Z Á P I S č. 5/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S č. 5/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne"

Transkript

1 Z Á P I S č. 5/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno: 9 členů, MK je usnášeníschopná. Jmenovitě: Aleš Navrátil- předseda Tomáš Vala místopředseda (v 15:46 hod příchod) Členové: Ing. Karel Souček Ing. Jiřina Frýbová Ing. Petra Dokládalová Bohumila Malásková Bc. Milan Halouzka Mgr. David Vávra Bc. Zdeněk Krutek Nepřítomen: Hosté: Ing. Ladislav Suchomel Navržený program: 1. Schválení programu Seznámení se stavem nedořešených bodů 2. Majetkové narovnání v lokalitě Hony za Kukýrnou 3. Uzavření dohody o uznání dluhu se splátkových kalendářem Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání mimořádné komise majetkové dne Žádost o prodej pozemku parc.č v k.ú. Tišnov (ulice Mánesova) 5. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 255/4 v k.ú. Tišnov (u Humpolky) 6. Žádost o souhlas k podnájmu MUDr. Konečná 7. Zpráva o nebytových prostorách za rok Výpis ze statistického zjišťování valorizace nájemného nebytových prostor 9. Prodej Brněnská č.p Žádost společnosti Ekostavby Brno, a.s. 1

2 11. Bytová koncepce Nové body k projednání 12. Odkoupení pozemků parc.č. 2342/22 a parc.č. 2342/23, oba v k.ú. Tišnov (ulice Sv. Čecha) 13. Odkoupení pozemku parc.č. 1872/135 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova) 14. Odkoupení id. 1/7 pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova) 15. Pronájem části pozemku parc.č. 1772/5 v k.ú. Tišnov (u budovy České pošty 3 v Tišnově) 16. Propachtování pozemků parc.č. 1601/14, parc.č. 1601/95 a parc.č. 1601/96, vše v k.ú. Tišnov (Trnec) 17. Propachtování pozemku parc.č. 1601/12 a části pozemků parc.č. 1601/13 a parc.č. 1601/11, vše v k.ú. Tišnov (zahrádky za RAPEM) 18. Prodej pozemku parc.č. 335/3 v k.ú. Hájek u Tišnova 19. Odkoupení pozemků parc.č. 1847/27, parc.č. 1847/41, parc.č. 1868/29, parc.č. 1872/136, parc.č. 2416/20, vše v k.ú. Tišnov (hřiště u ZŠ Smíškova + pod komunikacemi) 20. Žádost o prodej pozemků parc.č. 2032/7 a parc.č. 2032/8 v k.ú. Tišnov 21. Zpráva o hospodaření s byty za rok Vyhlášení záměru prodeje (Brněnská č.p.2) 23. Otevírání obálek pronájem stavby na pozemku par.č Otevírání obálek- poliklinika 25. Otevírání obálek objekt č.p Různé 1. Schválení programu Komise majetková schvaluje navržený program jednání Komise majetkové města Tišnova č. 5/2016. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 1, přítomno 8 Seznámení se stavem nedořešených bodů 2. Majetkové narovnání v lokalitě Hony za Kukýrnou 3. Uzavření dohody o uznání dluhu se splátkových kalendářem Dne ZM uzavřela dohodu. Seznámí se stavem projednávaných bodů z jednání komise majetkové dne Žádost o prodej pozemku parc.č v k.ú. Tišnov (ulice Mánesova) Dne ZM neschválilo prodej. 5. Žádost o prodej části pozemku parc.č. 255/4 v k.ú. Tišnov (u Humpolky) Dne ZM neschválilo prodej. 2

