Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013"

Transkript

1 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat /33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Na jednání ZMČ dne informoval starosta městské části v bodě 17/23/2013 o záměru prodat nemovitost č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice. V souladu s touto informací a znaleckým posudkem na odhad ceny předmětné nemovitosti byl dne zveřejněn záměr na prodej této nemovitosti. Minimální kupní cena dle znaleckého posudku byla stanovena ve výši ,- Kč. Výše nabídnuté částky byla jediným a rozhodujícím kritériem pro prodej. V termínu dle zveřejněného záměru byly doručeny 4 nabídky: 1. Roman Vávra, Budyšínská 377/15, Praha 8 Dolní Chabry 2. Lubomír Španihel, Na Blatech 829/12, Praha 8 3. Karolína Čermáková, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň 4. Jiří Tumpach, Severní II 588/19, Praha 4 Spořilov Komise konstatovala, že všechny nabídky splnily kritérium minimální stanovené ceny, a doporučila zastupitelstvu městské části schválit prodej nemovitosti č. p. 7 uchazeči s nejvyšší nabídkou ,- Kč, tj. paní Karolíně Čermákové, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň. V případě, že nedojde k podpisu smlouvy nebo neuhrazení kupní ceny, doporučuje komise jednat s dalším uchazečem s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice paní Karolíně Čermákové, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň za částku ,- Kč. Kupní smlouva bude podepsána do Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího. 2/33/2013 Zvýšení kapacity počtu žáků v základní škole Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Vyjádření hygienické stanice umožňuje maximální počet žáků v základní škole v počtu 525. V současnosti je možno přijmout maximální počet 450 žáků. Ředitelka základní školy chce do budoucna vytvořit předpoklady pro pružnou reakci na vyšší počet žáků, než v současnosti může přijmout. V případě schválením zastupitelstvem městské části bude zvýšení kapacity schvalovat magistrát hlavního města, se kterým byla záležitost konzultována. Zvýšení kapacity bude platit od školního roku 2014/2015, žádost na magistrát se však musí podat do konce září Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice souhlasí se zvýšením počtu žáků základní školy Satalice, K Cihelně 137, Praha-Satalice na 525 žáků od školního roku 2014/2015.

