KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. Městský zpravodaj ročník 25. Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str. 12-13. www.mesto-kunovice."

Transkript

1 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Číslo: 6/2015 Banderium z Kunovic projelo v rámci slavností Navalis Prahou. Více na str Kunovské banderium v Nerudově ulici na Malé straně

2 Přečtěte si: Aktuality ze škol Koupaliště zahajuje provoz Stavění máje a čarodějnice Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla 8. června str. 5-7 A. Fornůsek další z hrdinů Slavnosti Navalis 2015 str. 8 str. 9 str. 10 str Záhady kolem jízdy králů VI. Co to je, když se řekne Společenská kronika Oslavy Dne matek Sportovní aktuality str. 14 str. 15 str. 16 str. 18 str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Grafika: Jakub Mičovský Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Vybráno z usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného dne Zastupitelstvo města: SCHVALUJE: zprávu o činnosti Rady města Kunovice od II. zasedání zastupitelstva města dne 19. února 2015 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů odst. 7, písmeno a) celoroční hospodaření města Kunovice za rok 2014 vykázaný rozdíl mezi příjmy a výdaji činí přebytek ve výši ,12 Kč ve smyslu 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku města Kunovice za rok 2014 ve smyslu 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů účetní výsledek hospodaření města Kunovice za rok 2014 zisk po zdanění ve výši ,64 Kč a jeho rozdělení přidělení a zaúčtování na účet 432 výsledek hospodaření minulých účetních období rozpočtové opatření č. 1/2015 a v důsledku tohoto opatření změnu rozpočtu města takto: příjmy ,23 tis. Kč, výdaje ,35 tis. Kč, financování ,13 tis. Kč. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Kunovice, Telefónicou Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zast. ŘSD ČR Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, na zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 4050, 4590/2 a 4567 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště, spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě Smlouvu o zřízení služebnosti mezi městem Kunovice, E.ON Distribuce, a. s., zastoupená E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/3, České Budějovice, za účasti Ředitelství silnic a dálnic ČR, zast. ŘSD ČR Správou Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, na zřízení služebnosti na pozemcích p. č. 4567, 4590/2, 4575/2, 4590/1, 3837/82, 4582 a 2942/25 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště za účelem zřízení, vedení, provozování a udržování stavby distribuční soustavy Venkovní vedení VN 22kV č. 120, km 4,600, stavby Venkovní vedení VN 22kV č. 373, km 4,600, stavby Venkovní vedení VN 22kV č. 37 a 21, km 6,100, stavby Silnice I/50 Obchvat Uherského Hradiště II objektů SO 404 Venkovní vedení VN 22kV č. 120, km 4,600, SO 405 Venkovní vedení VN 22kV č. 373, km 4,600 a SO 406 Venkovní vedení VN 22kV č. 37 a 21, km 6,100 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT /002 mezi městem Kunovice a E.ON Distribuce, a. s., zast. E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, na zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 3002/29 a p. č v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště spočívající v umístění provozování, oprav a udržování distribuční soustavy pro paní Osohovou za podmínky, že přípojná skříň na sloup NN bude umístěna ze strany nepřiléhající stávající polní cestě tak, aby nezasahovala do průjezdního profilu a bezpečnostního prostoru stávající polní cesty poskytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města Kunovice pro rok 2015 takto: Kunovské centrum mládeže Kč, SHK Kunovice Kč, EPS aktivity, o. s Kč, Občanské sdružení Kunovjan Kč, TJ Sokol Kunovice Kč, Snails Kunovice Kč, Občanské sdružení Handrlák Kč, SDH Kunovice Kč, Fotbal Kunovice, o. s Kč, Tenisový klub Kunovice Kč, Slovácký aeroklub Odlétáme Kč, Slovácký aeroklub činnost Kč, Orel jednota Kunovice Kč, Šachový oddíl Kunovice Kč, Římskokatolická farnost Kč, Svaz tělesně postižených Kč, BC Lokomotiva Kunovice Kč, Radioklub Kunovice Kč, Sportovní střelecký klub Kč, Projekt podpory parkinsonikům Kč, TJ Kunovice odd. st. tenisu Kč, Život pro děti Kč, Moravští zemští páni Kč, FS Lintava Kč, Educo Zlín Kč. Celkem Kč. BERE NA VĚDOMÍ: účetní závěrku Podnikatelského inkubátoru Kunovice Panský dvůr, s. r. o., za účetní období 2014 zprávu o činnosti společnosti Podnikatelský inkubátor Kunovice Panský dvůr, s. r. o., za rok 2014 vyhodnocení rozpočtu města Kunovice k zprávu o zajištění a postupu investičních akcí města Kunovice k zprávu o připravenosti Městského informačního centra Kunovice na sezónu 2015 a vyhodnocení hospodaření Městského informačního centra Kunovice za rok 2014 žádost RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, o změnu Základních pravidel pro zřizování věcných břemen plynárenských zařízeních na pozemcích ve vlastnictví města SOUHLASÍ: ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3 Strana 2 2/2015

3 pozdějších předpisů odst. 7, písmeno a) s celoročním hospodařením města Kunovice za rok 2014, a to bez výhrad se stavbou Silnice I/55: Kunovice, průtah dopravně bezpečnostní opatření za dodržení podmínek stanovených odborem správy majetku a životního prostředí Městského úřadu Kunovice (čj. OMZ/769-15/ SZ/ /KRU) a za předpokladu splnění následujících podmínek: - dělicí ostrůvek na tř. Vítězství, v úseku od sjezdu z I/50 směrem do Uh. Hradiště po konec připojovacího pruhu, bude proveden v konstantní šířce mezi obrubami, min. 1,0 m - světelná signalizační zařízení budou navzájem synchronizována. Signalizace bude umožňovat vozidlům IZS preferovaný průjezd technicky dořešit s HZS - velikosti ostrůvků v prostoru křižovatky silnic I/50 a I/55 musí splňovat platnou legislativu umožňující bezpečné přecházení pěších, příp. cyklistů v místech, kde není povolen pohyb cyklistů po komunikaci - mezi ul. Ve Strhanci a ul. Na Řádku, v místě křížení se silnicí I/50, umístit místo pro přecházení - autobusové zálivy budou řešeny pro zastavení dvou autobusů - kabelové vedení VO bude provedeno v celé trase nově, ve společné rýze bude uložen kabel městského rozhlasu. Stávající vzdušné vedení bude odstraněno. - vnitřní poloměr silniční obruby u JZ rohu objektu čp. 362 bude zvětšen tak, aby umožňoval bezkolizní průjezd max. návrhovým vozidlem - napojení místní komunikace ul. Úvoz na silnici I/50H řešit tak, aby SChůze rady města 4. června června 2015 Zasedání zastupitelstva města 18. června 2015 umožňovalo v úseku po roh budovy čp. 403 vyhnutí dvou vozidel min. šířka mezi obrubami 5,0 m. Zároveň je třeba zachovat stávající sjezd k RD čp prověřit, zda do rozhledového pole přechodu pro chodce u objektu čp. 579 nezasahuje navržená plocha pro zásobování - v dalším stupni PD bude upřesněn typ svítidel a dořešeny sadové úpravy - dotčení pozemků ve vlastnictví města Kunovice navrženou stavbou je řešeno samostatnou smlouvou mezi městem Kunovice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR s návrhem lávky pro pěší a cyklisty s únosností do 40 t a šířkou umožňující přejezd vozidel IZS a dopravní obsluhy u Eko Farmy Sádky Vybráno z usnesení 7. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: vyhlášení 13. ročníku soutěže Okno roku, termíny pro přihlášení do soutěže a její vyhodnocení, kritéria pro hodnocení květinové výzdoby oken, balkonů a předzahrádek složení hodnotitelské komise 13. ročníku soutěže Okno roku : Mgr. Ivana Majíčková, MBA, Mgr. Olga Strašáková, Ing. Helena Vajdíková, Václav Seménka, Mgr. Helena Droppová 1. změnu Organizačního řádu Městského úřadu Kunovice podle přiloženého návrhu vnitřní směrnice č. 2/2015 s účinností od Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, Uherské Hradiště, PSČ , IČ: , na realizaci stavebních prací v rámci akce ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY ZŠ ČERVENÁ CESTA KUNOVICE Radniční okénko Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností NODIS interiors, s. r. o., Hradišťská 872, Buchlovice, IČ: , na dodávky interiérového vybavení hospodářského zázemí Areálu jízdy králů Kunovice Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o., Kněžpole 218, Bílovice, IČ: , na realizaci stavebních prací v rámci akce KUNOVICE kanalizace a vodovod, ulice Polní Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Kunovice a J.D. Production, s. r. o., Palackého náměstí 293, Uherské Hradiště Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Kunovice a Hecado, s. r. o., Na Záhonech 1367, Kunovice, na pronájem kanceláře v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Pan- POKRAČOVÁNÍ NA STR. 4 Važme si klidných dnů, všedních i svátečních Byť měsíc máj se s námi pro tento rok pomalu loučí, dovolte mi návrat do jeho počátku, či, z pohledu našeho města, spíše do posledních dnů měsíce dubna. Toto období je v našich myslích trvale zafixováno jako čas svátků a hlavně oslav ukončení nejhorší války, jaká se kdy na planetě Zemi vedla. Letos jsme si připomněli, že již dlouhých 70 let žijeme v srdci Evropy v míru. V kontextu dějin evropské civilizace doba nepatrná, z pohledu politického vývoje v Evropě v posledních stoletích čas nebývale dlouhý. Již několik našich generací je ušetřeno válečných hrůz, o nichžse v současnosti dovídáme pouze zprostředkovaně, ze sdělovacích prostředků, z různých koutů světa. A ujišťujeme se, že nás se to vlastně ani moc netýká. Zvykli jsme si na mír, bereme jej jako cosi samozřejmého. Přímých pamětníků poslední války na našem území valem ubývá, neboť čas nelze zastavit. Proto je potřeba, abychom my, kteří jsme nikdy na vlastní kůži hrůzy opravdové války nepocítili a neprožili, uchovávali ve svých myslích sdílený odkaz pamětníků těchto událostí, které stále 2/2015 víc zapadávají prachem zapomnění. A važme si toho, že prožíváme klidné dny, které nám sice mnohdy přináší i řadu problémů, které musíme řešit a ne vždy se nám to daří, ale nejde nám o život! A neříkejme si, že nás se to netýká. Ukrajina, Blízký východ, sever Afriky a terorismus nejsou zas až tak daleko. Užívejme si obyčejných mírových dnů v našem malém státečku uprostřed Evropy. Vždyť kdy nám bylo tak dobře jako v současnosti? A to jsme při tom dnes a denně svědky plýtvání státními prostředky nebo zneužívání či využívaní v mnoha oblastech nebývale štědrého sociálního systému některými našimi spoluobčany. Ale to je spíše námětem pro naše moudré a prozíravé vrcholné politiky, aby s tím něco udělali. Přeji vám všem do nastávajících letních dnů a týdnů co nejvíce pohody a malých i velkých radostí uprostřed všednodenních starostí. A nezapomínejme. Bojujme však jen na poli sportovním či ve vlastních myslích se svými slabostmi, předsudky a nedostatky. Pavel Hašek strana 3