3 6. Žádost o souhlas k podnájmu MUDr. Konečná Dne RM udělila souhlas s podnájmem. 7. Zpráva o Hospodaření s nebytovými prostory v roce 2015 Dne RM vzala na vědomí zprávu o hospodaření Členům majetkové komise byla podána informace, že nově budou zprávy zpracovávány v ročním intervalu. 8. Výpis ze statistického zjišťování valorizace nájemného nebytových prostor Dne RM souhlasila s valorizací. 9. Prodej Brněnská č. p. 2 Dne RM uložila OSMKS realizovat prodej objektu č.p Žádost společnosti Ekostavby Brno, a.s. Dne RM neschválila udělení souhlasu s podnájmem. 11. Bytová koncepce města Tišnova Nové body k projednání 12. Odkoupení pozemků parc.č. 2342/22 a parc.č. 2342/23, oba v k.ú. Tišnov (ulice Sv. Čecha) Uvažovanou realizací nového veřejného osvětlení na ulici Sv. Čecha v Tišnově dojde mimo jiné k dotčení pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2342/22 a parc.č. 2342/23 ve vlastnictví fyzických osob. Uvedené pozemky tvoří z části komunikaci a z části zelený pás ulice Sv. Čecha. Při jednání s vlastníky město nabídlo možnost tyto pozemky odkoupit, na což vlastníci reagovali souhlasem. Pozemky budou odkoupeny za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2, přičemž náklady spojené s převodem vlastnictví ponese město. Komise majetková doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2342/22 o výměře 85 m 2 ve vlastnictví H.A., nar.., trvale bytem T. a Ing. J.G., nar., trvale bytem T. za kupní cenu ve výši Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0, přítomno 8 Komise majetková doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 2342/23 o výměře 86 m 2 ve vlastnictví J. P., nar., trvale bytem T. za kupní cenu ve výši Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0, přítomno 8 3

4 13. Odkoupení pozemku parc.č. 1872/135 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova) Vlastníci pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1872/135 o výměře 140 m 2 žádají město Tišnov o majetkové narovnání a uvedení právního stavu do souladu se skutečným stavem a využitím uvedeného pozemku. Pozemek se nachází na ulici Dvořákova v Tišnově z části pod chodníkem a zeleným pásem a z části je umístěn pod komunikací ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Vlastníci pozemku nabízí městu část pozemku parc.č. 1872/135, která je pod chodníkem. Zbývající část pozemku by byla následně vypořádána s vlastníkem komunikace, tedy Jihomoravským krajem. Pozemek bude odkoupen za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2, přičemž náklady spojené s převodem vlastnictví ponese město. Komise majetková doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit odkoupení části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1872/135 o výměře cca 62 m 2 ve vlastnictví R. P., nar.a Ing. Z. P. nar..., oba trvale bytem T. za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. Hlasováno: pro 8, proti 0, zdržel se 0, přítomno 8 V 15:46 hod přichází p. Tomáš Vala. 14. Odkoupení id. 1/7 pozemku parc.č. 1872/106 v k.ú. Tišnov (ulice Dvořákova) Spoluvlastník pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1872/106 o výměře 196 m 2 nabídl svůj podíl městu Tišnov k odkoupení. Pozemek se nachází na ulici Dvořákova v Tišnově z části pod chodníkem a zeleným pásem a z části je umístěn pod komunikací ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Odkoupení podílu by se týkalo části pod chodníkem a zeleným pásem. Zbývající část pozemku bude následně vypořádána s vlastníkem komunikace, tedy Jihomoravským krajem. Podíl bude odkoupen za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2, přičemž náklady spojené s převodem vlastnictví ponese město. Komise majetková doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit odkoupení id. 1/7 části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1872/106 o výměře cca 75 m 2 ve vlastnictví Mgr. R. P., nar. trvale bytem K. za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemku hradí město Tišnov. 15. Pronájem části pozemku parc.č. 1772/5 v k.ú. Tišnov (u budovy České pošty 3 v Tišnově) Česká pošta, s.p. žádá město Tišnov o pronájem části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1772/5 o výměře 12 m 2 pro účely umožnění nakládky a vykládky poštovních zásilek u budovy České pošty 3. Na pronajaté části pozemku hodlá žadatel provést úpravy spočívající v zadláždění. Ve znění návrhu Smlouvy o nájmu je navrženo uzavřít nájemní vztah na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 4