2 3/33/2013 Návrh na směnu části pozemku parc. č. 939/93 k. ú. Satalice za část pozemku parc. č. 939/57 k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Na městskou část Praha-Satalice se obrátil vlastník pozemku parc. č. 939/57 k. ú. Satalice pan Mgr. Jan Velešík, Šimkova 666/16, Praha-Satalice, se žádostí o směnu části jeho pozemku (cca 1 m 2 ) za část pozemku parc. č. 939/93 k. ú. Satalice (cca 1 m 2 ), který je ve správě městské části Praha-Satalice a hraničí s pozemkem 939/57. Důvodem je zejména skutečnost, že bývalé vedení městské části objednalo zhotovení zděné plynoměrné přípojky a přípojky elektrické energie právě na pozemku par.č. 939/57 k. ú. Satalice v rámci akce Radiovka v roce 2003 a v rámci výstavby komunikací došlo k posunutí hranic pozemků proti katastru nemovitostí (podobně jako u manželů Hadaričových), a tak zděná plynoměrná přípojka leží na pozemku manželů Velešíkových a část oplocení je již na pozemku svěřeném městské části. K odkoupení či směnám pozemků za bývalého vedení městské části ovšem nedošlo. Zmíněné přípojky slouží pro společnost KAMAT a také pro vlastníka pozemku parc. č. 939/114 k. ú. Satalice. Rozdíl ve výměře ploch by doplatil žadatel dle cenové mapy. Po provedeném zaměření bylo zjištěno, že výměry obou pozemků jsou po zaokrouhlení identické, tj. 1 m 2, a může dojít ke směně bez dalších finančních vyrovnání. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje směnu části pozemku parc. č. 939/93 (po oddělení 939/127)k. ú. Satalice o výměře 1 m 2, který je ve správě městské části Praha-Satalice, za část pozemku parc. č. 939/57 (po oddělení 939/126)k. ú. Satalice o výměře 1 m 2, který je ve společném jmění manželů Mgr. Jana Velešíka a Mgr. Janete Velešíkové, Šimkova 666/16, Praha-Satalice. Žadatel uhradí polovinu nákladů za vyhotovení geometrického plánu. Každá ze stran si uhradí návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. 4/33/2013 Návrh na uložení věcného břemene do pozemku parc.č.987/14 v k.ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Dne zaslala spol. Vegacom a.s. žádost o uložení nového el. kabelu NN v délce cca 14m do pozemku parc.č.987/14 ostatní plocha chodník před zahradou ZŠ. Společnost Telefonica plánuje výstavbu nové aktivní technologie v objektu TR847, který je umístěn v severozápadním rohu pozemku parc.č. 282 (zahrada ZŠ). Nová technologie bude sloužit ke zkvalitnění služeb a zvýšení "rychlosti internetu". Pro výše popsanou trasu el. vedení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Po vyhotovení GP bude uzavřena úplatná smlouva o zřízení věcného břemene s následným vkladem do KN. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností Vegacom a.s. Divize sítě se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, na uložení věcného břemene do pozemku parc.č. 987/14 v k.ú. Satalice. Cena za zřízení věcného břemene činí dle schváleného ceníku 250,- Kč/m 2. 5/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu č. 331/105 (1e) v č.p. 331, ul. K Nádraží, Praha 9 Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:na základě žádosti nájemce a v souladu s usnesením ZMČ č. 14/31/2013 byla ukončena nájemní smlouva k bytu č. 331/105 ke dni Na

3 zveřejněný záměr se nepřihlásil v prvním termínu žádný zájemce, a tak starosta městské části rozhodl o opakovaném zveřejnění záměruna pronájem bytu č. 331/105 (1e) v č.p. 331 ul. K Nádraží, Praha-Satalice. Celková podlahová plocha bytu je 50,95 m 2 (předsíň 8,37 m 2, ložnice 16,58 m 2, obývací pokoj + kuchyňský kout 19,85 m 2 a koupelna 6,15 m 2, terasa 11,94 m 2 ). Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy je od Minimální výše nájemného činí 150,- Kč/m 2 /měsíc. K nájmu se připočítává záloha na služby spojené s bydlením ve výši 3.231,- Kč/měsíc. Rozhodující pro uzavření nájemní smlouvy je výše doručené nabídky za m 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení smlouvy za předpokladu, že nájemce bude řádně plnit všechny podmínky nájemní smlouvy. Nájemce při podpisu smlouvy složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu. Na záměr reagovali 4 zájemci: Jiří Prchal, Černouček 13, Roudnice nad Labem nabídl částku 155,- Kč/m 2, Jan Doležal, Luční 966/38, Rumburk, nabídl částku 152,- Kč/m 2, Pavel Frantík, 9.května 19, Jenštejn nabídl částku 163,- Kč/m 2, David Pokorný, Nepelova 948/2, Praha, nabídl částku 150,- Kč/m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručené nabídky, konstatovala, že zájemci splnili všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Pavlem Frantíkem, 9. května 19, Jenštejn, nájemní smlouvu na dobu určitou. V případě, že nájemce bude plnit všechny povinnosti, bude zastupitelstvu městské části předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy. Návrh usnesení:zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 331/105 (1e), č. p. 331, ul. K Nádraží, Praha-Satalice, od s nájemcem panem Pavlem Frantíkem, 9. května 19, Jenštejn, na dobu určitou do za cenu 163,- Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s bydlením. Nájemce při podpisu smlouvy složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s bydlením. 6/33/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2013 Zdůvodnění návrhu usnesení: Rozpočtové opatření č. 7 zahrnuje zvýšení objemu schváleného rozpočtu o 517. tis. Kč. Částku 86,2 tis. Kč obdržela MČ od HMP jako dotaci z odvodu z výherních hracích přístrojů a dle nařízení HMP je dotace použita pro sportovní kluby a v sociální oblasti. V rámci ukončení finančního vypořádání obdržela MČ částku 8 tis. Kč jako doplatek dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů opět je dotace použita pro sportovní kluby a v sociální oblasti. Částku 97,2 tis. Kč obdržela MČ jako provozní dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů a pro Sbor dobr. Hasičů obdržela MČ dále částku 65 tis.kč, která je určena na úhradu neinvestičních nákladů spojených s výpomocí při povodních. Částku 23,6 tis. Kč obdržela MČ ze státního rozpočtu jako refundaci mezd na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací jde o částku na hrubé mzdy včetně odvodů pro pracovníky, kteří posílili naši pracovní četu. Částku 237 tis. Kč obdržela jako vrácení uhrazené daně z příjmu právnických osob za rok 2012 tato částka byla použita na posílení rozpočtu na silnice (udržování a služby), na dotaci pro TJSK, na odstupné a posílení rozpočtu na odvody soc.a zdr. pojištění za zaměstnavatele. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 na rok Příjmy činí Kč, výdaje činí Kč. Rozpočtové opatření č. 7 je přílohou zápisu.