4 DOKONČENÍ ZE STR. 3 ská 25, Kunovice, ozn. B1.03 Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi městem Kunovice a Markem Kapinusem, Ostrožská Lhota, na pronájem kanceláře v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice, ozn. B1.05l Dohodu o ukončení nájmu mezi městem Kunovice a COLORIT, spol. s r. o., Přívrat 1963/30, Brno-Žabovřesky, ke dni v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících podnikání mezi městem Kunovice a Zdeňkem Kučerou, Hostětín 56, v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice Smlouvu o dílo č. 5/2015/UH uzavřenou mezi městem Kunovice Okno roku 2015 Město Kunovice v letošním roce vyhlašuje již 13. ročník soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a lodžií. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit zasláním nebo předložením fotografií s uvedením ulice a čísla popisného. Kromě přihlášených zájemců budou pracovníci městského úřadu vybírat okna i balkony se zajímavou květinovou výzdobou a pořizovat jejich fotodokumentaci. Uzávěrka pro přijetí snímků do soutěže je stanovena na Vyhodnocení soutěže proběhne do , hodnotitelská komise určí pořadí od prvního do pátého místa. Bude posuzována originalita, vkusnost a působivost květinové výzdoby, dále její zdravotní stav i ovlivnění celkového vzhledu objektu. Stejně jako každý rok se výherci mohou těšit na zajímavé věcné ceny. Loni sponzoři poskytli do soutěže např. finanční poukazy na odběr zahradnického zboží dle vlastního výběru, sazenice keřů a květin, encyklopedie a nástěnné kalendáře s tematikou květin a zahrad, dárkové koše, samozavlažovací truhlíky, hnojiva aj. Děkujeme všem, kteří péčí o květinovou výzdobu svých domů přispívají ke zkrášlení okolního prostředí a zpříjemnění života v našem městě. Helena Droppová, odbor správy majetku a životního prostředí MÁTE DOMA STARÝ ELEKTROSPOTŘEBIČ, KTERÝ VÁM JIŽ NESLOUŽÍ, A CHCETE POMOCI MATEŘSKÉ ŠKOLE? Až do konce června můžete zavézt velké spotřebiče do Steelmetu do Starého Města a při předávání nahlaste, že dodávka patří na konto MŠ Kunovice, malé elektrospotřebiče můžete přinést do mateřské školy. Za každé kilo dostane mateřská škola nějaký finanční obnos a zakoupí hračky pro děti. Akce je pořádána ve spolupráci se společností Stellmet pro podporu environmentální výchovy dětí v mateřské škole. a firmou LABTECH, s. r. o., Polní 23/340, Brno, k odběrům a analýzám vzorků bazénových vod z koupaliště v Kunovicích Výzvu týkající se vlastnictví drenáže ve městě Kunovice situované od výústního objektu drenáže do řeky Olšavy na pozemcích p. č. 3775/2 a 3248/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště ve vlastnictví ČR, se kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p., přes další blíže nespecifikované pozemky směrem do prostoru lokality Rybník Příkazní smlouvu mezi městem Kunovice a společností MCI SERVIS, s. r. o., Pod Vodojemem 2607, Zlín, IČ: , na výkon zadavatelských činností dle 27 zákona č 137/2006 Sb. a prováděcích předpisů v platném znění na veřejné zakázce Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice, akceptační číslo pro možnost spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí BERE NA VĚDOMÍ: plnění usnesení III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice ze dne 16. dubna 2015 zprávu o plnění úkolů podle zákona o sociálně právní ochraně dětí zprávu o připravenosti JPO II města Kunovice na letní sezónu a informace o protipovodňových opatřeních zprávu o přípravě koupaliště v Kunovicích na sezónu 2015 žádost ředitele Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace, o navýšení provozního rozpočtu školy cenové nabídky uchazečů ZEVOS, a. s., Nádražní 25, Uherské Hradiště, PSČ , IČ: , PaPP, spol. s r. o., Za Tratí 1154, Uherské Hradiště, PSČ , IČ: , a TRADIX REALIZACE, s. r. o., Huštěnovská 2004, Staré Město, PSČ , IČ: , a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle vnitřní směrnice města a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci akce ÚPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO ŽÁKY ZŠ ČERVENÁ CESTA KUNOVICE cenové nabídky uchazečů TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 881, Kunovice, PSČ , IČ: , SVS-CORRECT, spol. s r. o., Bílovice 513, Bílovice, IČ: , STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, IČ: , a PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o., Kněžpole 218, Bílovice, IČ: , a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle vnitřní směrnice města a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci akce KUNOVICE kanalizace a vodovod, ulice Polní cenové nabídky uchazečů Roman Hloška, Na Dědině 13, Vésky, Uherské Hradiště 1, IČ: , NODIS interiors, s. r. o., Hradišťská 872, Buchlovice, IČ: , a Zdeněk Daňhel, Dolní Podvinohradí 671, Buchlovice, IČ: , a dále zprávu o posouzení a hodnocení nabídek dle vnitřní směrnice města a zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky interiérového vybavení hospodářského zázemí Areálu jízdy králů Kunovice Roční zprávu o provozování kanalizace a čerpacích stanic v Kunovicích za rok 2014 cenovou nabídku firmy MCI Servis, s. r. o., Pod Vodojemem 2607, Zlín, na výkon zadavatelských činností pro výběr dodavatele stavby Zlepšení energetické náročnosti víceúčelové haly Kunovice ZVEŘEJŇUJE záměr města na zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí (kabelů VN) na pozemcích p. č. 3456/149, 1670, 1671 a 3460/7 v k. ú. Kunovice u Uh. Hradiště pro firmu NOBILITY CLEAN, s. r. o., Brno, Příkop 843/4 záměr na pronájem nebytových prostor přízemí Komunitního centra, Panská 24, Kunovice o celkové výměře 106,8 m 2 dle půdorysného plánu, který je přílohou tohoto usnesení Strana 4 2/2015

5 Den Země jsme slavili hned na několika místech Vzhledem k pěknému a teplému počasí jsme mohli uskutečnit výlety do přírody, které si všechny třídy naplánovaly u příležitosti Dne Země, který připadá na 22. dubna. Děti z Červené a Žluté třídy se vypravily do Buchlovic, kde se seznamovaly s krásami zámeckého parku. Podle mapy hledaly a poznávaly bylinky a stromy rostoucí v blízkosti, pozorovaly hmyz a další zvířátka, která se jim podařilo v parku zahlédnout. Třídy Oranžová a Duhová se zúčastnily programu v Kovosteelu ve Starém Městě. Na pohádkové cestě plnily zadané úkoly. Nadšené byly vystoupením kouzelníka Jiřího Mateřská škola Kunovice kunovjan řeky Moravy i přilehlých potoků a tůní. Poté se přemístily do vedlejšího Archeoskanzenu, aby se dozvěděly, jak se dříve žilo a pracovalo. Slet čarodějnic byl s plnou parádou Tak jako na mnohých místech i u nás v mateřské škole se 30. dubna uskutečnil čarodějnický rej. Mladí čarodějové a čarodějnice se slétávali již od ranních hodin, kdy se nejprve představili a ukázali ve svých třídách. Poté se přemístili na školní zahradu, kde kouzlili a plnili čarodějnickou maturitu v podobě sedmi nelehkých úkolů jako např. jízda na koštěti. Hadaše, skákacím hradem nebo malováním na obličej. Beruška se vydala k místnímu rybníku, kde děti pozorovaly ekosystém vody, louky a pole. Volnou chvíli vyplnily sportovními hrami s míči, obručemi nebo lanem. Děti ze Zelené a Modré třídy se jely podívat na sladkovodní a botanickou expozici v areálu Živá voda v obci Modrá. Seznámily se s životem ve vodě i kolem ní, poznaly zajímavé živočichy a rostliny Maminky slavily svůj svátek Druhou květnovou neděli slavily maminky svátek a děti v mateřské škole pro ně připravily besídku, kde zazpívaly, zatancovaly, recitovaly, zahrály pohádku a v neposlední řadě si pro maminky připravily malý dáreček z lásky vyrobený, který jim po vystoupení s nadšením předaly. 2/2015 strana 5