5 6 měsíců, výše nájemného 500 Kč/rok, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje realizovat pronájem části pozemku parc.č. 1772/5 za shora uvedených podmínek. Komise majetková doporučuje radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1772/5 o výměře 12 m 2. Komise majetková dále doporučuje uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců, výše nájemného 500 Kč/rok, přičemž k této částce bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. 16. Propachtování pozemků parc.č. 1601/14, parc.č. 1601/95 a parc.č. 1601/96, vše v k.ú. Tišnov (Trnec) Pan J. V. žádá město Tišnov o pronájem (pacht) pozemků v k.ú. Tišnov na Trnci. Jedná se o oplocený prostor kolem bývalého záložního zdroje vody. Vrtu, který by žadatel využíval k pastvě kamerunských ovcí, jichž je chovatelem. Pozemek par.č. 1601/95 vlastní město Tišnov společně s panem L. Š. Spoluvlastník s pronájmem souhlasí. Návrh výše ceny za užívání pozemků bude předložen na jednání majetkové komise. Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje pronájem pozemků realizovat. Smlouvu o pachtu uzavřít na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 roku, nájemné stanovit ve výši 0,14 Kč/m 2 /rok. KM diskutovala o výši nájemného vzhledem k ceně pronájmu pozemků pro zahrádky a o účelu využití pozemku pro šest ovcí. Komise majetková doporučuje radě města Tišnova schválit vyhlášení záměru propachtování pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/14 o výměře m 2, parc.č. 1601/96 o výměře 541 m 2 a id.1/2 pozemku parc.č. 1601/95 o výměře 876 m 2 pro zemědělské účely. Komise majetková dále doporučuje uzavřít Smlouvu o pachtu pozemků na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, výše nájemného 0,70 Kč/m 2 /rok. Do smlouvy uvést povinnost nájemce hradit ze svého náklady na opravy a údržbu oplocení předmětu pachtu a dále ošetřit přístup k předmětu pachtu. 17. Propachtování pozemku parc.č. 1601/12 a části pozemků parc.č. 1601/13 a parc.č. 1601/11, 5

6 vše v k.ú. Tišnov (zahrádky za RAPEM) Majetkové komisi je předloženo k projednání narovnání vztahů k užívání pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/12 a části parc.č. 1601/13 za reálem společnosti RAPO s.r.o. na Trnci a části pozemku parc.č. 1601/11 v k.ú. Tišnov mezi garážemi a vlečkou. Jedná se celkem o 7 uživatelů. Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje s jednotlivými uživateli schválit pachtovní smlouvy na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců a nájemným ve výši 2 Kč/m 2 /rok. v k.ú. Tišnov, a to část parc.č. 1601/12 o výměře 160 m 2 a část parc.č. 1601/13 o výměře 50 m 2 J. R., bytem T., pro účely využití pozemků jako zahrádky. v k.ú. Tišnov, a to část parc.č. 1601/12 o výměře 330 m 2 a část parc.č. 1601/13 o výměře 90 m 2 V. D., bytem T., pro účely využití pozemků jako zahrádky. v k.ú. Tišnov, a to část parc.č. 1601/12 o výměře 180 m 2 a část parc.č. 1601/13 o výměře 40 m 2 J. P., bytem B., pro účely využití pozemků jako zahrádky. v k.ú. Tišnov, a to část parc.č. 1601/12 o výměře 200 m 2 a část parc.č. 1601/13 o výměře 40 m 2 M. P., bytem T. pro účely využití pozemků jako zahrádky. v k.ú. Tišnov, a to část parc.č. 1601/12 o výměře 350 m 2 a část parc.č. 1601/13 o výměře 50 m 2 manželům K. Ž. a M. Ž., bytem T., pro účely využití pozemků jako zahrádky. v k.ú. Tišnov, a to část parc.č. 1601/12 o výměře 400 m 2 a část parc.č. 1601/13 o výměře 20 m 2 J. H., bytem T., pro účely využití pozemků jako zahrádky. 6