4 7/33/2013 Návrh na poskytnutí příspěvku sportovním organizacím Zdůvodnění návrhu usnesení: Z důvodu účelovosti prostředkůposkytnutých magistrátem hlavního města na podporu rozvoje sportovních organizací, navrhujeme poskytnout další finanční příspěvek TJ SK Satalice, Budovatelská 012, Satalice,IČ ,a TJ Sokol Satalice, K Radonicům 326, Praha-Satalice, IČ Vzhledem ke skutečnosti, že v obou případech by se jednalo již o poskytnutí dotací ve výši přes 50 tis. Kč v jednom roce, podléhá poskytnutí dotací schválení zastupitelstvem městské části dle 89, odst.2 pís.e zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. V součtu by tak včetně již schválených dotací rozpočtem městské části obdržel TJ Sokol ,- Kč a TJ SK ,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje poskytnutí příspěvku: a,tj SK Satalice, Budovatelská 012, Praha-Satalice, IČ: ve výši ,- Kč b, TJ Sokol Satalice, K Radonicům 326, Praha-Satalice, IČ: ve výši ,- Kč 8/33/2013 Návrh na pořízení změny územního plánu Zdůvodnění návrhu usnesení:dne podali spoluvlastníci pozemku parc. č. 510/2 k. ú. Satalice, vedeného v katastru nemovitostí jako zahrada k domu č. p.55 v ul. Hálova podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy dle 46 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ve stávajícím platném územním plánu je výše uvedený pozemek rozdělen tak, že větší části pozemku je určeno funkční využití pro obytnou zástavbu OB čistě obytné, zbývající menší části pak využití ZMK zeleň městská a krajinná. Na ploše vymezené jako ZMK se kromě několika zanedbaných ovocných stromů nenachází žádná hodnotná zeleň. Spoluvlastníci pozemku navrhují posunutí hranice funkčního využití území na hranici soukromého pozemku parc. č.510/2 a pozemku hl. města parc. č.511 v k. ú. Satalice, svěřeného do správy MČ Praha - Satalice. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje změnu územního plánu na pozemku parc. č. 510/2 v k. ú. Satalice, spočívající ve změně funkčního využití z původního ZMK zeleň městská a krajinná, na nově OB čistě obytné území. 9/33/2013 Návrhna odstranění duplicitního vlastnictví Zdůvodnění návrhu usnesení:dne podali spoluvlastníci pozemku parc. č.510/3 o výměře 46 m 2 vedeného v duplicitním vlastnictví jako zahrada, který sousedí s pozemkem parc. č.510/2, a je s tímto oplocen společně jako jedna zahrada k domu č. p. 55, žádost o odstranění tohoto duplicitního vlastnictví ve prospěch spoluvlastníků Jana Kučáka, Dany Zachové a Aleny Šomošköiové, kteří se o tento pozemek v dobré víře starali více než 50 let. Jak vyplývá z výpisu katastru nemovitostí, je na LV č. 868 skutečně pozemek parc. č. 510/3 v k. ú. Satalice veden v duplicitním vlastnictví ještě na MNV Satalice. Pro odstranění tohoto

