Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA. Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise."

Transkript

1 Zápis č. 2/2015 z 2. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 23. března 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal Fišer, MBA, p. Jakub Čáp, p. Vladislav Kopal, Mgr. Radim Zátopek, Ing. Jan Červenka (přišel později), p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša dle prezenční listiny Omluveni: p. Roman Petrus, p. Jiří Toušek Hosté: Pořad jednání: I. Majetkové převody II. Pronájmy III. Prostory sloužící k podnikání IV. Různé Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis minulého jednání komise byl schválen 6-ti přítomnými členy komise. Program jednání byl schválen 6-ti přítomnými členy komise. I. Majetkové převody 1) žádost společnosti RoBiN OIL s.r.o. (IČ: ), se sídlem na adrese Libušina 172, Kladno, o možnost prodeje pozemků parc. č. 2024/8 ( ostatní plocha dráha ) a 2628/5 ( ostatní plocha ostatní komunikace ), k. ú. Kobylisy; pozemky jsou částečně zastavěny stavbou benzínové stanice; v současné době je uzavřena nájemní smlouva; Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje nechat vypracovat znalecký posudek o tržní ceně pozemků; 2) žádost právní zástupkyně spoluvlastníků nemovitosti domu čp. 130 na pozemku parc. č. 73, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 19, Praha 8 (id. podíl 1/6 - pp. xxxxxx, id. podíl 1/6 pp. xxxxx, id. podíl 1/6- pp. xxxxx, id. podíl ½ MČ Praha 8) o společný prodej spoluvlastnických podílů na nemovitosti do vlastnictví právnické osoby vybrané výše uvedenými spoluvlastníky domu; MČ Praha 8 zadala vypracování znaleckého posudku o ceně předmětné nemovitosti; 1

2 Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje, aby radní MČ Praha 8 p. Nepil s odborem správy majetku zahájil osobní jednání s právním zástupcem spoluvlastníků; 3) žádost právního zástupce spoluvlastníků nemovitostí domů čp. 287 a čp. 288, s pozemky parc. č. 12 a 13, na k. ú. Karlín a na adrese Pernerova 15 a 17, Praha 8 (id. podíl 617/ pp. xxxx, id. podíl 617/2880 pp. xxxx, id. podíl 823/1440 MČ Praha 8) o prodej spoluvlastnického id. podílu 823/1440 Městské části Praha 8 na výše uvedených nemovitostech do vlastnictví spoluvlastníků; Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje vypracování aktualizovaného znaleckého posudku o technickém stavu domů; dále doporučuje, aby radní MČ Praha 8 p. Nepil s odborem správy majetku zahájil jednání s právním zástupcem spoluvlastníků; 4) návrh odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 na řešení přístupu k pozemkům zahrádkářské kolonie zahrádek na pozemcích parc. č. 736 ( zahrada ) o výměře 203 m 2, parc. č. 737/1 ( zahrada ) o výměře m 2, parc. č. 741/1 ( zahrada ) o výměře 195 m 2, vše na k. ú. Karlín, přes pozemky parc. č. 739/2 a parc. č. 737/2, k. ú. Libeň, ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, s tím, že DP hl.m. Prahy navrhuje, aby MČ Praha 8 uhradla část finančních prostředků za vypracování znaleckého posudku o ceně pozemků; Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje zahájit jednání o odkoupení pozemků parc. č. 739/2 a parc. č. 737/2, k. ú. Libeň od Dopravního podniku hl.m.prahy; MČ Praha 8 se nebude finančně podílet na vypracování znaleckého posudku; Hlasování Pro přijetí usnesení: všichni členové 5) v průběhu let se na odbor správy majetku ÚMČ Praha 8 obraceli jednotliví uživatelé pozemků zahrádkářské kolonie Na Hájku o možnost odkoupení těchto pozemků; komise RMČ Praha 8 pro obecní majetek na svém jednání dne 19. května 2014 doporučila prodej celé zahrádkářské kolonie do vlastnictví jednotlivých uživatelů; zároveň tato komise doporučila seznámit s tímto stanoviskem všechny vlastníky dotčených nemovitostí (staveb ve vlastnictví fyzických osob, umístěných na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 8) v dané lokalitě; odbor správy majetku ÚMČ Praha 8 vyvolal jednání s těmito uživateli, kteří s odkoupením souhlasili, pouze s námitkou, která se týkala odkoupení pozemku parc.č. 2986/29, k. ú. Libeň, 2