7 Komise majetková doporučuje Radě města schválit vyhlášení záměru propachtovat část pozemku v k.ú. Tišnov parc.č. 1601/11 o výměře 310 m 2 ing. Z. Ž., bytem T., pro účely využití pozemku jako zahrádky. Komise majetková dále doporučuje uzavřít s jednotlivými uživateli shora uvedených pozemků smlouvy o pachtu pozemku na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, výše nájemného 2 Kč/m 2 /rok. 18. Prodej pozemku parc.č. 335/3 v k.ú. Hájek u Tišnova Vlastník pozemku parc.č. 334 v k.ú. Hájek u Tišnova žádá město Tišnov o prodej pozemku parc.č. 335/3 o výměře 191 m 2, který bezprostředně sousedí s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele. Na pozemku se z části nachází hospodářská budova. Návrh výše kupní ceny bude předložen na jednání majetkové komise. Odbor správy majetku a komunálních služeb doporučuje prodej pozemku parc.č. 335/3 v k.ú. Hájek u Tišnova realizovat. Komise majetková odkládá projednání tohoto bodu po doplnění informací. 19. Odkoupení pozemků parc.č. 1847/27, parc.č. 1847/41, parc.č. 1868/29, parc.č. 1872/136, parc.č. 2416/20, vše v k.ú. Tišnov (hřiště u ZŠ Smíškova + pod komunikacemi) Jeden z pozemků, na kterých se nachází hřiště u ZŠ Smíškova v Tišnově, konkrétně pozemek parc.č. 1847/41, není ve vlastnictví města, proto bylo zahájeno jednání o jeho odkoupení. Pozemek parc.č. 1847/41 je v katastru nemovitostí zapsán na LV Jako vlastník nemovitosti zapsaných na uvedeném LV je evidován pan J.D. nar., posl. bytem B., zemř. dne 7.května Na základě těchto skutečností město Tišnov iniciovalo zahájení dědického řízení během něhož byli určeni právní nástupci dědiců pana D.. S nimi bylo poté zahájeno jednání o odkoupení pozemku parc.č. 1847/41, sousedícího pozemku parc.č. 1847/27 a také dalších 3 pozemků, které jsou umístěny pod komunikacemi na ulicích Smíškova, Na Rybníčku a Dvořákova. Majetkové komisi je tedy předložen návrh na odkoupení pozemků parc.č. 1847/41 a parc.č. 1847/27 za kupní cenu ve výši 500 Kč/m 2 a pozemků parc.č. 1868/29, parc.č. 1872/136 a parc.č. 7

8 2416/20 za kupní cenu ve výši 250 Kč/m 2, přičemž náklady spojené s převodem vlastnictví ponese město. KM uvítala, že tak důležité pozemky pro město budou v jeho majetku a zároveň ocenila dobrou práci zúčastněných osob při vyjednávání s majiteli pozemků. Komise majetková doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města schválit odkoupení pozemků zapsaných na LV 2479 v k.ú. Tišnov za kupní cenu ve výši ,-Kč. Náklady spojené s převodem vlastnictví k pozemkům hradí město Tišnov. 20. Žádost o prodej pozemků parc.č. 2032/7 a parc.č. 2032/8 v k.ú. Tišnov Majetkové komisi je předložena žádost společnosti Steinhauser, s.r.o. o prodej pozemků v k.ú. Tišnov parc.č. 2032/7 a parc.č. 2032/8. Jedná se o pozemky mezi areálem společnosti Kv.Řezáč a Karlovou pekárnou. Pozemky byly převedeny na město bezúplatně za účelem realizace veřejně prospěšné stavby a z tohoto důvodu je další nakládání s těmito pozemky omezeno. Komise majetková doporučuje radě města doporučit zastupitelstvu města neschválit prodej pozemků parc.č. 2032/7 o výměře m 2 a parc.č. 2032/8 o výměře m 2, oba v k.ů. Tišnov společnosti Steinhauser, s.r.o., IČ: , se sídlem v Tišnově, z důvodu vymezeného účelu užívání těchto pozemků převedených z Pozemkového fondu ČR na Město Tišnov. Komise majetková doporučuje jednat s firmou Steinhauser,s.r.o., o možném pronájmu dotčených pozemků a o jejich dalším využití. 21. Zpráva o hospodaření s byty za rok 2015 OSMKS předkládá KM na vědomí zprávu o hospodaření s byty za rok Předseda KM seznámil členy komise, že nově by chtěl nechat předkládat Zprávu o hospodaření s byty i do KM z důvodu komplexního doplnění informací o majetku města Komise majetková bere na vědomí zprávu o hospodaření s byty za rok