5 rozporu bude po schválení zastupitelstvem sepsáno souhlasné prohlášení duplicitních spoluvlastníků o tom, kdo z nich se stává výlučným vlastníkem, a podáno na katastrální úřad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje narovnání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 510/3 v k. ú. Satalice o výměře 46 m 2 ve prospěch spoluvlastníků Jana Kučáka, Dany Zachové a Aleny Šamošköiové. 10/33/2013 Žádost o poskytnutí slevy na nájemném Zdůvodnění návrhu usnesení: Nájemce restauračních prostor ve Sportareálu Praha-Satalice společnost PuB 2012 s.r.o., Prosecká 29/58, Praha 9, se obrátil na městskou část s žádostí snížení nájemného za srpen 2013 z důvodu omezení provozní doby na tři hodiny denně po dobu čtrnácti dnů z důvodu rozsáhlé stavení práce výstavba kurtů s umělým povrchem. Z důvodu vážných problémů lze pro konkrétní období snížit nájemné. S magistrátem bylo konzultováno, zda jde o takovouto záležitost. Bylo doporučeno řešit věc projednáním zastupitelstvem městské části. Navržená částka z celkového měsíčního nájemného ,- Kč činí 3 000,- Kč. Záleží na členech zastupitelstva, zda částku pozmění, nebo žádost hlasováním zcela zamítnou, neboť případné snížení nájemného v tomto případě je obtížně specifikovatelné. Návrh usnesení je reakcí na obdrženou žádost, aby věc mohla být projednána. Návrh usnesení:zastupitelstvo městské části Praha-Satalice souhlasí se snížením nájemného za srpen 2013 společnosti PuB 2012 s.r.o., Prosecká 29/58, Praha 9, na základě její žádosti o 3000,- Kč. 11/33/2013 Návrh na pronájem nebytových prostor části o výměře 41,5 m 2, č. p. 59, ul. K Cihelně, Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Dne požádal současný nájemce nebytového prostoru části o výměře 41,5 m 2 paní Zdeňka Švarcová, U Starého hřiště 354, Praha- Satalice o ukončení nájemní smlouvy. Nájemce si řádně plnil povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Na základě této žádosti rozhodl starosta městské části o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru. Jedná se o prostory prodejny 25 m 2, kancelář a šatna 5 m 2, WC a příslušenství 5 m 2, 1/3 vstupní chodby 6.5 m 2 (celkem 41.5 m 2 ). V termínu dle zveřejněného záměru byly doručeny dvě nabídky: pan Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4,IČ: , který nabídl 1500,- Kč/m 2 /rok, a paní Hana Klabíková, U Čističky 186, Praha-Satalice, která nabídla 1400,- Kč/m 2 /rok. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala,že zájemci splnili všechny podmínky dle zveřejněného záměru a doporučila uzavřít nájemní smlouvu s panem Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4, IČ: Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha-Satalice apaní Zdeňkou Švarcovou dohodou ke dni , b, pronájem části nebytových prostor č.p. 59, ul. K Cihelně, Praha-Satalicepanu Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4, IČ: o celkové výměře 41,5 m 2 za částku 1500,-Kč/m 2 /rok. Nájemce bude při podpisu smlouvy zavázán uhradit kauci ve výši

