do pozemku parc.č.987/14 ostatní plocha chodník před zahradou ZŠ. Společnost Telefonica plánuje výstavbu nové aktivní technologie v objektu TR847, který je umístěn v severozápadním rohu pozemku parc.č. 282 (zahrada ZŠ). Nová technologie bude sloužit ke zkvalitnění služeb a zvýšení "rychlosti internetu". Pro výše popsanou trasu el. vedení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Po vyhotovení GP bude uzavřena úplatná smlouva o zřízení věcného břemene s následným vkladem do KN. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností Vegacom a.s. Divize sítě se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, na uložení věcného břemene do pozemku parc.č. 987/14 v k.ú. Satalice. Cena za zřízení věcného břemene činí dle schváleného ceníku 250,- Kč/m 2. 5/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu č. 331/105 (1e) v č.p. 331, ul. K Nádraží, Praha 9 Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:na základě žádosti nájemce a v souladu s usnesením ZMČ č. 14/31/2013 byla ukončena nájemní smlouva k bytu č. 331/105 ke dni Na

3 zveřejněný záměr se nepřihlásil v prvním termínu žádný zájemce, a tak starosta městské části rozhodl o opakovaném zveřejnění záměruna pronájem bytu č. 331/105 (1e) v č.p. 331 ul. K Nádraží, Praha-Satalice. Celková podlahová plocha bytu je 50,95 m 2 (předsíň 8,37 m 2, ložnice 16,58 m 2, obývací pokoj + kuchyňský kout 19,85 m 2 a koupelna 6,15 m 2, terasa 11,94 m 2 ). Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy je od Minimální výše nájemného činí 150,- Kč/m 2 /měsíc. K nájmu se připočítává záloha na služby spojené s bydlením ve výši 3.231,- Kč/měsíc. Rozhodující pro uzavření nájemní smlouvy je výše doručené nabídky za m 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení smlouvy za předpokladu, že nájemce bude řádně plnit všechny podmínky nájemní smlouvy. Nájemce při podpisu smlouvy složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu. Na záměr reagovali 4 zájemci: Jiří Prchal, Černouček 13, Roudnice nad Labem nabídl částku 155,- Kč/m 2, Jan Doležal, Luční 966/38, Rumburk, nabídl částku 152,- Kč/m 2, Pavel Frantík, 9.května 19, Jenštejn nabídl částku 163,- Kč/m 2, David Pokorný, Nepelova 948/2, Praha, nabídl částku 150,- Kč/m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručené nabídky, konstatovala, že zájemci splnili všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Pavlem Frantíkem, 9. května 19, Jenštejn, nájemní smlouvu na dobu určitou. V případě, že nájemce bude plnit všechny povinnosti, bude zastupitelstvu městské části předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy. Návrh usnesení:zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 331/105 (1e), č. p. 331, ul. K Nádraží, Praha-Satalice, od s nájemcem panem Pavlem Frantíkem, 9. května 19, Jenštejn, na dobu určitou do za cenu 163,- Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s bydlením. Nájemce při podpisu smlouvy složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s bydlením. 6/33/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2013 Zdůvodnění návrhu usnesení: Rozpočtové opatření č. 7 zahrnuje zvýšení objemu schváleného rozpočtu o 517. tis. Kč. Částku 86,2 tis. Kč obdržela MČ od HMP jako dotaci z odvodu z výherních hracích přístrojů a dle nařízení HMP je dotace použita pro sportovní kluby a v sociální oblasti. V rámci ukončení finančního vypořádání obdržela MČ částku 8 tis. Kč jako doplatek dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů opět je dotace použita pro sportovní kluby a v sociální oblasti. Částku 97,2 tis. Kč obdržela MČ jako provozní dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů a pro Sbor dobr. Hasičů obdržela MČ dále částku 65 tis.kč, která je určena na úhradu neinvestičních nákladů spojených s výpomocí při povodních. Částku 23,6 tis. Kč obdržela MČ ze státního rozpočtu jako refundaci mezd na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací jde o částku na hrubé mzdy včetně odvodů pro pracovníky, kteří posílili naši pracovní četu. Částku 237 tis. Kč obdržela jako vrácení uhrazené daně z příjmu právnických osob za rok 2012 tato částka byla použita na posílení rozpočtu na silnice (udržování a služby), na dotaci pro TJSK, na odstupné a posílení rozpočtu na odvody soc.a zdr. pojištění za zaměstnavatele. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 na rok Příjmy činí Kč, výdaje činí Kč. Rozpočtové opatření č. 7 je přílohou zápisu.

