Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat 18. 9. 2013"

Transkript

1 Návrhy usnesení pro 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se bude konat /33/2013 Návrh na prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Na jednání ZMČ dne informoval starosta městské části v bodě 17/23/2013 o záměru prodat nemovitost č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice. V souladu s touto informací a znaleckým posudkem na odhad ceny předmětné nemovitosti byl dne zveřejněn záměr na prodej této nemovitosti. Minimální kupní cena dle znaleckého posudku byla stanovena ve výši ,- Kč. Výše nabídnuté částky byla jediným a rozhodujícím kritériem pro prodej. V termínu dle zveřejněného záměru byly doručeny 4 nabídky: 1. Roman Vávra, Budyšínská 377/15, Praha 8 Dolní Chabry 2. Lubomír Španihel, Na Blatech 829/12, Praha 8 3. Karolína Čermáková, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň 4. Jiří Tumpach, Severní II 588/19, Praha 4 Spořilov Komise konstatovala, že všechny nabídky splnily kritérium minimální stanovené ceny, a doporučila zastupitelstvu městské části schválit prodej nemovitosti č. p. 7 uchazeči s nejvyšší nabídkou ,- Kč, tj. paní Karolíně Čermákové, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň. V případě, že nedojde k podpisu smlouvy nebo neuhrazení kupní ceny, doporučuje komise jednat s dalším uchazečem s nejvyšší nabídnutou kupní cenou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje prodej nemovitosti č. p. 7 na pozemku parc. č. 114 k. ú. Satalice paní Karolíně Čermákové, U Školičky 2217/4, Praha 9 Libeň za částku ,- Kč. Kupní smlouva bude podepsána do Kupní cena musí být uhrazena nejpozději do Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po uhrazení celé kupní ceny na účet prodávajícího. 2/33/2013 Zvýšení kapacity počtu žáků v základní škole Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Vyjádření hygienické stanice umožňuje maximální počet žáků v základní škole v počtu 525. V současnosti je možno přijmout maximální počet 450 žáků. Ředitelka základní školy chce do budoucna vytvořit předpoklady pro pružnou reakci na vyšší počet žáků, než v současnosti může přijmout. V případě schválením zastupitelstvem městské části bude zvýšení kapacity schvalovat magistrát hlavního města, se kterým byla záležitost konzultována. Zvýšení kapacity bude platit od školního roku 2014/2015, žádost na magistrát se však musí podat do konce září Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice souhlasí se zvýšením počtu žáků základní školy Satalice, K Cihelně 137, Praha-Satalice na 525 žáků od školního roku 2014/2015.

2 3/33/2013 Návrh na směnu části pozemku parc. č. 939/93 k. ú. Satalice za část pozemku parc. č. 939/57 k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Na městskou část Praha-Satalice se obrátil vlastník pozemku parc. č. 939/57 k. ú. Satalice pan Mgr. Jan Velešík, Šimkova 666/16, Praha-Satalice, se žádostí o směnu části jeho pozemku (cca 1 m 2 ) za část pozemku parc. č. 939/93 k. ú. Satalice (cca 1 m 2 ), který je ve správě městské části Praha-Satalice a hraničí s pozemkem 939/57. Důvodem je zejména skutečnost, že bývalé vedení městské části objednalo zhotovení zděné plynoměrné přípojky a přípojky elektrické energie právě na pozemku par.č. 939/57 k. ú. Satalice v rámci akce Radiovka v roce 2003 a v rámci výstavby komunikací došlo k posunutí hranic pozemků proti katastru nemovitostí (podobně jako u manželů Hadaričových), a tak zděná plynoměrná přípojka leží na pozemku manželů Velešíkových a část oplocení je již na pozemku svěřeném městské části. K odkoupení či směnám pozemků za bývalého vedení městské části ovšem nedošlo. Zmíněné přípojky slouží pro společnost KAMAT a také pro vlastníka pozemku parc. č. 939/114 k. ú. Satalice. Rozdíl ve výměře ploch by doplatil žadatel dle cenové mapy. Po provedeném zaměření bylo zjištěno, že výměry obou pozemků jsou po zaokrouhlení identické, tj. 1 m 2, a může dojít ke směně bez dalších finančních vyrovnání. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje směnu části pozemku parc. č. 939/93 (po oddělení 939/127)k. ú. Satalice o výměře 1 m 2, který je ve správě městské části Praha-Satalice, za část pozemku parc. č. 939/57 (po oddělení 939/126)k. ú. Satalice o výměře 1 m 2, který je ve společném jmění manželů Mgr. Jana Velešíka a Mgr. Janete Velešíkové, Šimkova 666/16, Praha-Satalice. Žadatel uhradí polovinu nákladů za vyhotovení geometrického plánu. Každá ze stran si uhradí návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. 4/33/2013 Návrh na uložení věcného břemene do pozemku parc.č.987/14 v k.ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Dne zaslala spol. Vegacom a.s. žádost o uložení nového el. kabelu NN v délce cca 14m do pozemku parc.č.987/14 ostatní plocha chodník před zahradou ZŠ. Společnost Telefonica plánuje výstavbu nové aktivní technologie v objektu TR847, který je umístěn v severozápadním rohu pozemku parc.č. 282 (zahrada ZŠ). Nová technologie bude sloužit ke zkvalitnění služeb a zvýšení "rychlosti internetu". Pro výše popsanou trasu el. vedení bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Po vyhotovení GP bude uzavřena úplatná smlouva o zřízení věcného břemene s následným vkladem do KN. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha Satalice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností Vegacom a.s. Divize sítě se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4, na uložení věcného břemene do pozemku parc.č. 987/14 v k.ú. Satalice. Cena za zřízení věcného břemene činí dle schváleného ceníku 250,- Kč/m 2. 5/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu č. 331/105 (1e) v č.p. 331, ul. K Nádraží, Praha 9 Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:na základě žádosti nájemce a v souladu s usnesením ZMČ č. 14/31/2013 byla ukončena nájemní smlouva k bytu č. 331/105 ke dni Na