3 kterou v dolní části tvoří částečně parčík a částečně příjezdová cesta ke všem uživatelům zahrádek; uživatelé navrhují oddělit tento pozemek tak, aby zůstal ve vlastnictví obce, tj. hl. m. Prahy a ve svěřené správě MČ Praha 8; v případě souhlasu s jejich návrhem nechají uživatelé na vlastní náklady vypracovat oddělovací geometrický plán, ve kterém bude vyznačeno rozdělení zahrádkářské kolonie na jednotlivé části, pro konkrétní kupující; Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje předat žádost k vyjádření komisi pro územní rozvoj a památkovou péči RMČ Praha 8; II. Pronájmy 6) opakovaná žádost společnosti UPC Česká republika, s.r.o. (IČ: ) o možnost pronájmu části pozemku parc. č (původně žádali o pronájem části pozemku parc. č. 2589/1), k. ú. Kobylisy (u domu Košťálkova 1103), účel využití ostatní plocha zeleň, k umístění dieslového agregátu v kontejneru; napájecí přívod mezi kontejnerem a objektem čp by byl uložen v zemi. V případě souhlasu MČ Praha 8 s umístěním kontejneru zahájí žadatel jednání o územním rozhodnutí na výkop a uložení napájecího přívodu; komise pro obecní majetek na svém jednání dne 12. února 2015 nedoporučila pronájem části pozemku parc. č. 2589/1, k. ú. Kobylisy, z tohoto důvodu žádají o pronájem části pozemku parc. č. 2583, na kterém je postavena dnes již nevyužívaná betonová zídka; Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje vyhovět žadateli o pronájem výše uvedené části pozemku parc. č a doporučuje, aby radní MČ Praha 8 p. Nepil s odborem správy majetku zahájil jednání o podrobnostech pronájmu (cena za pronájem, úprava okolí kontejneru); 7) žádost občanského sdružení Paintball Club Troja, o.s. (IČ: ), ve spolupráci s firmou AGS Trade s.r.o. (IČ: ), o možnost dlouhodobého pronájmu části pozemku parc. č. 767/5, k. ú. Karlín, za účelem realizace nekrytého sportovního hřiště pro účely paintballové akademie a paintballových her pro širokou veřejnost; sdružení nabízí investice do úpravy hřiště, pravidelnou údržbu pozemku a důkladný úklid pozemků po každé akci, a dále volnočasové aktivity pro děti a mládež; Usnesení: komise pro obecní majetek nedoporučuje pronájem části pozemku parc. č. 767/5, k. ú. Karlín, v návaznosti na Smlouvu o realizaci projektu projekt revitalizace a urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova 3

4 III. Prostory sloužící k podnikání 8) žádost obchodní korporace Squash Sport s.r.o. (IČ: ), nájemce prostorů sloužících k podnikání č. 109, o výměře m 2, v objektu čp. 780 na k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, Praha 8 (NC Draháň), účel využití: zařízení sportovně-rehabilitačního centra, o možnost odpuštění nájemného po dobu 6-ti měsíců a dále o možnost trvalého snížení nájemného o 20%, z důvodu častých neohlášených přerušení dodávky teplé i studené vody (cca 8x za rok); tento fakt činil sportoviště nezpůsobilé provozu a negativně ovlivnil ekonomickou situaci firmy; začátkem roku 2015 byl více než týden z důvodu havárie vodovodní přípojky v celém objektu čp. 780 Čimická 61 uzavřen hlavní uzávěr vody; Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje prominutí nájemného po dobu 4 měsíců a doporučuje nevyhovět žádosti o slevu na nájemném ve výši 20% měsíčního nájemného; 9) dne 25. srpna 2014 byla komisi RMČ Praha 8 pro obecní majetek předložena k projednání žádost Mgr. Jana Soukupa, právního zástupce obchodní korporace BONAFIN SOLUTIONS spol. s r. o. (IČ: ), nájemce prostorů sloužících k podnikání č. 501, o výměře 92,83 m 2, v objektu čp. 444 na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 118, Praha 8, o možnost prominutí nájemného za období březen srpen 2014, z důvodu prodloužení termínu vydání oznámení o zahájení stavebního řízení, čímž došlo k prodlení v datu zahájení stavebních prací; majetková komise doporučila vyžádat si stanovisko odboru výstavby ÚMČ Praha 8; dne 15. října 2014 zaslal vedoucí odboru výstavby ÚMČ Praha 8 p. Ing. Gorčík vyjádření, že ze strany OV nedošlo k žádným průtahům ve věci vydání oznámení o zahájení stavebního řízení. Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje odpustit nájemné ve výši 1 měsíce; IV. Různé 10) na odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 8 se obrátila společnost DIPRO, spol. s r.o., se sídlem Praha 12, Modřanská 11/1387, se žádostí o stanovisko k akci Obnova vodovodních řadů ulice Zenklova a okolí, Praha 8, a rekonstrukce kanalizace ulice Zenklova, Praha 8, I. úsek. Jedná se o výměnu vodovodního potrubí, které bude situováno v komunikacích ulice Zenklova od Elsnicova náměstí po 4