6 Netradiční schůzka s rodiči Dva rodiče, dva žáci a jeden (třídní) učitel. Šestnáct skupinek roztroušených nejdřív po celé škole a poté na jednom místě při prezentaci výsledků společné práce. Skutečně netradiční podobu mělo setkání s hlavním výborem sdružení rodičů, které se týden před třídními schůzkami uskutečnilo v naší škole. Přiznáváme, když jsme s netradičním nápadem přišli, nebyli jsme si vůbec jisti, že najde odezvu. Naštěstí byla dvojnásobná. Nejdřív v podobě účasti, z každé třídy skutečně přišli dva rodiče, a podruhé v podobě hodnocení práce pedagogického sboru školy. Byla výrazně pozitivní, tak alespoň vypadaly výstupy, které skupiny reprezentující jednotlivé třídy představily před všemi přítomnými (více než třiceti rodiči, třiceti žáky a celým pedagogickým sborem). A jak schůzka přesně vypadala? Pětice (dva žáci, dva rodiče, třídní učitel) dvacet minut hledaly pozitivní i negativní věci, které souvisejí s prací třídy i školy, stejně jako s klimatem třídy i školy. Bylo příjemné sledovat, že kromě rodičů dokázali výstupy práce některých skupin prezentovat i žáci. Věříme, že devadesátiminutové setkání dávalo všem zúčastněným smysl, a moc všem rodičům děkujeme. Základní škola U Pálenice Páťáci maturovali Trochu tréma, trochu strach. A nakonec vesměs převažující radost ze zvládnutého úkolu. Takové emoce provázely absolventské práce žáků našich pátých tříd. V České republice jsme patrně jedinou školou, která i tímto způsobem zkoumá dovednosti žáků při přechodu z prvního na druhý stupeň. A přestože mají absolventské práce páťáků v naší škole už sedmiletou tradici, jednalo se letos svým způsobem o premiéru. Poprvé jsme totiž žákům na přípravu nechali místo několika měsíců pouze jedno dopoledne. Ráno dostali páťáci zadání a konkrétní téma museli podle daných kritérií zpracovat jak do dokumentu ve Wordu, tak do prezentace v PowerPointu, kterou poté využili při odpoledním vystoupení před spolužáky a před hodnoticí komisí. Aby to nebylo zase tak moc složité a náročné, pracovali žáci ve čtyřčlenných skupinkách. Hodnocení bylo zaměřeno především na dovednosti, které považujeme ve škole za důležité, na dovednosti, které budou potřebovat v běžném životě. Potěšující je, že hodnocení u všech páťáků bylo pozitivní, všichni žáci prokázali požadované dovednosti a svou první maturitu zvládli se ctí. Natka Janíková prodloužila úspěšnou tradici Do celostátního kola soutěže Mladý Demosthenes, která je zaměřena na komunikační dovednosti, se po vítězství v třídním, školním, regionálním i krajském kole probojovala šesťačka Natálie Janíková. V prostorách pražského kláštera Emauzy se v polovině května postupně představilo víc než padesát řečníků z celé ČR. Natálka si vylosovala číslo 33, měla proto možnost srovnání. Když se blížilo její vystoupení, začala se Natka ošívat na židli. Myslela jsem, že je nervózní a chtěla jsem ji uklidňovat, líčí češtinářka Libuše Kubenová, která Natálii na soutěž připravovala. Natka ji však odrovnala odpovědí: To já se už tak strašně těším! Svůj monolog si Natka opravdu užívala, její projev byl uvolněný, příjemný. A přestože na cenu v celostátním kole nedosáhla, všechny ve škole potěšila a patří jí velké uznání. Pro úplnost dodejme, že se jednalo už o osmý ročník této soutěže a v sedmi z nich měla naše škola zástupce v celostátním kole. Letos mohlo být zastoupení dvojnásobné. V regionálním kole totiž kromě Natálie Janíkové výrazně uspěl také osmák Petr Polách. Skončil druhý, do Prahy ale postupovali jen vítězové. I Petrovi moc gratulujeme. Malí a milí zvítězili v kraji Poté, co trojice Lucie Herbánská, Eliška Kostrhunová a Ondřej Kavka ovládla v březnu okresní kolo přírodovědné soutěže Poznej a chraň, zvítězila také v dubnovém krajském kole, které se konalo v Želechovicích na Zlínsku. Vítězství to bylo suverénní, na druhé místo měli Lucie, Eliška a Ondřej náskok dvacet bodů. Nebylo to úplně lehké, o to víc jsme rádi, že jsme poměrně jasně vyhráli. Být nejlepší v kraji, to je docela příjemný pocit. Moc děkujeme paní učitelce Hlůškové, která nás perfektně připravuje, shodli se naši vítězové. Letošní ročník soutěže Poznej a chraň se nesl v duchu hesla Co je malé, to je milé. Organizátoři tímto mottem přiblížili téma celé soutěže, které bylo zaměřené na drobné živočichy a rostliny. Medaile z Poháru rozhlasu Třídní schůzky začaly vernisáží Začínat třídní schůzky vernisáží? Možná zvláštní, ale všechno je jednou poprvé. V dubnu jsme před třídními schůzkami slavnostně zahájili výstavu s názvem Naše škola. A máme dvě potěšující zprávy. První spočívá v zájmu rodičů, před vystavenými panely se v některých chvílích tvořily fronty. Druhá v množství soutěžních prací. Vystavili jsme jich 125, předcházel tomu ale výběr z přibližně tří stovek výtvarných děl, a to je opravdu hodně. Bronzová medaile za týmový výkon, zlaté a stříbrné medaile za výkony individuální. Úžasnou bilancí se pochlubila děvčata, která školu reprezentovala v okresním kole atletické soutěže O Pohár rozhlasu. Prvenství vybojovaly Kristýna Minaříková v běhu na 60 metrů a ve skoku do dálky, Viktórie Volasová v hodu míčkem a Eliška Šišperová ve skoku vysokém. Stříbro získaly Klára Kopuncová ve skoku do výšky a štafeta ve složení Eva Kunovjánková, Zuzana Kučerová, Klára Kopuncová a Kristýna Minaříková. Tým svými dobrými výkony podpořily další členky, Kristýna Jourová, Dominika Tvrdoňová a Pavla Španělová. Všechny výkony se přepočítají na body, a proto záleží na výkonech celého družstva. To naše si bronz určitě zasloužilo, radovala se tělocvikářka Jiřina Gogolová. Strana 6 2/2015

7 Žáci osmého ročníku navštívili Moravské sklárny v Květné Seznámili se zde s ruční výrobou skla, která zde vznikla již v roce Děti bedlivě sledovaly ruční foukání skla, a jelikož se to jevilo jako poměrně jednoduchá záležitost, rozhodly se ty nejodvážnější foukání vyzkoušet samy. Velmi rychle však odvážlivci zjistili, že vyfouknout například vázu je hodně těžké a vyžaduje to velkou zručnost. Žáci postupně prošli téměř všechny provozy sklárny a pan průvodce nám vše důkladně a podrobně vysvětlil. Nakonec si mohli všichni nakoupit místní výrobky, které se jim líbily. Celá exkurze byla velmi úspěšná. Těšíme se na Trénink s olympionikem Naše škola se stala jednou z 29 škol z celé České republiky, která se může těšit na Trénink s olympionikem, který je odměnou pro nejaktivnější školy Sazka Olympijského víceboje ve druhém pololetí. Žáci si zasportují s olympioniky a budou mít možnost poznat některé cviky z jejich přípravy. Školáky čeká také soutěžení v několika disciplínách, setkání s trenéry různých sportů a s legendami z Českého klubu olympioniků nebo překážková dráha pro nejmenší. Celým programem doprovodí děti maskot ze Čtyřlístku, jehož postavičky neodmyslitelně patří k programu Česko sportuje. O zábavu se postarají také moderátoři Jan Weber, mnohonásobný mistr světa a Evropy ve footbagu, nebo Robert Kučera, který předvádí úchvatné kousky s jo-jo. V rámci moderovaného programu si smíšené týmy žáků tříd zacvičí na čtyřech stanovištích s olympionikem a profesionálními trenéry. Formou soutěže si tak děti vyzkoušejí tréninkové cviky, které jsou specifické pro jednotlivé druhy sportů, a na vlastní kůži zažijí, jaké prvky do svého tréninku zařazují čeští olympionici. Pro děti 1. a 2. třídy je připravena opičí dráha a zábava se Čtyřlístkem. Štafetový pohár okresní kolo V úterý 28. dubna se 16 dětí z třídy zúčastnilo okresního kola 2. ročníku Štafetového poháru. Děti byly rozděleny do dvou kategorií mladší třída čtyři dívky a čtyři chlapci, starší třída čtyři dívky a čtyři chlapci. Nejdříve běželi mladší štafetu 8 x 100 m, potom starší. Na závěr se běžela smíšená štafeta 8 x 200 metrů. V této štafetě startovali dva chlapci a dvě dívky z obou kategorií. Základní škola Červená cesta kunovjan Světový den knihy a autorských práv Třiadvacátý duben je symbolické datum pro literaturu, neboť tohoto dne roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové literatury jako Miguel de Cervantes, William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega. Je to také datum narození a úmrtí dalších vynikajících autorů, mezi něž patří Vladimír Nabokov či Manuel Mejía Vallejo. Proto světová organizace UNESCO vyhlásila právě tento den Světovým dnem knihy a autorských práv. Má povzbudit každého, hlavně mladé lidi k tomu, aby objevili radost a požitek z četby, ale také obnovit a zvýšit respekt k těm, kteří přispěli značnou měrou k sociálnímu a kulturnímu rozvoji humanity. Žáci naší školy oslavili tento svátek knihy projektovým dnem ve středu 13. května. První stupeň si připomněl 50. výročí našeho Večerníčku a žáci na 2. stupni prezentovali své oblíbené spisovatele. McDonald s CUP 2015 Ve středu 29. dubna se ve Starém Městě na Širůchu uskutečnilo okrskové kolo 18. ročníku McDonald s CUPu kategorie B žáci 4. a 5. třídy. Naši chlapci nejprve zvítězili nad ZŠ Polešovice 4 : 0, poté porazili ZŠ Hluk 5 : 0, poradili si také ze ZŠ Buchlovice 3 : 0 a v závěrečném zápase ve skupině zdolali ZŠ Zlechov také 3 : 0. Ze skupiny jsme postoupili z prvního místa do rozhodujícího zápasu, který nám mohl zajistit postup do okresního kola. V tomto zápase jsme hráli proti ZŠ Staré Město. Nejprve jsme se dostali do vedení, ale poté jsme již neproměnili žádnou šanci. Ke slovu se dostal soupeř a zaslouženě zvítězil a postoupil do okresního kola. Všichni chlapci zaslouží velkou pochvalu za předvedený výkon a bojovnost. Jaro skupinové sestavy aerobiku Děti z kroužku aerobiku se pilně připravují již od podzimu na jarní sezónu, která je ve znamení skupinových sestav. Mladší děti z první až čtvrté třídy trénují skladbu s názvem Škola hrou. V sestavě jich cvičí 18, mají krásné dresy a jako pomůcku k tomuto tématu využily ukazovátko. Skladbu cvičí na mix písniček Josefa Melena Né pětku né, Darinky Rolincové Až raz budem učitelkou a Boney M. Starší dívky ve věku 10 až 18 let jsou ostřílené závodnice a jejich tématem na sestavu se stala známá česká hudební soutěž Slavík Mattoni. Jejich taneční kreace doprovází hudba od velikánů české hudební scény, jako jsou Michal David, Karel Gott, Lucie Bílá, Lucie Vondráčková či Ewa Farna. Rekvizitou se děvčatům nemohlo stát nic jiného než mikrofony. Děti se zúčastňují pravidelně závodů Aerobictour. Největšího úspěchu však dosáhly stejně jako v minulých letech na pódiových skladbách v Uherském Brodě Pohyb a tanec bez hranic v pátek 17. dubna. Slavíme velký úspěch s oběma sestavami, které získaly skvělá 3. místa!!! Na dívky čekají další soutěže a vystoupení. Těšit se na ně můžete na vystoupení ke Dni dětí, Jarmarku vědy a techniky, otevření Areálu jízdy králů a na dalších akcích. Dětem k jejich výkonům gratulujeme a přejeme spoustu zábavy při sportování Každá škola postavila štafetu A a B. Největší radost nám udělala štafeta A, která ve složení Barča Kusáková, Terezka Filípková, Jirka Lorenc, Kuba Krchňáček, Martin Kohutič, Karin Talašová, Lucka Fleková a Tibor Horáček získala nádherné 3. místo časem 4:38, 96. Celkově naše škola obsadila krásné 6. místo ze 13 zúčastněných škol a postoupila do krajského kola, které se uskutečnilo v Uherském Hradišti. Barevný týden ve školní družině Plno zábavy jsme si užili ve školní družině při barevném týdnu od středy 22. do úterý 28. dubna. Na každý den jsme si zvolili jednu barvu a daný den jsme v dané barvičce přišli oblečení - středa byla modrá, čtvrtek zase červený, pátek jsme si udělali zelený a v pondělí jsme se sešli žlutí. Nejbarevnější a nejveselejší bylo úterý. To jsme byli všichni strakatí. Někdy bylo opravdu náročné v našich šatnících najít potřebný barevný kousek oděvu, ale většinou se to téměř všem dětem i vychovatelkám povedlo. Soutěžili jsme, kdo bude mít nejvíce kousků oblečení a doplňků v určené barvě na sobě. Také jsme ve vytvořených týmech plnili nejrůznější úkoly spojené s barvou dne. Věříme, že všem tyto barevné dny udělaly radost, a všichni budeme veselí a usměvaví jako tyto zářivé barvičky. 2/2015 strana 7