3 zveřejněný záměr se nepřihlásil v prvním termínu žádný zájemce, a tak starosta městské části rozhodl o opakovaném zveřejnění záměruna pronájem bytu č. 331/105 (1e) v č.p. 331 ul. K Nádraží, Praha-Satalice. Celková podlahová plocha bytu je 50,95 m 2 (předsíň 8,37 m 2, ložnice 16,58 m 2, obývací pokoj + kuchyňský kout 19,85 m 2 a koupelna 6,15 m 2, terasa 11,94 m 2 ). Předpokládaný termín uzavření nájemní smlouvy je od Minimální výše nájemného činí 150,- Kč/m 2 /měsíc. K nájmu se připočítává záloha na služby spojené s bydlením ve výši 3.231,- Kč/měsíc. Rozhodující pro uzavření nájemní smlouvy je výše doručené nabídky za m 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení smlouvy za předpokladu, že nájemce bude řádně plnit všechny podmínky nájemní smlouvy. Nájemce při podpisu smlouvy složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojených s užíváním bytu. Na záměr reagovali 4 zájemci: Jiří Prchal, Černouček 13, Roudnice nad Labem nabídl částku 155,- Kč/m 2, Jan Doležal, Luční 966/38, Rumburk, nabídl částku 152,- Kč/m 2, Pavel Frantík, 9.května 19, Jenštejn nabídl částku 163,- Kč/m 2, David Pokorný, Nepelova 948/2, Praha, nabídl částku 150,- Kč/m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručené nabídky, konstatovala, že zájemci splnili všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Pavlem Frantíkem, 9. května 19, Jenštejn, nájemní smlouvu na dobu určitou. V případě, že nájemce bude plnit všechny povinnosti, bude zastupitelstvu městské části předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy. Návrh usnesení:zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 331/105 (1e), č. p. 331, ul. K Nádraží, Praha-Satalice, od s nájemcem panem Pavlem Frantíkem, 9. května 19, Jenštejn, na dobu určitou do za cenu 163,- Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s bydlením. Nájemce při podpisu smlouvy složí kauci ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené s bydlením. 6/33/2013 Návrh rozpočtového opatření č. 7/2013 Zdůvodnění návrhu usnesení: Rozpočtové opatření č. 7 zahrnuje zvýšení objemu schváleného rozpočtu o 517. tis. Kč. Částku 86,2 tis. Kč obdržela MČ od HMP jako dotaci z odvodu z výherních hracích přístrojů a dle nařízení HMP je dotace použita pro sportovní kluby a v sociální oblasti. V rámci ukončení finančního vypořádání obdržela MČ částku 8 tis. Kč jako doplatek dotace z odvodu z výherních hracích přístrojů opět je dotace použita pro sportovní kluby a v sociální oblasti. Částku 97,2 tis. Kč obdržela MČ jako provozní dotaci pro Sbor dobrovolných hasičů a pro Sbor dobr. Hasičů obdržela MČ dále částku 65 tis.kč, která je určena na úhradu neinvestičních nákladů spojených s výpomocí při povodních. Částku 23,6 tis. Kč obdržela MČ ze státního rozpočtu jako refundaci mezd na základě Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací jde o částku na hrubé mzdy včetně odvodů pro pracovníky, kteří posílili naši pracovní četu. Částku 237 tis. Kč obdržela jako vrácení uhrazené daně z příjmu právnických osob za rok 2012 tato částka byla použita na posílení rozpočtu na silnice (udržování a služby), na dotaci pro TJSK, na odstupné a posílení rozpočtu na odvody soc.a zdr. pojištění za zaměstnavatele. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje rozpočtové opatření č. 7 na rok Příjmy činí Kč, výdaje činí Kč. Rozpočtové opatření č. 7 je přílohou zápisu.