5 křižovatku s ulicí Na Dědince (termín realizace je stanoven na konec t.r., případně začátek roku 2016; realizace může probíhat za tramvajového provozu), a dále rekonstrukce kanalizace v ulici Zenklova (termín realizace bude stanoven v souladu s Dopravním podnikem hl.m.prahy, tzn. v době, kdy bude probíhat oprava tramvajové tratě v tomto úseku, cca období roku ), vše na pozemcích parc. č. 3965/2, 3832/1, 3965/1, 3964/1, 3723/1 v k. ú. Libeň, obec Praha, které nejsou svěřeny do správy MČ Praha 8 a sousedí s pozemky, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. OSM žádá majetkovou komisi o stanovisko k tomuto záměru investora. Usnesení: komise pro obecní majetek bere na vědomí plánovanou akci; 11) Odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 8 podal žádost na Magistrát hl. m. Prahy o bezúplatný převod pozemků parc. č. 3723/7, 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 k. ú. Libeň o celkové výměře 3397 m² do své správy (pozemky pod Úřadem MČ Praha 8 bílý dům). Komise pro nakládání s majetkem státu na svém jednání dne revokovala původní záměr Úřadu Městské části Praha 8 a navrhuje přímý prodej uvedených pozemků v rámci předkupního práva dle ust zákona č. 89/2012 Sb. Hlavnímu městu Praze; pozemky jsou zapsány na LV k.ú. Libeň, ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha - Nové Město. OSM žádá majetkovou komisi o stanovisko k úplatnému převodu výše uvedených pozemků parc. č. 3723/7, 44, 47, 48/1, 48/3, 49/1 k. ú. Libeň do své správy. Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje jednat o bezúplatném převodu pozemků; 12) Na odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 8 se obrátila společnost Metroprojekt Praha a.s. se sídlem Praha 2, I. P. Pavlova 1786/2 se žádostí o vyjádření k platnosti dokumentace pro územní rozhodnutí stavby Zástavba v okolí stanice metra Invalidovna na pozemcích parc. č. 693/139, 693/141, 693/158, 693/163 a 693/165, vše v k. ú. Karlín, obec Praha, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Majetkový odbor na základě žádosti ze dne vydal souhlasné stanovisko ze dne k uložení inženýrských sítí v rámci akce Zástavba v okolí stanice metra Invalidovna. 5

6 Pozemky parc. č. 693/139, 693/141, 693/158, 693/163 a 693/165 jsou zapsány na LV 311 pro k. ú. Karlín, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Praha. Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje předat žádost k posouzení komisi pro územní rozvoj a památkovou péči RMČ Praha 8; Hlasování Pro přijetí usnesení: šest Proti: jeden 13) Na odbor správy majetku Úřadu městské části Praha 8 se obrátila společnost MO Atelier s.r.o. se sídlem Praha 2, Tyršova 1834/11, se žádostí o stanovisko k projektové dokumentaci Úprava exteriérů Svídnická 507, 508 Praha 8 na pozemcích parc. č. 1320/11, 1320/13, 1320/14, vše na k. ú. Troja, obec Praha, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 8. Jedná se o stavební úpravy exteriéru před panelovým domem, výměna nevyhovujících pochozích vrstev a vyspravení zídek a nerovností. Dále MO Atelier v zastoupení investora žádá o zvážení možnosti spolufinancování projektu ve výši 50% investičních nákladů. Pozemky parc. č. 1320/11, parc. č. 1320/13, parc. č. 1320/14 Praha 8, k. ú. Troja jsou zapsány na LV 872 pro k. ú. Troja, u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, katastrální pracoviště Praha. Usnesení: komise pro obecní majetek nemá námitek k výše uvedenému projektu a nedoporučuje spoluúčast na financování projektu ve výši 50% investičních nákladů; 14) žádost Nadace BONA (IČ: ) o udělení souhlasu stavebních úprav, oprav, nad rámec běžné údržby, týkající se opravy havarijního stavu části střechy objektu Čimická 223/104 (levá strana); Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje přezkoumat oprávněnost žádosti; 15) na základě podnětu pana Čápa je předkládán k projednání komisi RMČ Praha 8 pro obecní majetek návrh řešení problematiky dluhů společnosti VOSS 99, spol. s r.o. dluhy: a) prostory sloužící k podnikání č. 601 v domě čp. 616 na k. ú. Libeň a na adrese Zenklova 166, Praha 8 (účel využití: bar); b) placené parkoviště Karlín (výpověď zaslána ze strany MČ Praha 8 dne , termín vyklizení parkoviště do ) c) placené parkoviště Libeň (výpověď zaslána ze strany MČ Praha 8 dne , termín vyklizení parkoviště do ) 6