8 Sběrná místa tříděných odpadů nejsou skládky K 1. lednu 2015 nabyla účinnosti obecně závazná vyhláška města Kunovice č. 1/2014 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve městě Kunovice. Touto vyhláškou je stanoveno, že sazba poplatku za odpad ve městě Kunovice i pro rok 2015 zůstává nezměněna a je ve výši 500 Kč za osobu a rok. Termín úhrady tohoto poplatku v roce 2015 je do 30 června. V posledních letech činily celkové náklady na odpadové hospodářství v Kunovicích každoročně přes 5 milionů Kč. V tom jsou zahrnuty náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, náklady na svoz, využití a likvidaci bioodpadů, tříděných odpadů, nebezpečných odpadů, objemného odpadu nebo dále náklady na provoz sběrného dvora Ve Strhanci, odkládání odpadů v provozovně Sběrných surovin v Uherském Hradišti, náklady na svoz odpadkových košů, úklid sběrných míst tříděného odpadu, úklid černých skládek aj. Přes veškerá opatření v oblasti likvidace odpadů nadále vznikají na území města Kunovice různé nepovolené skládky. Mezi taková místa se řadí i prostor pod obchvatem poblíž železničního přejezdu u supermarketu Albert. Přestože je tam cedule s upozorněním na zákaz sypání smetí, někteří lidé zde nepovoleně odkládají nejrůznější odpady, např. větve z ořezů stromů a keřů, pneumatiky, ale hlavně stavební sutě. Péčí města Kunovice byl tento prostor v květnu 2015 uklizen za nemalé finanční prostředky. Je škoda, že neznáme původce těchto zbytečně vynakládaných finančních prostředků. Rád bych jim ty náklady přefakturoval. Zbytečné finanční náklady musíme vynakládat pro neukázněnost některých občanů i při úklidu sběrných míst tříděných odpadů. Sběrná místa jsou tvořena velkoobjemovými kontejnery na tříděný odpad (papír, plast, sklo a někde i elektro nebo šatstvo). Odpad se má ukládat výhradně do kontejnerů, nikoliv mimo ně. Někteří občané však na tato sběrná místa odkládají vedle kontejnerů různý velkoobjemový odpad (koberce, sedačky, pneu apod.) nebo pytle s trávou (bioodpadem). Toto počínání není správné, o čemž jsou poučeni kromě jiného i na vývěskách na každém sběrném místě. Takový odpad je možné zdarma odevzdat ve sběrném dvoře Ve Strhanci. Kvůli takovým neukázněným občanům je nutné téměř pořád organizovat zvláštní úklid prováděný minimálně jedním pracovníkem a jedním autem. Je to neefektivní a naprosto zbytečné. Jsem přesvědčen, že když bude každý občan Kunovic provádět hospodaření s odpady v souladu s platnou legislativou a platnými místními vyhláškami, přispějeme tím k vysoké čistotě města, k lepšímu životnímu prostředí a efektivnějšímu využití druhotných surovin. A to už za to stojí. Co Vy na to? Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Koupaliště zahajuje provoz V neděli 7. června 2015 ve 14 hodin bude zahájena letošní sezóna na koupališti v Kunovicích. Provozní doba koupaliště: Pondělí pátek Sobota, neděle Červen 13:30 19:00 hod 10:00 19:00 hod Červenec, srpen 10:00 19:00 hod 2 rodiče + 1 dítě 3-15 let 100 Kč/den 2 rodiče + 2 děti 3-15 let 120 Kč/den 2 rodiče + 3 děti 3-15 let 140 Kč/den Ceny vstupného na koupaliště v Kunovicích pro rok 2015 byly ponechány ve stejné výši jako v předcházejících čtyřech letech: Vstupné děti do 3 let zdarma děti od 3 do 15 let 25 Kč/den mladiství od 15 let a dospělí do 60 let 50 Kč/den senioři nad 60 let, studenti a zdravotně postižení 30 Kč/den Vstupné poslední 2 hodiny před ukončením provozní doby děti do 3 let zdarma děti od 3 do 15 let 15 Kč mladiství od 15 let a dospělí do 60 let 25 Kč senioři nad 60 let, studenti a zdravotně postižení 15 Kč Zvýhodněné Rodinné vstupné (sleva 20 % z celkové ceny) 1 rodič + 1 dítě 3-15 let 60 Kč/den 1 rodič + 2 děti 3-15 let 80 Kč/den 1 rodič + 3 děti 3-15 let 100 Kč/den K návštěvě koupaliště srdečně zve město Kunovice a provozovatelky koupaliště Jitka Hartmanová a Ivana Němcová, které pro milovníky koupání a letních radovánek spojených s vodou připravily i některé novinky ke zkvalitnění poskytovaných služeb, např. novou skluzavku s lezeckou stěnou. Přejme si, aby počasí bylo co nejkrásnější, abychom si radovánek koupaliště užili v roce 2015 co nejvíce. Ing. Josef Krupa, vedoucí odboru správy majetku a životního prostředí Strana 8 2/2015

9 Stavění máje a slet čarodějnic Stavění máje je sice pěkná tradice, ale kolik dá práce to ví například ten, kdo byl někdy členem kunovské chasy Ještě že chlapi z Mužského pěveckého sboru opět chase přišli ke stavění máje zazpívat... Ve sportovní hale se ve stejném čase rojily čarodějnice - a také různí černokněžníci byli vidět!...ale opravdu nejpříšernější soutěžní disciplínou bylo ječení. Intenzita jekotu se měřila soudobou technikou žádná kouzla! 2/2015 Všichni tady tancovali, sportovali a soutěžili v nerůznějších více méně čarodějnických rejdech... Ve čtvrtek 30. dubna se stavěl v Kunovicích tradičně máj. Pěkný zvyk, jen co je pravda. Kunovská chasa se scházela zvolna, ale májku nakonec s tradiční pomocí hasičů a jejich technických prostředků postavili pěknou. Aby také ne, když jim k tomu pěkně zpíval mužský sbor v téměř kompletní sestavě. Ostatně, aby to chlapům nezpívalo, když už to společně trénují deset roků! Škoda jen, že máj nepřečkal kvůli nepřízni počasí bez úhony celou svou dobu... Stejně tradiční jako je stavění máje se v Kunovicích už asi stal slet čarodějnic. Ten odpolední, určený zejména čarodějnému potěru je každoročně milý. Je úžasné, jak si malé čarodějnice a černokněžníci dokáží své role užívat. Jde jim to tak, až občas sami sebe, případně jeden druhého vyděsí. Letos se čarodějně rejdilo ve sportovní hale, protože někdejší letní areál, ještě před tím Sokolské hřiště, se mění na Areál jízdy králů a momentálně tam ještě úřadovala stavební a jiná technika. Že se starostka nedomluvila s některou čarodějnicí, aby se ta proměna vyřešila formou ČÁRY MÁRY FUK! Ale kdoví, jak by to prošlo při kontrole využití financí z dotačního titulu, které město na rekonstrukci areálu dostalo... Večerní rej čarodějnic se po zkušenostech z minulých let konal pod dohledem bezpečnostní agentury, jejíž pracovníci měli i služební psy. To už je méně pěkná tradice a veselá už vůbec ne... Text a foto Zdeněk Kučera strana 9