9 Komise majetková doporučuje zvýšit výdaje do oprav Bytového fondu města Tišnova v souladu s Bytovou koncepcí města Tišnova a to při plánování rozpočtu města na rok Vyhlášení záměru prodeje (Brněnská č.p.2) OSMKS předkládá KM na vědomí vyhlášení záměru prodeje pozemku, jehož součástí je budova č.p. 2 Komise majetková bere na vědomí vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. st. 165/1 o výměře 382 m 2, jehož součástí je budova č.p. 2 a pozemek par. č. 206/1 o výměře 363 m Otevírání obálek pronájem stavby na pozemku par.č. 971 Na základě vyhlášeného záměru pronájmu stavby na pozemku par. č. 971 v k.ú. Tišnov od do byly doručeny dvě žádosti o pronájem: č. j doručená dne č. j doručená dne Otevření obálek ve věci záměru pronájmu stavby na pozemku par. č. 971 v k.ú. Tišnov provedla komise majetková v 17:47 hod ve složení: Aleš Navrátil Ing. Karel Souček Tomáš Vala Ing. Jiřina Frýbová Bc. Milan Halouzka Bc. Zdeněk Krutek Ing. Petra Dokládalová Bohumila Malásková Mgr. David Vávra KM provedla kontrolu. Obálky jsou řádně označeny a zapečetěny. Komise kontroluje všechny náležitosti a konstatuje, že nabídky č. 7694, 8026 obsahuje všechny podmínky dané záměrem. poř. číslo č.j uchazeč Nabídková cena Nájemní právo nebo vlastnický vztah Bodové hodnocení Podpis p. J.J. 150,-Kč/měsíc ANO 100 % ANO p. J.H. 100,-Kč/měsíc ANO 86,7 % ANO 9

10 Majetková komise provedla ekonomicko komplexní vyhodnocení podaných nabídek a schválila toto pořadí uchazečů: 1/ p. J.J. 2/ p. J.H. Komise majetková stanovila pořadí uchazečů dle bodového hodnocení. Jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku p. J.J. 24. Otevírání obálek- poliklinika Na základě vyhlášeného záměru pronájmu části prostor v objektu č. p. 24 v Tišnově od do byla doručena jedna obálka: č. j doručená dne Otevření obálky ve věci záměru pronájmu části prostor v objektu č. p. 24 v Tišnově provedla komise majetková v 18:05 hod ve složení: Aleš Navrátil Ing. Karel Souček Tomáš Vala Ing. Jiřina Frýbová Bc. Milan Halouzka Bc. Zdeněk Krutek Ing. Petra Dokládalová Bohumila Malásková Mgr. David Vávra KM provedla kontrolu. Obálka je řádně označena a zapečetěna. Komise kontroluje všechny náležitosti a konstatuje, že nabídka č obsahuje všechny podmínky dané záměrem. poř. číslo č.j uchazeč Podpis Alergologie MUDr. Ficová s.r.o. ANO Komise majetková doporučuje Radě města Tišnova schválit pronájem v objektu č.p. 24 na nám. Míru v Tišnově, nacházející se na pozemku parc. č.st. 78/1 v k. ú. Tišnov a to ordinaci č. 205 o výměře 21,50m 2, ordinaci č. 206 o výměře 22,50 m 2 + alikvótní část společných prostor jedinému uchazeči společnosti Alergologie MUDr. Ficová s.r.o., IČ: , se sídlem Tišnovská Nová Ves 21, Křižanov. 10

11 25. Otevírání obálek- objekt č.p. 145 Na základě vyhlášeného záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 145 v Tišnově od do byla doručena jedna obálka : č. j doručená dne v 9:50 hod Otevření obálky ve věci záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 145 v Tišnově provedla komise majetková v 18:10 hod ve složení: Aleš Navrátil Ing. Karel Souček Tomáš Vala Ing. Jiřina Frýbová Bc. Milan Halouzka Bc. Zdeněk Krutek Ing. Petra Dokládalová Bohumila Malásková Mgr. David Vávra KM provedla kontrolu. Obálka je řádně označena a zapečetěna, ale shledala, že jediná nabídka č je podaná 50 min po lhůtě. poř. číslo č.j uchazeč Podpis TOP drogerie ČR s.r.o ANO Komise majetková shledala, že jediná nabídka č je podaná 50 min po lhůtě. 26. Různé Příští zasedání komise majetkové se uskuteční v 15:30 hod v zasedací místnosti budovy Radnice. Závěr Jednání majetkové komise zakončil předseda majetkové komise Aleš Navrátil v 18:18 hod. Předsedající: Aleš Navrátil, předseda Zapsala: Lenka Klusáková, tajemník MK 11

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 6/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 6. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/ 2016 k jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 2. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 12. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15.43 hod v Hospůdce Pod Květnicí. Přítomno: 7 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 7. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 1/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12. 1. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 9/2017 ze dne 10. 10. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 8/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 9. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015

Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Z Á P I S č. 1/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12.01.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2017 ze dne 15. 8. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 11. 4. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:35 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 2/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 3. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

Z Á P I S č. 9/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 9/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 9/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 18. 10. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013

Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Z Á P I S č. 10/2013 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.12.2013 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 7. 11. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK je