7 d) prodejní trhy pozemek parc. č. 3610, k. ú. Libeň; nájemní smlouva na pronájem části výše uvedeného pozemku za účelem provozování sousedských trhů byla uzavřena dne ; řešení: ad a) společnost navrhuje uzavření splátkového kalendáře na tento dluh (max. po dobu 12 měsíců) komise nedoporučuje uzavření splátkového kalendáře a doporučuje podat nájemci výpověď z nájmu prostorů sloužících k podnikání; ad b) společnost navrhuje zaplacení dlužného nájemného do konce měsíce dubna 2015 komise doporučuje; ad c) společnost navrhuje zaplacení dlužného nájemného do konce měsíce března 2015 komise doporučuje; ad d) společnost navrhuje započíst dluh oproti zhodnocení pozemku, které provedl na vlastní náklady komise nedoporučuje vyhovět žádosti o započítání dluhu oproti zhodnocení. Usnesení: komise pro obecní majetek doporučuje řešit dluh společnosti komplexně a zajistit vypracování notářského zápisu o uznání dluhu a o stanovení splátkového kalendáře na dobu max. 18-ti měsíců; Hlasování - pro: všichni členové komise proti: 0 zdržel se:0 Jednání komise bylo ukončeno v 19:07 hod. Předseda komise: p. Michal Fišer Zapsala: pí Lenka Víšková Ověřovatel zápisu: p. Radomír Nepil 7

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis z 16. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 22. dubna 2014 od 12.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. Přítomni:

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 183/2015 č.j.: 183/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 152 ze dne 09.03.2015 Doporučení výboru pro územní rozvoj ze dne 26. února 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1.

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í

U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í N Á V R H U P R A V E N Ý P R O G R A M U J E D N Á N Í 39. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které se koná dne 29.5. 2014 od 9,00 hod. (v případě potřeby jednání pokračuje v pátek 30.5. 2014)

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis. ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis ze 79. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 3.2.2014 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Mgr. Jan Hanáček, ředitel ZŠ do 20:00

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014

U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 U P R A V E N Ý P R O G R A M 16. jednání Rady HMP, které se koná dne 22. 4. 2014 K odsouhlasení - zápis z 15. jednání Rady HMP ze dne 15. 4. 2014 BOD TISK MATERIÁL PŘEDKLÁDÁ ČAS PŘIZVANÍ 1. Organizační

Více

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 100. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 18. 8. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace autobusové zastávky Halenkovská - výběrové řízení

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15

Ekologické popelářské vozy vyjely do ulic. měsíčník Městské části Praha 8. Více na str. 15 radnice školství zdravotní a sociální péče bezpečnost kultura ZDARMA www.praha8.cz březen 2012 Zastupitelé schválili prodej domů v Karlíně Více na str. 3 Zenklovou nepojedou auta i tramvaje Více na str.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 11. řádné jednání rady městské části, konané dne 27. 4. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem. č. 2 / 2015 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice nad Pernštejnem č. 2 / 2015 konané dne 10.2.2015 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. ve 14:30 hodin Přítomni

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad

Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Věstník NKÚ, kontrolní závěry 31 11/05 Peněžní prostředky určené na Program péče o národní kulturní poklad Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více