10 Adolf Fornůsek další z kunovických hrdinů V letošním roce si připomínáme jubilea hned několika hrdinů spojených s Kunovicemi, kteří se aktivně zapojili do protifašistického odboje a byli členy československých vojenských jednotek působících ve Velké Británii: 115. výročí narození Zdeny Ančíka (10. ledna), 100. výročí narození Jana Hrubého (4. března), 95. výročí narození Ladislava Fornůska (17. dubna), 100. výročí narození Františka Škráška (16. srpna). A také 105. výročí narození Adolfa Fornůska. Budoucí stíhací pilot RAF se narodil v Podolí manželům Anně, rozené Malinové, a Janovi Fornůskovým. Vyrostl v Kunovicích v čísle popisném 69, v rodině železničáře a ženy v domácnosti, měl bratra Josefa a sestru Vlastu. Pětiletou obecnou školu a tři třídy měšťanské školy doplnil dvouletou pokračovací školou a poté nastoupil do učení jako soustružník dřeva v Rovensku pod Troskami. Tovaryšský list s výborným prospěchem byl vystaven 21. září V letech absolvoval Adolf Fornůsek základní vojenskou službu, během níž byl v roce 1931 zařazen do pilotní školy v Prostějově. Absolvoval elementární pilotní kurz, později pokračovací výcvik stíhačů a kurz instruktorů létání. V letech prošel školou pro rotmistry v Milovicích. Po okupaci republiky německou armádou odolal (stejně jako převážná část podobně oslovených pilotů) lákavým nabídkám, aby se stal instruktorem v pilotní škole Luftwaffe. Adolf se stal v červenci 1939 členem praporu odbojové organizace Obrana národa. Odešel z vlasti do Polska, kde pod jménem Ivan Švábenský začal létat jako stíhač polského letectva. V Krakově byl prezentován 27. července 1939 pod číslem Poláci zpočátku neměli o naše vojáky zájem, asi nechtěli dráždit sousední Německo, ale po zhoršení mezinárodní situace a nebezpečí napadení Polska měli zájem o vojenské specialisty, hlavně piloty. Do konce srpna 1939 do Polska emigrovalo dle některých informací až 690 pilotů a 500 jich bylo lodními transporty převezeno do Francie. V Polsku nakonec zůstalo okolo 190 letců. Proč nechtěli letci zůstat v Polsku, komentoval tehdy poddůstojník rtm. Adolf Fornůsek, který přímo uvedl: Jako piloti jsme se obávali nedostatku letecké výzbroje a výstroje ze strany Polska. Po přepadení Polska byl Fornůsek 29. září 1939 zatčen sovětskými orgány a vězněn až do června Pravděpodobně se mu podařilo uplatit vojáka, který jej hlídal, voják se údajně jmenoval Džugašvili, a společně s dalšími 33 piloty odjel přes Istanbul, Bejrút a Suez kolem Afriky do Anglie. Původně byl po podepsání přihlášky do francouzské cizinecké legie registrován pod číslem 2040, ale odjezd do Francie nakonec nebyl možný, proto se na popud našich úřadů přihlásil Adolf Fornůsek do polského letectva. Do Liverpoolu přijel koncem září, hlásil se u RAF, Čs. Depot, a dne 11. listopadu 1940 byl přijat do RAF jako stíhací pilot v hodnosti AC 2. V lednu 1942 byl přemístěn k Central Flying School a v červenci téhož roku byl převelen k 310. stíhací peruti RAF. Již za měsíc, , startoval s 310. perutí k operačnímu letu z letiště Redhill Surrey, jižně od Londýna, na Spitfiru Mk VC, výr. číslo AR 499, trupové číslo NN V. Z hlášení (combat repport) Adolfa Fornůska po akci: Bombardéry směřují na jih, letí bombardovat důležité cíle, letí podpořit 237 plovoucích lodí konvoje JUBILLE. Akce, která byla prosazena nátlakem Rusů a měla podpořit Rusko a pomoci mu, měla původně začít 17. srpna 1942, ale v předvečer se zhoršilo počasí, akce byla prozrazena a dopadla tragicky. Pláže byly pokryty stovkami mrtvých a raněných a pobřeží byla zbarvena do ruda Skupina německých bombardérů Dornier Do 217, Junkers JU-88 a Heinkel He-111 útočila na kotvící plavidla a ze vzduchu je kryly stíhací letouny Focke Wulf FW 190. Dne 19. srpna 1942 ráno startovaly letouny jako doprovod bombardérů na Dieppedále. Adolf Fornůsek v hodin poškodil v souboji německý bombardér Dornier DO 217. Startoval na stroji Spitfire Mk V C výr. číslo AR 499, trupové číslo NN U. Celou akci a bitvy jsem již v minulosti popisoval, proto dále nebudu zabíhat do podrobností. Po odlétání turnusu 200 operačních hodin odešel Fornůsek v listopadu 1943 mimo činnou službu na dovolenou. K operačnímu létání se vrátil k 1. červnu 1944 a již 8. června 1944 byl pilotem při invazi do Francie, kam letěl s letounem Spitfire Mk IX výrobního čísla MJ 509 NN V. Do vlasti se Adolf Fornůsek vrátil 13. srpna 1945 v rámci československého stíhacího wingu pod velením W/ Cdr. Jaroslava Hladě, bývalého předválečného továrního pilota AVIE v Kunovicích. 511 československých příslušníků RAF se bohužel již domů nevrátilo, položili své životy za svobodu republiky. Po svém návratu do vlasti létal Adolf Fornůsek jako pilot v československé lidové armádě, také však jako zkušeb- Letecká hotovost v Exeteru , Adolf Fornůsek druhý zleva ní a zalétávací pilot i v továrně AVIA LET Kunovice. V roce 1947 odletěl se svou manželkou zpět do Velké Británie, pracoval v Liverpoolu a koncem padesátých let odešel i se svou rodinou na Nový Zéland, kde pracoval v továrně na elektrotechniku. Adolf Fornůsek zemřel 16. září 1979 na Novém Zélandě. Měl jedno velké přání, které se mu bohužel nepodařilo naplnit: návštěvu republiky a hlavně jeho Kunovic. Jaroslav Olbert st. Strana 10 2/2015

11 Jako pozvánka do městské knihovny může posloužit pokračování seznamu novýchknih, které jsou čtenářům k dispozici. A pro snazší orientaci přinášíme další čtenářský tip. KRÁSNÁ LITERATURA V. Darsane Recept na Araba M. Connelly Bohové viny F. Backman Muž jménem Ove I. Obermannová První věci B. Nesvadbová Pralinky P. Soukupová Pod sněhem M. Mackay Nezbytná smrt Lewise Wintera Slepičí polévka pro duši Sladká šťáva z kyselých citronů V. Kašáková Zpověď Z děcáku až na přehlídková mola Ch. Lewinsky Gerron L. Beran I staré dámy umí vraždit Ch. Baker Klineová Vlak naděje L. a S. Hammerovi Dívka z Ďáblova močálu H. Pawlowská Ulovila jsem ho v buši H. M. Körnerová Láska a zášť J. Beverly Hedvábná smyčka A. Quick Žhavá zóna LITERATURA PRO DĚTI A. Appelfeld O holčičce z jiného světa Horseland 13. díl Lesní požár Winx Klíč k harmonii Novinky v městské knihovně Angry Birds Bombasovy nejlepší narozeniny Z. Pospíšilová Případ detektivové a podivné krádeže Horseland 12. díl Divocí koně Recyklované pohádky Winx Kouzlo přátelství kunovjan LITERATURA PRO MLÁDEŽ D. L. Greenová Kája super frája Týden bez televize 2. díl S. Mercer Moje ségra je upír Výměna 1. díl G. Bass Záplaťák Duch Groteskínu L. Lowryová Spočítej hvězdy D. L. Greenová Kája super frája Čtyřnozí kamarádi 3. díl NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ L. Krejčová a kol. Specifické poruchy učení (Dyslexie, Dysgrafie, Dysortografie) L. Lacina Aktivizační metody ve výuce Příručka moderního pedagoga M. Formáčková Luba Skořepová KOMIKS J. Němeček Čtyřlístek a Elixír neviditelnosti; Vodnická historie M. Kšajtová Matýsek a Majdalenka Kouzelné čtení pro nejmenší V. Steklač Dobrodružství mořských vlků K. Smolíková Viktorka a vesmírná dobrodružství Peyo Šmoulové a krákula Obrázkové čtení Staré řecké báje a pověsti P. Kopl Kronika vzkříšence Druhé procitnutí NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI P. Šmikmátorová Víš, co jíš? I. Košek Bartošová Už brzy půjdu do školy J. Bednářová Počítání soba Boba 1. díl J. Bednářová Počítání soba Boba 2. díl J. Bednářová Počítání soba Boba 3. díl Topp kniha Velikonoční tvoření Topp kniha Nádherné šperky z papíru CIZOJAZYČNÁ LITERATURA Sir J. Barrie Petr Pan J. Swift Gulliverovy cesty W. Shakespeare Romeo a Julie a dalších slavných 19 her NÁŠ TIP Veronika Kašáková Zpověď Autobiograficky laděná kniha finalistky soutěže Česká Miss nese podtitul Z děcáku až na přehlídková mola. Kniha líčí životní cestu obyčejné holky s nízkým sebevědomím, která své dětství strávila v dětském domově, až po práci snů modelky. Kniha je i návodem, jak se člověk může poprat s osudem a dokázat světu a sám sobě, že ani matka narkomanka ani dětství v dětském domově a další nepřízeň osudu nemusí znamenat omezení pro skvělý život. 2/2015 strana 11

12 Slovácká pocta Janu Nepomucké Ve 4.30 odjezd z Kunovic a v už účastníci výpravy zdobili koně na nádvoří pražského Klementina Jízdu slováckých jezdců a hluckého krále s družinou povolovala pražská primátorka Krnáčová spolu se starosty zúčastněných obcí Pražané i turisté byly kunovskými jezdci i nazdobenými koňmi zcela okouzlení. A když spustili vyvolávači své Hýlom, hýlom, bylo nadšení úplné. Setkání dvou světů na Mánesově mostě: Jezdci na koních v tradičních kunovských krojích v kontrastu se soudobými prostředky individuální i hromadné dopravy. Dětský folklorní soubor Handrláček byl součástí reprezentace Kunovic v Praze a mimo jiné předváděl své umění u Karlova mostu Kunovjanky ve svých krojích budily při své pouti Prahou očividnou pozornost a že Pražáky hned tak něco nerozhodí! Strana 12 2/2015