4 7/33/2013 Návrh na poskytnutí příspěvku sportovním organizacím Zdůvodnění návrhu usnesení: Z důvodu účelovosti prostředkůposkytnutých magistrátem hlavního města na podporu rozvoje sportovních organizací, navrhujeme poskytnout další finanční příspěvek TJ SK Satalice, Budovatelská 012, Satalice,IČ ,a TJ Sokol Satalice, K Radonicům 326, Praha-Satalice, IČ Vzhledem ke skutečnosti, že v obou případech by se jednalo již o poskytnutí dotací ve výši přes 50 tis. Kč v jednom roce, podléhá poskytnutí dotací schválení zastupitelstvem městské části dle 89, odst.2 pís.e zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. V součtu by tak včetně již schválených dotací rozpočtem městské části obdržel TJ Sokol ,- Kč a TJ SK ,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje poskytnutí příspěvku: a,tj SK Satalice, Budovatelská 012, Praha-Satalice, IČ: ve výši ,- Kč b, TJ Sokol Satalice, K Radonicům 326, Praha-Satalice, IČ: ve výši ,- Kč 8/33/2013 Návrh na pořízení změny územního plánu Zdůvodnění návrhu usnesení:dne podali spoluvlastníci pozemku parc. č. 510/2 k. ú. Satalice, vedeného v katastru nemovitostí jako zahrada k domu č. p.55 v ul. Hálova podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy dle 46 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ve stávajícím platném územním plánu je výše uvedený pozemek rozdělen tak, že větší části pozemku je určeno funkční využití pro obytnou zástavbu OB čistě obytné, zbývající menší části pak využití ZMK zeleň městská a krajinná. Na ploše vymezené jako ZMK se kromě několika zanedbaných ovocných stromů nenachází žádná hodnotná zeleň. Spoluvlastníci pozemku navrhují posunutí hranice funkčního využití území na hranici soukromého pozemku parc. č.510/2 a pozemku hl. města parc. č.511 v k. ú. Satalice, svěřeného do správy MČ Praha - Satalice. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje změnu územního plánu na pozemku parc. č. 510/2 v k. ú. Satalice, spočívající ve změně funkčního využití z původního ZMK zeleň městská a krajinná, na nově OB čistě obytné území. 9/33/2013 Návrhna odstranění duplicitního vlastnictví Zdůvodnění návrhu usnesení:dne podali spoluvlastníci pozemku parc. č.510/3 o výměře 46 m 2 vedeného v duplicitním vlastnictví jako zahrada, který sousedí s pozemkem parc. č.510/2, a je s tímto oplocen společně jako jedna zahrada k domu č. p. 55, žádost o odstranění tohoto duplicitního vlastnictví ve prospěch spoluvlastníků Jana Kučáka, Dany Zachové a Aleny Šomošköiové, kteří se o tento pozemek v dobré víře starali více než 50 let. Jak vyplývá z výpisu katastru nemovitostí, je na LV č. 868 skutečně pozemek parc. č. 510/3 v k. ú. Satalice veden v duplicitním vlastnictví ještě na MNV Satalice. Pro odstranění tohoto