4 7/33/2013 Návrh na poskytnutí příspěvku sportovním organizacím Zdůvodnění návrhu usnesení: Z důvodu účelovosti prostředkůposkytnutých magistrátem hlavního města na podporu rozvoje sportovních organizací, navrhujeme poskytnout další finanční příspěvek TJ SK Satalice, Budovatelská 012, Satalice,IČ ,a TJ Sokol Satalice, K Radonicům 326, Praha-Satalice, IČ Vzhledem ke skutečnosti, že v obou případech by se jednalo již o poskytnutí dotací ve výši přes 50 tis. Kč v jednom roce, podléhá poskytnutí dotací schválení zastupitelstvem městské části dle 89, odst.2 pís.e zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze v platném znění. V součtu by tak včetně již schválených dotací rozpočtem městské části obdržel TJ Sokol ,- Kč a TJ SK ,- Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje poskytnutí příspěvku: a,tj SK Satalice, Budovatelská 012, Praha-Satalice, IČ: ve výši ,- Kč b, TJ Sokol Satalice, K Radonicům 326, Praha-Satalice, IČ: ve výši ,- Kč 8/33/2013 Návrh na pořízení změny územního plánu Zdůvodnění návrhu usnesení:dne podali spoluvlastníci pozemku parc. č. 510/2 k. ú. Satalice, vedeného v katastru nemovitostí jako zahrada k domu č. p.55 v ul. Hálova podnět na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy dle 46 a následujících zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Ve stávajícím platném územním plánu je výše uvedený pozemek rozdělen tak, že větší části pozemku je určeno funkční využití pro obytnou zástavbu OB čistě obytné, zbývající menší části pak využití ZMK zeleň městská a krajinná. Na ploše vymezené jako ZMK se kromě několika zanedbaných ovocných stromů nenachází žádná hodnotná zeleň. Spoluvlastníci pozemku navrhují posunutí hranice funkčního využití území na hranici soukromého pozemku parc. č.510/2 a pozemku hl. města parc. č.511 v k. ú. Satalice, svěřeného do správy MČ Praha - Satalice. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje změnu územního plánu na pozemku parc. č. 510/2 v k. ú. Satalice, spočívající ve změně funkčního využití z původního ZMK zeleň městská a krajinná, na nově OB čistě obytné území. 9/33/2013 Návrhna odstranění duplicitního vlastnictví Zdůvodnění návrhu usnesení:dne podali spoluvlastníci pozemku parc. č.510/3 o výměře 46 m 2 vedeného v duplicitním vlastnictví jako zahrada, který sousedí s pozemkem parc. č.510/2, a je s tímto oplocen společně jako jedna zahrada k domu č. p. 55, žádost o odstranění tohoto duplicitního vlastnictví ve prospěch spoluvlastníků Jana Kučáka, Dany Zachové a Aleny Šomošköiové, kteří se o tento pozemek v dobré víře starali více než 50 let. Jak vyplývá z výpisu katastru nemovitostí, je na LV č. 868 skutečně pozemek parc. č. 510/3 v k. ú. Satalice veden v duplicitním vlastnictví ještě na MNV Satalice. Pro odstranění tohoto

5 rozporu bude po schválení zastupitelstvem sepsáno souhlasné prohlášení duplicitních spoluvlastníků o tom, kdo z nich se stává výlučným vlastníkem, a podáno na katastrální úřad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje narovnání duplicitního vlastnictví pozemku parc. č. 510/3 v k. ú. Satalice o výměře 46 m 2 ve prospěch spoluvlastníků Jana Kučáka, Dany Zachové a Aleny Šamošköiové. 10/33/2013 Žádost o poskytnutí slevy na nájemném Zdůvodnění návrhu usnesení: Nájemce restauračních prostor ve Sportareálu Praha-Satalice společnost PuB 2012 s.r.o., Prosecká 29/58, Praha 9, se obrátil na městskou část s žádostí snížení nájemného za srpen 2013 z důvodu omezení provozní doby na tři hodiny denně po dobu čtrnácti dnů z důvodu rozsáhlé stavení práce výstavba kurtů s umělým povrchem. Z důvodu vážných problémů lze pro konkrétní období snížit nájemné. S magistrátem bylo konzultováno, zda jde o takovouto záležitost. Bylo doporučeno řešit věc projednáním zastupitelstvem městské části. Navržená částka z celkového měsíčního nájemného ,- Kč činí 3 000,- Kč. Záleží na členech zastupitelstva, zda částku pozmění, nebo žádost hlasováním zcela zamítnou, neboť případné snížení nájemného v tomto případě je obtížně specifikovatelné. Návrh usnesení je reakcí na obdrženou žádost, aby věc mohla být projednána. Návrh usnesení:zastupitelstvo městské části Praha-Satalice souhlasí se snížením nájemného za srpen 2013 společnosti PuB 2012 s.r.o., Prosecká 29/58, Praha 9, na základě její žádosti o 3000,- Kč. 11/33/2013 Návrh na pronájem nebytových prostor části o výměře 41,5 m 2, č. p. 59, ul. K Cihelně, Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Dne požádal současný nájemce nebytového prostoru části o výměře 41,5 m 2 paní Zdeňka Švarcová, U Starého hřiště 354, Praha- Satalice o ukončení nájemní smlouvy. Nájemce si řádně plnil povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Na základě této žádosti rozhodl starosta městské části o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru. Jedná se o prostory prodejny 25 m 2, kancelář a šatna 5 m 2, WC a příslušenství 5 m 2, 1/3 vstupní chodby 6.5 m 2 (celkem 41.5 m 2 ). V termínu dle zveřejněného záměru byly doručeny dvě nabídky: pan Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4,IČ: , který nabídl 1500,- Kč/m 2 /rok, a paní Hana Klabíková, U Čističky 186, Praha-Satalice, která nabídla 1400,- Kč/m 2 /rok. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala,že zájemci splnili všechny podmínky dle zveřejněného záměru a doporučila uzavřít nájemní smlouvu s panem Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4, IČ: Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha-Satalice apaní Zdeňkou Švarcovou dohodou ke dni , b, pronájem části nebytových prostor č.p. 59, ul. K Cihelně, Praha-Satalicepanu Tran Van Hung, V Ladech 121, Praha 4, IČ: o celkové výměře 41,5 m 2 za částku 1500,-Kč/m 2 /rok. Nájemce bude při podpisu smlouvy zavázán uhradit kauci ve výši