6 trojnásobku měsíčního nájemného. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 12/33/2013 Návrh na pronájem nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. nebytové prostory o výměře 81,6 m 2 a 79,4 m 2 Zdůvodnění návrhu usnesení: Nájemce nebytových prostor ve Sportareálu Praha- SataliceInlinetalent Tomáš Herout požádal o změnu nájemní smlouvy, kterou by došlo ke změně nájemce z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Nájemce dosud řádně plní všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Starosta městské části Praha-Satalice proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 79,4 m 2 (sál 51 m 2, 2x šatna 17,4 m 2, WC + sprchy 11,0 m 2 ) v přízemí budovy Sportareálu Praha- Satalice s.r.o. a nebytových prostor o celkové výměře 81,6 m 2 (místnost 32,9 m 2, místnost 16,5 m 2, 2x šatna 22,2 m 2, WC + sprchy 10,0 m 2 ) v 1. poschodí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o., a to pro provozování aktivit a služeb v oblasti tělovýchovy. Minimální měsíční nájemné ,- Kč vč. DPH + služby (bude specifikováno ve smlouvě). Předpokládaný začátek nájmu je , smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemce bude zavázán při podpisu smlouvy uhradit kauci ve výši měsíčního nájemného a kauci ve výši sjednané měsíční výše zálohy na služby.na záměr reagovala společnost Inlinetalent s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10, IČ Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít se společností INLINETALENT s.r.o., Chudenická 1059/30, , Praha 10, IČ smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice za účasti vedlejšího účastníka společnosti Sportareál Praha-Satalice s.r.o., U Arborky 397, Praha-Satalice: a) schvaluje ukončení smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha-Satalice a Inlinetalent Tomáš Herout, IČ , dohodou ke dni b) schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 79,4 m 2 (sál 51 m 2, 2x šatna 17,4 m 2, WC + sprchy 11,0 m 2 ) v přízemí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. a nebytových prostor o celkové výměře 81,6 m 2 (místnost 32,9 m 2, místnost 16,5 m 2, 2x šatna 22,2 m 2, WC + sprchy 10,0 m 2 ) v 1. poschodí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o., společnosti INLINETALENT s.r.o., Chudenická 1059/30, , Praha 10, IČ , a to pro provozování aktivit a služeb v oblasti tělovýchovy. Měsíční nájemné ,- Kč vč. DPH + záloha za služby (bude specifikováno ve smlouvě). Počátek nájmu od , smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemce bude zavázán při podpisu smlouvy uhradit kauci ve výši měsíčního nájemného a kauci ve výši sjednané měsíční výše zálohy na služby. 13/33/2013Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 478/1, část 16, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Satalice (označené jako část 16)

7 o výměře 136 m 2. Jedná se o pozemek u nemovitosti rodinného domku v ulici Před Tratí. Minimální nájemné činí 2,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval současný uživatel pozemku paní Anna Luňáčková, Před Tratí 670/4, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s paní Annou Luňáčkovou, Před Tratí 670/4, , Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 478/1, část 16, k. ú. Satalice, o výměře 136 m 2, paní Anně Luňáčkové, Před Tratí 670/4, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 14/33/2013Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 478/1, část 06, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Satalice (označené jako část 06) o výměře 105 m 2. Jedná se o pozemek u nemovitosti sídla společnosti J.D.Š. Group s.r.o. v ulici Hálova. Minimální nájemné činí 2,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval současný uživatel pozemku společnost J.D.Š. Group s.r.o., Hálova 56, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít se společností J.D.Š Group, s.r.o., Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 478/1, část 06, k. ú. Satalice, o výměře 105 m 2 společnosti J.D.Š. Group s.r.o., Hálova 56, , Praha-Satalice. Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 15/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 42/15 v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:starosta městské části Praha-Satalice rozhodl o opakovaném zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 42/15 (18 m 2 ) k. ú. Satalice. Jedná se o pozemek pod garáží, která je ve vlastnictví fyzické osoby, pan Pavel Klíma, U Řempa 73, Praha-Satalice. Minimální nájemné činí 20,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval vlastník garáže, pan Pavel Klíma, U Řempa 73, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem

8 Pavlem Klímou, U Řempa 73, Praha-Satalice, nájemní smlouvu. Schválení původní smlouvy nebylo dohledáno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje pronájem pozemkuparc. č. 42/15 v k. ú. Satalice o celkové výměře 18 m 2 panu Pavlu Klímovi, U Řempa 73, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 20,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 16/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 6,15,16,22 a 25 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 6, 15, 16, 22 a 25) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval ing. Jan Plánočka, Mikulova 1573, , Praha 4. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s ing. Janem Plánočkou, Mikulova 1573, , Praha 4, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 6, 15, 16, 22 a 25 k. ú. Satalice, o celkové výměře m 2 ing. Janu Plánočkovi, Mikulova 1573, Praha 4. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 17/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 43, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 43) o výměře 766 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Richard Čech, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Richardem Čechem, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 43, k. ú. Satalice, o celkové výměře 766 m 2 panu Richardu Čechovi, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

9 18/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 3, 4 a 5 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 3, 4 a 5) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagovala Mgr. Ivana Vočková, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s Mgr. Ivanou Vočkovou, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 3,4 a 5 k. ú. Satalice, o celkové výměře 1718 m 2 Mgr. Ivaně Vočkové, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 19/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 19, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 19) o výměře 731 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Petr Novák, K Cihelně 315, Praha-Satalice, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Petrem Novákem, K Cihelně 315, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 19, k. ú. Satalice, o celkové výměře 731 m 2 panu Petru Novákovi, K Cihelně 315, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 20/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 37, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 37)

10 o výměře 776 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval MUDr. Tomáš Satrapa, Rovná 355, Praha-Satalice, , který je nájemcem sousedící zahrádky č. 38, 39 a 40. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s MUDr. Tomášem Satrapou, Rovná 355, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. pozemkuparc. č. 930, část 37, k. ú. Satalice, o celkové výměře 776 m 2 MUDr. Tomáši Satrapovi, Rovná 355, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 21/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 23 a 24 v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:předchozí nájemce pozemků pan Jiří Havrda podal z části pozemku č. 23 řádnou výpověď (výpovědní lhůta uplynula ) a u části č. 24 požádal o ukončení nájmu dohodou ke dni Starosta městské části Praha-Satalice proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 23 a 24) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Jiří Prchal, Černouček 13, Roudnice nad Labem, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Jiřím Prchalem, Černouček 13, Roudnice nad Labem, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 930 část 24 dohodou ke dni b) pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 23 a 24 k. ú. Satalice, o celkové výměře m 2 panu Jiřímu Prchalovi, Černouček 13, Roudnice nad Labem, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 22/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 30 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 30 a 31) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Anton Rekrutyak, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice, který projevil zájem o pozemek část 30 o výměře 780 m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Antonem Rekrutyakem, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

11 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 30 k. ú. Satalice, o celkové výměře 780 m 2 panuantonu Rekrutyakovi, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 23/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 31 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 30 a 31) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval paning. Vasyl Kokiš, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín, který projevil zájem o pozemek část 31 o výměře 783 m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s paneming. Vasylem Kokišem, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 31 k. ú. Satalice, o celkové výměře 783 m 2 panuing. Vasylu Kokišovi, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 24/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 41 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 41) o celkové výměře 772 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Jiří Pohlreich, K Netlukám 959, Praha 22, Komise ve složení místostarostka městské části, tajemník ÚMČ a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Jiřím Pohlreichem, K Netlukám 959, Praha 22, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 41 k. ú. Satalice, o celkové výměře 772 m 2 panujiřímu Pohlreichovi, K Netlukám 959, Praha 22, Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 25/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemků parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:dne požádala společnost VIN AGRO s.r.o., Vinořské náměstí 37, Praha-Vinoř o pronájem pozemků parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53 v k. ú. Satalice pro zemědělskou prvovýrobu. O tyto pozemky společnost požádala původně magistrát hlavního města, na základě srovnání však bylo zjištěno, že pozemky jsou svěřeny městské části. Starosta městské části proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem pozemků. Celková výměra pozemků je 8,31 ha. Minimální nájemné činí 2 500,- Kč/ha/rok.