Více

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program:

ZÁPIS. Zahájení. Přítomno:. Jmenovitě: Nepřítomen: Mgr. Milan Halouzka - omluven. Navržený program: ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.4/2018 dne 17. 4. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:. 7 členů,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova ze dne 9. 5. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:39 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Z Á P I S č. 7/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 7/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 7/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 8. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 3/2018 dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 3/2018 dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 3/2018 dne 13. 3. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 5 (7)

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.7/2018 dne 14. 8. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 7 členů,

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 12. 9. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:33 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 8 členů, MK je

Více

ZÁPIS. Zahájení. 5. Převod vlastnictví k jezu na řece Svratce

ZÁPIS. Zahájení. 5. Převod vlastnictví k jezu na řece Svratce ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 4/2019 dne 10.4.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:04 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 7 (8)

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015

Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Jiřina Frýbová, Ing. Petra Dokládalová

Více

ZÁPIS. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:05 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:05 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 7/2019 dne 10.7.2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:05 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 6 členů,

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č. 2/2018 ze dne 13. 2. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:34 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 6. 6. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 5 členů, MK je

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S č. 03/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 03/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 03/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 25.2.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr Toman,

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:04 hod v krizové místnosti radnice.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:04 hod v krizové místnosti radnice. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.2/2019 dne 6. 2. 2019 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 16:04 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 6 (8)

Více

Z Á P I S č. 6/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 28.8.2012

Z Á P I S č. 6/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 28.8.2012 Z Á P I S č. 6/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 28.8.2012 Přítomni: 7 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila

Více

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 5/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 5.6.2012 Přítomni: 6 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, JUDr.

Více

Z Á P I S č. 10/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 10/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 10/2016 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 8. 11. 2016 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:32 hod v krizové místnosti budovy Radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S č. 4/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 4/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 4/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 24.03.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 15:47 hod v krizové místnosti radnice. 7 členů, MK ie usnášeníschopná.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 15:47 hod v krizové místnosti radnice. 7 členů, MK ie usnášeníschopná. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.l/2019 dne 8. 1. 2019 Zahájení - --- "" Jednání majetkové komise zahájil předseda Mgr. David Vávra v 15:47 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno:

Více

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 16. 1. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:30 hod v krizové místnosti radnice. Přítomno: 7 členů, MK je

Více

Z Á P I S č. 5/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 27.5.2014

Z Á P I S č. 5/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 27.5.2014 Z Á P I S č. 5/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 27.5.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 9. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 9. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 23. 3. 2017 ve

Více

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova)

Prodej částí pozemků parc.č. 2015/24, parc.č. 2015/32 a parc.č. 2015/34, vše v k.ú. Tišnov (ul. Majorova) Materiál číslo: 24 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 02.11. 2015 Zápis č. 7/2015 z Komise bytové RM Sezimovo Ústí, ze dne 21. 10. 2015 (mat. č. 361/2015) Usnesení č. 363/2015 I. Bere na vědomí zápis

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.10.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Mgr. Dagmar Rűckerová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem

ad 3) Podklady k projednání z komise pro hospodaření se svěřeným majetkem Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis R7/040 ze 40. zasedání RMČ Brno-jih konaného dne 06.04.2016 v 15.00 h na ÚMČ Brno-jih, Mariánské náměstí 13, Brno Přítomni: členové

Více

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin

Radovan Klusák Mgr. Marek Babák Mgr. Zdeňka Dohnálková Ing. Petr Bábor, Ph.D příchod 9.38 hodin ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 22/2012, konané dne 24. října 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Z Á P I S č. 1/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 1/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 1/2017 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14. 2. 2017 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:31 hod v krizové místnosti Radnice. Přítomno: 9 členů,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v restauraci Krček.

ZÁPIS. Zahájení. Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v restauraci Krček. ZÁPIS z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova č.8/2018 dne 11. 9. 2018 Zahájení Jednání majetkové komise zahájil předseda Aleš Navrátil v 15:40 hod v restauraci Krček. Přítomno: 8 členů, MK je usnášeníschopná.

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III.. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 6. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 26. června 2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

Odbor investic a majetku

Odbor investic a majetku nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 2794/2016 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101 2.3 V Lanškrouně 1. února 2016 Zápis

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 16. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 16. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 16. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 18. 1. 2018 ve

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 8. 2017 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, Z. Wildová, R.