5 rozporu bude po schválení zastupitelstvem sepsáno souhlasné prohlášení duplicitních spoluvlastníků o tom, kdo z nich se stává výlučným vlastníkem, a podáno na katastrální úřad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje narovnání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 510/3 v k. ú. Satalice o výměře 46 m 2 ve prospěch spoluvlastníků Jana Kučáka, Dany Zachové a Aleny Šamošköiové. 10/33/2013 Žádost o poskytnutí slevy na nájemném Zdůvodnění návrhu usnesení: Nájemce restauračních prostor ve Sportareálu Praha-Satalice společnost PuB 2012 s.r.o., Prosecká 29/58, Praha 9, se obrátil na městskou část s žádostí snížení nájemného za srpen 2013 z důvodu omezení provozní doby na tři hodiny denně po dobu čtrnácti dnů z důvodu rozsáhlé stavení práce výstavba kurtů s umělým povrchem. Z důvodu vážných problémů lze pro konkrétní období snížit nájemné. S magistrátem bylo konzultováno, zda jde o takovouto záležitost. Bylo doporučeno řešit věc projednáním zastupitelstvem městské části. Navržená částka z celkového měsíčního nájemného ,- Kč činí 3 000,- Kč. Záleží na členech zastupitelstva, zda částku pozmění, nebo žádost hlasováním zcela zamítnou, neboť případné snížení nájemného v tomto případě je obtížně specifikovatelné. Návrh usnesení je reakcí na obdrženou žádost, aby věc mohla být projednána. Návrh usnesení:zastupitelstvo městské části Praha-Satalice souhlasí se snížením nájemného za srpen 2013 společnosti PuB 2012 s.r.o., Prosecká 29/58, Praha 9, na základě její žádosti o 3000,- Kč. 11/33/2013 Návrh na pronájem nebytových prostor části o výměře 41,5 m 2, č. p. 59, ul. K Cihelně, Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Dne požádal současný nájemce nebytového prostoru části o výměře 41,5 m 2 paní Zdeňka Švarcová, U Starého hřiště 354, Praha- Satalice o ukončení nájemní smlouvy. Nájemce si řádně plnil povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Na základě této žádosti rozhodl starosta městské části o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru. Jedná se o prostory prodejny 25 m 2, kancelář a šatna 5 m 2, WC a příslušenství 5 m 2, 1/3 vstupní chodby 6.5 m 2 (celkem 41.5 m 2 ). V termínu dle zveřejněného záměru byly doručeny dvě nabídky: pan Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4,IČ: , který nabídl 1500,- Kč/m 2 /rok, a paní Hana Klabíková, U Čističky 186, Praha-Satalice, která nabídla 1400,- Kč/m 2 /rok. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala,že zájemci splnili všechny podmínky dle zveřejněného záměru a doporučila uzavřít nájemní smlouvu s panem Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4, IČ: Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha-Satalice apaní Zdeňkou Švarcovou dohodou ke dni , b, pronájem části nebytových prostor č.p. 59, ul. K Cihelně, Praha-Satalicepanu Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4, IČ: o celkové výměře 41,5 m 2 za částku 1500,-Kč/m 2 /rok. Nájemce bude při podpisu smlouvy zavázán uhradit kauci ve výši