12 Nájemce bude dále hradit daň z nemovitostí dle platné legislativy zákona o dani z nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (ukončení v době vegetačního klidu). Na pozemku parc. č. 641/1 se nachází památný strom s ochranným pásmem o poloměru 22m. Na záměr reagovala společnost VIN AGRO s.r.o. IČ , Vinořské nám. 37, Praha-Vinoř. Komise ve složení místostarostka městské části,předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a nabídl nájemné ve výši 2 650,- Kč/ha/rok. Komise doporučila uzavřít se společností VIN AGRO s.r.o. IČ , Vinořské nám. 37, Praha-Vinoř nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje pronájem pozemku parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53v k. ú. Satalice o celkové výměře 8,31 ha společnosti VIN AGRO s.r.o., IČ , Vinořské nám. 37, Praha Vinoř pro zemědělskou prvovýrobu. Nájemné činí 2 650,- Kč/ha/rok tj. celkem ,- Kč. Dále nájemce uhradí daň z pozemků dle platné legislativy zákona o dani z nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (ukončení v době vegetačního klidu). 26/33/2013 Návrh na schválení nájemce nebytového prostoru části č. p. 268, ul. Trabantská, Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Starosta městské části rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru části č. p. 268 na pozemku parc. č. 654 k. ú. Satalice, ulice Trabantská, Praha-Satalice. Jedná se o prostory ordinace zubního lékaře vč. čekárny, místnosti RTG a sociálních zařízení o celkové ploše 82,4 m 2. Nájemné činí 300,- Kč/m 2 /rok. Služby spojené s užíváním nebytového prostoru platí nájemce dle konečného vyúčtování. Na záměr reagoval současný nájemce, MUDr. Jaroslava Zdražilová, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s MUDr. Jaroslavou Zdražilovou, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno. nebytového prostoru č. p. 268 o celkové výměře 82,4 m 2, ulice Trabantská, Praha- Satalice pro účely ordinace zubního lékaře MUDr. Jaroslavě Zdražilové, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ Nájemné činí 300,- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 27/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Miloslava Hanáčková)

13 Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Miloslavou Hanáčkovou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od a nahrazena novou smlouvou ze dne Jedná se o byt č. 3 v 1. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Miloslavou Hanáčkovou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 28/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Bedřiška Veverková) Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Bedřiškou Veverkovou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt č. 1 v 1. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Bedřiškou Veverkovou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 29/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Anastázie Řetovská) Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Anastázií Řetovskou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt č. 4 ve 2. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Anastázií Řetovskou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 45,- Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 30/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. Dřevařská, č. p. 398, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Jaroslav Zavaďák)