6 trojnásobku měsíčního nájemného. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 12/33/2013 Návrh na pronájem nebytových prostor ve Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. nebytové prostory o výměře 81,6 m 2 a 79,4 m 2 Zdůvodnění návrhu usnesení: Nájemce nebytových prostor ve Sportareálu Praha- SataliceInlinetalent Tomáš Herout požádal o změnu nájemní smlouvy, kterou by došlo ke změně nájemce z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Nájemce dosud řádně plní všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Starosta městské části Praha-Satalice proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 79,4 m 2 (sál 51 m 2, 2x šatna 17,4 m 2, WC + sprchy 11,0 m 2 ) v přízemí budovy Sportareálu Praha- Satalice s.r.o. a nebytových prostor o celkové výměře 81,6 m 2 (místnost 32,9 m 2, místnost 16,5 m 2, 2x šatna 22,2 m 2, WC + sprchy 10,0 m 2 ) v 1. poschodí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o., a to pro provozování aktivit a služeb v oblasti tělovýchovy. Minimální měsíční nájemné ,- Kč vč. DPH + služby (bude specifikováno ve smlouvě). Předpokládaný začátek nájmu je , smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemce bude zavázán při podpisu smlouvy uhradit kauci ve výši měsíčního nájemného a kauci ve výši sjednané měsíční výše zálohy na služby.na záměr reagovala společnost Inlinetalent s.r.o., Chudenická 1059/30, Praha 10, IČ Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít se společností INLINETALENT s.r.o., Chudenická 1059/30, , Praha 10, IČ smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice za účasti vedlejšího účastníka společnosti Sportareál Praha-Satalice s.r.o., U Arborky 397, Praha-Satalice: a) schvaluje ukončení smlouvy uzavřené mezi městskou částí Praha-Satalice a Inlinetalent Tomáš Herout, IČ , dohodou ke dni b) schvaluje pronájem nebytových prostor o celkové výměře 79,4 m 2 (sál 51 m 2, 2x šatna 17,4 m 2, WC + sprchy 11,0 m 2 ) v přízemí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o. a nebytových prostor o celkové výměře 81,6 m 2 (místnost 32,9 m 2, místnost 16,5 m 2, 2x šatna 22,2 m 2, WC + sprchy 10,0 m 2 ) v 1. poschodí budovy Sportareálu Praha-Satalice s.r.o., společnosti INLINETALENT s.r.o., Chudenická 1059/30, , Praha 10, IČ , a to pro provozování aktivit a služeb v oblasti tělovýchovy. Měsíční nájemné ,- Kč vč. DPH + záloha za služby (bude specifikováno ve smlouvě). Počátek nájmu od , smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce. Nájemce bude zavázán při podpisu smlouvy uhradit kauci ve výši měsíčního nájemného a kauci ve výši sjednané měsíční výše zálohy na služby. 13/33/2013Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 478/1, část 16, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Satalice (označené jako část 16)

7 o výměře 136 m 2. Jedná se o pozemek u nemovitosti rodinného domku v ulici Před Tratí. Minimální nájemné činí 2,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval současný uživatel pozemku paní Anna Luňáčková, Před Tratí 670/4, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s paní Annou Luňáčkovou, Před Tratí 670/4, , Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 478/1, část 16, k. ú. Satalice, o výměře 136 m 2, paní Anně Luňáčkové, Před Tratí 670/4, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 14/33/2013Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 478/1, část 06, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 478/1 v k. ú. Satalice (označené jako část 06) o výměře 105 m 2. Jedná se o pozemek u nemovitosti sídla společnosti J.D.Š. Group s.r.o. v ulici Hálova. Minimální nájemné činí 2,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval současný uživatel pozemku společnost J.D.Š. Group s.r.o., Hálova 56, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít se společností J.D.Š Group, s.r.o., Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 478/1, část 06, k. ú. Satalice, o výměře 105 m 2 společnosti J.D.Š. Group s.r.o., Hálova 56, , Praha-Satalice. Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 15/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 42/15 v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:starosta městské části Praha-Satalice rozhodl o opakovaném zveřejnění záměru na pronájem pozemku pod garáží parc. č. 42/15 (18 m 2 ) k. ú. Satalice. Jedná se o pozemek pod garáží, která je ve vlastnictví fyzické osoby, pan Pavel Klíma, U Řempa 73, Praha-Satalice. Minimální nájemné činí 20,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval vlastník garáže, pan Pavel Klíma, U Řempa 73, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník úřadu městské části otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem

8 Pavlem Klímou, U Řempa 73, Praha-Satalice, nájemní smlouvu. Schválení původní smlouvy nebylo dohledáno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje pronájem pozemkuparc. č. 42/15 v k. ú. Satalice o celkové výměře 18 m 2 panu Pavlu Klímovi, U Řempa 73, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 20,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 16/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 6,15,16,22 a 25 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 6, 15, 16, 22 a 25) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval ing. Jan Plánočka, Mikulova 1573, , Praha 4. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s ing. Janem Plánočkou, Mikulova 1573, , Praha 4, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 6, 15, 16, 22 a 25 k. ú. Satalice, o celkové výměře m 2 ing. Janu Plánočkovi, Mikulova 1573, Praha 4. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 17/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 43, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 43) o výměře 766 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Richard Čech, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Richardem Čechem, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 43, k. ú. Satalice, o celkové výměře 766 m 2 panu Richardu Čechovi, Drahelická 205/7, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

9 18/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 3, 4 a 5 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 3, 4 a 5) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagovala Mgr. Ivana Vočková, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s Mgr. Ivanou Vočkovou, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 3,4 a 5 k. ú. Satalice, o celkové výměře 1718 m 2 Mgr. Ivaně Vočkové, Dany Medřické 609/15, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 19/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 19, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 19) o výměře 731 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Petr Novák, K Cihelně 315, Praha-Satalice, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Petrem Novákem, K Cihelně 315, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. pozemkuparc. č. 930, část 19, k. ú. Satalice, o celkové výměře 731 m 2 panu Petru Novákovi, K Cihelně 315, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 20/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 37, v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 37)

10 o výměře 776 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval MUDr. Tomáš Satrapa, Rovná 355, Praha-Satalice, , který je nájemcem sousedící zahrádky č. 38, 39 a 40. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s MUDr. Tomášem Satrapou, Rovná 355, Praha-Satalice, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. pozemkuparc. č. 930, část 37, k. ú. Satalice, o celkové výměře 776 m 2 MUDr. Tomáši Satrapovi, Rovná 355, Praha-Satalice, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 21/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 23 a 24 v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:předchozí nájemce pozemků pan Jiří Havrda podal z části pozemku č. 23 řádnou výpověď (výpovědní lhůta uplynula ) a u části č. 24 požádal o ukončení nájmu dohodou ke dni Starosta městské části Praha-Satalice proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 23 a 24) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Jiří Prchal, Černouček 13, Roudnice nad Labem, Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Jiřím Prchalem, Černouček 13, Roudnice nad Labem, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 930 část 24 dohodou ke dni b) pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 23 a 24 k. ú. Satalice, o celkové výměře m 2 panu Jiřímu Prchalovi, Černouček 13, Roudnice nad Labem, Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 22/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 30 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 30 a 31) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Anton Rekrutyak, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice, který projevil zájem o pozemek část 30 o výměře 780 m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Antonem Rekrutyakem, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice, nájemní smlouvu na dobu neurčitou.

11 Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 30 k. ú. Satalice, o celkové výměře 780 m 2 panuantonu Rekrutyakovi, K Nádraží 331/22, Praha-Satalice. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 23/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 31 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 30 a 31) o celkové výměře m 2. Jedná se o pozemky určené pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval paning. Vasyl Kokiš, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín, který projevil zájem o pozemek část 31 o výměře 783 m 2. Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s paneming. Vasylem Kokišem, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín, nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 31 k. ú. Satalice, o celkové výměře 783 m 2 panuing. Vasylu Kokišovi, Hostavická 367/5, Praha-Hloubětín. Výše nájemného činí 1,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 24/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemku parc. č. 930, část 41 v k. ú. Satalice záměru na pronájem části pozemku parc. č. 930 v k. ú. Satalice (označené jako část 41) o celkové výměře 772 m 2. Jedná se o pozemek určený pro zřízení zahrádky. Minimální nájemné činí 1,- Kč/m 2 /rok. Na záměr reagoval pan Jiří Pohlreich, K Netlukám 959, Praha 22, Komise ve složení místostarostka městské části, tajemník ÚMČ a asistentka ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s panem Jiřím Pohlreichem, K Netlukám 959, Praha 22, , nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Sataliceschvaluje pronájem části pozemkuparc. č. 930, část 41 k. ú. Satalice, o celkové výměře 772 m 2 panujiřímu Pohlreichovi, K Netlukám 959, Praha 22, Výše nájemného činí 2,- Kč/m 2 /rok. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 25/33/2013 Návrh na schválení pronájmu pozemků parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53v k. ú. Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení:dne požádala společnost VIN AGRO s.r.o., Vinořské náměstí 37, Praha-Vinoř o pronájem pozemků parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53 v k. ú. Satalice pro zemědělskou prvovýrobu. O tyto pozemky společnost požádala původně magistrát hlavního města, na základě srovnání však bylo zjištěno, že pozemky jsou svěřeny městské části. Starosta městské části proto rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem pozemků. Celková výměra pozemků je 8,31 ha. Minimální nájemné činí 2 500,- Kč/ha/rok.