6 trojnásobku měsíčního nájemného. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 12/33/2013 Návrh na pronájem nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. nebytové prostory o výměře 81,6 m 2 a 79,4 m 2 Zdůvodnění návrhu usnesení: Nájemce nebytových prostor ve Sportareálu Praha- SataliceInlinetalent Tomáš Herout požádal o změnu nájemní smlouvy, kterou by došlo ke změně nájemce z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Nájemce dosud řádně plní všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Starosta městské části Praha-Satalice proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 79,4 m 2 (sál 51 m 2, 2x šatna 17,4 m 2, WC + sprchy 11,0 m 2 ) v přízemí budovy Sportareálu Praha- Satalice s.r.o. a nebytových prostor o celkové výměře 81,6 m 2 (místnost 32,9 m 2, místnost 16,5 m 2, 2x šatna 22,2 m 2, WC + sprchy 10,0 m 2 ) v 1. poschodí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o., a to pro provozování aktivit a služeb v oblasti tělovýchovy. Minimální měsíční nájemné ,- Kč vč. DPH + služby (bude specifikováno ve smlouvě). Předpokládaný začátek nájmu je , smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemce bude zavázán při podpisu smlouvy uhradit kauci ve výši měsíčního nájemného a kauci ve výši sjednané měsíční výše zálohy na služby.na záměr reagovala společnost Inlinetalent s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10, IČ Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít se společností INLINETALENT s.r.o., Chudenická 1059/30, , Praha 10, IČ smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice za účasti vedlejšího účastníka společnosti Sportareál Praha-Satalice s.r.o., U Arborky 397, Praha-Satalice: a) schvaluje ukončení smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha-Satalice a Inlinetalent Tomáš Herout, IČ , dohodou ke dni b) schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 79,4 m 2 (sál 51 m 2, 2x šatna 17,4 m 2, WC + sprchy 11,0 m 2 ) v přízemí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. a nebytových prostor o celkové výměře 81,6 m 2 (místnost 32,9 m 2, místnost 16,5 m 2, 2x šatna 22,2 m 2, WC + sprchy 10,0 m 2 ) v 1. poschodí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o., společnosti INLINETALENT s.r.o., Chudenická 1059/30, , Praha 10, IČ , a to pro provozování aktivit a služeb v oblasti tělovýchovy. Měsíční nájemné ,- Kč vč. DPH + záloha za služby (bude specifikováno ve smlouvě). Počátek nájmu od , smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemce bude zavázán při podpisu smlouvy uhradit kauci ve výši měsíčního nájemného a kauci ve výši sjednané měsíční výše zálohy na služby. 13/33/2013Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 478/1, část 16, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Satalice (označené jako část 16)

7 o výměře 136 m 2. Jedná se o pozemek u nemovitosti rodinného domku v ulici Před Tratí. Minimální nájemné činí 2,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval současný uživatel pozemku paní Anna Luňáčková, Před Tratí 670/4, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s paní Annou Luňáčkovou, Před Tratí 670/4, , Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 478/1, část 16, k. ú. Satalice, o výměře 136 m 2, paní Anně Luňáčkové, Před Tratí 670/4, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 14/33/2013Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 478/1, část 06, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Satalice (označené jako část 06) o výměře 105 m 2. Jedná se o pozemek u nemovitosti sídla společnosti J.D.Š. Group s.r.o. v ulici Hálova. Minimální nájemné činí 2,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval současný uživatel pozemku společnost J.D.Š. Group s.r.o., Hálova 56, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít se společností J.D.Š Group, s.r.o., Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 478/1, část 06, k. ú. Satalice, o výměře 105 m 2 společnosti J.D.Š. Group s.r.o., Hálova 56, , Praha-Satalice. Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 15/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 42/15 v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:starosta městské části Praha-Satalice rozhodl o opakovaném zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 42/15 (18 m 2 ) k. ú. Satalice. Jedná se o pozemek pod garáží, která je ve vlastnictví fyzické osoby, pan Pavel Klíma, U Řempa 73, Praha-Satalice. Minimální nájemné činí 20,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval vlastník garáže, pan Pavel Klíma, U Řempa 73, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem

8 Pavlem Klímou, U Řempa 73, Praha-Satalice, nájemní smlouvu. Schválení původní smlouvy nebylo dohledáno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje pronájem pozemkuparc. č. 42/15 v k. ú. Satalice o celkové výměře 18 m 2 panu Pavlu Klímovi, U Řempa 73, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 20,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 16/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 6,15,16,22 a 25 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 6, 15, 16, 22 a 25) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval ing. Jan Plánočka, Mikulova 1573, , Praha 4. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s ing. Janem Plánočkou, Mikulova 1573, , Praha 4, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 6, 15, 16, 22 a 25 k. ú. Satalice, o celkové výměře m 2 ing. Janu Plánočkovi, Mikulova 1573, Praha 4. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 17/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 43, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 43) o výměře 766 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Richard Čech, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Richardem Čechem, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 43, k. ú. Satalice, o celkové výměře 766 m 2 panu Richardu Čechovi, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