13 mu při slavnostech Navalis 2015 Výprava kunovských poutníků dorazila do Senátu, kde je pozdravil jeho místopředseda Zdeněk Škromach. Všichni si očividně rádi sedli. V reprezentačním sále vystupoval Handrláček a zahrála i cimbálová muzika Lintavěnka. Jen obecenstva bylo poskrovnu v přísálí se podávalo občerstvení Kunovské banderium dorazilo na Hradčanské náměstí před arcibiskupský palác, odkud doprovázelo kočár s kardinálem Dukou do katedrály Sv. Víta Starostka Ivana Majíčková předala před odjezdem z arcibiskupského paláce osobní dar kardinálu Dukovi Po skončení mše v katedrále Sv. Víta se procesí vydalo směrem ke Karlovu mostu. Kunovjané zde měli bohaté zastoupení. 2/2015 Podmanivá atmosféra večerní části slavností Navalis 2015 byla završením náročného, ale současně nezapomenutelného dne pro všechny účastníky strana 13

14 Záhady kolem jízdy králů VI. Jízda králů podle Antoše Horsáka Za vlády Mojmíra II., syna Svatoplukova, došlo k pádu říše velkomoravské, která asi v roce 907 podlehla zradě spojenců a společnému útoku Franků, Bavorů, Maďarů a Bulharů. Jihovýchodní část Moravy okupovali tehdy Maďaři. Z této okupace byla osvobozena jen severní část jihovýchodní Moravy přibližně až po pravý břeh Moravy a Olšavy. Osvobodil ji kníže Břetislav I. porážkou Maďarů na řece Moravě v roce Levý břeh Moravy a Olšavy zůstal však nadále pod nadvládou Maďarů až do roku 1199, kdy se Přemysl Otakar I. nechal rozvést se svou manželkou Adélou Míšeňskou. Vzal si pak sestru Uherského krále Belly III. Konstancii, která tuto Maďary dosud okupovanou část dostala od krále, svého bratra, věnem. Z těchto historických faktů vychází při výkladu původu jízdy králů kunovický rodák Antoš Horsák ( ), zanícený archeolog, spolupracovník prof. Viléma Hrubého na archeologických výzkumech v Sadech. V práci z roku 1967, píše Antoš Horsák o tom, že kdykoliv v dávných dobách kmen usadil na určitém místě, volil si náčelníka, knížete nebo krále. Stal-li se jím muž z lidu, museli mu jeho poddaní zajišťovat výživu. Kníže nebo král byl se svou družinou odkázán na desátky, které si vybíral většinou v naturáliích objížďkami po lidech. Tyto objížďky zvané poludje připomíná nám již známý Konstantin Porfyrogenetos ( ), hovoří o nich také Pamjatnik mirovoj literatury, zmiňuje se o nich i Gregov v knize Kyjevská Rus. Jelikož kníže nebo král se nemohl se objížděk zúčastňovat a neslušelo se na něho, aby za sebe mluvil, bral s sebou stráž, hlasatele, výběrčí a celou družinu. Jisto je, že knížecí nebo královská družina vyjížděla mezi lid v plné parádě. Protože tyto objížďky byly vlastní i kočovným Maďarům, udržely se na levém břehu Moravy, kde jsou Kunovice, i po pádu velkomoravské říše. Proto v tomto prostoru přetrvaly objížďky déle než jinde a lid si je převzal do tradice v podobě jízdy králů. Z levého moravního břehu se pak jízda králů, již v podobě zvyku, přenesla i do kolonizovaných obcí na pravém břehu. Tady je třeba hledat prvopočátky jízdy králů - tvrdí Antoš Horsák. A jako jeden z dokladů maďarského vlivu v obyčeji uvádí ono poněkud záhadné a nám neznámé slovo, jímž vyvolávači jízdy králů zahajují svoje oznámení: Hýlom, hýlom! Podle Horsáka jde o zkomoleninu maďarského slova hivóm, které v češtině znamená volám. Všechno to tak nějak logicky sedí. Chybí jediné důkaz, že tomu tak skutečně bylo. Docent Luděk Galuška, pokračovatel v díle Viléma Hrubého, v knize Slované - Doteky předků napsal: Nepřikláním se k názoru, že by panovník vládl tzv. ze sedla, že by se svým dvorem jezdil od hradiska ke hradisku a tímto způsobem, jak se někdy soudí, vybíral daně. Neexistuje pro to žádný doklad! Jenomže můžeme to i obrátit. Není snad dokladem, byť nepřímým, takového způsobu vládnutí na Velké Moravě právě jízda králů? Když Františka Stránecká popisovala mařatického krále, všimla si jednoho zajímavého detailu. Nikde zde nestojí nic o kritériu mravní zachovalosti krále, místo toho se hovoří o jeho dlouhých vlasech:..král tento má míti dlouhé vlasy... A cože je na tom pozoruhodného? V roce 1949 při průzkumu pozůstatků velkomoravského kostela v trati Špitálky ve Starém Městě objevil tým dr. Josefa Poulíka stříbrnou plaketu s vytepaným obrazem sokolníka. Ona plaketa je všeobecně známá a stala se výtvarným symbolem velkomoravské archeologie. Výrazným rysem sokolníka jsou dlouhé vlasy, uprostřed nad čelem rozčesané a splývající dolů po skráních. O dvě desetiletí později, v roce 1968, byla na Klášteřisku v Mikulčicích v jednom z hrobů nalezena bronzová pozlacená plaketa s portrétem muže, který má rovněž dlouhé vlasy. Podle názoru některých historiků znamenaly dlouhé vlasy příslušnost k nobilitě, tedy k nejvyšší vládnoucí vrstvě a byly snad pozůstatkem mýtu slunečních hrdinů, v němž vlasy připomínají sluneční paprsky. Nebyly snad dlouhé vlasy obdobným symbolem moci i na Velké Moravě? V takovém případě by i obě zmíněné plakety zobrazovaly velkomoravské panovníky. V roce 1958 znalec českého a moravského mincovnictví Pavel Radoměrský, zveřejnil ve Sborníku Národního muzea v Praze článek pod názvem Koruna moravských králů, v němž upozornil na moravský denár Břetislava I. ( ), na kterém je zobrazen panovník se zvláštní ozdobou hlavy čelenkou s dlouhými paprsky. Podle jeho názoru jde o slavnostní čelenku zdobenou peřím vzácných ptáků, která sloužila jako odznak moci vladaře v době před zavedením středověkých královských korun. Péřová koruna moravských králů, tak ji nazval. Koncem čtyřicátých let minulého století bylo v jednom z hrobů ve Velkých Dunajovicích objeveno nákončí a postavy na něm zobrazené mají čelenku či snad péřovou korunu. Jsou snad na nákončí zobrazeni představitelé vládnoucího rodu? A nebyli jimi i ti, v jejichž hrobě byly tyto předměty nalezeny? Ale kam se poděla péřová koruna dnes? Její pozůstatky, kosárek, kohoutí péro, nosí na Moravě, právě v těch krajích, kde byla centra velkomoravské říše, podnes za kloboučkem svobodní chlapci, královská družina. Není tedy odleskem průvodu panovníka doprovázeného královou družinou náš lidový zvyk jízda králů? Kdo může kategoricky prohlásit, že je to vyloučeno? Kunovický archeolog Antoš Horsák (vpravo), je autorem hypotézy, že jízda králů je pozůstatkem tzv. vlády ze sedla. Příště: U Hrubého boru Jiří Jilík Strana 14 2/2015