14 Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s panem Jaroslavem Zavaďákem na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt v č. p. 398 v ulici Dřevařská, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v č. p. 398, ulice Dřevařská, Praha-Satalice, s nájemcem panem Jaroslavem Zavaďákem, Dřevařská č. p. 398, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 31/33/2013 Návrh na schválení podnájmu nebytových prostor SAMYCO Zdůvodnění návrhu usnesení:dne byla uzavřena nájemní smlouva mezi městskou částí Praha-Satalice a společností SAMYCO, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Satalice, JZD 8, IČ na pronájem nemovitostí pozemků a budov za účelem výroby zemědělských produktů a současně dal pronajímatel souhlas k podnájmu části nemovitostí těmto subjektům: Elektro Kupka s.r.o., Elektro MPK, s.r.o., Simex Praha, spol. s r.o., Zdeněk Petržílka, Peter Mižigár, Milan Jelínek.Dle této smlouvy je nezbytný souhlas pronajímatele s případnými změnami podnájemních smluv. Dne požádal nájemce v souladu s bodem 4.3. nájemní smlouvy o souhlas pronajímatele se změnou podnájemních smluv. Společnost ELEKTRO Kupka ukončila svou činnost a celou společnost (činnost) převzala společnost Filip Čadský, Pod Havránkou 26/16, Praha-Troja, IČ V souladu s uzavřenou smlouvou žádá nájemce o souhlas s uvedenou změnou. Nájemce společnost SAMYCO si řádně plní všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje podnájem části nemovitosti parc. č. 115/3 k. ú. Satalice volná plocha o výměře 200 m 2 společnosti Filip Čadský, Pod Havránkou 26/16, Praha-Troja, IČ , k uskladnění materiálu pro montážní činnost elektro a k umístění UNIMO buněk. 32/33/2013Příkaz starosty MČ Praha-Satalice č ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za období Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje příkaz starosty č k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření za období Příkaz starosty je přílohou zápisu. 33/33/2013 Návrh na schválení účetní závěrky městské části Praha-Satalice za rok 2012 Zdůvodnění návrhu usnesení: Na základě novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrky, a to poprvé za rok Podkladem ke schválení je Rozvaha, Výkaz zisku ztrát, Příloha rozvahy a Zpráva o výsledku přezkoumání

15 hospodaření (podklady jsou připraveny k nahlédnutí na úřadu MČ). Podklady jsou stejné jako při schvalování Návrhu závěrečného účtu za rok 2012, který byl dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha Satalice. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje předloženou účetní závěrku Městské části Praha-Satalice za rok František Jenčík, starosta

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 16. schůze dne 13.12.2011 od 15 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014

z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 z 2. schůze Rady města Rumburk, konané dne 11. prosince 2014 1. Schválení programu Usnesení č. 7/2014 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 2. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I

131/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2000. o hlavním městě Praze ČÁST PRVNÍ POSTAVENÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ HLAVA I Změna: 145/2001 Sb. Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. (část) Změna: 311/2002 Sb., 312/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 22/2004 Sb. Změna: 216/2004 Sb. Změna:

Více

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy

U s n e s e n í. 642/11 Evropský projekt TACTICS. 643/11 Rozpočtové opatření odboru dopravy Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem U s n e s e n í 28. jednání Rady města Ústí nad Labem konaného dne 24. listopadu 2011 Usnesení č. 642/11 671/11 ================================================================

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011

Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 Podklady odboru výstavby, rozvoje a majetku města pro zasedání zastupitelstva města konané dne 15. 12. 2011 1. prodej částí pozemku parc. č. 1 v obci Štětí, k.ú. Hněvice Petr Ďabolko, Hněvice 33 Dne 11.

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice

Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í. o II. kole výběrového řízení. na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel O Z N Á M E N Í o II. kole výběrového řízení na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí v katastrálním území Domažlice Generální ředitelství cel podle 19 odst. 3 zákona č. 219/2000

Více

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ)

ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) ZÁKON č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNĺ OBECNĺ ZŘĺZENĺ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENĺ Díl 1 Postavení obcí 1 Obec

Více

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého

USNESENÍ: 1/4/2014 : Žádost Diama s.p., OZ Dolní Rožínka o mimořádné přidělení bytu pro svého M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 4 / 2014 konané dne 25.3.2014 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014

Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné. V Praze dne 20. června 2014 Město Odolena Voda odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda k rukám paní Ivany Pirné V Praze dne 20. června 2014 zasláno prostřednictvím ivana.pirna@odolenavoda.cz Vážená paní Pirná, dovoluji

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více