9 18/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 3, 4 a 5 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 3, 4 a 5) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagovala Mgr. Ivana Vočková, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s Mgr. Ivanou Vočkovou, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 3,4 a 5 k. ú. Satalice, o celkové výměře 1718 m 2 Mgr. Ivaně Vočkové, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 19/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 19, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 19) o výměře 731 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Petr Novák, K Cihelně 315, Praha-Satalice, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Petrem Novákem, K Cihelně 315, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 19, k. ú. Satalice, o celkové výměře 731 m 2 panu Petru Novákovi, K Cihelně 315, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 20/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 37, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 37)

10 o výměře 776 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval MUDr. Tomáš Satrapa, Rovná 355, Praha-Satalice, , který je nájemcem sousedící zahrádky č. 38, 39 a 40. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s MUDr. Tomášem Satrapou, Rovná 355, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. pozemkuparc. č. 930, část 37, k. ú. Satalice, o celkové výměře 776 m 2 MUDr. Tomáši Satrapovi, Rovná 355, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 21/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 23 a 24 v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:předchozí nájemce pozemků pan Jiří Havrda podal z části pozemku č. 23 řádnou výpověď (výpovědní lhůta uplynula ) a u části č. 24 požádal o ukončení nájmu dohodou ke dni Starosta městské části Praha-Satalice proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 23 a 24) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Jiří Prchal, Černouček 13, Roudnice nad Labem, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Jiřím Prchalem, Černouček 13, Roudnice nad Labem, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 930 část 24 dohodou ke dni b) pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 23 a 24 k. ú. Satalice, o celkové výměře m 2 panu Jiřímu Prchalovi, Černouček 13, Roudnice nad Labem, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 22/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 30 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 30 a 31) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Anton Rekrutyak, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice, který projevil zájem o pozemek část 30 o výměře 780 m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Antonem Rekrutyakem, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

11 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 30 k. ú. Satalice, o celkové výměře 780 m 2 panuantonu Rekrutyakovi, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 23/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 31 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 30 a 31) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval paning. Vasyl Kokiš, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín, který projevil zájem o pozemek část 31 o výměře 783 m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s paneming. Vasylem Kokišem, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 31 k. ú. Satalice, o celkové výměře 783 m 2 panuing. Vasylu Kokišovi, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 24/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 41 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 41) o celkové výměře 772 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Jiří Pohlreich, K Netlukám 959, Praha 22, Komise ve složení místostarostka městské části, tajemník ÚMČ a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Jiřím Pohlreichem, K Netlukám 959, Praha 22, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 41 k. ú. Satalice, o celkové výměře 772 m 2 panujiřímu Pohlreichovi, K Netlukám 959, Praha 22, Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 25/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemků parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:dne požádala společnost VIN AGRO s.r.o., Vinořské náměstí 37, Praha-Vinoř o pronájem pozemků parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53 v k. ú. Satalice pro zemědělskou prvovýrobu. O tyto pozemky společnost požádala původně magistrát hlavního města, na základě srovnání však bylo zjištěno, že pozemky jsou svěřeny městské části. Starosta městské části proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem pozemků. Celková výměra pozemků je 8,31 ha. Minimální nájemné činí 2 500,- Kč/ha/rok.