12 Nájemce bude dále hradit daň z nemovitostí dle platné legislativy zákona o dani z nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (ukončení v době vegetačního klidu). Na pozemku parc. č. 641/1 se nachází památný strom s ochranným pásmem o poloměru 22m. Na záměr reagovala společnost VIN AGRO s.r.o. IČ , Vinořské nám. 37, Praha-Vinoř. Komise ve složení místostarostka městské části,předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a nabídl nájemné ve výši 2 650,- Kč/ha/rok. Komise doporučila uzavřít se společností VIN AGRO s.r.o. IČ , Vinořské nám. 37, Praha-Vinoř nájemní smlouvu na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje pronájem pozemku parc. č. 641/1, 641/50, 641/52 a 641/53v k. ú. Satalice o celkové výměře 8,31 ha společnosti VIN AGRO s.r.o., IČ , Vinořské nám. 37, Praha Vinoř pro zemědělskou prvovýrobu. Nájemné činí 2 650,- Kč/ha/rok tj. celkem ,- Kč. Dále nájemce uhradí daň z pozemků dle platné legislativy zákona o dani z nemovitostí. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (ukončení v době vegetačního klidu). 26/33/2013 Návrh na schválení nájemce nebytového prostoru části č. p. 268, ul. Trabantská, Praha-Satalice Zdůvodnění návrhu usnesení: Starosta městské části rozhodl o zveřejnění záměru na pronájem nebytového prostoru části č. p. 268 na pozemku parc. č. 654 k. ú. Satalice, ulice Trabantská, Praha-Satalice. Jedná se o prostory ordinace zubního lékaře vč. čekárny, místnosti RTG a sociálních zařízení o celkové ploše 82,4 m 2. Nájemné činí 300,- Kč/m 2 /rok. Služby spojené s užíváním nebytového prostoru platí nájemce dle konečného vyúčtování. Na záměr reagoval současný nájemce, MUDr. Jaroslava Zdražilová, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ Komise ve složení místostarostka městské části, předseda komise obecního majetku Ing. Ladislav Koděra a tajemník ÚMČ otevřela dne doručenou nabídku, konstatovala, že zájemce splnil všechny podmínky dle zveřejněného záměru, a doporučila uzavřít s MUDr. Jaroslavou Zdražilovou, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Schválení původní smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno. nebytového prostoru č. p. 268 o celkové výměře 82,4 m 2, ulice Trabantská, Praha- Satalice pro účely ordinace zubního lékaře MUDr. Jaroslavě Zdražilové, Olbrachtova 180, Zeleneč, , IČ Nájemné činí 300,- Kč/m 2 /rok. Nájemní smlouva bude uzavřena od na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 27/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Miloslava Hanáčková)

13 Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Miloslavou Hanáčkovou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od a nahrazena novou smlouvou ze dne Jedná se o byt č. 3 v 1. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 3, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Miloslavou Hanáčkovou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 28/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Bedřiška Veverková) Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Bedřiškou Veverkovou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt č. 1 v 1. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 1, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Bedřiškou Veverkovou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 29/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. K Cihelně č. p. 51, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Anastázie Řetovská) Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s paní Anastázií Řetovskou na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt č. 4 ve 2. patře domu č. p. 51 v ulici K Cihelně, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, č. p. 51, ulice K Cihelně, Praha-Satalice, s nájemcem paní Anastázií Řetovskou, K Cihelně č. p. 51, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 45,- Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 30/33/2013 Návrh na schválení nájemce bytu v ul. Dřevařská, č. p. 398, Praha- Satalice dodatečné schválení (p. Jaroslav Zavaďák)

14 Zdůvodnění návrhu usnesení: Smlouva s panem Jaroslavem Zavaďákem na nájem bytu na dobu neurčitou byla podepsána dne panem starostou s účinností od Jedná se o byt v č. p. 398 v ulici Dřevařská, Praha-Satalice. Schválení smlouvy v zastupitelstvu městské části nebylo dohledáno, ve smlouvě chybí ověřovací doložka dle 43 zákona o hlavním městě Praze. Z důvodu naplnění formálních náležitostí navrhuji proto schválit uzavření nájemní smlouvy od na dobu neurčitou. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v č. p. 398, ulice Dřevařská, Praha-Satalice, s nájemcem panem Jaroslavem Zavaďákem, Dřevařská č. p. 398, Praha-Satalice, na dobu neurčitou za cenu 60,-Kč/m 2 /měsíc a zálohy na služby spojené s užíváním bytu. 31/33/2013 Návrh na schválení podnájmu nebytových prostor SAMYCO Zdůvodnění návrhu usnesení:dne byla uzavřena nájemní smlouva mezi městskou částí Praha-Satalice a společností SAMYCO, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Satalice, JZD 8, IČ na pronájem nemovitostí pozemků a budov za účelem výroby zemědělských produktů a současně dal pronajímatel souhlas k podnájmu části nemovitostí těmto subjektům: Elektro Kupka s.r.o., Elektro MPK, s.r.o., Simex Praha, spol. s r.o., Zdeněk Petržílka, Peter Mižigár, Milan Jelínek.Dle této smlouvy je nezbytný souhlas pronajímatele s případnými změnami podnájemních smluv. Dne požádal nájemce v souladu s bodem 4.3. nájemní smlouvy o souhlas pronajímatele se změnou podnájemních smluv. Společnost ELEKTRO Kupka ukončila svou činnost a celou společnost (činnost) převzala společnost Filip Čadský, Pod Havránkou 26/16, Praha-Troja, IČ V souladu s uzavřenou smlouvou žádá nájemce o souhlas s uvedenou změnou. Nájemce společnost SAMYCO si řádně plní všechny povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy. Návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části Praha-Satalice schvaluje podnájem části nemovitosti parc. č. 115/3 k. ú. Satalice volná plocha o výměře 200 m 2 společnosti Filip Čadský, Pod Havránkou 26/16, Praha-Troja, IČ , k uskladnění materiálu pro montážní činnost elektro a k umístění UNIMO buněk. 32/33/2013Příkaz starosty MČ Praha-Satalice č ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za období Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje příkaz starosty č k odstranění nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření za období Příkaz starosty je přílohou zápisu. 33/33/2013 Návrh na schválení účetní závěrky městské části Praha-Satalice za rok 2012 Zdůvodnění návrhu usnesení: Na základě novely zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu mají vybrané účetní jednotky povinnost schvalovat účetní závěrky, a to poprvé za rok Podkladem ke schválení je Rozvaha, Výkaz zisku ztrát, Příloha rozvahy a Zpráva o výsledku přezkoumání