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.11.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 5. jednání

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP. ZÁPIS z 5. jednání HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Zastupitelstvo hlavního města Prahy Výbor pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP ZÁPIS z 5. jednání Výboru pro správu majetku a majetkové podíly ZHMP konaného dne 15. 11. 2016 ve

Více

I I žďár'ao s;;z,wou. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ:

I I žďár'ao s;;z,wou. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Á I I žďár'ao s;;z,wou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 84 DNE: 26. 2. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1427/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu

U s n e s e n í z 26. jednání rady města Velká Bystřice dne v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu U s n e s e n í z 26. jednání rady města dne 19.03.2012 v 16,30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/26/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 26. jednání rady města Bod programu 1.

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 02.11.2016 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 4 členové ze 7 členů) Omluveni: Mgr. Marek Školoud,

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 14.03.2018 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomni 4 členové ze 7 členů) Omluveni: Mgr. Marek Školoud,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 16.01.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 23.01.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr. Ondřej Veselý

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 17.10.2018 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 5 členů ze 7 členů) Omluveni: Ing. Jiří Hacaperka Nepřítomen:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané

Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané Město Králíky Zápis z jednání č. 34 Rady města Králíky konané 28.08.2017 Přítomní členové Rady města Králíky: Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran.

Více

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska

Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Informace ze 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 13.10.2014 v 16:00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, MUDr. Zdeněk

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 3. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 23. dubna 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012

ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 11/2012, konané dne 30. května 2012 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města

Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Zápis z jednání Komise pro realizaci majetku města Datum: 10.02.2016 Účast: členové KRMM dle prezenční listiny - komise je usnášeníschopná (přítomno 7 členů ze 7 členů) Omluveni: - Nepřítomen: - Hosté:

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 3. řádné jednání rady městské části, konané dne 6. 2. 2017 ve 13:09 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: M. Bernardová, Z. Wildová, R.

Více

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary

Místo jednání: zasedací místnost ve III. patře Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary Z Á P I S z 4. jednání Komise pro hospodaření s majetkem města, likvidační a škodní, bytové komise konané dne 21. května 2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 27. schůze Rady města Český Brod konané dne 30.11. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, MUDr. Blažek, p. Fořt p. Brom - tajemník

Více

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká

Zápis z 11. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Strana č. 1 / 6 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Zbyněk Cincibus, Ing. Alexandra Píšková, JUDr. Jana Zejdová, Otomar Němeček, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Bc. Iveta

Více

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání Obsah prostory sloužící podnikání : Bod a) Druh úkonu Prodloužení vyhlášeného záměru Nájemné 1000 Kč/m 2 /rok 600 Kč/m 2 /rok Lokalita v ZR ZR Dolní ulice 165/1 m2 (rozsah) dle volných kanceláří Využití

Více

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne 24.2.2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 15.08.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Ing. Jan Tůma, MPA Ing. Michal Janče,

Více

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne

ZO Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne ZO 150422 Zápis ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Novosedlice konaného dne 22. 04. 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne

Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne Z á p i s č. 20 z jednání Rady města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného na městském úřadě dne 9. 4. 2015 Přítomni: členové rady města Ing. Vlastimil Picek, p. Hynek Homolka, Mgr. Petr Kváča, Ing.

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na poskytnutí peněžitých dotací na rok 2016 (tisk R/312) U S N E S E N Í z 35. schůze Rady města Kojetína, konané dne 29. března 2016, v 15:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Zpráva o hospodaření Města

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 30. ČERVNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 116. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 91. schůze rady města Slavkov u Brna, která se konala dne 7.8.2017 2069/91/RM/2017 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 43. až 73. schůze MRM z období 2010-2014

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 05.02.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 13.02.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v kanceláři starosty obce Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 25.4.2019 v 18.30 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 27. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 27. jednání rady města dne 2.4.2012 v 15,00hod. v zasedací místnosti městského úřadu UR/27/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 27. jednání rady města Bod programu 1. UR/27/2/2012

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 96 DNE: 24. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 16872018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

I I tm.,..,os.;z."'ou

I I tm.,..,os.;z.'ou Á I I tm.,..,os.;z."'ou MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽóÁR NAD SAzAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 88 DNE: 23. 4. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1519/2018/0P NÁZEV: Byty a prostory sloužící podnikání ANOTACE:

Více