12 Nájemce bude dále hradit daň z nemovitostí dle platné legislativy zákona o dani z nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (ukončení v době vegetačního klidu). Na pozemku parc. č. 641/1 se nachází památný strom s ochranným pásmem o poloměru 22m. Na záměr reagovala společnost VIN AGRO s.r.o. IČ , Vinořské nám. 37, Praha-Vinoř. Komise ve složení místostarostka městské části,předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a nabídl nájemné ve výši 2 650,- Kč/ha/rok. Komise doporučila uzavřít se společností VIN AGRO s.r.o. IČ , Vinořské nám. 37, Praha-Vinoř nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje pronájem pozemku parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53v k. ú. Satalice o celkové výměře 8,31 ha společnosti VIN AGRO s.r.o., IČ , Vinořské nám. 37, Praha Vinoř pro zemědělskou prvovýrobu. Nájemné činí 2 650,- Kč/ha/rok tj. celkem ,- Kč. Dále nájemce uhradí daň z pozemků dle platné legislativy zákona o dani z nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (ukončení v době vegetačního klidu). 26/33/2013 Návrh na schválení nájemce nebytového prostoru části č. p. 268, ul. Trabantská, Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Starosta městské části rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru části č. p. 268 na pozemku parc. č. 654 k. ú. Satalice, ulice Trabantská, Praha-Satalice. Jedná se o prostory ordinace zubního lékaře vč. čekárny, místnosti RTG a sociálních zařízení o celkové ploše 82,4 m 2. Nájemné činí 300,- Kč/m 2 /rok. Služby spojené s užíváním nebytového prostoru platí nájemce dle konečného vyúčtování. Na záměr reagoval současný nájemce, MUDr. Jaroslava Zdražilová, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s MUDr. Jaroslavou Zdražilovou, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno. nebytového prostoru č. p. 268 o celkové výměře 82,4 m 2, ulice Trabantská, Praha- Satalice pro účely ordinace zubního lékaře MUDr. Jaroslavě Zdražilové, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ Nájemné činí 300,- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 27/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Miloslava Hanáčková)

13 Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Miloslavou Hanáčkovou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od a nahrazena novou smlouvou ze dne Jedná se o byt č. 3 v 1. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Miloslavou Hanáčkovou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 28/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Bedřiška Veverková) Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Bedřiškou Veverkovou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt č. 1 v 1. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Bedřiškou Veverkovou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 29/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Anastázie Řetovská) Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Anastázií Řetovskou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt č. 4 ve 2. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Anastázií Řetovskou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 45,- Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 30/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. Dřevařská, č. p. 398, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Jaroslav Zavaďák)

14 Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s panem Jaroslavem Zavaďákem na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt v č. p. 398 v ulici Dřevařská, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v č. p. 398, ulice Dřevařská, Praha-Satalice, s nájemcem panem Jaroslavem Zavaďákem, Dřevařská č. p. 398, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 31/33/2013 Návrh na schválení podnájmu nebytových prostor SAMYCO Zdůvodnění návrhu usnesení:dne byla uzavřena nájemní smlouva mezi městskou částí Praha-Satalice a společností SAMYCO, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Satalice, JZD 8, IČ na pronájem nemovitostí pozemků a budov za účelem výroby zemědělských produktů a současně dal pronajímatel souhlas k podnájmu části nemovitostí těmto subjektům: Elektro Kupka s.r.o., Elektro MPK, s.r.o., Simex Praha, spol. s r.o., Zdeněk Petržílka, Peter Mižigár, Milan Jelínek.Dle této smlouvy je nezbytný souhlas pronajímatele s případnými změnami podnájemních smluv. Dne požádal nájemce v souladu s bodem 4.3. nájemní smlouvy o souhlas pronajímatele se změnou podnájemních smluv. Společnost ELEKTRO Kupka ukončila svou činnost a celou společnost (činnost) převzala společnost Filip Čadský, Pod Havránkou 26/16, Praha-Troja, IČ V souladu s uzavřenou smlouvou žádá nájemce o souhlas s uvedenou změnou. Nájemce společnost SAMYCO si řádně plní všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje podnájem části nemovitosti parc. č. 115/3 k. ú. Satalice volná plocha o výměře 200 m 2 společnosti Filip Čadský, Pod Havránkou 26/16, Praha-Troja, IČ , k uskladnění materiálu pro montážní činnost elektro a k umístění UNIMO buněk. 32/33/2013Příkaz starosty MČ Praha-Satalice č ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za období Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje příkaz starosty č k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření za období Příkaz starosty je přílohou zápisu. 33/33/2013 Návrh na schválení účetní závěrky městské části Praha-Satalice za rok 2012 Zdůvodnění návrhu usnesení: Na základě novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrky, a to poprvé za rok Podkladem ke schválení je Rozvaha, Výkaz zisku ztrát, Příloha rozvahy a Zpráva o výsledku přezkoumání