15 hospodaření (podklady jsou připraveny k nahlédnutí na úřadu MČ). Podklady jsou stejné jako při schvalování Návrhu závěrečného účtu za rok 2012, který byl dne schválen Zastupitelstvem MČ Praha Satalice. Návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Satalice schvaluje předloženou účetní závěrku Městské části Praha-Satalice za rok František Jenčík, starosta

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012

Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 Návrhy usnesení pro 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 30. 5. 2012 1/23/2012 Rozpočet změna č. 3 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 3 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 17. 10.2012

Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 17. 10.2012 Návrhy usnesení pro 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 17. 10.2012 1/26/2012 Návrh rozpočtového opatření 6/2012 Rozpočtové opatření č. 6 zahrnuje zvýšení objemu celkového

Více

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice

Zápis č. 1/2009. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Zápis č. 1/2009 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, konaného dne 7. 1. 2009 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, p. Vrabec,

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Návrhy usnesení pro 25. zasedání. Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 12.9.2012

Návrhy usnesení pro 25. zasedání. Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 12.9.2012 Návrhy usnesení pro 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 12.9.2012 1/25/2012 Návrh rozpočtového opatření č.5/2012 Rozpočtové opatření č. 5 zahrnuje zvýšení objemu celkového

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 21/2010 konaného dne od 16:00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 16

Město Broumov určeno Radě města č. 16 Město Broumov určeno Radě města č. 16 Majetkové záležitosti k jednání dne: 25.05.2015 předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK, Mgr.Špůr 18.05., 19.05.2015 předloženo RM dne: 20.05. 2015 Komentář:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Město Broumov Majetkové záležitosti

Město Broumov Majetkové záležitosti Město Broumov Majetkové záležitosti Předkladatel SMM Mikulenková Marie,Ing. Projednáno se určeno RM č. 8 k jednání dne 21.2. 2011 Předloženo RM dne 18.2.2011 MK 14.2.2011 1) Prodej pozemkových parcel v

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE

SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE SMĚRNICE K PRODEJI, OCEŇOVÁNÍ, PRONÁJMU A PACHTU POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE DŽBÁNICE Obec : Džbánice Adresa : Džbánice 50, 671 71 Hostěradice IČ : 00600334 Směrnici zpracoval : Roman Suttr - starosta

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012

Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012 Návrhy usnesení pro 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Satalice, které se bude konat 25. 4. 2012 1/22/2012 Rozpočet změna č. 2 Zdůvodnění návrhu usnesení: Změna rozpočtu č. 2 zahrnuje zvýšení rozpočtu

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemku parc.č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 19. 6. 2013

Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 19. 6. 2013 Návrhy usnesení pro zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Satalice, které se uskuteční 19. 6. 2013 1/32/2013 Návrh závěrečného účtu Městské části Praha-Satalice za rok 2012 Zdůvodnění návrhu usnesení:

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a 1. Střelecká 9/1356, Jablonec nad Nisou prodej objektu družstvu Objekt Střelecká 9/1356 v k. ú. Jablonec nad Nisou je privatizován formou družstva. V objektu je celkem 6 bytových

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů

Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů Zásady pro prodej domů se šesti a méně byty a pronájem půdních prostor v domech svěřených městské části Praha 10 za účelem vestavby bytů a ateliérů 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Zásady stanoví podmínky

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor správy majetku. Záměr na prodej parc. č. 1174/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 7. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.2. 2011 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno - Starý-Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru, s uzavřením

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne

USNESENÍ. z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 31. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Usnesení 752/2014 - ZM 31 ze dne 22. 5. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. nepřijalo ke kontrole plnění usnesení k 22.5.2014

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

USNESENÍ. USNESENÍ Městské části Praha - Běchovice číslo 549/43/09 ze dne

USNESENÍ. USNESENÍ Městské části Praha - Běchovice číslo 549/43/09 ze dne číslo 548/43/09 k návrhu na schválení programu jednání 43. zasedání ZMČ I. SCHVALUJE aj program 43. zasedání ZMČ tak, jak byl předložen místo číslo 549/43/09 k návrhu na nájem části obvodového pláště nemovitosti

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013

USNESENÍ z 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy konaného dne 9. 9. 2013 1) Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy II. PODĚKOVÁNÍ - SDH Dolních Měcholup od občanů z Radotína za pomoc při povodních

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení.