15 CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE... Hýlom, hýlom, je to maďar! kunovjan Každý druhý rok na konci května ožívá v našem městě starobylý zvyk jízda králů. Kunovičtí jezdci svoje vyvolávky začínají slovy Hýlom, hýlom. Existuje více verzí, co tato zkomolenina znamená, ale jako nejpravděpodobnější se jeví původ v maďarském hivom, což je česky volám. Odpovídalo by tomu i sousloví dodnes používané v Hluku: Hýlom, hýlom, počúvajte, což se dá do spisovné češtiny přeložit jako: Volám, volám, poslouchejte. Hýlom ale zdaleka není v našem nářečí jediný hungarismus, čili slovo přejaté z maďarštiny. Jedna z nejznámějších fašankových písní začíná slovy Három, fárom. Három je maďarsky tři. Ve slovenštině přímo slovní spojení chodiť három-fárom znamená lenošit nebo lelkovat. Z maďarštiny též pochází známé a dříve velmi rozšířené slovo husar. Byl to příslušník lehké jízdy používané ve všech armádách významných mocností a zejména v armádě rakouské. Zcela původně byli husaři členové tělesné stráže Matyáše Korvína, který bývá často spojován také s jízdou králů. Vojenské jednotky v lidových písních by si zasloužily svůj vlastní článek, ale obecně se dá říci, že lehká jízda sloužila zejména k průzkumu, rychlým, nečekaným akcím na území nepřítele (odsud spojení husarský kousek ) a samozřejmě k pícování, neboli shánění obživy pro koně i pro sebe. Proto se husaři tak často dostávali do kontaktu s civilním obyvatelstvem a zůstalo o nich tolik dokladů v lidových písních, negativních i pozitivních. Pozitivních zejména proto, že se jednalo o prestižní jednotky a mladí uherští šlechtici byli přidělováni právě sem. Husaři nosili nápadně barevnou uniformu vycházející z maďarského kroje a přiléhavé kalhoty, které budily pozornost u dámské části společnosti. Ve výzbroji měli šavli, pistoli a krátkou pušku karabinu, protože s dlouhou puškou by se na koni špatně manipulovalo. Slovem přejatým z maďarštiny je rovněž cifra. Pochází původně až z arabštiny. V ní také znamená číslo, konkrétně nulu. Ve středověku vznikl v Uhersku způsob zdobení, malůvek a vyšívání kroužky, které nuly připomínalo a podle nich také dostalo svůj název cifrování. Později cifra ztratila svůj číselný význam, který převzala italská nula, a v dnešní maďarštině je cifra výraz pro ozdobu, podobně jako v našem dialektu. Z maďarštiny pochází také další slovo, tentokrát ovlivněné turečtinou, a sice pajtáš. Původně pajdaš druh, společník na cestě. Přes srbochorvatštinu slovo přešlo do maďarštiny, kde dostalo koncovku -táš, a vrátilo se zpět k jižním Slovanům ve smyslu kamarád. U nás ho chápeme jako kamarád či kumpán, včetně negativních významů, které mělo už v maďarštině. Slovo vypajtášit dříve znamenalo získat něco záludně, popřípadě ošidit nebo ukrást. Na Moravě, zvláště na východní, se také používá jedno unikátní spojení, a sice je to maďar. V Kunovicích je natolik rozšířené, že jeho význam všichni znají, oficiálně by se však dalo definovat podobně jako je to hotentot hloupě nebo nesrozumitelně mluvící člověk, hlupák, tupec, barbar. Úsloví vzniklo podle starších představ o Hotentotech, černošském kmeni Khoinů v jižní Africe. Nepochybně také podle starších představ a stereotypech o Maďarech a zejména jejich nesrozumitelné řeči, se kterou byli naši předkové poměrně pravidelně ve styku, neboť až do roku 1918 sousedil náš region s Uherskem, kde maďarština byla hlavním vyučovacím jazykem. Ovšem fakt, o kterém se příliš nemluví, je, že Uhersko bylo kdysi mnohem blíž, než si myslíme, a to doslova za humny. Hranici mezi Uhrami a českými zeměmi tvořily totiž až do 13. století řeky Morava na západě a Olšava na severu. Všechny obce, které se rozprostíraly na východ a na jih od nich, patřily do Uher. Tedy podstatná část dnešního Slovácka. Byla to takzvaná Lucká provincie, napřed ohraničená řekou Váh, později Karpatami. Její centrum bylo pravděpodobně v Hluku nebo Bánově. Kunovice, rozkládající se na obou březích Olšavy, patřily ještě k Moravě, a právě proto zde měla význam ona tolik hledaná hraniční pevnost, protože Kunovice v té době na hranici opravdu ležely. Tvrz jednak po založení Uherského Hradiště v roce 1257 a jednak po připojení Lucké provincie, dosud sporné oblasti, ztratila svůj původní význam. Větší vliv v regionu Přemyslovci získali už v roce 1199, kdy si Přemysl Otakar I. vzal Konstancii Uherskou, která dostala některé statky, možná i celou oblast, věnem. K definitivnímu připojení Lucka došlo po bitvě u Kressenbrunnu v roce 1260, v níž jejich vnuk Přemysl Otakar II. porazil uherského krále Bélu IV. Je zcela pochopitelné, že v natolik obydlené lokalitě se po opevnění nedochovaly do dnešních dnů žádné pozůstatky, byť ho v 17. století uvádí ještě i Komenský. Asi nejznámější doklad, že všechny obce jižně od Olšavy patřily k Uhersku, je v Kosmově kronice: Po sporech českého panovníka Vratislava se synem Břetislavem odchází v roce 1091 Břetislav do Uher ke strýci Ladislavovi, a ten početné družině vykazuje za sídlo Bánov. Dalším dokladem je, že části Nezdenic na pravém břehu řeky Olšavy se říkalo až do 16. století Moravské Nezdenice (podobně jako na území dvou historických zemí ležící Moravská a Slezská Ostrava). Jinak už při zběžném pohledu na mapu lze dodnes vidět, že historické centrum skoro žádné obce se nerozkládá na obou březích Olšavy nebo Moravy. Včetně Brodu Uherského, který je pod tímto názvem doložen poprvé v roce 1275 a ještě nedlouho předtím tento brod do Uher skutečně vedl, konkrétně do Bánova. Přívlastky Uherské Hradiště a Uherský Ostroh vznikly až o několik století později, a to právě analogií k Uherskému Brodu. Na již zmiňované Komenského mapě z roku 1627 jsou jen názvy Hradiště a Ostroh. Spojení je to maďar je primárně moravské a lidé v Čechách většinou nechápou jeho význam. Sami používají označení je to mongol nebo je to tatar, což je identické. U nás je toto přirovnání spojeno s jednou konkrétní obcí, ale o vpádu Tatarů a vlivu mongolštiny na naši řeč možná někdy příště. Mgr. Pavel Oškrkaný 2/2015 strana 15

16 Životní jubilea našich spoluobčanů Setkání spolužáků ročníku 1945 V měsíci červnu tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: František Hanáček, 92 let Anna Halámková, 91 let Ludmila Malíková, 85 let Ludmila Lačňáková, 80 let Anna Uhlířová, 80 let Františka Minaříková, 80 let Milan Zedník, 80 let Marie Bartošová, 80 let Františka Brablcová, 80 let Helena Habartová, 80 let Antonín Zajíc, 80 let V měsíci červnu 2015 oslaví 60 let společného života manželé Jiřina a Jaroslav Pavelkovi. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz). Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , mil VZPOMÍNKA Dne 7. června jsme vzpomněli 10. výročí, kdy nás navždy opustil pan Josef Martan Za tichou vzpomínku děkuje manželka, syn a dcera s rodinou V sobotu 2. května se v prostorách Panského dvora sešlo čtyřiašedesát spolužáků, sedmdesátníků převážně ročníku 1945, kteří navštěvovali školy v Kunovicích. Po skupinovém fotografování a přivítání starostkou Mgr. Ivanou Majíčkovou, MBA, nám v klenbovém sále k dobré pohodě zahrála cimbálová muzika Lintavěnka. Poté jsme se přesunuli do restaurace Panského dvora. Po kratičkém přivítání následovala vzpomínka na ty, kteří to štěstí neměli a již mezi námi nejsou dvacet čtyři spolužáků si Pán nejvyšší vzal k sobě. Jistě se dívali na nás z nebes a měli z nás radost. Společný oběd se však již nesl opět v uvolněné náladě. Vzpomínali jsme na dobu, kdy bylo dobře, protože náš mladý věk všechny problémy života hodil za hlavu a žili jsme bezstarostně, živelně. Zavzpomínali jsme také na pány učitele a pochopitelně i učitelky a na taškařice, které jsme někdy prováděli. Hlavně spolužačky nabídly k prohlížení alba s rodinnými fotografiemi dětí, vnuků a některé šikovnější i pravnuků. Zapovězeny byly hovory o nemocech a o tom, co nás bolí či jaké léky nám dělají dobře. Naopak zaznělo doporučení věnovat se tanci a zpěvu. Vždyť široký úsměv a dobrá mysl dělají zázraky! Na závěr při loučení se vyskytl malý problém, protože se akce velmi líbila, někteří spolužáci vyjádřili přání scházet každý rok, ale asi bude stačit další schůzku naplánovat za pět let. Za sedmdesátníky Jaroslav Olbert st. Handrlák vystupoval v Rusku Ve dnech května absolvoval Folklorní soubor písní a tanců Handrlák společně s cimbálovou muzikou Lintava bleskový zájezd do ruského města Uljanovsk. Zúčastnili se zde programu k 70. výročí vítězství ve 2. světové válce s názvem Všechny vlajky u nás na návštěvě. V půlhodinovém programu představili tance z naší oblasti a se svým vystoupením slavili velký úspěch. Podrobnější zprávu přineseme v dalším čísle Kunovjanu. red Strana 16 2/2015

17 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE červen 2015 čtvrtek 4. června 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra sobota 13. června hod. Cesta do pohádky aneb dětský den dopoledne plné zábavných soutěží a odměn (pro děti od cca 2 let) travnatá plocha u Komunitního centra středa 17. června 15:00 hod. Strollering, aneb závody rodičů s kočárky + závody dětí na odrážedlech Areál Jízdy králů Kunovice (bývalé Sokolské hřiště) čtvrtek 18. června 9:00 10:00 hod. Tvoření ke Dni tatínků (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra čtvrtek 25. června 10:00-11:30 hod BESIP: zábavné dopoledne pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let nově otevřený Areál Jízdy králů pondělí 29. června 8:00 12:00 hod. Exkurze Kovozoo ve Starém Městě vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do 25. června hod. (za nepříznivého počasí se akce nekoná) úterý 30. června 8:00 12:00 hod. Exkurze ve Slováckém aeroklubu vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do 26. června hod. (za nepříznivého počasí se akce nekoná) Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den od 8.30 do hod. Věra Huspeninová Folklorní bohatství i naděje Kunovic Kunovjánek Soubor funguje od září roku 2006 a vznikl z popudu tehdejší místostarostky Ivany Majíčkové, protože v té době nebyl v kunovickém portfóliu folklorních souborů žádný, který by se věnoval malým dětem předškolního věku. Oslovila s touto myšlenkou dvě budoucí učitelky, které samy měly bohaté zkušenosti se souborovým životem - Romanu Hanušákovou (původně Děcka z Kunovic) a Pavlínu Hrdlíkovou (původně Handrláček). Vedoucí vznikajícího souboru tehdy zorganizovaly nábor dětí v mateřské škole a dnes už mají jejich první svěřenci kolem dvanácti roků, někteří z nich již přešli do souboru Handrláček. V začátcích chodilo do souboru na čtyřicet dětí, a bylo nutné rozdělit je do samostatných věkových skupin 2-3 roky a 4-6 let. Kunovjánek fungoval v podstatě jako jakási základní líheň malých zpěváčků a tanečníků (samozřejmě i zpěvaček a tanečnic), kteří postupně odcházeli do dalších souborů, kde účinkovali se staršími dětmi. V roce 2012 se sešla v Kunovjánku natolik šikovná skupina dětí, že jeho vedoucím bylo líto rozpustit jej a rozhodly se pokračovat v další práci s touto skupinou dětí v souladu s tím, jak budou dospívat. V současné době má Kunovjánek 25 členů ve věku od 8 do 11 roků, někteří z nich už jsou jeho členy 6-7 let. Původní roli Kunovjánku ve výchově předškoláků převzal nový soubor Malý Handrláček. V začátcích svého působení byl program souboru zaměřen na jednoduché básničky, říkanky a hry, trénování rytmiky a podobně. Postupně přibývaly jednoduché tanečky a dnes se programově Kunovjánek zaměřuje stále více na rozvoj pohybové stránky svých vystoupení, ale i na seznamování s tradičními zvyky a rozvoj fyzické zdatnosti a především ohebnosti. Řada dnešních dětí má problém udělat hluboký předklon, nemají dostatečně vyvinuté svalstvo ke správné koordinaci pohybů potřebných i při tančení - v Kunovjánku tomu není jinak. Na březnové Okresní soutěži dětských folklorních souborů si děti z Kunovjánku vybojovaly první soutěžní úspěch, když své vystoupení předvedly natolik dobře, že je soutěžní porota poslala do krajského kola. To byl náš první soutěžní úspěch, říkají shodně obě vedoucí už jsme se posunuly ze stádia, kdy ke spokojenosti stačilo, že nikdo při vystoupení nespadl z pódia, někam dál. Dneska už si děcka dokáží užívat i potlesk obecenstva a samy mají radost z vydařeného vystoupení. Kunovjánek dlouhá léta vystupoval s externí muzikou, dnes však má už dva roky svou vlastní cimbálovou muziku, která vznikla po rozpadu muziky ve Slovácké ZUŠ. Hraje v obsazení cimbál, basa, dvoje kontry, dva terce a primáš, muziku vede pan učitel Pospíchal společně s panem Krátým, tatínkem našeho basisty a členem CM Hora. Někteří z muzikantů už jsou studenty středních škol a rozhodli se, že budou součástí souboru Kunovjánek. Soužití s vlastní muzikou nepochybně přineslo pokrok v kvalitě vystoupení, shodují se vedoucí souboru. Na květen měl Kunovjánek v rámci regionu naplánovaná čtyři vystoupení, v červnu vystoupení na festivalu Kunovské léto a v srpnu účast na Liptálských slavnostech. Za zmínku nepochybně stojí, že členové Kunovjánku se pravidelně přičiňují o slavnostní atmosféru při vítání občánků na kunovické radnici. Některé děti, které dnes do Kunovjánku chodí vítali po narození jejich dnešní kamarádi ze souboru. red 2/2015 strana 17