15 hospodaření (podklady jsou připraveny k nahlédnutí na úřadu MČ). Podklady jsou stejné jako při schvalování Návrhu závěrečného účtu za rok 2012, který byl dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha Satalice. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje předloženou účetní závěrku Městské části Praha-Satalice za rok František Jenčík, starosta

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012

Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012 Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012 1/22/2012 Rozpočet změna č. 2 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 2 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 33. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 11. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek, S. Hasenkopfová (příchod v 16.40 h) Dále přítomni:

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 O ZŘIZOVÁNÍ VĚCNÝCH BŘEMEN Garant: Rozsah působnosti: Ludmila Wágnerová, odbor majetkoprávní Uvolnění členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY

IV. ROZLIŠENÍ POSTUPŮ PODLE TYPU STAVBY ZÁSAD Y č. 1/2008 r ZA SADY pro uzavírání smluv o zřízení věcného břemene při budování a rekonstrukcích inženýrských a jiných sítí a staveb na pozemcích ve vlastnictví a správě MČ Praha - Běchovice ve

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 26.10. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/005/15 ze dne 7.1.2015 číslo 1/005/15 k návrhu na schválení programu 5. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 5. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 5. jednání RMČ Praha Běchovice číslo 2/005/15

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 15. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 5. 2010 v 8:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 1 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 1 usnesení z 4 zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ stav.p.č. 153 o výměře 9m 2 kat.území Těchlovice u Stříbra

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 8. řádné jednání rady městské části, konané dne 13. 3. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl (příchod v 17.20 h),

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 41. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 12. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje

MĚSTO HOŘICE. ZÁMĚR č. 06B/09/2015. pronájmu bytu výběrovým řízením BYT č. 4 NÁM. JIŘÍHO Z PODĚBRAD č.p. 239 V HOŘICÍCH. a současně vypi suje MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492 105 411, fax: 493 623 183, e-mail: mesturad@horice.org oznamuje na základě usnesení Rady města Hořice č. RM/19/18/2015

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo

2. Vyhodnocení záměru na prodej pozemků parc.č. 401/1 a 402 v k.ú. Suchdol. Diskuse 0. Zastupitelstvo ZÁPIS Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 22. června 2006 Účast při zahájení zasedání:8 zastupitelů Omluveni: p. Ptáček ml., p. Ptáček st., Mgr. Matula, Ing. Hořejš, Mgr. Lacinová, pí

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010

Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Příloha č. 1 usnesení z 38. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 10. května 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ část poz.p.č. 2339/9 ostatní plocha o výměře cca 18m

Více

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ.

1.2 Tyto Zásady se vztahují na prodej nebytových jednotek, o kterém za podmínek těmito Zásadami stanovených rozhodne ZMČ. Zásady pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s Prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 (prodej jednotek) 1 ZÁKLADNÍ

Více

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah:

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny Důvod předložení: Obsah: Rada m. č. Praha 10 P10-098725/2014 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26.1.2015 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 dne 26. 1. 2015 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Znalecký posudek číslo 3705 45/08

Znalecký posudek číslo 3705 45/08 Znalecký posudek číslo 3705 45/08 O ceně nemovitosti. Zemědělský pozemek D Ř Í N O V a T E T Ě T I C E katastrální území: Dřínov a Tetětice bývalý okres: Kroměříž O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi 09.09.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně

Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně Zásady pro hospodaření s byty a nebytovými prostory v majetku města Kadaně 1) Žádosti o přidělení bytu Žádosti o přidělení bytu jsou přijímány, evidovány a číslovány podle data podání realitní kanceláří

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 5/2015 ze 5. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 8. června 2015 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 303 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil (pozdní příchod),

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah:

Důvod předložení: 94 odst. 3 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Usnesení ZMČ č. 5/2/2011 ze dne 29.6.2011. Obsah: Návrh formy výběrového řízení na prodej jednotlivých domů se šesti a méně byty a změny Zásad pro prodej domů se šesti a méně byty a pro pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více