Pozemek sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Pozemek má v nájmu Zemědělské družstvo Jeseník za účelem kosení a sečení. Zápis č. 2 ze zasedání komise pro stanovení prodejní ceny pozemků, konané dne 10.03.2011, v zasedací místnosti MěÚ Jeseník, Tovární 1287/4 Přítomni: Ivo Trsťan, Ing. Stanislav Peša, Roman Peša, Lubomír

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 064/13/Pa U S N E S E N Í 64. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 1. 10. 2013 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 2353/64 2370/64 Rozdělovník - členové

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 70. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 19.08.2013 od 15:00 do 18:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (4. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. Výběrové řízení dražebník

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 22. 6. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 12.100/2016-12.107 /2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Pracovní materiál č.4.0.

Pracovní materiál č.4.0. Pracovní materiál č.4.0. MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY Pracovní materiál pro 28. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 20.09.2017 Zpracovala: Ivana Šůsová, referentka HIO MěÚ Předkládá: Bc. Karel Lukeš, starosta

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 14. září 2016 u p r a v e n á v e r z e č. 254/2016 1. vzala na vědomí zahájení přípravy návrhu nových zásad pro pronájem bytů, pronájem nebytových

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015. Odbor správy majetku. Prodej pozemku parc.č. st. 1625/1 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 2. 4. 2015 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období

17) Změna ÚP 18) Informace volby do ZO,zhodnocení práce zastupitelstva v uplynulém volebním období Z á p i s č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 22. září 2010 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání:

Město Sezemice. Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice. Rada města Sezemice: Den konání jednání: Místo jednání: Město Sezemice Rada města Sezemice Výpis usnesení rady města z řádné schůze Rady města Sezemice Den konání jednání: 22.02.2017 Místo jednání: Městský úřad Sezemice - zasedací místnost Číslo jednací: č.

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N.

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - - VRATISLAVICE N.N. S T A R O S T A 7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 9. 2009 Bod pořadu jednání: 12. PRODEJ POZEMKŮ - INVESTIČNÍ

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/021/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/021/15 ze dne číslo 1/021/15 k návrhu na schválení programu 21. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 21. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 21. jednání RMČ Praha - Běchovice číslo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne : 31.1. 2008 Bod pořadu jednání: Věc: Majetkoprávní operace - Odbor rozvojových projektů: Zpracoval: odbor, oddělení: Dagmar

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/74/13 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/74/13 ze dne číslo 1/74/13 k návrhu na schválení programu 74. jednání RMČ a) předložený program 74. jednání RMČ SCHVALUJE a) předložený program 74. jednání RMČ číslo 2/74/13 k návrhu na rozšíření celkové kapacity Základní

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 1. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015

Informace o přijatých usneseních. ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 ze 17. schůze Rady města Rumburk, konané dne 30. dubna 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 245/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 17. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Pozemek parc. č. 2873/28 v k.ú. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 9. 2016 Bod programu: 24 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc. Ludmila

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 19 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 24. 11. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/19/1/2014 Odprodej nebytové jednotky, vymezené v budově,

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 4. 2010 V. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRH USNESENÍ: 1. Prodej pozemků 1. Zastupitelstvo města po projednání

Více

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne

Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje. ze dne Usnesení č. 17 z jednání Komise pro majetkoprávní záležitosti Rady Olomouckého kraje ze dne 22. 9. 2014 KOMISE PRO MAJETKOPRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI UKM/17/1/2014 Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program:

Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května Program: Usnesení ze 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha-Kunratice ze dne 24. května 2005 Zastupitelstvo MČ návrhovou komisi ve složení: Mgr. Fork Jiří, p. Matoušková Kateřina Ověřovatele zápisu z dnešního

Více

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhoosmého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 25.05.2009 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 539 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

lllllll MMB Název:

lllllll MMB Název: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14.4.2015 lllllll MMB2015000000248 ZM7/ OáU, fo Název: Návrh prodeje pozemků p.č. 546/1, p.č. 546/2 a p.č. 546/3 v k.ú. Starý Lískovec

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení:

11I111I1111I11111 MMB2015000000246. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková. Návrh usnesení: Rada města Brna Z7/05. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 14. 4. 2015 11I111I1111I11111 MMB2015000000246 TMllOZSf j Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 387/3 v k.ú. Kohoutovice v ul. Desátková.

Více

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán:

Příloha oddělení územního plánování - platný územní plán: Důvodová zpráva A) 1. výkup části p.p.č. 813/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 813/3 o výměře 9 m 2, části p.p.č. 822/1, geometrickým plánem označená jako p.p.č. 822/3 o výměře 192 m 2, části

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/034/15 ze dne číslo 1/034/15 k návrhu na schválení programu 34. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 34. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu 34. jednání RMČ Praha - Běchovice 1.zástupce

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 11. 2013 Bod programu: 5 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 2-2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

Program jednání byl schválen 7 přítomnými členy komise.

Program jednání byl schválen 7 přítomnými členy komise. Zápis č. 13 z 13. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 9. listopadu 2016 v 15,30 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing.

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více