18 Slavili jsme Den matek V neděli 10. května se nás sešlo na Panském dvoře poměrně hodně. Přišly maminky, babičky, tatínkové i dědečci, bráchové i sestřičky, malí i velcí... Kroužek aerobicu Základní školy na Červené cestě sbírá na soutěžích úspěch jeden za druhým a předvedl publiku, že zcela právem Děvčátka ze souboru Malý Handrláček zpívala jak o dušu. Trochu je pozlobila technika, ale snažila se velice a aplaus byl zasloužený. Žákyně tanečního oboru kunovické pobočky Základní umělecké školy předvedla hned dvě vystoupení plná dívčí něhy a radosti Soubor Kunovjánek vystupoval sice v poněkud zůžené sestavě, ale diváci nebyli o nic ochuzeni - vystoupení to byla pěkná a vtipná Členky tanečního centra Layla vždy svými vystoupeními přinášejí kromě krásy a ladnosti také tajemné kouzlo Orientu... Foto Zdeněk Kučera Strana 18 2/2015

19 Šachový svátek v Kunovicích V pátek 24. dubna se do kunovického Panského dvora sjelo mnoho příznivců šachu. Besedu a následně simultánku zde měl náš nejlepší šachista a nedávný vicemistr Evropy velmistr David Navara (aktuálně cca 15. hráč světa). Po úvodní besedě, ve které mu asistoval velmistr Zbyněk Hráček zasedlo za šachovnice dvacet šachistů k simultánce s velmistrem Navarou. Zájem projevili šachisté nejen z našeho okresu, ale přijeli i zájemci např. ze Slavičína, Pozlovic, Průšánek nebo Napajedel. Diváků bylo určitě kolem třiceti, a tak přednáškový sál byl hezky zaplněn. Velmistr Navara potvrzoval svoje kvality a rychlý propočet, když nedával svým soupeřům vydechnout. Po necelých dvou hodinách bylo po simultánce, když naše šachová jednička zvítězila v poměru 19:1. Jedinou porážku mu uštědřil Miroslav Kunc z Napajedel. V sobotu pak byl na programu exhibiční zápas mezi Davidem Navarou a Zbyňkem Hráčkem. Hrálo se sedm partií. Nejprve v baskickém šachu (hrají se dvě partie naráz každá opačnými barvami), dvě partie armagedonu (tj, že bílý má pět minut oproti čtyřem černého, ale musí v partii vyhrát), dále ve fischerových šachách, kdy se na začátku losuje postavení figur a závěr obstarala partie naslepo. Po remíze v baskickém šachu se lépe vedlo Zbyňkovi Hráčkovi, který zvítězil ve třech partiích po sobě. Ani dvě výhry Davida Navary tak nemohly nic udělat s celkovým vítězstvím 4:3 pro Hráčka. Pro všechny fandy šachu byla simultánka i exhibiční utkání nezapomenutelným zážitkem. Pavel Růčka 2/2015 strana 19

20 Známe sportovce Kunovic roku 2014 Finalisté ankety v kategorii juniorů společně s předsedou sportovní komise Karlem Machálkem v očekávání konečných výsledků Finalisté kategorie dospělých dostali stejně jako jejich mladší kolegové věcné ceny od sponzorů akce To jsou ony, sestry Hana a Lenka Kvasnicovy, kunovické sportovkyně roku Kolty prý obě nosí proklatě nízko! V pátek 24. dubna se sešli v klenbovém sále Panského dvora sportovní příznivci, aby se dozvěděli, kdo byl čtenáři Kunovjanu zvolen sportovcem Kunovic za rok Na tvářích finalistů obou kategorií bylo zjevné napětí, přesto v sále vládla příjemná atmosféra. Přičinilo se o ni mimo jiné moderátorské duo Ester Kocábová a Šimon Ludvíček, kteří doslova hýřili vtipem a kouzrlnou bezprostředností, s níž překonávali drobné improvizační zádrhele. V obou kategoriích zvítězila děvčata, navíc sestry a ještě ke všemu se obě věnují ryze dívčímu oboru - sportovní střelbě! Ocenění si odnesl za dlouholetou práci s mládeží i jejich trenér Jiří Jurásek. V druhé půli večera předával místostarosta Pavel Vardan přítomným zástupcům sportovních klubů symbolické šeky s dotací poskytovanou klubům z městského rozpočtu. Nejednalo se o malé částky a ti kdo občas žehrají, že v Kunovicích se věnuje pozornost především folkloru by měli vědět, že sportovní kluby obdržely většinu z rozdělovaných dotací. Podpora volnočasových aktivit mládeže je dlouhodobou prioritou našich programů a sport do této oblasti zcela jednoznačně spadá, říká starostka Ivana Majíčková. Popírali bychom sami sebe, kdybychom sportovce nepodporovali, jinou otázkou však je, že peněz zřejmě nebude nikdy tolik, kolik by si všichni žadatelé přáli. Součástí slavnostního večera bylo i předávání symbolických šeků s dotací, kterou město Kunovice poskytlo jednotlivým klubům Moderátorské duo Ester Kocábová a Šimon Ludvíček zaskočilo svým nasazením, vtipem, bezprostředností a předvším umem všechny přítomné. Odměnu si za svůj výkon opravdu zasloužili! Text a foto Zdeněk Kučera Strana 20 2/2015

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 67. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 13.11.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - prodloužení pronájmu bytu č. 1 v domě č. p. 25, ul. Na Valech ve

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během května a plán akcí na červen 2015. Informace www.gtmskola.cz Pozvánka na divadelní představení Damals in Berlin

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané,

Slovo starosty. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 2015. Vážení spoluobčané, 2/ 2015 OBSAH ČÍSLA: Slovo starosty Zastupitelstvo obce Krátce z obecního úřadu ZŠ & MŠ Němčičky TJ Sokol Němčičky Putování do Vídně Misijní štrúdlování Označování potravin (část druhá) FS Krúžek Němčičky

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7. KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 7 KONANÉ DNE 10.03.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PAZDERNA Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů

POH Prahy. Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů Nakládání s komunálními bioodpady z praxe Prahy POH Prahy Zajistit oddělený sběr a využití biologicky rozložitelných komunálních odpadů a) ve sběrných dvorech sbírat biologicky rozložitelné (kompostovatelné)

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3. KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 3 KONANÉ DNE 11.12.2014 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer Ing.

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích

U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích U S N E S E N Í z XXIII. zasedání Zastupitelstva města konaného 4. září 2014 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kunovicích Zastupitelstvo města: 466/XXIII./2014 zprávu o činnosti Rady města od XXII. zasedání

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014

Legislativa v odpadovém hospodářství a obce. Velehrad 4.12.2014 Legislativa v odpadovém hospodářství a obce Velehrad 4.12.2014 Ing. Jana Káčerová Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Legislativa v odpadovém hospodářství 1. Zákon č. 185/2001

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Anička Glatterová 3.třída

Anička Glatterová 3.třída Anička Glatterová 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně červenec..2-3 Slavní rodáci červen..4 Ročníkové práce.5 Absolventské práce.6 Výlet - Ohře 2014.7 Výlet - Bělá pod Pradědem.8 Výlet Chlum u Třeboně

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE CHRÁŠŤANY č.01/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339)

Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) Usnesení z 24. schůze Rady města Bechyně konané dne 1. 12. 2014 (usnesení č. 319-339) USNESENÍ č. 319/24-14 R vyhovět žádosti xxxxx xxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxx, nájemce bytu č. 5 o velikosti 2+1 v domě čp.

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem této smlouvy, která je nedílnou USNESENÍ RADY ze dne 7. 4. 2014 č.73/2014 schvaluje odměny členům redakční rady časopisu U nás za 1. Q. 2014 dle přílohy, která je neveřejnou přílohou tohoto usnesení. č. 74/2014 1. schvaluje text a uzavření

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Zleva Hugo Dokládal, 1. třída, Lucie Vávrová, 6. třída, Anna Bentaous, 7. třída, žáci ČŠBH Paříž. Kategorie (6 10 let)

Zleva Hugo Dokládal, 1. třída, Lucie Vávrová, 6. třída, Anna Bentaous, 7. třída, žáci ČŠBH Paříž. Kategorie (6 10 let) Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013.. Číslo 5 Červen 2015 Seznamte se s laureáty ceny Josefa Palivce! V tomto čísle:!! Překladatelé mezi námi Prvňákem na konci

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 občanské sdružení SPOLEČNÁ POHODA se sídlem 262 11 Rosovice 267 IČO 265 44 610 tel.: 605 732 422, č. účtu: 158 836 676/0600 http://pohoda.rosovice.info, e-mail: pohoda@rosovice.info

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

LETNÍ TÁBORY 2011 Vážení rodiče, milé děti! Dovolujeme si Vás pozvat na letní tábory, které jsme připravili v naší již 20.sezóně. Tábory pořádáme v rekreačním středisku Blaník (okr. Benešov), který je

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více